Vrhovno Sodišče: Opinions issued on October 2004

October 29, 2004

Sodba nº I Up 646/2002 of Upravni oddelek, October 29, 2004

Za priznanje statusa žrtve vojnega nasilja doloca ZZVN tudi pogoj, da je dejanje oziroma ukrep bil storjen zaradi politicnih, nacionalnih, rasnih ali verskih razlogov (2. clen ZZVN).

Sodba nº I Up 837/2002 of Upravni oddelek, October 29, 2004

Ce je imela oseba ob pricetku izvajanja nasilnega dejanja ali prisilnega ukrepa stalno prebivališce na ozemlju, ki obsega državni teritorij Republike Slovenije, je (ob izpolnjevanju drugih zakonskih pogojev) žrtev vojnega nasilja, ne glede na to, na katerem ozemlju je bilo nasilje zoper njo storjeno (2. odstavek 2. clena). Ce pa je imela ob zacetku izvajanja nasilnega dejanja ali prisilnega ukrepa (v okolišcinah druge svetovne vojne) stalno prebivališce na drugem ozemlju, in sicer na ozemlju ...

Sodba nº I Up 525/2002 of Upravni oddelek, October 29, 2004

Za priznanje statusa je v ZZVN tudi pogoj, da mora imeti v primeru, ce je bil ukrep ali dejanje izvršeno izven teritorija Republike Slovenije, a na teritoriju bivše Kraljevine Jugoslavije, oseba stalno prebivališce v Republiki Sloveniji od prenehanja nasilja (6. odstavek 2. clena ZZVN).

Sodba nº I Up 168/2002 of Upravni oddelek, October 29, 2004

V ZZVN je zakonodajalec uredil posebno varstvo za tiste državljane, ki so bili v dolocenih minulih obdobjih vojne ali vojaške agresije na Republiko Slovenijo izpostavljeni nasilnim dejanjem oziroma prisilnim ukrepom okupatorja, agresorja ali njunih sodelavcev. V Zakonu o vojnih veteranih pa je zakonodajalec uredil posebno varstvo za tiste državljane, ki so v vojni ali vojaški agresiji na Republiko Slovenijo aktivno delovali zoper okupatorja. Navedena zakona nimata dolocb o nezdružljivosti sta...

Sodba nº I Up 618/2002 of Upravni oddelek, October 29, 2004

Glede na dolocbe 2. clena ZZVN je žrtev vojnega nasilja (ukradeni otrok) - oseba, ki še ni bila stara 15 let, ko jo je okupator nasilno odvzel staršem ali skrbnikom zaradi politicnih, nacionalnih, rasnih ali verskih razlogov ter jo odpeljal v taborišce za ukradene otroke ali k okupatorski družini. Iz zgodovinskih dejstev je razvidno, da so bili to predvsem otroci, katerih starši so odšli v partizane ali so bili ustreljeni kot talci oziroma so bili s strani nemškega okupatorja oznaceni kot kom...

Sodba nº I Up 203/2002 of Upravni oddelek, October 29, 2004

Eden od pogojev za priznanje statusa žrtve vojnega nasilja - begunca je tudi cas trajanja nasilnega dejanja oziroma prisilnega ukrepa okupatorja, agresorja ali njunih sodelavcev. Ta pogoj je dolocen v 3. clenu ZZVN tako, da se zahteva trajanje treh mesecev nepretrgano. V obravnavanem primeru ta pogoj ni izpolnjen, ker je trajanje prisilnega ukrepa, ki se je zgodil 13. maja 1945, prekinil konec druge svetovne vojne (15. maja 1945). Za priznanje statusa je namrec v 1. odstavku 2. clena ZZVN gle...

October 28, 2004

Sodba nº II Ips 570/2003 of Civilni oddelek, October 28, 2004

Dedica, ki ni sodeloval v zapušcinskem postopku, ne veže pravnomocni sklep o dedovanju in s tem zanj o njegovem dednopravnem razmerju ni pravnomocno odloceno. Zato se za presojo njegove dedne sposobnosti (statusa kmeta) ne uporabi zakonska dolocba, ki veljala ob zapustnikovi smrti ali odlocanju v zapušcinskem postopku, ker jo je pozneje ustavno sodišce razveljavilo.

Sodba nº II Ips 549/2003 of Civilni oddelek, October 28, 2004

Tožnik ni navedel potrebnih pravno odlocilnih dejstev za ugotovitev škode, nastale zaradi zamude tožene stranke, pri izpolnitvi obveznosti iz pogodbe o zavarovanju avtomobilskega kaska. Po 1.

Sklep nº II Ips 139/2004 of Civilni oddelek, October 28, 2004

V odškodninskih pravdah zaradi škode, ki je nastala tožniku med služenjem v JLA na obmocju naše države, lahko sodišce tudi brez predloga strank povabi Republiko Slovenijo, naj prevzame postopek, ki se je zacel proti SFRJ in ki je bil prekinjen zaradi njenega prenehanja.

Sodba nº II Ips 284/2003 of Civilni oddelek, October 28, 2004

Ni šlo za kršitev pravice do obravnavanja v pravdi, ko je sodišce opravilo glavno obravnavo v odsotnosti pravilno vabljenih tožencev, ki na obravnavo nista pristopila iz neutemeljenega razloga, kot se je pokazalo v pravnomocno koncanem postopku za vrnitev v prejšnje stanje.

Sodba nº II Ips 542/2003 of Civilni oddelek, October 28, 2004

Za obstoj pravne napake zadošca, da zato, ker prodajalec ni bil lastnik stvari, ni bil dosežen ucinek sklenjene prodajne pogodbe in izrocitve stvari, to je kupceva pridobitev lastninske pravice. Katera tretja oseba je pravi lastnik sporne stvari pa je za razmerje med pravdnima (pogodbenima) strankama nepomembno.

Sklep nº II Ips 341/2004 of Civilni oddelek, October 28, 2004

V 168. clenu ZASP je ob predvidenih strogih pogojih (predvsem krivda in njena stopnja) za kršitev avtorske pravice uvedel tudi inštitut civilne kazni. Ob nacelu svobode urejanja obligacijskih razmerij ni nobenega razloga, da pogodbeni stranki tudi pri sklenitvi pogodbe o izvajanju glasbe ne bi smeli dogovoriti pogodbene kazni (270. do 275. clen ZOR). Ob ugotovljenem, da se obveznost tožene stranke ni nanašala samo na placilo avtorskega honorarja, ampak je bila širša, pa je pravilen zakljucek ...

Sodba nº II Ips 67/2004 of Civilni oddelek, October 28, 2004

Presoja višine odškodnine za negmotno škodo.

Sklep nº I R 99/2004 of Civilni oddelek, October 28, 2004

Okolišcina, da je hci tožnice strojepiska na Okrajnem sodišcu v ..., pri katerem sta ob ostalem osebju zaposlena vsega dva sodnika in dve strojepiski, je tehten razlog za dolocitev drugega stvarno pristojnega sodišca.

Sodba nº II Ips 415/2003 of Civilni oddelek, October 28, 2004

V nobenem od teh prispevkov ni šlo za iznašanje stvari iz zasebnega življenja tožnika, kot to zatrjuje v reviziji, saj so se javnosti posredovane informacije o tožniku nanašale le na njegovo izobrazbo in poklicno pot - vselej v povezavi s tožnikom kot nosilcem javnih funkcij in s tem za javnost zanimivo osebo, o kateri ima pravico dobiti z javnim udejstvovanjem take osebe povezano informacijo (39. clen Ustave Republike Slovenije).

Sodba nº in sklep II Ips 261/2003 of Civilni oddelek, October 28, 2004

Obcina ne more biti odškodninsko odgovorna za morebitne nezakonitosti pri izvajanju upravnih nalog, ker je za zakonito, kvalitetno in pravilno izvajanje odgovorna država. Sedanja obcina je pravni naslednik nekdanje obcine le toliko, kolikor še naprej izvaja tiste naloge lokalne samouprave, ki so v njeni pristojnosti.

Sodba nº II Ips 406/2003 of Civilni oddelek, October 28, 2004

Volja zavarovalnice je bila glede njenih obveznosti izražena v splošnih pogojih za življenjsko in dodatno nezgodno zavarovanje ter v navedeni zavarovalni polici, s podpisom katere je bila zavarovalna pogodba med strankami pogodbe sklenjena (901. clen ZOR). Ce zavarovanec meni, da se je z zavarovalnico sporazumel za kakšno drugacno (višjo) zavarovalno vsoto od tako dogovorjene, v resnici pa do sporazuma ni prišlo, gre za nesporazum (63. clen ZOR), ki tožnice ne upravicuje do zahtevka za izplac...

Sodba nº II Ips 505/2003 of Civilni oddelek, October 28, 2004

Država se ne more razbremeniti odgovornosti za škodo (26. clen URS), povzroceno v sodnem izvršilnem postopku nekomu, ki v njem ni bil udeležen, s trditvijo, da je bil postopek izveden v skladu z zakonom in da v njem ni prišlo do nezakonitosti ali protipravnosti pri opravljanju sodniške funkcije oziroma delovanja sodišca. To bi namrec pomenilo dopušcanje možnosti uzakonitve takšnih pravil sodnega postopka, ki bi kljub korektni uporabi in doslednem spoštovanju vendarle mogla privesti do oškodov...

Sodba nº I Up 1380/2002 of Upravni oddelek, October 28, 2004

Ker so po 64. clenu ZDen morale biti zahteve za denacionalizacijo vložene najkasneje do 7.12.1993, je bila vlagateljicina zahteva pravilno zavržena kot prepozna.

Sodba nº I Up 1373/2002 of Upravni oddelek, October 28, 2004

Tožnik bi moral ugovore v zvezi s postavitvijo skrbnice za posebne primere uveljavljati v pritožbi zoper odlocbo o njeni postavitvi, cesar pa ni storil in je odlocba postala pravnomocna in za upravni organ zavezujoca. Zato z ugovori, ki se nanašajo na nezakonito skrbništvo, v postopku, katerega predmet je vrnitev podržavljenega premoženja, ne more uspeti.

Sodba nº I Up 690/2002 of Upravni oddelek, October 28, 2004

Dolocitev funkcionalnega zemljišca v primerih, ko gre tudi za postopek vracanja zemljišc v postopku denacionalizacije, je možna le v okviru postopka denacionalizacije.

Sodba nº I Up 713/2002 of Upravni oddelek, October 28, 2004

Postopka dolocitve funkcionalnega zemljišca ni mogoce voditi mimo postopka denacionalizacije.

Sodba nº I Up 472/2001 of Upravni oddelek, October 28, 2004

Tujec kot vlagatelj denacionalizacijskega zahtevka ne izkazuje pravnega interesa za izvedbo postopka za ugotovitev vzajemnosti po Zakonu o ugotavljanju vzajemnosti. Pravni interes za uvedbo postopka za ugotovitev vzajemnosti po navedenem zakonu je vezan na pridobitev lastninske pravice tujca na nepremicnini s pravnim poslom ali z dedovanjem. V postopku denacionalizacije pa gre za pridobitev lastninske pravice na originaren nacin - z odlocbo državnega organa.

Sodba nº I Up 600/2001 of Upravni oddelek, October 28, 2004

Utemeljeno je bilo izdano enotno dovoljenje za gradnjo investitorja, ki je zahtevi za izdajo tega dovoljenja predložil poleg dokazil iz 36. clena Zakona o graditvi objektov tudi dokazila, ki so potrebna za izdajo lokacijskega dovoljenja.

Sklep nº I Up 65/2002 of Upravni oddelek, October 28, 2004

Ce je zoper dokoncni upravni akt zagotovljeno sodno varstvo v upravnem sporu, ki ga je tožnik tudi uveljavil, ne more z drugo tožbo uveljavljati sodnega varstva zaradi posega v ustavne pravice po dolocbi 3. odstavka 1. clena Zakona o upravnem sporu.

Sodba nº I Up 1142/2004 of Upravni oddelek, October 28, 2004

Ker ima zamuda roka za vložitev revizije za posledico, da tega procesnega dejanja ni vec mogoce opraviti, je prošnja za dodelitev brezplacne pravne pomoci ocitno nerazumna.

Sodba nº I Up 643/2001 of Upravni oddelek, October 28, 2004

V obravnavani zadevi bi zastavitev cekovnega blanketa pridobila premoženjsko vrednost - postala cek - šele v trenutku, ko posojilojemalec ne bi pravocasno vrnil posojila, saj bi takrat tožeca stranka izpolnila vse manjkajoce sestavine. V tem primeru pa opisano pravno razmerje ne bi imelo vec elementov zastavne pravice, temvec zgolj obliko nacina poplacila neporavnane tožnikove terjatve, pri cemer bi takrat ustvarjeni cek služil samo še kot poplacilno sredstvo. Opisana situacija pa ne ustreza ...

Sodba nº I Up 700/2001 of Upravni oddelek, October 28, 2004

Ce vsebina podzakonskih predpisov ni usklajena z novim zakonom v predpisanem roku, se njihove dolocbe lahko kljub poteku instrukcijskega roka še naprej uporabljajo, vendar le primerno in smiselno v skladu s spremenjenim zakonom.

Sodba nº I Up 420/2002 of Upravni oddelek, October 28, 2004

Za odlocitev v tej zadevi je bistveno, da PUP, ki je v obravnavanem primeru pravna podlaga za odlocanje, sporni zemljišci opredeljuje kot kmetijski zemljišci I. kategorije, kjer nameravana novogradnja ni dovoljena.

Sodba nº I Up 442/2002 of Upravni oddelek, October 28, 2004

Nicnostna razloga po 2. in 3. tocki 279. clena ZUP (odlocba, ki bi s svojo izvršitvijo pomenila kaznivo dejanje oz. ki je sploh ni mogoce izvršiti) nista podana, ce je bila odlocba že izvršena.

Sklep nº I Up 610/2004 of Upravni oddelek, October 28, 2004

Po dolocbi 4. alinee 2. odstavka 19. clena ZBPP se premoženje, ki daje dohodke, ne upošteva pri odlocitvi o dodelitvi brezplacne pravne pomoci. Katastrski dohodek je treba, ne glede na njegovo višino, upoštevati pri odlocitvi o dodelitvi brezplacne pravne pomoci.

Sodba nº I Up 1440/2002 of Upravni oddelek, October 28, 2004

Dolocba 24. clena ZDen-B odpira možnost novega zahtevka za odškodnino zaradi zmanjšane vrednosti premoženja ob vracilu le v tistih primerih, ko v pravnomocno koncanih denacionalizacijskih postopkih vecja ali manjša vrednost sploh ni bila ugotovljena oz. takrat, kadar je bila manjša vrednost sicer ugotovljena, vendar ta ni bila bistvena (30%).

Sodba nº I Up 432/2002 of Upravni oddelek, October 28, 2004

Okolišcina, da je sodišce prve stopnje v tej zadevi odlocilo na nejavni seji kljub zahtevi tožece stranke, naj se opravi glavna obravnava, ni mogla vplivati na zakonitost in pravilnost izpodbijane sodbe. Tožeca stranka v tožbi ni navajala nobenih dejstev in tudi ni predlagala nobenih dokazov, ki jih ne bi ugotavljala že upravna organa. Pritožbeno sodišce glede na to soglaša z utemeljitvijo sodišca prve stopnje, da tožeca stranka ni navedla konkretnih dokazov, ki bi kazali na nepopolno ugotovl...

Sodba nº I Up 441/2002 of Upravni oddelek, October 28, 2004

Tožnik se v pritožbi sklicuje na dolocbe PUP, ki so veljale pred njegovo novelo. Ker je v casu izdaje prvostopne odlocbe novela PUP že bila v veljavi, upravni organi pa odlocajo v skladu z dejanskim stanjem, ugotovljenim ob izdaji odlocbe in po predpisih, ki veljajo na dan izdaje odlocbe, je prvostopni upravni organ dolocila PUP pravilno uporabil.

Sodba nº I Ips 42/2000 of Kazenski oddelek, October 28, 2004

Dolocba, da zacne predpis veljati po poteku treh mesecev po objavi v Uradnem listu RS, pomeni, da je trimesecni rok zacel teci na dan, ko je bil predpis objavljen.

Sodba nº I Ips 319/2003 of Kazenski oddelek, October 28, 2004

Kršitev kazenskega zakona je podana samo takrat, ko sodišce na pravilno in popolno ugotovljeno dejansko stanje napacno uporabi kazenski zakon.

Sodba nº I Ips 139/2004 of Kazenski oddelek, October 28, 2004

S tem ko je višje sodišce odlocilo le o zagovornikovi pritožbi ne pa tudi o pritožbi okrožnega državnega tožilca, je kršilo dolocbo 2. odstavka 388. clena ZKP in tudi dolocbo 1. odstavka 366. clena ZKP, saj je na ta nacin državnemu tožilcu kot stranki vzelo pravico do pritožbe. Ker pa je v tem primeru vložena zahteva za varstvo zakonitosti v obdolžencevo škodo, glede na dolocbo 2. odstavka 426. clena ZKP ni podlage za razveljavitev sodbe višjega sodišca.

Sodba nº I Ips 237/2003 of Kazenski oddelek, October 28, 2004

Ker je obramba želela s predlaganim dokazom osvetliti okolišcine v zvezi z nastankom obsojencevih poškodb, to je dogajanje po storitvi kaznivega dejanja, kar je za obravnavani primer brezpredmetno in ne more biti v korist obsojenca, predlagani dokaz ni materialnopravno relevanten. Sodišci prve in druge stopnje zato z njegovo zavrnitvijo nista kršili obsojenceve pravice do izvajanja dokazov v njegovo korist.

Sodba nº I Ips 252/2003 of Kazenski oddelek, October 28, 2004

Abstraktni dejanski stan (prepis zakonske norme) ni obvezna sestavina opisa kaznivega dejanja, lahko pa v posameznih primerih pojmi zakonskega besedila prevzemajo vlogo dejstev, ker zakonskega znaka ni smiselno konkretizirati ali ker je to vcasih celo nemogoce.

Sodba nº I Ips 282/2003 of Kazenski oddelek, October 28, 2004

Napacno je stališce, da mora sodišce druge stopnje (na seji) presojati verodostojnost predloženih novih dokazov, saj to lahko stori le, ce samo opravi obravnavo. Pritožbeno sodišce na seji presoja le, ali so novi dokazi taki, da kažejo, ce gre za odlocilna dejstva, ki jih je sodišce prve stopnje že ugotavljalo, da je dejansko stanje v izpodbijani sodbi zmotno ugotovljeno oziroma ce gre za dejstva, ki jih sploh ni ugotavljalo, da je dejansko stanje nepopolno ugotovljeno.

Sodba nº I Ips 99/2002 of Kazenski oddelek, October 28, 2004

Zaradi nepravilne pravne opredelitve kaznivih dejanj v obtožnici (po 1. namesto po 2.odstavku 234.a clena KZ) državni tožilec in preiskovalni sodnik pri vložitvi obtožnice brez preiskave nista ravnala po dolocbah 1., 2. in 3. odstavka 170. clena ZKP. Vendar pa bi bila neuporaba teh dolocb zakona kršitev kazenskega postopka le v primeru, ko bi sodba dejanje obdolženca nato pravilno pravno opredelila, kar pa se v tej zadevi ni zgodilo.

Sodba nº I Ips 128/2004 of Kazenski oddelek, October 28, 2004

S tem ko zagovornik ocenjuje dokazno presojo kot zgrešeno, uveljavlja zmotno ali nepopolno ugotovitev dejanskega stanja, kar pa glede na izrecno dolocbo 2. odstavka 420. clena ZKP ne more biti predmet zahteve za varstvo zakonitosti.

Sodba nº I Ips 207/2004 of Kazenski oddelek, October 28, 2004

Ker izvedba predlaganega dokaza ne bi v nicemer pripomogla k boljši razjasnitvi dejanskega stanja, z njegovo zavrnitvijo ni bila kršena obdolženceva pravica do izvajanja dokazov v njegovo korist (3. alinea 29. clena URS).

Sodba nº I Ips 211/2003 of Kazenski oddelek, October 28, 2004

Sodba, v kateri je sodišce obsojencu dolocilo preizkusno dobo enega leta in šestih mesecev, torej v zakonsko predpisanem casovnem okviru, ni nezakonita.

Sodba nº I Ips 311/2003 of Kazenski oddelek, October 28, 2004

Okolišcino, ko se je sodnik pred odlocanjem o glavni stvari seznanil z vsebino obvestila, ki ga je obsojenka dala policiji, pozneje pa jo je v 4.a tocki 39. clena ZKP uredila novela ZKP-E, je treba presojati v skladu z merili 6. tocke 39. clena ZKP. Tak izkljucitveni razlog pa bi obramba po 2. odstavku 42. clena ZKP lahko uveljavljala najpozneje do konca glavne obravnave ne pa šele z zahtevo za varstvo zakonitosti.

Sodba nº I Ips 13/2004 of Kazenski oddelek, October 28, 2004

Mnenje višjega državnega tožilca o obdolžencevi pritožbi za sodišce ni zavezujoce. Ce tega sodišce druge stopnje ne sprejme, ampak ga argumentirano zavrne, s tem ne prekrši nobene dolocbe Zakona o kazenskem postopku.

October 27, 2004

Sodba nº II Ips 544/2003 of Civilni oddelek, October 27, 2004

Uspeh dokazovanja tiste stranke, ki nosi dokazno breme po pravilih o materialnem dokaznem bremenu, prevali procesno dokazno breme na drugo stranko, ki mora potem z nasprotnim dokazom ovreci akutalen dokazni uspeh glavnega dokaza. Ker tožencu to ni uspelo, se je tožnikov provizoricen dokazni uspeh spremenil v dokoncen dokazni uspeh.

Sklep nº II Ips 76/2004 of Civilni oddelek, October 27, 2004

Ker tožeca stranka ni navedla vrednosti spornega predmeta, tožena stranka pa ni zahtevala ugotovitve vrednosti spornega predmeta, si ni nobena od njiju zagotovila pravice do revizije.

Sklep nº II Ips 115/2004 of Civilni oddelek, October 27, 2004

Ker je revidentka revizijo umaknila, je (ne oziraje se na zmoto v motivu za umik revizije) ponovno vložena revizija nedovoljena.

Sodba nº in sklep II Ips 553/2003 of Civilni oddelek, October 27, 2004

Znacilnost odpovedi neuvedenemu dedovanju je v tem, da predstavlja po eni strani izjemo od nacela, da nihce ne more razpolagati z dedišcino, katere se nadeja, in da se zato pred zapustnikovo smrtjo tudi ne more pricakovati dedišcini odpovedati (prvi odstavek 104. clena in prvi odstavek 137. clena ZD), po drugi strani pa tudi izjemo od nacela, da zapustnik ne more pogodbeno razpolagati s premoženjem, ki ga bo imel ob smrti (103. clen ZD). Tisti, ki se odpoveduje neuvedenemu dedovanju, se tako ...

Sodba nº II Ips 523/2003 of Civilni oddelek, October 27, 2004

Prodajalec lahko, na podlagi posebnega dogovora v zvezi s prodajo na obroke, zahteva od kupca, da placa ves ostanek kupnine, ce je kupec v zamudi z obroki, ki skupaj predstavljajo najmanj osmine kupnine.

Sodba nº II Ips 545/2004 of Civilni oddelek, October 27, 2004

Okolišcina, da je pritožbeno sodišce napacno ocenilo ali so bile strankine trditve pravocasne, lahko predstavlja le relativno (in ne absolutno) bistveno kršitev dolocb pravdnega postopka pred sodišcem druge stopnje.

Sklep nº II Ips 475/2004 of Civilni oddelek, October 27, 2004

Revizija v sporih o preživljanju je bila po dolocbi 1. tocke 4. odstavka 382. clena ZPP (1977) vselej dovoljena, po dolocbi 1. tocke 3. odstavka 367. clena ZPP (1999) pa je v tem primeru dovoljena le ob prvi dolocitvi ali ukinitvi (s sodno odlocbo ali upravnim aktom). To pa se ne nanaša na obliko preživnine, ki je dogovorjena pogodbeno.

Sklep nº I R 100/2004 of Civilni oddelek, October 27, 2004

Prevodi pravnih predpisov iz 2. tocke prvega odstavka 9. clena ZASP so avtorsko-pravno varovani, razen ce so objavljeni kot uradna besedila. To pomeni, da je spor za placilo iz pogodbe o izvajanju prevajalskih storitev spor iz avtorske pravice ter da je zato podana pristojnost okrožnega sodišca.

Sklep nº I R 81/2004 of Civilni oddelek, October 27, 2004

Izlocitveni razlogi sami po sebi ne utemeljujejo prenosa pristojnosti.

Sklep nº I R 102/2004 of Civilni oddelek, October 27, 2004

Emna od sodnic krajevno pristojnega sodišca je bivša odvetnica tožene stranke; vendar to samo po sebi ne utemeljuje prenosa pristojnosti na drugo stvarno pristojno sodišce.

Sodba nº II Ips 525/2003 of Civilni oddelek, October 27, 2004

Revizijsko sodišce je pri presoji pravilnosti uporabe materialnega prava vezano na dejanske ugotovitve nižjih sodišc.

Sodba nº in sklep II Ips 155/2003 of Civilni oddelek, October 27, 2004

Kadar denacionalizacijski upravicenec primarno zahteva sicer vrnitev nepremicnine v naravi, vendar s pristavkom, da se zadovolji z ustrezno odškodnino, taka izjava lahko vsebuje tudi predlog na pridobitev ustreznega lastninskega deleža na podjetju v mešani lasti, ob upoštevanju definicije odškodnine iz 2. clena ZDen.

Sklep nº II Ips 531/2003 of Civilni oddelek, October 27, 2004

Za dovoljenost revizije je v premoženjskih sporih naceloma bistvena vrednost spornega predmeta, ki je navedena v tožbi.

Sodba nº II Ips 247/2003 of Civilni oddelek, October 27, 2004

Tožeca stranka skuša v revizijskem postopku izpodbijati sprejeto dokazno oceno, kar pa glede na izrecno dolocbo tretjega odstavka 380. clena ZPP ni dovoljeno. Revizije namrec ni mogoce vložiti zaradi zmotne ali nepopolne ugotovitve dejanskega stanja.

Sklep nº I Up 1110/2001 of Upravni oddelek, October 27, 2004

Tožeca stranka nima podlage v ZPolS niti v predpisih, po katerih se zbirajo sredstva v proracun, da bi zahtevala izvršitev dolocbe 4. odstavka 33. clena ZPolS. Institut molka upravnega organa in vse posledice, ki iz takega nezakonitega ravnanja lahko izhajajo, lahko zadenejo le pristojni organ za reševanje neke upravne stvari, ne pa tudi nepristojni organ.

Sklep nº I Up 1126/2004 of Upravni oddelek, October 27, 2004

Ce je v postopku na prvi stopnji upravnega spora sodelovala oseba, ki ne more biti stranka v upravnem sporu, pritožbeno sodišce s sklepom razveljavi sodbo sodišca prve stopnje in glede na naravo kršitve vrne zadevo prvostopnemu sodišcu v ponovno odlocanje ali tožbo zavrže. V tem primeru je sodišce druge stopnje tožbo zavrglo, ker ministrstvo ne more biti tožena stranka, tožba zoper ministrico, ki bi bila prava tožena stranka, pa je pravnomocno zavržena.

Sodba nº I Up 994/2001 of Upravni oddelek, October 27, 2004

Tožnici je bil v upravnem postopku priznan položaj stranske udeleženke (intervenientke) in se je udeleževala postopka zaradi varstva svojih pravic in pravnih koristi. Tak procesni položaj pa ne more vplivati na pravice aktivne stranke, to je osebe, na zahtevo katere je bil uveden postopek, da razpolaga z zahtevkom in ga tudi umakne. Ker je v obravnavani zadevi odpadel obvezni zakonski pogoj za vodenje postopka, je zmotno stališce pritožbe, da bi moral upravni organ nadaljevati postopek in mer...

Sodba nº I Up 1411/2002 of Upravni oddelek, October 27, 2004

Slabša kvaliteta nadomestnih zemljišc je upoštevana v vrednosti zemljišc, izracunani po Odloku o nacinu dolocanja vrednosti kmetijskih zemljišc, gozdov in zemljišc, uporabljenih za gradnjo, v postopku denacionalizacije. Za subjektivno oceno vrednosti ni podlage v navedenem odloku.

Sklep nº I Up 923/2004 of Upravni oddelek, October 27, 2004

Ker se slovenski državljan, ki ima državljanstvo tudi tuje države, v postopkih pred slovenskimi organi, šteje za državljana Republike Slovenije, bi moral tožnik v skladu z dolocbami 13. clena ZST predložiti sodišcu relevantne dokaze za oprostitev placila sodnih taks.

Sodba nº I Up 1192/2004 of Upravni oddelek, October 27, 2004

Naknadni referendum je mogoc le o vprašanjih, ki so vsebina splošnih aktov obcine. Sklep obcinskega sveta "o sprejetju spremembe osnutka državnega lokacijskega nacrta za avtocesto in soglasju h korigiranemu predlogu državnega lokacijskega nacrta" pa ni splošni akt, zato glede njega referendum ni možen.

Sklep nº I Up 1137/2004 of Upravni oddelek, October 27, 2004

Ob tem, da je sporno pravno razmerje v obravnavani zadevi udeležba tožece stranke v javnem razpisu, ki je še odprt, bi izdaja zacasne odredbe pomenila prejudic o glavni stvari.

Sklep nº I Up 762/2000 of Upravni oddelek, October 27, 2004

V postopku spremembe posestne meje, kamor sodi tudi parcelacija zemljišca, lahko kot stranski udeleženec sodeluje tudi oseba, ce izkaže, da v upravnem postopku varuje svoje pravice ali pravne koristi.

October 26, 2004

Sodba nº I Up 897/2001 of Upravni oddelek, October 26, 2004

Predlog, ki se nanaša na kršitve procesnega prava v prvotnem postopku, se zavrže po 2. odstavku 256. clena ZUP/86, ker kršitve procesnega prava niso okolišcine nobenega obnovitvenega razloga iz 249. clena ZUP/86.

Sklep nº I Up 703/2001 of Upravni oddelek, October 26, 2004

Ce oseba ni sodelovala v postopku kot stranka, ne more z uspehom uveljavljati nicnosti oz. odprave in razveljavitve odlocbe po nadzorstveni pravici.

Sklep nº I Up 677/2001 of Upravni oddelek, October 26, 2004

Ker tožnik ni imel položaja stranke v upravnem postopku, ni upravicen zahtevati odprave oz. razveljavitve odlocbe po nadzorstveni pravici niti nicnosti odlocbe, izdane v upravnem postopku.

Sodba nº I Up 164/2004 of Upravni oddelek, October 26, 2004

Ker je z dolocbo 324. clena ZUP doloceno, da se zadeve, glede katerih je postopek ob uveljavitvi tega zakona v teku, koncajo po dolocbah ZUP/86, dolocbe 2. odstavka 263. clena ZUP v obravnavani zadevi ni mogoce uporabiti. Izrecne dolocbe, da je na enomesecni rok iz 1.

Sodba nº I Up 916/2003 of Upravni oddelek, October 26, 2004

Pri tožeci stranki bi bilo mogoce opraviti revizijo glede na dolocbo 25.l clena ZPPOLS, toda le pred 1.5.1998, ko je zacel veljati ZZLPPO, ki v 65. clenu ni dolocil, da se podaljša veljavnost dolocbe 25.l clena ZPPOLS. Zato v casu izdaje sklepa prvostopenjski organ ni imel veljavne pravne podlage za postopek revidiranja.

Sodba nº I Up 775/2002 of Upravni oddelek, October 26, 2004

Zamudne obresti zacnejo teci z dnem izvršljivosti odmerne odlocbe. Obveznost za placilo prometnega davka nastane za davcnega zavezanca takrat, ko je opravljen promet blaga. Šteje se, da je promet opravljen, ko je proizvod izrocen, ce je izrocen pred izdajo racuna ali brez izdaje racuna. Zavezanec za placilo prometnega davka je kupec, ce kot pravna oseba ali zasebnik (podjetnik) kupi proizvod od fizicne osebe.

Sodba nº I Up 934/2001 of Upravni oddelek, October 26, 2004

Zamudne obresti zacnejo teci z dnem izvršljivosti odmerne odlocbe. Davcne olajšave iz 21. in 24a clena ZDDPO ni mogoce na novo zaceti uveljavljati po tem, ko je z uveljavitvijo ZDDPO-1 ZDDPO nehal veljati.

Sklep nº I Up 392/2002 of Upravni oddelek, October 26, 2004

Davcni organ v primeru, ko izvršuje izvršljiv akt, ki ga je izdal drug organ, ni dolžan preverjati, ali je izvršilni naslov, na katerem je potrdilo o izvršljivosti, izdano od organa, ki je izvršilni naslov izdal, res izvršljiv. Potrdilo o izvršljivosti odlocbe je potrdilo po 171. clenu ZUP/86, zato se dejstva, ki so v njem potrjena, štejejo za dokazana. Ce stranka temu nasprotuje, lahko izpodbija to potrdilo pri organu, ki ga je izdal, v posebnem postopku, ne pa v postopku prisilne izterjave,...

Sodba nº I Up 827/2001 of Upravni oddelek, October 26, 2004

Stroški amortizacije so zneski nabavne vrednosti opredmetenih osnovnih sredstev, ki v posameznih obracunskih obdobjih prehajajo iz teh sredstev v nastajajoce poslovne ucinke. V poslovnih knjigah podjetnika posameznika oziroma v registru osnovnih sredstev mora biti pridobitev osnovnega sredstva izkazana na nacin, ki sicer velja za knjiženje poslovnih dogodkov. Ker je tudi brezplacna pridobitev poslovni dogodek, mora biti tudi ta knjižena na podlagi verodostojne knjigovodske listine (npr. akta ...

Sodba nº I Up 198/2002 of Upravni oddelek, October 26, 2004

Možnost priznanja stranke kot stranskega udeleženca ima tisti, ki izkaže, da v postopek vstopa zaradi varstva svojih pravic in pravnih koristi, ki izhajajo iz materialnega predpisa.

Sodba nº I Up 898/2002 of Upravni oddelek, October 26, 2004

Po ZUP/86 je pritožba pravocasna, ce jo organ prejme zadnji dan roka za njeno vložitev oziroma ce jo stranka zadnji dan roka za pritožbo odda priporoceno po pošti.

Sodba nº I Up 1149/2002 of Upravni oddelek, October 26, 2004

Ce je zavezanec za vrnitev premoženja po ZDen javni zavod, za katerega dolocbe ZLPP ne veljajo, potem denacionalizacijski upravicenec ne more zahtevati izdaje zacasne odredbe po 11. clenu ZLPP ampak po 68. clenu ZDen.

Sodba nº I Up 721/2002 of Upravni oddelek, October 26, 2004

Zamudne obresti zacnejo teci šele z dnem izvršljivosti odmerne odlocbe. Ce stranka šele v pritožbi zatrjuje, da je dokumentacija njenega dobavitelja napacna in da na nekaterih dobavnicah, ki jih dobavitelj ima, ni njenega podpisa, ne podpisov njenega moža oziroma pri njej zaposlenih, je to nedopustna tožbena novota. Ce zavezanec ne vodi evidence o kupljenem in prodanem blagu v skladu s predpisi, se prometni davek obracuna na podlagi razpoložljivih podatkov o prometu, to pa so tudi podatki zav...

Sodba nº I Up 383/2002 of Upravni oddelek, October 26, 2004

Ker pritožba zoper odmerno odlocbo o odmeri dohodnine ne zadrži izvršbe te odlocbe, je mogoce zapadlo dohodnino prisilno izterjati, preden je odlocba o njeni odmeri - izvršilni naslov - pravnomocna. Podlaga za izdajo sklepa o prisilni izterjavi davcnega dolga je lahko le dolgovni seznam, ki je sestavljen v skladu s predpisi. V izvršilnem postopku ni mogoce izpodbijati izvršilnega naslova. Ce je prvostopni organ o pritožbi odlocil po preteku 2 mesecev, to ni razlog za odpravo njegove odlocbe.

Sodba nº I Up 1201/2002 of Upravni oddelek, October 26, 2004

Ce agencija pri izdaji odlocbe o odobritvi programa lastninskega preoblikovanjam prizadetega podjetja ni uporabila z odlocbo Ustavnega sodišca RS št. U-I-22/95 z dne 14.3.1996 odpravljenega besedila na koncu 1. alinee 9. clena Uredbe o pripravi programa preoblikovanjam in o izvedbi posameznih nacinov lastninskega preoblikovanja podjetij, 1. odstavek 46. clena Zakona o ustavnem sodišcu ni mogel biti pravna podlaga za odlocanje v postopku.

Sodba nº I Up 999/2001 of Upravni oddelek, October 26, 2004

Za priznanje davcne oprostitve morajo biti kumulativno izpolnjeni vsi pogoji iz 1. odstavka 7. clena ZPD.

Sodba nº I Up 249/2002 of Upravni oddelek, October 26, 2004

Sklep o prisilni izterjavi denarne kazni za prekršek je zacetek izvrševanja odlocbe o prekršku. Ker je bil ta sklep izdan pred potekom zastaralnega roka za zacetek izvrševanja denarne kazni, ni mogoce šteti, da je podano zastaranje.

Sodba nº I Up 1370/2002 of Upravni oddelek, October 26, 2004

Vrnitev v prejšnje stanje se lahko predlaga za zamujeno dejanje v postopku le pri organu, pri katerem bi bilo treba zamujeno dejanje opraviti. Ker je tožnik zamudil rok za pritožbo zoper prvostopni upravni akt, bi moral vrnitev v prejšnje stanje predlagati pri prvostopnem organu v dolocenem roku, ne pa v pritožbi zoper prvostopno sodbo, naslovljeni na vrhovno sodišce.

Sodba nº I Up 1069/2001 of Upravni oddelek, October 26, 2004

Zamudne obresti zacnejo teci z dnem izvršljivosti odmerne odlocbe. Ce se med zaposlene deli del dobicka pravne osebe, je to osebni prejemek v smislu 1. alinee 6. clena ZDoh. Uporaba službenega avtomobila v zasebne namene je boniteta v smislu 1. alinee 6. clena ZDoh. Da se ugotovi njena višina, je treba o tem voditi verodostojno dokumentacijo. Dokazno breme je na strani zavezanca. Upravni organ odloca na podlagi veljavnih predpisov, sodišce pa na podlagi ustave in zakona. Neobvezno pravno mnen...

Sklep nº I Up 702/2001 of Upravni oddelek, October 26, 2004

Ce izhaja iz upravne odlocbe, s katero je bil sicer zavržen predlog za izrek nicnosti, da je bila opravljena presoja nicnosti po uradni dolžnosti iz razlogov 267. clena ZUP/86 in bilo ugotovljeno, da noben nicnostni razlog ni podan, ni podlage za stališce, da razlogi za nicnost niso bili presojeni.

Sodba nº I Up 1148/2002 of Upravni oddelek, October 26, 2004

Pri odlocanju o zahtevi za izdajo zacasne odredbe v postopku denacionalizacije ne gre za pravnomocno odloceno stvar, ce je bila v istem denacionalizacijskem postopku zahteva iste vsebine in istih tožnikov že pravnomocno zavrnjena. V ZDen ni dolocbe, ki bi omejevala odlocanje o zacasni odredbi. Po 68. clenu jo je mogoce izdati do pravnomocne odlocitve o denacionalizaciji iz razloga, da je treba zavarovati zahtevo za denacionalizacijo ali drugega tehtnega razloga. Od okolišcin posameznega prime...

Sklep nº I Up 823/2001 of Upravni oddelek, October 26, 2004

Ce obrazložitev prvostopne odlocbe v zadevi, kjer ni mogoca skrajšana obrazložitev, nima obveznih sestavnih delov iz 2. odstavka 209. clena ZUP/86, je podana bistvena kršitev dolocb postopka, ker stranke nimajo možnosti, da izpodbijajo razloge odlocitve.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners