Vrhovno Sodišče: Opinions issued on December 2004

December 30, 2004

Sodba nº I Ips 386/2004 of Kazenski oddelek, December 30, 2004

Kadar sodišce ugotovi, da je odreditev pripora edini primerni ukrep za odvrnitev nevarnosti ponavljanja kaznivih dejanj, ni potrebno posebej utemeljevati, zakaj za zagotovitev varnosti ljudi oziroma potek postopka ni odredilo drugih, milejših ukrepov.

December 29, 2004

Sodba nº II Ips 663/2003 of Civilni oddelek, December 29, 2004

Rekreacijsko igranje košarke ne predstavlja nevarne dejavnosti, tudi ne, ce se odvija v okviru obveznega služenja vojaškega roka. Kajti vojaška obveznost sama po sebi ni nevarna. Nevarne so lahko le posamezne dejavnosti, ki potekajo v njenem okviru.

Sodba nº II Ips 215/2004 of Civilni oddelek, December 29, 2004

Škodni dogodek ni nastal zaradi nevarne lastnosti strehe, saj streha sama po sebi ni nevarna. Nevarna je postala zaradi okolišcin konkretnega primera. Te okolišcine pa so v tem, da se je na strehi nahajal sneg (dan pred škodnim dogodkom je zapadlo okoli pol metra snega), da na njej ni bilo snegolovov in da tožena stranka na nevarnost zdrsa snega ni opozorila.

Sklep nº II Ips 624/2004 of Civilni oddelek, December 29, 2004

Petletni objektivni rok iz 2. odstavka 423. clena ZPP (v katerem je mogoce predlagati obnovo postopka) se je iztekel pred vložitvijo predloga za obnovo. Predlog za obnovo je zato prepozen in sodišce prve stopnje ga je moralo zavreci (1. odstavek 425. clena ZPP).

Sodba nº II Ips 219/2004 of Civilni oddelek, December 29, 2004

Za identifikacijo denarnih zahtevkov je trditvena podlaga tožbe oziroma dejanski substrat tožbe še posebej pomemben. Brez tega namrec (denarnega) zahtevka ni mogoce lociti od morebitnih drugih (po tožbenem predlogu nominalno sicer identicnih denarnih) zahtevkov. Zato mora tožnik predvsem navesti življenjski dohodek, iz katerega izvaja sklep o nastanku denarne terjatve, ki jo uveljavlja s tožbo. Kakšna je trditvena podlaga tožbe, pa mora biti jasno razvidno; s temi in kasneje v postopku podani...

Sodba nº II Ips 662/2003 of Civilni oddelek, December 29, 2004

Za nastop dolžnikove zaveze proti novemu upniku je odlocilo, da dolžnik ve za to, da je bila terjatev odstopljena in da je namesto staremu zavezan novemu upniku, ne pa, od kod to vedenje izvira.

Sklep nº II Ips 398/2004 of Civilni oddelek, December 29, 2004

Ni dopustna revizija tožnika proti vmesni sodbi s katero je bilo odloceno, da je toženka do 70 % odgovorna za nastanek škode, ce 30 % vtoževane odškodnine ne dosega revizijske vrednosti.

Sodba nº II Ips 565/2003 of Civilni oddelek, December 29, 2004

Okolišcini, da je bil tožnik priprt zaradi tega, ker je s strelnim orožjem eni osebi vzel življenje, drugo pa hudo telesno poškodoval in je bil v kazenskem postopku oprošcen po presoji sodišca, da je dejanje storil v silobranu, sami po sebi ne predstavljata razlogov za znižanje prisojene satisfakcije za duševne bolecine zaradi okrnitve svobode.

Sklep nº I R 128/2004 of Civilni oddelek, December 29, 2004

Okolišcina, da je bila nasprotna stranka vcasih kuharica v menzi sodišca pri katerem poteka pravda, ne predstavlja razloga za dolocitev drugega stvarno pristojnega sodišca.

December 28, 2004

Sodba nº I Ips 373/2004 in I Ips 377/2004 of Kazenski oddelek, December 28, 2004

Ko sodišce presoja, ali je podana realna nevarnost, da bo obdolženec na prostosti ponovil doloceno kaznivo dejanje, se lahko opre na ugotovitev sodišca (ceprav v drugem kazenskem postopku), da je utemeljen sum podan (na primer pravnomocno uvedena preiskava). Ni pa potrebno, da bi moral biti obdolženec v drugem kazenskem postopku že pravnomocno obsojen.

Sklep nº III Ips 109/2003 of Gospodarski oddelek, December 28, 2004

Pogoj za nastop materialnopravnega pobotanja je obstoj medsebojnih obveznosti (pogoj vzajemnosti), s tem da se vzajemnost ne razume v smislu sinalagmaticne povezanosti strank v obligacijskem razmerju, da bi obe stranki morali biti hkrati upnik in dolžnik iz istega izvora obveznosti. Obe stranki morata biti hkrati upnik in dolžnik, vendar lahko iz razlicnega izvora obveznosti. Bistveno je, da gre za vzajemen upniško-dolžniški odnos in da sta obe stranki dolžnika.

Sklep nº III R 73/2004 of Gospodarski oddelek, December 28, 2004

Ce mora sodišce presojati pravilnost lastnega ravnanja, je to dovolj tehten razlog za dolocitev drugega stvarno pristojnega sodišca.

December 24, 2004

Sodba nº I Ips 54/2003 of Kazenski oddelek, December 24, 2004

V primeru, ko izda preiskovalni sodnik na zahtevo policije odredbo za hišno preiskavo, ima policija nalog za opravo dolocenega preiskovalnega dejanja. Policija je dolžna postopati po odredbi sodišca, saj gre za fazo postopka, ko je že sodišce ocenjevalo stopnjo verjetnosti, da je dolocena oseba storila kaznivo dejanje in je presodilo, da je podan utemeljen sum oziroma vsaj utemeljeni razlogi za sum.

December 23, 2004

Sodba nº II Ips 574/2004 of Civilni oddelek, December 23, 2004

Sodbeni izrek je jasen: stiki med sinom in ocetom se izvršujejo tako, da preživita skupaj en mesec zimskih pocitnic. Ne pride torej v poštev, da bi otrok preživljal pocitnice v drugem okolju brez toženca. To bo potemtakem omogoceno le, ce bo imel toženec možnosti za to, da bo s sinom skupaj v neprekinjenem stiku.

Sklep nº I R 126/2004 of Civilni oddelek, December 23, 2004

Poprava naslova stalnega bivališca dolžnika pred odlocitvijo o izvršbi odkaže pravilno krajevno pristojnost izvršilnega sodišca ne glede na to, da je upnik izvršilni predlog vložil na drugo sodišce.

Sklep nº I R 118/2004 of Civilni oddelek, December 23, 2004

Izvršilno sodišce, ki je krajevno pristojno za prvega od solidarnih dolžnikov, je pristojno tudi za ostalo (146. clen ZIZ).

Sklep nº II Ips 262/2004 of Civilni oddelek, December 23, 2004

Vrednost spornega predmeta ni opredeljena - revizija ni dovoljena.

Sklep nº I R 127/2004 of Civilni oddelek, December 23, 2004

Za izvršbo na dolžnicino placo je krajevno pristojno Okrajno sodišce v Kopru, ker je dolžnicino stalno prebivališce na obmocju sodnega okraja Koper.

Sodba nº II Ips 634/2003 of Civilni oddelek, December 23, 2004

Inkriminirane besede "kje pa sta ta dva" objektivno ne pomenijo negativne vrednostne ocene tožnikov ali razžalitve casti v smislu prvega odstavka 200. clena ZOR.

Sodba nº II Ips 435/2003 of Civilni oddelek, December 23, 2004

V primeru zakonitega znižanja place je 16. clen Kolektivne pogodbe dejavnosti gostinstva in turizma dolocil le dva nacina, kako je mogoce uporabiti listine o manj izplacani placi, in ni omogocil gotovinskega izplacila razlike place. Tudi kasnejši ZLPP ni omogocil nobenega gotovinskega izplacila, temvec je le na podlagi izdanih potrdil omogocil pridobitev delnic v procesu lastninskega preoblikovanja podjetij.

Sodba nº II Ips 551/2003 of Civilni oddelek, December 23, 2004

Samopomoc je izjema od splošne prepovedi povzrocanja škode. Izjeme je treba ozko razlagati. Povzrocanje škode drugim zaradi uveljavitve lastne pravice je že naceloma prepovedano. Dovoljena samopomoc je predvsem obrambno dejanje, ki je nujno za odvrnitev kršitve kakšne pravice.

Sklep nº II Ips 569/2004 of Civilni oddelek, December 23, 2004

Vrednost izpodbijanega dela pravnomocne sodbe ne zadošca za dovoljenost revizije.

Sodba nº in sklep II Ips 168/2004 of Civilni oddelek, December 23, 2004

Dolocitev primernega roka za dograditev stanovanjske hiše po dolocbi tretjega odstavka 60. clena ZSR in zaradi uporabe 128. clena SZ pa je tudi pravno vprašanje. Od okolišcin primera je odvisno, ali bo ta rok kratek ali daljši. Le tedaj, kadar ugotovljene okolišcine, predvsem faza gradnje in premoženjske razmere imetnika stanovanjske pravice, ne dopušcajo sklepanja, da je dograditev sploh mogoca, ali da je mogoca v razumnem roku, dolocbe drugega odstavka 128. clena v povezavi z dolocbo 60. cl...

Sklep nº II Ips 681/2004 of Civilni oddelek, December 23, 2004

Tožnica vrednosti nedenarnega zahtevka v tožbi ni navedla (niti kdajkoli pozneje med pravdo, ceprav jo je sodišce k temu pozvalo ...) in zato v zvezi z odlocitvijo o nedenarnem stvarnopravnem zahtevku tožnice ni možen sklep o izpolnitvi pogoja za dovoljenost revizije - namrec, da vrednost tega izpodbijanega dela pravnomocne sodbe presega 1.000.000,00 SIT.

Sklep nº I R 123/2004, enako tudi I R 124/2004 of Civilni oddelek, December 23, 2004

Dvom o sodnikovi nepristranskosti je razlog za izlocitev oziroma, ce je izloceno tolikšno število sodnikov, da sodišce ne more postopati, za nujno delegacijo, ne more pa biti "drug tehten razlog" za delegacijo v pomenu dolocbe 67. clena ZPP.

Sodba nº in sklep II Ips 682/2003 of Civilni oddelek, December 23, 2004

Z izjemo domneve o resnicnosti vsebine javne listine (244. clen ZPP), sodišce pri presoji dokazov ni vezano na nobena dokazna pravila, ki bi narekovala, kakšna dokazna moc gre posameznemu dokazilu.

Sodba nº II Ips 600/2004 of Civilni oddelek, December 23, 2004

Dolocba 410. clena ZPP predstavlja le podlago, da sodišce opravi neformalen razgovor z otrokom, ne pa morda procesne predpostavke za odlocanje o varstvu in vzgoji otrok.

Sklep nº II Ips 363/2004 of Civilni oddelek, December 23, 2004

Po dolocbi 383. clena ZPP v zvezi s 37. clenom ZNP veljajo v postopku z revizijo smiselno dolocbe ZPP o pritožbi, med drugim tudi dolocba drugega odstavka 334. clena istega zakona.

Sodba nº I Ips 322/2002 of Kazenski oddelek, December 23, 2004

Zgolj prevažanje tujcev po ozemlju Slovenije samo po sebi ni kaznivo, ker pa je obsojenec to storil po dogovoru z neidentificiranim organizatorjem in je zato vedel, da so tujci pravkar ilegalno prestopili državno mejo ter da je bila njegova vloga prevoznika nujni del organiziranega ilegalnega prehoda meje, je s svojim dejanjem uresnicil vse znake kaznivega dejanja po 2. odstavku 311. clena KZ.

Sodba nº I Ips 264/2002 of Kazenski oddelek, December 23, 2004

Vstop v stanovanje po 1. odstavku 218. clena ZKP ni samostojno preiskovalno dejanje, zaradi cesar policisti o tem izdajo le potrdilo, ce pa opravijo še hišno preiskavo, torej procesno dejanje, morajo napraviti zapisnik (2. odstavek 218. clena ZKP), hišno preiskavo pa opraviti v skladu z dolocbo 3. in 6. odstavka 216. clena ZKP. Tretji odstavek 218. clena ZKP sicer dopušca opravo hišne preiskave tudi brez navzocnosti pric, vendar le v primeru, ce njihove navzocnosti ni mogoce takoj zagotoviti,...

Sklep nº I Ips 364/2004 of Kazenski oddelek, December 23, 2004

Zahteva za varstvo zakonitosti ni dovoljena zoper sklep sodišca druge stopnje, s katerim je dejansko spremenilo sklep sodišca prve stopnje, ki je pripor zoper obdolženca odpravilo in ga nadomestilo z milejšim ukrepom.

Sodba nº I Ips 368/2002 of Kazenski oddelek, December 23, 2004

Za kršitev dolocb 368. clena ZKP bi šlo, ce bi sodišce ugotovilo, da je obsojenka napovedala pritožbo, pa bi jo kljub temu kot nedovoljeno zavrglo.

Sodba nº I Ips 207/2002 of Kazenski oddelek, December 23, 2004

Ni podana kršitev po ZKP, ker policija, ki je poskušala izzvati sledi prstnih odtisov, pa jih ni našla, teh izsledkov (ceprav negativnih) ni predložila v spis kot dokaz.

December 22, 2004

Sodba nº I Ips 147/2000, I Ips 148/2000 in I Ips 149/2000 of Kazenski oddelek, December 22, 2004

Po dolocbi 2. odstavka 371. clena ZKP je kršitev pravic obrambe upoštevana le, ce so kršene pravice obrambe na glavni obravnavi, pa je to vplivalo ali moglo vplivati na zakonitost in pravilnost sodbe. Analogno je takšna kršitev podana tudi, ce so pravice obrambe kršene v postopku obnove oziroma ce gre za kršitev pravic do izvajanja dokazov v korist obsojenca, kot jih zagotavlja 3. alinea 29. clena Ustave Republike Slovenije.

December 21, 2004

Sodba nº in sklep I Ips 168/2001 in I Ips 314/2002 of Kazenski oddelek, December 21, 2004

Dejstvo, da je zapisnik o zaslišanju B.M., ki ga je v Angliji opravil preiskovalni sodni, pisala državna tožilka, predstavlja kršitev dolocbe 2. odstavka 79. clena ZKP. To kršitev pa je mogoce upoštevati le v primeru, ce je vplivala na zakonitost pravnomocne sodbe.

Sodba nº VIII Ips 131/2004 of Delovno-socialni oddelek, December 21, 2004

Glede na ugotovitve sodišca v izpodbijani sodbi, da je tožena stranka sklenila delovno razmerje s tožnikom za dolocen cas iz razlogov zacasno povecanega obsega dela in ob ugotovitvi, da je ta "zacasnost" trajala neprekinjeno vec kot tri leta, pa takega razloga za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za dolocen cas v spornem primeru ni mogoce upoštevati. Sprejemljive niso niti revizijske navedbe tožene stranke o sklepanju pogodb za opravljanje gradbenih del, iz katerih naj bi izviral povecan obseg d...

Sodba nº VIII Ips 135/2004 of Delovno-socialni oddelek, December 21, 2004

Po dolocbi 87. clena zakona o delovnih razmerjih (ZDR - Uradni list RS, št. 14/90 in nadalj.) starejši delavec ne more biti razporejen na delovno mesto, na katerem obstaja vecja nevarnost za poškodbe ali zdravstvene okvare. Kolektivna pogodba za zavarovalništvo Slovenije (KPZS - Uradni list RS, št. 60/98) pa v tretjem odstavku 22. clena doloca postopek razporeditve v primeru zmanjšane delovne zmožnosti starejšega delavca. Ker v spornem primeru ne gre ne za en ne za drugi primer, dolocil o var...

Sodba nº VIII Ips 138/2004 of Delovno-socialni oddelek, December 21, 2004

V socialnem sporu iz invalidskega zavarovanja tožniku ni potrebno postaviti dolocenega zahtevka, ce pa ga postavi, sodišce nanj ni vezano (dolocbe 34. in 23. clena ZDSS). To pa pomeni, da sodišce ni sodilo ultra petitum in zato kršitve dolocb pravdnega postopka, kot mu jo ocita revizija, ni zagrešilo.

Sodba nº VIII Ips 165/2004 of Delovno-socialni oddelek, December 21, 2004

Da bi nastala odškodninska odgovornost zavoda, mora protipravnost, ki izvira od odgovorne osebe pri oškodovancu povzrociti tisto obliko škode, ki je pravno priznana.

Sodba nº VIII Ips 185/2004 of Delovno-socialni oddelek, December 21, 2004

Bistvena za presojo je ugotovitev sodišca, da tožnik z ugotovljenim ravnanjem ni ravnal v nasprotju z navodili zdravnika in da njegovo ravnanje ni vplivalo na morebitno poslabšanje zdravstvenega stanja in s tem na podaljšanje bolniškega staleža. Pravice do bolniškega staleža torej ni uporabil v nasprotju z namenom, s katerim mu je bila priznana, kar pomeni, da je ni zlorabil.

Sodba nº VIII Ips 179/2004 of Delovno-socialni oddelek, December 21, 2004

Pri ugotavljanju posebnih (kvalifikatornih) okolišcin iz 89. clena ZDR (1990) gre za ugotavljanje dejanskega stanja, in morajo te okolišcine ugotoviti že disciplinski organi delodajalca. Sodišce samo jih ne more ugotavljati, ampak lahko le presoja pravilnost in zakonitost dokoncne delodajalceve odlocitve.

Sodba nº VIII Ips 153/2004 of Delovno-socialni oddelek, December 21, 2004

Ker po ugotovitvah sodišca ni šlo za izsiljeno oziroma nezakonito razrešitev in prenehanje delovnega razmerja, tožniku ne gre odpravnina, dogovorjena za tak primer s pogodbo o zaposlitvi.

Sodba nº VIII Ips 104/2004 of Delovno-socialni oddelek, December 21, 2004

Tožena stranka pravnomocne sodbe ni izpolnila, tožnika ni pozvala nazaj na delo in mu v casu, na katerega se nanaša tožbeni zahtevek v tem sporu (od maja 1997 dalje), ni izplacala nobene place ali cesa drugega ali mu zagotovila kakršnekoli druge pravice iz delovnega razmerja. Iz takih dejanskih ugotovitev, na katere je revizijsko sodišce vezano, pa lahko izhaja le pravilen zakljucek obeh nižjih sodišc, da je zahtevek tožnika za cas od maja 1997 do pravnomocnosti sodbe o prenehanju delovnega r...

Sodba nº VIII Ips 79/2004 of Delovno-socialni oddelek, December 21, 2004

Ureditev, po kateri prisotnost na delu ni del delovnega casa v oboroženih silah, glede na specificne zahteve, ni nezakonita in ni v nasprotju z mednarodno ureditvijo, ce sta sicer delo in prisotnost na delu organizirana tako, da se zagotovi varstvo in zdravje delavcev. Pomembno je efektivno opravljanje dela.

Sodba nº VIII Ips 114/2004 of Delovno-socialni oddelek, December 21, 2004

Enostranska zaveza delavca, s katero pristane na omejitev svoje svobode izbire poklica in pravice do svobodne gospodarske pobude po prenehanju delovnega razmerja pri delodajalcu, ne da bi za to dobil ustrezno nadomestilo, ni v skladu z naceli pravne in socialne države in je zato glede na dolocbe 103. clena ZOR ni mogoce upoštevati.

Sklep nº VIII Ips 119/2004 of Delovno-socialni oddelek, December 21, 2004

Pisni obracun place, ki s strani delodajalca ni podpisan (placilni list), ne predstavlja odlocitve delodajalca o pravicah in obveznostih delavca. Kolikor delavec uveljavlja placilo denarnega zneska zgolj na podlagi takšnega obracuna place, uveljavlja denarno terjatev.

Sodba nº VIII Ips 121/2004 of Delovno-socialni oddelek, December 21, 2004

I. Ni šlo za protipravno grožnjo, ce je delodajalec delavki predocil, da ji bo delovno razmerje prenehalo zaradi neuspešno opravljenega poskusnega dela, razen ce pristane na sporazumno prenehanje delovnega razmerja s kasnejšim datumom. II. Brezpogojnega podpisa sporazuma o prenehanju delovnega razmerja, ki ga delodajalec ob podpisu delavke s svoje strani še ni podpisal, delavka po predaji delodajalcu ne more enostransko preklicati.

Sklep nº III R 68/2004 of Gospodarski oddelek, December 21, 2004

Nacionalno sodišce lahko zaprosi Sodišce Evropskih skupnosti, da odloci o predhodnem vprašanju, ce se takšno vprašanje postavi v postopku pred njim in ce meni, da je odlocitev o predhodnem vprašanju nujna za izdajo odlocbe v tem postopku, kar pomeni, da je procesna predpostavka dopustnosti izdaje sklepa, s katerim se predhodno vprašanje odstopi v odlocanje Sodišcu Evropskih skupnosti, da sodišce v zadevi še ni odlocilo, oziroma, v konkretnem primeru, da revizijski postopek, v katerem naj bi b...

Sodba nº III Ips 112/2003 of Gospodarski oddelek, December 21, 2004

Sodišce, kateremu je pridržana izvedba dokazov, ni dolžno izvesti tistih dokazov, ki za odlocitev v zadevi po njegovi razumni presoji in glede na njegovo pravno naziranje niso odlocilnega pomena.

Sklep nº III Ips 11/2004 of Gospodarski oddelek, December 21, 2004

Z nakazilom upniku tožene stranke je tožeca stranka izpolnila svojo pogodbeno obveznost do tožene stranke. Pravno vzeto je zato šlo za izpolnitev njej, zato je ona oseba v korist katere je bilo storjeno izpodbijano pravno dejanje.

December 16, 2004

Sodba nº II Ips 651/2003 of Civilni oddelek, December 16, 2004

Nenavedba prav vseh pogodbenih dolocb, tudi tistih, ki so izven trditev pravdnih strank, ne pomeni procesne kršitve iz 14. tocke drugega odstavka 339. clena ZPP.

Sodba nº II Ips 205/2004 of Civilni oddelek, December 16, 2004

Res je lahko v skladu z drugim odstavkom 51. clena ZZZDR tudi poslovni delež na družbi, ustanovljeni z delom zakoncev v casu trajanja njune zakonske zveze, skupno premoženje obeh zakoncev, vendar to ni nujno v vsakem primeru. V obravnavani zadevi ob pomanjkljivi dokazni podlagi na tožencevi strani in ustrezni dokazni podlagi na tožnicini strani ne preseneca taka dejanska podlaga sodbe, ki je omogocila pravni zakljucek, da je bil poslovni delež tožencevo posebno premoženje. Posojeni denar ni b...

Sklep nº I R 119/2004 of Civilni oddelek, December 16, 2004

V izvršilnem postopku je krajevna pristojnost vezana na izvršilna sredstva in je izkljucna. Zato v izvršilnem postopku sporazum o krajevni pristojnosti ni upošteven.

Sodba nº II Ips 124/2004 of Civilni oddelek, December 16, 2004

Ni mogoce pritrditi reviziji, da je tožnikova škoda tako katastrofalna, da bi terjala dosojo celotne zahtevane odškodnine.

Sklep nº II Ips 590/2003 of Civilni oddelek, December 16, 2004

Procesno dokazno breme ureja ZPP tako, da ne zavezuje le ene pravdne stranke, temvec se med postopkom lahko prenaša. V zvezi z izjavo z dne 4.10.1993 revizija utemeljeno opozarja, da toženec ni dokazal, da bi bilo med pravdnima strankama kakšno drugo sporno razmerje, razen tistega o izrocitvi pitanih govedi v letu 1992. Zato je izjava, ki sta jo podpisali obe pravdni stranki, lahko sporazum o razrešitvi spornega razmerja (ceprav ne tudi neposredni izvršilni naslov) in jo je treba upoštevati v...

Sklep nº II Ips 561/2004 of Civilni oddelek, December 16, 2004

Šele v izrednem pravnem sredstvu oznacena vrednost spornega predmeta je prepozna, saj bi to stranka morala storiti v tožbi.

Sodba nº in sklep II Ips 340/2004 of Civilni oddelek, December 16, 2004

V tem primeru je odlocilna ugotovitev, da je pisec oporoke zapisal ".. tako, ko je to F. želel". Taka dejanska ugotovitev ne dopušca nobenega dvoma, da gre za (zavestno) oporocno razpolaganje, ki ga je zapisala tretja oseba, listino pa sta podpisali dve prici.

Sodba nº II Ips 567/2004 of Civilni oddelek, December 16, 2004

Pri odmeri preživnine za mladoletnega otroka preživninska dolžnost zavezanca ni samo tista, ki izhaja iz njegovih rednih dohodkov in premoženje, ampak tudi tistih, ki jo je dolžan poiskati ni izkoristiti, da lahko preživninsko obveznost izpolni.

Sklep nº II Ips 162/2004 of Civilni oddelek, December 16, 2004

Vrednost izpodbijanega dela pravnomocne sodbe ne presega 1.000.000 SIT, saj je tožnica prvostopenjsko sodbo izpodbijala samo glede zneska 1.000.000 SIT, pritožbeno sodišce pa je glede glavnice to in druge pritožbe zavrnilo.

Sodba nº II Ips 180/2004 of Civilni oddelek, December 16, 2004

Ker je toženec prodal nepremicnino, katere (pretežni) del je bil skupno premoženje pravdnih strank, kupnino pa v celoti zadržal zase, je dolžan tožnici izplacati denarno vrednost njenega deleža na skupno ustvarjenem premoženju.

Sklep nº II Ips 627/2003 of Civilni oddelek, December 16, 2004

Revizija zoper sklep pritožbenega sodišca, s katerim se postopek ni koncal, ni dovoljena.

Sodba nº II Ips 604/2003 of Civilni oddelek, December 16, 2004

V zvezi z odškodnino zaradi okrnitve svobode revizijsko sodišce ugotavlja, da je šlo za poseg države, ki je bil izveden v nasprotju z 19. clenom URS, ker je bila tožnikom odvzeta svoboda v nasprotju s postopkom, ki ga zato doloca zakon, saj je bilo ravnanje policistov brutalno. Zaradi tega so tožniki po 26. clenu URS in po splošnih pravilih ZOR, upraviceni do denarne odškodnine, ki se v sodni praksi praviloma doloca kot enotno obliko škode. Pritrditi je sodišcu druge stopnje, da v obravnavane...

Sodba nº II Ips 46/2004 of Civilni oddelek, December 16, 2004

V revizijskem postopku ni mogoce upoštevati tistih trditev in navedb, ki jih je revident sodišcu predstavil v preteklosti in se na njih v reviziji le posplošeno sklicuje.

Sklep nº I Up 829/2003 of Upravni oddelek, December 16, 2004

Ce tožnik v tožbi zahteva, da sodišce odloci po opravljeni glavni obravnavi in uveljavlja razlog nepravilno ugotovljenega dejanskega stanja, je sodišce dolžno glavno obravnavo opraviti.

Sodba nº I Up 990/2001 of Upravni oddelek, December 16, 2004

Pravni položaj oseb, ki jim je bila odvzeta pravica uporabe, je enak pravnemu položaju prejšnjega lastnika nacionaliziranega zemljišca. Zato so tudi te osebe upravicenci do denacionalizacije.

Sodba nº I Up 428/2001 of Upravni oddelek, December 16, 2004

Pravni položaj oseb, ki jim je bila odvzeta pravica uporabe, je enak pravnemu položaju prejšnjega lastnika nacionaliziranega zemljišca. Zato so tudi te osebe upravicenci do denacionalizacije.

Sodba nº I Up 542/2000 of Upravni oddelek, December 16, 2004

Porocilo o delu zaposlenih, ki ga pripravi delodajalec, samo po sebi ni poseg v ustavne pravice. Prav tako ni poseg v ustavno pravico, ce si delodajalec pridobi izpis evidence telefonskih klicev na svojih telefonskih aparatih. Ker tožnik v Porocilu ni obravnavan na podlagi izpisa evidence telefonskih klicev, ki za službene aparate, ki jih ima v uporabi, niti ni bila pridobljena, in ni zajet v prikazu gostote medsebojnih klicev ter v sklepu na podlagi te gostote, s Porocilom v njegove ustavne ...

Sodba nº I Up 1079/2001 of Upravni oddelek, December 16, 2004

V postopku za izdajo gradbenega dovoljenja se presoja le, ali so izpolnjeni pogoji za pridobitev gradbenega dovoljenja po ZGO. Ugovori, ki so lokacijske narave, se v tem postopku ne obravnavajo, saj so bili že presojeni v pravnomocno koncanem lokacijskem postopku.

Sodba nº I Up 346/2003 of Upravni oddelek, December 16, 2004

Ce organ, ki je dobil vlogo, ne more ugotoviti, kateri organ je zanjo pristojen, brez odlašanja izda sklep, s katerim zavrže vlogo zaradi nepristojnosti.

Sodba nº I Up 1436/2002 of Upravni oddelek, December 16, 2004

Neobrazložena ugotovitev tožene stranke, da je funkcionalno zemljišce preveliko, ne more biti podlaga za ugotovitev o ocitni kršitvi 2. in 3. odstavka 46. clena Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor in za razveljavitev odlocbe po nadzorstveni pravici, ne da bi tožena stranka ugotovila neskladnost funkcionalnega zemljišca s prostorsko ureditvenimi pogoji.

Sodba nº I Up 518/2002 of Upravni oddelek, December 16, 2004

Dolocbe Zakona o kmetijskih zemljišcih iz leta 1996 - poglavje III. Promet s kmetijskimi zemljišci - je Ustavno sodišce razveljavilo, zato jih ni mogoce uporabiti.

Sodba nº I Up 1169/2002 of Upravni oddelek, December 16, 2004

Na podlagi dolocbe 4. odstavka 62. clena ZUN, ki doloca, da odlocba o dovolitvi priglašenih del preneha veljati, ce investitor ne pricne s priglašenimi deli v enem letu po prejemu pravnomocne odlocbe, je treba sklepati, da je pricetek del vezan na pravnomocno odlocbo o dovolitvi priglašenih del. Ker investitor pridobi pravico priceti s priglašenimi deli šele po pravnomocnosti odlocbe o dovolitvi priglašenih del, je investitor, ki pricne z deli pred pravnomocnostjo odlocbe, v enakem pravnem po...

Sodba nº I Up 746/2001 of Upravni oddelek, December 16, 2004

Ker je pravna prednica tožnika sicer roj. l. 1898 v Mariboru, leta 1925 sklenila zakonsko zvezo z avstrijskim državljanom, je v skladu s paragrafom 7 Zakona o domovinstvu pridobila avstrijsko državljanstvo. Na dan 6.4.1941 ni imela domovinske pristojnosti na ozemlju takratne Kraljevine Jugoslavije. Zato na dan 28.8.1945 ni postala državljanka nove Jugoslavije na podlagi 1. odst. 35. clena Zakona o državljanstvu FLRJ, s tem pa po 39. clenu Zakona o državljanstvu RS ne velja za državljanko RS.

Sklep nº I Up 1107/2002 of Upravni oddelek, December 16, 2004

Rok za tožbo zaradi nezakonitega dejanja prisilne privedbe je 30 dni in zacne teci takrat, ko je bilo dejanje storjeno. Tožba, vložena po preteku 30 dni od dneva, ko je bilo dejanje storjeno, je prepozna. Dejstvo, da je tožnik rok za tožbo zamudil, ker je zoper prisilno privedbo vložil pritožbo pri okrožnem sodišcu, ni opraviceni vzrok za zamudo roka. Tožnikova subjektivna predstava o tem, da je zoper prisilno privedbo dovoljena pritožba, ni okolišcina oziroma ovira, ki bi opravicevala zamudo...

Sklep nº I Up 1342/2004 of Upravni oddelek, December 16, 2004

Zakonodajalec je uredil prehodno obdobje prenosa pristojnosti za odlocanje o stikih z otroci tako, da se zaceti postopki koncajo pred centri za socialno delo, o pritožbah pa odloca ministrstvo, pristojno za družino. Zato o zakonitosti dokoncnih upravnih odlocb tudi v prehodnem obdobju odloca upravno in ne okrožno sodišce.

Sodba nº I Up 1321/2002 of Upravni oddelek, December 16, 2004

Ker so že v osnovnem objektu predvidene površine za funkcijo, kot bi jo imel priglašeni nadstrešek, postavitev nadstreška ni v skladu s PUP, ki gradnjo pomožnih objektov sicer dopušca, vendar le izjemoma, ce je izpolnjen pogoj, da v sklopu obstojece gradbene lupine ni mogoce rešiti funkcionalno potrebnih površin.

Sklep nº I Ips 353/2004 of Kazenski oddelek, December 16, 2004

Zahteve za varstvo zakonitosti ni mogoce vložiti zoper vsako pravnomocno odlocbo o podaljšanju pripora, ampak le v primeru podaljšanja s sklepom senata Vrhovnega sodišca (2. odstavek 205. clena ZKP) in v primeru podaljšanja po vložitvi obtožnice (2. odstavek 272. clena ZKP).

Sodba nº I Ips 319/2002 of Kazenski oddelek, December 16, 2004

Z zahtevo za varstvo zakonitosti ni mogoce izpodbijati dejanskega stanja (2. odstavek 420. clena ZKP).

Sodba nº I Ips 264/2001 of Kazenski oddelek, December 16, 2004

Kaznivo dejanje ponarejanja denarja po 1. odstavku 249. clena KZ s spravljanjem ponarejenega denarja v obtok je dokoncano, ko storilec - imetnik ponarejenega denarja, izroci drugemu ponarejeni denar kot placilno sredstvo, s cimer ga spravi v obtok. Razlog za izrocitev in nacin nista pomembna.

Sodba nº I Ips 300/2002 of Kazenski oddelek, December 16, 2004

Ker zahteva za varstvo zakonitosti ne pojasni, na katere in cigave izjave, dane nemški policiji, se opira sodba, ter kako je sodišce te izjave v sodbi ocenjevalo in uporabilo, teh navedb ni mogoce presojati (1. odstavek 424. clena ZKP).

Sodba nº I Ips 109/2001 of Kazenski oddelek, December 16, 2004

Sodišce pri presoji, ali bo preklicalo pogojno obsodbo, ni vezano na razloge sodišca, ki je izreklo pogojno obsodbo, temvec povsem neodvisno samo ocenjuje, ali je bila ali ni bilo podlage za pogojno obsodbo glede na dejanje, za katero poteka sojenje.

Sodba nº I Ips 352/2004 of Kazenski oddelek, December 16, 2004

Predkaznovanost je ena od pomembnejših subjektivnih okolišcin, ki jo sodišce upošteva pri presoji obstoja pripornega razloga ponovitvene nevarnosti.

Sklep nº I Ips 346/2004 of Kazenski oddelek, December 16, 2004

Z zahtevo za varstvo zakonitosti zagovornik ne more izpodbijati pravnomocne sodne odlocbe, s katero je bilo odloceno o njegovih pravicah in interesih (1. odstavek 421. clena ZKP), torej tudi ne sklepa o obveznosti placila stroškov preložitve glavne obravnave, ki jih je povzrocil s svojim ravnanjem in po lastni krivdi.

December 14, 2004

Sklep nº I Up 1366/2004 of Upravni oddelek, December 14, 2004

Zacasna ureditev stanja se glede na dolocbo 2. odstavka 68. clena ZUS lahko nanaša le na sporno pravno razmerje, ki je predmet presoje v upravnem sporu. Vracilo že placanih zamudnih obresti, ki ga v obravnavani zadevi uveljavlja tožeca stranka v zahtevi za izdajo zacasne odredbe kot predlog za zacasno ureditev stanja, se ne nanaša na sporno pravno razmerje.

Sodba nº I Up 1231/2002 of Upravni oddelek, December 14, 2004

Osnovni kriterij pri odlocanju o utemeljenosti odpisa davcnega dolga je podatek o tem, ali dohodek na družinskega clana pri zavezancu presega znesek bruto zajamcene place na zaposlenega v Republiki Sloveniji kot minimalni znesek, ki zagotavlja materialno in socialno varnost.

Sklep nº I Up 1417/2002 of Upravni oddelek, December 14, 2004

Izvršiti je mogoce le tisti izvršilni naslov, ki je opremljen s klavzulo o izvršljivosti. Izvršljivost pa potrdi organ, ki je kršitelju naložil obveznost.

Sodba nº I Ips 242/2004 of Kazenski oddelek, December 14, 2004

Vprašanje zakonitosti izplacila stroškov kazenskega postopka iz sredstev proracuna lokalne skupnosti je pravno vprašanje.

December 13, 2004

Sklep nº I Ips 356/2004 of Kazenski oddelek, December 13, 2004

Zahteva za varstvo zakonitosti, vložena zoper pravnomocen sklep o podaljšanju pripora, izdanem na podlagi 2. odstavka 205. clena ZKP, ni dovoljena.

December 10, 2004

Sodba nº I Up 35/2003 of Upravni oddelek, December 10, 2004

Oce tožece stranke je umrl v vojni v nesreci, kar po zakonu ne more biti podlaga za priznanje uveljavljanega statusa ŽVN (otrok, katerega eden izmed staršev je bil ubit zaradi sodelovanja v NOB).

Sklep nº I Up 1166/2002 of Upravni oddelek, December 10, 2004

Sodišce prve stopnje se ni opredelilo do tožbenih navedb tožece stranke, da nikoli ni bila italijanski vojak, da ni nosila uniforme in da ni nikoli opravljala vojaških obveznosti, ampak je bila zajeta v delovni bataljon kot civilna oseba in je morala opravljati razna težka fizicna dela.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners