Vrhovno Sodišče: Opinions issued on November 2004

November 30, 2004

Sklep nº III Ips 14/2004 of Gospodarski oddelek, November 30, 2004

Ker pritožbeno sodišce (drugace kot prvostopenjsko) primarnega tožbenega zahtevka ni obravnavalo kot odškodninskega, je ostala posledicno pritožba tožene stranke v tem pogledu nepreizkušena (neizcrpana).

Sodba nº III Ips 52/2004 of Gospodarski oddelek, November 30, 2004

Navidezna pogodba v smislu dolocb 66. clena ZOR je taka pogodba, kjer je pravnoposlovna volja le zaigrana. Predpostavlja strinjanje strank o njeni navideznosti.

Sodba nº III Ips 34/2004 of Gospodarski oddelek, November 30, 2004

Sodbe ni mogoce preizkusiti tedaj, ce sploh ni mogoce ugotoviti, ali je pravilna ali nepravilna. Ce je mogoce ugotoviti, v cem je njena napaka, ne gre za kršitev iz 14. tocke 2. odstavka 339. clena ZPP, pac pa za kakšno drugo napako, ki je glede na uporabljeno pravno sredstvo upoštevna ali neupoštevna.

Sklep nº III Ips 113/2003 of Gospodarski oddelek, November 30, 2004

Ce tožnik vloži ugotovitveno tožbo, mora po dolocbi 2. odstavka 181. clena ZPP izkazati svojo pravo korist za vodenje postopka na podlagi take tožbe (razen, ce je vložitev tožbe dolocena s posebnimi predpisi). Pri dajatveni ali oblikovalni tožbi je drugace. Pravni interes tožnika se predpostavlja.

November 27, 2004

Sklep nº I R 112/2004 of Civilni oddelek, November 27, 2004

V izvršilnem postopku je podana izkljucna krajevna pristojnost sodišca po kraju dolžnikovega stalnega bivališca.

November 26, 2004

Sodba nº I Up 590/2003 of Upravni oddelek, November 26, 2004

Ker v predmetni zadevi ni sporno, da tožnicinemu ocetu življenje ni bilo neposredno odvzeto s strani okupatorja, temvec je po vec kot enem letu po prihodu iz taborišca umrl v bolnišnici za posledicami bolezni in prestanega mucenja, tožnici ni mogoce priznati statusa žrtve vojnega nasilja kot otroku, katerega eden od staršev je bil ubit zaradi sodelovanja v NOB. Prav tako pa je sodišce prve stopnje pravilno pritrdilo stališcu tožene stranke, da ni mogoce šteti, da je oce umrl v okolišcinah za ...

Sklep nº I Up 934/2003 of Upravni oddelek, November 26, 2004

O obnovi postopka odloca tisti organ, ki je izdal odlocbo, na katero se predlog za obnovo postopka nanaša.

Sodba nº I Up 1420/2003 of Upravni oddelek, November 26, 2004

Statusa žrtve vojnega nasilja po dolocbah 4. odstavka 2. clena ni mogoce priznati osebi, ki je od doma odšla še pred njegovim požigom.

Sodba nº I Up 167/2003 of Upravni oddelek, November 26, 2004

Ker sta od casa odlocanja o prejšnji zahtevi ostala nespremenjena tako materialnopravna podlaga kot tudi dejansko stanje, na kateri temeljita tako prva kot ponovna zahteva, bi moral prvostopenjski organ po dolocbah 4. tocke 1. odstavka 129. clena ZUP zahtevo zavreci.

Sodba nº I Up 723/2003 of Upravni oddelek, November 26, 2004

Statusa žrtve vojnega nasilja ni mogoce priznati osebi, ki je od doma odšla zaradi slabih življenjskih razmer.

Sodba nº I Up 1508/2003 of Upravni oddelek, November 26, 2004

Pridobitev statusa žrtve vojnega nasilja je vezana na sedanje ozemlje Republike Slovenije.

Sodba nº I Up 1485/2003 of Upravni oddelek, November 26, 2004

Nesporno je, da je bila pritožba zoper prvostopno odlocbo vložena po preteku 15-dnevnega pritožbenega roka, zaradi cesar jo je bilo treba po dolocbah 239. clena ZUP/86 kot prepozno zavreci.

Sklep nº I Up 295/2003 of Upravni oddelek, November 26, 2004

Zgolj dejstvo, da v tožnikovem primeru ne obstaja arhivsko gradivo, ne more biti tožniku v škodo in zato tudi ne zadostna podlaga za odlocitev, da ne izpolnjuje pogojev za priznanje statusa žrtve vojnega nasilja - delovnega deportiranca.

Sodba nº I Up 840/2003 of Upravni oddelek, November 26, 2004

Tožniku po dolocbah 8. odstavka 2. clena ZZVN zahtevanega statusa ni mogoce priznati, ker njegova mati ni umrla v okolišcinah za priznanje statusa žrtve vojnega nasilja, saj v casu smrti nad njo niso bili izvajani nasilni ukrepi v smislu citiranih zakonskih dolocb.

Sodba nº Cpg 2/2004 of Gospodarski oddelek, November 26, 2004

Dejstvo, ali je banka (hranilno kreditna služba) v likvidaciji ali ne, ne vpliva na odlocitev o zacetku prisilne likvidacije. Banka Slovenije torej še vedno opravlja nadzor nad poslovanjem banke v redni likvidaciji. Cim ugotovi dejstva in okolišcine, zaradi katerih je možen izrek ukrepa odvzema dovoljenja za opravljanje bancnih storitev, tak ukrep lahko tudi izrece. Posledica izrecenega ukrepa je odlocba o zacetku prisilne likvidacije. Res je, da je glede zakljucka postopka rezultat pri obeh ...

November 25, 2004

Sodba nº II Ips 612/2003 of Civilni oddelek, November 25, 2004

Pogodbena dolocba, ki upošteva le casovno zaporedje in število neplacanih obrokov, ne doloca pa hkrati kolicinskega doseganja najmanj osmine kupnine, je sicer nicna, vendar ne v celoti. Dogovor o takojšnji zapadlosti kupnine velja, saj sta se stranki tako dogovorili, vendar z dodatkom, ki je v skladu z zakonsko zahtevo, da morata oziroma morajo zamujeni zaporedni obroki dosegati najmanj osmino kupnine.

Sodba nº II Ips 569/2003 of Civilni oddelek, November 25, 2004

Premikajoce se motorno vozilo je zaradi lastnosti motorja in hitrosti, ko ga med vožnjo ni mogoce v celoti obvladovati, nedvomno stvar s povecano nevarnostjo. Le ker oba imetnika med vožnjo upravljata z nevarno stvarjo, je za njune medsebojne zahtevke dolocena krivdna odgovornost. V razmerju do drugih oseb, kot so sopotniki in pešci, ki na delovanje motornega vozila nimajo vpliva, pa odgovornost za njihovo škodo, ki izvira iz motornega vozila, ostaja objektivna in zanjo oba imetnika motornih ...

Sklep nº I R 114/2004 of Civilni oddelek, November 25, 2004

O predlogu pritožbenega sodišca za prenos pristojnosti za odlocanje o toženkini pritožbi zoper zavrnilni sklep je vrhovno sodišce že odlocilo in mu ugodilo iz istega razloga, kot ga uveljavlja toženka. Delegirano pritožbeno sodišce je o pritožbi tudi že odlocilo. Zato toženka v tej fazi postopka nima vec pravnega interesa, da se odloci tudi o njenem predlogu za prenos pristojnosti na drugo pritožbeno sodišce.

Sklep nº I R 104/2004 of Civilni oddelek, November 25, 2004

Neargumentirani predlog stranke ne predstavlja zadostne podlage za dolocitev drugega stvarno pristojnega sodišca.

Sklep nº Cp 13/2004 of Civilni oddelek, November 25, 2004

Nosilni razlog za ugoditev ugovoru nasprotnega udeleženca proti priznanju tujih sodnih odlocb glede nepremicnine v Ljubljani je bil razlog iz prvega odstavka 97. clena, po katerem se tuja sodna odlocba ne prizna, ce je za zadevo, za katero gre, izkljucno pristojno sodišce ali drug organ Republike Slovenije. Tudi samo pristojnost v zadevah z mednarodnim elementom ureja ZMZPP. V prvem odstavku 64. clena doloca, da je sodišce Republike Slovenije izkljucno pristojno v sporih o stvarnih pravicah n...

Sodba nº II Ips 592/2003 of Civilni oddelek, November 25, 2004

Presoja višine odškodnine za negmotno škodo.

Sodba nº II Ips 518/2004 of Civilni oddelek, November 25, 2004

Razlog za zavrnitev nasprotnega tožbenega zahtevka za ukinitev preživnine je njena višina 0,15 SIT, kar za toženca ne more predstavljati nobenega financnega bremena, in sicer ne glede na njegove premoženjske razmere, saj gre le za simbolicni znesek pod enim tolarjem. Morebitna sprememba tožencevih premoženjskih razmer na drugacno odlocitev ne more vplivati.

Sklep nº II Ips 532/2003 of Civilni oddelek, November 25, 2004

Seznam zaostalih obveznosti (dolgovni seznam) davcnega organa kot izvršilni naslov, lahko nalaga dolžniku le tako breme, kot mu ga nalagajo posamezni izvršilni naslovi skupaj, oziroma kot znaša vsota zapadlih letnih davkov. Izvršilni naslov zato ne more obsegati tudi obrestnih obresti, ker bi tako nastal presežek v razmerju med celotno terjatvijo in seštevkom relativno samostojnih terjatev.

Sklep nº I R 111/2004 of Civilni oddelek, November 25, 2004

Tehten razlog za dolocitev drugega sodišca je, da bi okolišcina, da bi sodniki razsojali o pravicah in obveznostih partnerja svoje sodniške kolegice, lahko povzrocala dvom o nepristranskosti odlocanja sodnikov tega sodišca.

Sodba nº II Ips 362/2003 of Civilni oddelek, November 25, 2004

Zavezanec za vrnitev nacionaliziranega premoženja na podlagi dolocb 89. clena ZDen ne more biti fizicna oseba, ki je premoženje pridobila od zasebnopravne osebe (društva), ceprav jo je ta (morda na nezakonit nacin) pridobila iz družbene lastnine.

Sklep nº I R 103/2004 of Civilni oddelek, November 25, 2004

Dopolnilni predlog za izvršbo na nepremicnine je nepravilno šteti kot predlog za novo izvršbo oziroma za nov izvršilni postopek. ZIZ je v 34. in 35. clenu uvedel koncept ene izvršbe z vsemi dovoljenimi izvršilnimi sredstvi ter z možnostjo naknadnih dodatnih ali nadomestnih izvršilnih sredstev.

Sodba nº II Ips 507/2004 of Civilni oddelek, November 25, 2004

Za škodo, ki jo je storila vojaška oseba v JLA v zvezi z opravljanjem službe tretji osebi, je po 1. tocki prvega odstavka 218. clena Zakona o službi v oboroženih silah (Ur.l.SFRJ, št. 7/85-4/89) odgovarjala federacija, z njenim prenehanjem pa je to obveznost prevzela Republika Slovenija.

Sodba nº II Ips 696/2003 of Civilni oddelek, November 25, 2004

Vrata v vratarnico niso nevarna stvar niti v vetrovnem vremenu.

Sodba nº in sklep II Ips 526/2003 of Civilni oddelek, November 25, 2004

Presoja višine odškodnine za negmotno škodo.

Sodba nº II Ips 274/2003 of Civilni oddelek, November 25, 2004

Celo ob predpostavki protipravnosti ravnanja tožene stranke in vzrocne zveze z nastalim prikrajšanjem pravno ni mogoce odlociti o višini odškodovanja po dolocbah ZDen, dokler ni znana oblika prikrajšanja. Višina prikrajšanja namrec utegne biti razlicna pri vrnitvi nepremicnine v naravi in drugacna pri izplacilu obveznic Slovenskega odškodninskega sklada.

Sodba nº II Ips 536/2003 of Civilni oddelek, November 25, 2004

Revizija mora natancno opredeliti vsebino revizije. Zgolj s sklicevanjem na pritožbene razloge ta predpostavka ni izpolnjena.

Sodba nº II Ips 557/2003 of Civilni oddelek, November 25, 2004

Ce je roditelj preživljal otroka in bi ga še preživljal, ce bi bil živ, je otrok upravicen do rente ne le v znesku, kot ga je (in bi ga) roditelj dejansko prispeval za preživljanje, marvec toliko, kolikor bi bil dolžan prispevati po družinskopravnih predpisih.

Sklep nº I R 115/2004 of Civilni oddelek, November 25, 2004

Trditev tožnice o vsestranski povezanosti vplivnih posameznikov iz vrst lokalnih oblastnih organov ne more biti upoštevana kot tehten razlog za dolocitev drugega pristojnega sodišca (druge stopnje) v pomenu dolocbe 67. clena ZPP vse dotlej, dokler ne presega ravni zgolj tožnicine domneve.

Sodba nº II Ips 413/2003 of Civilni oddelek, November 25, 2004

Kadar zastopnik pri sklepanju pogodbe zavestno in samovoljno prekoraci pooblastila, ravnanja zastopanega, ki pogodbe ne odobri, ni mogoce opredeliti kot zlorabe pravic in s tem možnosti izbire, ki mu je kot enostransko dejanje dana na razpolago, posredno spremeniti v njegovo obveznost oziroma dolžnost. Zato zastopanega, ki prekoracitve pooblastila ni odobril, ni mogoce ohranjati v pogodbeni zavezi v odvisnosti od rezultatov ocene njegovega ravnanja in razlogov ali celo motivov zanj.

Sodba nº II Ips 602/2003 of Civilni oddelek, November 25, 2004

Nacelo individualizacije višine odškodnin mora biti vselej upoštevano le tako, da ne privede do razlicnega obravnavanja oškodovancev pred sodišci zgolj v odvisnosti od vneme posameznega oškodovanca v prikazovanju obsega in teže posledic, ter tako, da odmera odškodnine ni le posledica izkljucno oškodovancevega individualnega vrednotenja konkretnih posledic, katerih subjektivno doživljanje je z vidika slehernega oškodovanca že po naravi stvari zanj vselej poudarjeno neugodno. Upoštevati je treb...

Sodba nº I Up 64/2002 of Upravni oddelek, November 25, 2004

Obe odlocbi ustavnega sodišca, tako odlocitev o razveljavitvi kot odlocitev o ugotovitvi neskladja z ucinki odprave, ucinkujeta za nazaj in vplivata na pravno razmerje, o katerem še ni bilo pravnomocno odloceno oziroma so odpravljene posledice.

Sodba nº I Up 704/2001 of Upravni oddelek, November 25, 2004

Dolocbo 13. alinee 6. tocke 12. clena Meril za volitve v nazive visokošolskih uciteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev, po kateri je potrebna pozitivna ocena clanov strokovne komisije, je potrebno razlagati tako, da mora vsak clan podati pozitivno oceno.

Sodba nº I Up 436/2002 of Upravni oddelek, November 25, 2004

Podlaga za odvzem vozniškega dovoljenja je zdravniško spricevalo o zdravstveni nezmožnosti za vožnjo.

Sklep nº I Up 1304/2004 of Upravni oddelek, November 25, 2004

Izdajo zacasne odredbe je mogoce zahtevati le ob vloženi tožbi, ta pa zoper procesni sklep, izdan na podlagi 30. clena ZUS, ni dopustna. Zato je nedopustna tudi zahtevana zacasna odredba.

Sodba nº I Up 1250/2004 of Upravni oddelek, November 25, 2004

Ugotovljeno vrednost vrednostnih papirjev je šteti za prihranek, ceprav so bili vrednostni papirji pridobljeni iz sredstev odškodnine zaradi zmanjšanja življenjskih aktivnosti.

Sodba nº I Up 463/2000 of Upravni oddelek, November 25, 2004

Kadar gre za dolocen kompleks in so bila na njegovem delu že izvedena pripravljalna dela v skladu z namenom, zaradi katerega je bila parcela razlašcena, posameznega dela kompleksa ni mogoce izlociti z uporabo dolocbe 2. odst. 26. clena Zakona o razlastitvi (odprava pravnomocne odlocbe o razlastitvi).

Sodba nº in sklep I Up 1034/2002 of Upravni oddelek, November 25, 2004

Obnova postopka je z zakonom predvidena le v stvareh, ki so koncane z dokoncno upravno odlocbo.

Sodba nº I Up 928/2001 of Upravni oddelek, November 25, 2004

Iz odlocb Zakona o gospodarskih družbah (ZGD) in Obrtnega zakona ne izhaja, da bi tožnik, zgolj zato, ker je lastnik sosednjega objekta, lahko v postopku ugotavljanja pogojev za opravljanje dejavnosti varoval kakršnokoli svojo pravico ali pravno korist. Tožnik pa tudi ni navedel nobene konkretne okolišcine, zaradi katere bi bilo mogoce sklepati, da bi bila v predmetnem postopku kršena kakšna njegova pravica ali z zakonom varovana korist.

Sodba nº in sklep I Up 1364/2002 of Upravni oddelek, November 25, 2004

Presoja vzajemnosti zajema vsebinsko presojo, ali se v tuji državi glede vracanja podržavljenega premoženja priznavajo državljanom Slovenije enake pravice, kot jih Slovenija priznava tujim državljanom.

Sodba nº I Up 1140/2002 of Upravni oddelek, November 25, 2004

Ukrep odstranitve posega v prostor je nelocljivo povezan z vzpostavitvijo prejšnjega stanja. S pavšalnimi pritožbenimi trditvami, da bi odstranitev posega v prostor posegala v stabilnost same stavbe, tožnika nista izkazala, da vrnitev v prejšnje stanje ni možna in da bi bilo zato treba izreci drugacno sanacijo posega. Tudi zatrjevanje, da bi z vzpostavitvijo prejšnjega stanja nastala škoda, ne pomeni, da vrnitev v prejšnje stanje ni možna.

Sklep nº I Up 1133/2002 of Upravni oddelek, November 25, 2004

Z inšpekcijskimi ukrepi se sicer res odloca o pravicah, dolžnostih in pravnih interesih nadzorovanih oseb, vendar pa lahko inšpektorjeva odlocitev posredno predstavlja tudi korist ali spremembo pravnega položaja drugih oseb. Zaradi tega imajo tudi osebe, katerih pravice ali pravne koristi so z ukrepi inšpekcijskega nadzorstva prizadete, v inšpekcijskem postopku položaj stranke (49. clen ZUP/86).

Sodba nº I Up 297/2002 of Upravni oddelek, November 25, 2004

Odškodnine, ki jo je razlašcenec prejel za lesno maso na razlašcenem zemljišcu, ni mogoce upoštevati pri ugotavljanju pogojev iz 72. clena ZDen in je tudi ni mogoce prišteti odškodnini, ki je bila izplacana za podržavljeno zemljišce.

Sklep nº I Up 1117/2002 of Upravni oddelek, November 25, 2004

Odlocba Senata za prekrške RS ni upravni akt državnega organa, katerega zakonitost bi bilo pristojno presojati Upravno sodišce v upravnem sporu. Po dolocbah 3. odstavka 258. clena Zakona o prekrških (ZP) Senat za prekrške RS opravlja pravosodno funkcijo, zato je mogoce njegove pravnomocne odlocbe izpodbijati le z izrednimi pravnimi sredstvi po ZP.

Sodba nº I Up 11/2002 of Upravni oddelek, November 25, 2004

Lesna zaloga ni posebna postavka pri izracunu odškodnine, ampak se upošteva le v okviru izracunov vrednosti gozda kot celote.

Sodba nº I Ips 238/2003 of Kazenski oddelek, November 25, 2004

Zaradi spremembe obtožbe na glavni obravnavi sodišce ni dolžno preložiti (oziroma prekiniti) glavne obravnave za pripravo obrambe, temvec bo to storilo le, ce bo obseg in vsebina spremembe takšna, da to narekuje zahteva po poštenem sojenju.

Sodba nº I Ips 265/2004 of Kazenski oddelek, November 25, 2004

Ob ugotovitvi, da gre v obravnavani zadevi za kaznivo dejanje po 1. odstavku 211. clena KZ, sodišcu ni potrebno ugotavljati uradno objavljene povprecne mesecne neto place v naši državi ter ali gre morda za majhno premoženjsko korist in drugo pravno opredelitev kaznivega dejanja.

Sodba nº I Ips 267/2004 of Kazenski oddelek, November 25, 2004

Kršitev kazenskega zakona po 1. tocki 372. clena ZKP se lahko pojavlja kot zmotna presoja o tem, ali je storjeno dejanje kaznivo dejanje ali ne, nadalje kot zmotna ocena o tem, ali so ali niso podani vsi zakonski znaki kaznivega dejanja in kot zmotna ocena, ali obstajajo razlogi, zaradi katerih je izkljucena protipravnost.

November 24, 2004

Sodba nº I Up 1256/2004 of Upravni oddelek, November 24, 2004

Zbrane aktualne informacije o politicnem in družbenem položaju v Bangladešu tudi po presoji pritožbenega sodišca ne potrjujejo razlogov za tožnikov subjektivni strah pred preganjanjem, pri cemer tožnik niti ne navaja konkretnih okolišcin, ki bi kazale na to, da vsebina uporabljenih informacij (porocila mednarodnih organizacij) ne bi bila pravilna oziroma na kakšno konkretno okolišcino, zaradi katere bi bil ob vrnitvi v maticno državo ogrožen.

Sodba nº I Up 1320/2004 of Upravni oddelek, November 24, 2004

Kosovski Romi, ki govorijo albanski jezik in so pripadniki muslimanske vere (sami sebe imenujejo Aškali), po porocilih mednarodnih organizacij niso preganjani na Kosovu in zato niso podani razlogi za zašcito po ZAzil. Združitev družine se v konkretnem primeru (žena in otrok sta slovenska državljana in živita v Republiki Sloveniji) ne ureja z ZAzil, pac pa po dolocbah Zakona o tujcih.

Sodba nº I Up 952/2001 of Upravni oddelek, November 24, 2004

Sodišce prve stopnje je bistveno kršilo dolocbe postopka v upravnem sporu, ker ni na glavni obravnavi presojalo dejanskega stanja v smeri, ali je bil tožnik, ki je bil v nemškem taborišcu med drugo svetovno vojno, kot otrok mucen po oblasteh v tem taborišcu, saj je bila tožniku šele s tožbo dana možnost izpodbijati odlocitev tožene stranke v s tožbo izpodbijani odlocbi, s katero je tožena stranka ob reviziji odpravila prvostopno odlocbo in tožniku ni priznala statusa in pravic civilnega inval...

Sodba nº I Up 651/2002 of Upravni oddelek, November 24, 2004

Sodišce prve stopnje je svojo odlocitev oprlo na dejansko podlago, ki je bila ugotovljena v upravnem postopku. Zato pritožnik ne more uveljavljati pritožbenega ugovora nepopolne ugotovitve dejanskega stanja, ker glede na dolocbo 5. odstavka 72. clena ZUS pritožbeno sodišce tega ugovora ne more presojati.

Sodba nº I Up 1319/2004 of Upravni oddelek, November 24, 2004

Tožnik s svojimi navedbami ni izkazal dejanskih okolišcin, zaradi katerih bi se lahko cutil ogrožen oziroma preganjan zaradi razloga za priznanje azila po Ženevski konvenciji, niti ne, da bi bila njegova varnost ali fizicna integriteta ogrožena v primeru vrnitve v izvorno državo.

Sodba nº I Up 73/2002 of Upravni oddelek, November 24, 2004

Ker je sodišce prve stopnje presodilo, da je bilo dejansko stanje v upravnem postopku v celoti in pravilno ugotovljeno in je odgovorilo na vse tožbene ugovore, ki jih je tudi presodilo na podlagi takega dejanskega stanja, tožnika v pritožbi ne moreta uveljavljati pritožbenega razloga zmotne in nepopolne ugotovitve dejanskega stanja, ker tega ne dopušca 5. odstavek 72. clena ZUS.

November 23, 2004

Sodba nº I Up 695/2000 of Upravni oddelek, November 23, 2004

Temeljna funkcija blagovne znamke je omogociti razlikovanje blaga v gospodarskem prometu. Razlikovalna funkcija pa lahko uresnicuje le, ce je z znamko zavarovani znak mogoce razlikovati od drugih znakov, ki so v gospodarskem prometu v uporabi za enako ali podobno vrsto blaga.

Sodba nº I Up 605/2001 of Upravni oddelek, November 23, 2004

Zamudne obresti zacnejo teci z dnem izvršljivosti odlocbe o odmeri davka. Gospodarske družbe morajo voditi poslovne knjige v skladu s predpisi in ob upoštevanju racunovodskih standardov. Listina, iz katere strokovna oseba, ki ni sodelovala pri poslovnem dogodku, ne more jasno in brez dvomov spoznati narave in obsega poslovnega dogodka, ni verodostojna knjigovodska listina. Zato ne more služiti kot podlaga za vnašanje knjigovodskih podatkov v poslovne knjige in ne kot podlaga za kontroliranje ...

Sklep nº I Up 891/2002 of Upravni oddelek, November 23, 2004

Ker je bilo tožeci stranki v mejah njenega tožbenega zahtevka v celoti ugodeno, si s pritožbo svojega položaja ne more še izboljšati. V novem postopku pa bo lahko uveljavljala vse svoje ugovore tako glede postopka, dejanskega stanja kot materialnega prava.

Sodba nº I Up 1054/2002 of Upravni oddelek, November 23, 2004

Iz listin izhaja, da je tožnik placilni nalog prejel že dne 28.8.2000. Ker je tožnik tisti, ki navedeno dejstvo izpodbija, bi moral za svoje navedbe predložiti tudi dokaze. Tega pa slednji ni uspel dokazati, saj je zgolj pavšalno ugovarjal, da je placilni nalog prejel dne 13.6.2001, pri cemer za svoje trditve ni niti navedel niti predložil nobenih dokazov.

Sodba nº VIII Ips 99/2004 of Delovno-socialni oddelek, November 23, 2004

Tožena stranka je v disciplinskem pravilniku v 9. clenu opredelila hujše kršitve delovnih obveznosti, za katere je obvezen izrek disciplinskega ukrepa prenehanja delovnega razmerja. Ena od takih kršitev je tudi nezakonito razpolaganje s sredstvi, ki je opredeljena v 3. tocki 7. clena pravilnika. Ker je bilo v dokaznem postopku ugotovljeno, da je tožnik nezakonito razpolagal s sredstvi oziroma zadrževal zaupan denar, to pomeni, da je pravilen zakljucek sodišca v izpodbijani sodbi, da je s tem ...

Sodba nº VIII Ips 102/2004 of Delovno-socialni oddelek, November 23, 2004

Iz ugotovljenega dejanskega stanja izhaja, da je bila tožniku pravica do vojaške pokojnine priznana s 1.1.1992, kar pomeni, da mu v septembru 1991 še ni mogla biti priznana pravica niti izplacana pokojnina. Zato tudi ni mogoce uporabiti za odmero pokojnine dolocil 6. clena ZPIZVZ, ampak, kar je pravilno storila že tožena stranka, enako pa je odlocilo tudi sodišce, dolocbe 7. clena ZPIZVZ.

Sodba nº VIII Ips 91/2004 of Delovno-socialni oddelek, November 23, 2004

Za zdravstvene težave je v tožnicinem primeru vec razlogov, ki izvirajo tako iz sfere tožnice kot iz sfere tožene stranke. Opustitve ukrepov iz varstva pri delu s strani tožene stranke in delo na delovnem mestu, kjer so bili prisotni alergeni, je po mnenju izvedencev poslabšalo zdravstveno stanje tožnice, pri cemer je ta imela že pred nastopom dela pri toženi stranki dolocene zdravstvene težave. Ceprav je sodišce razloge za zdravstvene težave tožnice in posledicno povzrocene škode ugotavljalo...

Sklep nº VIII Ips 116/2004 of Delovno-socialni oddelek, November 23, 2004

Obravnavano delovno razmerje v predvojni Jugoslaviji je imelo vse znacilnosti najemnega mezdnega delovnega razmerja, zato se vprašanje obstoja takšnega delovnega razmerja ne more presojati po sedaj veljavnih predpisih, temvec po merilih in znacilnostih, ki so dajali takrat dolocenemu razmerju znacaj delovnega razmerja.

Sodba nº in sklep VIII Ips 76/2004 of Delovno-socialni oddelek, November 23, 2004

Ker je bilo z odlocbo z dne 27.10.1995 pravnomocno odloceno, da tožnik nima pravice do otroškega dodatka za otroka I. in T. od 1.10.1995, je tožena stranka lahko njegovo pritožbo z dne 20.11.1995, ki ji je priložil ustrezne priloge, obravnavalo samo kot vlogo za priznanje pravice do otroškega dodatka tudi za otroka I. in T. Kot je razvidno iz odlocbe Centra za socialno delo A. z dne 27.11.1995, mu je bila pravica do otroškega dodatka za tri otroke, ne glede na dolocbo 41. clena ZDPr, ponovno ...

Sodba nº VIII Ips 262/2004 of Delovno-socialni oddelek, November 23, 2004

Ker ZVrt v drugem odstavku 58. clena doloca, da varuhom, ki ne pridobijo zahtevane izobrazbe najkasneje v sedmih letih od uveljavitve zakona, preneha delovno razmerje, to pomeni, da razlaga, da ta clen samo prepoveduje opravljati delo varuha (pravilno pomocnika vzgojitelja) tistemu, ki za to nima ustrezne izobrazbe, ne drži. Dejansko gre v takem primeru za delovno razmerje, ki je po pravni naravi podobno delovnemu razmerju za dolocen cas, s tem, da je cas trajanja delovnega razmerja brez ustr...

Sodba nº VIII Ips 84/2004 of Delovno-socialni oddelek, November 23, 2004

Odškodnina zaradi nezakonitega prenehanja delovnega razmerja, dolocena v KP, predstavlja posebno odškodninsko sankcijo za nezakonito ravnanje delodajalca, ki zapade v placilo s pravnomocnostjo sodne odlocbe o nezakonitosti prenehanja delovnega razmerja.

Sodba nº VIII Ips 75/2004 of Delovno-socialni oddelek, November 23, 2004

Zaradi prenehanja potreb po tožnikovem delu je tožniku ne glede na njegovo invalidnost delovno razmerje zakonito prenehalo, ker mu je tožena stranka zagotovila ustrezno delo pri drugem delodajalcu.

Sodba nº VIII Ips 67/2004 of Delovno-socialni oddelek, November 23, 2004

Za obstoj trajnega prenehanja potreb po delu delavca je bistvena ugotovitev pristojnega organa, ki ni nujno vezana na socasen sprejem novega akta o sistemizaciji delovnih mest ali spremembo le-tega.

Sodba nº VIII Ips 61/2004 of Delovno-socialni oddelek, November 23, 2004

V posledici prenehanja delovnega razmerja zaradi trajnega presežka je bil tožnik upravicen do odpravnine glede na skupno delovno dobo pri zadnjem delodajalcu in njenem ustanovitelju, ne glede na to, da mu je pri ustanovitelju pred zaposlitvijo pri toženi stranki prenehalo delovno razmerje zaradi stecaja.

Sodba nº G 15/2003 of Gospodarski oddelek, November 23, 2004

Glede na dolocbo prvega odstavka 272. clena ZZavar je tožena stranka (lahko) odlocila brez naroka. Zato v postopku na prvi stopnji ni bilo mogoce kontradiktorno obravnavati vseh spornih vprašanj: za dolocene pomanjkljivosti v svojih vlogah oziroma za pomisleke tožene stranke - predvsem za pomisleke strokovne in pravne narave - je tožeca stranka lahko izvedela šele iz odlocbe. Ker je bila ta - sicer v skladu z ZUP - izdana brez naroka, predviden pa je tudi le enostopenjski upravni postopek (dr...

Sodba nº G 23/2003 of Gospodarski oddelek, November 23, 2004

Ceprav ZTVP-1 v cetrtem odstavku, 1. tocki petega odstavka in prvem stavku šestega odstavka 85. clena govori o vodenju poslov borzno posredniške družbe, ne pa o vodenju borzno posredniške družbe, pa je vsebino pogoja iz 1. tocke petega odstavka njegovega 85. clena (da mora kandidat imeti tudi lastnosti in izkušnje, potrebne za vodenje poslov borzno posredniške družbe) vseeno treba razumeti tako, da gre pri vodenju poslov za vodilna dela in naloge, za poslovodenje (vodenje družbe in njenih pos...

Sodba nº G 3/2004 of Gospodarski oddelek, November 23, 2004

Namen podrobnega urejanja trga vrednostnih papirjev, med drugim tudi pogojev za opravljanje dolocenih nalog oziroma funkcij udeležencev tega trga (v konkretnem primeru funkcije clana uprave borzno posredniške družbe), je v zagotovitvi varstva investitorjev ter poštenega, transparentnega in uspešnega delovanja trga. Temu je namenjen tudi sistem izdaje dovoljenj.

November 22, 2004

Sklep nº I Upr 7/2004 of Upravni oddelek, November 22, 2004

Za odlocanje o sporu o pravici lastnikov denacionaliziranih stanovanj do povrnitve razlike stroškov kapitala, ki jih je po dolocbi 3. odstavka 63a clena Stanovanjskega zakona lastniku stanovanja dolžna povrniti obcina, je stvarno pristojno Upravno sodišce.

Sklep nº I Upr 1/2004 of Upravni oddelek, November 22, 2004

Koncni zapis o nadzoru nad izvrševanjem programa zdravstvenih storitev, s katerim je Zavod za zdravstveno zavarovanje odlocil o pripombah in ugovorih nadzorovanega pogodbenega partnerja zoper zapisnik o ugotovitvah pri opravljenem nadzoru, je dokoncni posamicni akt, ki ga je izdala tožena stranka kot nosilec javnega pooblastila. Za odlocanje o tožbi zoper koncni zapis je stvarno pristojno Upravno sodišce.

November 19, 2004

Sodba nº I Ips 321/2004 of Kazenski oddelek, November 19, 2004

Dolocbe 1. odstavka 395. clena ZKP si ni mogoce razlagati tako, da mora pritožbeno sodišce odgovoriti na vse navedbe v pritožbi, ampak samo na tiste, ki so pomembne za pravilno in zakonito razsojo. Sodišce druge stopnje tudi ni dolžno ponavljati razlogov iz prvostopenjske odlocbe, ce se z njimi v celoti strinja, pac pa se lahko nanje tudi sklicuje.

November 18, 2004

Sodba nº II Ips 593/2003 of Civilni oddelek, November 18, 2004

Za uspešnost zahtevka po 219. clenu ZOR je potrebno izkazati korist na strani tistega, ki solastno stvar uporablja, ter prikrajšanje na strani tistega, ki solastne stvari ne uporablja. Tožnik je zatrjeval obogatitev, ne da bi pojasnil, v cem ali s cim naj bi bila obogatena, svojega prikrajšanja pa ni niti zatrjeval niti dokazoval.

Sodba nº II Ips 396/2004 of Civilni oddelek, November 18, 2004

Materialno pravo ne doloca pravil o tem, s katerimi dejstvi se sme ugotavljati ocetovstvo oziroma kateri dokazi morajo biti podani, da je lahko kdo spoznan za naravnega oceta po sodni poti. Tako tudi ni predpisano, da dolocena stopnja verjetnosti (v obravnavanem primeru 89,36 %) ne zadošca vec, da bi sodišce ugotovilo ocetovstvo.

Sodba nº in sklep II Ips 60/2004 of Civilni oddelek, November 18, 2004

Tožnik je kršil 50. clen ZTVCP, ko je s kolesom z motorjem ob dobri preglednosti zapeljal s stranske ceste preko prednostne ceste, zavarovanka tožene stranke po 30. clenu ZTVCP, ko se je z neprimerno hitrostjo (70 km/h) in neprevidno vožnjo ob dobri preglednosti z avtomobilom približevala prehodu za pešce in na njem zadela tožnika. Upoštevaje, da je tožnikova kršitev hujša in da je avtomobil nevarnejša stvar, je pravilna ocena o enaki krivdi obeh udeležencev prometne nezgode oziroma o utemelj...

Sodba nº II Ips 547/2004 of Civilni oddelek, November 18, 2004

Druga toženka je povzrocila škodo pri delu pri prvi toženki, ko je zaposlena pri njej kot borzna posrednica sklenila s tožnikom pogodbo o borznem posredovanju pri nakupu vrednostnih papirjev in od njega sprejela gotovino. V razmerju do tožnika je druga toženka nastopila v okviru dejavnosti in pristojnosti delodajalca kot borznoposredniške hiše, ter na njegovem organiziranem delovnem podrocju, pri cemer v lastnem imenu, brez povezave s prvo toženko, pogodbe o borznem posredovanju ne bi mogla s...

Sodba nº II Ips 148/2004 of Civilni oddelek, November 18, 2004

Toženi stranki avtobusno podjetje in zavarovalnica sta materialna sospornika, ki odgovarjata tožeci stranki solidarno. Vendar gre tu za navadno sosporništvo in tako dejanja enega sospornika ne koristijo drugemu. Ker je revizijo vložila le prva tožena stranka, njen uspeh ne koristi drugi toženi stranki, za katero ostaja v veljavi pravnomocna sodba.

Sklep nº I Up 958/2002 of Upravni oddelek, November 18, 2004

Upravni organ druge stopnje s tem, ko je v pritožbenem postopku odpravil sklep organa prve stopnje, s katerim je ta zavrnil predlog za obnovo postopka in predlog zavrgel, ni kršil dolocbe 2. odstavka 255. clena Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP/86). O predlogu ni odlocil po vsebini, ampak je skladno z dolocbo 242. clena ZUP/86 le odpravil pomanjkljivosti odlocitve organa prve stopnje.

Sodba nº in sklep I Up 551/2002 of Upravni oddelek, November 18, 2004

Ce je investitor v postopku izdaje lokacijskega dovoljenja izkazal pravico razpolaganja z zemljišcem z zemljiškoknjižnim izpiskom, iz katerega izhaja, da je lastnik zemljišca, tožnik ne more uspeti z ugovorom o nezakonitem vpisu lastninske pravice v zemljiški knjigi in nezakonitem pravnem poslu, ce o tem ni predložil nobenih dokazov.

Sklep nº I Up 458/2004 of Upravni oddelek, November 18, 2004

Ce se z zacasno odredbo zahteva takšna zacasna ureditev spornega razmerja, po kateri bi se odredilo zadržanje izvršitve sklepa, ki je bil že izvršen, takšni zahtevi ni mogoce ugoditi. Ni mogoce odložiti nekaj, kar je bilo že izvršeno.

Sklep nº I Upr 31/2004 of Upravni oddelek, November 18, 2004

Dolocba 3. odstavka 240. clena ZUP ne more biti podlaga za odlocanje sodnika za prekrške, saj postopek za prekršek še ni uveden, ker še ni predloga za uvedbo postopka.

Sodba nº I Up 806/2001 of Upravni oddelek, November 18, 2004

Ce gradnja predvidenega objekta dolocenega zemljišca ne tangira in lastnik zemljišca v njegovi rabi ni oviran, investitor ni dolžan predložiti dokaza o pravici razpolaganja z zemljišcem.

Sodba nº I Up 635/2001 of Upravni oddelek, November 18, 2004

Mnenje drugega izvedenca, ki temelji na istem dejanskem stanju kot izvedensko mnenje, na katerem temelji dokoncna odlocba, ni nov dokaz v smislu 1. tocke 249. clena ZUP/86.

Sodba nº I Up 232/2001 of Upravni oddelek, November 18, 2004

Tožena stranka in sodišce prve stopnje sta nepravilno uporabila materialno pravo, saj sta uporabila koeficiente iz Odredbe o koeficientu povecanja dolarskih cen nacionaliziranega premoženja, za katera pa je Ustavno sodišce RS v odlocbi U-I-103/92 z dne 9.4.1998 ugotovilo, da ni pravilna.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners