Vrhovno Sodišče: Opinions issued on June 2004

June 29, 2004

Sodba nº I Ips 190/2004 of Kazenski oddelek, June 29, 2004

Teža kaznivega dejanja, vkljucno s pricakovanimi hudimi posledicami za zdravje vecjega števila oseb, lahko kaže na ponovitveno nevarnost, saj dokazuje brezobzirnost in odlocenost storilca, da izvrši kaznivo dejanje ne glede na njegove posledice.

Sklep nº VIII R 8/2004 of Delovno-socialni oddelek, June 29, 2004

Spor o dokoncni odlocbi zavoda o vracilu prispevkov v okviru ukrepov aktivne politike zaposlovanja je upravni spor.

June 28, 2004

Sklep nº VIII Ips 33/2004 of Delovno-socialni oddelek, June 28, 2004

Sodišce druge stopnje je spremenilo dokazno oceno in na podlagi tega spremenilo sodbo prve stopnje brez obravnave, je prekršilo dolocbo prve tocke 358. clena ZPP in je to vplivalo na pravilnost in zakonitost drugostopne odlocitve. Zato gre za bistveno kršitev iz prvega odstavka 339. clena ZPP.

June 24, 2004

Sodba nº II Ips 488/2003 of Civilni oddelek, June 24, 2004

Presoja višine odškodnine za negmotno škodo.

Sodba nº II Ips 441/2003 of Civilni oddelek, June 24, 2004

Za odkup stanovanja po privatizacijskih dolocbah SZ bi bila pravno odlocilna samo stanovanjska pravica na dan uveljavitve SZ na stanovanju v Mariboru, katerega odkup zahteva, ki pa je ni bilo, ne pa zatrjevana stanovanjska pravica na stanovanju v Nišu (v tujini).

Sodba nº II Ips 485/2003 of Civilni oddelek, June 24, 2004

Neutemeljen je revizijski ocitek, da bi moralo sodišce tožbo (z opozorilom na posledice, ce tožena stranka na njo v 30-dneh ne odgovori) vrociti sedanjemu odvetniku tožene stranke. Procesni ucinki pooblastila (v razmerju do sodišca in nasprotne stranke) nastanejo namrec šele s predložitvijo pooblastila sodišcu (prim. prvi odstavek 98. clena ZPP). Do takrat pa opravlja sodišce procesna dejanja neposredno nasproti stranki. Pri tem ni pomembno, ali ima toženec odvetnika v kakšnem drugem postopku...

Sodba nº II Ips 492/2003 of Civilni oddelek, June 24, 2004

Ce sodišce razumno oceni, da nekateri predlagani dokazi oziroma dejstva, ki naj se z njimi ugotovijo, za odlocitev v sporu niso odlocilni, ali pa da je neko dejstvo že dokazno, nadaljnjih dokazov ni dolžno izvajati.

Sklep nº I R 47/2004 of Civilni oddelek, June 24, 2004

Predlog za prenos pristojnosti je utemeljen, ker je pravdna stranka zaposlena pri krajevnem pristojnem sodišcu.

Sodba nº in sklep II Ips 339/2003 in II Ips 340/2003 of Civilni oddelek, June 24, 2004

Vprašanje dobrovernosti posesti je materialnopravni zakljucek, podlaga za tak zakljucek pa so dejanske ugotovitve. Prav te posamezne dejanske ugotovitve toženkine revizija izpodbija kar pa ni dovoljeno, saj revizije ni mogoce vložiti zaradi zmotne ali nepopolne ugotovitve dejanskega stanja.

Sodba nº II Ips 640/2003 of Civilni oddelek, June 24, 2004

V casu, ko naj bi tožnica sklenila pogodbo o odkupu stanovanja, bi morala biti imetnica stanovanjske pravice na tem stanovanju, poleg tega pa bi glede na veljavna dolocila 68. clena URS in UZITUL morala izpolnjevati tudi pogoj državljanstva Republike Slovenije.

Sodba nº II Ips 473/2003 of Civilni oddelek, June 24, 2004

Ni pomembno, ali je odgovornost za stvarne napake posebna oblika poslovne odškodninske odgovornosti, ali pa je to poseben institut. Bistveno je, da zakon odgovornosti za napake nikjer ne omejuje z narocnikovim prispevkom k temu, da ima delo napake.

Sklep nº II Ips 480/2003 of Civilni oddelek, June 24, 2004

Pravici stranke, da se v postopku izjavi, odgovarja obveznost sodišca, da vse navedbe stranke vzame na znanje, da oceni njihovo dopustnost in relevantnost, ter da se do tistih navedb, ki so dopustne in za odlocitev bistvenega pomena v obrazložitvi sodbe tudi opredeli. Sodišce prve stopnje bi moralo zato tožencu odgovoriti na oba ugovora. Opredeliti bi se moralo tudi do ugovora izpolnitve, saj je nosilnega pomena.

Sodba nº II Ips 487/2003 of Civilni oddelek, June 24, 2004

Temeljni naceli za odmero odškodnine za nepremoženjsko škodo sta nacelo individualizacije višine odškodnine in nacelo objektivne pogojenosti višine odškodnine. Nacelo individualizacije zahteva upoštevanje stopnje in trajanja bolecin in strahu, izhaja pa iz spoznanja, da je posameznik neponovljiva in nerazdružljiva celota telesne in duševne biti (zato vsak specificno doživlja svojo telesno in duševno celovitost in posege vanje). Nacelo objektivne pogojenosti višine odškodnine pa terja upošteva...

Sklep nº II Ips 647/2003 of Civilni oddelek, June 24, 2004

Dolocba 180. clena ZPP, ki se nanaša na dolžnost placila takse ob vložitvi tožbe in na posledice, kadar tožbi ni priloženo potrdilo o placilu dolžne sodne takse, predpostavlja sodelovalno dolžnost tožece stranke. Zato ni mogoce pritrditi revizijski tezi, po kateri bi moralo "sodišce prve stopnje ob prejemu pritožbe v funkciji razjasnjevalne oblasti opraviti poizvedbe in odpraviti dvom o placilu takse".

Sklep nº II Ips 500/2003, enako tudi II Ips 41/2004 of Civilni oddelek, June 24, 2004

Proti pravnomocni sodni odlocbi o obrestih, ki niso bile uveljavljene kot glavni zahtevek, revizija ni dovoljena.

Sklep nº II Ips 499/2003 of Civilni oddelek, June 24, 2004

V primeru, da stranke, ki je pravna oseba, v pooblastilnem razmerju ne zastopa tisti, ki jo je po zakonu upravicen zastopati, je lahko podana absolutna bistvena kršitev dolocb pravdnega postopka.

Sodba nº II Ips 335/2003 of Civilni oddelek, June 24, 2004

Krog upravicencev do odškodnine zakonski dolocbi 3. odstavka 18. clena ZOZ je omejen na osebe iz 1. odstavka 18. clena ZOZ, kar pomeni, da se ne nanaša na druge odškodovance v vojnih dogodkih, ki so deležni jamstva države le v okviru njene odškodninske odgovornosti, predvidene z dolocbo prvega odstavka 26. clena URS za škodo, povzroceno s protipravnim ravnanjem javnopravnih oseb in ki se presoja po javnem (in ne zasebnem) pravu.

Sklep nº II Ips 120/2004 of Civilni oddelek, June 24, 2004

Po dolocbi 383. clena ZPP s 37. clenom ZNP veljajo v postopku z revizijo smiselno dolocbe ZPP o pritožbi, med drugim tudi dolocba drugega odstavka 334. clena istega zakona.

Sodba nº II Ips 312/2003 of Civilni oddelek, June 24, 2004

Nevšecnosti, ki spremljajo zdravljenje zmeckanine dveh in dela tretjega prsta ter dela dlani ene roke s posledicno amputacijo, je treba namrec kljub teži same poškodbe vrednotiti tudi z vidika obsega prizadetosti tožnikove telesne integritete v primerjavi s podobnimi poškodbami bistveno bolj vitalnih delov cloveškega telesa oziroma organizma, zdravljenje katerih je že po naravi stvari nujno povezano z še bistveno vecjimi in obsežnejšimi nevšecnostmi. Pravkar obrazloženo je potrebno upoštevati...

Sklep nº I R 44/2004 of Civilni oddelek, June 24, 2004

Zakonska zveza med sodnico sodišca, ki je pristojno za sojenje v pritožbenem postopku, in eno od strank v tem postopku, je tehten razlog za dolocitev drugega stvarno pristojnega sodišca.

Sklep nº I R 51/2004 of Civilni oddelek, June 24, 2004

Pravnomocna opredelitev uveljavljanja procesne pravice kot zlorabe že pojmovno izkljucuje socasno tehtnost razloga za njeno uveljavitev.

Sodba nº I Ips 78/2004 of Kazenski oddelek, June 24, 2004

Ceprav sodišce druge stopnje ni vrocilo obsojencu in njegovemu zagovorniku predloga, ki ga je v skladu z dolocbo 2. odstavka 377. clena ZKP podal višji državni tožilec, pa ta pomanjkljivost lahko predstavlja bistveno kršitev dolocb kazenskega postopka iz 2.

Sodba nº I Ips 189/2004 of Kazenski oddelek, June 24, 2004

Navedbe, da je obdolžencevo dekle oziroma zunajzakonska partnerica vzela v najem stanovanje, da je stalno zaposlena, da mu pomagajo starši ter da od leta 1999 ni storil kaznivega dejanja, ne pomenijo uveljavljanje kršitev zakona, temvec le nestrinjanje z dejanskimi zakljucki sodišca v izpodbijanih sklepih. Zahteve za varstvo zakonitosti pa ni mogoce vložiti zaradi zmotno ali nepopolno ugotovljenega dejanskega stanja (2. odstavek 420. clena ZKP).

Sodba nº I Ips 378/2003 of Kazenski oddelek, June 24, 2004

Ker zagovornik ni v zakonskem roku uveljavljal razloga za izlocitev sodnika iz 6. tocke 39. clena ZKP oziroma okolišcine, ki so vplivale na sodnikovo nepristranskost, ceprav bi to lahko storil, se na takšno kršitev zakona, cetudi bi bila podana, ne more uspešno sklicevati v pritožbenem postopku in še toliko manj v zahtevi za varstvo zakonitosti kot izrednem pravnem sredstvu.

Sodba nº I Ips 337/2003 of Kazenski oddelek, June 24, 2004

Vrhovno sodišce opravi preizkus v okviru dolocbe 427. clena ZKP le, ce se mu ob odlocanju o zahtevi za varstvo zakonitosti, vloženi iz razlogov, zaradi katerih jo je mogoce vložiti (1. odstavek 420. clena ZKP), pojavi precejšen dvom o resnicnosti odlocilnih dejstev.

Sklep nº I Ips 182/2004 of Kazenski oddelek, June 24, 2004

Zahteva za varstvo zakonitosti, vložena zoper pravnomocni sklep o predlogu za prenos krajevne pristojnosti, ni dovoljena.

Sodba nº I Ips 362/2003 of Kazenski oddelek, June 24, 2004

Na prvem zaslišanju pred preiskovalnim sodnikom sta se prici potem, ko sta prebrali oziroma pregledali zapisnika o njunem zaslišanju, ki sta ju podala kot obdolženca pred avstrijskimi organi in ki se v prevodu nahajata v spisu, izrecno sklicevali na resnicnost in tocnost njunih izpovedb. S tem sta njuni takratni izjavi postali sestavni del zapisnika o zaslišanju pred preiskovalnim sodnikom, saj sta bili izraz njune svobodne procesne volje, zapisnik o njunem zaslišanju pa tudi obsega vse bistv...

Sodba nº I Ips 168/2004 of Kazenski oddelek, June 24, 2004

V opisu kaznivega dejanja po 3. v zvezi s 1. odstavkom 183. clena KZ se zakonski znak zlorabe položaja izraža predvsem v konkretizaciji razmerja med storilcem in osebo, ki je spolno napadena. S spremljajocimi ravnanji storilca, kot dajanje ali obljubljanje materialnih ali drugih koristi ali izrekanje groženj s poslabšanjem položaja podrejene osebe, se sicer jasneje izraža storilceva zloraba položaja, niso pa za njeno ugotovitev vselej nujen pogoj in zadostuje, ce so navedene v obrazložitvi so...

Sodba nº I Ips 177/2004 of Kazenski oddelek, June 24, 2004

Ustavni pogoj za odreditev pripora, po katerem se sme oseba pripreti le, ce je to neogibno potrebno za potek kazenskega postopka, se nanaša na zagotovitev obdolženceve navzocnosti, torej na priporni razlog begosumnosti (1. tocka 1. odstavka 201. clena ZKP). Temelj pripornega razloga ponovitvene nevarnosti iz 3. tocke 1. odstavka 201. clena ZKP pa je neogibna potrebnost za varnost ljudi.

June 23, 2004

Sodba nº VIII R 9/2004 of Delovno-socialni oddelek, June 23, 2004

V primeru, ko se ni zacet postopek, je za zacasno odredbo v zavarovanje terjatve, o kateri bi kot stvarno pristojno sicer odlocba delovno sodišce, za odlocitev pristojno redno sodišce, ki je pristojno za dolocitev o predloga za izvršbo.

June 22, 2004

Sodba nº I Up 209/2002 of Upravni oddelek, June 22, 2004

Po Zakonu o dohodnini je zavezanec za placilo dohodnine fizicna oseba (delavec). Zato pravna oseba (delodajalec) ni upravicena zahtevati vracila placanih akontacij dohodnine, ki jih je obracunala od nadomestil delavcem za uporabo lastnega orodja.

Sodba nº I Up 141/2001 of Upravni oddelek, June 22, 2004

Nagrada stecajnemu upravitelju je po 4. alinei 16. clena ZDoh osnova za odmero davka, saj gre za placilo za opravljeno delo.

Sodba nº I Up 1014/2000 of Upravni oddelek, June 22, 2004

Davcni zavezanec lahko uveljavlja davcno olajšavo za polnoletne za delozmožne otroke, ki se ne šolajo, so pa prijavljeni na zavodu za zaposlovanje, le ce živijo z njim v skupnem gospodinjstvu. Skupno gospodinjstvo pa ni le ekonomska, temvec tudi življenjska skupnost.

Sodba nº I Up 351/2002 of Upravni oddelek, June 22, 2004

V fazi dovolitve obnove je treba preizkusiti, ali je okolišcina, ki pomeni razlog za obnovo postopka, verjetno izkazana. Pri tem se ne ugotavlja, ali novo dejstvo res obstaja, ampak se novo dejstvo ocenjuje abstraktno: ali je uveljavljani razlog obnove eden tistih, ki so našteti v zakonu.

Sklep nº VIII Ips 225/2003 of Delovno-socialni oddelek, June 22, 2004

Odlok o izplacevanju vojaških pokojnin ne doloca, kakšne bi morale biti akontacije vojaških pokojnin za vojaške osebe s cinom višjim od polkovnika. Odlok je leta 1998 prenehal veljati (kar sicer ne bi bila ovira za morebitno presojo ustavnosti), predvsem pa je ugotoviti, da pri njem ne gre za protiustavno dolocbo obstojecega besedila odloka, ampak za pravno praznino. Ker drugi odstavek 3. clena zakona o sodišcih (ZS - Uradni list RS, št. 19/94 in nadalj.) doloca, da v primeru, ce se civilnopr...

Sodba nº III Ips 26/2003 of Gospodarski oddelek, June 22, 2004

V primeru, da bi najemnik dosegel razveljavitev med najemodajalcem in tretjim (drugo toženko) sklenjene prodajne pogodbe in pa sklenitev prodajne pogodbe, katere predkupna pravica pa ni bila vpisana v zemljiško knjigo, bi najemnik niti po sklenitvi prodajne pogodbe ne mogel doseci vknjižbe lastninske pravice v svojo korist. Ce se namrec vknjižba lastninske pravice v korist tretjega ne razveljavi, potem ostane kot lastnik vpisan v zemljiško knjigo tretji. Tudi ce bi najemnik predlog za vknjižb...

Sklep nº III Ips 30/2003 of Gospodarski oddelek, June 22, 2004

Dovoljenja predsednika stecajnega senata iz tretjega odstavka 129. clena ZPPSL se lahko podeli le za konkretno pravno dejanje.

June 17, 2004

Sklep nº I R 48/2004 of Civilni oddelek, June 17, 2004

Ko ni bilo ugovorov krajevne nepristojnosti toženih strank, tožece stranke pa takega ugovora nima, in ko ni izkljucne krajevne pristojnosti drugega sodišca, se v skladu s tretjim odstavkom 17. clena ZPP ustali pristojnost sodišca, pri katerem je vložena tožba, in se to ne more vec izreci za krajevno nepristojno.

Sklep nº II Ips 454/2003 of Civilni oddelek, June 17, 2004

Sodišce druge stopnje je ugotovilo bolecinska obdobja in cas zdravljenja oziroma bolniškega staleža v bistveno krajšem trajanju kot sodišce prve stopnje. Drugacno dejansko stanje je ugotovilo brez pritožbene obravnave in s tem kršitev 1. in 4. tocko 358. clena ZPP. Ta kršitev je vplivala na zakonitost in pravilnost drugostopenjske sodbe, saj je pritožbeno sodišce predvsem krajši bolniški stalež in krajše bolecinsko obdobje navedlo kot odlocilni razlog za znižanje odškodnine.

Sklep nº I R 41/2004 of Civilni oddelek, June 17, 2004

Okolišcina, da je upnikova žena sodnica Višjega sodišca v X., je tehten razlog za dolocitev drugega višjega sodišca za dolocanje na drugi stopnji.

Sklep nº II Ips 360/2003 of Civilni oddelek, June 17, 2004

Ker uveljavlja tožeca stranka v tej pravdi placilo glavnice, se obresti, pa ceprav se njihovo placilo uveljavlja v kapitaliziranem znesku, ne upoštevajo. Ob obstoju glavnega zahtevka za placilo glavnice ne more dobiti zahtevek za placilo obresti, pa ceprav kapitaliziranih, narave glavnega zahtevka.

Sklep nº II Ips 383/2003 of Civilni oddelek, June 17, 2004

V sporih zaradi izpodbijanja priznanja ocetovstva, ki so zrcalna podoba sporov za ugotovitev danega priznanja, gre za premoženjskopravne spore.

Sodba nº II Ips 388/2003 of Civilni oddelek, June 17, 2004

88. clen ZDen se ne nanaša na denacionalizacijske primere, ko se v postopku upravicencu ne vrne nepremicnina v naravi. Zajema namrec le prvo obliko denacionalizacije - vrnitev premoženja (1. oddelek III. poglavja ZDen), ne pa tudi druge - placilo odškodnine (2. oddelek tega poglavja). Vendar pa to pomeni, da obstaja možnost vrnitve vse dotlej, dokler ne potece brezuspešno 30-dnevni rok za vložitev zahteve za denacionalizacijo ali dokler upravicenec ne izjavi, da zahteva denacionalizacijo v ob...

Sodba nº II Ips 381/2003 of Civilni oddelek, June 17, 2004

Revizija se lahko vloži zaradi relativne bistvene kršitve dolocb pravdnega postopka iz prvega odstavka 339. clena ZPP le, ce je bila ta storjena v postopku pred sodišcem druge stopnje (2. tocka prvega odstavka 370. clena ZPP). Za takšen primer gre tudi takrat, ko je revident že v pritožbi uveljavljal takšno kršitev, pa je pritožbeno sodišce neutemeljeno ni sankcioniralo. V tej zadevi tožena stranka v pritožbi sploh ni uveljavljala procesnih kršitev in tako tudi ne te, da je tožnico na naroku ...

Sklep nº II Ips 702/2003 of Civilni oddelek, June 17, 2004

Vrednost spora v obravnavanem primeru je enaka znesku, ki predstavlja odstotek odgovornosti za nastalo škodo, ta pa ne presega vrednosti iz drugega odstavka 367. clena ZPP.

Sodba nº II Ips 315/2003 of Civilni oddelek, June 17, 2004

Dogovor o spremembi solastninskih deležev zaradi vlaganj morajo skleniti vsi solastniki. Povedano drugace: pri sestavi in podpisu take pogodbe morajo sodelovati vsi solastniki, katerih solastninski deleži se spreminjajo, in doseženo mora biti njihovo soglasje.

Sodba nº II Ips 484/2003 of Civilni oddelek, June 17, 2004

Izguba pravic iz zavarovanja je pogojena s prisotnostjo alkohola pri zavarovancu v casu upravljanja z vozilom.

Sodba nº I Ips 169/2004 of Kazenski oddelek, June 17, 2004

Dejstvo, da naj bi osumljenec streljal z neznanim strelnim orožjem kalibra 7,65 mm s petimi pripadajocimi naboji, ki spadajo v kategorijo B 3. clena Zakona o orožju (ZOro), za katere je po 10. clenu omenjenega zakona potrebno imeti orožno listino, te pa da ni imel, zadošca zgolj za sklepanje, da je osumljenec v casu obravnavanja kaznivega dejanja posedoval orožje in strelivo brez ustrezne orožne listine, kar je po 4. tocki 81. clena ZOro prekršek. Niso pa to okolišcine, ki utemeljujejo sum, d...

Sodba nº I Ips 348/2002 of Kazenski oddelek, June 17, 2004

Med izjemami od nacela, da mora sodišce dokaze na glavni obravnavi neposredno izvesti, je tudi tista o branju zapisnikov o prejšnjem zaslišanju price s soglasjem strank, dolocena v 2. odstavku 340. clena ZKP.

Sodba nº I Ips 171/2004 of Kazenski oddelek, June 17, 2004

Obdolženec v zahtevi navaja, da trpi za kronicno epilepsijo in v zvezi s tem razpolaga tudi z zdravstveno dokumentacijo. Trdi, da je postopek zoper njega konstrukt oziroma posledica lažnih ovadb in uveljavlja razlog zmotno in nepopolno ugotovljenega dejanskega stanja, zaradi katerega zahteve za varstvo zakonitosti ni mogoce vložiti (2. odstavek 420. clena ZKP).

Sodba nº I Ips 6/2003 of Kazenski oddelek, June 17, 2004

Ce stranka v zakonsko dolocenem roku ne zahteva izlocitve sodnika, pa bi to lahko storila, je prekludirana, zato v pritožbi zoper sodbo sodišca prve stopnje ne more uveljavljati kršitev dolocb iz 2. tocke 1. odstavka 371. clena ZKP, še toliko manj pa sme to uveljavljati prvic z zahtevo za varstvo zakonitosti.

Sodba nº I Ips 129/2003 of Kazenski oddelek, June 17, 2004

Ugovor, da poimensko doloceni sodnik prve stopnje ali sodnik porotnik v doloceni zadevi ne sme opravljati svoje dolžnosti, ker je glede njega podan kateri od izlocitvenih razlogov, lahko stranka uveljavlja le v okviru zakonskih rokov. Ce tega ne stori, pa bi lahko, je v svoji pravici prekludirana oziroma v pritožbi zoper sodbo sodišca prve stopnje, še manj pa v zahtevi za varstvo zakonitosti, kršitve v povezavi z nepristranskostjo sodnika ne more vec uveljavljati.

Sodba nº I Ips 107/2004 of Kazenski oddelek, June 17, 2004

Ko sodišce odloca o tem, ali bo ugodilo zahtevi in dovolilo obnovo kazenskega postopka ali jo bo zavrnilo (1. odstavek 414. clena ZKP), se ne more spušcati v oceno verodostojnosti predlaganih in izvedenih dokazov, temvec oceni le, ali so po vsebini takšni, da bi sami zase ali v zvezi s prejšnjimi dokazi utegnili povzrociti oprostitev obsojenca ali izrek sodbe po milejšem kazenskem zakonu.

Sodba nº I Ips 157/97, I Ips 158/97, I Ips 159/97 in I Ips 160/97 of Kazenski oddelek, June 17, 2004

Ker so bile v postopku na podlagi zahteve za revizijo obsojenke oprošcene obtožbe za kaznivo dejanje po 8. tocki 3. clena ZKLD, glede na tako spremembo sodbe obsojenke nimajo vec pravnega interesa za odlocitev sodišca v zvezi z njihovimi zahtevami za varstvo zakonitosti glede istega kaznivega dejanja.

Sodba nº I Ips 180/2004 of Kazenski oddelek, June 17, 2004

Ker je bil v casu sojenja pred sodišcem prve stopnje preklic pogojne obsodbe možen in zato zakonit, ne pa tudi v casu sojenja pred sodišcem druge stopnje, ker je rok za preklic pogojne obsodbe že potekel, je bilo v takem položaju višje sodišce s spremembo prvostopne sodbe dolžno odpraviti nastalo kršitev kazenskega zakona iz 5. tocke 372. clena ZKP v zvezi 1. odstavkom 55. clena KZ v okviru preizkusa po uradni dolžnosti.

Sodba nº I Ips 174/2004 of Kazenski oddelek, June 17, 2004

Presoja razlogov za odreditev pripora zaradi ponovitvene nevarnosti (3. tocka 1. odstavka 201. clena ZKP).

Sodba nº I Ips 119/2004 of Kazenski oddelek, June 17, 2004

Izvršitveno dejanje izmikanja placevanju preživnine je v izreku pravnomocne sodbe opisano z vec oblikami obsojencevega aktivnega ravnanja in tudi z opustitvami, med drugim, da denar, ki ga zasluži, porabi izkljucno zase oziroma za svoje stroške, kot so stroški za telefon in prevozni stroški. Ceprav je nacin porabe denarja naveden primeroma, pa je že sam ocitek, da je prisluženi denar porabil zase in za svoje stroške dovolj konkretiziran in tudi razumljiv.

Sodba nº I Ips 374/2002 of Kazenski oddelek, June 17, 2004

Presoja, ali opis kaznivega dejanja glede obsojenca vsebuje vse zakonske znake kaznivega dejanja prepovedanega prehoda cez državno mejo po 2. odstavku 311. clena v zvezi s 25. clenom KZ.

June 16, 2004

Sklep nº I Up 641/2004 of Upravni oddelek, June 16, 2004

Z zacasno odredbo se zacasno uredijo pravice, obveznosti in pravne koristi, ki imajo podlago v materialnih predpisih. Ce pa je predmet upravnega spora vprašanje lastnosti stranke v postopku, tega vprašanja že po naravi stvari ni mogoce urediti zacasno.

Sodba nº I Up 642/2004 of Upravni oddelek, June 16, 2004

Tožnikovo sodelovanje v Osvobodilni vojski Kosova glede na porocila mednarodnih nevladnih in drugih organizacij o stanju na Kosovu ter v Srbiji in Crni gori, ni razlog za priznanje azila iz humanitarnih razlogov (3. odst. 1. clena ZAzil), tožnik pa tudi ne izpolnjuje pogojev po 2. odst. 1. clena ZAzil. Tožnik s svojimi izjavami o stanju na Kosovu, glede na to, da že od leta 1998 živi v Sloveniji, ne more omajati verodostojnosti porocil mednarodnih in drugih organizacij, ki so sedaj na Kosovu,...

Sodba nº I Up 501/2002 of Upravni oddelek, June 16, 2004

V primeru, ko je objekt, katerega odstranitev je odrejena z inšpektorjevo odlocbo, definiran z drugimi podatki, da ni dvoma za kateri objekt gre, izrek odlocbe zaradi napacne navedbe parcelne številke ni toliko nejasen, da odlocba ne bi mogla biti izvršljiva.

Sodba nº I Up 444/2002 of Upravni oddelek, June 16, 2004

V upravnem sporu se pritožba iz razloga zmotne ali nepopolne ugotovitve dejanskega stanja vloži le, ce je dejansko stanje ugotavljalo prvostopno sodišce, kar pa ga v tem primeru ni, temvec je svojo odlocitev oprlo na dejansko stanje, ki ga je ugotovil prvostopni upravni organ.

Sodba nº in sklep G 20/2002 of Gospodarski oddelek, June 16, 2004

Druge osebe imajo proti odlocbi Banke Slovenije o ugotovitvi razloga za njihovo likvidacijo enako sodno varstvo kot banke v postopku sodnega varstva proti odlocbam Banke Slovenije o prenehanju banke.

Sklep nº G 6/2004 of Gospodarski oddelek, June 16, 2004

Vprašanje izlocitve clana strokovnega sveta Agencije iz postopka za odlocanje o odvzemu dovoljenja je eno od postranskih vprašanj, to je vprašanj, ki se pojavljajo v zvezi z izvedbo postopka, pa se o njih ne odloca z odlocbo.

June 15, 2004

Sodba nº VIII 265/2003 of Delovno-socialni oddelek, June 15, 2004

Tako je tudi enotno stališce Vrhovnega sodišca v podobnih zadevah o tem, zakaj v tovrstnih odškodninskih zadevah ni mogoce uporabiti 919. clena in drugih dolocb ZOR in tudi sicer ne prisoditi zakonskih zamudnih obresti za cas pred izdajo sodbe prve stopnje; da bi taka prisoja glede na strukturo obrestne mere predstavljala dvojno valorizacijo odškodnine in da so razmere za spremembo ustaljene sodne prakse dozorele z uveljavitvijo Obligacijskega zakonika in ZPOMZO-A, ko so bile izrecno locene p...

Sodba nº VIII Ips 252/2003 of Delovno-socialni oddelek, June 15, 2004

Okolišcine, ki vplivajo na izbiro disciplinskega ukrepa, niso same po sebi že tudi tiste, ki utemeljujejo odlocitev o pogojni odložitvi izvršitve ukrepa, ceprav so nekatere lahko celo iste. Bistvena je pozitivna prognoza, da je mogoce pricakovati, da bo že samo grožnja z izvršitvijo disciplinskega ukrepa vplivala na delavca tako, da ne bo vec ponavljal kršitev delovnih obveznosti.

Sodba nº VIII Ips261/2003 of Delovno-socialni oddelek, June 15, 2004

Tožena stranka se ne more uspešno sklicevati na to, da je prosta svojih obveznosti iz pravnomocne sodbe, ker je hotela izvršiti sodbo še pred njeno pravnomocnostjo s sklenitvijo nekakšne "zacasne"

Sodba nº VIII Ips 222/2003 of Delovno-socialni oddelek, June 15, 2004

Drugacno oceno neposredno izvedenih dokazov lahko sodišce druge stopnje sprejme samo na podlagi obravnave (1. tocka 358. clena ZPP). Ker je sodišce druge stopnje spremenilo dokazno oceno in na podlagi tega spremenilo sodbo prve stopnje brez obravnave, je prekršilo dolocbo prve tocke 358. clena ZPP in je to vplivalo na pravilnost in zakonitost drugostopne odlocitve. Zato gre za bistveno kršitev iz prvega odstavka.

Sklep nº VIII Ips 31/2004 of Delovno-socialni oddelek, June 15, 2004

Preizkus zakonitosti (formalne in materialne) individualne dolocbe, s katero pravno razmerje nastane, se spremeni ali preneha, je mogoc le na podlagi predpisa, ki je na ustrezen nacin objavljen. Objava in veljavnost splošnega akta kot akta, je nekaj drugega kot obveznost delodajalca, da delavce seznani s pravicami in obveznostmi iz delovnega razmerja (3. odd. 11 clen ZTPDR).

Sklep nº VIII Ips 254/2003 of Delovno-socialni oddelek, June 15, 2004

V tretjem odstavku 86. clena ZPP je dolocba, da lahko v postopku z izrednimi pravnimi sredstvi stranka opravlja pravdna dejanja samo po pooblašcencu, ki je odvetnik z izjemo, ce ima stranka sama ali njen zakoniti zastopnik opravljen pravniški državni izpit (cetrti odstavek 86. clena ZPP). Ker gre za obligatorno zastopanje, to pomeni, da stranka sama ni postulacijsko sposobna, saj se šteje, da sama svojim procesnim dejanjem ne more dati pravno relevantne izrazne oblike.

Sodba nº VIII Ips 242/2003 of Delovno-socialni oddelek, June 15, 2004

Po dolocbi prvega odstavka 43. clena ZPIZ (1992) je pokojnina odmerjena od mesecnega povprecja plac, ki jih je zavarovanec dobil v katerih koli zaporednih desetih letih zavarovanja po 1.1.1970. V to pokojninsko osnovo se po dolocbah 45. clena ZPIZ vštevajo tudi place za cas prejemanja nadomestila place po predpisih o zdravstvenem zavarovanju in otroškem varstvu, kar pomeni, da tožnica zaradi bolniškega staleža oziroma porodniške ni bila prikrajšana. Res je, da ji v pokojninsko osnovo niso bil...

Sodba nº VIII Ips 214/2003 of Delovno-socialni oddelek, June 15, 2004

Ne glede na dolocbo 34. clena ZZVZZ, da ima zavarovanec pravico do nadomestila do dneva, ko postane odlocba o ugotovitvi invalidnosti I. kategorije pravnomocna, ki je uporabljiva za zavarovance v delovnem razmerju, saj jim s pravnomocnostjo odlocbe ZPIZ delovno razmerje preneha po sili zakona, pa taka dolocba za zavarovance iz 5. tocke prvega odstavka 15. clena ZZVZZ ni vedno uporabljiva. Njihova odjava iz zavarovanja je odvisna tudi od postopkov tožene stranke, to pa pomeni, da mora za njih ...

Sodba nº VIII Ips 211/2003 of Delovno-socialni oddelek, June 15, 2004

V tabeli iz 9. clena ZRPJZ opredeljene kolicnike za dolocitev osnovne place na tipicnih delovnih mestih je šteti za zakonsko zagotovljen nivo osnovnih plac za posamezna delovna mesta v državni upravi, ki jih glede na dolocbe 3. odstavka 86. clena ZTPDR niti s KP, niti s splošnim aktom delodajalca ni mogoce zmanjšati.

Sodba nº VIII Ips 202/2003 of Delovno-socialni oddelek, June 15, 2004

Uveljavljanje pravic za primer brezposelnosti ne izkljucuje sodnega varstva zoper dokoncno odlocbo delodajalca o prenehanju delovnega razmerja delavca.

Sklep nº VIII Ips 175/2003 of Delovno-socialni oddelek, June 15, 2004

Ker je tožnik v svojem ugovoru zanikal neupravicenost odsotnosti z dela in toženi stranki hkrati ocital onemogocanje opravljanje dela, ob tem pa opozoril tudi na pomembno vprašanje njegove razporeditve na delovno mesto zaradi le pavšalne obravnave njegovega ugovora, ne da bi bil o tem obvešcen, tožena stranka ni dokazala resnega razloga za odpoved delovnega razmerja.

Sodba nº VIII Ips 240/2003 of Delovno-socialni oddelek, June 15, 2004

Glede na to, kako je tožena stranka ob predložitvi sama opredelila vlogo - odgovor na predlog za izdajo zacasne odredbe in glede na njeno vsebino sodišce navedene vloge utemeljeno ni štelo za odgovor na tožbo.

Sklep nº VIII Ips 13/2004 of Delovno-socialni oddelek, June 15, 2004

Ker stranki spora ne izpolnjujeta pogojev, ki gre za pristojnost slovenskega sodišca doloca zakon o ureditvi kolizije zakonov s predpisi drugih držav v dolocenih razmerjih (toženec ni državljan RS, tožena stranka kot tuja pravna oseba nima sedeža v RS) ni podana pristojnost slovenskega sodišca za sojenje v tej zadevi.

Sodba nº VIII Ips 6/2004 of Delovno-socialni oddelek, June 15, 2004

S tem, ko so se delavci tožene stranke izrekli za uporabo z ZLPP urejene možnosti placila delnic iz obracunanega, a neizplacanega dela osebnega dohodka iz naslova dobicka, so uresnicevali pravico razpolaganja s svojim osebnim dohodkom.

June 10, 2004

Sklep nº II Ips 393/2003 of Civilni oddelek, June 10, 2004

Uporaba dolocb 44. clena ZDen terja takšen pristop, da se pri varolizaciji ob nacionalizaciji prejete kupnine ne ustvarijo krivice.

Sodba nº II Ips 356/2003 of Civilni oddelek, June 10, 2004

Presoja višine odškodnine za negmotno škodo.

Sklep nº II Ips 437/2003 of Civilni oddelek, June 10, 2004

V obravnavanem primeru sta bili v skupno obravnavanje združeni tožbi dveh tožnikov in toženec izpodbija znesek, ki jima je bil prisojen:

Sodba nº II Ips 711/2003 of Civilni oddelek, June 10, 2004

Sodišci prve in druge stopnje sta pravilno uporabili materialno pravo, ko sta ugotovili, da je prišlo do zamenjave stanovanja šele s sklenitvijo pogodbe o zamenjavi. Ker se je vse to zgodilo po 25.6.1991, ko Komanda garnizona in drugi organi, ki so do 25.6.1991 upravljali vojaški stanovanjski sklad bivše JLA, niso bili vec upraviceni izdajati aktov, s katerimi bi razpolagali s stanovanji v Republiki Sloveniji, med drugim tudi dajati soglasja k zamenjavam stanovanj (prim. prvi odstavek 9. clen...

Sodba nº II Ips 477/2003 of Civilni oddelek, June 10, 2004

Revizija ima nacelno sicer prav, ko meni, da pritožbeno sodišce ne sme dopolnjevati pomanjkljivih dokaznih utemeljitev sodišca prve stopnje, niti "razjasnjevati" ali "pojasnjevati" nerazumljivih ali celo protislovnih dokaznih argumentov sodbe sodišca prve stopnje. Tudi dokazov, ki niso bili predmet dokazne presoje sodišca prve stopnje, ne sme ocenjevati (prim. 355. clen ZPP).

Sodba nº II Ips 375/2003 of Civilni oddelek, June 10, 2004

Dolocba 132. clena ZOR ureja ucinke razdrte pogodbe. Tožeca stranka, ki je deloma izpolnila pogodbo, bi torej imela pravico do vrnitve tistega, kar je dala (drugi odstavek 132. clena ZOR). Vendar pa ta dolocba ne more biti kogentne narave, ce je dogovor med strankama obligacijskega razmerja takšen, da si lahko tista stranka, ki ni odgovorna za razdrtje pogodbe, zadrži del prejete kupnine (10. clen ZOR). Gre za dolocbo o prostem urejanju obligacijskih razmerij.

Sodba nº II Ips 353/2003 of Civilni oddelek, June 10, 2004

Presoja višine odškodnine za negmotno škodo.

Sodba nº II Ips 367/2003 of Civilni oddelek, June 10, 2004

Zaveza štipendista, prejemnika državne (socialne) štipendije, da bo vrnil prejeto štipendijo za šolanje, je veljavna, ceprav ne temelji na dolocbah Pravilnika o štipendiranju; njena podlaga je namrec obligacijskopravne narave (210. clen ZOR).

Sodba nº II Ips 450/2003 of Civilni oddelek, June 10, 2004

Ce ena stranka povzroci zmoto pri drugi stranki ali jo drži v zmoti z namenom, da bi jo tako napeljala k sklenitvi pogodbe, lahko druga stranka zahteva razveljavitev pogodbe tudi takrat, kadar zmotna ni bistvena (1. odstavek 65. clena ZOR). Zahtevek je v tem primeru sicer tak, kot sta ga tožnika postavila (oblikovalen). Vendar je ob dejstvu, da je bila cena dogovorjena v znesku, ki je zapisan v pogodbi z dne 25.3.1996 (120.000 DEM) ter ob dejstvu, da je toženec kupnino v celoti placal, nesmis...

Sodba nº II Ips 728/2003 of Civilni oddelek, June 10, 2004

Republiškemu inšpektoratu za obrambo ni mogoce ocitati protipravnosti ravnanja, ker ni opravljal inšpekcijskega pregleda zaklonišca.

Sklep nº in sodba II Ips 442/2003 of Civilni oddelek, June 10, 2004

Odgovor na to, ali je tožena stranka stvarno legitimirana, daje materialno pravo, ne glede na takšno ali drugacno pravno naziranje strank (ker sodišce ni vezano na pravno podlago zahtevkov, tudi ni vezano na pravno podlago tožencevih ugovorov - prim. tretji odstavek 180. clena ZPP). V okviru uporabe materialnega prava zato sodišce vselej (in najprej) preizkusi tudi stvarno legitimacijo strank, ne oziraje se na to, ali je tožena stranka ugovarjala pomanjkanje aktivne ali pasivne stvarne legiti...

Sodba nº II Ips 273/2003 of Civilni oddelek, June 10, 2004

Lastninska pravica tožnikov na parceli št. 303/87 je bila pridobljena na podlagi menjalne pogodbe, ki ni bila sklenjena v pisni obliki, pa sta jo pogodbeni stranki v celoti ali v pretežnem delu realizirali (73. clen ZOR).

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners