Vrhovno Sodišče: Opinions issued on February 2005

February 28, 2005

Sklep nº I Up 1475/2004 of Upravni oddelek, February 28, 2005

Ce v odmerjenem roku niso odpravljene pomanjkljivosti tožbe in je sodišce zaradi tega ne more obravnavati, je potrebno tožbo kot nepopolno zavreci. Kadar gre za odlocanje o predlogu za oprostitev placila sodnih taks, mora biti iz sklepa razvidna konkretna višina taksne obveznosti, navedeno mora biti, na katero procesno dejanje oziroma odlocitev sodišca se taksna obveznost nanaša ter konkretizirano premoženjsko stanje stranke, ki prosi za oprostitev placila taks.

Sodba nº I Up 1141/2002 of Upravni oddelek, February 28, 2005

Za obracun prometnega davka od prirejanja posebnih iger na sreco je pomembna dolocba 7. tocke 1. odstavka 24. clena Zakona o prometnem davku, ki doloca, da je osnova za obracun prometnega davka vrednost prejetih vplacil za udeležbo pri igri. Glede na navedeno je za obracun pomembna realizacija vplacil za udeležbo pri igri in ne trajanje udeležbe niti opredelitev trenutka, kdaj naj bi bila posamezna igra kot storitev koncana.

Sodba nº I Up 1374/2002 of Upravni oddelek, February 28, 2005

Ce se v davcnem postopku presoja pravna podlaga financne transakcije oziroma prenosa sredstev pravne osebe z družbenim kapitalom, ki je bil izveden v casu, ko je za pravno osebo z družbenim kapitalom veljal poseben pravni režim lastninskega preoblikovanja zaradi ukvarjanja z dejavnostjo prirejanja posebnih iger na sreco, so za odlocitev pomembne tudi okolišcine v zvezi z izvedbo lastninskega preoblikovanja.

Sodba nº I Up 818/2004 of Upravni oddelek, February 28, 2005

Sestava ledenih cajev je res dejansko vprašanje, vendar je njihova uvrstitev v doloceno tarifno številko pravno vprašanje. Glede na sestavo ledenih cajev, ki izhaja tudi iz deklaracij, se ledeni caji ne morejo uvrstiti med naravne sadne sokove.

Sodba nº I Up 998/2001 of Upravni oddelek, February 28, 2005

Zamudne obresti zacnejo teci z dnem izvršljivosti odmerne odlocbe. Odhodke, povezane s poslovanjem zavezanca, se presoja po noveliranem 12. clenu ZDDPO. Stroški tedenske rekreacije, preventivne zdravstvene rekreacije in termalnega zdravljenja delavcev, ki jih placuje delodajalec, so drug prejemek po 4. alinei 1. odstavka 15. clena ZDoh, izjeme so le v 19. clenu ZDoh. Darila delodajalca so boniteta, ki se všteva v osnovo za davek od osebnih prejemkov. Darila zavezanca tretjim so drug prejemek ...

Sodba nº I Up 1015/2004 of Upravni oddelek, February 28, 2005

Sestava ledenega caja je res dejansko vprašanje, vendar pa je njihova uvrstitev v tarifno številko Tarife davka od prometa proizvodov pravno vprašanje.

Sodba nº I Up 289/2004 of Upravni oddelek, February 28, 2005

V 1. alinei 8. clena ZDoh doloca dva pogoja, ki morata biti kumulativno izpolnjena za priznanje uveljavljanega zmanjšanja osnove za dohodnino za letno povprecno placo zaposlenih v RS v letu, za katerega se dohodnina odmerja. To sta priznani invalidnost s 100% telesno okvaro in pravica do tuje nege in pomoci.

Sodba nº I Up 581/2004 of Upravni oddelek, February 28, 2005

V 1. alinei 8. clena ZDoh doloca dva pogoja, ki morata biti kumulativno izpolnjena za priznanje uveljavljanega zmanjšanja osnove za dohodnino za letno povprecno placo zaposlenih v RS v letu, za katerega se dohodnina odmerja. To sta priznani invalidnost s 100% telesno okvaro in pravica do tuje nege in pomoci.

February 24, 2005

Sodba nº II Ips 688/2004 of Civilni oddelek, February 24, 2005

Ce gre za v avtomobilskem prometu pricakovano škodo, sodišce prisodi odškodnino ne glede na zavarovalno vsoto v obveznem zavarovanju, ki je veljala ob škodnem dogodku.

Sodba nº II Ips 12/2004 of Civilni oddelek, February 24, 2005

Sodišce druge stopnje je pravilno opravilo širšo in ožjo individualizacijo in je pravilno uporabilo pravni standard pravicne denarne odškodnine. Pri odškodnini za telesne bolecine in nevšecnosti v zvezi z zdravljenjem je pravilno uporabilo samo 200. clen ZOR, saj bodocih telesnih bolecin izvedenec pri tožniku objektivno ni potrdil.

Sodba nº II Ips 671/2003 of Civilni oddelek, February 24, 2005

Stanovanje, kupljeno po privatizacijskih predpisih, je skupno premoženje zakoncev, ceprav je pogodbo zanj sklenil le eden izmed njiju kot ožji družinski clan s privolitvijo njegovega oceta kot imetnika stanovanjske pravice.

Sklep nº II Ips 45/2005 of Civilni oddelek, February 24, 2005

Za tri tožbene zahtevke, ki so imeli razlicno pravno in dejansko podlago, si tožnik ni pridobil pravice do revizije, ker v tožbi ni navedel vrednosti spornega zahtevka za vsakega od njih.

Sklep nº I R 22/2005 of Civilni oddelek, February 24, 2005

Sorodstveno razmerje med pooblašcencem stranke in eno izmed sodnic sodišca ni razlog za smotrno delegacijo.

Sklep nº II Ips 570/2004 of Civilni oddelek, February 24, 2005

Pri dolocitvi vrednosti spornega predmeta se obresti ne upoštevajo, ce se ne uveljavljajo izkljucno kot glavni zahtevek.

Sodba nº in sklep II Ips 20/2004 of Civilni oddelek, February 24, 2005

Glede na to, da tožeca stranka ni izkazala nezakonitosti odpisa zemljišc na spornih parcelah in je sodba v tem delu pravnomocna, tudi ni upravicena do odškodnine, kot jo izrecno poimenuje v tožbi. Po splošnih nacelih obligacijskega prava morajo biti za nastanek odškodninske terjatve socasno izpolnjene naslednje predpostavke: nedopustno ravnanje, odgovornost, vzrocna zveza in škoda. V obravnavanem primeru tožeca stranka ni dokazala nedopustnega ravnanja tožene stranke, zato ni mogoce pravno sk...

Sodba nº in sklep II Ips 721/2003 of Civilni oddelek, February 24, 2005

V tej pravdi gre za trajno nastajajoco škodo iz drugega odstavka 195. clena ZOR, kakršno je tožnica uveljavljala že v prejšnjem sodnem postopku, ki jo sedaj uveljavlja sukcesivno za nadaljnje obdobje. Zaradi prejšnjega sodnega postopka je bilo zastaranje sedaj uveljavljanih terjatev pretrgano. Znova je pricelo teci, ko je bil prejšnji spor koncan ali kako drugace poravnan.

Sklep nº II Ips 223/2004 of Civilni oddelek, February 24, 2005

Odškodninska terjatev za škodo, ki je nastala in bo nastajala (sukcesivna škoda) zaradi izgubljenega zaslužka se pretrga z vložitvijo tožbe za placilo odškodnine za preteklo obdobje in se nadaljuje, ko je pravdni postopek koncan ali spor kako drugace poravnan. Dokler se to ne zgodi, terjatev ne zastara, ceprav med pravdnim postopkom tožbeni zahtevek ni bil razširjen v zastaralnem roku za odškodninske terjatve za naslednje preteklo obdobje.

Sodba nº II Ips 347/2004 of Civilni oddelek, February 24, 2005

Kot organizator del (glavni izvajalec) je bila druga toženka dolžna poskrbeti za možnost neoviranega in varnega izvajanja del. Ob tem je treba glede na revizijske navedbe poudariti, da je bila v skladu s splošnim nacelom prepovedi povzrocanja škode dolžna poskrbeti za varno hojo vseh sodelujocih udeležencev pri delu na gradbišcu - ne glede na to, v kakšnem pravnem razmerju so bili z njo (bodisi, da so bili pri njej v delovnem razmerju, bodisi da so zanjo delali na podlagi podjemne pogodbe ali...

Sodba nº II Ips 727/2003 of Civilni oddelek, February 24, 2005

Toženec je v odgovoru na tožbo tožece stranke, še preden se je sodišce spustilo v obravnavanje glavne stvari, ugovarjal v tožbi tožece stranke ocenjeni vrednosti spornega predmeta kot prenizki in predlagal, naj sodišce pozove tožeco stranko k realni oceni vrednosti spornega predmeta ali to samo stori v okviru zakonskih pooblastil. Sodišce pa na to ni reagiralo in ni ravnalo v skladu s tretjim odstavkom 44. clena ZPP. S tem je toženca postavilo v neenakopraven položaj v primerjavi s tožeco str...

Sodba nº II Ips 692/2003 of Civilni oddelek, February 24, 2005

Sodišcu se v obrazložitvi svojih odlocb ni treba opredeljevati do tistih navedb strank, ki za odlocitev niso relevantne, ali so ocitno nesmiselne ali pomenijo zlorabo procesnih pravic. O stališcu sodišca do navedbe stranke v dolocenih primerih je mogoce sklepati že konkludentno in ni potrebna izrecna opredelitev.

Sklep nº II Ips 226/2004 of Civilni oddelek, February 24, 2005

Ce je bilo premoženje podržavljeno s predpisi, dolocenimi v 3. in 4. clenu ZDen, so pristojni upravni organi (prvi odstavek 58. clena ZDen), ce pa je premoženje prešlo v državno last na podlagi pravnega posla, sklenjenega zaradi grožnje, sile ali zvijace državnega organa oziroma predstavnika oblasti, je za odlocanje o zahtevi za denacionalizacijo (vselej) pristojno okrajno sodišce (56. clen ZDen).

Sodba nº I Up 613/2002 of Upravni oddelek, February 24, 2005

Ker izvedba zunanje ureditve objekta za dekontaminacijo ni jedrski objekt, ocena Uprave RS za jedrsko varnost ni potrebna.

Sklep nº I Up 199/2003 of Upravni oddelek, February 24, 2005

Ce je zakon, za katerega je stranka vložila pobudo za zbiranje predpisov v podporo zahtevi za razpis predhodnega zakonodajnega referenduma in nato tožbo v upravnem sporu zaradi zavrnjene pobude, že sprejet in uveljavljen, stranka ne izkazuje vec pravnega interesa v pritožbenem postopku.

Sodba nº I Up 55/2003 of Upravni oddelek, February 24, 2005

Upravicenec je prejšnji lastnik, na katerega se glasi akt o podržavljenju, ne glede na to, da je bil v casu podržavljenja že mrtev.

Sodba nº I Up 93/2003 of Upravni oddelek, February 24, 2005

Zaradi splošno znanega dejstva, da je bila zemljiška knjiga nepopolna, ni mogoce sprejeti stališca, da samo zaradi neizvedene pogodbe v zemljiški knjigi, po kateri je lastnik kupec, ta okolišcina ni nov dokaz po 1. odstavku 249. clena ZUP/86.

Sodba nº I Up 1009/2002 of Upravni oddelek, February 24, 2005

Ker je bila odlocba tožene stranke odpravljena zaradi nepopolno ugotovljenega dejanskega stanja glede vrednotenja zemljišc, tožnik ne more uspeti s pritožbo, v kateri ponavlja ugovore glede vrednotenja.

Sodba nº I Up 268/2003 of Upravni oddelek, February 24, 2005

Zavezanec po ZDen je pravna oseba, ki je bila ob uveljavitvi ZDen družbenopravna oseba, za premoženje, ki je med njenimi sredstvi.

Sklep nº I Up 312/2003 of Upravni oddelek, February 24, 2005

Sklep o razpisu naknadnega referenduma je splošni akt, s katerim se pozove upravicence, naj dolocen dan izjavijo svojo voljo o tem, kar je vsebina referendumskega vprašanja, zato se z njim ne ureja posamicnih razmerij. Za presojo njegove skladnosti z Ustavo oz. zakoni je pristojno Ustavno sodišce.

Sodba nº I Up 929/2002 of Upravni oddelek, February 24, 2005

Ker v obravnavani zadevi o odobritvi pravnega posla še ni bilo pravnomocno odloceno pred zacetkom ucinkovanja odlocbe Ustavnega sodišca RS, ki je z enoletnim odlogom razveljavilo dolocbe ZKZ, ki se nanašajo na promet s kmetijskimi zemljišci, je bilo treba na podlagi 44. clena ZUstS pritožbi ugoditi in spremeniti odlocitev prvostopnega sodišca tako, da se tožbi ugodi in odpravi odlocba tožene stranke. Ta pa mora v novem postopku upoštevati dolocbe 5. clena ZKZ-B.

Sodba nº I Up 1024/2002 of Upravni oddelek, February 24, 2005

Na upravnih podrocjih, za katera je z zakonom predpisan poseben postopek, se po dolocbi 3. clena ZUP postopa po dolocbah tega zakona. Zato se uporabljajo pravila splošnega upravnega postopka, ce poseben zakon za doloceno materijo ne doloca posebnih pravil postopka.

Sodba nº I Ips 258/2004 of Kazenski oddelek, February 24, 2005

Obsojencu ni bila kršena pravica do obrambe s tem, ko sodišce ni zaslišalo price, saj obsojenec njenega zaslišanja ni predlagal, sodišce pa je zadevo zakljucilo, ko je menilo, da zbrani dokazi dajejo zadostno podlago za razsodbo.

Sodba nº I Ips 52/2003 of Kazenski oddelek, February 24, 2005

V primeru, ko ima sodišce prostore na vec lokacijah, kjer sprejema pisne vloge strank, je vloga sprejeta pri sodišcu takrat, ko je bila izrocena vložišcu sodišca, ne glede na to, katero vložišce sodišca ga je sprejelo in v skladu z 218. clenom Sodnega reda odtisnilo datum prejema na kopiji vloge in ne glede na to, ali je bila vloga nato poslana drugemu vložišcu istega sodišca.

Sodba nº I Ips 40/2005 of Kazenski oddelek, February 24, 2005

Po dolocbi 525. clena ZKP sme preiskovalni sodnik na prošnjo tuje države, še predno je ta država vložila prošnjo za izrocitev, odrediti pripor, ce je podana nevarnost, da se bo tujec s pobegom ali skrivanjem skušal izogniti izrocitvi. V tej fazi postopka izrocitve preiskovalni sodnik zaprošene države ni dolžan posebej ugotavljati obstoja utemeljenosti suma, pac pa se glede na naravo postopka omeji zgolj na preizkus, ali je bil ta pogoj na predpisan nacin ugotovljen v postopku, ki tece v držav...

Sodba nº I Ips 334/2004 of Kazenski oddelek, February 24, 2005

Presoja okolišcin glede obsojenceve sposobnosti za zaslišanje.

Sodba nº I Ips 14/2004 of Kazenski oddelek, February 24, 2005

Sodišce je bilo dolžno presojati vprašanje dovoljenosti oziroma izlocitve dokazov le v zvezi z dokazi, ki so bili pridobljeni, izvedeni in upoštevani v konkretnem kazenskem postopku, ne pa dokazov iz drugih, pravnomocno koncanih kazenskih postopkov, na katere se izpodbijana sodba ne opira.

Sodba nº I Ips 277/2004 of Kazenski oddelek, February 24, 2005

Ker zagovornik izpodbija pravno opredelitev kaznivega dejanja na podlagi drugacne ocene dejanskega stanja, vlaga zahtevo zaradi zmotne ugotovitve dejanskega stanja, kršitev kazenskega zakona pa naj bi bila šele posledica drugace ugotovljenega dejanskega stanja. Glede na izrecno dolocbo 2. odstavka 420. clena ZKP zahteve za varstvo zakonitosti ni mogoce vložiti zaradi zmotne ali nepopolne ugotovitve dejanskega stanja.

Sodba nº I Ips 19/2005 of Kazenski oddelek, February 24, 2005

Zmanjšana zmožnost za delo iz 1. odstavka 133. clena KZ se lahko kaže v zvezi z najrazlicnejšimi deli in opravili, ki jih oškodovanec opravlja v zvezi s svojim poklicem, domacimi hišnimi deli, gospodinjstvom itd. Obstoj te posledice bo lahko odvisen tudi od oškodovanceve usposobljenosti oziroma njegovih siceršnjih sposobnosti za delo, zato bo podrobnejše ugotavljanje, za katero delo se je oškodovanceva zmožnost zmanjšala, predmet dokazovanja in ne opisa v izreku.

Sodba nº I Ips 45/2004 of Kazenski oddelek, February 24, 2005

Z navedbami, da obsojenec ni ravnal s krivdno obliko naklepa, temvec iz malomarnosti, zagovornica izpodbija zakljucke sodišca v zvezi z ugotovljenim dejanskim stanjem, zaradi cesar pa zahteve za varstvo zakonitosti ni mogoce vložiti (2. odstavek 420. clena ZKP).

Sodba nº I Ips 193/2003 of Kazenski oddelek, February 24, 2005

Ce je sodišce dolocena dejstva (koristoljubnost, predhodni dogovor) ugotovilo na podlagi drugih okolišcin, ne pa na podlagi izrecne izpovedbe pric, s tem ni kršilo dolocbe 11. tocke 1. odstavka 371. clena ZKP.

Sodba nº I Ips 147/2003 of Kazenski oddelek, February 24, 2005

"Vpogled" v zapisnik o zaslišanju izvedenca ne pomeni izvedbe dokaza z izvedencem ne z neposrednim ustnim zaslišanjem, kot je doloceno v 333. do 335. clenu ZKP, ne s prebranjem zapisnika o zaslišanju izvedenca, kot je predpisano v 340. clenu ZKP.

Sodba nº I Ips 322/2004 of Kazenski oddelek, February 24, 2005

Presoja, ali so v opisu podani znaki kaznivega dejanja izsiljevanja po 1. odstavku 218. clena KZ.

February 23, 2005

Sodba nº I Up 204/2005 of Upravni oddelek, February 23, 2005

Pravilno je stališce sodišca prve stopnje, da po dolocbi tocke a) 1. odstavka 9. clena Direktive o dolocitvi statusa begunca mora biti dejanje preganjanja zadosti resno tako po naravi dejanja ali zaradi ponavljanja dejanj, tako da to povzroci hude kršitve tistih temeljnih clovekovih pravic, pri katerih ni možna razveljavitev dolocenih obveznosti po dolocbi 2. odstavka 15. clena EKCP.

Sodba nº I Up 220/2005 of Upravni oddelek, February 23, 2005

Niso bila bistveno kršena pravila postopka s tem, ko sodišce prve stopnje ni opravilo glavne obravnave, saj tožeca stranka v tožbi, kar ponavlja v pritožbi zoper izpodbijano sodbo, ni navedla nobenih konkretnih okolišcin, dejstev in dokazov, ki naj bi jih sodišce na obravnavi izvedlo in ki bi lahko vplivali na drugacno odlocitev v obravnavani zadevi, v tožbi navedene nove okolišcine pa tako ali tako pomenijo nedopustno tožbeno novoto.

Sklep nº I Up 177/2005 of Upravni oddelek, February 23, 2005

S tožbo ni mogoce v upravnem sporu zahtevati razveljavitve javnega natecaja, razpisanega po dolocbah ZJU.

Sklep nº I Up 1372/2004 of Upravni oddelek, February 23, 2005

Niti zbornica izvršiteljev niti že imenovani izvršitelj nimata aktivne legitimacije za izpodbijanje akta o imenovanju novega izvršitelja v upravnem sporu.

Sklep nº I Up 1309/2002 of Upravni oddelek, February 23, 2005

S tem, ko je tožnik vpisan v seznam kandidatov za poravnalca, ima pravico, da je pod enakimi pogoji z drugimi kandidati imenovan za poravnalca v konkretni zadevi.

Sodba nº I Up 1278/2002 of Upravni oddelek, February 23, 2005

Dejstva in okolišcine, ugotovljene oziroma potrjene v pravnomocni sodbi, ki je javna listina, šteje organ, ki vodi upravni postopek, za dokazane.

Sodba nº I Up 151/2004 of Upravni oddelek, February 23, 2005

Ce oseba, ki ji je bilo premoženje podržavljeno, ni upravicenka, ker ne izpolnjuje pogojev iz 9. clena ZDen, so upravicenci njen zakonec oziroma dedici prvega dednega reda, ce izpolnjujejo pogoje glede jugoslovanskega in slovenskega državljanstva po 9. clenu ZDen, in ce so vložili zahtevo, v kateri so kot upravicence navedli sebe in kot pravni temelj denacionalizacije 12. clen ZDen.

Sodba nº I Up 822/2003 of Upravni oddelek, February 23, 2005

Razlastitev zemljišca, ki naj bi po navedbah tožnika predstavljalo funkcionalno zemljišce k objektom razlašcenca, in s tem zatrjevano nepravilno ugotovljeno dejansko stanje v casu izdaje razlastitvenih odlocb, na podlagi katerih je bila v zemljiški knjigi vpisana družbena lastnina na razlašcenem zemljišcu, ni razlog za izrek nicnosti teh odlocb po 1. odstavku 279. clena ZUP.

Sodba nº I Up 236/2005 of Upravni oddelek, February 23, 2005

Ena od oblik brezplacne pravne pomoci je tudi redna brezplacna pravna pomoc za svetovanje, ki se prosilcu, ki izpolnjuje druge predpisane pogoje, dodeli takrat, ko gre za kompleksno zadevo, ki jo je treba najprej temeljito prouciti in na podlagi tega ugotoviti, ali in kakšne pravne poti obstajajo za razrešitev problema, za katerega se zahteva brezplacna pravna pomoc. Taka oblika brezplacne pravne pomoci pa ne izkljucuje nadaljnje pridobitve brezplacne pravne pomoci tudi za vložitev morebitne ...

Sodba nº I Up 202/2005 of Upravni oddelek, February 23, 2005

Ker je tožnik že predcasno zaprosil za azil v Nemciji, ob podaji prošnje v Sloveniji pa to okolišcino zanikal, se šteje, da je zlorabil azilni postopek in je zato njegova prošnja ocitno neutemeljena.

Sodba nº I Up 216/2005 of Upravni oddelek, February 23, 2005

Tožnik je že predcasno vložil prošnjo v Nemciji, kar je ob podaji prošnje v Sloveniji zanikal. Zato se šteje, da je zlorabil postopek in je njegova prošnja ocitno neutemeljena.

Sodba nº I Up 249/2005 of Upravni oddelek, February 23, 2005

Ce je iz prosilceve prošnje za azil ocitno, da je v Slovenijo prišel izkljucno iz ekonomskih razlogov, tako prošnjo pristojni organ zavrne v tako imenovanem pospešenem postopku. Prosilec mora ves cas postopka z organom sodelovati, že v prošnji podati opis za odlocanje o azilu pomembnih okolišcin ter o tem predložiti razpoložljive dokaze; pred organom mora govoriti in v vlogah navajati resnico ter pošteno uporabljati pravice, ki mu jih dajeta ZUP in ZAzil.

Sodba nº I Up 235/2005 of Upravni oddelek, February 23, 2005

Tožnik je že pred vložitvijo prošnje za azil v Republiki Sloveniji vložil prošnjo na Švedskem in v Nemciji, pri podaji prošnje v Sloveniji pa zanikal, da je že predcasno vložil navedeni prošnji. Zato se šteje, da je zlorabil azilni postopek.

Sklep nº I Up 790/2001 of Upravni oddelek, February 23, 2005

Sodišce prve stopnje bi lahko na seji odlocilo le, ce bi v pripravljalnem postopku ugotovilo, da je bilo dejansko stanje v postopku pred izdajo sklepa popolno in pravilno ugotovljeno ali pa ne bi bilo sporno. Ker je v zadevi med strankama sporno dejansko stanje, tako glede pravnega nasledstva, kot tudi glede pravnega in dejanskega statusa spornih objektov, sodišce prve stopnje ni imelo podlage za zavrnitev tožbe na seji na podlagi 1. odstavka 59. clena ZUS.

Sodba nº I Up 845/2002 of Upravni oddelek, February 23, 2005

Oseba, ki ima za varstvo svojih pravic ali pravnih koristi pravico udeleževati se postopka, pa do izdaje odlocbe na prvi stopnji ni sodelovala, ker ji ta možnost ni bila dana, lahko vloži pritožbo v casu, dokler odlocba še ni dokoncna za tiste stranke, ki so sodelovale na prvi stopnji. Ker je tožeca stranka vlogo podala v odprtem pritožbenem roku, bi jo po presoji pritožbenega sodišca tožena stranka morala obravnavati glede na njeno vsebino kot pritožbo oziroma v skladu z 68. clenom ZUP/86 ko...

Sodba nº I Up 233/2005 of Upravni oddelek, February 23, 2005

Pristojni organ takoj odloci o stvari in prošnjo za azil kot ocitno neutemeljeno zavrne, ce je prosilec za azil prišel izkljucno iz ekonomskih razlogov, ali ce je iz njegove prošnje ocitno, da mu v njegovi izvorni državi ne grozi preganjanje.

Sklep nº I Up 1226/2002 of Upravni oddelek, February 23, 2005

Po dolocbi 4. clena ZST je treba placati sodno takso takrat, ko nastane taksna obveznost. Taksna obveznost za vlogo nastane tedaj, ko se vloga izroci sodišcu.

Sodba nº I Up 308/2002 of Upravni oddelek, February 23, 2005

Ker tožnica ne živi pri ocetu v Republiki Sloveniji, ne izpolnjuje pogojev za sprejem v državljanstvo po dolocbi 2. odstavka 14. clena ZDRS.

Sklep nº I Up 367/2003 of Upravni oddelek, February 23, 2005

Ker v obravnavani zadevi še ni bilo pravnomocno odloceno, odlocba Ustavnega sodišca U-I-32/02 z dne 10.7.2003 pa je že zacela ucinkovati, je z razveljavitvijo dolocbe 1. odstavka 8. clena Zakona o sodnih taksah prenehala veljati pravna podlaga za ustavitev pritožbenega postopka.

Sodba nº I Up 737/2002 of Upravni oddelek, February 23, 2005

Po prejšnjih predpisih tožnik ni imel državljanstva Republike Slovenije, saj je bil državljan Republike Hrvaške, zato ne izpolnjuje pogojev po 39. clenu ZDRS.

Sklep nº I Up 1138/2001 of Upravni oddelek, February 23, 2005

Tožnik, ki je uspel s pritožbo v upravnem postopku in je bila zato z odlocbo organa druge stopnje odpravljena odlocba prve stopnje, s tožbo ne more doseci zanj ugodnejše odlocbe.

Sodba nº I Up 1073/2002 of Upravni oddelek, February 23, 2005

Pri ugotavljanju pogojev za dolocitev statusa upravicenke je treba na podlagi dolocbe 3. odstavka 9. clena ZDen ugotoviti obstoj vzajemnosti glede priznanja pravic do denacionalizacije, ce je bila upravicenka ob smrti državljanka R Hrvaške in SFRJ.

Sodba nº I Up 1212/2002 of Upravni oddelek, February 23, 2005

Ker o nicnosti pogodb odloca v pravdnem postopku sodišce splošne pristojnosti, odlocbe sodišc pa vežejo sodišca in vse druge državne organe RS (2. clen ZS), v denacionalizacijskem postopku ni mogoce ponovno presojati vprašanje neveljavnosti pogodb, ce je bil tožnikov zahtevek za izrek nicnosti istih pogodb v postopku pred sodišcem splošne pristojnosti pravnomocno zavrnjen.

Sodba nº I Up 650/2002 of Upravni oddelek, February 23, 2005

Da se lahko šteje, da dolocena oseba dejansko živi na nekem obmocju, ni potrebno, da je ves cas fizicno prisotna na tem obmocju. Na dejansko življenje kažejo poleg navzocnosti na dolocenem obmocju še druge okolišcine, iz katerih je mogoce sklepati, da dolocena oseba opravlja svoje bistvene življenjske okolišcine na dolocenem obmocju. Ce pa se dolocen cas ne nahaja na tem obmocju, na vprašanje, ali tu še dejansko živi, vpliva med drugim tudi dejstvo, koliko casa je bila odsotna s tega obmocja,...

Sklep nº I Up 1477/2004 of Upravni oddelek, February 23, 2005

Ce pravna oseba dokaže, da je dolgovano sodno takso placala, lahko prvostopno sodišce na podlagi pritožbe spremeni ali razveljavi sklep o placilu sodne takse in kazenske takse.

Sodba nº I Up 761/2001 of Upravni oddelek, February 23, 2005

Ker je bil športni objekt še pred sprejemom ZSpo v lasti društva, njegova lastninska pravica pa vknjižena v zemljiški knjigi, obcina ni imela podlage v 1. odstavku ZSpo, da razglasi objekt za športni objekt obcinskega pomena.

Sodba nº I Up 87/2005 of Upravni oddelek, February 23, 2005

Skupno stalno prebivališce je sicer lahko eden izmed zunanjih znakov, s katerim se dokazuje obstoj izvenzakonske skupnosti, vendar ni edini, niti odlocilni dokaz za njen obstoj. V postopku ugotavljanja obstoja izvenzakonske skupnosti je treba ugotavljati tudi izpolnjevanje drugih pogojev, ki dokazujejo obstoj take skupnosti.

February 22, 2005

Sklep nº VIII R 1/2005 of Delovno-socialni oddelek, February 22, 2005

Ker se upravicenost tožnika do povracila prispevkov v okviru ukrepov aktivne politike zaposlovanja pri toženi stranki, kot zavodu z javnimi pooblastili, ugotavlja v upravnem postopku in za te spore v ZDSS ni dolocena stvarna pristojnost delovnega in socialnega sodišca, je spor o dokoncni odlocbi zavoda upravni spor.

Sodba nº III Ips 69/2003 of Gospodarski oddelek, February 22, 2005

Predkupno upravicenje lahko upravicenec uveljavlja le, ce lastnik odsvoji stvar s prodajno pogodbo.

Sodba nº III Ips 60/2004 of Gospodarski oddelek, February 22, 2005

Znižanje cene zaradi stvarne napake praviloma ustreza stroškom, ki so potrebni, da se napaka odpravi.

Sklep nº III Ips 41/2003 of Gospodarski oddelek, February 22, 2005

Nedolocni pravni pojem "ocitna pomota vložnika" je sodna praksa že konkretizirala. Izrekla se je, da ne gre za ocitno pomoto, ce vložnik, ki ga zastopa pooblašceni odvetnik, vlogo tudi napacno naslovi in ne le vloži pri napacnem sodišcu ali pošlje na napacno sodišce.

February 17, 2005

Sklep nº I R 7/2005 of Civilni oddelek, February 17, 2005

To, da je upnikova zakonita zastopnica zaposlena kot vpisnicarka na izvršilnem oddelku Okrajnega sodišca ..., bi pri razumnem opazovalcu lahko vzbudilo dvome v nepristranskost odlocanja. Zaradi varovanja objektivne nepristranskosti je zato smotrno, da se doloci drugo stvarno pristojno sodišce.

Sodba nº II Ips 715/2003 of Civilni oddelek, February 17, 2005

Vprašanje pogodbene volje, torej ugotavljanje tega, kaj sta stranki s pogodbo zasledovali, je stvar dejanskega stanja (ki ga z revizijo ni mogoce izpodbijati).

Sodba nº II Ips 698/2003 of Civilni oddelek, February 17, 2005

Presoja pravicne denarne odškodnine za telesne bolecine, strah in duševne bolecine zaradi zmanjšanja življenjske aktivnosti.

Sodba nº II Ips 656/2003 of Civilni oddelek, February 17, 2005

Spremembe na tožnikovem ocesu so vidne le ob intenzivni menjavi svetlobe in custvenih doživetjih. Sam je povedal, da ga to ne moti. Kljub izvedencevi oceni ob blažji skaženosti ne gre za skaženost v smislu pravnega standarda in zato tudi ne za pravno priznano škodo, saj za njen obstoj manjkata tako objektivni kot tudi subjektivni element.

Sklep nº II Ips 290/2004 of Civilni oddelek, February 17, 2005

Za presojo stvarne aktivne legitimacije predlagateljev postopka je tako odlocilna (dejanska) ugotovitev, da so na podlagi prisojilne listine z dne 31.10.1947 zapušcino pokojne F. R. dedovali njeni zakoniti dedici, med katerimi pa ni ne predlagateljev niti koga od njihovih pravnih prednikov. Ker tako niso upravicenci do denacionalizacije (ne po 5. clenu niti po 15. clenu ZDen), zahteva za denacionalizacijo ni utemeljena.

Sodba nº in sklep II Ips 280/2004 of Civilni oddelek, February 17, 2005

Ceprav sta stranki solastnici, prva toženka ni upravicena do brezplacne uporabe solastnih nepremicnin (oziroma do brezplacne uporabe tožnicinega solastninskega deleža), zlasti še, ker tožnici ni omogocila, da bi skupaj z ostalimi solastniki uporabljala solastne nepremicnine. Za take situacije je treba uporabiti 219. clen ZOR, kar je uveljavljeno stališce slovenske judikature. Dejstvo, da solastne nepremicnine še niso razdeljene, ne pomeni, da jih prva toženka (in preostala solastnika) ne bi s...

Sodba nº II Ips 716/2003 of Civilni oddelek, February 17, 2005

Ceprav je toženec solastnik, ga to ne upravicuje do brezplacne uporabe celotne solastne nepremicnine, zlasti še, ker je tožnici onemogocil, da bi hišo uporabljala skupaj z njim. Za take situacije je treba uporabiti 219. clen ZOR, kar je uveljavljeno stališce slovenske judikature. Dejstvo, da solastna hiša še ni razdeljena, ne pomeni, da je toženec ne bi smel uporabljati, pac pa le, da ne more brezplacno uporabljati celotne (nerazdeljene) hiše. Tudi zaradi afirmacije tožnicine solastninske pra...

Sklep nº II Ips 677/2004 of Civilni oddelek, February 17, 2005

Nepopolna revizija je prav tako nedopustna kot prepozna ali nedovoljena revizija. Po 1. odstavku 374. clena ZPP je za vsakega od navedenih treh primerov predpisano zavrženje revizije. Prvostopenjsko sodišce zato s tem, ko je revizijo zavrglo kot nedovoljeno, namesto kot nepopolno, ni nepravilno uporabilo 374. clen ZPP. Kršitev 399. in 86. clena ZPP pa ni vplivala na pravilnost in zakonitost izpodbijanega sklepa, to je na rezultat sojenja. Ta je tako v primeru nedovoljene revizije kot v primer...

Sodba nº II Ips 670/2003 of Civilni oddelek, February 17, 2005

Ni mogoce upoštevati revizijskih trditev o dejstvih, ki se razlikujejo od relevantnih dejstev v pravnomocni sodbi.

Sodba nº in sklep II Ips 129/2004 of Civilni oddelek, February 17, 2005

Ce se tožbeni zahtevek ne nanaša na denarni znesek, tožeca stranka pa v tožbi navede, da je pripravljena namesto izpolnitve zahtevka sprejeti dolocen denarni znesek, je za odlocanje o dovoljenosti revizije potrebno upoštevati višino navedenega denarnega zneska.

Sklep nº I R 5/2005 of Civilni oddelek, February 17, 2005

Sicer res skope tožbene trditve o veckratni zlorabi tožnikove avtorske pravice v uvodnem delu tožbe in toženceve trditve, da spor izhaja iz založniške pogodbe, v sedanji fazi postopka ne omogocajo zanesljivega sklepa, da dela tožbe pod tockama 2 in 3 nimata narave avtorskega spora.

Sodba nº II Ips 661/2004 of Civilni oddelek, February 17, 2005

Vrednost najemnikovega vložka v najemodajalcevo nepremicnino po sporazumnem razdrtju najemnega razmerja, lahko predstavlja neupraviceno pridobitev najemodajalca.

Sodba nº II Ips 284/2004 of Civilni oddelek, February 17, 2005

V pritožbenem postopku ni (vec) materialnega procesnega vodstva. Tistega, kar je cilj (in smisel) materialnega procesnega vodstva namrec v pritožbenem postopku ni mogoce doseci.

Sodba nº in sklep II Ips 645/2003 of Civilni oddelek, February 17, 2005

Smucarki pripisana soodgovornost za škodo v smucarski nezgodi je posledica ugotovitve o neprilagojeni hitrosti in nacinu vožnje. Te ugotovitve pa niso konkretizirane in nimajo podlage ne v navedbah strank ne v dokaznem postopku. O teh okolišcinah se ni razpravljalo, saj tovrstna dejstva niso bila zatrjevana in niso bili predlagani dokazi, tako da se pri tožnici ni pokazala ne potreba in ne možnost, da se o teh dejstvih izjavi. Tožnici je bila s tem odvzeta pravica do kontradiktornega postopka...

Sodba nº II Ips 116/2004 of Civilni oddelek, February 17, 2005

Splošni pogoji so del pogodbenega prava in zato dejstvo. Del procesnega gradiva postanejo le, ce jih tja (s pravocasnimi navedbami) uvedejo stranke.

Sodba nº II Up 25/2000 of Upravni oddelek, February 17, 2005

Ker je Komisija DZ RS za volitve in imenovanja in administrativne zadeve, da Društvo invalidski forum Slovenije in Združenje naglušnih oseb Slovenije - Združenje Tišina izpolnjujeta pogoje, dolocene v 1. odstavku 25. clena Odloka o ustanovitvi fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v RS (Ur.l. RS, št. 9/97 - OdFIHO), je kandidate teh dveh organizacij predlagala v imenovanje Državnemu zboru RS. Zato je po presoji sodišca Odlok Državnega zbora RS o imenovanju clanov t...

Sklep nº I Up 342/2003 of Upravni oddelek, February 17, 2005

Župan obcine je (sicer po izteku roka iz 2. odstavka 60. clena ZUS) obcinskemu svetu predlagal razpis referenduma, zato tožnik ne izkazuje pravnega interesa za tožbo po 2. in 3. odstavku 61. clena ZUS.

Sodba nº I Up 932/2002 of Upravni oddelek, February 17, 2005

Predlog, da sodišce samo reši zadevo, še ni zahteva za odlocitev v sporu polne jurisdikcije.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners