Vrhovno Sodišče: Opinions issued on September 2004

September 30, 2004

Sodba nº II Ips 320/2003 of Civilni oddelek, September 30, 2004

Pri konkurenci dveh enakih in originarnih nacinov pridobitve lastninske pravice, tocneje dveh odlocb upravnih organov, je treba ugotoviti katera od njiju je mocnejša. Kljub vpisanu lastninske pravice denacionalizacijskega upravicenca v zemljiško knjigo, ki je deklaratorne narave, je zaradi vec desetletne posesti toženikov njihova pravica mocnejša od toženceve. Ta ob nakupu nepremicnine od denacionalizacijskega upravicenca ni bil v dobri veri.

Sklep nº II Ips 445/2003 of Civilni oddelek, September 30, 2004

Revizija je pravocasna, ce je v roku vložena pri pristojnem sodišcu. Izjemoma se šteje, da je pravocasna, tudi ce se vloži pri nepristojnem sodišcu, ce je tako vložitev pripisati ocitni pomoti vložnika. Vloga pooblašcenega odvetnika, naslovljenega na nepristojno sodišce in vložena pri nepristojnem sodišcu, predstavlja tako napako, ki je ni mogoce opredeliti kot ocitno pomoto.

Sodba nº II Ips 524/2003 of Civilni oddelek, September 30, 2004

S tožbo zaradi nedopustnosti izvršbe ni mogoce posegati v izvršilni naslov. Ob upoštevanju notarskega zapisa, kot izvršilnega naslova, ki tocno doloca predmet obveznosti, to je višino pogodbene kazni, v pravdi zaradi nedopustnosti izvršbe ni mogoce obvarovati zahteve za znižanje pogodbene kazni in ne trditve o delni nedovoljenosti pogodbene kazni.

Sklep nº II Ips 522/2003 of Civilni oddelek, September 30, 2004

Revizija ni dovoljena, ker nobeden od izpodbijanih delov pravnomocne sodbe, ki se nanašata na zahtevka, oprta na razlicno pravno in dejansko podlago, ne presega 1.000.000 SIT.

Sodba nº II Ips 384/2003 of Civilni oddelek, September 30, 2004

Sprememba sodne prakse glede zacetka teka zamudnih obresti od terjatve za negmotno škodo in višina denarne odškodnine.

Sklep nº I R 74/2004 of Civilni oddelek, September 30, 2004

Spor zaradi placila med javnim zavodom in gospodarsko družbo je gospodarski spor, za katere pa je pristojno okrožno sodišce, na obmocju katere ima sedež tožena stranka.

Sklep nº I R 66/2004 of Civilni oddelek, September 30, 2004

V primeru izvršbe zoper vec dolžnikov, ki so materialni sosporniki, velja krajevna pristojnost sodišca, ki je krajevno pristojno za enega izmed njih, tudi za ostale dolžnike.

Sklep nº I R 55/2004 of Civilni oddelek, September 30, 2004

V primeru predlaganega dodatnega sredstva izvršbe, je za odlocitev o tem predlogu pristojno sodišce, ki je že dovolilo izvršbo.

Sklep nº II Ips 128/2004 of Civilni oddelek, September 30, 2004

V zakonu dolocena pravica še ne predstavlja izvršilnega naslova. Odlocba javnega jamstvenega in preživninskega sklada Republike Slovenije o pravici do nadomestila preživnine z obvestilom sklada glede izterjave zakonskih zamudnih obresti ne predstavlja izvršilnega naslova v skladu z dolocbo 17. clena ZIZ. Za izterjavo zakonskih zamudnih obresti bi torej moral upnik pridobiti izvršilni naslov.

Sklep nº II Ips 149/2004 of Civilni oddelek, September 30, 2004

Opredelitev upnikovega izvršilnega naslova v petem odstavku 21.d clena ZJSRS ne zajema tudi zakonskih zamudnih obresti od posameznih zneskov nadomestila preživnine. Zakon skladu sicer daje pravico do teh obresti, vendar mora sklad, kot vsak drugi upnik, za svojo z zakonom urejeno terjatev pridobiti izvršilni naslov.

Sodba nº in sklep II Ips 421/2003 of Civilni oddelek, September 30, 2004

Premoženjska in nepremoženjska škoda imata razlicno dejansko in pravno podlago tudi v primeru, ko se odškodnini za njiju uveljavljata z eno tožbo. Zato se v skladu z dolocbo drugega odstavka 41. clena ZPP vrednost spora doloci po vrednosti vsakega posameznega zahtevka.

Sodba nº II Ips 623/2003 of Civilni oddelek, September 30, 2004

V kazenskem postopku zaseženih predmetov po ustavitvi postopka ni dovoljeno zadrževati zaradi tega, ker je v teku kak drug, milejši postopek proti državljanu ali ker ima morda država kako terjatev do državljana. Ce je tudi v takih postopkih mogoce zaseci predmete, morajo to odrediti organi, ki so pristojni za te postopke, in sicer po pravilih, ki so predpisani za te postopke.

Sodba nº II Ips 8/2004 of Civilni oddelek, September 30, 2004

Oporocna sposobnost se domneva - enako kot širše pojmovana poslovna sposobnost (59. clen ZD). Zato mora nasprotno dokazati tisti, ki zatrjuje oporociteljevo oporocno nesposobnost. Z dokazovanjem slednje pa tožnica ni uspela sprico dejanskih ugotovitev sodišc prve in druge stopnje o neokrnjeni oziroma vsaj ne o bistveno okrnjeni oporociteljevi sposobnosti trezne in adekventne presoje, predvidevanja, odzivanja in razumevanja ....

Sklep nº I R 85/2004 of Civilni oddelek, September 30, 2004

Toženceva graja, uperjena v sodnikovo vodenje postopka, ni upošteven predmet presoje ob odlocanju o predlogu za prenos pristojnosti na drugo sodišce. Ce stranka meni, da so podane okolišcine, ki vzbujajo dvom o sodnikovi nepristranskosti, ima na razpolago z zakonom predvidena (druga) pravna sredstva.

Sodba nº I Ips 133/2002 of Kazenski oddelek, September 30, 2004

Ceprav v izreku o sankciji sodba nepravilno navaja, da je obsojenec dolžan placati zaostalo preživnino zakoniti zastopnici upravicenke, to je njeni materi, saj je s polnoletnostjo upravicenke ta lastnost matere prenehala, pa nepravilna navedba, da je mati zakonita zastopnica upravicenke, ne predstavlja kršitve kazenskega zakona in na zakonitost sodbe nima vpliva.

Sklep nº I Ips 272/2004 of Kazenski oddelek, September 30, 2004

Odlocba glede izlocitve sodnice oziroma sodišca ni izjema od pravila, da je zahteva za varstvo zakonitosti dopustna šele po pravnomocno koncanem kazenskem postopku, zato jo je treba kot nedovoljeno zavreci (2. odstavek 423. clena ZKP).

Sklep nº I Ips 317/2003 of Kazenski oddelek, September 30, 2004

Ker obsojenca nimata pravnega interesa za spremembo sklepa, s katerim je bilo ugotovljeno, da je njuna pogojna obsodba izbrisana, je zoper tak sklep vložena zahteva za varstvo zakonitosti nedovoljena (1. odstavek 421. clena ZKP).

Sodba nº I Ips 77/2002 of Kazenski oddelek, September 30, 2004

Ni kršitev, ce se sodišce strinja s predlogom državne tožilke glede višine kazni.

Sodba nº I Ips 191/2004 of Kazenski oddelek, September 30, 2004

Sodnik, ki je sodeloval pri odlocanju v izvenobravnavnem senatu, ni izlocen (razlog po 5. tocki 39. clena ZKP) kot clan senata, ki odloca na glavni obravnavi o glavni stvari in tudi ne v postopku odlocanja o pritožbi pri sodišcu druge stopnje, razen ce je sodeloval pri odlocanju o ugovoru zoper obtožnico oziroma o zahtevi predsednika senata po 271. ali 284. clenu ZKP.

Sodba nº I Ips 186/2004 of Kazenski oddelek, September 30, 2004

Kršitev kazenskega zakona po 1. tocki 372. clena ZKP se pojavlja kot zmotna presoja vprašanja, ali je storjeno dejanje sploh kaznivo dejanje in ali ne gre morda za prekršek ali celo za civilnopravno razmerje. Kot takšno kršitev je mogoce opredeliti tudi zmotno presojo o tem, ali so podani vsi zakonski znaki kaznivega dejanja ali ne, in kot zmotno presojo okolišcin, ki izkljucujejo protipravnost, kot so silobran, skrajna sila, sila ali grožnja ter dejanje majhnega pomena (11. do 14. clen KZ).

September 29, 2004

Sklep nº III Ips 40/2003 of Gospodarski oddelek, September 29, 2004

Sodišci prve in druge stopnje sta materialnopravno zmotno ocenili, da pogodba o povratnem odkupu v leasing danih strojev, sklenjena med leasingodajalcem in dobaviteljem strojev, pomeni poroštvo dobavitelja strojev leasingodajalcu. Zato nista presojali tožbenega zahtevka z vidika prodajne pogodbe in nista ugotavljali s tega vidika odlocilnih dejstev, zaradi cesar je bilo treba obe sodbi razveljaviti in vrniti zadevo sodišcu prve stopnje v novo sojenje.

Sklep nº III R 57/2004 of Gospodarski oddelek, September 29, 2004

Razmerje med stranko in sodnikom je razlog za izlocitev sodnika in ne za delegacijo pristojnosti.

Sklep nº Cpg 5/2004 of Gospodarski oddelek, September 29, 2004

Pritožnici bi bilo naceloma sicer mogoce (pogojno) pritrditi, ko zatrjuje, da je sodišce ustanova, kjer se lahko uporabljajo trše besede kot v zasebnem življenju. Uporaba "trših" besed bi bila sprejemljiva v kontekstu uveljavljanja legitimnih interesov strank, ce bi bila uporaba takih besed pri tem vsaj potrebna, ce že ne nujna, da bi se na kar se da jasen nacin izrazilo tisto, kar se z njimi želi povedati. Vendar pa v predmetni zadevi ne gre za to.

Sodba nº III Ips 23/2004 of Gospodarski oddelek, September 29, 2004

Sodišca v postopku odloca le v konkretni in iz dejanskega stanja in pravnih pravil izvirajoci pravni posledici, ki jo tožnik zatrjuje v tožbenem predlogu.

Sodba nº III Ips 8/2004 of Gospodarski oddelek, September 29, 2004

Ce sodišce ne ugotovi kakšnega odlocilnega dejstva zaradi tega, ker (neutemeljeno) ne izvede kakšnega od predlaganih dokazov, gre za zmotno ugotovitev dejanskega stanja in po stališcu procesno pravne teorije obenem za (relativno) bistveno kršitev dolocb pravdnega postopka.

September 28, 2004

Sklep nº VIII Ips 56/2004 of Delovno-socialni oddelek, September 28, 2004

Stranke lahko vložijo revizijo tudi zoper sklep sodišca druge stopnje, s katerim je bil postopek pravnomocno koncan (prvi odstavek 384. clena ZPP). Sklep, s katerim je drugostopno sodišce zavrnilo pritožbo in potrdilo sklep prvostopnega sodišca, pa ni tak sklep.

Sodba nº VIII Ips 41/2004 of Delovno-socialni oddelek, September 28, 2004

Ce delavec nima znanj in možnosti za razporeditev na doloceno delovno mesto, je njegova razporeditev na tako delovno mesto nezakonita.

Sodba nº VIII Ips 58/2004 of Delovno-socialni oddelek, September 28, 2004

S pogodbo o zaposlitvi je bila dogovorjena za primer predcasne razrešitve z mesta generalne direktorice odpravnina, ko jo doloca ZGD. Nadzorni svet ni dogovoril odpravnine, manjše od zakonskega maksimuma, in si tudi ni pridržal pravice, da bo o višini odpravnine odlocil ob razrešitvi v okvirih, ki jih doloca ZGD. Izrecno je zapisana kot višina odpravnine tista višina, ki jo doloca ZGD.

Sodba nº in sklep VIII Ips 80/2004 of Delovno-socialni oddelek, September 28, 2004

Tožnica je kot razlog za prepozno vložitev ugovora navedla bolezen pooblašcenke, vendar ni dokazala, da bi ta sicer možen razlog za zamudo, v konkretnem primeru pomenil tudi upraviceni vzrok, zaradi katerega bi bila dovoljena vrnitev v prejšnje stanje.

Sodba nº VIII Ips 7/2004 of Delovno-socialni oddelek, September 28, 2004

Iz izvedenih dokazov izhaja, da v letu 1998 tožnici ni bil obnovljen oziroma ni bila ponovno imenovana v naziv asistenta, kar pomeni, da je ta naziv izgubila in ni vec izpolnjevala pogojev za zasedbo delovnega mesta, na katerega je bila razporejena. Ceprav ji je bil celo podaljšan cas, da bi lahko izpolnila pogoje za imenovanje v habilitacijski naziv, tudi v tem casu pogojev ni izpolnila. Zato je bilo utemeljeno ugotovljeno, da nima zmožnosti za opravljanje dela, na katerega je bila razporeje...

Sklep nº VIII Ips 8/2004 of Delovno-socialni oddelek, September 28, 2004

Bistveni elementi delovnega razmerja so prostovoljnost, obvezno osebno opravljanje dela, opravljanje dela po navodilih delodajalca, doloceno delovno mesto, placa in pravice iz delovnega razmerja, kot so delovni cas, pravica do bolniškega staleža, pravica do dopusta in podobno.

Sklep nº VIII Ips 24/2004 of Delovno-socialni oddelek, September 28, 2004

Ker je tožeca stranka revizijo vložila samo zaradi zmotne uporabe materialnega prava, revizijsko sodišce izpodbijane sodbe ni smelo po uradni dolžnosti preizkušati glede bistvenih kršitev dolocb pravdnega postopka. Zaradi dolocb 371.clena ZPP bi jo lahko preizkusilo le v materialnopravnem smislu, ne pa tudi glede zavrženja tožbe, ker teh razlogov revizija ne uveljavlja. Revizijsko sodišce zato ni smelo obravnavati vprašanj v zvezi s stvarno pristojnostjo in pravnim znacajem tožnicine terjatve.

Sodba nº VIII Ips 21/2004 of Delovno-socialni oddelek, September 28, 2004

Ce je prišlo do nastanka terjatve zaradi prenehanja delovnega razmerja zaradi zacetka stecajnega postopka z dnem zacetka stecajnega postopka, to pomeni, da ni mogoce ugotoviti, da je prišlo do terjatve po zacetku stecajnega postopka. Zato tudi ni mogoce za njo uporabiti pravila, da se izplaca po pravilih o izplacilu stroškov.

Sodba nº VIII Ips 63/2004 of Delovno-socialni oddelek, September 28, 2004

Ce se pooblašcenec delavca obravnave pred disciplinskim organom druge stopnje, na katero je bil pravilno vabljen, ni udeležil, ne gre za kršitev pravice do enakega varstva pravic iz 22. clena Ustave oz. procesne kršitve iz 8. tocke 2. odstavka 339. clena ZPP.

Sodba nº VIII Ips 54/2004 of Delovno-socialni oddelek, September 28, 2004

Po 1. odstavku 250. clena Zakona o gospodarskih družbah lahko nadzorni svet odpoklice posameznega clana uprave oziroma predsednika, ce ugotovi, da huje krši obveznosti oziroma, da ni sposoben voditi poslov oziroma ga razreši, ce mu skupšcina izrece nezaupnico. V tem dolocilu so uzakonjeni krivdni razlogi za odpoklic uprave, kar pomeni, da se krivda njenega clana ali predsednika domneva že po samem zakonu.

Sklep nº VIII Ips 136/2004 of Delovno-socialni oddelek, September 28, 2004

Procesna dejanja takratne pooblašcenke so bila - v nasprotju z ugotovitvijo obeh sodišc - v tej zadevi opravljena in sicer z vrocitvijo nasprotne tožbe (in odgovora nanjo kot zatrjuje revizija) in z njeno navzocnostjo na obravnavi. Ce pa je sodišce štelo, da pooblašcenka nastopa brez pooblastila, bi moralo ravnati skladno dolocbi 98. clena ZPP in jo pozvati, da predloži novo pooblastilo.

Sodba nº in sklep VIII Ips 110/2004 of Delovno-socialni oddelek, September 28, 2004

Revizijsko sodišce je vezano na pred nižjima sodišcema ugotovljena dejstva, da tožena stranka ni dokazala, da bi v spornem obdobju postalo tožnikovo delo trajno nepotrebno, ce takšen dejanski zakljucek ni bil obremenjen z v reviziji ocitano bistveno kršitvijo dolocb pravdnega postopka.

September 24, 2004

Sodba nº I Up 667/2000 of Upravni oddelek, September 24, 2004

Ce želi oseba uveljaviti pogojno davcno oprostitev, ker da ne gre za promet blaga koncnemu potrošniku, mora izkazati, da so za promet brez placila prometnega davka izpolnjeni pogoji iz 6. in 7. clena ZPD.

September 23, 2004

Sodba nº II Ips 518/2003 of Civilni oddelek, September 23, 2004

Pravilnim in izcrpnim razlogom pritožbenega sodišca revizijsko sodišce nima kaj dodati. Na vse, kar razumljivega navaja tožena stranka v reviziji (med revizijskemi navedbami so namrec tudi deli, ki jih revizijsko sodišce ne razume in zato na njih ne more odgovoriti), je odgovorilo že pritožbeno sodišce. Zato revizijskemu sodišcu ne preostane drugega, kot da ponovi nosilne argumente pritožbenega sodišca.

Sklep nº II Ips 364/2004 of Civilni oddelek, September 23, 2004

Revidenta utemeljeno opozarjata, da se pritožbeno sodišce ni opredelilo do njunega pritožbenega argumenta, da je bilo posestvo kupljeno komaj mesec dni po sklenitvi zakonske zveze (ter da je zato sila dvomljivo, ali sta zakonca v tako kratkem casu z delom pridobila dovolj denarnih sredstev za placilo kupnine). Ker se morajo prispevki akoncev povezati s pridobivanjem skupnega premoženja, so posebej pomembni (marsikdaj celo odlocilni) prav prispevki v obdobju, ko je bil pridobljen najvecji ali ...

Sodba nº II Ips 404/2003 of Civilni oddelek, September 23, 2004

Za nezgodo v smislu splošnih pogojev za nezgodno zavarovanje oseb se šteje tudi zmrzline, pridobljene na himalajski odpravi. Ce so dolocila v formularni pogodbi sporna, venda jasna, se ne uporabi razlagalno pravilo iz 100. clena ZOR.

Sodba nº II Ips 317/2003 of Civilni oddelek, September 23, 2004

Višji dohodek enega od zakoncev, ki sicer z delom manj prispeva v normalno funkcioniranje gospodinjstva in družine, lahko privede do izenacitve deležev na ustvarjenem skupnem premoženju, ce skrb v gospodinjstvu in družini prevzame drugi zakonec, vendar to ne more veljati na splošno.

Sodba nº II Ips 115/2003 of Civilni oddelek, September 23, 2004

Dolocbo drugega odstavka 58. clena ZAP je mogoce realizirati le tedaj, ce se z uporabo avtorskega dela doseže nesorazmeren dobicek, ki ni bil vnaprej pricakovan.

Sodba nº in sklep II Ips 399/2003 of Civilni oddelek, September 23, 2004

Dolocb 58. clena SZ o nezakoniti uporabi stanovanja in njegovi izpraznitvi ni mogoce uporabiti v primeru, ko nekdo uporablja stanovanje na podlagi pogodbe o brezplacni uporabi stanovanja ali na podlagi služnosti stanovanja, ceprav ni sklenjena najemna pogodba.

Sodba nº II Ips 503/2003 of Civilni oddelek, September 23, 2004

Revizije ni mogoce vložiti zaradi zmotne dokazne ocene nižjih sodišc.

Sodba nº II Ips 33/2004 of Civilni oddelek, September 23, 2004

Pravilen izrek vmesne sodbe je le tak, iz katerega je jasno razvidna njena razlicnost od siceršnjih ugotvitvenih sodb. Izrek ne sme vsebovati ugotovitve prejudicialnega pravnega razmerja. Vendar tudi, ce ugotovitev vsebuje, je treba meje ucinkov vmesne sodbe presojati zgolj v mejah prekluzivnega ucinka vmesne sodbe, upoštevaje princip neucinkovanja vmesne sodbe izven konkretnega postopka. Pomemben je torej naziv sodbe (vmesna), ne pa konkretna vsebina izreka (ki ga je treba brati in razumeti ...

Sodba nº II Ips 49/2004 of Civilni oddelek, September 23, 2004

Objektivne meje pravnomocnosti sodbe zajemajo le dejstva, ki nastanejo do konca glavne obravnave in zato dejstvo, da je bil glede tožene stranke kasneje v posebnem postopku izdan sklep o potrditvi prisilne poravnave, ne more vplivati na odlocitev pritožbenega sodišce o pritožbi proti sodbi.

Sklep nº I R 83/2004 of Civilni oddelek, September 23, 2004

Pristojnost je potrebno dolociti po stanju ob prejemu izvršilnega predloga, na podlagi upnikovih navedb v predlogu, ter dejstev, ki so sodišcu znana.

Sklep nº II Ips 5/2004 of Civilni oddelek, September 23, 2004

Odlocanje o tem ali je premoženje prešlo iz družbene v zasebno lastnino na podlagi špekulativnih oziroma fiktivnih pravnih poslov, predstavlja premoženjski spor in je zato revizija dovoljena le, ce vrednost izpodbijanega dela pravnomocne sodbe presega 1.000.000 SIT.

Sodba nº II Ips 133/2004 of Civilni oddelek, September 23, 2004

V pogodbah za osem filmskih del je tožnik nastopil kot avtor (eden izmed avtorjev) kinematografskega dela in Viba film kot producent. Šlo je za pogodbe o kinematografskem delu. S pogodbo o kinematografskem delu prenesejo avtorji na proizvajalca pravico snemanja, reproduciranja, dajanja v promet in javnega prikazovanja kinematografskega dela. Gre za eno izmed oblik prenosa avtorskih pravic. Tožnik kot tudi drugi soavtorji so si po pogodbah obdržali pravico do izplacila "cistega dohodka" od kas...

Sklep nº I R 84/2004 of Civilni oddelek, September 23, 2004

Dolžnicina sestra - izvršilna sodnica ni edina sodnica na tem sodišcu, kar pomeni, da bo lahko postopek vodila druga sodnica in tako ni potrebno zadeve prenašati na drugo sodišce. Kolikor pa predlog meri na izlocitev vseh sodnic tega sodišca, ni mogoce o stvari odlocati na podlagi predpisov o smotrni delegaciji, marvec po postopku in materialnopravnih dolocbah tretjega poglavja ZPP.

Sodba nº I Up 332/2001 of Upravni oddelek, September 23, 2004

Za presojo, da ni bilo možno parcele komunalno opremiti brez vecjih stroškov, je treba ugotoviti, ali je ob podržavljenju glede na lego (oddaljenost) parcele obstajala možnost prikljucka na vodovod, dostopa do javne dovozne poti in možnost prikljucka na elektricno omrežje.

Sodba nº I Ips 328/2003 of Kazenski oddelek, September 23, 2004

V primeru obsodilne sodbe morajo biti v njenem izreku in obrazložitvi navedena predvsem dejstva, ki zadevajo dejansko stanje kaznivega dejanja, to je tista odlocilna dejstva, ki so podlaga za neposredno uporabo materialnega prava, pa tudi vsa ostala dejstva, ki lahko prispevajo k zanesljivosti ugotavljanja odlocilnih dejstev.

Sodba nº I Ips 29/2004 of Kazenski oddelek, September 23, 2004

Sprememba dopolnilne norme ne more vplivati na dolocenost kaznivega dejanja pod pogojem, da to ni povezano s spremenjeno družbeno nevarnostjo kaznivega dejanja. Zato sama sprememba blanketnih dolocb ne pomeni, da je kazenski zakon zaradi tega milejši.

Sodba nº I Ips 259/2001 of Kazenski oddelek, September 23, 2004

Tajno policijsko sodelovanje v smislu, kot sta ga uporabljala razveljavljena 3. alinea 1. odstavka 49. clena Zakona o policiji in 100. clen Pravilnika o policijskih pooblastilih in kot ga je uporabljala 2. alinea 1. odstavka 150. clena prvotnega ZKP, je tajnemu policijskemu delovanju podoben ukrep, le da ga izvršuje oseba, ki ni policist.

Sodba nº I Ips 281/2003 of Kazenski oddelek, September 23, 2004

Ker je bilo kaznivo dejanje poškodovanja tuje stvari po 1. odstavku 224. clena KZ storjeno 23.9.1998, ob odlocitvi višjega sodišca na seji dne 24.9.2002 šestletni absolutni zastaralni rok še ni potekel.

Sodba nº I Ips 250/2003 of Kazenski oddelek, September 23, 2004

Sodelovanje v senatu, ki je odlocal o pritožbi zoper sklep o uvedbi preiskave, ni ovira za opravljanje sodniške dolžnosti pri sojenju o glavni stvari, niti ni ovira za sodelovanje v senatu pritožbenega sodišca, ki je odlocalo o pritožbi zoper prvostopenjsko sodbo.

Sodba nº I Ips 254/2004 of Kazenski oddelek, September 23, 2004

Ker iz dolocbe 2. odstavka 26. clena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kazenskem postopku (ZKP-F, Uradni list RS, št. 43/2004) izhaja, da ukrepi, ki so bili izvedeni po prej veljavnih dolocilih 49. clena ZPol, za nazaj niso izgubili svoje veljavnosti, le za nadaljevanje teh ukrepov je bilo potrebno pridobiti ustrezno odredbo v roku dveh mesecev, se iz tega razloga ni možno sklicevati na razveljavitveno odlocbo Ustavnega sodišca Republike Slovenije z dne 8.5.2003, opr. št. U-I-272/98...

Sodba nº I Ips 23/2002 of Kazenski oddelek, September 23, 2004

V primeru, ko postavi sodišce z odredbo dolocenega zdravnika oziroma zdravstvenega delavca za izvedenca, ga odveže splošne dolžnosti varovanja poklicne tajnosti. Odveza se nanaša tako na informacije, ki jih je izvedenec pridobil v casu po odreditvi izvedenstva, kot tudi na informacije, ki so mu že znane, bodisi, da je v preteklosti že kdaj zdravil obdolženca ali mu je bil pred tem že v drugem postopku postavljen kot izvedenec, ali pa na informacije v zdravstveni dokumentaciji, ki jih uporabi ...

Sodba nº I Ips 268/2003 of Kazenski oddelek, September 23, 2004

Presoja, ali izpodbijani sodbi vsebujeta razloge o odlocilnih dejstvih (bistvena kršitev dolocb kazenskega postopka iz 11. tocke 1. odstavka 371. clena ZKP).

Sodba nº I Ips 364/2002 of Kazenski oddelek, September 23, 2004

S tem ko je obsojenec kriminalistom sam posredoval svojo telefonsko številko, je dejstvo, da ga je nato poklical kriminalist, kateremu je obsojenec telefonicno podal izjavo, enak položaju, kot ce bi obsojenec sam poklical kriminalista. V takem primeru ne gre za obvestila, ki bi jih osumljenec dal na zahtevo policije, pac pa jih je posredoval na lastno pobudo in prostovoljno, take izjave pa iz spisov ni potrebno izlocati. Položaja v nicemer ne spreminja dejstvo, da je policija zapisala, da je ...

Sodba nº I Ips 157/2004 of Kazenski oddelek, September 23, 2004

Ceprav v konkretnem delu opisa kaznivega dejanja lahke telesne poškodbe po 1. odstavku 133. clena KZ ob opredelitvi poškodbe ni ponovljen opis iz abstraktnega dela, da je bila zacasno zmanjšana oškodovankina zmožnost za delo in zacasno okvarjeno njeno zdravje, pa uvodna navedba v povezavi s konkretizacijo glede casovne opredelitve in izvršitvenega ravnanja obdolženca in opisom poškodbe z navedbo, da gre za lahko telesno poškodbo, ne more biti podlaga za sklep, da dejanje ni kaznivo dejanje.

Sodba nº I Ips 194/2004 of Kazenski oddelek, September 23, 2004

Kadar izrek vsebuje tudi (po zakonu neobvezni) abstraktni dejanski stan, abstraktni in konkretni del opisa predstavljata celoto in pri tem ni potrebno, da se doloceni znaki ponavljajo, še posebej, ce so ti dovolj konkretizirani v abstraktnem delu. To velja tudi za zacasno skaženost, ki bi jo ob navedbi zadobljene poškodbe težko konkretizirali.

September 22, 2004

Sodba nº I Up 583/2000 of Upravni oddelek, September 22, 2004

Upravni organ je utemeljeno sam reševal predhodno vprašanje obstoja služnostne poti, od katerega je bilo odvisno vprašanje razpolagalne pravice tožnice na zemljišcu, na katerem je želela postaviti ograjo.

Sklep nº I Up 343/2003 of Upravni oddelek, September 22, 2004

V skladu s 26. clenom ZUS je treba tožbo vložiti v 30 dneh od vrocitve upravnega akta. Drugacnih rokov za vložitev tožbe, razen za državnega pravobranilca, ZUS ne predpisuje.

Sodba nº I Up 83/2001 of Upravni oddelek, September 22, 2004

Lokacijska dokumentacija mora imeti sestavine po 55. clenu ZUN. Predložitev popolne lokacijske dokumentacije je po 54., 55. in 57. clenu ZUN dolžnost investitorja.

Sodba nº I Up 816/2002 of Upravni oddelek, September 22, 2004

Nezakonit poseg v prostor ima lahko za posledico vec razlicnih ukrepov, ki se med seboj ne izkljucujejo. Ukrep urbanisticnega inšpektorja o odstranitvi nedovoljene gradnje je samostojen inšpekcijski ukrep, ki je neodvisen od ukrepov drugih upravnih organov v primeru nezakonitega posega v prostor.

Sklep nº I Up 1412/2002 of Upravni oddelek, September 22, 2004

Pravni interes tožnika za presojo zakonitosti in pravilnosti odlocbe je zaradi predcasnega odpusta s prestajanja kazni prenehal.

Sodba nº I Up 1001/2001 of Upravni oddelek, September 22, 2004

Po 2. odstavku 54. clena in 1. odstavku 55. clena ZUN se lokacijsko dovoljenje za posege v obmocjih, ki se urejajo s prostorskimi ureditvenimi pogoji, lahko izda le na podlagi lokacijske dokumentacije, ki temelji na prostorskih ureditvenih pogojih. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgorocnega in srednjerocnega družbenega plana obcine ne more biti podlaga za izdajo lokacijskega dovoljenja, ceprav izrecno predvideva poseg v prostor, ki je predmet tožnikove vloge za izdajo...

Sodba nº I Up 399/2001 of Upravni oddelek, September 22, 2004

V primeru, ko gre za legalizacijo že zgrajenega objekta z obstojecim odmikom, ki se ga vidi v naravi, veljavni urbanisticni red pa odmika niti ne predpisuje, le-ta ne more biti bistveni pogoj gradnje.

Sodba nº I Up 646/2001 of Upravni oddelek, September 22, 2004

Z dolocbami ZJC, ki se nanašajo na državne ceste, ni dano pooblastilo, da bi republika za državne ceste ali obcina za obcinske ceste odredila ukrep vzpostavitve prevoznosti javne ceste.

Sodba nº I Up 374/2002 of Upravni oddelek, September 22, 2004

Ce sta upravni odlocbi z gradnjo že izvršeni, ni pogojev za izrek nicnosti lokacijskega in gradbenega dovoljenja po dolocbi 2. tocke 267. clena ZUP/86.

Sodba nº I Up 641/2001 of Upravni oddelek, September 22, 2004

Na podlagi podatkov lokacijske dokumentacije ni mogoce preizkusiti, ali obstoji prevladujoci morfološki vzorec naselja.

September 21, 2004

Sodba nº I Up 1007/2001 of Upravni oddelek, September 21, 2004

Iz razloga 1. odst. 249. clena ZUP/86 se obnovi postopek, koncan z odlocbo, zoper katero v upravnem postopku ni rednega pravnega sredstva, ce se zve za nova dejstva ali se najde ali pridobi možnost uporabiti nove dokaze, ki bi mogli sami zase ali v primerjavi z že izvedenimi in uporabljenimi dokazi pripeljati do drugacne odlocbe, ce bi bila ta dejstva oziroma dokazi navedeni in uporabljeni v prejšnjem postopku. Odlocba o odmeri davka iz dejavnosti, izdana v obnovljenem postopku, je novo dejst...

Sodba nº I Up 810/2001 of Upravni oddelek, September 21, 2004

Po 4. alinei 1. odstavka 15. clena ZDoh se šteje za vir dohodnine tudi nagrada, ki jo prejme fizicna oseba, ki sodeluje v nagradni igri, ki se predvaja kot televizijska oddaja. Tožnik v upravnem postopku in v tožbi ni ugovarjal dejanskim ugotovitvam, v tožbi tudi ni predlagal izvedbe dokazov niti oprave glavne obravnave. Ker je bilo v upravnem postopku ugotovljeno na podlagi inšpekcijskega zapisnika, kateremu tožnik ni oporekal, ni bistvena kršitev pravil postopka v upravnem sporu, ce je sodi...

Sodba nº I Up 536/2003 of Upravni oddelek, September 21, 2004

30-dnevni subjektivni rok za organ, ki po uradni dolžnosti uvede obnovo postopka, zacne teci z dnem, ko organ, ki je o obnovi postopka stvarno in krajevno pristojen odlocati, izve za obnovitveni razlog. V primeru davcnih uradov kot organizacijskih enot DURS, z zakonsko doloceno krajevno pristojnostjo je to takrat, kadar krajevno pristojni davcni urad izve za obnovitveni razlog, ne pa takrat, ko za obnovitveni razlog izve drug davcni urad oziroma DURS.

Sodba nº I Up 532/2004 of Upravni oddelek, September 21, 2004

Za uvedbo obnove postopka zaradi novih dejstev in dokazov zadošca, da se organ seznani z novimi dejstvi oz. dokazi, ki bi mogli sami zase ali v zvezi z že izvedenimi in uporabljenimi dokazi pripeljati do drugacne odlocbe, ce bi bila ta dejstva oz. dokazi navedeni ali uporabljeni v prejšnjem postopku. Pri tem ni pravno pomembno, ali je bilo storjeno kaznivo dejanje in tudi ne, kje je davcni organ nova dejstva oz. dokaze dobil.

Sodba nº I Up 119/2001 of Upravni oddelek, September 21, 2004

Sklep stecajnega senata, s katerim se ugotavlja, da je kupec placal kupnino, in odreja bremen prost vpis v zemljiško knjigo, ni dovoljenje državnega organa za promet nepremicnine v smislu 2.

Sodba nº I Up 887/2004 of Upravni oddelek, September 21, 2004

Tožnikova navedba, da je zamudil rok za vložitev pritožbe zoper prvostopno upravno odlocbo zato, ker je na Hrvaškem zbiral dokumentacijo, ki jo je želel pritožbi priložiti, ni opravicljiv razlog za dovolitev vrnitve v prejšnje stanje.

Sodba nº I Up 969/2001 of Upravni oddelek, September 21, 2004

Po 4. clenu ZDoh se dohodnina in davki, ki se od nje odštejejo, ugotavlja po predpisih, ki veljajo na dan 1. januarja tistega leta, za katero se dohodnina odmerja, ce s tem zakonom ni drugace doloceno. Dohodnina za leto 1995 se je torej ugotavljala po predpisih, ki so veljali na dan 1.1.1995. Na ta dan je veljala dolocba 2. odstavka 89. clena ZDoh, po kateri se je odmera dohodnine lahko opravila že na podlagi prvostopne odlocbe o odmeri davka iz dejavnosti.

Sodba nº I Up 21/2001 of Upravni oddelek, September 21, 2004

Po 4. clenu ZDoh se dohodnina in davki, ki se od nje odštejejo, ugotavlja po predpisih, ki veljajo na dan 1. januarja tistega leta, za katero se dohodnina odmerja, ce s tem zakonom ni drugace doloceno. Dohodnina za leto 1994 se je torej ugotavljala po predpisih, ki so veljali na dan 1.1.1994. Na ta dan je veljala dolocba 2. odstavka 89. clena ZDoh v besedilu, s katerim je bilo doloceno, da se je odmera dohodnine opravila na podlagi dokoncne odlocbe o odmeri davka iz dejavnosti. Zato ni pravil...

Sodba nº I Up 759/2004 of Upravni oddelek, September 21, 2004

Kot novo dejstvo oziroma nov dokaz za dovolitev obnove postopka obracuna dohodnine se ne more šteti inšpekcijska ugotovitev, da je bil dohodek oz. dobicek od dejavnosti drugacen, kot je bilo to ugotovljeno z odlocbo o odmeri davka od dejavnosti, temvec je lahko novo dejstvo oziroma dokaz v takem primeru le nova odlocba o odmeri davka od dejavnosti.

Sodba nº I Up 485/2001 of Upravni oddelek, September 21, 2004

Amortizacija osnovnih sredstev se pri ugotavljanju dobicka zasebnika kot osnove za placilo davka od dohodka iz dejavnosti upošteva kot odhodek le, ce je osnovno sredstvo pridobljeno z nakupom, z lastno izdelavo, s financnim najemom (lizing), z darilno pogodbo, brezplacnim prevzemom ali dedovanjem, kar se dokazuje z ustreznim dokumentom. Ker takega dokumenta tožnik nima, mu ni mogoce amortizacije priznati kot odhodek, za osnovna sredstva, za katera nima ustrezne dokumentacije.

Sodba nº I Up 774/2002 of Upravni oddelek, September 21, 2004

Za pravocasnost odlocitve o obnovi postopka po uradni dolžnosti glede na dolocbe 252. clena ZUP/86 upravni organ ni vezan na subjektivni 30-dnevni rok. Za odlocitev o dovolitvi obnove postopka zadošca že verjetnost, da so nova dejstva oziroma dokazi, ce bi bili znani v prvotnem postopku, vplivali na odlocitev.

September 16, 2004

Sklep nº II Ips 476/2003 of Civilni oddelek, September 16, 2004

Dejanska in pravna podlaga tožbenega zahtevka za placilo nepremoženjske škode je drugacna (samostojna) kot glede zahtevka za placilo premoženjske škode. Zato sta tudi razlicni vrednosti spornega predmeta: enaki višini denarnega zahtevka posebej za nepremoženjsko in posebej za premoženjsko škodo (primerjaj drugi odstavek 41. clena ZPP).

Sklep nº II Ips 521/2003 of Civilni oddelek, September 16, 2004

Zahtevka za vrnitev posojil se opirata za razlicno dejansko podlago. Pravico do revizije je zato treba presojati po vrednosti vsakega posameznega zahtevka.

Sodba nº II Ips 346/2004 of Civilni oddelek, September 16, 2004

Preživninsko breme je pravilno porazdeljeno. Pri tem ni pomembno, ali ima kdo od staršev dolgove (in še manj, ali nacrtuje kako zadolževanje) ter zato pri porazdelitvi preživninskega bremena tudi ni upoštevalo prezadolženosti enega ali drugega od staršev. Na višino preživnin so v konkretnem primeru vplivale predvsem tožnikove bistveno boljše dohodkovne možnosti.

Sklep nº II Ips 16/2004 of Civilni oddelek, September 16, 2004

Ce N.N. ni upravicenka po ZDen (ce ob zatrjevanem podržavljanju ni bila jugoslovanska državljanka), bi bil po 12. clenu ZDen upravicenec njen zakonec ali dedic iz prvega dednega reda, ne glede na to, zakaj N.N. ni (oziroma, ce ni) postala državljanka povojne Jugoslavije. Predlagateljica postopka bi morala tedaj dokazati dejanski stan 12. clena ZDen, zlasti, da je dedinja prvega dednega reda po pokojni N.N.

Sodba nº II Ips 389/2003 of Civilni oddelek, September 16, 2004

Nobenega razloga ni za sklepanje, da bi uvedba oblike notarskega zapisa namesto prejšnje oblike overitve po sodniku skrcila obseg poslov med zakoncema, za katere se zahteva taka oblika, le na posle v zvezi z njunim skupnim premoženjem. ZN je namrec le na novo uredil pogoje glede oblike sklenitve, ni pa dolocil drugacnega obsega pravnih poslov med zakoncema, za katere se zahteva taka oblika. Da se je že po prejšnji ureditvi zahtevala posebna oblika za vse medsebojne posle zakoncev, pa jasno iz...

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners