Vrhovno Sodišče: Opinions issued on April 2004

April 29, 2004

Sodba nº II Ips 237/2003 of Civilni oddelek, April 29, 2004

Upoštevaje dejanske ugotovitve, da je ob škodnem dogodku tožnik prvi verbalno napadel drugega toženca, ta pa ga je odrinil od sebe, nakar je tožnik z eno roko toženca prijel za ovratnik, z lopato v drugi roki pa mahal proti tožencu, ki je nato tožnika s pestjo udaril v obraz, je primerna razporeditev odgovornosti za škodo v razmerju trideset odstotkov proti sedemdeset odstotkov.

Sodba nº II Ips 547/2003 of Civilni oddelek, April 29, 2004

Pri ugotavljanju škode zaradi izgubljenega preživljanja zaradi smrti oceta mladoletnih tožnikov ni šlo za analogijo z dolocitvijo preživnine po ZZZDR, ampak so se ugotavljali konkretni zneseki, ki bi jih pokojni iz svojega zaslužka, delno predvidenega za druge namene, porabil za tožnike.

Sodba nº II Ips 178/2003 of Civilni oddelek, April 29, 2004

Lovska organizacija objektivno odgovarja za škodo na kmetijskih nasadih, ki jo povzroci divjad. Pogoj je, da oškodovanec stori vse, kar more in kar je dolžan storiti, da bi škodo preprecil. Njegova sodelovalna dolžnost je izpolnjena, ko lovsko organizacijo obvesti takoj, ko škoda po divjadi pricne nastajati, in nato v sodelovanju z lovsko organizacijo uporabi vsa primerna zašcitna sredstva.

Sodba nº II Ips 164/2003 of Civilni oddelek, April 29, 2004

Dolžnost navzoce pomocnice vzgojiteljice, za katero je ugotovljeno, da je imela pregled nad vsemi otroki, je bila, otroke, torej tudi tožnico, opozoriti in odvrniti od zracnika, ki ni namenjen igri otrok in ki za igro ni primeren, še posebej zaradi bližine betonskega jaška. Ko je predhodno pomocnica vzgojiteljice otroke opozorila na neprimeren nacin uporabe igrala, bi toliko bolj morala posredovati pri tožnicinem vzpenjanju na zracnik. Opustitev tega pomeni neskrbno izvajanje varstva nad zaup...

April 23, 2004

Sodba nº I Ips 327/2000 of Kazenski oddelek, April 23, 2004

Ker je obsojenec storil obravnavano kaznivo dejanje, preden mu je bila pravnomocno izrecena preklicana pogojna obsodba, je sodišce za njen preklic imelo pravni temelj v 53. clenu KZ (preklic pogojne obsodbe zaradi prej storjenega kaznivega dejanja).

April 22, 2004

Sodba nº II Ips 127/2004 of Civilni oddelek, April 22, 2004

Iz podatkov spisa in sodbe sodišca prve stopnje je razvidno, da je bil toženec na analizo DNK vabljen vsaj desetkrat, vendar se odvzema krvi ni udeležil. Ce sodišce nekega dokaza ne more izvesti, mora odlociti ob upoštevanju ostalih dokazov in na podlagi uspeha celotnega postopka ter po pravilu o dokaznem bremenu (216. clen ZPP). Tako je sodišce tudi ravnalo, pri tem pa ni zanemarilo svoje dolžnosti, da mora imeti vsaka stranka možnost sodelovanja v postopku. Procesna neaktivnost stranke je n...

Sklep nº II Ips 224/2003 of Civilni oddelek, April 22, 2004

Nedovoljena revizija zoper sodbo (glede na vrednost spornega predmeta) in zoper sklep se zavrže (377. clen in 384. clen ZPP).

Sodba nº II Ips 282/2003 of Civilni oddelek, April 22, 2004

Temeljni naceli za odmero odškodnine za nepremoženjsko škodo sta nacelo individualizacije višine odškodnine in nacelo objektivne pogojenosti višine odškodnine. Nacelo individualizacije terja upoštevanje stopnje in trajanja bolecin. Izhaja iz spoznanja, da je posameznik neponovljiva in nerazdružljiva celota telesne in duševne biti ter da zato vsak specificno doživlja svojo telesno in duševno celovitost in posege vanjo. Nacelo objektivne pogojenosti višine odškodnine pa terja upoštevanje pomena...

Sklep nº II Ips 260/2003 of Civilni oddelek, April 22, 2004

Res je imel sklep o ponovni otvoritvi obravnave za posledico, da je sodišce prve stopnje sodbo izdalo po uveljavitvi novega ZPP, vendar to ne pomeni niti posega v pravico do revizije niti v ustavno pravico do pravnega sredstva.

Sodba nº II Ips 230/2003 of Civilni oddelek, April 22, 2004

Škodni dogodek je posledica dveh protipravnih ravnanj. Tožena stranka kot vzdrževalka ceste ni poskrbela za redno vzdrževanje, tožnik (motorist) pa kljub temu, da je poznal slabo stanje vozišca, vožnje ni prilagodil temu stanju.

Sklep nº I R 35/2004 of Civilni oddelek, April 22, 2004

Ali sorodstvena povezanost stranke z enim od vec sodnikov na pristojnem sodišcu vpliva na objektivno nepristranost sodišca, je odvisno od vrste in narave konkretnega spora, ravnanja strank in drugih okolišcin.

Sodba nº II Ips 616/2003 of Civilni oddelek, April 22, 2004

Dosojen znesek zadošcenja po mnenju revizijskega sodišca pravicno odseva vse konkretnosti odškodninskega primera (izcrpno opisane v sodbi sodišca prve stopnje) in sodno prakso v podobnih primerih.

Sklep nº II Ips 520/2003, enako tudi II Ips 650/2003 of Civilni oddelek, April 22, 2004

Obresti po petem odstavku 3. clena ZIOOZP so nadomestilo za donos denarne vrednosti neupraviceno zaplenjenega premoženja in zacnejo teci od pravnomocnosti odlocbe o razveljavitvi kazni zaplembe premoženja.

Sodba nº II Ips 228/2003 of Civilni oddelek, April 22, 2004

Ker je bil tožencu varnostni ukrep prepovedi vožnje motornega vozila le izrecen in v casu prometne nesrece ni bil vpisan v vozniško dovoljenje, je toženec vozil z ustreznim vozniškim dovoljenjem. Zato lastnik avtomobila kot sklenitelj zavarovalne pogodbe ni izgubil zavarovalnih pravic in tudi toženec kot voznik ni dolžan tožnici povrniti izplacane zavarovalnine.

Sklep nº II Ips 233/2003 of Civilni oddelek, April 22, 2004

Javna obljuba nagrade je enostranska izjava in tistega, ki nagrado obljubi, veže k izpolnitvi obljubljenega. Obljubljeno mora izpolniti tistemu, ki je prvi izžreban in je pravilno izpolnil vse pogoje, ki jih je organizator nagradne igre obljubil.

Sodba nº II Ips 196/2003 of Civilni oddelek, April 22, 2004

Neobicajno visok prag med dvema prostoroma sam po sebi ni nevarna stvar in take presoje ne utemeljujejo niti dodatno ugotovljene okolišcine pri tej zadevi. Neosvetljenost hodnika in slaba locljivost praga od tal sta okolišcini, ki sodita v subjektivno sfero tožnika. Nanju bi lahko vplivala tako, da bi poskrbela za stalno osvetljenost hodnika in locljivost praga oznacila z ustrezno oznacitvijo, pa ni tako ravnala. Ker je opustila skrb za varnost ljudi, ki uporabljajo prostore njene zgradbe, je...

Sklep nº II Ips 607/2003 of Civilni oddelek, April 22, 2004

Ker je zapušcinski postopek po svoji naravi nepravdni postopek, tudi zanj velja pravilo iz 34. clena ZNP, da v teh postopkih revizija naceloma ni dovoljena.

Sklep nº I R 37/2004, enako tudi I R 76/2004 of Civilni oddelek, April 22, 2004

Sprememba okolišcin med postopkom, na katere se opira pristojnost sodišca, ne vpliva na nadaljno pristojnost tega sodišca.

Sodba nº II Ips 271/2003 of Civilni oddelek, April 22, 2004

Glede na to, da tudi koncen znesek zadošcenja pravilno odseva razmerja med manjšimi, vecjimi in katastrofalnimi škodami ter odškodninami zanje, sta sodišci prve in druge stopnje pravilno uporabili pravni standard pravicne denarne odškodnine.

Sodba nº II Ips 589/2003 of Civilni oddelek, April 22, 2004

Toženka, ki je uporabljala vecji del poslovnega prostora, kot bi ji pripadal, in opremo za cistilnico, mora povrniti korist, ki je v tem, da ni placala najemnine oziroma uporabnine.

Sodba nº II Ips 245/2003 of Civilni oddelek, April 22, 2004

V obravnavanem primeru sta sodišci prve in druge stopnje ugotovili, da je tožena zavarovalnica najpozneje od 12. 7. 1995 razpolagala s tožnikovim zahtevkom in vedela za trajanje tožnikove bolniške odsotnosti. Ni pa izkazano, da bi tedaj vedela ali bi morala vedeti tudi za posledice tožnikove poškodbe in odstotek njegove invalidnosti. Ta ugotovite je vplivala na odlocitev sodišca o zacetku teka zamudnih obresti od vtoževane odškodnine.

Sklep nº II Ips 594/2003 of Civilni oddelek, April 22, 2004

Ce je dolžnik odplacno razpolagal s svojim premoženjem v škodo upnikov in ob tem vedel ali mogel vedeti, da jim s tem škoduje, ali ce je pridobitelj (odplacnega dolžnikovega razpolaganja) vedel ali mogel vedeti, da dolžnik ravna v škodo svojih upnikov, mora upnik vložiti tožbo v roku enega leta od dolžnikovega odplacnega razpolaganja.

Sodba nº II Ips 151/2003 of Civilni oddelek, April 22, 2004

Ker je tožeca stranka ves cas vedela, da gre za gradnjo na tujem svetu in to še zacasno gradnjo, že ti okolišcini onemogocata uporabo instituta gradnje na tujem svetu. Za utemeljeno sklicevanje na uporabo tega instituta namrec manjka njegov bistveni element:

Sodba nº II Ips 243/2003 of Civilni oddelek, April 22, 2004

Tožnika ne zatrjujeta, da bi tožencu dala (podarila) sporno stanovanje, marvec le, da sta mu omogocila nakup (tako da sta našla kupca in placala kupnino). Kot prikrajšanca zato ne moreta zahtevati vrnitve stanovanja, pac pa le vrnitev tistega, kar naj bi toženec od njiju neutemeljeno prejel (kupnina za stanovanje).

Sklep nº II Ips 128/2003 of Civilni oddelek, April 22, 2004

Iz ugotovljenega dejanskega stanja izhaja, da sta B.S. in toženec leta 1991 ustanovila skupno obratovalnico. Obratovalnica je zacela z delom 1. 12. 1991 in je obstajala do konca leta 1994. Pozneje je B.S. ustanovil Trgovsko in gostinsko podjetje kot samostojno družbo z omejeno odgovornostjo (tožeco stranko), torej pravno osebo. Zato ni mogoce enaciti tožece stranke in B.S., ker sta povsem locena subjekta in je eden pravna oseba, drugi pa fizicna oseba. Tožnik je trgovsko in gostinsko podjetje...

Sodba nº II Ips 256/2003 of Civilni oddelek, April 22, 2004

Sodišci sta pravilno uporabili materialno pravo, ko sta na podlagi vsebine izjave z dne 22.7.1996 presojali resnicno pravno naravo pogodbe. Ker sta pravdni stranki izpovedali, da toženec prvemu tožniku ni dal v izjavi navedenega posojila, sta pravilno ugotovili, da ne gre za posojilno pogodbo. Glede na to, da je tožnik zatrjeval obstoj pogodbe z drugacno vsebino, sta po drugem odstavku 66. clena ZOR ugotavljali, ali navidezna posojilna pogodba prikriva kakšno drugo pogodbo. Toda tožnikove trd...

Sodba nº II Ips 56/2004 of Civilni oddelek, April 22, 2004

Materialnopravno pravilen pristop terja vselej upoštevanje objektivnih dejavnikov (koristi otrok), subjektivnih dejavnikov (želje otrok) pa v okviru dolocb 105. clena ZZZDR in 12. clena Konvencije Združenih narodov o otrokovih pravicah - kolikor jih je otrok sposoben izraziti ter ustrezno njegovi starosti in zrelosti.

Sodba nº II Ips 270/2003 of Civilni oddelek, April 22, 2004

Pri vseh oblikah nepremoženjske škode je treba izhajati iz dejanskih ugotovitev sodišc prve in druge stopnje o tožnikovem neugodnem psihofizicnem stanju že pred škodnim dogodkom in upoštevati, da pretežni del težav, ki izvirajo iz njegove izrazite adipoznosti, nevroticnega stanja, kronicnega cervikolumbalnega sindroma, degenerativnih sprememb hrbtenice, prekomerne telesne teže itd., ni posledica poškodb v prometni nesreci.

Sklep nº I R 36/2004 of Civilni oddelek, April 22, 2004

Okolišcina, da je bivši pooblašcenec stranke sedaj sodnik sodišca, pred katerim tece postopek, je tehten razlog za dolocitev drugega stvarno pristojnega sodišca v pomenu dolocbe 67. clena Zakona o pravdnem postopku.

Sodba nº II Ips 242/2003 of Civilni oddelek, April 22, 2004

Iz istega škodnega dogodka izvirajoce posledice ni mogoce dvakrat ali veckrat upoštevati kot okolišcine ob odmeri za nepremoženjsko škodo - torej hkrati ob odmeri odškodnine za dve ali vec izmed relativno samostojnih oblik pravno priznane nepremoženjske škode. To pa ne izkljucuje t.i. prehajanja ene oblike nepremoženjske škode v drugo obliko ob sicer identicnem vzroku za njen nastanek; vendar ko pride do takega prehoda, je koncana posledica upoštevana spet le pri odmeri odškodnine za transfor...

Sodba nº I Up 346/2001 of Upravni oddelek, April 22, 2004

Aktivna legitimacija za vložitev zahteve za dolocitev funkcionalnega zemljišca po dolocbi 3. odstavka 46. clena ZUN ima le lastnik ali imetnik pravice uporabe zemljišca.

Sklep nº I Up 768/2001 of Upravni oddelek, April 22, 2004

Ce presoja carinskega organa ne temelji na analizi odvzetega vzorca, ne more biti odlocilna pravica zavezanca, da zahteva novo analizo.

Sodba nº I Up 714/2003 of Upravni oddelek, April 22, 2004

Ker tožnica na ozemlju Kraljevine SHS ni živela, ni bila državljanka Kraljevine SHS in ni domovinsko pristojna v obcini na ozemlju Kraljevine Jugoslavije, tudi s poroko z dne 16.5.1941 jugoslovanskega državljanstva ex-lege ni pridobila.

Sklep nº I Up 1356/2002 of Upravni oddelek, April 22, 2004

Ce ni zagotovljeno drugo sodno varstvo, odloca pristojno sodišce v upravnem sporu tudi o zakonitosti posamicnih dejanj in aktov, s katerimi se posega v ustavne pravice posameznika.

Sodba nº I Ips 96/2001 of Kazenski oddelek, April 22, 2004

Pri opisu sostorilstva, ko so vsi storilci skupaj sodelovali pri uresnicevanju zakonskih znakov kaznivega dejanja (sostorilstvo v ožjem pomenu) in dejanje šteli za svoje in ko po ugotovitvah pravnomocne sodbe ni dvoma, da je bil eden od sostorilcev tudi obsojenec, ni bilo potrebno natancneje opredeljevati, kateri od sostorilcev je uresniceval posamezne zakonske znake kaznivega dejanja.

Sklep nº I Ips 31/2002 of Kazenski oddelek, April 22, 2004

Upravicencem je s potekom roka, dolocenega v 559. clenu ZKP, ki doslej kljub pozivu ustavnega sodišca ni bil podaljšan, prenehala pravica do vložitve zahteve za varstvo zakonitosti.

Sklep nº I Ips 46/2003 in I Ips 119/2003 of Kazenski oddelek, April 22, 2004

Ker kazenski postopek še ni pravnomocno koncan, zahteva za varstvo zakonitosti ni dovoljena (1. odstavek 420. clena ZKP).

Sklep nº I Ips 114/2004 of Kazenski oddelek, April 22, 2004

Obdolženec nima pravice do posebne pritožbe zoper sklep o odmeri krivdnih stroškov tretjim osebam, izdanem na podlagi 1. odstavka 94. clena ZKP, ampak lahko to odlocitev izpodbija s pritožbo zoper odlocbo o stroških v glavni stvari.

Sodba nº I Ips 150/2002 of Kazenski oddelek, April 22, 2004

Z navedbami, da obsojencu kaznivo dejanje ni dokazano, da obtožba ni ponudila nobenega tehtnega dokaza, ki bi vzdržal resno presojo in da ga sodišce tudi ni izvedlo, da iz izvedenih dokazov ne izhaja, da je obsojenec storil kaznivo dejanje z direktnim naklepom, vložnik uveljavlja razlog zmotne ugotovitve dejanskega stanja. Iz tega razloga po 2. odstavku 420. clena ZKP zahteve za varstvo zakonitosti ni mogoce vložiti.

Sodba nº I Ips 87/2004 of Kazenski oddelek, April 22, 2004

Kaznivo dejanje je treba opredeliti po 1. in ne po 2. odstavku 183. clena KZ-95 tudi tedaj, ko je bil nuden manjši odpor oškodovanca ter je bila uporabljena sila manjše intenzitete ali grožnja, ki ni pomenila grožnje za življenje ali telo oškodovanca.

Sodba nº I Ips 58/2004 of Kazenski oddelek, April 22, 2004

Subjektivni znak kaznivega dejanja prikrivanja po 1. odstavku 221. clena KZ, to je zavest oziroma vedenje o tem, da je bil predmet prikrivanja pridobljen s kaznivim dejanjem, je treba konkretizirati s tem, da se navede konkretna vsebina storilcevega vedenja oziroma zavesti: za katero konkretno stvar je šlo in na kakšen konkreten nacin je bila pridobljena. Ne sme pa se zamenjavati vsebina zavesti oziroma njena konkretizacija s konkretnimi dejstvi in okolišcinami, s katerimi se dokazuje obstoj ...

April 21, 2004

Sodba nº in sklep II Ips 88/2004 of Civilni oddelek, April 21, 2004

Samo dejstvo službene poti ne zadostuje za obstoj odškodninske odgovornosti delodajalca. Utemeljuje samo obstoj prve temeljne predpostavke, da gre za nesreco v zvezi z delom.

Sodba nº I Up 75/2000 of Upravni oddelek, April 21, 2004

Tožnika v predlogu za obnovo postopka nista izkazala, da bi bile z odlocbo o dovolitvi priglašenih del kršene njune pravice ali pravne koristi. Položaj stranke v upravnem postopku ima po 49. clenu ZUP/86 oseba, ki se je na njeno zahtevo uvedel postopek, oseba, zoper katero tece postopek ali ki ima za varstvo svojih pravic ali pravnih koristi pravico udeleževati se postopka.

Sodba nº I Up 85/2001 of Upravni oddelek, April 21, 2004

Ker se postopek priglasitve del, na katerega se nanaša predlog za obnovo postopka, ni koncal z upravno odlocbo, ampak s potrdilom (urbanisticno potrdilo), ni pogojev za uvedbo postopka po predlogu za obnovo.

Sodba nº I Up 533/2003 of Upravni oddelek, April 21, 2004

Sodniki so pri sojenju vezani na ustavo in zakon, podzakonske predpise pa uporabljajo le, ce so v skladu z zakonom in ustavo.

Sklep nº I Up 298/2002 of Upravni oddelek, April 21, 2004

Nepredložitev dokaza, da ima investitor pravico graditi na dolocenem zemljišcu, ne pomeni, da je vloga za spremembo lokacijskega dovoljenja nepopolna v smislu 68. clena ZUP/86.

Sodba nº I Up 603/2000 of Upravni oddelek, April 21, 2004

Dejanska podlaga za izrek inšpekcijskega ukrepa je bila v obravnavani zadevi podana ovadba in ne podobnost z zavarovano znamko in zato neoprava glavne obravnave ni vplivala na zakonitost sodbe in torej ni podan ocitani pritožbeni razlog bistvene kršitve postopka v upravnem sporu.

Sodba nº I Up 377/2002 of Upravni oddelek, April 21, 2004

Ukrep urbanisticnega inšpektorja je utemeljen, ce se gradi ali drugace posega v prostor brez ustreznega in veljavnega dovoljenja.

April 20, 2004

Sodba nº I Up 675/2000 of Upravni oddelek, April 20, 2004

Nagrada, ki jo dobi stecajni upravitelj za delo po prvem odstavku 83. clena Zakona o prisilni poravnavi, stecaju in likvidaciji (ZPPSL), ni izvzeta kot dohodninski vir na podlagi 14. tocke 19. clena Zakona o dohodnini (ZDoh). Navedena dolocba ZDoh namrec velja za nagrade oziroma castna priznanja, ki jih za dosežke na posameznih podrocjih uvajajo razlicni zakoni. Nagrada, ki jo dobi stecajni upravitelj na podlagi ZPPSL, je odmena za opravljeno delo in se od nje placuje davek od osebnih prejemkov.

Sodba nº I Up 1393/2002 of Upravni oddelek, April 20, 2004

Prvostopno sodišce je odlocilo pravilno in zakonito, ko je tožbi ugodilo in odpravilo odlocbo tožene stranke, ker ta tožniku, ki je v pritožbi zoper prvostopni sklep upravnega organa ugovarjal davcni obveznosti, ni omogocila vpogleda v dolgovni seznam.

Sodba nº I Up 1394/2002 of Upravni oddelek, April 20, 2004

Tudi v postopku prisilnega pobota prevec placane akontacije dohodnine z drugimi zapadlimi davki je treba zavezancu dati možnost, da preveri, ali podatki iz dolgovnega seznama ustrezajo uradnim podatkom davcnega organa, ce zavezanec ugovarja pravilnost dolgovnega seznama.

Sodba nº I Up 462/2001 of Upravni oddelek, April 20, 2004

Tožena stranka bi morala ob odpravi prvostopne odlocbe organu prve stopnje naložiti dopolnitev ugotovitvenega postopka v delu, ki se nanaša na vprašanje davcnega priznavanja spornih stroškov (prihoda na delo ali dela na terenu) in sicer potem, ko bo prvostopni organ ugotovil vsa dejstva, ki so pomembna za pravno opredelitev teh stroškov.

Sodba nº I Up 237/2003 of Upravni oddelek, April 20, 2004

V postopku prisilne izterjave davcnega dolga zavezanec ne more uspešno uveljavljati odškodninskega zahtevka, ki ne izhaja iz aktov, ki se prisilno izvršujejo. V tem primeru pa tudi izterjava ni izvršljiva, saj je tožena stranka ugodila tožnikovi pritožbi in odpravila sklep prvostopnega organa, ker dolgovni seznam, na podlagi katerega je bil sklep izdan, ni bil sestavljen v skladu s predpisi.

Sodba nº VIII Ips 172/2003 of Delovno-socialni oddelek, April 20, 2004

Glede na dolocbe konvencije in glede na uporabljene dolocbe ZDR je neupravicen izostanek z dela zaporedoma vec kot pet delovnih dni (to je dejanska ugotovitev), ce ga delodajalec ugotovi, resen razlog za prenehanje delovnega razmerja.

Sodba nº VIII Ips 161/2003 of Delovno-socialni oddelek, April 20, 2004

Po dolocbi prvega odstavka 106. clena ZDR ugovor delavca zoper sklep o njegovih pravicah, obveznostih in odgovornostih zadrži izvršitev sklepa do sprejema dokoncne odlocitve. Izjeme, v katerih je izvršljiv nedokoncen sklep, so izrecno navedene v drugem odstavku 106. clena ZDR. Med njimi ni sklepa o prenehanju delovnega razmerja zaradi financne reorganizacije, zato ima tak sklep lahko ucinke šele z dokoncnostjo. Ce se uveljavlja sodno varstvo, ker delodajalec ni odlocil o ugovoru, sodišce odlo...

Sodba nº VIII 145/2003 of Delovno-socialni oddelek, April 20, 2004

Iz navedenih dolocb je sklepati, da je tožena stranka z enim kriterijem tožnika neposredno diskriminirala z drugim kriterijem pa posredno. Upoštevanje kriterija bolniške odsotnosti je okolišcina, na katero tožnik nima nobenega vpliva in zato na njegove pravice iz delovnega razmerja ne more in ne sme vplivati. Ker zaradi bolezni tožniku priznava tožena stranka manjše izhodišcne pravice kot drugim delavcem, je taka dolocba diskriminatorna in je tožena stranka pri razvršcanju v placilne razrede ...

Sodba nº VIII 204/2003 of Delovno-socialni oddelek, April 20, 2004

Zahteva, da mora tožeca stranka ugovore zoper izdano ji dokoncno odlocbo zavoda utemeljevati s konkretnimi dejstvi in s predlaganjem dokazov, s katerimi zatrjevana dejstva dokazuje, ni prevalitev dokaznega bremena na tožeco stranko.

Sodba nº VIII Ips 257/2003 of Delovno-socialni oddelek, April 20, 2004

Tožnik je s svojim ravnanjem posegel v interes delodajalca, ker je kljub izrecnemu opozorilu o prepovedi takega ravnanja, kršil konkurencno prepoved. V svojem imenu in za svoj racun je opravljal dela, ki so spadala v delovno podrocje oziroma dejavnost delodajalca in jih je ta tudi dejansko opravljal. V okviru konkurencne prepovedi je poleg samega opravljanja enake dejavnosti sankcionirana že abstraktna nevarnost, da zaradi tega lahko nastane škoda delodajalcu. Škoda tudi ni nujno le materialn...

Sodba nº VIII Ips 244/2003 of Delovno-socialni oddelek, April 20, 2004

Okolišcine, ki vplivajo na izbiro disciplinskega ukrepa, niso same po sebi že tudi tiste, ki utemeljujejo odlocitev o pogojni odložitvi izvršitve ukrepa, ceprav so nekatere lahko celo iste. Bistvena je pozitivna prognoza, da je mogoce pricakovati, da bo že samo grožnja z izvršitvijo disciplinskega ukrepa vplivala na delavca tako, da ne bo vec ponavljal kršitev delovnih obveznosti.

Sodba nº VIII Ips 271/2003 of Delovno-socialni oddelek, April 20, 2004

Pravica in obveznost delavca je, da opravlja delo na delovnem mestu, na katerega je razporejen. To svojo obveznost lahko krši tako, da je sicer prisoten na delovnem mestu, pa dela ne opravlja. Ce pa konkretnega dela nima, ce mu torej delodajalec ne odredi nobenega dela, potem ni mogoce govoriti o delavcevi "odsotnosti z dela".

Sodba nº VIII Ips 218/2003 of Delovno-socialni oddelek, April 20, 2004

Sodišce je ugotovilo, da za izplacila stimulacije na izvedeni nacin, ni bilo pravne podlage. Obracuna oziroma izplacila stimulativnega dela place na podlagi 5. clena pogodbe o zaposlitvi toženec ni zahteval, saj je tudi ves cas sodnega postopka vztrajal pri upravicenosti do sporne stimulacije. Zato sodišce ni imelo nobene pravne podlage, da bi ugotavljalo, do kakšne stimulacije bi bil res upravicen.

Sklep nº VIII Ips 143/2003 of Delovno-socialni oddelek, April 20, 2004

Popravljeni prepis sodbe, ki je vrocen strankam, nadomesti prejšnji prepis in postane v popravljenem delu pravnomocen, ce zoper ta del ni pritožbe.

Sodba nº VIII Ips 154/2003 of Delovno-socialni oddelek, April 20, 2004

Delavec se pravici do odpravnine praviloma ne more odpovedati vnaprej, temvec šele takrat, ko je povsem jasno, da je pravico, ki se ji odpoveduje, dejansko pridobil. Delodajalec je vezan na kasnejši pravnomocni sklep, s katerim je delavcu odmeril in dolocil izplacilo odpravnine.

Sklep nº VIII Ips 140/2003 of Delovno-socialni oddelek, April 20, 2004

Ne gre za kršitev dolocb ZPP, ce je sodno pisanje, vkljucno s sodno odlocbo, v primeru odsotnosti naslovnika vroceno na delovnem mestu osebi, ki opravlja delo po pogodbi o zacasnem študentskem delu.

Sodba nº VIII Ips 129/2003 of Delovno-socialni oddelek, April 20, 2004

Razporeditev policista po službeni potrebi pojmovno ne pokriva samo zacasne razporeditve zaradi nemotenega opravljanja naloge policije, temvec tudi razporejanje delavcev policije v smislu dolocb 30. clena ZDDO na podlagi delovnih potreb, zlasti ce je razporeditev potrebna zaradi izvrševanja nalog državnega organa.

Sodba nº III Ips 99/2003 of Gospodarski oddelek, April 20, 2004

Temeljni ucinek pogodbe o prevzemu dolga je v tem, da na mesto dotedanjega dolžnika, ki postane prost obveznosti, stopi nov dolžnik. Prav v ta ucinek pogodbe mora privoliti upnik.

Sklep nº III Ips 111/2003 of Gospodarski oddelek, April 20, 2004

Ker je zastavitelj postal dolžnik, ni vec pomemben tisti ucinek sporazuma o obstoju terjatve z dne 17.8.1995, ki je zadeval njega kot zastavitelja in glede katerega ima drugostopenjsko sodišce sicer prav, ko (smiselno) ugotavlja, da brez vknjižbe ni zastavne pravice (glej prvi odstavek 249. clena ZIP). S tem, ko je postal dolžnik, jamci C. d.d. iz L. z vsem svojim premoženjem za prevzeti dolg, torej tudi z vsemi svojimi nepremicninami.

April 16, 2004

Sodba nº I Up 628/2000 of Upravni oddelek, April 16, 2004

Ce je znak, ki je predlagan za registracijo kot blagovna znamka podoben prej zavarovanemu registriranemu znaku za isto ali podobno vrsto blaga, se predlaganega znaka ne sme registrirati, ce bi ta podobnost lahko povzrocila zmoto pri povprecnemu potrošniku. Ce gre za znak oz. oznako za prehrambene proizvode, primerjave glede istovrstnosti ali podobnosti blaga ni treba opraviti za vsak proizvod posebej. Ti proizvodi so namenjeni najširšemu krogu potrošnikov, ki med temi proizvodi vecinoma ne iz...

Sklep nº I Up 210/2000 of Upravni oddelek, April 16, 2004

Iz 1. odstavka 50. clena ZUS izhaja nacelo, da sodišce prve stopnje odloci po opravljeni glavni obravnavi. Sodišce odloci brez glavne obravnave samo, ce v pripravljalnem postopku ugotovi, da je bilo dejansko stanje v postopku za izdajo upravnega akta popolno in pravilno ugotovljeno ali pa to ni sporno, stranke pa v tožbi ali odgovoru na tožbo glavne obravnave niso zahtevale (2. odstavek 50. clena ZUS). Ce sodišce ni sledilo zahtevi za opravo glavne obravnave, za odlocanje na seji pa niso bili...

Sodba nº I Up 92/2000 of Upravni oddelek, April 16, 2004

Za promet blaga brez placila prometnega davka - pogojna davcna oprostitev - morajo biti izpolnjeni z ZPD predpisani pogoji in sicer ob vsakem promeru, ker takrat nastane davcna obveznost; med temi pogoji sta pri prodaji brez placila prometnega davka med drugim tudi predhodna najava take prodaje davcnemu organu za vodenje predpisane evidence. Ker tožnik prodaje brez prometnega davka ni predhodno najavil davcnemu organu, je že to razlog, da se mu prometni davek naknadno obracuna. Poleg tega pa ...

Sodba nº I Up 497/2000 of Upravni oddelek, April 16, 2004

Sama upokojitev oziroma dolžnost prerazporeditve dela na druge zaposlene zaradi upokojitve, ki se je zgodila 14 dni pred iztekom roka, ki je bil zamujen, ni opravicljiv vzrok za dovolitev vrnitve v prejšnje stanje, ker ne gre za takšne okolišcine, ki jih ni bilo mogoce vnaprej predvideti.

Sodba nº I Up 1036/2000 of Upravni oddelek, April 16, 2004

ZPD doloca obveznost placila prometnega davka pri vsakem prometu proizvodov, namenjenih koncnemu potrošniku, doloca davcne oprostitve ter pogojne davcne oprostitve ter obvezno vodenje predpisane evidence za promet blaga brez placila prometnega davka. Za pogojno oprostitev placila prometnega davka morajo biti izpolnjeni vsi predpisani pogoji in to ob nastanku davcne obveznosti, to je ob prometu blaga, med drugim mora biti vodena tudi predpisana evidenca. Dokazno breme o izpolnjevanju pogojev z...

Sodba nº I Up 668/99 of Upravni oddelek, April 16, 2004

Ker je prodaja oz. nakup repromateriala brez placila prometnega davka možna le, ce so za to izpolnjeni z ZPD predpisani pogoji, mora obstoj teh pogojev dokazati davcni zavezanec. Ce davcni zavezanec o takem prometu blaga ne vodi pravilne, popolne in ažurne evidence, obstoja pogojev za promet blaga brez placila prometnega davka ne more dokazati, zato mora ta davek placati.

Sklep nº I Up 466/2000 of Upravni oddelek, April 16, 2004

Ker je tožeca stranka bila med upravnem sporom na pritožbeni stopnji izbrisana iz sodnega registra, ni vec stranke s pravnim interesom za nadaljevanje postopka, zato je vrhovno sodišce pritožbo zavrglo.

April 15, 2004

Sklep nº II Ips 66/2004 of Civilni oddelek, April 15, 2004

Ko se ugotavljajo zmožnosti staršev za preživljanje, je treba upoštevati vse njihove redne in izredne dohodke, njihovo splošno premoženjsko stanje tako glede lastništva premicnin kakor tudi nepremicnin ter vse zmožnosti za pridobitev oziroma pridobivanje dohodkov. S takšnim kompleksnim razumevanjem možnosti zavezanca sta zarisana obseg in nacin ugotavljanja relevantnih dejstev na prvi in drugi stopnji sojenja in materialnopravna presoja tako ugotovljenih dejstev. Tudi procesne dolocbe nalagaj...

Sodba nº II Ips 163/2003 of Civilni oddelek, April 15, 2004

Pravni standard posebno težke invalidnosti je postavljen zelo visoko. Redkokdaj poseže zakonodajalec po kar dvojni gradaciji lastnosti nekega stanja, težavnosti ipd.. Pogoj za priznanje odškodnine iz obravnavanega naslova ni torej sama invalidnost, marvec mora biti ta težka. Že sam izraz težek izraža neko znacilnost v visoki meri. Temu pa je še pristavljen dodatek "posebno", ki kvalificira izmed težkih invalidnosti le tiste, ki po svoji teži posebej izstopajo.

Sklep nº II Ips 276/2003 of Civilni oddelek, April 15, 2004

Ker sklep o zavrnitvi predloga za razveljavitev klavzule pravnomocnosti ne predstavlja sklepa, s katerim bi bil postopek pravnomocno koncan, revizija zoper njega ni dovoljena.

Sklep nº I R 30/2004 of Civilni oddelek, April 15, 2004

Pomemben element pri odlocitvi, ali so okolišcine, ki bi utegnile utemeljevati delegacijo pristojnosti, res tehtne in smotrne, je tudi narava postopka, ki je uveden pri krajevno pristojnem sodišcu. V obravnavanem primeru gre za izvršbo in uporabo dolocb ZIZ, pri katerih pa imajo izhodišcne okolišcine za odlocanje predvsem objektivno naravo. Glede na naravo spora torej ugotovljeno sorodstveno razmerje ne more tako pomembno vplivati na potek postopka, da bi bilo mogoce sprejeti tezo, da bi nave...

Sklep nº II Ips 267/2003 of Civilni oddelek, April 15, 2004

Nedovoljena je revizija proti odlocitvi o izbrisu zaznambe spora v denacionalizacijskem postopku.

Sodba nº II Ips 248/2003 of Civilni oddelek, April 15, 2004

Presoja višine odškodnine za negmotno in gmotno škodo.

Sklep nº I R 33/2004 of Civilni oddelek, April 15, 2004

Vsebina izvršilnega postopka je prisilna, sodna izvršitev izvršilnega naslova, neposredna dejanja izvršbe pa opravljajo izvršitelji. Sprico te narave postopka in nacina izvršitve terjatve, vsebovane v izvršilnem naslovu, ni videti razloga za prenos pristojnosti zaradi sorodstvenega razmerja stranke v postopku z eno izmed sodnic sodišca.

Sklep nº Cp 3/2004 of Civilni oddelek, April 15, 2004

Terjatev za povrnitev nepremoženjske je podeljiva, ce je o njej pravnomocno razsojeno do oškodovanceve smrti.

Sodba nº II Ips 252/2003 of Civilni oddelek, April 15, 2004

Ker iz razmerja med glavnim dolžnikom in porokom ne izhaja, da bi morala biti njuna odgovornost nujno enaka kar zadeva njen obseg in vsebino, sta pravna teorija in sodna praksa soglasni, da ne moreta biti enotna sospornika (in zato tudi ne nujna sospornika). Zoper glavnega dolžnika in poroka je namrec možna razlicna sodba, ker ima porok proti upniku tudi tiste ugovore, ki so zasnovani v osebnem razmerju med porokom in upnikom.

Sodba nº II Ips 279/2003 of Civilni oddelek, April 15, 2004

Sklepanje o tem, ali neko dejansko ravnanje ustreza pravnemu standardu, je pravno sklepanje, ki je podvrženo revizijski presoji.

Sodba nº in sklep II Ips 227/2003 of Civilni oddelek, April 15, 2004

Ugotavljanje pogodbene volje strank pomeni ugotavljanje dejanskega stanja.

Sodba nº II Ips 225/2003 of Civilni oddelek, April 15, 2004

Prevoz skoraj 6 m dolge in 250 kg težke kovinske palice z vilicarjem skozi 3,80 m široka vrata na nacin diagonalnega sukanja je mogoce opredeliti kot nevarno dejavnost (173. in 174. clen ZOR). Tožena stranka, za katero se je ta dejavnost opravljala, bi mogla odgovarjati po nacelu vzrocnosti, torej objektivno, za škodo, ki je tožniku pri tem nastala. Vendar pa je bilo ugotovljeno, da je takšen (nevaren) nacin transporta odredil sam tožnik kot odgovorna oseba, zadolžena za transport, ceprav se ...

Sodba nº II Ips 27/2004 of Civilni oddelek, April 15, 2004

Mladoletni otrok ima pravico in pravni interes, da od staršev zahteva preživnino ne glede na morebitno formalno (ne)dodelitev enemu od njiju. V postopku nastopa kot stranka (nosilec pravic). To pomeni, da lahko (zastopan po enem od staršev) toži drugega od staršev, ne glede na obstoj zakonske zveze med njima, naj prispeva k njegovemu preživljanju do mere, da bodo v celoti krite njegove potrebe.

Sodba nº II Ips 263/2003 of Civilni oddelek, April 15, 2004

Razdrtje pogodbe ima sicer razlicne pravne posledice. Vendar, ker gre tu za odlocanje o tožnicinem kondikcijskem zahtevku, ki je objektivna posledica razdrtja pogodbe (drugi odstavek 132. clena ZOR), ni pomembno, kdo nosi odgovornost, da je prišlo do razdrtja.

Sklep nº I R 28/2004 of Civilni oddelek, April 15, 2004

Sprememba okolišcin med postopkom, na katere se opira pristojnost sodišca, ne vpliva na nadaljnjo pristojnost tega sodišca.

Sodba nº II Ips 226/2003 of Civilni oddelek, April 15, 2004

Za uporabo pravnega standarda pravicne denarne odškodnine je izhodišce ugotovitev obstoja in obsega nepremoženjske škode, torej dejstev. Ta se primerjajo z drugimi nepremoženjskimi škodami in umešcajo v razmerja med manjšimi, vecjimi in katastrofalnimi škodami ter odškodninami zanje in vrednotijo glede na relevantne subjektivne okolišcine ter okolišcine primera. Dolocitev pravicne denarne odškodnine, ki pomeni uporabo materialnega prava, je torej rezultat upoštevanja nacela individualizacije ...

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners