Vrhovno Sodišče: Opinions issued on May 2004

May 27, 2004

Sklep nº II Ips 186/2003 of Civilni oddelek, May 27, 2004

Pravnomocna odlocba geodetske uprave z delilnim nacrtom in naznanilnim listom (z dolocitvijo novih numeracij in površin) je lahko podlaga za vpis lastninske pravice v zemljiški knjigi (analogna uporaba dolocb 20. clena ZTRL).

Sodba nº II Ips 177/2003 of Civilni oddelek, May 27, 2004

Pravni posel, ki ga sklene poslovno popolnoma nesposobna oseba, je po dolocbi 56. clena ZOR neveljaven, njegovi ucinki pa so enaki ucinkom nicne pogodbe.

Sklep nº II Ips 292/2003 of Civilni oddelek, May 27, 2004

Toženec ni ne med postopkom na prvi in drugi stopnje ne ob vložitvi revizije zatrjeval, da ima opravljen pravniški državni izpit niti ni predložil dokaza o tem, ko ga je sodišce k temu pozvalo. To pomeni, da je vložil revizijo nekdo, ki te pravice po dolocbah zakona nima.

Sodba nº II Ips 283/2003 of Civilni oddelek, May 27, 2004

Poravnava s klavzulo odpovedi vsakršnim zahtevkom zoper druge osebe je veljavna in zavezujoca listina, dokler je pogodbena stranka ne izpodbije zaradi zakonsko predvidenih razlogov. Dogovorjena odškodnina je bila tudi placana, obveznost pa je s tem prenehala.

Sodba nº II Ips 346/2003 of Civilni oddelek, May 27, 2004

Sodišci sta po oceni revizijskega sodišca podcenili tožnikovo zdravljenje, ki je bilo zahtevno, dolgotrajno in povezano s številnimi neprijetnostmi. Poškodbe dihalnih in trebušnih organov so pri tožniku dokaj obsežne, predvsem pa trajne in nepopravljive.

Sodba nº II Ips 306/2003 of Civilni oddelek, May 27, 2004

Izvor nevarnosti je neprimerno ravnanje toženca pri upravljanju z nevarnim vozilom (stvarjo), ko je kljub temu, da je pravocasno videl tožnico, vozil proti njej.

Sodba nº II Ips 251/2003 of Civilni oddelek, May 27, 2004

Tožnicino preckanje ceste v nocnem casu izven prehoda za pešce in pred vozilom zavarovanca tožene stranke še preden je obvozilo ob (na) cesti zaustavljeno vozilo (v katerega je nameravala vstopiti tožnica), je bilo skrajno neprevidno in lahkomiselno. Zato je njen ocitek zmotne uporabe materialnega prava glede odlocitve o 40%-nem deležu lastne soodgovornosti za nastalo ji škodo neutemeljen.

Sodba nº in sklep II Ips 638/2003 of Civilni oddelek, May 27, 2004

Premoženjska in nepremoženjska škoda imata razlicno dejansko in pravno podlago tudi v primeru, ko se odškodnini za njiju uveljavljata z eno tožbo. Zato se v skladu z dolocbo drugega odstavka 41. clena ZPP vrednost spora doloci po vrednosti vsakega posameznega zahtevka.

Sklep nº II Ips 302/2003 of Civilni oddelek, May 27, 2004

Pomembno je, da razlogi za pravocasnost predloga, oprti na dejansko ugotovitev o tem, kdaj je stranka zvedela za nov dokaz, niso hkrati tudi že razlogi za sklep o obstoju pogoja za dovolitev obnove postopka iz drugega odstavka 422. clena ZPP (1977). S to dolocbo je namrec odrejena subsidiarnost obnovitvenega razloga iz 9. tocke 421. clena ZPP (1977) pomeni, da se stranki ne dovoli obnova postopka, ce bi ob primerni procesni diligenci lahko že v prejšnjem postopku uveljavljala dejstva in dokaz...

Sklep nº Cp 5/2004 of Civilni oddelek, May 27, 2004

Obstoj vzajemnosti glede priznanja tuje sodne odlocbe se domneva do dokaza o nasprotnem. To pomeni, da je pogoj za ugotavljanje vzajemnosti predvsem sploh trditev (katere izmed strank), da vzajemnost ne obstaja, nadalje pa, da leži breme dokazovanja neobstoja vzajemnosti na stranki, ki trdi, da ne obstoji vzajemnost.

Sodba nº I Up 290/2002 of Upravni oddelek, May 27, 2004

Ce podatki spisa ne dajejo zanesljive podlage za odlocitev, saj dejanske okolišcine, pomembne za odlocitev v sporni zadevi, pozna organ prve stopnje, bo ta organ o zadevi lažje sam odlocal.

Sodba nº I Up 627/2000 of Upravni oddelek, May 27, 2004

Ker tožnik ni izkazal pravice razpolaganja za vse parcele, na katere se sanacija nanaša in ker obmocje sanacije gramoznice predstavlja celoto, je pravilna ugotovitev upravnega sodišca, da tožniku že iz tega razloga ni bilo mogoce izdati dovoljenja za sanacijo.

Sodba nº I Up 1044/2001 of Upravni oddelek, May 27, 2004

Nadstrešnica je na vse strani odprt prostor. Zato parkirišce, izvedeno s postavitvijo dveh AB sten in pokrito z AB plošco, ne ustreza pojmu nadstrešnice in za tako parkirišce ne zadostuje odlocba o dovolitvi priglašenih del.

Sodba nº I Up 644/2001 of Upravni oddelek, May 27, 2004

Ker je tožnik kot tujec uporabil svoj neveljavni slovenski potni list za prehod državne meje, dejanje njegovega odvzema s strani pooblašcene uradne osebe ni bilo nezakonito in tožniku ustavne pravice niso bile kršene.

Sklep nº I Ips 147/2004 of Kazenski oddelek, May 27, 2004

Subsidiarni tožilec nima pravice do vložitve zahteve za varstvo zakonitosti.

Sodba nº I Ips 127/2004 of Kazenski oddelek, May 27, 2004

Ceprav je pritožbeno sodišce obsojencu izreklo nižjo enotno kazen, pa je s tem, ko mu je za eno kaznivo dejanje izreklo višjo kazen kot sodišce prve stopnje, pritožba pa je bila vložena le v njegovo korist, kršilo prepoved reformatio in peius (10. tocka 1. odstavka 371. clena ZKP v zvezi s 385. clenom ZKP).

Sodba nº I Ips 356/2002 of Kazenski oddelek, May 27, 2004

Ceprav se nerazveljavljeni del sodbe ne da vec izpodbijati s pritožbo oziroma postane formalno in materialno pravnomocen in celo izvršljiv, bi moralo sodišce v skladu z zakonsko ureditvijo reševati zahtevo za varstvo zakonitosti v primeru objektivne koneksitete, še posebej ce se sodba nanaša na sostorilce, šele tedaj, ko postane sodba pravnomocna kot celota in ko je koncan tudi celoten kazenski postopek. Kadar pa pride do kolizije dveh zahtev, in sicer formalne, ki zahteva izvedbo enotnega po...

Sodba nº I Ips 8/2004 of Kazenski oddelek, May 27, 2004

Ugotovitev sodišca, da je obsojenec zacel izdelovati in prodajati verižno spono že pred prijavo patenta oškodovancev, sama po sebi ne daje zadostne podlage za zakljucek, da je s tem izkljucena protipravnost dejanja iz 1. odstavka 239. clena KZ.

Sodba nº I Ips 151/2004 of Kazenski oddelek, May 27, 2004

Presoja, ali so v izpodbijanem pravnomocnem sklepu navedeni razlogi o obstoju utemeljenega suma (11. tocka 1. odstavka 371. clena ZKP).

Sodba nº I Ips 99/97 of Kazenski oddelek, May 27, 2004

Ceprav iz opisa ravnanj izhaja, da sta obsojenca storila ocitano kaznivo dejanje kot sostorilca, sodišce s tem, ko je razsodilo, da je storil vsak po eno kaznivo dejanje, ni kršilo kazenskega zakona, ker bi glede dejanja uporabilo zakon, ki se ne bi smel uporabiti (4.

May 26, 2004

Sodba nº I Up 1408/2002 of Upravni oddelek, May 26, 2004

V upravnem postopku ni podlage za ugotavljanje bistveno zmanjšane vrednosti nepremicnine (26. clen ZDen), saj tožeca stranka v tožbi in pritožbi zoper izpodbijano sodbo sama zatrjuje, da gre le za del zemljišca v izmeri 985 m2, kar predstavlja 14,47% velikosti celotnega zemljišca, vrnjenega v denacionalizacijskem postopku.

Sodba nº I Up 677/2003 of Upravni oddelek, May 26, 2004

Odlocanje o clanstvu v Olimpijskem komiteju Slovenije je nedvomno v izkljucni pristojnosti navedene organizacije (4. odstavek 8. clena ZSpo), Zakon o športu (ZSpo) pa tudi ne daje Strokovnemu svetu Republike Slovenije za šport nobenega pooblastila, da bi sam obravnaval kot predhodno vprašanje vprašanje clanstva Zveze za avtošport Slovenije - AŠ 2005, Krovska 5, Ljubljana, v Olimpijskem komiteju Slovenije.

Sodba nº I Up 409/2002 of Upravni oddelek, May 26, 2004

Iz pravice do sodnega varstva izhaja obveznost sodišca, da tožbene navedbe vsebinsko obravnava ter da se opredeli do bistvenih navedb (tistih, zaradi katerih bi bilo, ce bi bile utemeljene, potrebno izpodbijano odlocbo spremeniti oziroma razveljaviti), ni pa mu potrebno odgovarjati na navedbe, ki za odlocitev niso pomembne.

Sodba nº I Up 394/2002 of Upravni oddelek, May 26, 2004

Inšpekcijski postopek se uvede po uradni dolžnosti, zato se opozorilo (ali vloga) v tem primeru lahko šteje le kot podlaga za uvedbo upravnega postopka po uradni dolžnosti. Tožnici zato nimata lastnosti stranke v tem inšpekcijskem postopku in v njem tudi ne moreta uveljavljati kakšne svoje pravice ali neposredne pravne koristi, prav tako kot ne moreta zahtevati izdaje odlocbe.

May 25, 2004

Sodba nº I Up 1321/2003 of Upravni oddelek, May 25, 2004

Ker je tožena stranka ugodila pritožbi zdajšnjega tožnika zoper prvostopno upravno odlocbo, ker dolgovni seznam ni bil sestavljen v skladu z ZDavP, tudi po presoji pritožbenega sodišca ni bilo pogojev, da bi prvostopno sodišce v zadevi odlocalo v sporu polne jurisdikcije po 61. clenu ZUS.

Sodba nº I Up 359/2000 of Upravni oddelek, May 25, 2004

Pri preizkusu pogojev za priznanje znaka v sliki za blagovno znamko je glede na namen, ki ga zakon (ZIL) daje blagovni znamki, izhodišce preizkusa celostna podoba znaka; celostni vtis je namrec tisto, kar tvori v blagovnem prometu komunikacijo med ponudnikom blaga in potrošnikom. Ce gre za prehrambeno blago, kot v obravnavanem primeru, je pomembna razlikovalnost, ki jo zazna že povprecno pazljiv potrošnik na prvi pogled.

Sodba nº I Up 905/2000 of Upravni oddelek, May 25, 2004

Ceprav ZUstS nima dolocb o pravnih ucinkih ugotovitvene odlocbe, to ne pomeni, da ta nima nobenih ucinkov. Pri odlocanju o posamicnih zadevah jo je treba upoštevati, ker gre za obvezujoc splošni akt (1. clen ZUstS). V skladu z ustavnim nacelom iz 1. odstavka 155. clena ustave lahko ucinkuje le za naprej, kar pomeni, da ucinkuje na posamicna razmerja, o katerih ob uveljavitvi odlocbe še ni bilo pravnomocno odloceno.

Sklep nº I Up 1254/2002 of Upravni oddelek, May 25, 2004

Glede na to, da je tožena stranka v revizijskem postopku odpravila odlocbo upravnega organa prve stopnje, s katero je bil tožniku priznan status žrtve vojnega nasilja - delovnega deportiranca, je imel tožnik prvo možnost za izpodbijanje ugotovitev tožene stranke z vložitvijo tožbe v upravnem sporu, sodišce pa se ni opredelilo do vseh pravno pomembnih tožbenih navedb in ni izvedlo predlaganih dokazov.

Sodba nº I Up 565/2000 of Upravni oddelek, May 25, 2004

Za promet blaga brez placila prometnega davka morajo biti izpolnjeni pogoji iz 6. in 7. clena ZPD, med drugim tudi, da je kupec registriran za opravljanje trgovine na debelo. Ce je bila tožeca stranka oziroma njena pravna prednica po enotni klasifikaciji dejavnosti registrirana za uvoz in izvoz neživilskih proizvodov, to še ne pomeni, da je to dejavnost privedla v trgovino na debelo po standardni klasifikaciji dejavnosti. Šele s pripojitvijo pravne prednice k tožeci stranki in z vpisom tega v...

Sodba nº I Up 8/2003 of Upravni oddelek, May 25, 2004

Spor polne jurisdikcije po 61. clenu ZUS je dopusten le, ce so za to izpolnjeni v tem clenu predpisani pogoji. V obravnavanem primeru ti niso bili, saj je tožena stranka tožnikovi pritožbi ugodila in zadevo vrnila v nov postopek prvostopnemu organu.

Sodba nº I Up 441/2000 of Upravni oddelek, May 25, 2004

Ce stranka ne zaprosi za znižanje akontacije davka od dohodkov iz dejavnosti v 15 dneh po preteku trimesecja, za katero uveljavlja znižanje, je zamudila prekluziven rok, zato je treba njeno vlogo zavreci. Na odlocitev v stvari ne vpliva dejstvo, da ji predhodno ni izdana odlocba o odmeri akontacije, saj se ta izda le v izjemnih primerih.

Sodba nº I Up 426/2004 of Upravni oddelek, May 25, 2004

Ce gre za pisno pomoto v imenih, številkah, racunsko pomoto ali drugo ocitno pomoto v odlocbi ali njenih overjenih prepisih, jo sme organ oz. uradna oseba vsak hip popraviti s sklepom po 219. clenu ZUP/86. Popravek ucinkuje od izdaje odlocbe dalje.

May 20, 2004

Sklep nº II Ips 291/2003 of Civilni oddelek, May 20, 2004

Tožnica po spremembi tožbe zahteva placilo zneska 102.323,77 SIT z zakonskimi zamudnimi obrestmi. Vrednost tega dela izpodbijane pravnomocne sodbe ne dosega zneska, predpisanega za dovoljenost revizije.

Sodba nº in sklep II Ips 366/2003 of Civilni oddelek, May 20, 2004

Presoja višine odškodnine za negmotno škodo.

Sodba nº II Ips 351/2003 of Civilni oddelek, May 20, 2004

Višina odškodnine za katastrofalno negmotno škodo.

Sodba nº II Ips 35/2003 of Civilni oddelek, May 20, 2004

Revizijsko sodišce soglaša s pravnim stališcem pritožbenega sodišca, da uporaba sprehajalne palice (ki ni niti medicinsko indicirana) za hojo v hrib (torej le obcasno) ne predstavlja skaženosti, saj tudi pri zdravih ljudeh uporaba takega pripomocka za razbremenitev nog pri vzpenjanju ni nekaj neobicajnega. Prav tako ima pritožbeno sodišce prav, ko pojasnjuje, da je enoletna uporaba opornic zajeta v odškodnini za telesne bolecine. Odškodnina za duševne bolecine zaradi skaženosti gre namrec le ...

Sodba nº in sklep II Ips 287/2003 of Civilni oddelek, May 20, 2004

Trditvena podlaga tožbe, da je tožnik kupil komunalno opremljen objekt, h komunalni opremi pa da spada tudi greznica na sosednji parceli oziroma, da je bil predmet kupne pogodbe tudi sporni del parcele, ne utemeljuje tožbenega zahtevka za ugotovitev lastninske pravice. Tožnik sam v reviziji pravilno navaja, da se lastninska pravica na podlagi pravnega posla pridobi šele z vpisom v zemljiško knjigo. Zatrjevana, vendar nedokazana vsebina kupne pogodbe bi zato lahko bila trditvena podlaga za tož...

Sodba nº in sklep II Ips 308/2003 of Civilni oddelek, May 20, 2004

Razmerje odgovornosti 40 : 60 je pravilno ob upoštevanju tožnikove prekoracitve dovoljene hitrosti, ki je bilo tudi neprilagojena nocnemu casu, spolzkemu vozišcu in ovinku, ter vožnje zavarovanca tožene stranke, ki je vozil pod vplivom alkohola 0,65 g/kg alkohola v krvi) in je v svojem desnem ovinku za 0,3 m prekoracil sredinsko crto.

Sklep nº II Ips 332/2003 of Civilni oddelek, May 20, 2004

V tej zadevi imajo nedenarni tožbeni zahtevek za sklenitev kupne pogodbe, pa tudi denarni zahtevek za placilo odškodnine za premoženjsko in za nepremoženjsko škodo, vsi razlicno dejansko in pravno podlago. Zato je za odlocitev o dovoljenosti revizije odlocilna vrednost vsakega od treh tožnikovih zahtevkov.

Sklep nº II Ips 294/2003 of Civilni oddelek, May 20, 2004

Pri deljivih denarnih terjatvah niso odlocilna samo tista dejstva, ki pripeljejo do zavrnitve zahtevka ali do njegove ugoditve, ampak tudi tiste dejstva, ki pripeljejo do delne zavrnitve ali delne ugoditve zahtevku. Zato ne zadošca, da sodišce oceni dejstva s ceno glede vtoževanega zneska premoženjske škode.

Sodba nº II Ips 311/2003 of Civilni oddelek, May 20, 2004

Odmera pravicne denarne odškodnine za nepremoženjsko škodo in zacetek teka zamudnih obresti.

Sodba nº II Ips 218/2003 of Civilni oddelek, May 20, 2004

Presoja sodišca na podlagi ugotovitev izvedencev in drugega dokaznega gradiva, za kakšno stopnjo trajne izgube splošne delovne sposobnosti zaradi nezgode gre po tabeli invalidnosti Splošnih pogojev tožene stranke za nezgodno zavarovanje oseb, pomeni uporabo materialnega prava.

Sodba nº II Ips 238/2003 of Civilni oddelek, May 20, 2004

Dolgoletna sodna praksa, po kateri so bili enaki primeri obravnavani enako in so bile oškodovancem prisojene zamudne obresti od dneva izdaje sodne odlocbe sodišca prve stopnje dalje, se lahko spremeni. Na obcni seji Vrhovnega sodišca Republike Slovenije z dne 26.6.2002 je bilo sprejeto nacelno pravno mnenje, ki se nanaša na tek zamudnih obresti za cas po 1.1.2002, ko sta stopila v veljavo Obligacijski zakonik in novela ZPOMZO. Vendar pa dolgoletne ustaljene sodne prakse ni mogoce spremeniti v...

Sklep nº II Ips 628/2003 of Civilni oddelek, May 20, 2004

Ce se zaplenjeno premoženje vraca kot odškodnina v obveznicah, pripadajo upravicencem obresti od pravnomocnosti odlocbe o razveljavitvi kazni zaplembe premoženja dalje.

Sodba nº II Ips 347/2003 of Civilni oddelek, May 20, 2004

Odmera odškodnine za duševne bolecine polnoletnega otroka za smrt roditelja.

Sodba nº II Ips 322/2003 of Civilni oddelek, May 20, 2004

Strah za izid zdravljenja v pravnem smislu sicer obsega tako sekundarni strah v ožjem smislu, kot tudi temu sledeco zaskrbljenost, vendar z dvema omejitvama: pod pogojem zadostne intenzitete in trajanja ter le za cas do trenutka, ko se posledice poškodbe ustalijo in negotovosti o tem, kakšne bodo in kakšne spremembe bodo prinesle v življenje oškodovanca, ni vec (prim. dr. Ana Božic Penko, Strah kot nepremoženjska škoda, CZ, Ljubljana, 2003, str. 47). Tudi to, da je sodišce prve stopnje ugotov...

Sodba nº II Ips 221/2003 of Civilni oddelek, May 20, 2004

Pri presoji pravnega standarda potrebne skrbnosti in nadzorstva šole je treba najti ravnotežje med zahtevo po zagotavljanju varnosti otrok in takšno organizacijo šolskega življenja, ki otrokom dovoljuje doloceno mero samostojnosti, v skladu s starostjo in zmožnostmi. Pretirano nadzorstvo bi na vzgojo in osebnostni razvoj otrok vplivalo negativno.

Sodba nº in sklep II Ips 35/2003 of Civilni oddelek, May 20, 2004

Bianko menica je menica, ki ob izdaji nima vseh bistvenih sestavnih delov in za samo izdajo trasant pooblašca prevzemnika menice, da jo izpolni. Pooblastilno razmerje je civilno obligacijsko razmerje (mandatna pogodba). S pooblastilom za izpolnitev daje izdajatelj pridobitelju pooblastilo, da izpolni blanket in zaveže izdajatelja.

Sodba nº II Ips 219/2003 of Civilni oddelek, May 20, 2004

Dolgoletna sodna praksa, po kateri so bili enaki primeri obravnavani enako in so bile oškodovancem prisojene zamudne obresti od dneva izdaje sodne odlocbe sodišca prve stopnje dalje, se lahko spremeni. Na obcni seji Vrhovnega sodišca Republike Slovenije z dne 26.6.2002 je bilo sprejeto nacelno pravno mnenje, ki se nanaša na tek zamudnih obresti za cas po 1.1.2002, ko sta stopila v veljavo Obligacijski zakonik in novela ZPOMZO. Vendar pa dolgoletne ustaljene sodne prakse pred 1.1.2002 ni mogoc...

Sodba nº II Ips 341/2003 of Civilni oddelek, May 20, 2004

Dolgoletna praksa, po kateri so bili enaki primeri obravnavani enako in so bile oškodovancem prisojene zamudne obresti od dneva izdaje sodne odlocbe sodišca prve stopnje dalje, se lahko spremeni. Na obcni seji Vrhovnega sodišca Republike Slovenije z dne 26.6.2002 je bilo sprejeto nacelno pravno mnenje, ki se nanaša na tek zamudnih obresti za cas po 1.1.2002, ko sta stopila v veljavo Obligacijski zakonik in novela Zakona o predpisani meri zamudnih obresti in temeljni obrestni meri (Ur. l. RS, ...

Sodba nº I Up 451/2000 of Upravni oddelek, May 20, 2004

Živilskih izdelkov ni dovoljeno prodajati na nacin prodaje od vrat do vrat.

Sodba nº I Up 781/2001 of Upravni oddelek, May 20, 2004

Obnove postopka ne more zahtevati tožnik, ki v postopku izdaje gradbenega dovoljenja ni bil in tudi ni mogel biti stranka, saj za to ni izkazoval pravnega interesa.

Sklep nº I Up 754/2000 of Upravni oddelek, May 20, 2004

Ce je bil inšpekcijski postopek zacet po dolocbi 74. clena Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor, ni podlage za odreditev inšpekcijskega ukrepa na podlagi dolocbe 73. clena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor iz leta 1993.

Sodba nº I Ips 132/2004 of Kazenski oddelek, May 20, 2004

Presoja razlogov za odreditev pripora zaradi ponovitvene nevarnosti (3. tocka 1. odstavka 201. clena ZKP).

Sodba nº I Ips 177/2002 of Kazenski oddelek, May 20, 2004

Pri presoji, ali izvesti predlagani dokaz ali ne, mora sodišce pretehtati, ali je predlagani dokaz materialnopravno relevanten, ali je stranka pravno relevantnost predlaganega dokaza utemeljila s potrebno stopnjo verjetnosti, v dvomu pa šteti, da je vsak dokazni predlog obrambe v korist obdolžencu in da ga mora sodišce izvesti, razen ce je ocitno, da dokaz ne more biti uspešen.

Sodba nº I Ips 123/2003 of Kazenski oddelek, May 20, 2004

Izdaja posebne odredbe o dodelitvi zadeve ni predvidena v primeru, ko je bil sodnik, ki mu je bila zadeva najprej dodeljena, imenovan na drugo sodišce, in je bila zadeva na podlagi splošnega pravila o dodeljevanju zadev (160. clen Sodnega reda) dodeljena drugemu sodniku.

Sodba nº I Ips 338/2003 of Kazenski oddelek, May 20, 2004

Dolocba 1. odstavka 424. clena ZKP, po kateri se Vrhovno sodišce pri odlocanju o zahtevi za varstvo zakonitosti omeji le na preizkus tistih kršitev zakona, na katere se sklicuje vložnik v zahtevi, ne pomeni samo, da mora biti kršitev navedena, temvec tudi obrazložena, pri uveljavljanju kršitev iz 2. odstavka 371. clena ZKP (razlog iz 3. tocke 1. odstavka 420. clena ZKP) pa mora biti obrazložena tudi vzrocna zveza med kršitvijo dolocb ZKP in zakonitostjo sodne odlocbe.

Sodba nº I Ips 124/2003 of Kazenski oddelek, May 20, 2004

Da bi šlo za kršitev dolocb Zakona o kazenskem postopku iz 11. tocke 1. odstavka 371. clena, se mora protispisnost nanašati na odlocilna dejstva.

Sodba nº I Ips 130/2004 of Kazenski oddelek, May 20, 2004

Vsebina dolocbe 1. odstavka 526. clena ZKP, po kateri opravi preiskovalni sodnik po zaslišanju državnega tožilca in zagovornika po potrebi še druga poizvedovalna dejanja, da se ugotovi, ali so podani pogoji za izrocitev tujca, omogoca sklepanje, da šibkost dokazov za utemeljen sum, ki so navedeni v prošnji, ne preprecuje preiskovalnemu sodniku, da zacne z izvajanjem postopka izrocitve.

Sodba nº I Ips 278/2003 of Kazenski oddelek, May 20, 2004

Izrek sodbe v smislu 11. tocke 1. odstavka 371. clena ZKP je nerazumljiv, ce iz njega ni mogoce zanesljivo ugotoviti, na kaj se nanaša oziroma o cem je z njim odloceno.

Sodba nº I Ips 244/2002 of Kazenski oddelek, May 20, 2004

Ker pri isti osebi in istem (posameznem) kaznivem dejanju ne more biti hkrati podanih vec razlicnih oblik udeležbe, je sodišce storilo kršitev kazenskega zakona iz 4. tocke 372. clena ZKP, ko je pri pravni opredelitvi dejanj obsojencev uporabilo tudi dolocbo 25. clena KZ, ceprav je pred tem ugotovilo, da sta bila udeležena kot pomagaca pri kaznivem dejanju, ki je ostalo pri poskusu.

May 19, 2004

Sodba nº I Up 428/2002 of Upravni oddelek, May 19, 2004

Pri postavitvi protihrupnega nasipa gre za izboljšanje prometnih in varnostnih lastnosti državne ceste. Ker pa se ta nasip nahaja na obmocju varovalnega pasu ob državni cesti in na zemljišcu investitorja, ni bilo potrebno soglasje mejašev za ta poseg. Ce pa so se dela izvajala v nasprotju z izdanim dovoljenjem, je to stvar inšpekcijskega postopka.

Sodba nº I Up 577/2002 of Upravni oddelek, May 19, 2004

Ce je bila koncesija podeljena za opravljanje dejavnosti na tocno doloceni lokaciji, pomeni sprememba sedeža opravljanja dejavnosti tako pomemben element v koncesijskem razmerju, da je treba razmerje na novo urediti s spremembo že izdane odlocbe.

Sodba nº I Up 82/2002 of Upravni oddelek, May 19, 2004

Po dolocbi 2. odstavka 67. clena ZLS v upravnih stvareh iz obcinske pristojnosti odloca na prvi stopnji obcinska uprava, na drugi pa župan. Odlocanje nepristojnega organa pomeni nezakonitost v postopku, ki ima za posledico odpravo odlocbe.

Sodba nº I Up 425/2000 of Upravni oddelek, May 19, 2004

Imenovanje in razreševanje vodij zunanjih oddelkov okrožnih državnih tožilstev je v pristojnosti vodij okrožnih državnih tožilstev.

Sodba nº I Up 506/2004 of Upravni oddelek, May 19, 2004

Glede na to, da je prosilka v RS prišla iz Republike Italije, ki se je, po predpisih, ki so veljali v casu odlocanja tožene stranke, štela za varno tretjo državo, je bila pravilna odlocitev tožene stranke, ko je njeno vlogo zavrgla. Odlocitev je pravilna tudi po vclanitvi RS v EU, saj državljan države clanice EU, razen izjemoma, ne more zaprositi za azil v drugi državi clanici EU.

Sodba nº I Up 62/2004 of Upravni oddelek, May 19, 2004

Pooblastilo županu, da preveri skladnost pobude volilcem za vložitev zahteve za razpis referenduma z zakonom in statutom obcine (2. odst. 47. clena ZLS) ni dano v tem smislu, da je župan tudi pristojen za odlocanje o utemeljenosti pobude po vsebini.

Sodba nº I Up 815/2000 of Upravni oddelek, May 19, 2004

V postopku izvršitve varstvenega ukrepa, izrecenega z odlocbo o prekršku, tožnik ne more uspeti z ugovori, ki se nanašajo na odlocbo o prekršku, ki se izvršuje in tudi ne na njeno pravnomocnost, ker je to stvar drugega postopka. Predmet presoje pravilnosti in zakonitosti drugega sklepa o izvršbi z neposredno prisilitvijo je le, ali je tožnik izpolnil obveznost, naloženo s prvim sklepom o izvršbi. Ce je ni, se mu z drugim sklepom izrece denarna kazen, zagrožena s prvim sklepom, doloci nov rok ...

May 18, 2004

Sodba nº VIII 235/2003 of Delovno-socialni oddelek, May 18, 2004

Župan obcine nima v dolocilu 47. clenu ZDDO pooblastila imenovanje disciplinske komisije, ki bi odlocala o disciplinski odgovornosti delovcev na prvi stopnji.

Sodba nº VIII Ips 263/2003 of Delovno-socialni oddelek, May 18, 2004

Ce sodišce razumno oceni, da nekateri predlagani dokazi oz. dejstva, ki naj se z njimi ugotovijo, za odlocitev v sporu niso odlocilna, ali da je neko dejstvo že dokazano, nadaljnjih dokazov ni dolžno izvajati.

Sodba nº VIII Ips 270/2003 of Delovno-socialni oddelek, May 18, 2004

Ker niti ZTPDR niti ZDR (1990) ne dolocata obveznih sestavin pisne odlocbe kot pogoja za veljavnost odlocitve, je pisna odlocitev tožene stranke, v obliki dopisa brez pravnega pouka, pravno upoštevna.

Sodba nº VIII Ips 267/2003 of Delovno-socialni oddelek, May 18, 2004

Zakljucek v izpodbijani sodbi, da je trditev tožnika o retroaktivni veljavnosti nove sistemizacije delovnih mest ocitno zmotna, je pravilen.

Sklep nº VIII Ips 100/2004 of Delovno-socialni oddelek, May 18, 2004

Po drugem odstavku 367. clena ZPP revizija ni dovoljena, ce vrednost izpodbijanega dela pravnomocne sodbe (sklepa) ne presega 1,000.000,00 SIT. Ker v obravnavani zadevi vrednost uveljavljane denarne terjatve tožece stranke ne presega z zakonom dolocenega zneska, saj se po dolocbi prvega odstavka 39. clena ZPP kot vrednost spornega predmeta vzame samo vrednost glavnega zahtevka, za vsebinsko obravnavo revizije ni izpolnjen zahtevan pogoj.

Sodba nº VIII Ips 138/2003 of Delovno-socialni oddelek, May 18, 2004

Ker se obcine v sporazumu niso zavezale, da bodo same iz svojih sredstev placale odškodnino ob prenehanju delovnega razmerja tožniku, in niso bile pooblašcene za to, da bodo k placilu zavezale cetrtotoženo stranko, ta pa ni bila dolžna spoštovati njihove obljube, tožnik na podlagi podpisanega sporazuma do odškodnine zaradi prenehanja delovnega razmerja ni upravicen iz sredstev cetrtotožene stranke.

Sklep nº VIII Ips 234/2003 of Delovno-socialni oddelek, May 18, 2004

Iz dolocbe drugega odstavka 83. clena zakona o temeljnih pravicah iz delovnega razmerja (ZTPDR - Uradni list SFRJ, št. 60/89 in nadalj.) izhaja, da delavec ne more zahtevati varstva pravic pri pristojnem sodišcu, ce se za to varstvo ni prej obrnil na pristojni organ v organizaciji, razen ce gre za pravico do denarne terjatve. Ker iz izvedenih dokazov izhaja, da tožnik ni vložil nikakršnega ugovora v skladu z dolocbo prvega odstavka 80. clena ZTPDR, s katerim bi ugovarjal zoper odlocitve tožen...

Sodba nº VIII Ips 191/2003 of Delovno-socialni oddelek, May 18, 2004

Ker tožnicin nastop korišcenja letnega dopusta s strani tožene stranke ni bil formalno in izrecno odobren, pri tem pa je šlo za korišcenje letnega dopusta o trajanju nad 3 dni, je tožena stranka utemeljeno štela, da je bila tožnica neupraviceno odsotna z dela vec kot 5 dni.

Sklep nº VIII R 6/2004 of Delovno-socialni oddelek, May 18, 2004

Iz navedb Delovnega sodišca v A. izhaja, da ima sodišce sklenjeno s toženo stranko letno pogodbo za varovanje poslovnih prostorov in da na sodišcu opravlja delo varnostnika oseba, ki je pri toženi stranki v delovnem razmerju. To pomeni, da obstajajo okolišcine, ki bi lahko vzbudile dvom o nepristranosti sodnikov sicer pristojnega sodišca in s tem tudi celega sodišca. To pa je tehten razlog, zaradi katerega sodišce ne more voditi postopka in odlocati o tožbenem zahtevku.

Sodba nº VIII Ips 96/2004 of Delovno-socialni oddelek, May 18, 2004

Invalidi druge in tretje kategorije invalidnosti uživajo varstvo pred odpovedjo iz poslovnega razloga, razen ce jim ni možno zagotoviti drugega ustreznega dela v skladu s predpisi o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (prvi odstavek 116. clena ZDR).

Sodba nº VIII Ips 153/2003 of Delovno-socialni oddelek, May 18, 2004

Prepoved razlikovanja (diskriminacije) je podana tudi tedaj, ce delodajalec ob okolišcinah, ki jih dolocajo državne in mednarodne norme, pri sprejemanju splošnih aktov ali pri odlocanju o pravici posameznega delavca, neenakopravno obravnava posamezne delavce, ne glede na njihove osebne lastnosti, položaj ali druge okolišcine. Dana je prepoved razlikovanja (diskriminacije), ce delodajalec pri prvem razvršcanju delavcev manj ugodno obravnava delavce, ki so bili dolocen cas v staležu bolnih ali/...

Sklep nº VIII Ips 190/2003 of Delovno-socialni oddelek, May 18, 2004

Racun je zasebna poslovna listina, za katero ni predpisano nobeno dokazno pravilo, zato jo sodišce ocenjuje po nacelu proti presoji dokazov.

Sodba nº VIII Ips 217/2003 of Delovno-socialni oddelek, May 18, 2004

Podatki, ki jih na podlagi opazovanja gibanja oseb na bolniški odsotnosti v smislu kontrole zacasne zadržanosti z dela posrednje pogodbeno angažirani detektiv, so lahko v disciplinskem postopku, pa tudi v postopku pred delovnim sodišcem, uporabljeni kot dokaz, razen ce bi bila izkazano, da so pridobljeni za nezakonit nacin (npr. s kršitvijo zasebnosti stanovanja, pisemske tajnosti itd.)

Sodba nº in sklep III Ips 93/2003 of Gospodarski oddelek, May 18, 2004

Najbolj genericna stvar je denar. Zato nemožnost izpolnitve denarne obveznosti (sploh) ne pride v poštev.

Sodba nº III Ips 116/2003 of Gospodarski oddelek, May 18, 2004

Dolocba 1. odstavka 15. clena ZOR sodi med temeljna nacela ZOR. Po dolocbi 2. odstavka 99. clena ZOR se pri razlagi spornih pogodbenih dolocil ni treba držati dobesednega pomena uporabljenih izrazov, temvec je treba iskati skupen namen pogodbenikov in dolocilo razumeti tako, kot ustreza nacelom obligacijskega prava, ki so dolocena v tem zakonu. Pri razlagi pogodbenih dolocb je zato treba upoštevati (tudi) temeljna nacela, in med njimi tudi dolocbo 1. odstavka 15. clena ZOR (nacelo enake vredn...

May 17, 2004

Sklep nº II Ips 605/2003 of Civilni oddelek, May 17, 2004

Analogna uporaba 4. clena za ugotavljanje dovoljenosti denacionalizacije po 5. clenu ZDen razen omenjenih casovnih okvirov ni dovoljena.

Sodba nº in sklep II Ips 572/2003 of Civilni oddelek, May 17, 2004

Po 105. clenu ZD je neveljavna (nicna) pogodba, s katero se kdo zaveže, da bo v svoji oporoki kaj dolocil. Ker nicna pogodba nima nobenega pravnega ucinka, tudi odstop od nicne pogodbe samo po sebi nima posebnih posledic.

May 13, 2004

Sodba nº II Ips 303/2003 of Civilni oddelek, May 13, 2004

Da bi se skupina prostorov štela za stanovanje, mora biti po 1. odstavku 4. clena ZSR (pozitivna definicija) tudi namenjena za stanovanje, po 2. odstavku istega clena pa ne sme biti namenjena za zacasno prebivanje - zacasna delavska stanovanja na stavbišcih, prostorih v provizoricnih objektih in podobno (negativna definicija). Ker pa je bil objekt, v katerega se je tožnica vselila, namenjen poslovni dejavnosti (shranjevanju orodja) oziroma zacasnemu bivanju, je že iz tega razloga brez posebne...

Sklep nº II Ips 345/2003 of Civilni oddelek, May 13, 2004

V premoženjskih sporih je revizija dovoljena, ce vrednost izpodbijanega dela pravnomocne sodbe presega 1.000.000 SIT. Ker v konkretnem primeru ta vrednost ni presežena, je revizijsko sodišce nedovoljeno revizijo zavrglo.

Sklep nº II Ips 293/2003 of Civilni oddelek, May 13, 2004

Revizija se zavrže zaradi prenizke vrednosti spornega predmeta.

Sklep nº II Ips 154/2004 of Civilni oddelek, May 13, 2004

Zavarovalnica, ki je placala odškodnino zaradi telesne poškodbe, prizadetega zdravja ali smrti, na podlagi pravnomocne sodbe, proti kateri je vložila revizijo, lahko zahteva vrnitev prevec placanega zneska od oškodovanca, ki mu je bil del tožbenega zahtevka v revizijjskem postopku zavrnjen, ce ni bil pošten.

Sodba nº II Ips 259/2003 of Civilni oddelek, May 13, 2004

Ob dejstvu, da se je zavarovalna pogodba nanašala na vozilo ne glede na njegov nadaljnji zakup, je morala po navedeni dolocbi splošnih pogojev tožeca stranka kriti lastniku vozila škodo, ceprav je zavarovalni primer povzrocil voznik (toženec) zakupojemalca pod vplivom alkohola. Toženec pa je po isti dolocbi dolžan izplacano zavarovalnino povrniti zavarovalnici (tožeci stranki -

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners