Vrhovno Sodišče: Opinions issued on January 2005

January 31, 2005

Sodba nº I Up 180/2003 of Upravni oddelek, January 31, 2005

Ce je imela oseba ob pricetku izvajanja nasilnega dejanja ali prisilnega ukrepa stalno prebivališce na ozemlju, ki obsega državni teritorij RS, je žrtev vojnega nasilja ne glede na to, na katerem ozemlju je bilo nasilje zoper njo storjeno.

Sodba nº I Up 296/2003 of Upravni oddelek, January 31, 2005

Za otroka je v smislu dolocb ZZVN potrebno šteti le tisto osebo, ki vsaj pravno formalno potrebuje posebno varstvo, ki ji je zagotovljeno s skrbjo staršev v okviru roditeljske pravice. Pojem otroka je po splošnih nacelih družinskega prava potrebno razlagati v smislu zagotavljanja potrebne skrbi in varstva in ne v pomenu opredelitve sorodstvenega razmerja do staršev.

Sklep nº I Up 908/2003 of Upravni oddelek, January 31, 2005

Ker tožnica ni sledila pozivu sodišca, da odpravi pomanjkljivosti v vloženi tožbi, tožba ni bila sposobna za obravnavanje. Zato jo je bilo treba zavreci kot nepopolno.

Sklep nº I Up 39/2003 of Upravni oddelek, January 31, 2005

Sklep sodišca prve stopnje, da tožnica na ozemlju RS ni živela pred zakonsko relevantnim datumom (31.12.1945) je preuranjen, saj zgolj izjava, ki jo je tožnica kasneje zanikala, še ne daje zadostne podlage za sklepanje, da se je naselila v RS šele leta 1949.

January 27, 2005

Sklep nº I R 10/2005 of Civilni oddelek, January 27, 2005

Tožnikove navedbe o zamenjavi prebivališca in o zavlacevanju postopka niso podlaga za dolocitev drugega sodišca.

Sklep nº II Ips 386/2004 of Civilni oddelek, January 27, 2005

Prenehanja obdelovanja kmetijskega zemljišca ne bi bilo mogoce šteti kot normalne oziroma obicajne posledice zapore služnostne poti, ce bi bil dostop mogoc po drugi poti. Škode v takem primeru ne bi bilo vec mogoce (v celoti) pripisati toženkinemu ravnanju. Zaradi zmotnega materialno-pravnega izhodišca pri presoji vzrocne zveze je ostalo dejansko stanje nepopolno ugotovljeno, kar narekuje ugoditev reviziji in razveljavitev sodb sodišca druge stopnje in prve stopnje v obsodilnem delu. Za ugoto...

Sodba nº II Ips 683/2003 of Civilni oddelek, January 27, 2005

Toženka je krivdno odgovorna, ker ni poskrbela za odpravo vdolbine, ki je bila globoka do deset centimetrov pod siceršnjim nivojem doskocišca z vrvi, pac pa je na tako neustrezno doskocišce poslala vaditi vojake zacetnike.

Sodba nº II Ips 664/2004 of Civilni oddelek, January 27, 2005

Prisojena terjatev temelji na sklenjenih posojilnih pogodbah, 557. clenu, 128. clenu in 132. clenu ZOR. Ker sta toženca prenehala z rednim odplacevanjem posojil že po štirih mesecih, sta tožnika na podlagi 128. clena ZOR utemeljeno razdrla pogodbo, pred tem toženca tudi pisno opomnila in jima dala dodaten rok, nato pa novembra 1994 vložila tožbo. Zato je napacno revizijsko stališce, da je šlo za samovoljen odstop od pogodbe. Med ucinki razdrte pogodbe je tudi pravica stranke zahtevati takojšn...

Sodba nº II Ips 1/2004 of Civilni oddelek, January 27, 2005

Sklad kmetijskih zemljišc in gozdov je ustanovila država in nanj prenesla del sredstev, s katerimi mu je omogocila delovanje ter z zakonom uredila medsebojna razmerja (9. in 10. clen ZSKZ). Prav to pa ne predstavlja podlage, po kateri bi bil Sklad odvezan placila odškodnine po drugem odstavku 72. clena ZDen. Res je, da navedena zakonska dolocba ne pove, kdo je zavezanec za placilo odškodnine, vendar pa je jasno, ker gre za zahtevek sui generis, ki ima sicer podlago v ZDen, da je to tisti, ki ...

Sodba nº II Ips 688/2003 of Civilni oddelek, January 27, 2005

Presoja višine odškodnine za nepremoženjsko škodo - nateg vratnega mišicevja.

Sklep nº II Ips 195/2004 of Civilni oddelek, January 27, 2005

Tožnik je v skladu s 372. clenom ZPP v reviziji priložil nov dokaz o placilu takse za tožbo. Zato je prvostopenjsko sodišce na podlagi pooblastila iz drugega odstavka 345. clena ZPP v zvezi s 383. clenom ZPP opravilo dodatne poizvedbe v sprejemni pisarni. Ker iz izjave delavca vložišca in sprejemne knjige za dan 26.5.2003 izhaja, da je tožnikova pooblašcenka z vlogo predložila tudi za 50.000 SIT sodne takse, tožniku ni mogoce ocitati, da naj ne bi predložil dokazila o placilu takse. Procesno ...

Sodba nº II Ips 307/2004 of Civilni oddelek, January 27, 2005

Stanje neposrednega oškodovanca ni takšno, da bi šlo za unicenje njegove osebnosti, ga v skladu s pravilno uporabo pravnega standarda ni mogoce opredeliti kot posebno težko invalidnost. To pa pomeni, da ni izpolnjen pogoj, ki bi njegovo mater izjemoma (kot posredno oškodovanko) upraviceval do odškodnine po tretjem odstavku 201. clena ZOR.

Sklep nº I R 9/2005 of Civilni oddelek, January 27, 2005

Narava ocitkov, ki jih upnica naslavlja izvršilni sodnici, sama po sebi ne more utemeljevati uporabe dolocbe 67. clena ZPP, niti ne more biti ta uporaba utemeljena zaradi domnevno zatrjevane vloge predsednice krajevno pristojnega sodišca. Podatki spisa kažejo, da izvršilni postopek dolgo traja predvsem zaradi številnih upnicinih vlog in intervencij.

Sodba nº II Ips 643/2003 of Civilni oddelek, January 27, 2005

Presoja višine odškodnine za negmotno škodo.

Sodba nº II Ips 685/2003 of Civilni oddelek, January 27, 2005

Republika Slovenija je na Sklad kmetijskih zemljišc in gozdov RS prenesla vsa pooblastila glede gospodarjenja in upravljanja in da so tudi sredstva, ki jih Sklad tako pridobi, njegov dohodek. Dolocba 20. clena ZSKZG v povezavi s 27. clenom ZDen (Sklad je denacionalzacijski zavezanec) pripelje do ugotovitve, da je Sklad tudi zavezanec za placilo morebitnih odškodnin po drugem odstavku 72. clena ZDen.

Sodba nº II Ips 506/2003 of Civilni oddelek, January 27, 2005

Presoja višine odškodnine za nepremoženjsko škodo.

Sklep nº II Ips 214/2004, enako tudi II Ips 37/2004 of Civilni oddelek, January 27, 2005

V obravnavanem primeru obsega izpodbijanja drugostopenjske sodbe ni mogoce razbrati niti iz vsebine revizijskih navedb, saj te sprico ocitkov sodišcema prve in druge stopnje o neupoštevanju prispevka sedaj pokojnega voznika kolesa z motorjem M.Ž. k nastali škodi ter o njegovi sokrivdi in s tem deljeni odgovornosti, kažejo kvecjemu na le delno izpodbijanje pravnomocne sodbe sodišca druge stopnje. Vendar pa revidentka izpodbijanega dela pravnomocne sodbe ni opredelila ne z zneskom niti s sorazm...

Sklep nº I R 1/2005 of Civilni oddelek, January 27, 2005

Poznanstvo med sodniki razlicnih stopenj samo po sebi ni razlog za delegacijo pristojnosti.

Sklep nº I R 6/2005 of Civilni oddelek, January 27, 2005

Med "druge tehtne razloge" v pomenu dolocbe 67. clena ZPP ni mogoce uvrstiti lastnosti, ki si jih tožnik pripisuje (da je doyen ... odvetnikov, da je svobodnjak, da je svobodomiseln v stališcih in pogledih).

Sodba nº II Ips 636/2003 of Civilni oddelek, January 27, 2005

S trenutkom, ko je kupec v skladu s pravili ZIZ postal lastnik sporne nepremicnine, je lastninska pravica prejšnjih lastnikov v skladu s 45. clenom ZTLR. Navedeno pomeni, da cetudi sta tožnika ob vložitvi tožbe bila solastnika sporne nepremicnine (v tožbi na nedopustnost izvršbe je bilo kot predhodno vprašanje ugotovljeno, da nista bila), je njuna lastninska pravica s trenutkom, ko jo je pridobil kupec, prenehala in njuna tožba na ugotovitev obstoja lastninske pravice ni mogla biti vec utemel...

Sodba nº I Up 640/2003 of Upravni oddelek, January 27, 2005

Nicnostna posledica iz 2. odstavka 88. clena ZDen je v tem zakonu dolocena le za akte civilnega prava, navedene v 1. odstavku 88. clena, ne pa tudi za upravne akte v smislu 6. tocke 279. clena ZUP.

Sodba nº I Up 641/2003 of Upravni oddelek, January 27, 2005

V upravnem sporu, kjer je predmet presoje zadeva zemljiškega katastra, ni podana zakonita podlaga za taksno oprostitev po 71. clenu ZDen.

Sklep nº I Up 1230/2003 of Upravni oddelek, January 27, 2005

Ne gre za opraviceni vzrok za zamudo roka za pritožbo, saj bi pritožbo lahko pravocasno vložil tožnicin pooblašcenec, ki mu je bila sodba vrocena in je bil za vložitev pritožbe tudi pooblašcen.

Sodba nº I Up 1476/2003 of Upravni oddelek, January 27, 2005

Ker tožnik ni pridobil državljanstva Kraljevine SHS, se ni štel za jugoslovanskega državljana v smislu 1. odstavka 35. clena ZDrž.

Sodba nº I Up 667/2004 of Upravni oddelek, January 27, 2005

Zatrjevani upravicenec se na dan uveljavitve ZDrž ni štel za državljana FLRJ, saj ni izkazano, da bi imel domovinsko pristojnost v obcinah Kraljevine Jugoslavije.

Sklep nº I Up 1244/2002 of Upravni oddelek, January 27, 2005

Sodišce prve stopnje se ni opredelilo do navedb, da je bilo vozilo uporabljeno za potrebe invalidne osebe, niti jih ni presojalo, ampak je svojo odlocitev oprlo na dejstvo, da je navedeni avtomobil vozila nepooblašcena oseba.

Sklep nº I Up 1048/2002 of Upravni oddelek, January 27, 2005

Ce stranka okolišcine, da je predlog za obnovo postopka podan v zakonitem roku, dolocenem v 5. tocki 1. odstavka 263. clena ZUP, ni verjetno izkazala, preizkus pravocasnosti predloga ni mogoc.

Sodba nº II Up 5/2001 of Upravni oddelek, January 27, 2005

Ker je bila v zapušcinskem postopku leta 1954 obravnavana konkretna nepremicnina in upoštevana oporoka zapustnika, zapustnikov sin pa je dobil v pokritje svojega dednega deleža to, kar je bilo dogovorjeno v dednem dogovoru (konkretna nepremicnina pa je bila voljena fakulteti), zapustnikov sin ni izkazal pravnega nasledstva po 2.

Sodba nº I Up 61/2002 of Upravni oddelek, January 27, 2005

Dolocba 67. clena Zakona o zadrugah (ZZad) je specialna norma in je z njo na poseben nacin urejena denacionalizacija premoženja bivših kreditnih zadrug, le glede postopka in zavezancev se smiselno uporabljajo dolocbe ZDen. Takšno stališce izhaja tudi iz odlocbe št. U-I-142/93, s katero je Ustavno sodišce RS odlocilo, da 67. clen ZZad ni v neskladju z ustavo.

Sklep nº I Up 791/2002 of Upravni oddelek, January 27, 2005

Ker je tožeca stranka v tožbi zahtevala glavno obravnavo, sodišce prve stopnje pa je odlocilo na seji, je podana bistvena kršitev dolocb postopka v upravnem sporu.

Sodba nº I Up 1032/2002 of Upravni oddelek, January 27, 2005

Za denacionalizacijo ni podlage v primeru, ko je prejšnja lastnica za zemljišce, ki ji je bilo podržavljeno na podlagi Temeljnega zakona o razlastitvi, dobila nadomestno zemljišce iste kulture in površine, ki znatno presega površino podržavljenega zemljišca.

Sodba nº I Up 149/2004 of Upravni oddelek, January 27, 2005

Postopek, zacet po uradni dolžnosti, ki pa bi se v isti stvari lahko zacel tudi na zahtevo stranke, lahko upravni organ ustavi, ce ugotovi, da ni potrebe za nadaljevanje postopka in ce tudi stranka ne zahteva, da se postopek nadaljuje.

Sodba nº I Up 668/2002 of Upravni oddelek, January 27, 2005

Ker je bilo ugotovljeno, da odškodnina za podržavljeno premoženje presega 30% njegove vrednosti, ni podlage za vracanje (90. clen ZDen).

Sodba nº I Up 712/2002 of Upravni oddelek, January 27, 2005

Tožeca stranka ni vpisana v carinskih deklaracijah, kar pomeni, da v postopkih carinjenja, ki sta bila zaceta na njuni podlagi, ni sodelovala. Ker ni bila zavezana za placilo carinskega dolga, tudi ne more zahtevati povracila prevec placane carine na podlagi 158. clena CZ.

Sodba nº I Up 1403/2002 of Upravni oddelek, January 27, 2005

Ovire za vrnitev nepremicnin v naravi morajo biti jasno in nedvoumno ugotovljene. Le ogled na kraju samem, na katerega tožnik niti ni bil vabljen, ne more biti podlaga za presojo o obstoju ovir po 3. tocki 1. odstavka 19. clena ZDen.

Sodba nº I Up 875/2002 of Upravni oddelek, January 27, 2005

Pri odlocanju o nicnosti odlocbe je relevantno dejansko stanje, ki je bilo ugotovljeno v postopku pred izdajo odlocbe, izpodbijane z istim pravnim sredstvom nicnosti.

Sodba nº I Up 1256/2003 of Upravni oddelek, January 27, 2005

Tudi po mnenju pritožbenega sodišca v odpravljenem lokacijskem dovoljenju ni bil izkazan dejanski izracun razmerja med zazidano in nezazidano parcelno površino, kjer stoji obravnavana gradnja, zaradi cesar ni bilo možno preveriti, ali konkretna gradnja ustreza pogoju iz 9. clena PUP.

Sodba nº I Up 604/2002 of Upravni oddelek, January 27, 2005

Iz dolocbe 30b clena CZ/76 izhaja, da oseba, ki uvozi blago po navedeni zakonski dolocbi, tega blaga ne sme odtujiti oziroma dati v uporabo drugemu pred potekom petih let od dneva uvoza.

Sodba nº I Up 1017/2002 of Upravni oddelek, January 27, 2005

Pravico do odkupa stanovanja po Stanovanjskem zakonu lahko najemnik stanovanja uveljavlja šele po pravnomocno koncanem denacionalizacijskem postopku, ni pa to podlaga za obnovo denacionalizacijskega postopka.

Sodba nº I Up 1010/2002 of Upravni oddelek, January 27, 2005

Ob nesporni ugotovitvi, da odškodnina, ki jo je prejšnji lastnik prejel za podržavljeni parceli, ne presega 30% vrednosti podržavljenih zemljišc, in se zato glede na dolocbo 72. clena ZDen v postopku denacionalizacije ne upošteva, na odlocitev ne more vplivati pritožbeni ugovor, ki se nanaša na v postopku ugotovljeno vrednost podržavljenega premoženja in vrednost prejete odškodnine.

Sodba nº I Up 655/2002 of Upravni oddelek, January 27, 2005

Po 1. odstavku 278. clena ZUP/86 se s sklepom o dovolitvi izvršbe ugotovi, da je odlocba, ki naj se izvrši, postala izvršljiva, in doloci nacin izvršbe. Pogoj za izdajo tega sklepa je torej, da je odlocba, ki naj se izvrši, izvršljiva, ter da do izdaje sklepa še ni bila izvršena. S pritožbo zoper ta sklep se lahko uveljavljajo le razlogi, ki se nanašajo na izvršljivost odlocbe in na dolocen nacin izvršbe.

Sodba nº I Up 252/2002 of Upravni oddelek, January 27, 2005

Sodišce prve stopnje je po presoji pritožbenega sodišca napacno presodilo listine v upravnih spisih, ker je štelo, da te niso zadosten dokaz, da je tožnik nadaljeval z delom oziroma da v predpisanem roku ni zaprosil za lokacijsko dovoljenje. Pritožbeno sodišce je zato na podlagi 1. tocke 2. odstavka 77. clena ZUS izpodbijano sodbo spremenilo tako, da je tožbo zavrnilo, ker je odlocitev tožene stranke pravilna.

Sodba nº I Ips 383/2003 of Kazenski oddelek, January 27, 2005

Z navedbami, da bi sodišce moralo opraviti ogled kraja dejanja, na podlagi cesar bi se lahko med drugim prepricalo, da je imel obsojenec svoje vozilo ves cas v oblasti, zagovornik izpodbija ugotovljeno dejansko stanje. Iz tega razloga pa zahteve za varstvo zakonitosti v skladu z dolocbo 2. odstavka 420. clena ZKP ni mogoce vložiti.

Sodba nº I Ips 110/2003 of Kazenski oddelek, January 27, 2005

Navedba v obrazložitvi sodbe, da se obsojencu "ne ocita tolikšno število kaznivih dejanj, kot naj bi bilo posameznih izvršitev, temvec le eno oziroma dve kaznivi dejanji", jasno pove, da je obsojenec kaznivi dejanji storil kot nadaljevani kaznivi dejanji, ki ju je sestavljalo veliko število ponavljajocih dejanj v dolocenem obdobju.

Sodba nº I Ips 381/2004 of Kazenski oddelek, January 27, 2005

Ker izvedba predlaganih dokazov ob ostalem dokaznem gradivu ne bi mogla privesti do drugacnih zakljuckov, z njihovo zavrnitvijo niso bile kršene dolocbe Zakona o kazenskem postopku in s tem tudi ne pravice obrambe, da predlaga dokaze.

Sodba nº I Ips 83/2003 of Kazenski oddelek, January 27, 2005

S tem ko je sodišce prve stopnje v izreku sodbe dopolnilo opis kaznivega dejanja iz obtožnice z okolišcinami, ki so bile nujne za uporabo milejše pravne opredelitve kaznivega dejanja ter uporabo dolocb KZ o prekoracenem silobranu in bistveno zmanjšani prištevnosti (ni pa spreminjalo okolišcin, ki so opredeljevale historicni dogodek glede casa in kraja dejanja, ravnanja obsojenca, sredstva, s katerim je bilo kaznivo dejanje storjeno in posledic njegovega ravnanja), ni storilo kršitve v smislu ...

Sodba nº I Ips 350/2004 of Kazenski oddelek, January 27, 2005

V opisu, ki navaja, da je obdolženec "s svojim vozilom dvakrat zapeljal proti njemu (oškodovancu) tako, da je moral odskociti in tretjic sunkovito speljal tako, da ga je z levim stranskim ogledalom zadel v predel trebuha", so vsebovani vsi zakonski znaki kaznivega dejanja iz 1. odstavka 145. clena KZ.

Sodba nº I Ips 362/2004 of Kazenski oddelek, January 27, 2005

Ker prica ne bi mogla povedati nicesar o kaznivem dejanju, z zavrnitvijo predloga za njeno zaslišanje sodišce ni kršilo dolocb ZKP.

Sodba nº I Ips 10/2004 of Kazenski oddelek, January 27, 2005

Ocitek zmotne presoje dokaza - izpovedbe oškodovanke po vsebini pomeni uveljavljanje zmotne ugotovitve dejanskega stanja. Iz tega razloga pa po izrecni dolocbi 2. odstavka 420. clena ZKP zahteve za varstvo zakonitosti ni mogoce vložiti.

Sklep nº I Ips 3/2004 of Kazenski oddelek, January 27, 2005

Ker sklep, s katerim je bil zavrnjen predlog za odpravo pripora, ne spada med odlocbe, izdane v teku kazenskega postopka, zoper katere je izjemoma dopustno vložiti zahtevo za varstvo zakonitosti (4. odstavek 420. clena ZKP), jo je vrhovno sodišce v skladu z dolocbo 2. odstavka 423. clena ZKP zavrglo kot nedovoljeno.

Sodba nº I Ips 366/2004 of Kazenski oddelek, January 27, 2005

Med primeri iz 4. tocke 39. clena ZKP ni zajeta izlocitev sodnika, ki je v isti kazenski zadevi odlocal kot clan zunajobravnavnega senata oziroma pritožbenega senata višjega sodišca o pritožbah zoper sklepe o podaljšanju pripora.

Sodba nº I Ips 161/2003 of Kazenski oddelek, January 27, 2005

Ker mora zahteva za obnovo postopka z zadostno stopnjo verjetnosti izkazati, kakšen naj bi bil pricakovani ucinek predlaganega dokaza, v zahtevi pa so le predlagani novi dokazi, ki naj bi potrdili zagovor, to praviloma ne zadošca za nadaljevanje postopka z zahtevo za obnovo po 2. odstavku 413. clena ZKP.

Sodba nº I Ips 126/2003 of Kazenski oddelek, January 27, 2005

Razlogi, s katerimi zahteva izpodbija sodbi o preklicu pogojne obsodbe, se nanašajo na sodbo, s katerim je bila pogojna sodba izrecena. Ker ne uveljavljajo nobene kršitve zakona v zvezi s sodbama o preklicu pogojne obsodbe, je treba tako zahtevo zavrniti.

January 26, 2005

Sodba nº I Up 82/2001 of Upravni oddelek, January 26, 2005

Pravilno je stališce, da v postopkih, v katerih se uveljavlja uporaba izrednih pravnih sredstev, ni mogoce izpodbijati dejanskega stanja, ugotovljenega s pravnomocno upravno odlocbo, torej tudi ne v obnovi postopka po dolocbi 3. tocke 1. odstavka 23. clena ZDen-B. To pomeni, da tudi ni mogoce vec posegati v pridobljene pravice zaradi napak v postopku, sicer bi bilo to tudi v nasprotju z nacelom pravnomocnosti odlocbe.

Sodba nº I Up 1324/2002 of Upravni oddelek, January 26, 2005

Sklad kot pravni naslednik odgovarja za vse obveznosti, nastale v zvezi s kmetijskimi zemljišci, kmetijami in gozdovi, ki so bile nanj prenesene po 14. clenu ZSKZ. Zato je zavezanec za vrnitev zemljišc v denacionalizacijskem postopku. Tožena stranka v denacionalizacijskem postopku ne more uveljavljati pravic iz naslova že placane odškodnine na podlagi dolocb ZDen, saj bo glede na dolocbo v 6. odstavku 17. clena ZSKZ to lahko uveljavljala pred sodišcem splošne pristojnosti.

Sodba nº I Up 150/2001 of Upravni oddelek, January 26, 2005

Za obnovo denacionalizacijskega postopka (4. tocka 1. odstavka 23. clena ZDen-B) zadostuje že izdan sklep o dovolitvi obnove postopka o ugotovitvi državljanstva. Sicer pa bo lahko prizadeta stranka (pravni nasledniki osebe, glede katere se ugotavlja državljanstvo v denacionalizacijskem postopku) v obnovljenem upravnem postopku ugotovitve državljanstva uveljavljala vse svoje pravice in imela na razpolago vsa dokazna sredstva.

Sodba nº I Up 755/2003 of Upravni oddelek, January 26, 2005

Z odlocbo, s katero se odloca le še o odškodnini za zemljišca, ki se jih ne da vrniti v naravi, se ne posega v pravnomocno odlocbo, s katero je odloceno o vracanju podržavljenih zemljišc v naravi, temvec se le doloci odškodnina v obveznicah SOD za razliko med vrednostjo zemljišc, vrnjenih v naravi, do polne vrednosti podržavljenih zemljišc.

Sodba nº I Up 1509/2003 of Upravni oddelek, January 26, 2005

Interpretivna odlocba Ustavnega sodišca (U-I-130/01 z dne 23.5.2002), izdana v postopku za oceno ustavnosti zakona, ne more biti podlaga za obnovo postopka po dolocbah 260. clena ZUP.

Sodba nº I Up 1266/2003 of Upravni oddelek, January 26, 2005

Postopka, ki je bil koncan s sklepom, ni mogoce obnoviti, pri cemer ni pomemben razlog, zaradi katerega je bil zahtevek za denacionalizacijo zavržen.

Sodba nº I Up 549/2002 of Upravni oddelek, January 26, 2005

Zatrjevana upravicenka, ki se je rodila v Avstriji, je pridobila avstrijsko državljanstvo z rojstvom. In ker tudi kasneje ni pridobila domovinske pravice v eni od jugoslovanskih obcin, porocena pa je bila z avstrijskim državljanom, tudi kasneje ni pridobila jugoslovanskega državljanstva. Samo dejstvo, da je bila lastnica gospodarske družbe v Kraljevini Jugoslaviji, še ne dokazuje tudi njenega državljanstva te kraljevine.

Sodba nº I Up 999/2003 of Upravni oddelek, January 26, 2005

Interpretativna odlocba Ustavnega sodišca (U-I-130/01 z dne 23.5.2002), izdana v postopku za oceno ustavnosti zakona, ne more biti podlaga za obnovo postopka po dolocbah 260. clena ZUP.

Sodba nº I Up 1265/2003 of Upravni oddelek, January 26, 2005

Interpretivna odlocba Ustavnega sodišca RS (U-I-130/01 z dne 23.5.2002), izdana v postopku za oceno ustavnosti zakona, ne more biti podlaga za obnovo postopka po dolocbah 260. clena ZUP.

Sodba nº I Up 536/2002 of Upravni oddelek, January 26, 2005

Pri presoji pogoja, ali je predlog za obnovo postopka podala upravicena oseba, se v primeru obnovitvenega razloga iz 9. tocke 249. clena ZUP/86 šteje, da je ta pogoj podan, ce je predlagatelj oseba, ki je imela pravico udeleževati se upravnega postopka, pa dejansko ni sodelovala v postopku, ker ji takšna možnost ni bila dana. Po presoji pritožbenega sodišca je pri tem treba izhajati iz dolocb ZKZ, ki glede prometa s kmetijskimi zemljišci doloca, kdo ima kakšno pravico, kakšno obveznost ali ka...

Sodba nº I Up 177/2002 of Upravni oddelek, January 26, 2005

Kljub temu, da so veckrat med drugo svetovno vojno obiskali svoje slovenske sorodnike, jim prinašali hrano, obleko in igrace za otroke in da ni izkljuceno, da je tožnicin brat posredoval pri okupacijskih oblasteh, da teh otrok niso deportirali, pa iz ravnanj tožnice ne izhaja ravnanje, ki bi izpricevalo tožnicino trajno lojalnost slovenskemu narodu.

Sodba nº II Up 1/2001 of Upravni oddelek, January 26, 2005

Glede na dolocbo 2. clena ZIPO je izjemno priznanje družinske pokojnine vezano na upravicenje do pokojnine po splošnih predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Ker je bila podlaga za odlocitev le v podatkih iz uradne evidence, je bil izpolnjen pogoj za odlocanje po skrajšanem postopku po 2. tocki 1. odstavka 141. clena ZUP/86.

Sodba nº I Up 352/2002 of Upravni oddelek, January 26, 2005

Dolocbo 149. clena ZOFVI je potrebno razlagati s sistematicno metodo razlage, torej v povezavi z dolocbami drugih podrocnih predpisov, in ne le z jezikovno metodo razlage.

Sodba nº III Ips 2/2004 of Gospodarski oddelek, January 26, 2005

Tožena stranka je z izjavo (dopisom) priznala ucinke sklenjene prodajne pogodbe, ne glede na pogoj o predložitvi bancne garancije. Prevzela pa je tudi blago, ki ji ga je dobavil prodajalec, kar oboje kaže, da se je na konkludenten nacin odrekla dogovorjenemu odložnemu pogoju oziroma da je prodajna pogodba zacela veljati.

Sodba nº III Ips 115/2003 of Gospodarski oddelek, January 26, 2005

Izvedeni dokazi ne dajejo podlage za ugotovitev, da je bila sporna parcela urejena z Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih ali da je bila nezazidano stavbno zemljišce, za katero je bil sprejet prostorsko izvedbeni nacrt.

Sodba nº III Ips 120/2003 of Gospodarski oddelek, January 26, 2005

Po dolocbi 144. clena ZIL-1 je ta zakon zacel veljati šest mesecev po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije (dne 7.6.2001), to je dne 7.12.2001. Po kogentni dolocbi a. alinee prvega odstavka njegovega 143. clena je takrat prenehal veljati ZIL. Ker ZIL-1 ni predvidel predhodnega obdobja, saj ne vsebuje prehodne dolocbe, da se postopek, ki se je zacel pred njegovo uveljavitvijo, nadaljuje po predpisih, po katerih se je zacel (to je po dolocbah ZIL), se je postopek pravilno nadaljeval po do...

Sklep nº III Ips 99/2004 of Gospodarski oddelek, January 26, 2005

Stranki sta se dogovorili, da neodplacani del poslovnega prostora postane predmet posojilne pogodbe, s cimer sta obveznost tožene stranke, da placa preostanek kupnine, nadomestili z obveznostjo, da vrne posojilo. Obveznost tožene stranke placati kupnino je namrec ugasnila, nastala pa je njena obveznost vrniti posojilo.

Sklep nº III Ips 90/2004 of Gospodarski oddelek, January 26, 2005

Predpostavka kateregakoli zahtevka je kršitev pravice industrijske lastnine; v predmetni zadevi kršitev tožnikove blagovne znamke M. Kršitev kot taka je objektivno dejstvo. Ne zahteva se krivda povzrocitelja. Ta ni pomembna niti pri odlocanju o posameznih zahtevkih, razen pri odškodninski odgovornosti, ker se ta presoja po dolocbah OZ, ki za neposlovno odškodninsko odgovornost doloca krivdno odgovornost z obrnjenim dokaznim bremenom (1. odstavek 131. clena).

Sklep nº III Ips 3/2005 of Gospodarski oddelek, January 26, 2005

V tej zadevi je bilo z izpodbijano sodbo pravnomocno odloceno o zahtevku na placilo 2.635.006,30 SIT s pripadki. Vrednost glavnega zahtevka, ki se izpodbija (se sme izpodbijati), potemtakem ne presega 5.000.000,00 SIT, zato revizija po dolocbi 490. clena ZPP ni dovoljena.

January 25, 2005

Sklep nº I Up 835/2001 of Upravni oddelek, January 25, 2005

Tožeca stranka zatrjuje, da je že pred ukrepanjem organa prve stopnje ugotovila, da kupec lahkih olj ni poravnal racunov brezgotovinsko in je zato zadevo takoj uredila. Ker ni bila zaslišana v upravnem postopku, kjer bi lahko to okolišcino pojasnila, je predlagala izvedbo glavne obravnave in ker tudi ta ni bila opravljena, utemeljeno zatrjuje bistvene kršitve postopka v upravnem sporu.

Sodba nº I Up 1330/2002 of Upravni oddelek, January 25, 2005

Sklep o prisilni izterjavi neporavnanih obveznosti je izvršljiv takoj, ko je izdan. Torej se lahko takoj zacne izvršba z rubežem premicnega premoženja. Ce je v zvezi s pritožbo izdan nadomestni sklep o prisilni izterjavi neporavnanih obveznosti, ni treba rubeža izvajati na novo.

Sodba nº I Up 490/2004 of Upravni oddelek, January 25, 2005

Ker so z uveljavitvijo ZUARLPP prenehali veljati ZAPPNI in 66. clen ZZLPPO, ter se prenehali uporabljati 4. odstavek 63. clena ZZLPPO, 3. odstavek 65. clena ZZLPPO, ni vec pravne podlage za izvedbo revizije lastninskega preoblikovanja podjetja.

Sklep nº I Up 489/2004 of Upravni oddelek, January 25, 2005

Ker je sklep prvostopnega upravnega organa o ustavitvi postopka revizije lastninskega preoblikovanja podjetja postal pravnomocen, je bilo treba pritožbo zoper sklep prvostopnega sodišca o nedovolitvi stranske intervencije v tem pravnomocno koncanem postopku zavreci.

Sodba nº I Up 190/2004 of Upravni oddelek, January 25, 2005

Nagrada stecajnemu upravitelju ni prejemek, ki bi bil izvzet od placila davka na podlagi 19. clena ZDoh. Je prejemek za izplacano delo in se všteva v osnovo za dohodnino na podlagi 2. alinee 6. clena ZDoh. Da je prejemek za delo, izhaja iz vsebinske opredelitve v zakonu, ki ureja stecaj. Že Zakon o prisilni poravnavi, stecaju in likvidaciji, sprejet 1989, je nagrado vezal na obseg poslov, ki sodijo v delokrog stecajnega upravitelja (64. clen), poznejša ureditev (zakon, sprejet 1993) pa v 83. ...

Sodba nº I Up 307/2003 of Upravni oddelek, January 25, 2005

Nagrada stecajnemu upravitelju ni prejemek, ki bi bil izvzet od placila davka na podlagi 19. clena ZDoh. Je prejemek za izplacano delo in se všteva v osnovo za dohodnino na podlagi 2. alinee 6. clena ZDoh. Da je prejemek za delo, izhaja iz vsebinske opredelitve v zakonu, ki ureja stecaj. Že Zakon o prisilni poravnavi, stecaju in likvidaciji, sprejet 1989, je nagrado vezal na obseg poslov, ki sodijo v delokrog stecajnega upravitelja (64. clen), poznejša ureditev (zakon, sprejet 1993) pa v 83. ...

Sklep nº I Up 1075/2001 of Upravni oddelek, January 25, 2005

Ce zavezanec med upravnim postopkom placa dolgovani znesek, ki je predmet postopka prisilne izterjave, se za ta placani znesek postopek prisilne izterjave ustavi. Ce je sklep o delni ustavitvi postopka prisilne izterjave že izdal prvostopni upravni organ, o tem drugostopni upravni organ ne sme ponovno odlocati. Pri delnem poplacilu davcnega dolga se najprej poplacajo zamudne obresti in nato glavnica. Ob pogojih iz 244. clena ZUP/86 je mogoce odlociti tudi v škodo pritožnika.

Sodba nº I Up 822/2002 of Upravni oddelek, January 25, 2005

Ustavno sodišce RS je odlocilo (odlocba št. U-I-356/02 z dne 23.9.2004), da je glede teka zamudnih obresti Zakon o davcnem postopku (ZDavP) v neskladju z ustavo in da davcnega zavezanca ne bremenijo posledice zamude za tisti cas, ko njegova davcna obveznost še ni ugotovljena, temvec šele z dnem izvršljivosti odlocbe o odmeri davka, to je po izteku z zakonom dolocenega roka za prostovoljno izpolnitev obveznosti. V obravnavanem upravnem sporu je treba pri odlocitvi uporabiti navedeno odlocbo, k...

Sklep nº I Up 1191/2002 of Upravni oddelek, January 25, 2005

Ceprav je tožeca stranka že v tožbi ugovarjala pravilnosti ugotovitve dejanskega stanja in izrecno predlagala opravo glavne obravnave, sodišce prve stopnje te ni opravilo in v sodbi zapisalo, da med strankama dejansko stanje ni sporno. V pritožbi tožeca stranka to graja in ponavlja ocitek o nepopolno ugotovljenem dejanskem stanju. Zato je utemeljen pritožbeni ugovor, da bi bilo zaradi spornosti dejanskega stanja treba opraviti glavno obravnavo.

Sodba nº I Up 978/2004 of Upravni oddelek, January 25, 2005

Nagrada stecajnemu upravitelju ni prejemek, ki bi bil izvzet od placila davka na podlagi 19. clena ZDoh. Je prejemek za izplacano delo in se všteva v osnovo za dohodnino na podlagi 2. alinee 6. clena ZDoh. Da je prejemek za delo, izhaja iz vsebinske opredelitve v zakonu, ki ureja stecaj. Že Zakon o prisilni poravnavi, stecaju in likvidaciji, sprejet 1989, je nagrado vezal na obseg poslov, ki sodijo v delokrog stecajnega upravitelja (64. clen), poznejša ureditev (zakon, sprejet 1993) pa v 83. ...

Sodba nº I Up 687/2002 of Upravni oddelek, January 25, 2005

Nagrada stecajnemu upravitelju ni prejemek, ki bi bil izvzet od placila davka na podlagi 19. clena ZDoh. Je prejemek za izplacano delo in se všteva v osnovo za dohodnino na podlagi 2. alinee 6. clena ZDoh. Da je prejemek za delo, izhaja iz vsebinske opredelitve v zakonu, ki ureja stecaj. Že Zakon o prisilni poravnavi, stecaju in likvidaciji, sprejet 1989, je nagrado vezal na obseg poslov, ki sodijo v delokrog stecajnega upravitelja (64. clen), poznejša ureditev (zakon, sprejet 1993) pa v 83. ...

Sklep nº I Up 909/2001 of Upravni oddelek, January 25, 2005

Pri odlocanju o pritožbi mora organ druge stopnje ravnati po 245. clenu ZUP/86, ki doloca, da se za odlocbo o pritožbi (odlocba druge stopnje) smiselno uporabljajo dolocbe Zakona o splošnem upravnem postopku, ki se nanašajo na odlocbo prve stopnje in da se v obrazložitvi odlocbe druge stopnje morajo presoditi vse pritožbene navedbe. To pomeni, da mora organ druge stopnje v okviru pritožbenih navedb presoditi zakonitost in pravilnost izpodbijane odlocbe in v obrazložitvi, sestavljeni po 209. c...

January 20, 2005

Sodba nº II Ips 245/2004 of Civilni oddelek, January 20, 2005

Gibanje po pisarni, v kateri so žice speljane po tleh pod pisalnimi mizami ali za njimi, ne pomeni nevarne dejavnosti, saj je takšna obicajna oprema pisarn, v katerih so razlicni aparati, ki so povezani z elektricnimi, telefonskimi, kabelskimi in podobnimi žicami.

Sklep nº II Ips 222/2004 of Civilni oddelek, January 20, 2005

Iz samega besedila 5. clena ZDen sledi, da je treba za njegovo uporabo ugotoviti elemente pritiska ali zvijace ter organ ali posameznika, ki ga je izvajal. Takratne družbene razmere in pa hkrati namen ZDen, ki je v popravi krivic, so le razlog za širšo razlago civilnopravnih dolocil (pravnih pravil Obcnega državljanskega zakonika o zahtevah za veljavne pogodbe) o napakah volje, ne pa razlog sam za denacionalizacijo.

Sodba nº II Ips 684/2003 of Civilni oddelek, January 20, 2005

Tožnik je vtoževal odškodninsko terjatev samo na podlagi objektivne odgovornosti. Sodišci sta pravilno zavrnili tožbeni zahtevek, ker sta ugotovili, da se je poškodoval pri obicajni dejavnosti (kondicijskem teku po makadamski oziroma gozdni poti), in ne pri dejavnosti, ki bi bila tako nevarna, da je kljub ustrezni skrbnosti ne bi bilo mogoce nadzorovati.

Sodba nº II Ips 621/2003 of Civilni oddelek, January 20, 2005

Sodišci prve in druge stopnje sta pravilno ugotovili, da je 15.3.1995 prišlo do nedopustnega ravnanja, ki je povzrocilo tožnikovo telesno poškodbo, in da sta za to odgovorni obe pravdni stranki. Zato sta po dolocilu prvega odstavka 154. clena ZOR pravilno ugotovili tožencevo krivdo za povzroceno škodo. Toda, ker je bil tudi tožnik kriv za tožencevo ravnanje, je upravicen do sorazmerno zmanjšane odškodnine (prvi odstavek 192. clena ZOR in 205. clen ZOR). Pri tehtanju deležev sokrivde je sodišc...

Sodba nº in sklep II Ips 695/2003 of Civilni oddelek, January 20, 2005

Soodgovornost tožnika, ki se je nepoklicano lotil dela na krožni žagi, znaša 60 %.

Sodba nº II Ips 625/2003 of Civilni oddelek, January 20, 2005

V zvezi z uporabo 919. clena ZOR je treba opozoriti na relativno enotno sodno prakso Vrhovnega sodišca, ki uporablja to dolocbo za pogodbena razmerja med zavarovalnico in zavarovanci. Kot je pojasnilo že sodišce druge stopnje, obveznost zavarovalnice temelji na pogodbi, vsebina obveznosti pa je enaka temu, za kar je odgovoren zavarovanec. Slednji pa ne nosi bremena zamudnih obresti po dolocbi 919. clena ZOR, temvec po pravilih, ki urejajo odškodninsko obveznost. Po teh se denarna odškodnina z...

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners