Vrhovno Sodišče: Opinions issued on August 2004

August 31, 2004

Sklep nº III R 16/2004 of Gospodarski oddelek, August 31, 2004

Dolocbe ZBPP niso derogirale dolocb drugih predpisov, ki morebiti tudi urejajo položaje, ki jih ZBPP opredeljuje kot brezplacno pravno pomoc. Tak predpis je tudi ZPP. V takšnem primeru je od stranke odvisno, na kateri predpis bo oprla svoj predlog oziroma prošnjo za brezplacno pravno pomoc. Po tem predpisu se presoja tudi krajevna pristojnost za odlocanje o takšni vlogi.

Sklep nº III R 47/2004 of Gospodarski oddelek, August 31, 2004

Sorodstvena vez med sodnikom in stranko postopka pride v poštev kot razlog za delegacijo pristojnosti le pri manjših sodišcih.

Sklep nº III R 51/2004 of Gospodarski oddelek, August 31, 2004

Pri odlocanju o odškodninski odgovornosti stecajnega upravitelja se ni mogoce izogniti razmerju med njim in stecajnim senatom (zlasti v zvezi z navodili in kontrolo stecajnega senata oziroma njegovega predsednika). Navedeno razmerje je zato dovolj tehten razlog za dolocitev drugega stvarno pristojnega sodišca.

Sklep nº III R 54/2004, enako tudi III R 48/2004 of Gospodarski oddelek, August 31, 2004

Domnevna zainteresiranost sodnika za uspeh ene od strank postopka je razlog za izlocitev takega sodnika (70. clen ZPP).

Sklep nº III Ips 98/2003 of Gospodarski oddelek, August 31, 2004

Ce revizija proti sodbi, ce bi sodišce druge stopnje sodilo meritorno, ne bi bila dovoljena, tudi ni dovoljena proti sklepu sodišca druge stopnje.

August 26, 2004

Sodba nº in sklep II Ips 427/2003 of Civilni oddelek, August 26, 2004

Za kombinacijo prodajne pogodbe in povratne prodajne pogodbe je znacilno, da omogoca tak ekonomski rezultat, ki je enak legis commissoriae. Pravna operacija prodajne pogodbe in povratne prodajne pogodbe je zato lahko veljavna le, ce ne izigrava (namena) prepovedi iz 69. clena ZTLR in 973. clena ZOR. To pa je le takrat, ko vsebuje dolocbe, ki varujejo cilje prepovedi legis commissoriae: obvarovati dolžnika pred zlorabo, ko bi upnik prejel stvar, ki je vredna vec kot njegova terjatev.

Sklep nº in sodba II Ips 266/2003 of Civilni oddelek, August 26, 2004

Na podlagi pravnega posla se po dolocilu 33. clena ZTLR pridobi lastninska pravica na nepremicnini z vpisom v javno knjigo ali na drug ustrezen, v zakonu dolocen nacin. Ker tožnik ni vpisan v zemljiški knjigi in torej ni stvarnopravni lastnik, je sodišce raziskovalo, ce ima kak obligacijskopravni zahtevek, na podlagi katerega bi lahko zahteval vpis v zemljiško knjigo. Toda tožnik nima ustrezne pisne pogodbe z zahtevano klavzulo. Zatrjeval je le ustni dogovor v letu 1963 in njegovo realizacijo...

Sklep nº II Ips 153/2004, enako tudi II Ips 334/2003 of Civilni oddelek, August 26, 2004

Potem ko je bila revizija predložena Vrhovnemu sodišcu Republike Slovenije, je Republika Slovenija umaknila revizijo. Glede na to, da sodišce o vloženem izrednem pravnem sredstvu še ni izdalo odlocbe (drugi odstavek 334. clena ZPP v zvezi s 383. clenom ZPP), je ugotovilo dovoljeno razpolaganje nasprotne predlagateljice in o reviziji ne bo odlocalo.

Sodba nº II Ips 303/2004 of Civilni oddelek, August 26, 2004

Nesreco je povzrocil tožnik, ki je bil zaradi hude vinjenosti (1.12 g/kg alkohola v krvi) malomaren in se je nahajal na voznem pasu, kjer ne sme biti ne pešcev, ne pocasnih vozil. Ko pa sta sodišci presojali odgovornost voznika osebnega avtomobila, sta sodišci pravilno šteli, da gre za objektivno odgovornost po 173. clenu ZOR, saj je bila škoda povzrocena z nevarno stvarjo. Pri tem sta presojali možnost oprostitve odgovornosti po tretjem odstavku 177. clena ZOR, ki doloca, da je imetnik stvar...

Sodba nº II Ips 456/2003 of Civilni oddelek, August 26, 2004

Presoja višine odškodnine za negmotno škodo.

Sklep nº I R 71/2004 of Civilni oddelek, August 26, 2004

To, da je tožnik odvetnik s sedežem v X., toženka pa zaposlena na Okrajnem sodišcu v X., ne predstavlja tehtnega razloga za dolocitev drugega stvarno pristojnega sodišca. Za sojenje v tej zadevi je namrec pristojno Okrožno sodišce v Celju, ne pa Okrajno sodišce v X., kjer je zaposlena toženka in na obmocju katerega ima tožnik sedež.

Sodba nº II Ips 434/2003 of Civilni oddelek, August 26, 2004

Razlogi za zadržanje teka zastaranja so doloceni v 381. in naslednji clenih ZOR. Ce se tožeca stranka morda sklicuje na 1. tocko 381. clena ZOR, ki doloca, da zastaranje ne tece med zakoncema, tako sklicevanje ni utemeljeno. Pravdni stranki namrec v spornem casovnem obdobju to nista bili.

Sklep nº II Ips 439/2003 of Civilni oddelek, August 26, 2004

Toženka ni ne med postopkom na prvi in drugi stopnji, ne ob vložitvi revizije zatrjevala, da ima opravljen pravniški državni izpit, niti ni predložila dokaza o tem. To pomeni, da je vložil revizijo nekdo, ki te pravice po dolocbah zakona nima.

Sklep nº II Ips 216/2004 of Civilni oddelek, August 26, 2004

Revizijsko sodišce o vloženi reviziji še ni odlocalo, zato je le ugotovilo njen umik.

Sodba nº II Ips 444/2003 of Civilni oddelek, August 26, 2004

Ni mogoce pritrditi reviziji, da je tožnikova škoda tako velikega obsega, da bi terjala še posebno individualizacijo pri odmeri odškodnine. Sodišce druge stopnje pa je pravilno presodilo, da so duševne bolecine zaradi zmanjšanja življenjske aktivnosti po obsegu primerljive s tistimi škodami, ki jih sodna praksa uvršca med škode zmernega obsega. Temu ustrezno je ravnalo, ko je zmanjšalo na prvi stopnji odmerjeno odškodnino iz tega naslova.

Sodba nº in sklep II Ips 453/2003 of Civilni oddelek, August 26, 2004

Delo s povecano nevarnostjo je pravni standard, ki mora po ustaljenih kriterijih sodne prakse vsebovati elemente, ki predstavljajo povecano nevarnost za nastanek škode. Kriterij za presojo takih elementov je splošno življenjsko izkustvo v povezavi z delovnim izkustvom in uveljavljenimi kriteriji za varno delo.

Sklep nº I Ips 200/2004 of Kazenski oddelek, August 26, 2004

Ker je obsojenec prejel pravnomocen sklep o odreditvi pripora 12.3.2004, se je rok za vložitev zahteve za varstvo zakonitosti (3. odstavek 421. clena ZKP) iztekel s pretekom 22.3.2004, zato se po tem roku vložena zahteva kot prepozna zavrže.

Sodba nº I Ips 279/2001 of Kazenski oddelek, August 26, 2004

Dolocbe KZ, ki izjemoma dopušcajo ponovno sojenje kljub pravnomocni sodbi tujega sodišca za isto kaznivo dejanje, ne nasprotujejo ne Ustavi RS ne zavezujocemu mednarodnemu pravu.

Sklep nº I Ips 219/2004 of Kazenski oddelek, August 26, 2004

Zasebna tožilka oziroma njen pooblašcenec nista upravicena vložiti zahtevo za varstvo zakonitosti.

Sklep nº I Ips 225/2004 of Kazenski oddelek, August 26, 2004

Zahteva za varstvo zakonitosti, vložena zoper sklep, s katero je sodišce zagovornici naložilo v placilo stroške preložitve glavne obravnave, ni dovoljena.

August 25, 2004

Sklep nº I Up 6/2003 of Upravni oddelek, August 25, 2004

Kadar stranko v postopku zastopa pooblašcenec, se vsi spisi vrocajo pooblašcencu, in se kot datum vrocitve šteje dan vrocitve pooblašcencu.

Sklep nº I Up 509/2004 of Upravni oddelek, August 25, 2004

Prvostopno sodišce sodi na podlagi veljavnih zakonov. V casu odlocanja prvostopnega sodišca je že veljal ZPP-B, v katerem pa glede na odlocbo Ustavnega sodišca RS U-I-255/99 z dne 5.6.2003 ni vec dolocbe 6. odstavka 168. clena.

Sklep nº I Up 835/2004 of Upravni oddelek, August 25, 2004

Sodno varstvo ob razrešitvi upravnih delavcev je glede na dolocbo 23. clena ZDDO zagotovljeno v upravnem sporu, torej je na prvi stopnji pristojno Upravno sodišce RS in ne Delovno in socialno sodišce.

Sklep nº I Up 556/2004 of Upravni oddelek, August 25, 2004

Ne glede na dolocbo 7. odstavka 82. clena ZUP-1, po kateri je mogoce vložiti pritožbo v upravnem postopku tudi zoper ustni sklep o nedovolitvi vpogleda v upravne spise, zoper tak ustni sklep, ki ga izda organ, zoper katerega odlocitev je pritožba v upravnem postopku izkljucena, ni mogoc upravni spor.

August 24, 2004

Sklep nº VIII R 12/2004 of Delovno-socialni oddelek, August 24, 2004

Dolocitev drugega stvarno pristojnega sodišca pride v poštev le, ce je ocitno, da se bo tako lažje opravil postopek ali ce so zato drugi tehtni razlogi.

August 19, 2004

Sklep nº II Up 5/2004 of Upravni oddelek, August 19, 2004

Odlok o ustanovitvi Javne agencije RS za energijo je posamicni akt in ne splošni akt.

Sklep nº I Up 890/04 of Upravni oddelek, August 19, 2004

Ob pravnomocni odlocbi o zavrženju tožbe ni podlage za izdajo zacasne odredbe.

Sklep nº I Up 881/2004 of Upravni oddelek, August 19, 2004

Ker je sodno varstvo zagotovljeno v izvršilnem in zemljiškoknjižnem postopku, ni izpolnjen negativni pogoj - odsotnost drugega sodnega varstva. Zato varstvo ustavnih pravic v upravnem sporu ni dopustno.

August 18, 2004

Sodba nº I Up 854/2004 of Upravni oddelek, August 18, 2004

Ker je tožena stranka opravila oceno verjetnosti uspeha postopka na podlagi opravljenih poizvedb, tožnik pa te presoje ni izpodbijal s konkretnimi dokazi, s pritožbo ne more uspeti.

Sodba nº I Up 883/2004 of Upravni oddelek, August 18, 2004

Ker iz dokumentacije o splošnem stanju v Nigeriji in še posebej v zvezi s skrivnim kultom Ogboni, ki jo je po uradni dolžnosti pridobila tožena stranka, in iz tožnikovih izjav, ki jih z nicemer ni dokumentiral, izhaja, da v tem primeru niso podane okolišcine iz 2. oz. 3. odstavka 1. clena ZAzil, je po presoji Vrhovnega sodišca prvostopno sodišce odlocilo pravilno in zakonito, ko je tožbo zavrnilo in pritrdilo odlocitvi in razlogom tožene stranke v njeni izpodbijani odlocbi.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners