Vrhovno Sodišče: Opinions issued on March 2004

March 31, 2004

Sklep nº I Up 1430/2002 of Upravni oddelek, March 31, 2004

Tožnica, ki živi v ZDA, za komuniciranje s svojim pooblašcencem v Sloveniji uporablja telefon in faks, kar omogoca takojšnje oziroma hitro komuniciranje z njenim odvetnikom v Sloveniji. Zato niso dani opraviceni razlogi za njen predlog za vrnitev v prejšnje stanje v zvezi z zamudo roka za vložitev tožbe.

Sodba nº I Up 318/2004 of Upravni oddelek, March 31, 2004

Pri dodelitvi brezplacne pravne pomoci je mogoce upoštevati kot upraviceno administrativno prepoved oz. odhodek le izplacano preživnino. Drugih izjem ZBPP ne predvideva in se zato administrativne prepovedi oz. drugi odhodki pri odlocanju o brezplacni pravni pomoci ne upoštevajo.

Sklep nº I Up 297/2004 of Upravni oddelek, March 31, 2004

Tožniki so ob uvedbi azilnega postopka pri toženi stranki dali pooblastilo za zastopanje odvetniku. To pooblastilo zajema tudi zastopanje v upravnem sporu glede azila. Ker je bilo to pooblastilo tožbi priloženo, je sodišce prve stopnje kršilo pravila postopka, ko je zaradi nepredložitve "aktualnega pooblastila" tožbo zavrglo kot nepopolno in nato iz enakih razlogov zavrglo še pritožbo zoper sklep o zavrženju tožbe.

March 30, 2004

Sodba nº I Up 1182/99 of Upravni oddelek, March 30, 2004

Tožeca stranka je kot komisionar in davcni zavezanec (14. clen ZPD) po dolocbah ZPD dolžna prometni davek obracunati (in placati) od pravilne davcne osnove, kar pa je glede na dolocbo osmega odstavka 16. clena ZPD v prometu rabljenih vozil mogoce le z ugotavljanjem njihove prometne vrednosti.

Sodba nº I Up 1105/99 of Upravni oddelek, March 30, 2004

Obresti, ki jih je tožeca stranka (banka) obracunala na podlagi Sporazuma o ugotovitvi višine dolga Republike Slovenije do banke iz naslova neizplacanih deviznih vlog, sklenjenega med Republiko Slovenijo in tožeco stranko v juniju 1993, in ne na podlagi vrednostnih papirjev, izdanih do 8.4.1995, ni mogoce upoštevati kot davcno olajšavo po dolocbi 65.c clena ZDDPO.

Sklep nº I Up 486/2000 of Upravni oddelek, March 30, 2004

Tožnik, ki je uspel s pritožbo v upravnem postopku in je bila zato z odlocbo organa druge stopnje odpravljena odlocba prve stopnje, s tožbo ne more doseci zanj ugodnejše odlocbe. Tožniku zato v upravnem sporu pravnega interesa, ki je procesna predpostavka za vodenje vsakega postopka, ni mogoce priznati. Zato tožnikova tožba ne more biti dovoljena.

March 26, 2004

Sodba nº I Up 351/2000 of Upravni oddelek, March 26, 2004

Odlocanje o tem, katere vrste zdravstvenih pregledov mora opraviti voznik, je odvisno od voznikovega zdravstvenega stanja, ki ga lahko strokovno oceni le zdravnik. Zato ne gre za upravno odlocanje.

Sodba nº I Up 1003/2001 of Upravni oddelek, March 26, 2004

Izdani urbanisticni ukrep je v skladu s 1. odstavkom 75. clena ZUN, ce investitor zgradi vec kot mu je dovoljevala izdana odlocba o dovolitvi priglašenih del.

March 25, 2004

Sklep nº I R 24/2004 of Civilni oddelek, March 25, 2004

Ni podlage za delegacijo pristojnosti po 67. clenu ZPP, ce predlagatelj predlaga, naj bi sodišce, ki zadevo obravnava, to obravnavalo še naprej. Tu ne gre za dolocitev drugega namesto sodecega sodišca. Izhajati je treba iz sedanje procesne situacije in je preuranjeno navajanje oziroma upoštevanje možnosti, da se bo sodece sodišce izreklo za krajevno nepristojno.

Sodba nº in sklep II Ips 183/2003 of Civilni oddelek, March 25, 2004

Pri razlagi pogodbenih dolocb je treba v prvi vrsti upoštevati pomen uporabljenih izrazov (izražena volja), pri razlagi spornih dolocil pa namen pogodbenikov (pravo voljo strank) in uporabiti razlago, ki ustreza nacelom obligacijskega prava (99. clen ZOR).

Sodba nº in sklep II Ips 366/2003 of Civilni oddelek, March 25, 2004

Toženec je kršil pravilo o prednosti, tožnik pa ni prilagodil hitrosti vožnje okolišcinam, zato teža kršitev obeh teh okolišcin nesrece utemeljujeta razmejitev odgovornosti obeh voznikov za škodo v razmerju 30 odstotkov na strani tožnika in 70 % na strani toženca.

Sodba nº II Ips 105/2004 of Civilni oddelek, March 25, 2004

Ker ZOR ne ureja pogodb o leasingu, se zanje smiselno uporabljajo tiste zakonske dolocbe, ki so po znacilnosti najbližje konkretni pogodbi. V obravnavani zadevi se je sodišce prve stopnje pravilno oprlo na uporabo 550. clena ZOR, kadar se še uporabljajo pravila o prodaji na obroke.

Sodba nº II Ips 125/2003 of Civilni oddelek, March 25, 2004

Tožnikovo delo je strokovno mnenje ali študija, ki temelji na ekonomskih in financnih znanostih, obravnava pa ekonomsko smotrnost investicije v dogradnjo kletnega prostora, njegovo opremo in izvajanje diskontne prodaje. Pri tovrstnih delih pa ni avtorskopravno varovana njihova vsebina, ideja, misel, ki temelji na znanosti, temvec le njihova zunanja predstavitev.

Sodba nº II Ips 160/2003 of Civilni oddelek, March 25, 2004

Pri razlagi pogodb sodišce ugotavlja besedni pomen uporabljenih izrazov, pri razlagi spornih dolocil pa išce skupni namen pogodbenikov ob upoštevanju nacel obligacijskega prava (99. clen ZOR). Ugotavljanje pogodbene volje je dejansko vprašanje, saj sodišce ugotavlja, kakšna je bila prava volja pogodbenih strank.

Sodba nº II Ips 156/2003 of Civilni oddelek, March 25, 2004

Zavarovanje voznika za škodo zaradi telesnih poškodb je dodatno zavarovanje, ki se lahko sklene skupaj z obveznim zavarovanjem avtomobilske odgovornosti. Ker gre za dodatno zavarovanje, je jasno, da se v splošnih pogojih takega zavarovanja urejajo predvsem njegove posebnosti in da se ne povzema dolocb splošnih pogojev osnovnega avtomobilskega zavarovanja. Temu je tudi namenjena za tožnika sporna dolocba prvega odstavka 6. clena AO+95 zavarovanja, po kateri se za to zavarovanje smiselno uporab...

Sklep nº I R 16/2004, enako tudi I R 104/2003, I R 32/2004, I R 3/2004 of Civilni oddelek, March 25, 2004

Za odlocitev o predlogu za dodatno sredstvo izvršbe je pristojno sodišce, ki je že odlocilo o predlogu za izvršbo.

Sklep nº I R 26/2004 of Civilni oddelek, March 25, 2004

Nezadovoljstvo stranke s procesnim vodstvom na naroku in s siceršnjim delom konkretnega sodnika ni razlog za prenos pristojnosti. To tudi ni nezadovoljstvo stranke z odlocbami in razlogi v teh odlocbah.

Sklep nº I R 18/2004 of Civilni oddelek, March 25, 2004

Dejstvo, da je tožnik dolga leta odvetnik na koprskem obmocju in zato prijatelj ali znanec ljudi, ki delajo na sodišcu, ne predstavlja nobenega od razlogov iz 67. clena ZPP.

Sodba nº II Ips 25/2004 of Civilni oddelek, March 25, 2004

V konkretnem primeru financne zmožnosti obeh staršev otroku lahko omogocijo vec kot le eksistencni minimum. Prav glede na svoje premoženjsko stanje mu lahko starša omogocita celovit razvoj v skladu z nacelom otrokove najvecje koristi.

Sklep nº Cp 19/2003 of Civilni oddelek, March 25, 2004

Same višine preživnine v postopku za priznanje tuje sodbe ni mogoce preizkušati ker ZMZPP uzakonja sistem omejenega preizkusa, po katerem se ugotavlja le, ali so bile pri izdaji obravnavane sodbe izpolnjene z zakonom dolocene predpostavke, vsebinsko pa le glede vprašanja, ali sodba nasprotuje pravnemu redu Republike Slovenije.

Sklep nº II Ips 111/2003 of Civilni oddelek, March 25, 2004

Toženka v reviziji navaja vrednost spornega predmeta, ne pa tudi vrednosti izpodbijanega dela sodbe. Ker tudi ni navedla, kolikšen je po njenem delež tožnikove sokrivde, niti zneska, za katerega sta sodišci prisodili previsoko odškodnino, sodišce ni moglo ugotoviti, ali revizija presega revizijski prag, ki je dolocen v drugem odstavku 367. clena ZPP.

Sodba nº II Ips 147/2003 of Civilni oddelek, March 25, 2004

Nedovoljenost revizije glede gmotne škode zaradi nizke vrednosti spornega predmeta. Presoja pravicne odmere denarne odškodnine za negmotno škodo in zacetek teka zamudnih obresti.

Sklep nº II Ips 137/2003 of Civilni oddelek, March 25, 2004

Ker gre za placilo glavnic iz dveh pogodb, torej za dve razlicni dejanski podlagi, je sodišce obravnavalo oba tožbena zahtevka v znesku 600.000 tolarjev in 700.000 tolarjev po drugem odstavku 182. clena ZPP. Obrestni zahtevek iz teh pogodb je akcesorne narave in temelji na pravni podlagi, ki opredeljuje zamudne obresti. Na to ne vpliva, da ga tožnica oblikovala loceno, po umiku pa znašajo kapitalizirane obresti za obe pogodbi skupaj 450.685 tolarjev. Tako se izkaže, da tožbeni zahtevki ne tem...

Sodba nº II Ips 133/2003 of Civilni oddelek, March 25, 2004

Zavrnilo je tudi revizijska opozorila, ceš da med poškodbami tožnika in nesreco 8.2.1988 ni vzrocne zveze, ker je bil tožnik že prej hendikepiran. Res je imel tožnik že pri rojstvu in v zgodnjem otroštvu težave zaradi dednih dejavnikov in vplivov okolja, nato je leta 1985 padel z višine dveh metrov, po poškodbi pa si je tudi kvaril zdravje. Toda sodišce prve stopnje je z izvedenci natancno razmejilo posamezne vplive in pri prisoji odškodnine upoštevalo le tiste okolišcine, ki jih je povzrocil...

Sklep nº II Ips 189/2003 of Civilni oddelek, March 25, 2004

Dokler ni ugotovljeno, katere so bile in do kdaj so obstajale tiste okolišcine, ki so morebiti vendarle preprecevale vrnitev zaseženih deviz pred 18.8.1997 (oziroma obratno: okolišcine, ki so terjale odlašanje z vrnitvijo vse do navedenega datuma), je materialnopravno zmotno sklepanje o pravilnosti postopanja sodišca zgolj na podlagi dejstva, da so bile tožnici vrnjene zasežene devize še pred pravnomocnostjo v kazenskem postopku izdane oprostilne sodbe.

Sodba nº in sklep II Ips 512/2003 of Civilni oddelek, March 25, 2004

Treba je poudariti, da je toženec z neresnicnimi trditvami o cenah in kvaliteti z dejavnostjo tožece stranke povezanih storitev predvsem zmanjšal poslovni ugled slednje. Vendar s tem povezane prizadetosti tožnice ter stopnje in trajanja njenih duševnih bolecin kot fizicne osebe ni mogoce ocenjevati neodvisno od ucinkov zmanjšanja poslovnega ugleda, ki se po naravi stvari odrazi predvsem v premoženjski sferi. Na tem podrocju pa tožnicino prikrajšanje zaradi tožencevega nedopustnega ravnanja ni...

Sklep nº Cp 14/2003 of Civilni oddelek, March 25, 2004

Po 95. clenu ZMZPP je mogoce priznati tujo sodno odlocbo ali njen overjen prepis, ce je priloženo potrdilo o pravnomocnosti te odlocbe po pravu države, v kateri je bila izdana. Na to je bil predlagatelj opozorjen že v sklepu Vrhovnega sodišca z dne 13. 12. 2001, izrecno pa ga je na to opozorilo še sodišce prve stopnje. Po tem je sicer res predložil ustrezno dokumentacijo v zvezi s sodbo na podlagi pripoznave, ni pa predložil potrdila o pravnomocnosti sklepa Obcinskega sodišca v Novem Pazarju ...

Sodba nº I Ips 386/2002 of Kazenski oddelek, March 25, 2004

Ker v opisu dejanja ni konkretizirana trditev, da je bil omenjeni domobranski ilegalec v casu storitve kaznivega dejanja aktiven clan oborožene tolpe oziroma da je v tistem casu, ko domobranska vojska ni vec obstajala, še vedno aktivno deloval in nosil orožje, obsojenkinega ravnanja ni mogoce pravno opredeliti kot kaznivega dejanja po 11. clenu ZKND.

Sodba nº I Ips 66/2004, I Ips 67/2004, I Ips 68/2004 in I Ips 69/2004 of Kazenski oddelek, March 25, 2004

Oseminštirideseturni rok iz 7. odstavka 157. clena ZKP, v katerem mora senat pristojnega sodišca odlociti o pritožbi zoper sklep o odvzemu prostosti in pridržanju, tece od tedaj, ko je sodišcu dana možnost, da o pritožbi odloca, torej od predložitve spisa sodišcu.

Sodba nº I Ips 296/2002 of Kazenski oddelek, March 25, 2004

Ker opis kaznivega dejanja ni bil spremenjen tako, da bi se karkoli dodalo, kar ni bilo obseženo že v prvotnem tenorju obtožnega predloga in je bila glede tega možna obramba že na prejšnjih narokih za glavno obravnavo, sodišce z zavrnitvijo obsojencevega predloga glede roka za pripravo obrambe ni kršilo dolocbe 2. odstavka 344. clena ZKP.

Sodba nº I Ips 79/2004 of Kazenski oddelek, March 25, 2004

S tem da je sodišce navedlo razloge, na podlagi katerih je ugotovilo, da je odreditev pripora zoper obdolženca neogibno potrebna za potek postopka, je hkrati izrazilo stališce, da z milejšimi ukrepi obdolženceve navzocnosti v kazenskem postopku ni mogoce zagotoviti.

Sodba nº I Ips 85/2004 of Kazenski oddelek, March 25, 2004

Ogroženost varnosti ljudi iz 1. odstavka 20. clena URS ne predstavlja le napada na njihovo telesno integriteto, ampak tudi napad na premoženje, predvsem tisto, od katerega je odvisno delo drugih, preživljanje in nacin življenja.

Sodba nº I Ips 257/2003 of Kazenski oddelek, March 25, 2004

Posplošeno sklicevanje na pritožbene navedbe in v njej uveljavljane pritožbene razloge ne izpolnjuje zakonskih kriterijev glede vsebine zahteve za varstvo zakonitosti, zato jih Vrhovno sodišce ne more preizkusiti (1. odstavek 424. clena ZKP).

Sodba nº I Ips 73/2004 of Kazenski oddelek, March 25, 2004

S tem ko zagovornik po eni strani trdi, da gre za pomanjkanje ali celo neobstoj dokazov, po drugi strani pa daje doslej zbranim podatkom in dokazom drugacno dokazno vrednost kot sodišce v izpodbijanem pravnomocnem sklepu, uveljavlja zmotno in nepopolno ugotovitev dejanskega stanja, zaradi katere ni mogoce vložiti zahteve za varstvo zakonitosti (2. odstavek 420. clena ZKP).

Sodba nº I Ips 77/2004 of Kazenski oddelek, March 25, 2004

Ker je rok iz 6. odstavka 202. clena ZKP instrukcijski, mora pritožbeni senat odlociti o pritožbi zoper sklep o priporu, ceprav je predpisani 48-urni rok že potekel. Zgolj zaradi prepozne odlocitve o pritožbi izpodbijani sklep senata ni nezakonit.

Sodba nº I Ips 57/2004 of Kazenski oddelek, March 25, 2004

V sklepu o odreditvi pripora iz razloga begosumnosti po 1.tocki 1. odstavka 201. clena ZKP se navaja tudi, da je odreditev pripora nujna za varnost ljudi, ceprav sklicevanje na ta temelj nujnosti pripora pri navedenem pripornem razlogu ni potrebno. Ce se sklep nanj po nepotrebnem sklicuje, to ni kršitev zakona.

Sklep nº I Ips 75/2004 in I Ips 76/2004 of Kazenski oddelek, March 25, 2004

Pri utemeljevanju pripornega razloga ponovitvene nevarnosti iz 3. tocke 1. odstavka 201. clena ZKP sme sodišce pri presoji okolišcin v zvezi z obdolžencevo osebnostjo upoštevati tudi podatke iz kazenskih postopkov, ki še niso pravnomocno koncani. S tem ne krši nacela domneve nedolžnosti.

Sodba nº I Ips 266/1999 of Kazenski oddelek, March 25, 2004

"Spravljanje" druge osebe cez državno mejo kot znak kaznivega dejanja iz 2. odstavka 311. clena KZ ne pomeni, da mora biti storilec navzoc in skupaj z osebo, ki ji pomaga ilegalno prekoraciti državno mejo, ampak je treba sem šteti vsako prizadevanje, da se doseže, da "kdo pride s kakega mesta na kako mesto", med drugim dajanje navodil za izogibanje policijski kontroli pri dostopu do kraja ilegalnega prehoda, organiziranje sredstev in oseb za prevoz do takega kraja, organiziranje vodnikov cez ...

March 24, 2004

Sklep nº I Up 1130/2002 of Upravni oddelek, March 24, 2004

Sodba disciplinskega sodišca za državne tožilce nima znacaja upravnega akta, zoper katerega je v smislu 2. odstavka 1. clena ZUS dopusten upravni spor. Ker tožnica ne zatrjuje, da se z izpodbijanim aktom posega v njene ustavne pravice, tudi ne gre za akt po 3. odstavku 1. clena ZUS.

Sodba nº I Up 812/99 of Upravni oddelek, March 24, 2004

Razpisna dokumentacija je nezakonita, ker med dokazili o tem, da izpolnjujejo pogoje za opravljanje dejavnosti, pri gospodarskih družbah ni bilo zahtevano obrtno dovoljenje, poleg tega pa se je delala neupravicena razlika med zahtevami do samostojnih podjetnikov, kjer je bilo obrtno dovoljenje zahtevano in med zahtevami do družb, kjer obrtno dovoljenje ni bilo zahtevano.

March 23, 2004

Sklep nº III Ips 14/2003 of Gospodarski oddelek, March 23, 2004

Pritožbeno sodišce je preizkušalo sodbo prve stopnje izven meja pritožbenih razlogov in izven meja, v katerih jo je smelo preizkusiti po uradni dolžnosti. Pri tem preizkusu je ugotovilo dejstvo, ki ga sodišce prve stopnje ni ugotovilo in ki je odlocilno vplivalo na odlocitev o spremembi sodbe prve stopnje. S tem je podana relativna bistvena kršitev dolocb pravdnega postopka v pritožbenem postopku.

Sklep nº III R 19/2004 of Gospodarski oddelek, March 23, 2004

Ob upoštevanju sicer uveljavljane dejanske in pravne podlage ostalih zahtevkov je pricakovati, da se bo postopek glede zahtevka stranke lažje opravil pred drugim okrožnim sodišcem.

Sodba nº III Ips 1/2004 of Gospodarski oddelek, March 23, 2004

Tricetrtinska vecina glasov je potrebna le za sprejem skupšcinskega sklepa, s katerim se doloci nacin odsvajanja lastnih delnic.

Sklep nº III Ips 25/2004 of Gospodarski oddelek, March 23, 2004

ZFPPod daje prednost stecajnemu postopku pred postopkom izbrisa iz sodnega registra, ce je bil že vložen predlog za zacetek stecajnega postopka in založen predujem.

March 19, 2004

Sklep nº I Upr 4/2002 of Upravni oddelek, March 19, 2004

Tožnik, ki ga je z mesta v.d. direktorja javnega podjetja razrešil nadzorni svet (organ ustanovitelja) s tožbo uveljavlja svoje interese zaradi prenehanja delovnega razmerja; zato je za obravnavanje zadeve pristojno delovno sodišce; vprašanje razrešitve z delovnega mesta v.d. direktorja pa je v zadevi predhodno vprašanje.

March 18, 2004

Sodba nº in sklep II Ips 207/2003 of Civilni oddelek, March 18, 2004

Ce je tožeca stranka vedela, da bodo v sobi stopnice in poševni stropi, ne moreta uveljavljati manjvrednosti kupljenega stanovanja. Ce je dovolila montažo elektricnih omaric drugih odjemalcev na fasado svoje hiše, ne more zahtevati odškodnine za to.

Sodba nº II Ips 209/2003 of Civilni oddelek, March 18, 2004

Ce prodajalec stanovanja, zgrajenega za trg, ne dokaže, da je ponudil tudi možnost placila kupnine ob izrocitvi stanovanja, mora obracunati in placati predpisane obresti od vnaprej placanega zneska.

Sklep nº II Ips 159/2003 of Civilni oddelek, March 18, 2004

Pravica do revizije ni vezana na placilo taksne obveznosti.

Sodba nº II Ips 201/2003 of Civilni oddelek, March 18, 2004

Glede na to, da se je tožnik iz hiše prostovoljno izselil, toženka pa je ne uporablja v celotnem obsegu, marvec le del, ki ustreza njenemu deležu (v kljucavnicah vrat nekaterih prostorov je tožnik z nasprotne strani namenoma pustil kljuc, da bi tako preprecil odklepanje z druge strani), in ker toženka tožniku ni preprecevala vstopa v hišo (tožnik od nje niti ni zahteval izrocitve kljucev, niti se ni v hišo vracal), njene uporabe ni mogoce opredeliti kot "uporabo tuje stvari".

Sklep nº I R 21/2004 of Civilni oddelek, March 18, 2004

Med vec sredstvi izvršbe je kot prva navedena izvršba na dolžnikova denarna sredstva pri organizacijah za placilni promet. V skladu z drugim odstavkom 35. clena Zakona o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 51/98 - 75/2002 - ZIZ) je zato krajevno pristojno sodišce, ki je pristojno za izvršbo na denarno terjatev, to pa je sodišce, na obmocju katerega ima dolžnik stalno prebivališce (prvi odstavek 100. clena ZIZ).

Sodba nº in sklep II Ips 146/2003 of Civilni oddelek, March 18, 2004

Dolgoletno cakanje na odškodnino mora imeti (to je sodna praksa pri izjemnih primerih osvojila), svoj odsev v višini prisojene odškodnine. Da to pravilo velja v obravnavanem primeru, ne more biti dvoma glede na 14-letno s strani tožece stranke nezakrivljeno cakanje.

Sodba nº II Ips 191/2003 of Civilni oddelek, March 18, 2004

Ko gre za zahtevek za povrnitev škode v primeru telesne poškodbe ali prizadetega zdravja (195. clen ZOR), mora tožnik navesti ne le, da je zaradi trajnih posledic telesne poškodbe nesposoben za delo, marvec tudi, da se okrnitev sposobnosti za pridobivanje odraža kot premoženjska škoda (ce tega ni, oškodovanec nima pravice do odškodnine iz tega naslova). Bistven element tega pa so trditve o oškodovancevi pridobitni sposobnosti pred škodnim dogodkom. Ker pa ob škodnem dogodku tožnik ni bil zapo...

Sodba nº in sklep II Ips 205/2003 of Civilni oddelek, March 18, 2004

Zacasno zmanjšanje življenjske aktivnosti zaradi posttravmatske motnje, ki je sicer povzrocila prestavitev postopka umetne oploditve, vendar ni bila mocnejše intenzivnosti, saj se je odražala le v obliki obcasne tesnobe, trajala pa je štiri mesece, oškodovanke ne upravicuje do posebne odškodnine iz tega naslova.

Sklep nº II Ips 204/2003 of Civilni oddelek, March 18, 2004

Sodišce je vezano na vrednost spornega predmeta, navedeno v tožbi. Te vrednosti v revizijskem postopku ni mogoce spreminjati.

Sodba nº II Ips 195/2003 of Civilni oddelek, March 18, 2004

Solastnik stvari - stanovanja oziroma enodružinske hiše lahko s tožbo zahteva od drugega solastnika, ki jo poseduje in uporablja, da mu jo izroci v posest in uporabo le, ce je glede tega stvar razdeljena.

Sodba nº II Ips 9/2003 of Civilni oddelek, March 18, 2004

S tem, ko je toženka kot delodajalka tožnici dovolila uporabo neprimernega in za odpiranje steklenic nevarnega delovnega sredstva, tožnici ni izrocila ustreznega navodila in tožnice ni poucila o nevarnosti spornega sredstva za delo, je kršila 15., 24. in 25. clen Zakona o varnosti pri delu. Posledica teh kršitev je, da je nepoucena in neizkušena tožnica s pripomockom, ki se ne bi smel uporabljati kot delovno sredstvo za odpiranje steklenic, pri prvi uporabi tega pripomocka doživela delovno ne...

Sodba nº II Ips 90/2003 of Civilni oddelek, March 18, 2004

Prvotoženec je naredil v danem trenutku vse, da je dobljene informacije preveril. Vrednostno sodbo o resnicnosti trditev v anonimnem pismu si je prvotoženec ustvaril sam. Ta vrednostna sodba temelji na dobljenih informacijah, ki so bile preverjene v taki meri, kakor je bilo v danih okolišcinah mogoce. Tudi revizijsko sodišce pritrjuje presoji prvostopenjskega sodišca, da prvo toženec ni imel namena žaliti tožnika, ampak je želel le opozoriti na razmere v sodstvu.

Sodba nº II Ips 112/2003 of Civilni oddelek, March 18, 2004

Revizijsko sklicevanje na 919. clen ZOR v tej zvezi ni utemeljeno, saj v tem sporu ne gre za obveznost zavarovalnice iz zavarovalne pogodbe, pac pa za neposredno, na podlagi zakona vzpostavljeno odškodninsko pravno razmerje med oškodovancem in zavarovalnico odškodninsko odgovornega zavarovanca (1. in 2. odstavek 941. clena ZOR), zaradi katerega ima oškodovanec lastno pravico zahtevati odškodnino od zavarovalnice.

Sodba nº II Ips 206/2003 of Civilni oddelek, March 18, 2004

Kadar je v pogodbi o dosmrtnem preživljanju dogovorjeni nacin skupnega življenja postal nemogoc, so podani pogoji za razvezo pogodbe.

Sodba nº II Ips 145/2003 of Civilni oddelek, March 18, 2004

Na podlagi darilne pogodbe in vpisa v zemljiško knjigo je prešla na obdarjenca nepremicnina v celoti, iz tega prenosa ni bilo nic izvzeto, tudi ne gospodarsko poslopje, kot zmotno trdi tožeca stranka.

Sodba nº II Ips 175/2003 of Civilni oddelek, March 18, 2004

Konj, zlasti ce je namenjen rekreativnemu jahanju (in je, kot je za konkretnega konja ugotovilo sodišce prve stopnje, po svojih lastnostih primeren za zacetnike), ni nevarna stvar.

Sklep nº I R 17/2004 of Civilni oddelek, March 18, 2004

Dejstvo, da je stranka paraplegik in da potrebuje dva mocna moška, da ga preneseta v pravo nadstropje sodišca, medtem ko je na sodišcu v Mariboru dvigalo in tako potrebuje pomoc le ene osebe, je pogoj za smotrno delegacijo.

Sodba nº II Ips 193/2003 of Civilni oddelek, March 18, 2004

Presoja višine odškodnine zaradi neupravicenega zapora.

Sodba nº II Ips 35/2003 of Civilni oddelek, March 18, 2004

S spremembo politicne ureditve in s sprejemom Ustave Republike Slovenije je bila družbena lastnina ukinjena. Vendar pa zato v pogojih družbene lastnine sklenjeni pravni posli niso sami po sebi konvalidirali. Pravni inštitut konvalidacije zaradi prepovedi manjšega pomena je namrec treba presojati v okolišcinah in pogojih njihove sklenitve. Prepoved razpolaganja z nezazidanim stavbnim zemljišcem v letu 1983 ni bila prepoved manjšega pomena, ki bi omogocila uporabo drugega odstavka 107. clena ZOR.

Sodba nº II Ips 121/2003 of Civilni oddelek, March 18, 2004

Do rente bi bil tožnik upravicen v tisti višini, ki bi predstavljala razliko med dohodkom, ki bi ga dejansko prejemal in tistim dohodkom, ki bi ga sicer prejemal, ce njegova delovna zmožnost ne bi bila zmanjšana (primerjaj 195. clena ZOR). Za dosojo rente ni dovolj, da ima oseba zmanjšano delovno zmožnost, ampak mora biti konkretno (v številkah) izkazano tudi, kakšen je znesek - razlika med prejemkom pred nastopom zmanjšane delovne sposobnosti in po njem.

Sodba nº II Ips 129/2003 of Civilni oddelek, March 18, 2004

Za novo škodo gre takrat, kadar ob priznanju prve škode oziroma odmere odškodnine zanjo, ta še ni bila znana in njenega nastanka ni bilo moc predvideti, kljub temu pa se kasneje pojavi. Zanjo morajo biti kumulativno podane vse predpostavke odškodninske odgovornosti. Sodišce mora tako ugotoviti, da je (nova) škoda nastala, da je ta v vzrocni zvezi s škodnim dogodkom, da je ta dodatna škoda taka, da niti tožnik niti zavezanec za placilo odškodnine zanjo nista mogla vedeti in nikakor ne predvide...

Sodba nº I Up 965/2000 of Upravni oddelek, March 18, 2004

Za adaptacijo, ki zahteva prikljucitev na vrocevod, ne zadostuje odlocba o dovolitvi priglašenih del.

Sodba nº I Up 881/2002 of Upravni oddelek, March 18, 2004

Glede na dolocbo 36. clena Zakona o državljanstvu Demokratske federativne Jugoslavije (Ur.l. DFJ, št. 64/45), kasneje Zakon o državljanstvu FLRJ, osebe, ki so imele domovinsko pristojnost v obcinah Kraljevine Jugoslavije, niso avtomaticno postale državljani Jugoslavije, kajti poleg domovinske pristojnosti je bil pogoj za pridobitev jugoslovanskega državljanstva tudi, da se ne izselijo iz jugoslovanskega podrocja.

Sodba nº I Up 763/2000 of Upravni oddelek, March 18, 2004

Lokacijska dokumentacija, ki ni izdelana na podlagi sprejetih prostorsko ureditvenih pogojev, ne more biti podlaga za izdajo lokacijskega dovoljenja.

Sodba nº I Up 213/2001 of Upravni oddelek, March 18, 2004

Tožnik ne more uspeti, ce ne izpodbija okolišcin, ki se nanašajo na upravicenost tožbe zaradi molka tožene stranke (2. in 4. tocka 26. clena ZUS in 1. odst. 65. clena ZUS).

Sodba nº I Up 256/2004 of Upravni oddelek, March 18, 2004

Obsojenec ni samo storilec kaznivega dejanja, saj so za dolocena kazniva dejanja lahko obsojeni, poleg storilca tudi udeleženci pri kaznivem dejanju. Dolocbe 25. in 26. clena KZ zato ne dolocajo kaznivega dejanja, ampak obliko udeležbe pri kaznivem dejanju.

Sodba nº I Up 839/2003 of Upravni oddelek, March 18, 2004

Pri ugotavljanju povecane vrednosti nepremicnin (2. odst. 25. cl. ZDen) in preverbi odškodnine, dane ob podržavljenju (1. odst. 72. cl. ZDen) gre za dva neodvisna temelja, ki ju ni mogoce obravnavati na nacin, kot to zatrjuje tožeca stranka, saj za to v ZDen ni podlage.

Sodba nº I Ips 297/2003 in I Ips 83/2004 of Kazenski oddelek, March 18, 2004

Sedaj veljavne dolocbe 252. clena KZ (spremembe in dopolnitve Kazenskega zakonika, Uradni list RS, št. 23/99) inkriminirajo pranje denarja, ki izvira iz kaznivih dejanj. Šele s temi spremembami je kaznivost pranja denarja bila razširjena na vsa predhodna kazniva dejanja, iz katerih izvira denar ali premoženje.

Sodba nº I Ips 204/2002 of Kazenski oddelek, March 18, 2004

Ce storilcu po subjektivni plati ni mogoce dokazati kaznivega dejanja po 2. odstavku 183. clena KZ, torej vedenja, da gre za otroka, je pravilna opredelitev, da gre za posilstvo po 180. clenu KZ. Takšna, za obsojenca ugodnejša kvalifikacija kaznivega dejanja pa na procesni položaj mladoletne oškodovanke kot price (5. odstavek 331. clena ZKP) nima nikakršnega vpliva.

Sodba nº I Ips 41/2004 of Kazenski oddelek, March 18, 2004

Ceprav 377. clen ZKP sodišcu ne narekuje, da obdolženca seznani s predlogom državnega tožilca, ki ga je dal v zvezi s pritožbo (2.

Sodba nº VII Ips 4/2001 of Kazenski oddelek, March 18, 2004

Dolocba 2. odstavka 50. clena ZGP,doloca, da se v primeru, ce se predpis po storitvi gospodarskega prestopka spremeni enkrat ali veckrat, uporablja predpis, ki je milejši za storilca, se na tak nacin uporablja le glede predpisa, ki doloca gospodarski prestopek, to je v konkretnem primeru Zakona o zdravstveni neoporecnosti živil in predmetov splošne rabe, ne velja pa v vsakem primeru ob spremembi blanketnih dolocb.

Sodba nº I Ips 315/2002 of Kazenski oddelek, March 18, 2004

Glede na vsebino zahteve za varstvo zakonitosti, vložene zoper pravnomocen sklep o zavženju zahteve za obnovo postopka, se postavlja vprašanje, ali sta sodišci prve in druge stopnje tudi v zvezi s predloženim zdravniškim spricevalom pravilno ocenili dejansko stanje, ugotovljeno v pravnomocni obsodilni sodbi. Takšno ocenjevanje novega dokaza pomeni novo ugotavljanje dejanskega stanja. V postopku za varstvo zakonitosti pa razloga zmotne ali nepopolne ugotovitve dejanskega stanja po dolocbi 2. o...

Sodba nº I Ips 59/2004 of Kazenski oddelek, March 18, 2004

Pri kaznivih dejanjih, s katerimi se varnost ljudi mocno ogroža, je potrebna manjša stopnja ponovitvene nevarnosti, kot pri tistih, ko varnost ljudi ni ogrožena v tolikšni meri.

Sklep nº I Ips 103/2002 of Kazenski oddelek, March 18, 2004

V primeru, ko pritožbeno sodišce delno razveljavi sodbo sodišca prve stopnje, in sicer glede enega od kaznivih dejanj in odlocbo o enotni kazni ter o stroških kazenskega postopka, in v tem obsegu vrne zadevo sodišcu prve stopnje v novo sojenje, zoper tako odlocbo vložena zahteva za varstvo zakonitosti ni dovoljena.

Sodba nº I Ips 384/2003 of Kazenski oddelek, March 18, 2004

Ne zadostuje, da stranka utemelji le pravno relevantnost dokaznega predloga, ampak mora izkazati tudi verjetnost, da bi izvedba dokaza odlocilno vplivala na drugacno presojo odlocilnega dejstva.

Sodba nº I Ips 202/2002 of Kazenski oddelek, March 18, 2004

Zakonski opis kaznivega dejanja tatvine po 1. odstavku 211. clena KZ, ki vsebuje abstraktni zakonski opis, da je obsojenec drugemu odvzel tujo premicno stvar z namenom, da si jo protipravno prilasti in ki mu sledi opis konkretnih dejstev in okolišcin, med drugim da je odvzel gotovino in ostale naštete tuje stvari z namenom, da si jih protipravno prilasti, ne zahteva še izrecne navedbe glede protipravne prilastitve.

March 17, 2004

Sodba nº I Up 322/2000 of Upravni oddelek, March 17, 2004

Izvršba (rušenje objekta, zgrajenega brez ustreznega upravnega dovoljenja) se obnovi na podlagi izvršljive (dokoncne) odlocbe inšpektorja, pristojnega za urbanizem. Zoper sklep o stroških opravljene izvršbe je mogoce zaceti poseben upravni spor.

Sklep nº I Up 70/2004 of Upravni oddelek, March 17, 2004

Ker tožnik po pozivu prvostopnega sodišca ni dopolnil tožbe in ni bilo jasno, ali izpodbija posamicni akt po 2. odstavku 1. clena ZUS, ali pa vlaga tožbo za varstvo ustavnih pravic v smislu 3. odstavka 1. clena ZUS, je prvostopno sodišce ravnalo pravilno in zakonito, ker je tožbo kot nepopolno zavrglo. Ker je za izdajo zacasne odredbe po 2. odstavku 69. clena ZUS procesna predpostavka tožba, ki je sposobna za obravnavo, je prvostopno sodišce ravnalo pravilno in zakonito, ko je zavrglo tudi za...

Sodba nº in sklep I Up 1021/2001 of Upravni oddelek, March 17, 2004

Ukrepe, ki jih lahko izrece kršiteljem predpisov inšpektor, lahko doloci le zakon. Ker 36. clen ZVO ne daje inšpektorju za okolje pristojnosti, da stranki naloži izvajanje meritev, inšpektor ni imel zakonske podlage za izrek takega ukrepa.

Sodba nº I Up 1101/99 of Upravni oddelek, March 17, 2004

Investitorstvo tožnikov je izkazano. Utemeljeno je zato sodišce prve stopnje odpravilo s tožbo izpodbijano odlocbo, glede na to, da je v odlocbi ugotovljeno dejstvo, da tožnika nista investitorja oziroma udeleženca pri gradnji, v nasprotju s podatki upravnih spisov. Zato je sodišce prve stopnje pravilno vrnilo zadevo toženi stranki v ponovni postopek z napotilom, da obravnava pritožbo tožnikov v upravnem postopku kot predlog za obnovo postopka po dolocbi 256.

Sodba nº I Up 1063/2001 of Upravni oddelek, March 17, 2004

Ce investitor gradi ali drugace posega v prostor brez predpisanega dovoljenja, pa bi ga moral za tak poseg imeti, je podana podlaga za ukrepanje urbanisticnega inšpektorja po 73. clenu ZUN.

Sodba nº in sklep I Up 269/2004 of Upravni oddelek, March 17, 2004

Ker so prosilci prišli v Slovenijo iz varne tretje države - Madžarske, je tožena stranka ravnala pravilno, ko je njihovo vlogo za azil zavrgla na podlagi 1. odstavka 37. clena ZAzil.

Sklep nº I Up 319/2002 of Upravni oddelek, March 17, 2004

Sodišce v zvezi s placilom sodnih taks ne more nastopati kot upnik v stecajnem postopku. Upnik je namrec država, to je Republika Slovenija.

Sklep nº I Up 287/2004 of Upravni oddelek, March 17, 2004

Ker je bil tožnik izrocen tuji državi zaradi prestajanja zaporne kazni zaradi nepoliticnega kaznivega dejanja, niso upoštevani tožnikovi ugovori, da se ga ne sme izgnati iz države, dokler ni koncan postopek za priznanje azila.

Sodba nº I Up 267/2004 of Upravni oddelek, March 17, 2004

Ceprav izhaja tožnik iz etnicno mešanega zakona (oce je Albanec, mati pa Srbkinja), zaradi cesar naj bi ga Albanci na Kosovu maltretirali, po presoji sodišca te okolišcine ne predstavljajo razlogov za priznanje azila v Republiki Sloveniji.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners