Vrhovno Sodišče: Opinions issued on May 2004

May 13, 2004

Sodba nº II Ips 307/2003 of Civilni oddelek, May 13, 2004

Presoja višine odškodnine za negmotno škodo.

Sodba nº II Ips 324/2003 of Civilni oddelek, May 13, 2004

Pogodba o prevzemu izpolnitve (453. clena ZOR), sklenjena med zunajzakonskima partnerjema (12. clena ZZZDR) je veljavna le, ce je sklenjena v obliki notarskega zapisa (59. clena ZZZDR, 47. in 48. clena ZN), zaradi cesar tudi dolocbi 73.clena ZOR o konvalidaciji pravnega posla, ki mu manjka oblika ni uporabljiva.

Sodba nº II Ips 289/2003 of Civilni oddelek, May 13, 2004

Sodišci prve in druge stopnje sta pravilo upoštevali obe temeljni naceli za odmero odškodnine za nepremoženjsko škodo - nacelo individualizacije višine odškodnine in nacelo objektivne pogojenosti višine odškodnine. Natancno in izcrpno sta ugotovili vse konkretnosti in specificnosti tega primera nepremoženjske škode ter jih ob upoštevanju sodne prakse v podobnih primerih tudi pravilno pravno ovrednotili. Zneske odškodnin za posamezne oblike nepremoženjske škode in tudi koncen (skupen) znesek z...

Sodba nº in sklep II Ips 639/2003 of Civilni oddelek, May 13, 2004

Sodba sodišca druge stopnje res nima razlogov o zavrnitvi tožnikovega denarnega zahtevka. To pa zato, ker v pritožbi ni navedb, ki bi se nanašale na odlocbo o tem zahtevku. Pritožbenemu sodišcu se zato v obrazložitvi sodbe (ne pa seveda pri presoji pritožbe) ni bilo treba ukvarjati s tožnikovim denarnim zahtevkom in z odlocbo sodišca prve stopnje o tem zahtevku. To bi moralo storiti le, ce bi ugotovilo, da so v zvezi s tem delom sodbe podani razlogi, ki jih je treba upoštevati po uradni dolžn...

Sodba nº II Ips 277/2003 of Civilni oddelek, May 13, 2004

Po ugotovljenem obsegu tožnikovega trpljenja je sodišce pravilno uporabilo pravni standard pravicne denarne odškodnine, ko je opravilo širšo individualizacijo škode tako, da jo je primerjalo s podobnimi primeri v sodni praksi. Pri tem revizijsko sodišce poudarja, da je treba primerjati podobne primere v sodni praksi, kar pomeni istovrstnost poškodb, približno enako hude posledice poškodbe ter podobne bolecine in nevšecnosti med zdravljenjem. Po fazi ti.m. širše individualizacije sta sodišci p...

Sodba nº II Ips 314/2003 of Civilni oddelek, May 13, 2004

Ker sta glavni dolžnik in porok navadna (in ne enotna) sospornika, se zastoji v postopku (prekinitev, mirovanje), ki nastopijo le glede enega od njiju, ne nanašajo tudi na drugega sospornika.

Sodba nº II Ips 321/2003 of Civilni oddelek, May 13, 2004

Od odmeri odškodnine za vse ugotovljene oblike tožnikove nepremoženjske škode sta bili ustrezno upoštevani temeljni naceli za odmero - to je individualizacije višine odškodnin in nacelo objektivne pogojenosti višine odškodnin - po katerih sodišce upošteva razlicne okolišcine posameznega primera, prav tako pa mora skrbeti, da je odškodnina dolocena objektivno in sicer glede na razmerja med manjšimi, vecjimi in katastrofalnimi škodami ter odškodninami zanje in da upošteva druge primerljive prim...

Sodba nº II Ips 170/2003 of Civilni oddelek, May 13, 2004

Vprašanje vsebine pogodbene volje strank je dejansko (in ne pravno) vprašanje.

Sodba nº I Up 420/2000 of Upravni oddelek, May 13, 2004

Podatek o lastništvu tretjih oseb na nepremicnini je osebni podatek. Geodetska uprava je glede podatkov o stvarnih pravicah na nepremicnini le uporabnik podatkov in ne upravljalec.

Sodba nº I Up 172/2002 of Upravni oddelek, May 13, 2004

Ce ni mogoce ugotoviti, da je zahtevku za spremembo gradbenega dovoljenja priloženi projekt izdelan v skladu s pogoji lokacijskega dovoljenja, gradbenega dovoljenja ni mogoce izdati.

Sklep nº I Up 645/2002 of Upravni oddelek, May 13, 2004

Ker po dolocbi 1. odstavka 14. clena ZST sklep o oprostitvi placila sodnih taks ucinkuje od dneva, ko je pri sodišcu vložen predlog za oprostitev, tožnik s predlogom, vloženim po vložitvi tožbe, ne more uspeti.

Sodba nº I Up 642/2002 of Upravni oddelek, May 13, 2004

Ce se v postopku nostrifikacije izkaže, da se program koncane tuje šole znatneje loci od programa sorodne šole v RS, je pogoj za nostrifikacijo takega spricevala, da opravi prizadeti dolocene dopolnilne (nostrifikacijske) izpite.

Sodba nº I Up 39/2002 of Upravni oddelek, May 13, 2004

Pravica do dodatka za pomoc in postrežbo se po dolocbi 22. clena ZVojI presoja glede na celovito invalidnost, ne glede na njen izvor, ce je neogibno potrebna stalna pomoc in postrežba za opravljanje vecine življenjskih potreb.

Sodba nº I Up 744/2000 of Upravni oddelek, May 13, 2004

Poslabšanje odnosov med posvojiteljem in posvojencem zaradi družinskih prepirov po materini smrti ni tehten razlog za razdrtje posvojitve.

Sodba nº I Up 96/2002 of Upravni oddelek, May 13, 2004

Bomba v grmovju na obmocju vojašnice, s katero se je tožnik poškodoval leta 1944, je zapušcen vojaški material po dolocbah ZCI.

Sodba nº I Ips 342/2002 in I Ips 343/2002 of Kazenski oddelek, May 13, 2004

Ce pritožbeno sodišce ne presodi pritožbenih navedb, ki se nanašajo na odlocilna dejstva, na katerih neposredno temelji uporaba materialnega ali procesnega zakona, stori absolutno bistveno kršitev dolocb kazenskega postopka po 11. tocki 1. odstavka 371. clena ZKP (odlocba nima razlogov o odlocilnih dejstvih).

Sodba nº I Ips 91/2004 of Kazenski oddelek, May 13, 2004

Presoja, ali v izpodbijanih sodbah manjkajo razlogi o nekaterih odlocilnih dejstvih (bistvena kršitev dolocb kazenskega postopka iz 11. tocke 1. odstavka 371. clena ZKP).

Sodba nº I Ips 369/2002 of Kazenski oddelek, May 13, 2004

Z izpodbijanjem verodostojnosti pricevanja ene od pric zagovornik v zahtevi ne uveljavlja bistvene kršitve dolocb kazenskega postopka, ampak razlog zmotne ugotovitve dejanskega stanja. Na tej podlagi pa zahteve za varstvo zakonitosti po 2. odstavku 420. clena ZKP ni mogoce vložiti.

Sodba nº I Ips 322/2003 of Kazenski oddelek, May 13, 2004

Ceprav sodnici, ki je sodila v zadevi, umik predloga, vložen pred zacetkom glavne obravnave, ni bil posredovan ne pred pricetkom glavne obravnave in ne na glavni obravnavi, je potrebno šteti, da je do umika prišlo tedaj, ko je vloga prispela na sodišce. V takšni procesni situaciji bi bilo treba v skladu z dolocbo 1. odstavka 437. clena v zvezi z 2. odstavkom 277. clena ZKP obtožni predlog zavreci.

Sodba nº I Ips 241/2002 of Kazenski oddelek, May 13, 2004

Kraj - kadar ni znak kaznivega dejanja - se v izreku obsodilne sodbe navede, kadar je od tega odvisna uporaba posamezne dolocbe kazenskega zakona (1. tocka 1. odstavka 359. clena ZKP). Zato ne drži, da brez (navedbe) kraja kaznivega dejanja ne more biti.

Sodba nº I Ips 271/2002 of Kazenski oddelek, May 13, 2004

Presoja, ali zavrnitev dokaznega predloga pomeni kršitev pravice do obrambe iz 3. alinee 29. clena URS.

Sodba nº I Ips 21/2001 of Kazenski oddelek, May 13, 2004

Res je, da policist ne sme uporabiti sile zoper voznika, ki mu kljub njegovi zahtevi - gre za opravljanje nalog javne varnosti - v nasprotju z dolocbo 1. odstavka 217. clena ZVCP noce pokazati dokumentov, s katerimi dokazuje pravico voziti vozilo v cestnem prometu. Vendar pa je tak voznik dolžan upoštevati policistov ukaz, naj se ustavi, da bi lahko izpeljal uradni postopek glede preverjanja dokumentov. V nasprotnem primeru policist utemeljeno uporabi pooblastila iz 1. odstavka 51. clena ZPol...

May 12, 2004

Sklep nº I Up 493/2004 of Upravni oddelek, May 12, 2004

Dolocbo 37. clena ZAzil je mogoce uporabiti le v primeru, ko je nesporno ugotovljeno, da prosilec za azil prihaja iz take varne tretje države.

Sklep nº I Up 461/2004 of Upravni oddelek, May 12, 2004

Ce po tožeci stranki (Notarski zbornici Slovenije) zahtevana zacasna odredba (da se Notarski zbornici Slovenije prepove dolocitev in objava datuma nastopa poslovanja prizadete stranke kot notarja v Uradnem listu RS, kar velja do pravnomocne odlocitve sodišca v obravnavani upravni zadevi imenovanja notarja), ne bi bila sprejeta, bi prišlo do položaja v obdobju do pravnomocne odlocitve sodišca, ko bi morala tožeca stranka izpolniti zakonsko obveznost po 17. clenu ZN, to je dolociti in objaviti ...

Sodba nº I Up 1056/2000 of Upravni oddelek, May 12, 2004

Ce ima obmocje obcine, skladno z normativi in standardi za vzpostavitev mreže javne zdravstvene službe zadošcene potrebe po zdravstveni dejavnosti, tudi ni potrebe po podelitvi koncesije. Za prisilitev koncedenta k podelitvi koncesije ni zakonske podlage v tisti obcini, v kateri so zadošcene potrebe po javni zdravstveni službi.

May 11, 2004

Sklep nº I Up 205/2002 of Upravni oddelek, May 11, 2004

Izdaja sodbe brez glavne obravnave predstavlja bistveno kršitev dolocb postopka v upravnem sporu, ce je to vplivalo ali moglo vplivati na zakonitost in pravilnost sodbe.

Sodba nº I Up 895/2001 of Upravni oddelek, May 11, 2004

Zaradi prenizko izkazanih prihodkov od prodaje storitev je prišlo do nepravilnega znižanja davcne osnove. Posledicno je prišlo tudi do previsoko izkazanih prihodkov od financiranja (do izkazovanja prihodkov od poslovanja iz naslova ustanovitvenih stroškov med prihodki od financiranja).

Sodba nº I Up 1088/2000 of Upravni oddelek, May 11, 2004

Za zmanjšanje osnove po 1. alinei 8. clena ZDoh so upraviceni zavezanci invalidi s 100% telesno okvaro, katerim je priznana pravica do tuje nege in pomoci. Takšna razlaga izhaja tudi iz namena zakonodajalca, kot izhaja iz obrazložitve Predloga za izdajo Zakona o dohodnini z osnutkom zakona, objavljenega v Porocevalcu DZ št. 26/93.

May 06, 2004

Sodba nº II Ips 244/2003 of Civilni oddelek, May 06, 2004

Tožnik kupoprodajne pogodbe za prodajo nezazidanega stavbnega zemljišca ni podpisal, zato glavna pogodba ni bila veljavno sklenjena. Kadar ni obveznosti iz glavne pogodbe, tudi ara kot sredstvo ucvrstitve glavne obveznosti ni veljavna.

Sodba nº in sklep II Ips 141/2004 of Civilni oddelek, May 06, 2004

V ugotovljeni situaciji je obstajala dolžnost vrnitve po ZDen le glede solastninske pravice do 1/2 na spornem stanovanju. Prepoved razpolaganja iz prvega odstavka 88. clena ZDen je lahko ucinkovala le v takem obsegu, v enakem obsegu pa ucinkuje tudi nicnost kupne pogodbe kot posledica kršitve prepovedi razpolaganja. Obcina je s solastninsko pravico do druge polovice lahko prav to razpolagala, še vec, po dolocbi 1. odstavka 117. clena SZ jo je bila dolžna prodati.

Sklep nº II Ips 618/2003 of Civilni oddelek, May 06, 2004

Sodba postane pra-vnomocna, ce se v dolocenem delu s pritožbo ne izpodbija. Revizija je tako vložena zoper del zahtevka, ki je postal pravnomocen s potekom pritožbenega roka. To pa pomeni, da ni dovoljena (niti potrebna).

Sodba nº II Ips 246/2003 of Civilni oddelek, May 06, 2004

Pogodba je bila razdrta po zakonu (primerjaj 126. clen Zakona o obligacijskih razmerjih, ZOR), ker tožena stranka svoje obveznosti ni izpolnila niti v dodatnem roku. Zato je tožena stranka dolžna vrniti, kar je prejela; obresti pa tecejo od dneva, ko je prejela placilo (peti odstavek 132. clena ZOR).

Sodba nº II Ips 239/2003 of Civilni oddelek, May 06, 2004

AO+ zavarovanje je posebna oblika nezgodnega zavarovanja, ki spada med prostovoljna pogodbena zavarovanja. V taki pogodbi in splošnih pogojih, ki so njen sestavni del, je dopusten tudi dogovor, da je zavarovalnica dolžna povrniti le nekatere od pravno priznanih škod. Po 1. clenu pogojev AO+93-NM se je zavarovalnica zavezala povrniti pravno priznano škodo, ki jo zaradi telesnih poškodb ob uporabi motornega vozila, na katero je vezano to zavarovanje, utrpi upravicenec. Tožnikova škoda ni posled...

Sklep nº II Ips 631/2003 of Civilni oddelek, May 06, 2004

Ni mogoce ugotoviti, iz cesa je sestavljena glavnica 1.280.683 SIT, saj se seštevek stanovanjskih stroškov in uporabnine ne ujema niti ob izhodišcu, da tožnica uveljavlja uporabnino za 37 mesecev, kot trdi v tožbi, še manj pa se ujema pri drugem možnem izhodišcu, da jo dejansko uveljavlja tudi za 45 mesecev, kot izhaja iz višine posameznih mesecnih obrokov v tožbenem zahtevku pri opredelitvi njihove zapadlosti. Tako oblikovan tožbeni zahtevek zato ne izhaja iz trditev v tožbi o višini dolžnih...

Sodba nº in sklep II Ips 272/2003 of Civilni oddelek, May 06, 2004

Zahtevek na vrnitev vozila vsebuje tudi odpoved leasinga.

Sodba nº II Ips 250/2003 of Civilni oddelek, May 06, 2004

Povrnitev negmotne škode in pravicna denarna odškodnina.

Sklep nº II Ips 349/2003 of Civilni oddelek, May 06, 2004

Revizija zoper sodbo ni dovoljena, ker vrednost izpodbijanega dela pravnomocne sodbe ne presega 1.000.000 SIT. Revizija zoper sklep o stroških ni dovoljena, ker navedeni sklep ne sodi med sklepa, s katerimi je postopek pravnomocno koncan.

Sodba nº II Ips 319/2003 of Civilni oddelek, May 06, 2004

Listina, ki jo zapustnik poimenuje oporoka in ki izpolnjuje vse pogoje glede prave volje zapustnika in oblicnosti, v njej pa je dan nalog postavljenemu dedicu, kaj storiti že za zapustnikovega življenja, je oporoka, ceprav je pri njeni sestavi sodeloval dedic tako, da se je zavezal izpolnjevati naloženi mu nalog.

Sodba nº II Ips 257/2003 of Civilni oddelek, May 06, 2004

V konkretnem primeru je bila izdana bianko menica in še s klavzulo "brez protesta". To pomeni, da sta se trasant in remnitent dogovorila, da bo remitent izpolnil višino denarne obveznosti, menice pa mu ni treba protestirati pred vnovcitvijo. Izdaja take menice je dovoljena, bistveno pa je, da vsebuje druge obvezne sestavine;

Sodba nº II Ips 231/2003 of Civilni oddelek, May 06, 2004

Pri dokaznem predlogu z vpogledom v drug spis mora stranka sama dolocno navesti, katero listino naj sodišce vpogleda, kaj s tem dokazuje ter kako bo izvedba tega dokaza vplivala na rezultat postopka. Ce dokazni predlog ni ustrezno substanciran, odsotnosti strankine aktivnosti ne more nadomestiti sodišce, saj bi s tem kršilo razpravno nacelo.

Sodba nº II Ips 265/2003 of Civilni oddelek, May 06, 2004

Iz dolocila predpogodbe izhaja, da kupca v primeru odstopa od predpogodbe nista upravicena do vracila are, v primeru, ce bi odstopil prodajalec po svoji pooblašcenki, pa je dolžan kupcema vrniti dvojno aro. Ne gre torej za dogovorjeno pravico (ene ali obeh strank) do odstopa od predpogodbe (prvi odstavek 83. clena ZOR), temvec je bila s tem le dogovorjena sankcija za primer neizpolnitve predpogodbe v smislu prvega in drugega odstavka 80. clena ZOR.

Sodba nº I Up 350/2000 of Upravni oddelek, May 06, 2004

Pristojbino za vzdrževanje gozdnih cest placujejo lastniki gozdov na podlagi 49. clena Zakona o gozdovih in 3. in 6. clena Uredbe o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest.

Sklep nº I Up 954/2002 of Upravni oddelek, May 06, 2004

Vloga za izdajo potrdila zaradi vpisa statusa vojnega veterana še ne pomeni zahteve za vpis v evidenco vojnega veterana.

Sodba nº I Up 320/2000 of Upravni oddelek, May 06, 2004

Na višino veteranskega dodatka vpliva tudi s pogodbo dogovorjen preužitek.

Sodba nº I Ips 37/2003 of Kazenski oddelek, May 06, 2004

Trajanje pripora iz razloga koluzijske nevarnosti (2. tocka 1. odstavka 201. clena ZKP) je omejeno samo do izreka obsodilne sodbe (1. odstavek 361. clena ZKP), a vselej le do trenutka, dokler niso zagotovljeni dokazi, ki bi lahko bili prizadeti z obdolžencevo aktivnostjo (2. odstavek 201. clena ZKP). V dolocenih primerih izvedba dokaza še ne pomeni, da je dokaz zagotovljen.

Sodba nº I Ips 44/2004 of Kazenski oddelek, May 06, 2004

Kršitev kazenskega zakona po 1. tocki 372. clena ZKP (napacna presoja glede obstoja konstitutivnega zakonskega znaka kaznivega dejanja - lahka telesna poškodba) bi bila podana, ce bi sodišce na podlagi ugotovljenih dejstev o vrsti, teži in ucinku poškodb sprejelo napacno pravno oceno, da poškodba (ne) izpolnjuje pogojev lahke telesne poškodbe v smislu 1. odstavka 133. clena KZ.

Sodba nº I Ips 33/2004 in I Ips 100/2004 of Kazenski oddelek, May 06, 2004

V primerih subjektivne koneksitete, ko ena oseba stori vec kaznivih dejanj, se praviloma izvede enoten postopek (7. odstavek 32. clena ZKP). To pomeni, da je mogoce zaceti postopek z zahtevo za varstvo zakonitosti šele, ko je pravnomocno odloceno glede vseh kaznivih dejanj, zajetih z obtožbo. Mogoce pa so tudi izjeme.

Sklep nº I Ips 121/2004 of Kazenski oddelek, May 06, 2004

Zahteva za varstvo zakonitosti, ki jo je vložil obtožencev zagovornik zoper pravnomocno odlocbo, s katero so mu bili na podlagi dolocbe 1. odstavka 94. clena ZKP naloženi v placilo zakrivljeni stroški kazenskega postopka, ni dovoljena.

Sklep nº I Ips 124/2004 of Kazenski oddelek, May 06, 2004

Ker je osemdnevni rok za vložitev zahteve za varstvo zakonitosti potekel 13.4.2004, bi bila zahteva pravocasno vložena le, ce bi bila tega dne izrocena bodisi sodišcu prve stopnje bodisi Vrhovnemu sodišcu, ali ce bi jo obdolženec oddal priporoceno po pošti ali jo izrocil upravi zaporov.

Sodba nº I Ips 113/2004 of Kazenski oddelek, May 06, 2004

V fazi kazenskega postopka po vložitvi obtožnice sodišce pri preizkusu obstoja utemeljenega suma ne more presojati verodostojnosti protislovnih dokazov. Takšno presojo lahko opravi le po izvedenem dokaznem postopku na glavni obravnavi.

Sodba nº I Ips 301/2003 of Kazenski oddelek, May 06, 2004

S tem ko je sodišce obsojenki za kaznivo dejanje poskusa umora omililo kazen na osem mesecev, torej pod enoletni minimum, je kršilo dolocbo 5. tocke 372. clena Zakona o kazenskem postopku (ZKP) v zvezi s 1. tocko 43. clena KZ.

Sodba nº I Ips 176/2000 of Kazenski oddelek, May 06, 2004

Navedbe v izreku kaznivega dejanja, opredeljenega kot nasilništvo po 1. odstavku 299. clena KZ, in sicer, da je obsojenec že veckrat pred dejanjema, opisanima ter casovno in krajevno opredeljenima v izreku, pretepal oškodovanko, ne predstavljajo zakonskega znaka obravnavanih kaznivih dejanj, pac pa je to le ilustracija obtožencevega siceršnjega odnosa do oškodovanke.

Sodba nº I Ips 138/2001 of Kazenski oddelek, May 06, 2004

Opredelitev, kdaj gre za veliko kolicino iz 2. odstavka 310. clena KZ, je vedno soodvisna od okolišcin primera, med drugim zlasti od narave, vrste ter specificnih lastnosti orožja, namena uporabe, nevarnosti in podobno. Tako lahko v posameznem primeru dolocena kolicina nevarnega vojaškega orožja, katerega promet je prepovedan (npr. eksplozivni vojaški izstrelki, avtomatsko strelno orožje), predstavlja veliko kolicino v smislu kvalifikatorne okolišcine, enaka kolicina manj nevarnega orožja, ka...

May 05, 2004

Sodba nº I Up 441/2004 of Upravni oddelek, May 05, 2004

Neutemeljene so tožnikove trditve, da je v svoji državi ogrožen zaradi razlogov, ki so relevantni za podelitev azila, saj tožnik po lastni izjavi v zvezi z ogrožanjem, ki ga opisuje, ni poiskal pomoci policije, v Slovenijo pa je pripotoval z veljavnim potnim listom.

Sodba nº I Up 470/2004 of Upravni oddelek, May 05, 2004

Ce prosilec da lažne podatke o svoji istovetnosti v vlogi za azil ter se ta postopek konca, tudi z novo vlogo, za katero trdi, da so v njej pravi podatki o njegovi istovetnosti, ne more uspeti, saj organ brez kakršnihkoli dokazov o prosilcevi istovetnosti, tudi podatkov v pravi vlogi, ne more šteti za verodostojne. Tako vlogo je treba zavrniti kot ocitno neutemeljeno v pospešenem postopku. S tem pa ni kršeno nacelo o nevracanju, saj se to nacelo prepleta s pogoji, ki morajo biti izpolnjeni za...

May 04, 2004

Sodba nº VIII Ips 182/2003 of Delovno-socialni oddelek, May 04, 2004

Pravilen je zakljucek sodišca, da je v sporni disciplinski zadevi odlocal nepristojen organ, kar pomeni, da sklep o prenehanju delovnega razmerja ni bil zakonit in da je tožniku delovno razmerje pri toženi stranki trajalo tudi v spornem obdobju.

Sodba nº VIII Ips 168/2003 of Delovno-socialni oddelek, May 04, 2004

Po dolocbi prvega odstavka 139. clena ZPIZ (1992) so organizacije in delodajalci dolžni delovne invalide obdržati na delu in jih razporediti na drugo ustrezno delo. Te zakonske obveznosti tožene stranke pogodba sklenjena med tožnikom in njo ni mogla spremeniti. V prvem odstavku 39. clena obligacijskega zakonika (OZ - Uradni list RS, št. 83/2001) je namrec dolocba, da mora pogodbena obveznost imeti dopustno podlago, v cetrtem odstavku istega clena pa je dolocba, da je pogodba brez take podlage...

Sodba nº VIII ips 189/2003 of Delovno-socialni oddelek, May 04, 2004

V obravnavanem primeru, ko je že sodišce prve stopnje prišlo do zakljucka, da je tožnikove izostanke z dela šteti za neopravicene, enako pa je ugotovilo tudi sodišce druge stopnje, gre za situacijo, v kateri je bil ugotovljen in rešen razlog za prenehanje delovnega razmerja. Obe sodišci prakticno enako, ceprav z razlicnim pristopom in ne glede na to, kdo nosi dokazno breme, štejeta za dokazano, da je tožnik izostal z dela neopraviceno. V takem primeru pa pravil o dokaznem bremenu ni mogoce up...

Sodba nº VIII 187/2003 of Delovno-socialni oddelek, May 04, 2004

V zvezi z dokazovanjem višine izgubljene place je sodišce ugotovilo, da je tožeca stranka svoje zahtevke ustrezno konkretizirala in jih tudi utemeljila s podatki, s katerimi je razpolagala. Tožeca stranka je torej postopala v skladu z dolocbo prvega odstavka 7. clena pa tudi 112. clena ZPP, cesar pa za toženo stranko ni mogoce trditi. Ta bi zadovoljila zahteve zakona, ce bi navedla, da ne soglaša s postavljenim zahtevkom, ce bi navedla, zakaj ne soglaša in ce bi za te svoje navedbe predložila...

Sodba nº VIII Ips 260/2003 of Delovno-socialni oddelek, May 04, 2004

Tožnik bi lahko sam vložil revizijo le, ce bi imel opravljen pravniški državni izpit.

Sodba nº VIII Ips 186/2003 of Delovno-socialni oddelek, May 04, 2004

Ce je delavec z istim dejanjem kršil delovno obveznost in povzrocil škodo delodajalcu, ustavitev disciplinskega postopka ne pomeni, da delavec tudi odškodninsko ni vec odgovoren.

Sodba nº VIII Ips 87/2004 of Delovno-socialni oddelek, May 04, 2004

Sodišce prve stopnje je odlocilo o tožbenem zahtevku po vsebini in je ugotovilo, da ni dokazano, da tožnica ni spoštovala navodil pristojnega zdravnika oziroma da je brez odobritve pristojnega zdravnika oziroma pristojne zdravniške komisije odpotovala iz kraja svojega bivanja. Na podlagi take ugotovitve je presodilo, da ni dokazan razlog za izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi iz šeste alinee prvega odstavka 111. clena ZDR.

Sodba nº VIII Ips 253/2003 of Delovno-socialni oddelek, May 04, 2004

Tožnik je bil ob sklenitvi pogodbe o šolanju pripravnik, zato je bila placa, ki se je upoštevala kot osnova za dolocitev nadomestila place za cas šolanja, njegova pripravniška placa. Po izrecni dolocbi tretjega odstavka 2. clena Pravilnika pripada delavcu, ki se izobražuje iz dela, kolicnik (torej osnovna placa), kot ga je imel pred odhodom na izobraževanje.

Sodba nº VIII R 5/2004 of Delovno-socialni oddelek, May 04, 2004

Okolišcina, da je tožnik sodnik porotnik sodišca, ki bi moralo odlocati o zadevi, predstavlja po presoji Vrhovnega sodišca tehten razlog za dolocitev drugega stvarno pristojnega sodišca.

Sodba nº VIII Ips 170/2003 of Delovno-socialni oddelek, May 04, 2004

Ker gre v bistvu za enake revizijske trditve, ki so bile obravnavane že v pred tem koncani revizijski zadevi, ne katero je bil tožnicin pooblašcenec že pred vložitvijo te revizije izrecno opozorjen, se lahko ponovne neskladne navedbe tožnicinega pooblašcenca, na katere je bilo že veckrat odgovorjeno, uvršcajo v sfero nepoštene uporabe procesnih pravic.

Sklep nº Ips 181/2003 of Delovno-socialni oddelek, May 04, 2004

Za ugotovitev vrednosti spornega predmeta, od katere je odvisna pravica do revizije, se vzame samo vrednost glavnega zahtevka. Tožnica tožbe, v kateri je uveljavljala placilo zakonitih obresti kot stransko terjatev, po zakljucku glavne obravnave ne more vec spremeniti.

Sodba nº in sklep VIII Ips 163/2003 of Delovno-socialni oddelek, May 04, 2004

Ob ugotovitvi, da je tožnik storil dve hujši kršitvi delovnih obveznosti, v posledici katerih je toženi stranki nastala škoda v višini 33.886 SIT in ob ugotovitvi disciplinskih organov in sodišca, da bi zaradi takšnih kršitev toženi stranki lahko nastala tudi vecja škoda, so bili podani zakoniti pogoji za izrek disciplinskega postopka delovnega razmerja.

Sklep nº Ips 152/2003 of Delovno-socialni oddelek, May 04, 2004

Za presojo zakonitosti nepogojno izrecenega ukrepa prenehanja delovnega razmerja so pomembne le tiste olajševalne okolišcine, ki omogocajo pozitivno prognozo delavcevega razmerja, oziroma olajševalne okolišcine, ki vplivajo na presojo resnosti razlogov za prenehanje delovnega razmerja.

Sodba nº VIII Ips 126/2003 of Delovno-socialni oddelek, May 04, 2004

Kršeno je nacelo pravice do obrambe, ki izhaja iz 61. in 63. clena ZTPDR, ce v zahtevi za zacetek disciplinskega postopka ocitane kršitve niso vsebinsko in casovno opredeljene. Odlocitve delodajalca o izrecenem disciplinskem ukrepu prenehanja delovnega razmerja so nezakonite, ce je bil ukrep izrecen delavcu za dela, ki jih ni opravljal.

Sodba nº VIII Ips 149/2003 of Delovno-socialni oddelek, May 04, 2004

Delodajalec ima pravico, dana podlagi 85. clena ZTPDR in 113. clena ZDR v svojih aktih doloci, da mora biti delavec v casu bolezenskega dopusta v nacelu doma. Takšne dolocbe niso v nasprotju z ustavo Republike Slovenije, in so v skladu s Pravilnikom obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št.3/98 do 30/03).

Sodba nº VIII Ips 135/2003 of Delovno-socialni oddelek, May 04, 2004

Delovno sodišce je pristojno in mora ugotavljati znake kaznivega dejanja, ce je za kršitev delovnih obveznosti in za ugotovitev njegove odgovornosti takšne znake treba ugotoviti. Takšno ugotavljanje ne pomeni poseganje v delavceve ustavne pravice.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2019, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners