Vrhovno Sodišče: Opinions issued on February 2004

February 26, 2004

Sodba nº in sklep II Ips 27/2003 of Civilni oddelek, February 26, 2004

Ugotovljeni potek prometne nesrece in ugotovljene nepravilnosti, torej tožnikova prekoracitev dovoljene hitrosti in prehitevanje dveh vozil pred križišcem na eni strani in premajhna pazljivost toženkinega zavarovanca pri speljevanju v križišce na drugi strani, tudi po presoji revizijskega sodišca ne utemeljujejo nobenega zvišanja deleža toženkinega zavarovanca nad ocenjenih 20 %.

Sklep nº I R 11/2004 enako tudi I R 12/2004 of Civilni oddelek, February 26, 2004

Ker tožnik zatrjuje protipravno ravnanje sodnice Okrožnega sodišca v Ljubljani in tudi sodnikov Višjega sodišca v Ljubljani, je po presoji vrhovnega sodišca smotrno, da ob zatrjevanem protipravnem ravnanju sodnikov v prejšnjih postopkih presoja drugo sodišce in ne tisto, pri katerem naj bi prišlo do protipravnega ravnanja.

Sodba nº II Ips 113/2003 of Civilni oddelek, February 26, 2004

Toženec ni nikoli navedel, za katere stvarne napake iz 479. clena ZOR naj bi šlo, kdaj in kako je o njih obvestil prodajalca in katero pravico kupca iz 488. clena ZOR je pri prodajalcu (tožeci stranki) uveljavljal. Toženec torej ni zatrjeval niti dokazoval potrebnih dejstev, ki bi mu v pravdnem postopku še omogocala uveljavljanje odgovornosti prodajalca za stvarne napake.

Sodba nº II Ips 91/2003 of Civilni oddelek, February 26, 2004

Namen invalidnine je omiliti prizadetost oškodovanca zaradi telesne okvare. Invalidnina ima podoben namen kot odškodnina za duševne bolecine zaradi zmanjšanja življenjske aktivnosti. Invalidnina se zato upošteva kot ena od okolišcin primera pri odmeri pravicne denarne odškodnine za duševne bolecine zaradi zmanjšanja življenjske aktivnosti.

Sklep nº II Ips 136/2003 of Civilni oddelek, February 26, 2004

Tožnik (oz. njegovi dedici kot procesni nasledniki, kar je v njihovem imenu storil njihov odvetnik) je tožbo umaknil, vendar ne zato, ker bi tožena stranka izpolnila zahtevek (placila 250.000,00 SIT), pac pa, ker je terjatev za povrnitev nepremoženjske škode zaradi oškodovanceve smrti v vsakem primeru (tudi ce je obstajala) prenehala (taka terjatev, ce ni priznana s pravnomocno odlocbo ali pisnim sporazumom, ne preide na dedice - 1. odstavek 204. clena ZOR). Gre torej za primer umika tožbe za...

Sklep nº II Ips 514/2003, enako tudi sklep II Ips 264/2002 of Civilni oddelek, February 26, 2004

Glede na to, da znaša vrednost z revizijo izpodbijanega dela sodbe 450.000 SIT, in glede na to, da se zamudne obresti (ker jih tožnica ni uveljavljala kot glavni zahtevek) pri ugotavljanju revizijske vrednosti ne upoštevajo (tudi takrat ne, ce je ob vložitvi revizije njihov kapitaliziran znesek presegal 1.000.000 SIT), revizija ni dovoljena.

Sklep nº I R 9/2004 of Civilni oddelek, February 26, 2004

Zaradi manjše obremenjenosti drugega sodišca v O. in ker štirje od petih dedicev stanujejo na obmocju tega sodišca, ni dvoma, da je smotrno dolociti pristojnost tega sodišca.

Sklep nº II Ips 116/2003 of Civilni oddelek, February 26, 2004

Zahtevek vsakega tožnika v tej zadevi ima razlicno podlago, saj je vsak od njiju utrpel drugacno poškodbo in drugacno nepremoženjsko škodo. Zato se v skladu z drugim odstavkom 41. clena ZPP vrednost spornega predmeta doloci po vrednosti vsakega posameznega zahtevka. Toženec mora na podlagi sodb obeh sodišc prvemu tožniku placati 70.000 SIT, drugi tožnici pa 140.000 SIT odškodnine. Ker revizijo vlaga toženec, navedena zneska vsak zase predstavljata vrednost izpodbijanega dela pravnomocne sodbe...

Sodba nº II Ips 123/2003 of Civilni oddelek, February 26, 2004

Toženca kljub pravilnemu opozorilu nista odgovorila na tožbo. V dopolnjeni tožbi je tožnik dopolnil prvotni tožbeni zahtevek s prevzemom služnostnega bremena v korist toženke. Dopolnjena tožba ni zahtevala od tožencev vec ali kaj drugega kot prvotna tožba, zato ni šlo za pravo spremembo tožbe. Ob taki dopolnitvi tožbe ponovno opozorilo na dolžnost odgovora na tožbo in na njene posledice ni bilo potrebno. Ocitek o nepravilnem vrocanju tožbe v odgovor zato ni utemeljen.

Sklep nº II Ips 105/2003 of Civilni oddelek, February 26, 2004

Zmotna je presoja pritožbenega sodišca, da je toženec kot podlago za svoj ugotovitveni nasprotni tožbeni zahtevek, ki je stvarnopravne narave, zatrjeval le pogodbeno podlago, ne pa drugih naslovov iz 20. clena ZTLR. Prezrlo je trditve v nasprotni tožbi, da se je ob izstopu drugega družbenika v letu 1990 realiziral 6. clen družbene pogodbe, na podlagi katerega je prevzel od drugega družbenika celotno posest poslovnega prostora oziroma, da je od takrat dalje izkljucni posestnik. Te trditve in c...

Sodba nº II IPs 93/2003 of Civilni oddelek, February 26, 2004

Neizvedba vseh predlaganih dokazov ne predstavlja nobene procesne kršitve. Po drugem odstavku 213. clena ZPP je sodišce tisto, ki odloca o tem, kateri dokazi o zatrjevanih odlocilnih dejstvih se naj izvedejo. Še vec, v procesu dokazovanja sodišce pri oceni že izvedenih dokazov lahko ugotovi, da je doloceno dejstvo dokazno in zato opusti izvedbo drugih že dopušcenih dokazov. Gre torej za pravico sodišca do izbire dokazov in presoje že izvedenih dokazov, ne pa za njegovo dolžnost izvesti vse pr...

Sodba nº II Ips 87/2003 of Civilni oddelek, February 26, 2004

Odmera pravicne denarne odškodnine za nepremoženjsko škodo.

Sklep nº II Ips 119/2003 of Civilni oddelek, February 26, 2004

Stališce, da naj bi dogovor o hrambi zastavljenih stvari pri zastavnem dolžniku izkljuceval pravico zastavnega upnika, da zahteva izrocitev stvari, bi torej onemogocilo realizacijo pogodb o zastavi zalog, ki so se v poslovnem življenju že oblikovale in ki jih sprejema tudi sodna praksa. Pravilno je zato nasprotno stališce, da sam dogovor o hrambi stvari pri zastavnemu dolžniku ne izkljucuje zahtevka zastavnega upnika na izrocitev stvari v posest.

Sodba nº II Ips 94/2003 of Civilni oddelek, February 26, 2004

Res je sicer, da je v obrazložitvi prvostopenjske sodbe v zvezi s temeljem zahtevka tožece stranke pogodbeni podlagi za nastanek toženceve obveznosti brez potrebe dodana še nepogodbena podlaga (o njegovi neupraviceni obogatitvi), vendar nima to nikakršnega vpliva na pravilnost odlocitve, saj je bila sankcija za nespoštovanje med pravdnima strankama sklenjene pogodbe o ustanovitvi in vodenju tekocega racuna z dne 18.5.1993 v njej vnaprej predvidena in sporazumno dolocena, saj je toženec s podp...

Sodba nº in sklep II Ips 483/2003 of Civilni oddelek, February 26, 2004

Tožniku je bil z nastankom škode, to je z zakljuckom prvega bolniškega staleža znan, ali bi mu lahko bil znan, obseg vtoževane škode, zato je tedaj zacelo teci zastaranje terjatve iz tega naslova.

Sodba nº II Ips 126/2003 of Civilni oddelek, February 26, 2004

Ko je sodišce prve stopnje ob tem, ko se tožnik pravilno izkazanemu vabilu na zaslišanje kot stranke (v skladu z dolocbo 261. clena ZPP) ni odzval in svojega izostanka ni opravicil, zaslišalo kot stranko le toženko in obravnavo zakljucilo, tožniku nikakor ni odvzelo možnosti obravnavanja pred sodišcem - zlasti ne z nezakonitim postopanjem, saj je zanj imelo podlago v dolocbah 258., 261. in 262. clena ZPP.

Sodba nº II Ips 135/2002 of Civilni oddelek, February 26, 2004

S podaritvijo spornega zemljišca, njegovo izrocitvijo obdarjencu (pravnemu predniku tožnice) v posest, uporabo in dejansko razpolaganje, in ob upoštevanju dejstva, da je obdarjenec z vedenjem darovalca na podarjenem zemljišcu zgradil objekt (Ljudski dom, katerega gradnja je potekala kar nekaj let), je nastal pravni položaj, ki ga opredeljuje pravno pravilo paragraf 418 ODZ.

Sklep nº II Ips 468/2003 of Civilni oddelek, February 26, 2004

Ugovor pravnomocno razsojene stvari je utemeljen, ce nastopata v zadevi isti stranki in ce je v obeh zadevah podana tudi istovetnost zahtevkov. Stranki nista istovetni le tedaj, kadar nastopata v obeh zadevah v isti vlogi, temvec tudi tedaj, ko nastopata v tekoci pravdi v zamenjanih vlogah v primerjavi z že pravnomocno razsojeno zadevo, medtem ko je istovetnost zahtevkov podana tedaj, kadar je pravno razmerje, o katerem je že bilo odloceno, po vsebini in nastanku enako pravnemu razmerju iz te...

Sklep nº II Ips 489/2003 of Civilni oddelek, February 26, 2004

Predloženi dokaz sta sodišci ocenili v skladu s prosto presojo dokazov in seveda v povezavi z ostalimi dokazi. Revizijsko sodišce soglaša z oceno, da ne gre za tak dokaz, ki bi odlocilno spremenil izid pravdnega postopka, katerega obnovo predlaga tožena stranka.

Sodba nº II Ips 289/2002 of Civilni oddelek, February 26, 2004

Tožeca stranka in prvotoženec sta sklenila kupno pogodbo za sporno stanovanje, kupnina zanj je bila v celoti placana, vendar pogodba ni bila izvedena v zemljiški knjigi.

Sodba nº I Up 392/2003 of Upravni oddelek, February 26, 2004

Zahteva za zdraviliško zdravljenje je nepopolna, ce ni sestavljena tako kot zahtevata ZVojI in Pravilnik o zdraviliškem in klimatskem zdravljenju vojnih invalidov.

Sodba nº II Up 4/2003 of Upravni oddelek, February 26, 2004

Ni pomembno, ali je oseba prejela prav vse listine, na katere se sklicuje odlocba o razrešitvi, pomembno je, da je bila seznanjena z vsemi odlocilnimi okolišcinami, ki zadevajo razrešitvene razloge.

Sodba nº I Up 390/2002 of Upravni oddelek, February 26, 2004

Vloga za zamenjavo tujega vozniškega dovoljenja za slovensko je prepozno vložena, ce je vložena po preteku enega leta.

Sodba nº I Up 807/2002 of Upravni oddelek, February 26, 2004

Za tiste tujce, ki so v Republiki Sloveniji prebivali pred uveljavitvijo Zakona o varnosti cestnega prometa, to je pred 1.5.1998, zacne teci enoletni rok za zamenjavo tujega vozniškega dovoljenja za slovensko vozniško dovoljenje z dnem uveljavitve zakona.

Sodba nº I Ips 214/2003 of Kazenski oddelek, February 26, 2004

Pravico iz 1. odstavka 8. clena ZKP, po kateri ima obdolženec pravico uporabljati pri preiskovalnih in drugih sodnih dejanjih ali na glavni obravnavi svoj jezik, je treba razlagati tako, da ni nujno, da gre za njegov materin jezik, ampak da razume in govori jezik, v katerem se zagovarja.

Sodba nº I Ips 225/2002 of Kazenski oddelek, February 26, 2004

Na rok vezana vloga, ki ni oddana po pošti priporoceno ali brzojavno ali ni oddana upravi zavoda, se šteje za pravocasno le, ce jo sodišce prejme najkasneje zadnji dan roka (3. in 4. odstavek 87. clena ZKP).

Sodba nº I Ips 258/2002 of Kazenski oddelek, February 26, 2004

Navajanje okolišcin, ki da jih sodišce ni dovolj kriticno presodilo v zvezi z oškodovankinim ravnanjem, predstavljajo izpodbijanje s pravnomocno sodno odlocbo ugotovljenega dejanskega stanja, torej uveljavljanje razloga, iz katerega zahteve za varstvo zakonitosti ni mogoce vlagati (2. odstavek 420. clena ZKP).

Sodba nº I Ips 262/2002 of Kazenski oddelek, February 26, 2004

Ker je sodišce ugotovilo, da ne gre za dokaza, s katerima bi lahko sklepali o obstoju oziroma neobstoju pravno relevantnih dejstev ter ju kot taka povsem utemeljeno zavrnilo, s tem obsojencu ni bila kršena pravica do obrambe, prav tako pa tudi ne nacelo neposrednega izvajanja dokazov.

Sklep nº I Ips 26/2004 of Kazenski oddelek, February 26, 2004

Ker je zagovornik zahtevo za varstvo zakonitosti zoper pravnomocno sodbo vložil po poteku trimesecnega zakonskega roka, ki se tudi za vložitev zagovornikove zahteve za varstvo zakonitosti racuna od dneva vrocitve sodbe obsojencu ne pa zagovorniku, jo je Vrhovno sodišce kot prepozno zavrglo (2. odstavek 422. clena ZKP).

February 25, 2004

Sklep nº I Up 204/2004 of Upravni oddelek, February 25, 2004

Dolocbo 37. clena ZAzil je mogoce uporabiti le v primeru, ko je nesporno ugotovljeno, da prosilec za azil prihaja iz varne tretje države, kar v konkretnem upravnem sporu po presoji pritožbenega sodišca ni bilo popolno ugotovljeno, je pa to okolišcina, ki je za odlocitev na podlagi 1. odstavka 37. clena ZAzil bistvena.

Sodba nº I Up 1218/2002 of Upravni oddelek, February 25, 2004

Tožnik med upravnim postopkom ni ugovarjal temu, da je tožena stranka upoštevala sprejeto spremembo zakonske dolocbe (2. odstavek 12. clena ZDRS), ampak je sledil toženi stranki in dopolnjeval svojo vlogo za sprejem v slovensko državljanstvo. Tožnik tudi ni vložil tožbe zaradi molka organa. S tem se je s konkludentnimi dejanji strinjal, da se upravni postopek vodi po spremembi in dopolnitvi 12. clena ZDRS.

Sodba nº I Up 210/2004 of Upravni oddelek, February 25, 2004

Priznanje, da je v prvotni prošnji za azil dal napacne podatke o svoji identiteti (ker naj bi se bal kriminalcev v svoji državi), ne pomeni spremenjenih okolišcin, zaradi katerih bi lahko pristojni organ obravnaval ponovno tožnikovo prošnjo za azil.

Sodba nº I Up 974/2002 of Upravni oddelek, February 25, 2004

Pogodba o trajnem preživljanju, s katero se je sestra tožece stranke zavezala, da bo mesecno prispevala za preživljanje tožece stranke, ne pomeni dokaza o trajnem viru sredstev za preživljanje, saj sestra po Zakonu o zakonski zvezi in družinskih razmerjih ni dolžna preživljati tožece stranke in takšna pogodba tudi ne bi bila iztožljiva.

February 24, 2004

Sodba nº I Up 858/2001 of Upravni oddelek, February 24, 2004

ZPD je uvedel nov sistem pri obdavcitvi prometa storitev, po katerem so bile obdavcene vse storitve, razen tistih, ki so bile kot izjeme taksativno naštete.

February 19, 2004

Sodba nº II Ips 71/2003 of Civilni oddelek, February 19, 2004

Presoja višine odškodnine za negmotno škodo.

Sodba nº II Ips 107/2003 of Civilni oddelek, February 19, 2004

Temeljna delodajalceva dolžnost na podrocju varstva pri delu je, da uporablja samo takšna sredstva za delo, ki ustrezajo predpisom o varstvu pri delu, in ki zagotavljajo delavcem varno delo (prvi odstavek 26. clena ZVD). Ni torej dovolj, da sredstva za delo ustrezajo predpisom o varstvu pri delu. Delavcem morajo tudi dejansko zagotavljati varno delo.

Sklep nº II Ips 328/2003 of Civilni oddelek, February 19, 2004

Tožeca ali predlagajoca stranka, ki ima na voljo vec pravnih podlag za uveljavitev svoje pravice, sama izbirati, katero bo uveljavljala. Seveda pa mora v tako izbranem postopku dokazati tista dejstva, ki so odlocilna za pravno presojo zadeve.

Sklep nº II Ips 502/2003, enako tudi sklep II Ips 65/2003, II Ips 45/2003, II Ips 210/2002, II Ips 96/2003,II Ips 138/2003 of Civilni oddelek, February 19, 2004

V obravnavanem primeru je tožnik uveljavljal dva razlicna tožbena zahtevka, ki sicer izhajata iz nedopustnega ravnanja toženca, vendar imata razlicno dejansko in pravno podlago. Ker nobeden od zahtevkov ne dosega revizijskega praga, revizija ni dovoljena.

Sodba nº Ii Ips 127/2003 of Civilni oddelek, February 19, 2004

Tako kot zakonska zveza tudi zunajzakonska skupnost temelji na svobodni odlocitvi obeh partnerjev živeti skupaj, spoštovanju, zaupanju in medsebojni pomoci. Poleg teh karakteristik je pomembna tudi ekonomska skupnost partnerjev ter njena notornost (ki pomeni, da ju okolica šteje kot par oz. kot da sta mož in žena). Razmerje med strankama pa razen skupnega življenja ni imelo drugih znacilnosti "dalj casa trajajoce življenjske skupnosti moškega in ženske". Zato je pravilna pravna ocena sodišc p...

Sklep nº II Ips 19/2003 of Civilni oddelek, February 19, 2004

Revizijska trditev, ceš da gre za spor za obstoj pravice, ki ga je treba presojati po SZ in po ZSR, ne vpliva na pravico do revizije. Tožnica hoce uveljaviti pravico, ki jo je omogocil SZ, ki pravico do uporabe stanovanja obravnava kot premoženjsko pravico. Sklicevanje na dolocbe ZSR niso odlocilne, ker se tožbeni zahtevek ne nanaša na ugotovitev stanovanjske pravice ali pravice do uporabe stanovanja, za katerega je bila po drugem odstavku 111. clena ZNP sicer omogocena revizija, ki pa v obra...

Sodba nº II Ips 59/2003 of Civilni oddelek, February 19, 2004

Po 207. clenu ZOR predpisu narocnik (prvi toženec) in izvajalec del (drugi toženec) na nepremicnini (v kamnolomu) odgovarjata solidarno tretjemu (tožnik) za škodo, ki sta mu jo povzrocila z izvajanjem del. Tožnik ni bil ne delavec prvega ne delavec drugega toženca, torej bil je izven njune sfere. Ta zakonska dolocba ureja posebno obliko odgovornosti (narocnika) za drugega (izvajalca). Narocnikova odgovornost je odvisna od odgovornosti izvajalca. Ali drugace, ce ni odgovornosti izvajalca tudi ...

Sklep nº II Ips 132/2003 of Civilni oddelek, February 19, 2004

Odlocilnega dejstva, da med tožnico in njenim ocetom ni bilo volje, da tožnica v trenutku sklepanja pogodbe postane izkljucna lastnica spornega stanovanja, sodišce prve stopnje ni ugotovilo zgolj na podlagi presoje listine, marvec tudi na podlagi tožnicine izpovedbe in izpovedb pric. Zato pritožbeno sodišce brez obravnave ne bi smelo ugotoviti, "da je tožnica v celoti odkupila stanovanje" ter, "da ji zapustnik ob tem dejanju priznava lastninsko pravico tudi na drugi polovici stanovanja v smis...

Sklep nº II Ips 33/2003 of Civilni oddelek, February 19, 2004

Za odlocitev o tožnicini pravici do uporabe parkirnih mest bo treba najprej ugotoviti, ali je kupila poslovne prostore v taki zgradbi, da za pogodbeni stranki lahko veljajo dolocbe SZ in ali je že doloceno funkcionalno zemljišce okrog sporne zgradbe, kako je doloceno in ali je doloceno v skladu s pogodbami, ki jih je sklepala tožena stranka. Pa tudi ce so parkirna mesta okrog zgradbe del pravilno odmerjenega funkcionalnega zemljišca, revizija pravilno poudarja, da zahteva tožeca stranka samo ...

Sodba nº II Ips 642/2003 of Civilni oddelek, February 19, 2004

Po 1. tocki tretjega odstavka 367. clena ZPP je revizija dovoljena tudi, ce je v sporu o preživljanju preživnina prvic dolocena ali je ukinjena. Ozka gramatikalna razlaga bi sicer kazala na to, da je revizija dovoljena samo tedaj, ce je preživnina prvic dolocena ali ukinjena, in ne tudi, ce je tak tožbeni zahtevek zavrnjen. Toda razlog, da je zakonodajalec dovolil revizijo po temelju civilnopravnega razmerja, ne glede na vrednost spornega predmeta, je treba iskati v pomembnosti dolocene zadev...

Sodba nº in sklep II Ips 63/2003 of Civilni oddelek, February 19, 2004

Presoja višine odškodnine za negmotno škodo.

Sodba nº II Ips 92/2003 of Civilni oddelek, February 19, 2004

Sodišce mora enake primere obravnavati enako, razlicne pa razlicno. Dolgoletna sodna praksa, po kateri so bili enaki primeri obravnavani enako in so bile oškodovancem prisojene zamudne obresti od dneva izdaje sodbe sodišca prve stopnje dalje, se lahko spremeni. Na obcni seji Vrhovnega sodišca Republike Slovenije z dne 26.6.2002 je bilo sprejeto nacelno pravno mnenje, ki se nanaša na tek zamudnih obresti za cas po 1.1.2002, ko sta stopila v veljavo Obligacijski zakonik in novela ZPOMZO. Vendar...

Sodba nº I Up 359/2003 of Upravni oddelek, February 19, 2004

Zaposlitev na podlagi delovnega dovoljenja za dolocen cas ni upravicen razlog za stalno prebivanje v RS.

Sodba nº I Up 1137/2002 of Upravni oddelek, February 19, 2004

Po dolocbah 98. clena ZUP/86 je možno v primerih, ko nastane pomota pri vrocanju, dejstvo, ali je stranka pošiljko prejela, dokazovati tudi na drug nacin. Namen vrocanja je, da se stranka seznani prav z vsebino pošiljke. Z napacno vrocitvijo so lahko kršene njene pravice, vendar pa je to relativna kršitev, ki ne more vplivati na odlocitev, ob siceršnji ugotovitvi, da je pošiljko prejela. Podpisana izdajnica o prejemu pošiljk je dopusten dokaz o prejemu pošiljke.

Sodba nº I Up 743/2002 of Upravni oddelek, February 19, 2004

Ce je bil postopek v zadevi zemljiškega katastra izveden na podlagi sklepa sodišca, odlocba ne more biti nicna iz nicnostnega razloga po 4. tocki 267. clena ZUP/86 - ker ni bilo zahteve stranke.

Sodba nº I Ips 154/2002 of Kazenski oddelek, February 19, 2004

Pritožbeno sodišce se je dolžno opredeliti do tistih dejanskih in pravnih naziranj, ki so v pritožbi dovolj argumentirana in niso ocitno neutemeljena, so pa za odlocitev v zadevi relevantna. Ni pa sodišce druge stopnje dolžno presojati vsakega, za presojo zadeve nepomembnega, dejanskega ali pravnega argumenta pritožnika.

Sodba nº I Ips 312/2003 of Kazenski oddelek, February 19, 2004

Kazenskopravni pojem stanovanja je širši od stanovanja, kot ga doloca stanovanjska zakonodaja in zajema tudi prostore, ki po tej zakonodaji ne štejejo za stanovanje, kot na primer prostore, ki se obcasno uporabljajo za pocitek ali oddih, prostore za zacasno prebivanje, prostore v samskih domovih, domovih upokojencev, hotelske sobe, ladijske kabine, podstanovalske sobe itd.

Sodba nº I Ips 236/2001 of Kazenski oddelek, February 19, 2004

V primeru kaznivih dejanj zlorabe položaja ali pravic odgovorne osebe po 2. odstavku 133. clena KZ-77 in zlorabe položaja ali pravic po 2. odstavku 244. clena KZ gre za isti izvršitveni obliki dejanj (izrabo položaja ali prestopanje meje pravic, od leta 1999 dalje pa tudi za opustitev dolžnosti). Cetudi je v 2. odstavku 244. clena KZ v okviru namena storilca, da si pridobi protipravno premoženjsko korist, protipravnost izpušcena, to ne pomeni, da ravnanje obsojenca ni kaznivo dejanje, saj že ...

Sodba nº I Ips 159/2002 of Kazenski oddelek, February 19, 2004

Kaznivo dejanje ponarejanja poslovnih listin po 240. clenu KZ lahko stori vsakdo (kdor), ki je pooblašcen za vodenje poslovnih knjig in torej tudi obsojenka ne glede na to, da je predmetno posojilno pogodbo podpisala v rubriko "posojilojemalec" kot delavka (in ne kot solastnica ali družbenica).

Sodba nº I Ips 118/2002 in I Ips 178/2002 of Kazenski oddelek, February 19, 2004

S sklicevanjem na zavarovalnicino odklonitev placila škode, ki ima podlago v (izpodbojni) domnevi o izgubi zavarovalnih pravic (na primer zaradi domnevne vinjenosti zavarovanca) ni mogoce utemeljevati storilcevega namena pridobitve protipravne premoženjske koristi, kar je eden od bistvenih zakonskih znakov kaznivega dejanja goljufije po 1. odstavku 217. clena KZ.

Sodba nº I Ips 27/2002 of Kazenski oddelek, February 19, 2004

Ker je bila glavna obravnava preklicana za ostala dva obdolženca ne pa tudi za obsojenca, se zagovornica ne more uspešno sklicevati na obsojencevo napacno presojo, da velja preklic tudi zanj, saj o tem, ali bo glavno obravnavo opravilo ali ne, odloca samo sodišce.

Sodba nº I Ips 265/2002 of Kazenski oddelek, February 19, 2004

S trditvami, da naj bi sodba temeljila zgolj na nezanesljivem pricevanju price K., vložnik izpodbija ugotovljeno dejansko stanje v sodbah prve in druge stopnje, kar pa ni razlog za vložitev zahteve za varstvo zakonitosti (2. odstavek 420. clena ZKP).

Sodba nº I Ips 15/2004 of Kazenski oddelek, February 19, 2004

Okolišcine, na podlagi katerih sodišce sklepa o obstoju pripornega razloga ponovitvene nevarnosti, morajo biti ugotovljene z visoko stopnjo verjetnosti (od utemeljenega suma do gotovosti), medtem ko za prognozo obdolžencevega ravnanja v bodoce oziroma za zakljucek o nevarnosti, da bo dolocena kazniva dejanja še ponavljal, zadošca že obstoj realne nevarnosti (ne zadošca pa zgolj bojazen).

Sodba nº I Ips 32/2002 of Kazenski oddelek, February 19, 2004

Ali je ravnanje, ki samo po sebi ni izvršitveno, odlocilnega pomena za storitev kaznivega dejanja, je odvisno od tega, ali je bilo z neposrednim izvršitvenim dejanjem krajevno in casovno povezano, ali so dejanja, ki jih je izvršil sostorilec taka, da bi jih moral neposredni storilec sam izvršiti, ali so bila dejanja vseh (obeh) udeležencev usklajena, usmerjena v isto posledico in organizirana po nacelu vnaprejšnje delitve vlog in ali je sostorilec kaznivo dejanje, pri katerem je sodeloval, po...

Sodba nº I Ips 250/2001 of Kazenski oddelek, February 19, 2004

S tem ko je sodišce na predlog državnega tožilca prekinilo glavno obravnavo zaradi njegovega posveta z oškodovanko, ni kršilo dolocb ZKP.

Sodba nº I Ips 88/2002 of Kazenski oddelek, February 19, 2004

Na podlagi opisa dejanja v izreku, ko je opisana sila s strani obsojenca napram oškodovancu kot tudi spolni stik s potiskanjem penisa v anus oškodovanca in dajanje penisa v usta oškodovanca, se lahko zastavi vprašanje, ali je opisano dejanje potrebno pravno opredeliti kot kaznivo dejanje spolnega nasilja po 1. odstavku 181. clena KZ in ne kot posilstvo po 1. odstavku 180. clena KZ.

Sodba nº I Ips 66/2002 of Kazenski oddelek, February 19, 2004

S tem ko je sodišce na podlagi 2. odstavka 105. clena ZKP v adhezijskem postopku oškodovani gospodarski družbi deloma prisodilo premoženjskopravni zahtevek, s presežkom pa jo je napotilo na pravdo, obenem pa je obsojenki po 3. odstavku 50. clena KZ v okviru izrecene pogojne obsodbe naložilo kot posebno obveznost povrnitev škode, ki jo mora izpolniti v dolocenem roku, sicer bo pogojna obsodba preklicana in dolocena kazen izrecena, to ne pomeni dvakratnega nalaganja iste obveznosti, saj gre za ...

Sodba nº I Ips 333/2003 of Kazenski oddelek, February 19, 2004

Pritožnik se sme v pritožbi sklicevati na okolišcine za izlocitev sodnika iz 6. tocke 39. clena ZKP le, ce je pravocasno zahteval izlocitev, pa je bila zahteva za izlocitev zavrnjena. Ne more pa kršitve te dolocbe uveljavljati kot samostojnega pritožbenega razloga prvic šele v pritožbi (še manj v zahtevi za varstvo zakonitosti), ne glede na to, kdaj je izvedel za okolišcine, ki bi utegnile vzbuditi dvom v nepristranskost sodnika.

Sodba nº I Ips 10/2003 of Kazenski oddelek, February 19, 2004

Nestrinjanje obsojenca z dokazno oceno sodišca, da ni ravnal v silobranu, ne pomeni ocitka kršitve dolocb kazenskega zakona, temvec le ocitek zmotno oziroma nepopolno ugotovljenega dejanskega stanja, torej razloga, iz katerega zahteve za varstvo zakonitosti ni mogoce vložiti (2. odstavek 420. clena ZKP).

Sodba nº I Ips 249/2003 of Kazenski oddelek, February 19, 2004

V primerih okolišcin glede odklonitvenega razloga iz 6. tocke 39. clena ZKP sodišce ne preizkusi le njihovega obstoja, temvec tudi presodi, ali morejo vzbuditi resen dvom o sodnikovi nepristranskosti oziroma ali na njihovi podlagi ni mogoce izkljuciti, da bo njegova odlocitev pristranska. Zato se v primerih obvestil iz 3. odstavka 83. clena ZKP, ki niso izlocena iz spisa, pa bi morala biti, tudi za cas pred dopolnitvijo dolocb 39. clena ZKP s 4.a tocko (Zakon o spremembah in dopolnitvah ZKP -...

Sodba nº I Ips 101/2001 of Kazenski oddelek, February 19, 2004

Sodišce prve stopnje je glavno obravnavo opravilo v obdolžencevi nenavzocnosti, potem ko je ugotovilo, da je bil pred tem že zaslišan, da je vabilo na glavno obravnavo prejel osebno in pravocasno in da njegova navzocnost na glavni obravnavi ni nujna. S tem so bili izpolnjeni pogoji iz 1. odstavka 442. clena ZKP, zato sodišce prve stopnje ni kršilo pravic obrambe.

Sodba nº I Ips 334/2002 of Kazenski oddelek, February 19, 2004

V postopku z zahtevo za varstvo zakonitosti ni mogoce izpodbijati višine izrecene kazni, saj takšen razlog ni predviden v 1. odstavku 420. clena ZKP.

Sodba nº I Ips 30/2004 of Kazenski oddelek, February 19, 2004

Presoja, ali je podaljšanje pripora neogibno potrebno za varnost ljudi (nacelo sorazmernosti; 2. odstavek 202. clena ZKP).

Sodba nº I Ips 364/2003 of Kazenski oddelek, February 19, 2004

Ker je obsojenec dal krive podatke o stroških, ki vplivajo na odmero dohodnine (1. odstavek 254. clena ZKP), navedba glede višine prijavljene dohodnine ni nujna sestavina izreka, temvec spada med razloge sodbe.

Sodba nº in sklep II Ips 63/2003 of Civilni oddelek, February 19, 2004

Presoja višine odškodnine za negmotno škodo.

February 18, 2004

Sodba nº I Up 738/2001 of Upravni oddelek, February 18, 2004

Ker akt tožene stranke nima razlogov o odlocilnih dejstvih in iz njega tudi ni razvidno, da so bila ta dejstva presojana, gre za akt z bistvenimi pomanjkljivostmi in ni mogoce presoditi, ali je zakonit ali ne.

Sodba nº I Up 4/2003 of Upravni oddelek, February 18, 2004

Naknadno izdani sklep o razglasitvi za mrtvega ne more vplivati na prej izdani sklep o podržavljenju. Ob drugacni odlocitvi bi se poseglo v zakonitost akta o podržavljenju.

Sodba nº I Up 180/2004 of Upravni oddelek, February 18, 2004

Zamenjava obstojecega delovnega dovoljenja za nedolocen cas po 54. clenu ZZDT je možna le, ce je imel prosilec ob uveljavitvi ZZDT delovno dovoljenje za nedolocen cas, pridobljeno po prej veljavnih predpisih, in dovoljenje za prebivanje v Republiki Sloveniji. Ce prosilec ob uveljavitvi ZZDT ni imel dovoljenja za prebivanje v RS, ne izpolnjuje pogoja za zamenjavo delovnega dovoljenja za nedolocen cas, zato je prvostopni upravni organ, ko prosilec niti po naknadnem pozivu ni predložil dovoljenj...

Sodba nº I Up 95/2000 of Upravni oddelek, February 18, 2004

Ker si tožnik za poseg v prostor (odkop brežine ob javni poti) ni pridobil lokacijskega dovoljenja, ki bi ga po 50. clenu ZUN moral pridobiti, je organ urbanisticne inšpekcije, ko je ugotovil, da vrnitev v prejšnje stanje ni mogoca, na podlagi 73. clena ZUN pravilno odredil, da mora tožnik (investitor) sporni poseg v prostor sanirati na nacin, dolocen v 2. odstavku 73. clena ZUN.

February 17, 2004

Sklep nº I Up 350/99 of Upravni oddelek, February 17, 2004

Ker je tožnik v obnovljenem postopku uspel, je zaradi nadomestitve odlocbe, ki je bila predmet upravnega spora, prenehal tudi pravni interes za pritožbo.

Sodba nº I Up 1311/2002 of Upravni oddelek, February 17, 2004

Pravilno je stališce sodišca prve stopnje, da zaradi prenehanja veljavnosti ZLPP ni vec mogoce izdati zacasne odredbe po ZLPP v zavarovanje denacionalizacijskih zahtevkov v postopku lastninjenja podjetij. Pac pa ni pravilen napotek, da bi moral organ prve stopnje postopek ustaviti, pac pa bi morala tožena stranka sklep o zacasni odredbi (po ZLPP) odpraviti in omogociti SRD, ki je pristojna po ZZLPPO, da izvede nadaljevanje postopka zavarovanja denacionalizacijskega zahtevka po ZZLPPO.

Sodba nº I Up 271/2002 of Upravni oddelek, February 17, 2004

Za že razsojeno stvar v upravnem sporu gre v primeru, ko sta podani objektivna in subjektivna istovetnost zahtevka. Zahtevek v upravnem sporu je presoja zakonitosti dolocene upravne odlocbe.

Sodba nº VIII Ips 90/2003 of Delovno-socialni oddelek, February 17, 2004

I. Disciplinski sklep mora biti v vseh elementih tako dolocno opredeljen, da ga je mogoce preizkusiti.

Sodba nº VIII Ips 77/2003 of Delovno-socialni oddelek, February 17, 2004

I. Uveljavljanje sklenitve delovnega razmerja v nasprotju z zakonom ni vezano na 15-dnevni rok za uveljavljanje pravic, temvec se lahko uveljavlja tudi šele ob dejanskem prenehanju delovnega razmerja, formalno sklenjenega za dolocen cas, ker postane domneva sklenitve delovnega razmerja za nedolocen cas z vidika varstva delovnega razmerja pravno pomembna šele takrat, ko delodajalec nadaljnji obstoj delovnega razmerja izrecno zanika.

Sodba nº VIII Ips 109/2003 of Delovno-socialni oddelek, February 17, 2004

V postopku je bilo ugotovljeno, da tožnik 1.3.2000 dela ni nastopil, ker k toženi stranki niti ni prišel z namenom, da bi delal (dejanska ugotovitev, na katero je revizijsko sodišce vezano zaradi dolocb tretjega odstavka 370. clena ZPP), prav tako pa ni bil vec v veljavi sklep o imenovanju oziroma pogodba o poslovodenju, ki je dolocala pricetek mandata tožnika na dan 1.3.2000. Zato niti dejansko niti pravno delovno razmerje med tožnikom in toženo stranko ni bilo sklenjeno.

Sodba nº VIII Ips 93/2003 of Delovno-socialni oddelek, February 17, 2004

Po dolocbi 23. clena zakona o delovnih in socialnih sodišcih (ZDSS - Uradni list RS, št. 19/94 in nadalj.) delavec ni dolžan postaviti dolocenega zahtevka, ce pa ga postavi, sodišce nanj ni vezano, ce uveljavlja sodno varstvo zoper dokoncne odlocitve delodajalca glede pravic, obveznosti in odgovornosti. Spor o izrecenem disciplinskem ukrepu je spor o odgovornostih delavca, zato v takem sporu delavec zahtevka sploh ni dolžan postaviti.

Sodba nº VIII 95/2003 of Delovno-socialni oddelek, February 17, 2004

Delavec je upravicen do place po obracunski osnovi delovnega mesta, katerega delo dejansko opravlja na podlagi odredbe delodajalca, ki jih je bil dolžan spoštovati, ce višina place za posamicne primere ni posebej drugace dolocena

Sodba nº VIII 67/2003 of Delovno-socialni oddelek, February 17, 2004

Dolocba 35. clena ZTPDR pomeni, da se ima delavec, ki je bil izvoljen ali imenovan v javno ali drugi funkcijo, v nacelu pravico vrniti na delovno mesto k delodajalcu le po prenehanju prvega mandata. Delavec in delodajalec pa se lahko dogovorita o pravici do vrnitve tudi po prenehanju nadaljnjih mandatov funkcionarja ali / in lahko delodajalec o tem odloci z novim sklepom.

Sodba nº VIII 142/03 of Delovno-socialni oddelek, February 17, 2004

Nepretrgan cas trgovanja delovnega razmerja, za dolocen cas, je odlocilnega pomena za nastop domneve iz 1. odstavka 18. clena ZDR, saj 1. odstavek 17. clena ZDR ne dopušca sklenitve delovnega razmerja iz razlogov, ki nimajo narave zacasnosti. Zaradi prisilne narave te dolocbe ima sodišce pravico, da pogodbene dolocbe o sklenitvi delovnega razmerja za dolocen cas, ne uporabi.

Sodba nº VIII 88/2003 of Delovno-socialni oddelek, February 17, 2004

Zakon ne predpisuje pogoja državljanstva za priznanje pravice do republiške štipendije. Ker Ustava RS v 13. clenu doloca, da se tujcem lahko omeji pravice samo z ustavo ali zakonom, to pomeni, da pravice do pridobitve republiške štipendije ni bilo mogoce omejiti s pravilnikom in zato ni bilo razloga za zavrnitev tožnikove zahteve, pri cemer je treba upoštevati, da velja tako glede sodišca (125. clen URS) kot tudi glede upravnih organov (120. clen URS), da so pri opravljanju dela oziroma funkc...

Sodba nº VIII 105/2003 of Delovno-socialni oddelek, February 17, 2004

Iz dejanskih ugotovitev nižjih sodišc je razvidno, da je sodišce izrecno ugotovilo, da je tožnica delovno razmerje sklenilo s poslovodjem gostilne, da ji je poslovodja delovno razmerje tudi odpovedal in da spada med posle vodenja tudi sklepanje in odpovedovanje pogodb o zaposlitvi. S takimi ugotovitvami soglaša tudi revizijsko sodišce, saj je tudi iz listin v spisu razvidno, da je poslovodja gostilne pri sklepanju pogodbe o zaposlitvi in pri njeni odpovedi vedno odlocal v imenu tožene stranke...

Sodba nº VIII Ips 20/2003 of Delovno-socialni oddelek, February 17, 2004

V kolektivni pogodbi opredeljen postopek pomirjanja, ki pomeni procesno predpostavko za sprožitev sodnega spora v smislu 15. clena ZDSS, ne posega v ustavno pravico do sodnega varstva.

Sklep nº IX R 7/2004 of Delovno-socialni oddelek, February 17, 2004

Pravno nadziranje sodnika pritožbenega sodišca v razveljavitvenem sklepu in njegove usmeritve glede nadaljnjega vodenja postopka v okviru dolocb 360. clena ZPP ne morejo biti razlaga za izlocitev sodnika.

Sodba nº VIII Ips 130/2003 of Delovno-socialni oddelek, February 17, 2004

Ocena o neskladnosti sporazuma o odpovedi odpravnini z nacelom vestnosti in poštenja mora izhajati iz analize vsebine, motivov, ciljev in vseh drugih okolišcinah, pod katerimi je ali zaradi katerih je tožnik ta sporazum sklenil.

Sklep nº VIII Ips 155/2003 of Delovno-socialni oddelek, February 17, 2004

Ce se naloge in opravila ukinjenega delovnega mesta prenesejo na druga delovna mesta (delavce), to še ne pomeni, da so s tem tudi delavci na teh delovnih mestih postali nepotrebni in je treba zato izbiro opraviti tudi med njimi. Nepotrebno postane le delo edinega delavca na ukinjenem delovnem mestu.

Sodba nº VIII Ips 210/2003 of Delovno-socialni oddelek, February 17, 2004

Zaradi ugotovljenih olajševalnih okolišcin, toženi stranki ni uspelo dokazati, da so izkazani resni razlogi za prenehanje delovnega razmerja. Disciplinski ukrep, ki so ga izrekli organi tožene stranke, je bil za storjeno kršitev predpisan kot obligatoren in je zato kot tak zakonit. Ni pa v sorazmerju s posledicami in številnimi olajševalnimi okolišcinami, ki jih je treba pri izreku disciplinske sankcije upoštevati. Izpodbijana sodba je zato pravno pravilna, ker so bili podani pogoji po 90. cl...

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners