Vrhovno Sodišče: Opinions issued on July 2004

July 30, 2004

Sklep nº II Kr 11/2004 of Kazenski oddelek, July 30, 2004

Ker je državno tožilstvo prejelo spis po koncani preiskavi dne 27.7.2004, mora imeti na razpolago instrukcijski rok petnajstih dni, ki ga doloca 2. odstavek 184. clena ZKP, zato je Vrhovno sodišce obdolženemu podaljšalo pripor prav v skladu s tem rokom za vložitev obtožnice. Ne morejo pa biti razlogi za nadaljnje podaljšanje pripora okolišcine, ki so povezane z letnim dopustom državnega tožilca.

Sodba nº VIII R 13/2004 of Delovno-socialni oddelek, July 30, 2004

Ce je postopek med strankama tekel po dolocilih upravnega postopka, je za odlocanje o predlogu za izdajo zacasne odredbe v zavarovanje nedenarne terjatve pristojno tisto sodišce, ki bi bilo v sledecem sodnem postopku pristojno za odlocanje o zahtevku ene od strank do druge stranke.

July 29, 2004

Sodba nº I Up 866/2004 of Upravni oddelek, July 29, 2004

Za osebe, prisiljene zapustiti izvorno državo zaradi mednarodnih ali lokalnih oboroženih spopadov, je po mednarodnem pravu predvidena druga vrsta zašcite in ne zašcita v obliki azila. Ceprav bi sicer tuja agresija lahko imela za posledico preganjanje zaradi enega izmed razlogov za priznanje azila, naštetih v Ženevski konvenciji, tega v obravnavanem primeru v prošnji za azil tožnik niti ni zatrjeval, zato so bili izpolnjeni pogoji za odlocanje po 2. alinei 2. odstavka 35. clena ZAzil.

Sodba nº I Up 1020/2001 of Upravni oddelek, July 29, 2004

Prijava iz 28. clena ZKIK ni upravni akt.

Sodba nº I Up 869/2004 of Upravni oddelek, July 29, 2004

V tako imenovanem pospešenem postopku po dolocbi 2. odstavka 35. clena ZAzil se ne ugotavlja izpolnjevanje pogojev za priznanje azila. Ugotavlja se zgolj obstoj razlogov ocitne neutemeljenosti prošnje za azil.

Sodba nº I Up 445/2002 of Upravni oddelek, July 29, 2004

Za odlocitev o denacionalizaciji je pomemben dejanski prehod zasebne lastnine v družbeno lastnino in ni pomembno, kdaj se je vpis družbene lastnine dejansko izvršil. Za pridobitev lastninske pravice na nepremicnini na podlagi odlocbe državnega organa ni nujna vknjižba takšne lastnine v zemljiško knjigo.

Sklep nº I Up 855/2004 of Upravni oddelek, July 29, 2004

Pravni interes za tožbo v zadevi brezplacne pravne pomoci je prenehal z umikom tožbe, v zvezi s katero je tožnik zaprosil za odobritev brezplacne pravne pomoci.

July 21, 2004

Sklep nº I Upr 11/2004 of Upravni oddelek, July 21, 2004

Na podlagi 2. odstavka 18. clena ZPP (1. odst. 16. clena ZUS) se mora sodišce, ki med postopkom ugotovi, da za odlocitev o sporu (med dvema predstojnikoma okrožnih sodišc, ki sta se izrekla za krajevno nepristojna za odlocanje o BPP), ni pristojno sodišce, temvec kakšen drug organ (v konkretnem primeru Vlada RS - 3. tocka 1. odstavka 26. clena ZUP), izreci za nepristojno in zavreci vlogo.

Sklep nº I Up 819/2004 of Upravni oddelek, July 21, 2004

Tožnik ne more pri sodišcu zahtevati izdaje zacasne odredbe po 1. odstavku 69. clena ZUS, ce ni pred tem zahteval odložitve izvršitve izpodbijanega akta pri organu, ki je pristojen za njegovo izvršitev.

Sklep nº I Up 820/2004 of Upravni oddelek, July 21, 2004

Ni mogoce predlagati vrnitve v prejšnje stanje zato, ker tožnik ni izpolnil procesne predpostavke za vložitev zahteve za izdajo zacasne odredbe po 1. odstavku 69. clena ZUS. Pogoj za vložitev predloga za vrnitev v prejšnje stanje je namrec zamuda roka, tožnik pa s tem, ko odložitve izvršitve izpodbijanega akta ni predlagal pri organu, pristojnem za izvršbo, ni zamudil nobenega roka.

July 19, 2004

Sodba nº I Ips 204/2004 of Kazenski oddelek, July 19, 2004

Kljub temu da sta v postopku odlocanja o odreditvi pripora obdolženec in njegov takratni zagovornik pritrdila stališcu, da je podan priporni razlog koluzijske nevarnosti, to ni odvezalo sodišca dolžnosti, da dolocno navede tiste posebne okolišcine, na podlagi katerih sklepa, da je podana opravicena bojazen, da bo obdolženec oviral potek kazenskega postopka, s tem da bo vplival na price.

Sklep nº I Ips 54/2002 of Kazenski oddelek, July 19, 2004

Umaknjena zahteva za varstvo zakonitosti se zavrže.

July 16, 2004

Sklep nº II Kr 10/2004 of Kazenski oddelek, July 16, 2004

Dolocbo 2. odstavka 205. clena ZKP si je treba razlagati tako, da vrhovno sodišce o predlogu upravicenca odloci šele neposredno pred iztekom prejšnjega podaljšanja pripora.

July 15, 2004

Sodba nº I Ips 18/2003 of Kazenski oddelek, July 15, 2004

Okolišcina, da je izvedenka zaposlena pri Centru za kriminalisticnotehnicne preiskave ni razlog, da ne bi mogla biti postavljena za izvedenko.

Sodba nº I Ips 277/2003 of Kazenski oddelek, July 15, 2004

Vsa dejanja, opredeljena v 3. clenu ZKLD, je treba obravnavati skupaj z dolocbo 2. clena istega zakona.

Sodba nº I Ips 96/2002 of Kazenski oddelek, July 15, 2004

Zahteva sodišca v odredbi, naj izvedenec poda tudi mnenje o zakonitosti uvozno izvoznih poslov, je nepotrebna, saj gre za vprašanje uporabe prava.

July 14, 2004

Sklep nº II Ips 705/2003 of Civilni oddelek, July 14, 2004

Potem ko je bila revizija predložena Vrhovnemu sodišcu Republike Slovenije, je prva nasprotna udeleženka umaknila revizijo. Glede na to, da sodišce o vloženem izrednem pravnem sredstvu še ni izdalo odlocbe (drugi odstavek 334. clena ZPP v zvezi s 383. clenom ZPP), je ugotovilo dovoljeno razpolaganje nasprotne udeleženke in o reviziji ne bo odlocalo.

Sklep nº I R 46/2004 of Civilni oddelek, July 14, 2004

Okrajno sodišce v Ljubljani ni ravnalo pravilno, ko je predlog za dodatno sredstvo izvršbe obravnavalo kot predlog za izvršbo. Po tretjem odstavku 34. clena ZIZ lahko sodišce do konca izvršilnega postopka na predlog upnika dovoli, poleg že dovoljenih sredstev oziroma predmetov, izvršbo še z drugimi sredstvi in na drugih predmetih oziroma namesto že dovoljenih sredstev in predmetov z drugimi sredstvi oziroma z drugimi predmeti. To pomeni, da se izvršilni postopek nadaljuje in da gre ne glede n...

Sklep nº I R 53/2004 of Civilni oddelek, July 14, 2004

Sprememba prebivališca dolžnika med izvršilnim postopkom po analogiji s pravdnim postopkom (15. clen ZIZ v zvezi s tretjim odstavkom 17. clena ZPP) na nadaljnjo pristojnost sodišca ne vpliva.

Sklep nº I R 56/2004 of Civilni oddelek, July 14, 2004

Tožnik izraža nezaupanje v delo sodišca, ter blati ugled vseh sodišc, delavcev v pravosodju, državnih organov in politicnih strank. To pa ni tehten razlog za prenos pristojnosti na drugo sodišce, ki je stvarno pristojno za sojenje v sporih na drugem obmocju.

Sodba nº II Ips 385/2003 of Civilni oddelek, July 14, 2004

Vrhovno sodišce s tem, da vodi evidenco sodne prakse in skrbi za njeno enotno uporabo, skrbi za pravno varnost in enakost v obravnavanju pred sodišci. Za spremembo ustaljene sodne prakse, ki vrhovno sodišce veže, mora biti podan ociten in utemeljen razlog, saj bi prišlo do neenakega obravnavanja oškodovancev.

Sklep nº I R 63/2004 of Civilni oddelek, July 14, 2004

To, da je druga toženka zaposlena na Okrajnem sodišcu v X. ter da prihaja pri delu v stike z vsemi sodniki tega sodišca (in se zato z njimi tudi dobro pozna, bi pri razumnem opazovalcu lahko vzbudilo dvome v nepristranskost sojenja. Zaradi varovanja objektivne nepristanskosti je zato smotrno, da se za sojenje v tej zadevi doloci drugo stvarno pristojno sodišce.

Sodba nº II Ips 275/2003 of Civilni oddelek, July 14, 2004

V pogojih družbene lastnine opravljeni prenos pravice uporabe nezazidanega stavbnega zemljišca je nasprotoval tedanjemu pravnemu redu (3. tocka 18. clena Zakona o razpolaganju z nezazidanim stavbnim zemljišcem) in je bil nicen (103. clen ZOR).

Sodba nº II Ips 373/2003 of Civilni oddelek, July 14, 2004

Eden izmed razlogov za neveljavnost zakonske zveze, in to absolutne narave, je, ce ni bila sklenjena z namenom skupnega življenja zakoncev (35. clen ZZZDR-UPB1). Preneseno na izvenzakonsko skupnost, o kateri je beseda, pomeni to, da morata partnerja imeti namen in tudi dejansko živeti skupaj. Ne enega ne drugega pa sodišce ni ugotovilo, razen ce ni objektivnih razlogov za loceno življenje.

Sklep nº II Ips 697/2003 of Civilni oddelek, July 14, 2004

Prvi odstavek 498. clena ZPP doloca ureditev in vodenje postopka za cas od trenutka, ko zakon stopi v veljavo. Po tej dolocbi se postopek nadaljuje po dotedanjih predpisih le, ce sta bila pred uveljavitvijo tega zakona na prvi stopnji izdana sodba ali sklep, s katerima se je postopek pred sodišcem prve stopnje koncal. To (arg. a contrario) pomeni, da se v postopkih, ki se pred sodišcem prve stopnje še niso koncali, uporablja (nov) ZPP od uveljavitve dalje, torej od 14.7.1999 (razen izjem, ki ...

Sodba nº II Ips 490/2003 of Civilni oddelek, July 14, 2004

Odmera za posamezne oblike nepremoženjske škode (telesne bolecine, strah in duševne bolecine zaradi zmanjšanja življenjske aktivnosti - poškodba zvin vratne hrbtenice).

Sodba nº in sklep II Ips 493/2003 of Civilni oddelek, July 14, 2004

ZPP ne daje podlage za stališce, da o zahtevkih za nepremoženjsko škodo ne bi bilo mogoce odlociti z zamudno sodbo. Prav tako ne izljucuje možnosti izdaje delne zamudne sodbe. Ce so izpolnjeni pogoji za izdajo zamudne sodbe le glede enega od vec zahtevkov (ali le glede dela tožbenega zahtevka), bo sodišce pac izdalo zamudno sodbo le glede tega (dela) zahtevka.

Sodba nº II Ips 289/2004 of Civilni oddelek, July 14, 2004

Sodišcu se ni bilo treba spušcati v vprašanje, ali je toženec ves sporni cas uporabljal nepremicnino ali ne, in tega razlagati, ker je za obravnavani obogatitveni zahtevek pomembno le, ali bi se lahko obogateni s stvarjo okoristil, pri cemer je irelevantno, ali je to opustil in zakaj je to storil. Bistveno je, da je prikrajšanemu s svojim ravnanjem preprecil, da bi ta stvar uporabljal sam.

Sodba nº II Ips 495/2003 of Civilni oddelek, July 14, 2004

Pri odmeri zadošcenja je potrebno upoštevati naceli individvalizacije in objektivne pogojenosti višine škode.

Sodba nº in sklep II Ips 432/2003 of Civilni oddelek, July 14, 2004

Odmera odškodnine za negmotno škodo - poškodba: udarec v glavo in v levo koleno z raztrganino meniskusa.

Sodba nº II Ips 299/2004 of Civilni oddelek, July 14, 2004

Nepreskrbljenost zakonca kot pogoja za njegovo upravicenje do preživnine po 81. clenu ZZZDR je treba nujno razlagati z vidika casovne komponente, torej kot dejstvo socialnega stanja, ki nujno vsebuje tudi prognozo socialne varnosti in s tem dejstev, ki bodo v bodoce bolj ali manj zanesljivo obstajala. Namen priznanja pravice do tako imenovane simbolicne preživnine ni v zagotovitvi sredstev za preživljanje razvezanega zakonca ob sami razvezi zakonske zveze, temvec v zagotovitvi njegove bodoce ...

Sodba nº I Up 696/2000 of Upravni oddelek, July 14, 2004

Formalni pogoji iz 1. odstavka 256. clena ZUP/86 niso izpolnjeni, ce se predlog za dovolitev obnove postopka nanaša na okolišcine, ki ne morejo pripeljati do drugacne odlocitve oziroma nimajo vpliva na spremembo dejanskega stanja.

Sodba nº I Up 737/2004 of Upravni oddelek, July 14, 2004

Tožena stranka utemeljeno sklepa, za kar ima podlago v podatkih in listinah v upravnih spisih, da jo je tožeca stranka (prosilec za azil) namerno zavajala z navajanjem lažnih osebnih in drugih podatkov, kar zadošca za utemeljen sklep, da je tožeca stranka zlorabljala postopek in so tako podani razlogi za zavrnitev njene prošnje za pridobitev azila kot ocitno neutemeljene.

Sodba nº I Up 453/2000 of Upravni oddelek, July 14, 2004

Ce davcni organ ugotovi prihodke, ki jih davcni zavezanec ni napovedal, te prihodke prišteje k napovedanim, napovedani odhodki pa se povecajo le, ce zavezanec predloži dokumentacijo o odhodkih, ki odpadejo na tako povecan prihodek (2. odstavek 45. clena ZDoh).

Sklep nº I Up 987/2001 of Upravni oddelek, July 14, 2004

Interni akt, ki ne ureja posamicnih razmerij, ampak je le podlaga za odlocanje o konkretnem posamicnem razmerju, ni akt, zoper katerega je zagotovljeno sodno varstvo v upravnem sporu. Zato se tožba zoper tak akt zavrže.

Sklep nº I Up 655/2001 of Upravni oddelek, July 14, 2004

Odlocitev o zahtevi za revizijo postopka oddaje javnega narocila po Zakonu o javnih narocilih ni upravni akt ali drug posamicen akt, s katerim se odloca o pravici, obveznosti ali pravni koristi posameznika, zato zoper ta akt ni varstva v upravnem sporu.

Sodba nº I Up 228/2000 of Upravni oddelek, July 14, 2004

Odlog placila davcnega dolga je po 89. clenu Zakona o davcnem postopku (ZDavP) utemeljen ob ugotovitvi, da bi z izterjavo lahko bilo ogroženo preživljanje davcnega zavezanca in njegovih družinskih clanov; k vlogi mora davcni zavezanec predložiti dokazila o svojih dohodkih in o premoženjskem stanju in o dohodkih in premoženjskem stanju družinskih clanov (2. odstavek 90. clena ZDavP).

Sodba nº I Up 613/2001 of Upravni oddelek, July 14, 2004

Ker je Ustavno sodišce RS ugotovilo, da je dolocba 4. alinee 11. clena ZDoh v nasprotju z Ustavo, ni pa odlocilo, kako se rešujejo odprte zadeve v predhodnem obdobju do uskladitve zakona z Ustavo, je treba po presoji Vrhovnega sodišca v tem primeru tožniku v tem sporu zagotoviti ucinkovito varstvo pravic z neposredno uporabo dolocb Ustave RS.

Sodba nº I Up 58/2001 of Upravni oddelek, July 14, 2004

Zmanjšanje osnove za dohodnino zaradi invalidnosti je dopustno, ce gre za invalida: 1. s 100% telesno okvaro in 2. mu je priznana pravica do tuje nege in pomoci. Ce tožnik pogoja 100% invalidnosti ne izpolnjuje, mu osnove za dohodnino zaradi invalidnosti ni mogoce znižati. V upravnem sporu, v katerem se presoja le zakonitost upravnega akta, kot je tudi ta spor, vsaka stranka trpi svoje stroške postopka.

Sodba nº I Up 510/2003 of Upravni oddelek, July 14, 2004

Ker od 1.7.1996 tožeca stranka lahko gozdove v lasti RS izkorišca le kot koncesionar, je tudi zavezanka za placilo prometnega davka za promet z gozdnimi lesenimi sortimenti iz teh gozdov.

Sodba nº I Up 816/2000 of Upravni oddelek, July 14, 2004

V postopku vracanja premoženja mora pravno nasledstvo dokazati zadružna organizacija, ki uveljavlja vracilo premoženja zadruge, ki je prenehala in ji je bilo premoženje odvzeto. Kontinuiteta s prejšnjo zadrugo ali z zadružnimi sredstvi bi morala izhajati iz vpisa v ustrezen register.

Sklep nº I Up 997/2001 of Upravni oddelek, July 14, 2004

Bistvena kršitev dolocb postopka je podana vselej, kadar je dejansko stanje v zadevi sporno, stranke predlagajo izvedbo glavne obravnave, sodišce prve stopnje pa glavne obravnave ne opravi in to vpliva na pravilnost in zakonitost sodbe.

Sklep nº I Up 405/2002 of Upravni oddelek, July 14, 2004

Ker je v zadevi ves cas sporno dejansko stanje in je stranka v tožbi izrecno zahtevala opravo glavne obravnave, je bila storjena bistvena kršitev dolocb postopka v upravnem sporu, ker glavna obravnava ni bila opravljena; posledicno pa je ostalo tudi dejansko stanje nepopolno ugotovljeno.

Sodba nº I Up 336/2002 of Upravni oddelek, July 14, 2004

Javni interes je prizadet s tem, da tožena stranka pri priznanju oznacbe porekla blaga "Cvicek" ni upoštevala dolocb ZVDP o varstvu geografskega porekla. Na ta nacin je namrec možna kolizija med razlicnima ureditvama zašcite geografske oznacbe za vino po ZIL in ZVDP, kar bi lahko povzrocilo negotovost oziroma zmedo pri pridelovalcih in potrošnikih. Oznacevanje vina z oznakami o geografskem poreklu je urejeno neposredno z zakonom in podzakonskimi predpisi. Status geografske oznake se pridobi ž...

July 09, 2004

Sklep nº II Up 4/2004 of Upravni oddelek, July 09, 2004

"Odprt" upravni spor, v katerem tožnik v tožbenem zahtevku ne predlaga samo odprave izpodbijanega akta tožene stranke, temvec tudi, da se ga predlaga v imenovanje, po presoji pritožbenega senata vendarle pomeni izkazano verjetnost, da tožnik uspe s svojo kandidaturo po prvem razpisu. Zato je utemeljen tožnikov pritožbeni ugovor, da kolikor bi izbira in imenovanje kandidata iz drugega razpisa "prehitela" sodno odlocitev v sporu v zvezi s prvim razpisom, bi zanj nastale hujše škodljive posledice.

Sodba nº U 6/2004 of Upravni oddelek, July 09, 2004

Tudi ce se na razpisano prosto mesto generalnega državnega tožilca prijavi le en kandidat in ta izpolnjuje razpisane pogoje, ga Vlada RS ni dolžna predlagati v imenovanje Državnemu zboru RS.

Sklep nº IX Ips 48/2004 of Kazenski oddelek, July 09, 2004

Dejstvo, da je obsojenec postal oce mladoletnega otroka, ki mu je po veljavnih predpisih (Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih) dolžan nuditi varstvo, vzgojo in preživljanje, je nova olajševalna okolišcina, ki bi v povezavi z v rednem postopku ugotovljenimi in upoštevanimi olajševalnimi in obteževalnimi okolišcinami ocitno pripeljala do milejše obsodbe.

Sodba nº I Ips 9/2002 of Kazenski oddelek, July 09, 2004

Sodišce ni kršilo kazenskega postopka, ko je v obrazložitvi sklepa pri oceni obtoženceve begosumnosti in ponovitvene nevarnosti omenilo, da je bil obsojen za takšno kaznivo dejanje v Republiki Italiji in da je bila na Hrvaškem zanj razpisana tiralica italijanskih oblasti.

Sodba nº I Ips 10/2002 of Kazenski oddelek, July 09, 2004

Na zakonitost sklepa o podaljšanju pripora ne more vplivati razlaga zagovornikov glede noveliranega 310. clena KZ, njihova negativna ocena sestave obtožnice, trditve o prihodnjem zastaranju in nepravnomocnosti sodbe v tujini, ocena o neodvisnosti in nepristranskosti sodišca, ki ostajajo na ravni trditev in trditve o sojenju v razumnem roku.

July 08, 2004

Sklep nº I R 22/2004 of Civilni oddelek, July 08, 2004

V vlogi toženca navedena dejstva ne bi smela vplivati na subjektivno nepristranskost sodnikov, ki sodijo na podlagi ustave in zakonov in na podlagi svojega osebnega prepricanja v konkretni zadevi, vendar bi bila lahko prizadeta objektivna nepristranost sodišca, saj bi toženec dvomil v pristranost in ne bi zaupal v pravilnost postopka. To pa je dovolj tehten razlog, da se je Vrhovno sodišce Republike Slovenije odlocilo, naj v zadevi postopa stvarno pristojno sodišce, ki je v bližini.

Sodba nº II Ips 246/2004 of Civilni oddelek, July 08, 2004

Po dolocbi prvega odstavka 286. clena ZPP mora stranka najkasneje na prvem naroku za glavno obravnavo navesti vsa dejstva, ki so potrebna za utemeljitev njenih predlogov in zanje ponuditi tudi dokaze. Ta zakonska dolocba sicer ne velja v sporih iz razmerij med starši in otroki (414. clen ZPP).

Sodba nº II Ips 256/2004 of Civilni oddelek, July 08, 2004

Nepreskrbljenost tožnice in preživninska zmožnost toženca sta ustrezno izraženi v simbolicni preživnini 1000 SIT mesecno.

Sklep nº II Ips 291/2004 of Civilni oddelek, July 08, 2004

Odlocitev za samomor ni nujno vselej posledicaduševne bolezni oziroma prizadetosti posameznikove voljne sfere. Prisilne hospitalizacije zato ni mogoce opravicevati s pacientovo samomorilskostjo, idejami, samoimorilskimi težnjami ipd., ce želja po samomoru ni posledica duševne bolezni (konec koncev je lahko tudi plod povsem razumske odlocitve).

Sklep nº II Ips 323/2003 of Civilni oddelek, July 08, 2004

Sodišce je storilo bistveno kršitev dolocb pravdnega postopka, ko je napacno ocenilo dokaz kot tak, ki ga je stranka prvic uveljavljala v pritožbi, pa bi ga lahko že prej. Zato niso izpolnjeni pogoji, ki jih doloca 337. clen ZPP glede pritožbenih novot.

Sklep nº II Ips 430/2003 of Civilni oddelek, July 08, 2004

Ker ocenjena vrednost spornega predmeta ne dosega zakonsko dolocene meje, revizija ni dovoljena.

Sodba nº II Ips 361/2003 of Civilni oddelek, July 08, 2004

Kadar med samima pogodbenikoma (obema tožencema) ni spora, da dolocena parcela ni bila predmet pogodbe, zapis tudi ta parcela v notarskem zapisu pogodbe kot zapis njune pogodbene volje ne more povzrociti, da pogodba nastane tudi glede te parcele. Zunanji izraz pogodbeno volje, ki pa je dejansko ni bilo, je sicer omogocil zemljiškoknjižni vpis lastninske pravice na sporni parceli na ime drugega toženca. Vendar je bila ta vknjižba materialnopravno neveljavna, ker do takega pravnega posla sploh ...

Sklep nº I R 50/2004 of Civilni oddelek, July 08, 2004

Iz navedb v predlogu za izdajo zacasne odredbe ni natancneje razvidna vsebina skupnega ali za vsako bodoco toženko locenega tožbenega zahtevka v napovedani tožbi. Zato je možnost sedanjega preizkusa krajevne pristojnosti za predlagano zacasno odredbo omejena na predlagani ukrep, torej "na dovolitev udeležbe obeh žrebet na vseh dirkah in tekmovanjih ...". Tako dovoljenje pa je po predloženih pravilih rodovniškega knjigovodstva v pristojnosti prve in ne druge dolžnice.

Sodba nº II Ips 492/2002 of Civilni oddelek, July 08, 2004

Doseganja dokaznega standarda ni vprašanje materialnega prava. Ugotavljanje dejstev in ocena dokazov, spadata na podrocje ugotavljanja dejanskega stanja, ki ne more postati vprašanje materialnega prava. Vprašanje dejanskih ugotovitev in dokazne ocene lahko ob pomanjkljivi, nasprotujoci si, nerazumljivi ali nelogicni argumentaciji preide le v bistveno kršitev dolocb pravdnega postopka.

Sodba nº II Ips 387/2003 of Civilni oddelek, July 08, 2004

Ker je toženka v pritožbi vztrajala tudi pri deljeni odgovornosti in navedla, da ta na tožnicini strani znaša 30 %, je dejanski obseg pritožbenega izpodbijanja znatno vecji kot v uvodu pritožbe navedeni znesek, vendar ga ni mogoce tocno opredeliti. Toženka je namrec v pritožbi še zatrjevala, da je previsoko odmerjena prisoja za vse oblike nepremoženjske škode. Neobrazloženost pritožbene graje odškodnine za telesne bolecine ne pomeni, da ta znesek ni bil pritožbeno izpodbijan, ampak le neobraz...

Sodba nº II Ips 269/2004 of Civilni oddelek, July 08, 2004

Presoja višine odškodnine za negmotno škodo.

Sodba nº II Ips 338/2003 of Civilni oddelek, July 08, 2004

Unicenje izdanih internih delnic je odredil državni organ, zato izdajatelj vrednostnega papirja ne more veljavno izpolniti svoje obveznosti.

Sklep nº II Ips 374/2003 of Civilni oddelek, July 08, 2004

Izpustitev besed "oseb in stvari" in nadomestitev besede "ter" z besedo "s" v tožbenem zahtevku ne pomeni spremembe tožbe v smislu drugega odstavka 184. clena ZPP. Zato tožnicine navedbe o zvišanju ocene vrednosti spora ni mogoce upoštevati.

Sklep nº I Upr 5/2004 of Upravni oddelek, July 08, 2004

O sporu o imenovanju direktorja javnega sklada je pristojno odlocati Upravno sodišce RS.

Sodba nº I Up 81/2002 of Upravni oddelek, July 08, 2004

Stranki ni mogoce izdati potrdila o dejstvu, ki ne izhaja iz uradne evidence organa, za katero vodenje je pooblašcen.

Sklep nº I Upr 6/2004 of Upravni oddelek, July 08, 2004

Po 7. tocki 6. clena ZDSS so delovna sodišca pristojna odlocati v kolektivnih delovnih sporih v zvezi z dolocitvijo reprezentativnosti sindikata.

Sodba nº I Up 516/2000 of Upravni oddelek, July 08, 2004

Za inšpekcijski ukrep prepoved opravljanja dejavnosti zadostuje ugotovitev, da gospodarska družba opravlja gospodarsko dejavnost izven okvira dejavnosti, vpisanih v sodnem registru.

Sklep nº I Up 1236/2002 of Upravni oddelek, July 08, 2004

Namen glavne obravnave pri presoji zakonitosti upravnega akta je v tem, da se na podlagi neposrednega ustnega in javnega obravnavanja zbere dokazno gradivo za presojo, ali je dejansko stanje sploh bilo ugotovljeno oziroma, ali je bilo ugotovljeno pravilno in popolno. Ob zatrjevani spornosti dejanskega stanja in predlagani glavni obravnavi, zahteve tožnika za opravo glavne obravnave ni možno zavrniti z utemeljitvijo, da k drugacni odlocitvi glavna obravnava ne bi pripomogla, in na tej podlagi ...

Sodba nº I Up 1247/2002 of Upravni oddelek, July 08, 2004

Odlocilna dejstva za izrek ukrepa po 1. odstavku 73. clena ZUN predstavljajo ugotovitve inšpektorja o obstoju posega v prostor brez predpisanega dovoljenja v smislu 50. oziroma 51. clena ZUN.

Sodba nº I Up 331/2002 of Upravni oddelek, July 08, 2004

Razveljavitev ucinkuje na sporno pravno razmerje, v katerem še ni bilo pravnomocno odloceno. Zato tudi ni podana pravna podlaga, na kateri temelji odlocitev tožene stranke.

Sodba nº I Ips 141/2004 of Kazenski oddelek, July 08, 2004

Pri preizkusu, ali je podana kršitev kazenskega zakona iz 1. tocke 372. clena ZKP, sodišce ugotavlja, ali so v opisu dejanja z navedbo konkretnih dejstev in okolišcin zajeti vsi bistveni znaki kaznivega dejanja, ali obstaja kateri od pogojev za izkljucitev protipravnosti dejanja, kot so silobran (11. clen KZ), skrajna sila (12. clen KZ) in dejanje majhnega pomena (14. clen KZ) ali pa gre za morebitno zmotno presojo o tem, ali so podani zakonski znaki kaznivega dejanja.

Sodba nº I Ips 153/2004 of Kazenski oddelek, July 08, 2004

Presoja, ali je bil kolesar na cesti za voznika (obsojenca) pricakovana ovira(1. odstavek 27. clena ZVCP).

Sodba nº I Ips 192/2004 of Kazenski oddelek, July 08, 2004

Ko državni tožilec predlaga odreditev pripora zoper osumljenca in izjavi, da bo zahteval uvedbo kazenskega postopka, navede tudi opis kaznivega dejanja, v zvezi s katerim predlaga pripor. Ce preiskovalni sodnik v takšnem primeru odredi pripor, mora ta odlocba vsebovati opis kaznivega dejanja in razloge, iz katerih izhaja utemeljen sum, da je bilo to storjeno. Ni pa treba, da je opis kaznivega dejanja že v obrazložitvi sklepa o priporu tako dovršeno vsebinsko in slogovno formuliran kot v izrek...

Sodba nº I Ips 2/2003 of Kazenski oddelek, July 08, 2004

Prvega odstavka 362. clena ZKP že pred novelo (Ur. list RS, št. 56/2003) ni možno razlagati tako, da bi bila dovolj obdolženceva navzocnost pri sami razglasitvi sodbe in da ni potrebno, da bi bil obdolženec navzoc tudi pri podajanju pravnega pouka o dolžnosti predhodne napovedi pritožbe ter da bi mu že s tem zacel teci 8-dnevni rok za napoved pritožbe.

Sodba nº I Ips 143/2003 of Kazenski oddelek, July 08, 2004

Presoja, ali opis kaznivega dejanja ropa (2. v zvezi s 1. odstavkom 213. clena KZ) vsebuje vse znake tega kaznivega dejanja.

Sodba nº I Ips 195/2004 of Kazenski oddelek, July 08, 2004

Sprememba okolišcin, ki vplivajo na odreditev pripora ali njegovo podaljšanje, po odlocitvi o priporu ne more vplivati na presojo o zakonitosti odlocitve, je pa lahko podlaga za odpravo pripora (3. odstavek 200. clena ZKP).

Sodba nº I Ips 45/2003 of Kazenski oddelek, July 08, 2004

Ker je zahteva za varstvo zakonitosti vložena zoper pravnomocni sklep o zavrnitvi zahteve za obnovo postopka, se ocena kršitev dolocb ZKP lahko nanaša le na sklepa oziroma obsojencev predlog za obnovo postopka, ne pa tudi na sodbe, s katerimi je bil obsojenec spoznan za krivega kaznivega dejanja.

Sodba nº I Ips 294/2002 of Kazenski oddelek, July 08, 2004

Z dopolnitvijo zahteve za varstvo zakonitosti po preteku roka ni mogoce uveljaviti novih razlogov, iz katerih se sme izpodbijati pravnomocna sodna odlocba.

Sodba nº I Ips 252/2002 of Kazenski oddelek, July 08, 2004

Res sodišce obtoženca ni poucilo o pravici do ugovora zoper obtožnico, ker pa gre za relativno kršitev postopka iz 2. odstavka 371. clena ZKP, bi moral obsojenec v zahtevi za varstvo zakonitosti obrazložiti vzrocno zvezo med navedeno kršitvijo in nepravilnostjo oziroma nezakonitostjo sodne odlocbe.

July 07, 2004

Sklep nº I R 54/2004 of Civilni oddelek, July 07, 2004

Na nacelni ravni ni mogoce v celoti soglašati s predlogom pristojnega sodišca, ki predlaga prenos pristojnosti samo zato, ker je ena od strank zaposlena pri pristojnem sodišcu. Vendar pa gre v primeru krajevno pristojnega sodišca za majhen kolektiv in za tesnejšo povezanost med zaposlenim osebjem; to pa je lahko razlog za ugotavljanje okolišcin, ki bi pri nasprotni stranki utegnile vzbuditi dvom v nepristranost.

Sodba nº I Up 726/2004 of Upravni oddelek, July 07, 2004

Ceprav je tožena stranka odlocala o tožnikovi prošnji 26.3.2004 po dolocbah ZAzil, sodišce prve stopnje dne 5.5.2004 tega predpisa ni vec smelo uporabiti, saj se po 1.5.2004 za dolocanje pristojne države, clanice EU, za odlocanje o azilu uporabljajo dolocbe prava EU.

Sklep nº I Up 356/2002 of Upravni oddelek, July 07, 2004

Ker sodišce prve stopnje na ugovore, ki jih tožnik ponavlja kot pritožbene, ni odgovorilo, teh ugovorov ni mogoce presoditi. Zato je podana bistvena kršitev dolocb postopka iz 14. tocke 2. odstavka 339. clena ZPP.

Sodba nº I Up 260/2002 of Upravni oddelek, July 07, 2004

Obveznost obvešcanja o potrebi po sklenitvi pogodbe o delu izhaja iz dolocbe 1. odstavka 110. clena ZDR, po kateri mora delodajalec obvestiti zavod za zaposlovanje na kakršenkoli primeren nacin.

Sodba nº I Up 527/2002 of Upravni oddelek, July 07, 2004

V upravnem postopku, ki ga vodi urbanisticni inšpektor, se presoja zgolj, ali je poseg v prostor skladen z izdanim upravnim dovoljenjem in ali so za izrek urbanisticnega ukrepa izpolnjeni drugi pogoji po ZUN. Ni pa urbanisticni inšpektor pristojen za presojo zakonitosti in pravilnosti izdanega upravnega dovoljenja, niti ne more biti zakonitost odlocbe, s katero je bilo izdano upravno dovoljenje, predmet presoje v upravnem sporu, ki se vodi v zvezi z ukrepom urbanisticnega inšpektorja.

July 06, 2004

Sklep nº I Up 1077/2000 of Upravni oddelek, July 06, 2004

Upravni spor je dopusten, ce je podan pravni interes za sodno varstvo (1. odstavek 4. clena ZUS), to je možnost, da si tožnik izboljša pravni položaj v primeru ugoditve tožbenemu zahtevku. V obravnavanem primeru take možnosti ni, ker ni povezave med vsebino tožbe in odlocitve, izpodbijane v upravnem sporu.

Sodba nº I Up 716/2001 of Upravni oddelek, July 06, 2004

Že sama uporaba simbola krone ne more biti podlaga za zavrnitev znamke prizadete stranke, ce niso izpolnjeni ostali pogoji iz dolocbe 7. tocke 1. odstavka 19. clena ZIL.

Sodba nº I Up 841/2000 of Upravni oddelek, July 06, 2004

Razlog za obnovo postopka po 1. tocki 249. clena ZUP/86 je podan, ce se izve za novo dejstvo, ki je verjetno izkazano, da so bile tožniku obracunane obresti za njegov vložek v družbo, pa tega zneska v prejšnjem postopku ni prijavil v napovedi za odmero dohodnine.

Sodba nº I Up 1138/2000 of Upravni oddelek, July 06, 2004

Razlog za obnovo postopka po 1. tocki 249. clena ZUP/86 je podan, ce se zve za novo dejstvo, ki je verjetno izkazano, da so bile tožniku obracunane obresti za njegov vložek v družbo, pa tega zneska v prejšnjem postopku ni prijavil v napovedi za odmero dohodnine.

Sodba nº I Up 1089/2000 of Upravni oddelek, July 06, 2004

Razlog za obnovo postopka po 1. tocki 249. clena ZUP/86 je podan, ce se zve za novo dejstvo, ki je verjetno izkazano, da so bile tožniku obracunane obresti za njegov vložek v družbo, pa tega zneska v prejšnjem postopku ni prijavil v napovedi za odmero dohodnine.

Sodba nº I Up 898/2000 of Upravni oddelek, July 06, 2004

Razlog za obnovo postopka po 1. tocki 249. clena ZUP/86 je podan, ce se zve za novo dejstvo, ki je verjetno izkazano, da so bile tožniku obracunane obresti za njegov vložek v družbo, pa tega zneska v prejšnjem postopku ni prijavil v napovedi za odmero dohodnine.

Sklep nº I Up 828/2000 of Upravni oddelek, July 06, 2004

Ce je pri sojenju sodelovala oseba, ki je v isti stvari odlocala v upravnem postopku, je vselej podana bistvena kršitev dolocb postopka v upravnem sporu.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners