Vrhovno Sodišče: Opinions issued on October 2006

October 26, 2006

Sklep nº II Ips 535/2004, enako tudi II Ips 548/2004 of Civilni oddelek, October 26, 2006

Revizija ni dovoljena, ce se nanaša na nediferencirano vrednost spornega predmeta v zvezi z vec zahtevki z razlicno podlago.

Sklep nº II Ips 395/2005 of Civilni oddelek, October 26, 2006

Kadar vec tožecih strank z eno tožbo uveljavlja zahtevke, ki temeljijo na istovrstni dejanski in pravni podlagi, se dovoljenost revizije ocenjuje po vrednosti zahtevka vsake stranke posebej. Pravica revizije namrec ne more biti pridobljena le zato, ker so tožece stranke tožbo vložile skupaj.

Sodba nº in sklep II Ips 143/2005 of Civilni oddelek, October 26, 2006

Presoja višine odškodnine za nepremoženjsko škodo.

Sodba nº II Ips 685/2006 of Civilni oddelek, October 26, 2006

Smisel dolocb drugega odstavka 10. clena Zakona o dedovanju je v izenacitvi pravnih položajev zakoncev in tistih oseb razlicnega spola, ki sta živela v skupnosti z enakimi atributi kot jih ima tipicna zakonska zveza, z edino izjemo, da razmerje ni bilo formalizirano s sklenitvijo zakonske zveze.

Sklep nº I R 105/2006 of Civilni oddelek, October 26, 2006

Nezadovoljstvo s predhodno sodno odlocitvijo ni tehten razlog za prenos pristojnosti na drugo sodišce, zato predlog za delegacijo drugega sodišca ni utemeljen in pomeni nepotrebno zavlacevanje postopka, kar je zloraba pravic, ki jih omogoca ZPP.

Sklep nº I R 107/2006 of Civilni oddelek, October 26, 2006

Glede na predlagana sredstva izvršbe in prebivališce dolžnika je krajevno pristojno Okrajno sodišce v Žalcu.

Sodba nº II Ips 388/2005 of Civilni oddelek, October 26, 2006

To, da je tožnica tožbi priložila fotokopijo listine, ne pa njenega izvirnika, ni ovira za izdajo zamudne sodbe. Zakon namrec izdaje zamudne sodbe ne pogojuje s predložitvijo dokaznih listin, in tudi sicer (v dolocbah o dokaznih listinah) izrecno ne zahteva, da mora biti listina predložena v izvirniku. Edini pogoj, ki mora biti v tej zvezi izpolnjen, je, da dejstva, na katera se opira zahtevek, niso v nasprotju z dokazi, ki jih je predložil sam tožnik ali z dejstvi, ki so splošno znana.

Sklep nº II Ips 323/2005 of Civilni oddelek, October 26, 2006

Dolocbe ZPKri in ZSPOZ so v razmerju do splošnih pravil o odškodninski odgovornosti lex specialis, kar pomeni, da odškodnine za take primere škod (povojni protipravni odvzem življenja v imenu države) ni mogoce presojati po drugih predpisih (se pravi po splošnih nacelih o povrnitvi škode) ter da je uveljavljanje te pravice do odškodnine mogoce le v postopku, ki ga doloca poseben predpis. Po 3. odstavku 11. clena ZSPOZ pa se pri odlocanju priznanja statusa svojca žrtve povojnega protipravnega o...

Sodba nº II Ips 122/2005 of Civilni oddelek, October 26, 2006

Ne gre za bistveno kršitev dolocb pravdnega postopka, ce sodišce poleg zaslišanja revidenta kot stranke ni zaslišalo tudi nasprotne stranke, ki se ni odzvala sodnemu vabilu.

Sklep nº II Ips 647/2004 of Civilni oddelek, October 26, 2006

Dejstvo, da je bilo nekomu s sodbo kazenskega sodišca zaplenjeno premoženje na podlagi dolocb 3. tocke 1. odstavka Odloka o prehodu sovražnikovega imetja v državno svojino, o državnem upravljanju imetja odsotnih oseb in zasegu imetja, ki so ga okupatorske oblasti prisilno odtujile (Uradni list DFJ, št. 2/45 z dne 6.2.1945), ne izkljucuje možnosti, da je premoženje prešlo v državno lastnino na drugi pravni podlagi že pred pravnomocnostjo navedene sodbe.

Sodba nº in sklep II Ips 410/2005 of Civilni oddelek, October 26, 2006

S tem, ko sodišce prve stopnje ni ocenilo mnenja izvedenca, je kršilo dolocbe o dokazovanju z izvedenci (drugi odstavek 254. clena in drugi odstavek 245. clena ZPP). Te kršitve postopka, ki bi lahko vplivale na ugotovitev obsega nepremoženjske škode, pa je ponovilo pritožbeno sodišce, ko je zavrnilo tožnikov pritožbeni ocitek (ki je šel v smeri te postopkovne kršitve) z zmotnim stališcem, "da izvedensko mnenje psihiatra M., sicer pridobljeno v tem postopku, sodišce prve stopnje ni moglo upora...

Sklep nº Cp 11/2005 of Civilni oddelek, October 26, 2006

Ker v obravnavanem primeru predlagatelj zahteva priznanje sodne odlocbe, ki jo je izdalo hrvaško sodišce, in je med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško sklenjena bilateralna mednarodna pogodba, je sodišce uporabilo predvsem dolocila Pogodbe med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško o mednarodni pravni pomoci v civilnih in kazenskih zadevah. Ta pogodba v 21. clenu navaja skupaj postopek za priznanje tuje (hrvaške) sodne odlocbe in postopek za izvršitev tuje (hrvaške) sodne odlocbe, ven...

Sklep nº II Ips 720/2004 of Civilni oddelek, October 26, 2006

Identitete storilca v zvezi s casovno odmaknjenim kaznivim dejanjem in po prestani kazni, ni mogoce izkljuciti iz sfere storilceve zasebnosti.

Sodba nº I Up 1250/2003 of Upravni oddelek, October 26, 2006

Tožnik v upravnem postopku ni imel možnosti, da se izjavi o dejstvih in okolišcinah, ki so pomembne za odlocitev (bistvena kršitev pravil postopka). Tožena stranka je pritožbo zavrnila z razlogi, ki jih prvostopna odlocba ne vsebuje ob tem, da tožniku ni omogocila, da v postopku zavaruje svoje pravice in pravne koristi.

Sodba nº I Up 1473/2003 of Upravni oddelek, October 26, 2006

S potekom absolutnega zastaralnega roka preneha le pravica zahtevati izpolnitev obveznosti.

Sodba nº I Up 238/2004 of Upravni oddelek, October 26, 2006

Neutemeljen je tožničin ugovor, da veterinarska inšpekcija ni pristojna za pregled in nadzorstvo njene goveje živine in da se nanjo, ker je samostojna kmetica, ne nanaša dolžnost označevanja in registracije goveje živine. Tako pristojnost veterinarske inšpekcije kot tudi navedena dolžnost je predpisana z Zakonom o veterinarstvu (4. člen).

Sklep nº I Up 1452/2006 of Upravni oddelek, October 26, 2006

Pri tožbi zaradi molka pritožbenega organa mora tožnik izkazati kot procesno predpostavko, da je toženo stranko pozval, da v sedmih dneh odloči o pritožbi.

Sodba nº I Ips 61/2006 in I Ips 341/2006 of Kazenski oddelek, October 26, 2006

Zakon o kazenskem postopku ne doloca, da bi morala biti zahteva za varstvo zakonitosti obrazložena, vendar pa je glede na strogo dolocene meje preizkusa te zahteve jasno, da ne zadošca, da vložnik zahteve navede samo zakonske razloge ali samo citira zakonske dolocbe, ki naj bi bile kršene, temvec mora konkretno navesti, v cem naj bi bile kršitve zakona.

Sodba nº I Ips 372/2006 of Kazenski oddelek, October 26, 2006

Ukrepa prepovedi približanja dolocenemu kraju ali osebi po 195. a clenu ZKP in javljanja na policijski postaji po 195. b clenu ZKP ne zadošcata za zagotovitev varnosti oškodovank, zato je pripor neogibno potreben.

Sklep nº I Ips 370/2006 of Kazenski oddelek, October 26, 2006

Ker je bila zahteva za varstvo zakonitosti vložena po izteku 8-dnevnega zakonskega roka, jo je Vrhovno sodišce RS kot prepozno zavrglo.

October 25, 2006

Sodba nº I Up 1442/2006 of Upravni oddelek, October 25, 2006

Tožnikovi razlogi za azil so prevec pavšalni in nekonkretizirani, poleg tega pa tudi prijava domnevnega fizicnega napada sosedov Srbov (ki jih naj ne bi poznal) policiji, ki naj ne bi reagirala, niso verodostojni.

Sodba nº I Up 250/2006 of Upravni oddelek, October 25, 2006

Zahtevek za denacionalizacijo lahko vloži v prvi vrsti upravicenec, ce pa je upravicenec umrl ali razglašen za mrtvega, pa upravicenje za uveljavljanje pravic iz ZDen v skladu s 15. clenom ZDen pridobijo pravni nasledniki upravicenca.

Sodba nº I Up 1488/2006 of Upravni oddelek, October 25, 2006

Če je podan kateri od razlogov iz 1. odstavka 27. člena ZAzil, lahko upravni organ prosilcu za azil začasno omeji gibanje. O tem odloča po prostem preudarku. Pritožbeno sodišče ne dvomi v obstoj razlogov za omejitev gibanja in meni, da tožena stranka ni prekoračila namena tega ukrepa in je svoj preudarek ustrezno utemeljila.

October 19, 2006

Sklep nº II Ips 132/2005 of Civilni oddelek, October 19, 2006

Vrednost spornega predmeta je prenizka, zato revizija ni dovoljena.

Sklep nº Cp 12/2006 of Civilni oddelek, October 19, 2006

V postopku zaradi priznanja tuje sodne odlocbe bi bil ugovor o nepristojnosti hrvaškega sodišca upošteven le, ce bi to sodišce odlocilo v zadevi, za katero bi bila podana izkljucna pristojnost slovenskega sodišca. To jasno izhaja iz 2. tocke prvega odstavka 21. clena Pogodbe med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško o pravni pomoci v civilnih in kazenskih zadevah. V odškodninskih sporih niti ZMZPP niti ZPP ne dolocata izkljucne pristojnosti slovenskega sodišca.

Sodba nº in sklep II Ips 338/2005 of Civilni oddelek, October 19, 2006

Ceprav gre za trcenje dveh vozil, od katerih je motorno kolo v izrazito podrejenem položaju, ni mogoce mimo dejstva, da je prav ravnanje tožnika bilo tisto, ki je predstavljalo zelo veliko tveganje in pretežen vzrok za nastalo nezgodo. Ugotovljeno je, da bi se voznika med seboj lahko opazila na razdalji 35 m. Ocitno je voznik tovornjaka zacel reagirati na opisani razdalji z zaviranjem in umikanjem v desno, tožnik pa ni storil prav nicesar, da bi se tovornjaku, ki je prihajal nasproti, izognil...

Sodba nº II Ips 97/2005 of Civilni oddelek, October 19, 2006

Nevarnost relativno pogostih epilepticnih napadov posega na vsa podrocja tožnikovega življenja in udejstvovanja in ga omejuje pri izbiri življenjskih aktivnosti. Izvedenec je ocenil, da so te zmanjšane za 30 %. Ko pa se opisanim dejanskim ugotovitvam pridruži še okolišcina, da je ob škodnem dogodku bil tožnik star komaj 17 let in da bo težave, ki jih ima in zaradi katerih duševno trpi, moral prestajati vse življenje, se pokaže, da je sodišce druge stopnje podcenilo tako ugotovljene objektivne...

Sodba nº II Ips 35/2005 of Civilni oddelek, October 19, 2006

Gre za razlicne terjatve na razlicnih pravnih in dejanskih podlagah, ko tožnik v zvezi s prometno nesreco pri sodišcu v Avstriji uveljavlja odškodninski zahtevek proti povzrocitelju nesrece in njegovi zavarovalnici iz naslova zavarovanja odgovornosti in pri tukajšnjem sodišcu zahtevke proti lastni zavarovalnici iz pogodbenega kasko in AO-plus zavarovanja.

Sodba nº II Ips 110/2005 of Civilni oddelek, October 19, 2006

Posledica preklica darila je darovalcev kondikcijski zahtevek. Obdarjenec mora darilo vrniti, vendar le, ce je okorišcen. To pomeni, da mora vrniti predmet darila, ce pa to ni mogoce, nadomestiti njegovo vrednost, torej placati tisto, za kar je bil z darilom obogaten. Predmeta darila ni mogoce vrniti, ce je bil bistveno spremenjen, ali ce je pomembno povecana njegova vrednost.

Sodba nº II Ips 630/2004 of Civilni oddelek, October 19, 2006

Prevzemnik narocila ni prekoracil mej narocila, ceprav se je dogovoril za nižjo kupnino. Šteti je, da so narocitelji soglašali z dogovorjeno kupnino in z odmikom od narocila, saj so sami podpisali kupoprodajno pogodbo, za kakršno se je dogovoril prevzemnik narocila.

Sklep nº I R 106/2006 of Civilni oddelek, October 19, 2006

Ni tehtnega razloga za prenos pristojnosti, ko je ena od strank bivši sodnik stvarno in krajevno pristojnega sodišca.

Sklep nº I R 104/2006 of Civilni oddelek, October 19, 2006

Okolišcina, da je zunajzakonski partner strojepiske, ki je zaposlena na sodišcu, stranka v postopku pred tem sodišcem, ni razlog za dolocitev drugega sodišca.

Sodba nº II Ips 115/2005 of Civilni oddelek, October 19, 2006

Razlaga, po kateri bi za skupno življenje med potomcem in zapustnikom štela tudi vsakodnevna skrb in ne le bivanje na istem naslovu, nasprotuje dolocbi 32. clena ZD.

Sklep nº II Ips 127/2005 of Civilni oddelek, October 19, 2006

Stroga namembnost proracunskih sredstev, ki jih je tožeca stranka vložila v premoženje, ki je nato prešlo v last obcine (iz katerega proracuna so ji bila ta sredstva dodeljena), izkljucuje obogatitveni zahtevek.

Sodba nº II Ips 360/2005 of Civilni oddelek, October 19, 2006

Toženceva obveznost placati dogovorjene obroke temelji na samih pogodbenih dolocbah, pa tudi na prvem odstavku 542. clena ZOR v zvezi s prvim odstavkom 550. clena ZOR.

Sodba nº II Ips 103/2005 of Civilni oddelek, October 19, 2006

Ugotovljeni potek nesrece utemeljuje materialno pravno presojo o tožnikovem prispevku k nastanku škode v višini 25 %. Tožnik je že v tožbi navedel, da so bili na plocniku parkirani avtomobili, ki so zmanjševali preglednost. Taka je bila tudi ugotovitev izvedenca, ki je poudaril, da vozniki na obeh plocnikih parkirajo avtomobile, kar bistveno zmanjšuje preglednost pešcem. Take prometne razmere pa so pešcu, ki je nameraval preckati vozišce, ceprav tam ni prehoda za pešce, narekovale posebno paz...

Sodba nº II Ips 640/2004 of Civilni oddelek, October 19, 2006

Obstoj razlogov za prenehanje stanovanjskega razmerja ali odpovednih razlogov mora biti izkazan glede na razmere v casu uveljavitve Stanovanjskega zakona.

Sodba nº II Ips 139/2005 of Civilni oddelek, October 19, 2006

Ker sporna dejanja tožene stranke temeljijo na dogovoru, ki je bil sklenjen s pravnim prednikom tožece stranke (izgradnja transformatorske postaje je bila nujna prav zaradi njegovih potreb, saj stara postaja ni bila dovolj mocna, da bi se z njo lahko prikljucil na nov poslovni kompleks), ne morejo biti protipravna. Po splošnih pogojih za dobavo elektricne energije, ki so veljali v casu izgradnje transformatorske postaje in njene izrocitve v upravljanje toženi stranki, je dobavitelj elektricne...

Sodba nº II Ips 62/2005 of Civilni oddelek, October 19, 2006

Presoja višine odškodnine za nepremoženjsko škodo.

Sodba nº II Ips 211/2006 of Civilni oddelek, October 19, 2006

Pogodba o urejanju, menjavi in oddaji stavbnega zemljišca ... z dne 04.08.1972 ima pravno naravo obligacijskopravne pogodbe, iz katere izhaja dolžnost Komunalnega sklada Obcine A., da odda stavbna zemljišca v posest drugi pogodbeni stranki. Zavezovalni pravni posel ni mogel imeti za posledico prenosa pravice uporabe, ampak se je Komunalni sklad Obcine A. z njim le zavezal, da opravi vse, kar je potrebno, da druga pogodbena stranka postane imetnik pravice uporabe.

Sodba nº II Ips 281/2006 of Civilni oddelek, October 19, 2006

Katero metodo valorizacije zavarovalne vsote in upoštevanja sukcesivnih placil je treba izbrati, je materialnopravno vprašanje, koncni racunski rezultat izbranega postopka pa je že dejanske narave in vanj v revizijski fazi postopka ni mogoce posegati. Zato revizijsko sodišce najprej pojasnjuje, da je izbrana metoda lahko rezultat sporazuma, ki ga pravdne stranke v takih odškodninskih sporih obicajno tudi dosežejo. Ce pa takega sporazuma ni, mora sodišce izbrati eno od vec v sodni praksi uvelj...

Sodba nº II Ips 682/2006 of Civilni oddelek, October 19, 2006

Razlogi pritožbenega sodišca, da je tožnica sposobna z lažjim delom, kot je cišcenje in podobno, zaslužiti 20.000 SIT mesecno, pomenijo napacno razumevanje strokovnih ugotovitev izvedenca, torej njihovo napacno materialnopravno presojo. Cišcenje je lahko tudi lahko opravilo, vendar ga tožnica vec ur neprekinjeno ne more opravljati, velikokrat pa gre za fizicno težje delo, ki ga tožnica tudi krajši cas ne more opravljati. Zato po presoji revizijskega sodišca tožnica ne zmore s cišcenjem zasluž...

Sodba nº I Up 475/2004 of Upravni oddelek, October 19, 2006

Inšpekcijski ukrep se izrece investitorju (lastniku zemljišca le v kolikor investitorja ni mogoce odkriti) in ce je bil izrecen lastniku iz naknadnih listin pa izhaja kdo je bil investitor posega, je to lahko obnovitveni razlog.

Sodba nº I Up 679/2004 of Upravni oddelek, October 19, 2006

V postopku je bilo pravilno ugotovljeno, da je po določbi 5. alineje 10. člena Odloka o PUP v območjih urejanja z oznako S dovoljena gradnja gospodarskih objektov kot samostojnih objektov ali v kombinaciji s stanovanjskimi objekti.

Sodba nº I Ips 357/2006 of Kazenski oddelek, October 19, 2006

Tudi kolikor izpodbijana odlocba ne bi vsebovala razlogov o tem, zakaj zoper osumljenca ni bil odrejen milejši ukrep, s tem sodišce ne bi kršilo dolocb ZKP, saj že sama utemeljitev neogibnosti pripora implicira odgovor, zakaj sodišce namesto pripora ni izreklo kakšnega drugega ukrepa.

Sodba nº I Ips 4/2006 of Kazenski oddelek, October 19, 2006

Storilec, ki krene na pot z namenom nezakonitega prehoda državne meje, pa mu to prepreci aretacija, je zacel izvrševati kaznivo dejanje, ne glede na oddaljenost od meje.

Sodba nº I Ips 301/2005 of Kazenski oddelek, October 19, 2006

Izkljucno v presoji stranke je odlocitev, ali se bo o navedbah nasprotne stranke izjavila in glede na to o kršitvi nacela kontradiktornosti ni mogoce govoriti, kadar upravicenec kljub možnosti te pravice ne izkoristi, enako pa lahko velja tudi v primeru, ko procesno dejanje, ki meri na njeno uresnicitev, opravi prepozno.

Sodba nº I Ips 176/2006 of Kazenski oddelek, October 19, 2006

Ocitek v uvodnem delu opisa kaznivega dejanja (abstraktni dejanski stan), da sta obsojenca nameravala pobegniti iz FLRJ v inozemstvo v sklopu organizacije, ki deluje z namenom porušenja obstojece državne ureditve, predstavlja zgolj (nepopoln) povzetek abstraktnega zakonskega dejanskega stanu (2. clen ZKLD), ki pa v nadaljnjem opisu ni konkretiziran z navedbo dejstev ali okolišcin, na podlagi katerih bi bilo mogoce sklepati na obstoj zatrjevanega namena. Takšen namen je tudi v obrazložitvi sod...

Sodba nº I Ips 360/2005 of Kazenski oddelek, October 19, 2006

Za kršitev pravice do obrambe zaradi zavrnitve dokaznega predloga po drugem odstavku 371. clena ZKP gre v primeru, kadar sodišce brez ustrezne obrazložitve zavrne predlog za sprejem dokaza, ki je materialnopravno relevanten za obrambo in katerega obstoj in možnost izvedbe je dokazana z zadostno stopnjo verjetnosti.

October 18, 2006

Sodba nº I Up 415/2003 of Upravni oddelek, October 18, 2006

Dogodek, ko je tožnik dobil poškodbe, se je sicer zgodil med vojno, vendar pa brca vojaškega konja, ki je tožniku povzročil poškodbe, ni vojni dogodek, to je krajevno in časovno opredeljeno dogajanje, ki je značilno za delovanje vojskujočih se strani v vojni.

Sodba nº I Up 1447/2006 of Upravni oddelek, October 18, 2006

Če je že iz prošnje za azil očitno, da prosilcu v izvorni državi ne grozi preganjanje v smislu ZAzil, se o taki prošnji odloči v pospešenem azilnem postopku.

Sodba nº I Up 1441/2006 of Upravni oddelek, October 18, 2006

V primeru, da istovetnost ni ugotovljena na podlagi ustreznih dokumentov, je pristojni organ v skladu s 1. alineo 29. člena ZAzil dolžan ugotavljati istovetnost z zaslišanjem, v tem času pa je treba prosilcu omejiti gibanje.

Sodba nº I Up 1428/2006 of Upravni oddelek, October 18, 2006

Ker se po ZAzil gibanje lahko omeji le prosilcu za azil, se mu ga lahko omeji največ do pravnomočno končanega azilnega postopka, če ta okoliščina nastopi prej kot odprava razlogov za omejitev gibanja oziroma pred 3 meseci od omejitve gibanja.

Sodba nº I Up 1429/2006 of Upravni oddelek, October 18, 2006

Ker se po ZAzil gibanje lahko omeji le prosilcu za azil, se mu ga lahko omeji največ do pravnomočno končanega azilnega postopka, če ta okoliščina nastopi prej kot odprava razlogov za omejitev gibanja oziroma pred 3 meseci od omejitve gibanja.

Sodba nº I Up 1444/2006 of Upravni oddelek, October 18, 2006

Razlog, ki ga je tožnica navedla za pridobitev azila v RS (da jo je v času zakonske zveze pretepal mož in z njo grdo ravnal) ne predstavljajo preganjanja, ki se je kot pravni standard uveljavil v upravno sodni praksi. Pristojne institucije v izvorni državi so prosilki za azil nudile ustrezno zaščito, kar izhaja iz tožničinih izjav v prošnji za azil.

October 17, 2006

Sodba nº in sklep I Up 1696/2006 of Upravni oddelek, October 17, 2006

Ce prosilec ne izpolnjuje financnega pogoja za odobritev brezplacne pravne pomoci po ZBPP, je odlocitev tožene stranke, da se zavrne prošnja za dodelitev brezplacne pravne pomoci, pravilna. Na drugacno odlocitev ne more vplivati dejstvo, da prosilec ce vec let biva v domu za ostarele.

Sodba nº III Ips 56/2005 of Gospodarski oddelek, October 17, 2006

Stranki sta se z najemno pogodbo dogovorili, da stroški investicijskega vzdrževanja bremenijo toženo stranko (najemodajalca), ki je z vlaganji tožece stranke soglašala. Zato ji je po prenehanju najemne pogodbe dolžna vrniti vlaganja (tretji odstavek 210. clena ZOR).

Sklep nº III Ips 17/2005 of Gospodarski oddelek, October 17, 2006

ZZLPPO sicer v prvi alineji prvega odstavka 44. clena kot vrsto zahtevka iz naslova oškodovanja premoženja podjetja predvideva zahtevek podjetja na vrnitev odtujenega premoženja oziroma izplacilo ustreznega denarnega nadomestila, ce je do odtujitve prišlo zaradi dejanja iz 48. ali 48.a clena ZLPP, vendar pa ZLPP zaradi posebne ureditve varstva družbene lastnine pri lastninskem preoblikovanju PPIS ne velja za lastninsko preoblikovanje PPIS. To se namrec izvede po dolocbah ZLPPOD, ki v prvem od...

Sklep nº III Ips 65/2006 of Gospodarski oddelek, October 17, 2006

Tožbeni predlog izpodbojne tožbe je dovolj dolocen, ce se z zadostno natancnostjo opredeli samo pravno dejanje dolžnika, ki se izpodbija, torej tako, da ni dvoma, za katero dejanje gre. Za pravilno oblikovanje izpodbojnega tožbenega zahtevka je pomembna pravilna opredelitev pravnega dejanja, ki je povzrocilo pravne posledice, zaradi katerih ga je možno izpodbijati. Pravno dejanje, ki je predmet izpodbijanja, je treba razpoznavno opredeliti - lahko z oznako pravnega posla, ce je izpodbijano pr...

Sklep nº Cpg 2/2005 of Gospodarski oddelek, October 17, 2006

Ce je bilo sodno pisanje tožencu vroceno, to še ne pomeni, da se je toženec spustil v postopek (clen 24 stavek 2 Uredbe, št. 44/2001).

Sklep nº in sodba III Ips 95/2004 of Gospodarski oddelek, October 17, 2006

Prevoznica je bila odgovorna za ravnanja vseh svojih delavcev in oseb, ki jih je angažirala pri prevozu v okvirih njihovih zaposlitev; toliko bolj je odgovorna za ravnanje svojega voznika, ki je med prevozom storil kaznivo dejanje. Gre namrec za objektivno odgovornost. Ker je prišlo do popolne izgube blaga (prvi odstavek 17. clena Konvencije CMR) zaradi ravnanja njenega voznika pri prevozu (3. clen Konvencije CMR), je dolžna poravnati nastalo škodo upravicencu do blaga.

Sodba nº III Ips 139/2005 of Gospodarski oddelek, October 17, 2006

Na stranki leži breme utemeljitve pritožbe (3. tocka 335. clena ZPP). Ce stranka v pritožbi ne navede konkretnih pritožbenih razlogov o temu, katere navedbe je dala v prvostopenjskem postopku, ki da naj bi jih pritožbeno sodišce ne upoštevalo, potem pritožbeno sodišce ni dolžno po uradni dolžnosti raziskovati, kakšne navedbe je stranka kdaj dala in ali ni nemara prvostopenjsko sodišce storilo kršitev dolocb pravdnega postopka.

Sklep nº III Ips 10/2006 of Gospodarski oddelek, October 17, 2006

Kot stranski intervenienti se želijo pridružiti tožeci stranki osebe, ki so lastniki zemljišc in hkrati stanovalci v naselju, kateremu naj bi služil zeleni pas. Zazidalni nacrt tem osebam ne daje iztožljivega upravicenja v primeru odsvojitve nepremicnin, ki naj bi bile uporabljene za zeleni pas. Pricakovanje, ki ga ustvarja zazidalni nacrt, pa pravno ni varovano. Ker imajo stranski intervenienti zgolj dejanski interes za pridružitev tožeci stranki v tej pravdi, stranska intervencija ni dovolj...

Sklep nº III Ips 119/2006 of Gospodarski oddelek, October 17, 2006

Iz Dogovora o placilu skupnih stroškov izhaja, da je tožeca stranka vsak mesec po prejemu racunov od dobavitelja elektrike pripravila razdelilnik stroškov po kriteriju zasedbe m2, kar pomeni, da ima zahtevek za doloceno obracunsko obdobje (ki znaša mesec dni). Zato ima zahtevek za vsak posamezen mesec razlicno dejansko podlago.

October 12, 2006

Sodba nº II Ips 4/2005 of Civilni oddelek, October 12, 2006

Brez pomena so tožnikove revizijske navedbe, ki jih je mogoče opredeliti bodisi le kot poudarjeno ponavljanje znotraj načela individualizacije višine odškodnin v pravnomočni sodbi že ustrezno upoštevanih posledic v okviru sleherne izmed posamičnih oblik nepremoženjske škode, bodisi kot zatrjevanje takih posledic, glede katerih ni v ugotovljenem dejanskem stanju v postopku na prvi in drugi stopnji opore za sklep, da bi bile pri tožniku tudi resnično izkazane.

Sklep nº I R 101/2006 of Civilni oddelek, October 12, 2006

Glede na predlagana sredstva izvršbe in njihov vrstni red je pravilna presoja, da je v obravnavanem primeru za odločitev o predlogu za izvršbo krajevno pristojno sodišče, na območju katerega ima dolžnik stalno prebivališče (prvi odstavek 100. člena in 78. člen ZIZ, v zvezi s 35. členom istega zakona).

Sklep nº II Ips 140/2005 of Civilni oddelek, October 12, 2006

Revizijsko sodišce ugotavlja, da je ostal tožbeni zahtevek ves cas postopka enak, da torej ni prišlo do spremembe tožbe. Zato je v tej zadevi odlocilna tista ocena vrednosti spora, ki jo je tožnica navedla na zacetku postopka. Stranka lahko namrec kasneje spremeni svojo oceno vrednosti spora le, ce hkrati spremeni tudi tožbeni zahtevek. Zato so neupoštevni tožnicini revizijski razlogi, zakaj je oceno vrednosti spora spremenila šele v sami reviziji.

Sklep nº II Ips 725/2005 of Civilni oddelek, October 12, 2006

Stranka, ki umakne revizijo, mora nasprotni stranki povrniti stroške revizijskega postopka.

Sodba nº II Ips 56/2005 of Civilni oddelek, October 12, 2006

Tožnik tudi v primeru, da ne bi prišlo do carinskega plombiranja njegovega poslovnega prostora, v katerem je bila delno vgrajena zacasno uvožena pisarniška oprema A. d.o.o., ne bi prišel do placila najemnine, in sicer zaradi prezadolženosti najemnika.

Sklep nº II Ips 662/2004 of Civilni oddelek, October 12, 2006

Pri subjektivni kumulaciji mora biti vrednost spornega predmeta v skladu z drugim odstavkom 41. clena ZPP dolocena za vsak zahtevek posebej. Ker tožeca stranka ni ravnala v skladu s tem izhodišcem, ampak je navedla le nediferencirano vrednost spornega predmeta 1.500.000 SIT, ni mogoce dognati, kakšna je vrednost spornega predmeta v razmerju do vsake toženke. Položaj je enak, kot ce vrednost spornega predmeta sploh ne bi bila navedena - prva tožena stranka nima pravice do revizije.

Sodba nº II Ips 31/2005 of Civilni oddelek, October 12, 2006

Zavarovalnica škode ne krije v nobenem primeru, kadar je za škodo odgovorna druga oseba, ki je placila zmožna ali je za takšno škodo zavarovana. Odgovorna oseba, torej subjekt, ki je nosilec obveznosti iz materialnopravnega razmerja, kadar škodo povzroci voznik neznanega motornega vozila, je Slovensko zavarovalno združenje.

Sklep nº I R 100/2006 of Civilni oddelek, October 12, 2006

Nezadovoljstvo stranke z odlocbo predsednika sodišca o zavrnitvi strankine zahteve za izlocitev razpravljajocega sodnika ne pomeni razloga za prenos pristojnosti. Subjektivna ocena stranke o delu pristojnega sodišca, pri katerem naj bi kolegialnost sodnic prevladalo nad interesi otroka, ne more predstavljati razloga za prenos pristojnosti.

Sklep nº I R 99/2006 of Civilni oddelek, October 12, 2006

Krajevna pristojnost sodišca za izvršbo na denarna sredstva, ki jih ima dolžnik pri organizaciji za placilni promet, je odvisna od dolžnikovega stalnega prebivališca v casu vložitve izvršilnega predloga.

Sklep nº I R 94/2006 of Civilni oddelek, October 12, 2006

Pravni standard "drugih tehtnih razlogov" zajema razlicne okolišcine, ki niso v neposredni zvezi s samim sporom, ampak nanj lahko vplivajo od zunaj in zadevajo celotno sodišce. Mednje po oceni Vrhovnega sodišca spada tudi s strani tožece stranke zatrjevana okolišcina o protipravnem ravnanju sodišc ... Ce bi v zadevi odlocalo Okrožno sodišce A. kot krajevno in stvarno pristojno sodišce oziroma sodniki tega sodišca, ki so v pogostih stikih s sodniki, ki se jim ocita protipravno ravnanje, bi bil...

Sklep nº I R 103/2006 of Civilni oddelek, October 12, 2006

Upnica je kot prvo izvršilno sredstvo navedla rubež denarnih sredstev na dolžnicinih racunih, zato je pri dolocitvi izkljucne krajevne pristojnosti odlocilna krajevna pristojnost za izvršbo na dolžnikovo denarno terjatev.

Sodba nº II Ips 355/2006 of Civilni oddelek, October 12, 2006

Toženec je zavezan k placilu, saj je narava posredniške pogodbe mešana in vsebuje tudi elemente mandatne pogodbe oziroma pogodbe o delu. Nobenega razloga ni videti, da naj bi preklic pooblastila posredniku tri dni pred sklenitvijo pogodbe o posredovanem poslu in kljub nadaljnjemu sodelovanju posrednika vse do podpisa te pogodbe kakorkoli vplival na višino pogodbenih obveznosti iz posredniške pogodbe.

Sodba nº II Ips 667/2006 of Civilni oddelek, October 12, 2006

Sodišce druge stopnje je pravilno dolocilo vsebino pravnih standardov "pregrešitve zoper v zakonu doloceno dolžnost preživljanja" in "odtegnitve potrebne pomoci". Pojma je sicer treba uporabljati restriktivno, toda ob dejstvu, da toženec ne le, da ni izpolnil svoje moralne dolžnosti nudenja pomoci svojemu sinu v casu njegovega življenja, temvec je opustil tudi zakonsko dolžnost njegovega preživljanja, ni razloga za dvom o tem, da toženec ni vreden, da bi dedoval po svojem sinu. To še zlasti o...

Sodba nº II Ips 20/2005 of Civilni oddelek, October 12, 2006

Sklop pravno odlocilnih dejstev, na katerih sta sodišci prve in druge stopnje utemeljili svojo odlocitev, zajema ugotovitev, da se je tožnica poškodovala pri padcu s traktorske prikolice, ko je na njivi, izven javnih površin, nakladala bale slame. Škoda, ki nastane pri delu na polju, ni zajeta z obsegom kritja iz zavarovalne pogodbe, saj takšna dejavnost ni povezana z uporabo traktorja v pomenu 15. clena ZOZP.

Sodba nº II Ips 65/2005 of Civilni oddelek, October 12, 2006

Za dedovanje na podlagi zakona pridejo v poštev osebe, ki so z zapustnikom v dolocenem razmerju. Najpomembnejši razmerji sta sorodstvo in zakonska zveza. Ker je zunajzakonska skupnost tudi na dednem podrocju izenacena z zakonsko zvezo, je odlocilno prav zadnje obdobje pred smrtjo enega od zakonskih ali zunajzakonskih partnerjev. Razlogi obeh sodišc o pomembnosti zadnjega obdobja pred zapustnicino smrtjo so jasni in temeljijo na izrecni dolocbi prvega odstavka 22. clena ZD, po kateri zakonec s...

Sodba nº II Ips 625/2004 of Civilni oddelek, October 12, 2006

Avans tožene stranke je bil namenjen za poravnavo obveznosti v zvezi z grobimi gradbenimi oziroma zemeljskimi deli, ne pa v zvezi z dobavo in polaganjem umetne trave ter dobave konstrukcije za tenis.

October 11, 2006

Sodba nº I Up 406/2003 of Upravni oddelek, October 11, 2006

Tožnikom je bila, glede na zatrjevano služnost, priznana lastnost stranke v postopku za izdajo upravnega dovoljenja, zato so tudi nosilci pravic in obveznosti, ne glede na to, ali se je upravni postopek zacel na njihovo zahtevo ali na zahtevo druge stranke oziroma investitorke. Ugotovitev služnosti je v interesu tožnikov, ki to pravico zatrjujejo, zato na pravdo ni mogoce napotiti investitorke, ki za ugotovitev služnosti nima pravnega interesa.

Sodba nº I Up 206/2004 of Upravni oddelek, October 11, 2006

Izvršene odločbe ni mogoče izreči za nično po 3. točki 279. člena ZUP.

Sodba nº I Up 526/2003 of Upravni oddelek, October 11, 2006

Sodišče prve stopnje je z gotovostjo ugotovilo, da je bila posestna meja med obema objektoma (dvojčkoma) predvidena po sredi vmesne stene in da se z deli ne bo posegalo v konstrukcijo stene, kar je s prvostopno odločbo investitorjema tudi izrecno prepovedano.

Sodba nº I Up 1086/2003 of Upravni oddelek, October 11, 2006

Tožniku v pravdni zadevi zaradi motenja posesti ni bila kršena ustavna pravica do sodnega varstva brez nepotrebnega odlašanja pri odločanju okrajnega sodišča, saj je od vložitve tožbe do izdaje sklepa preteklo 3 mesece.

October 10, 2006

Sklep nº I Up 1205/2006 of Upravni oddelek, October 10, 2006

Predlogu za oprostitev placila sodnih taks je treba predložiti vse v tretjem odstavku 13. clena ZST predpisane listine. Le na podlagi predloženih listin in ne zgolj na pavšalnih navedbah o povprecni placi, lahko sodišce ob odlocanju o predlogu oceni ali bi placilo taks ogrozilo preživljanje tožnika in njegovih družinskih clanov.

Sodba nº I Up 1354/2006 of Upravni oddelek, October 10, 2006

Izbira notarja, ki jo opravi minister, ne predstavlja odlocanja po prostem preudarku, temvec temelji na izbirni pravici, ki ni omejena ali vezana na mnenje komisije ali notarske zbornice. Izbira je nezakonita le, ce minister izbere kandidata, ki ne izpolnjuje pogojev za imenovanje. Zoper odlocbo o izbiti lahko kandidat sproži upravni spor. Vendar v tem sporu ne more izpodbijati mnenja komisije, saj ocenjevanje kot strokovno opravilo in subjektivno vrednotenje znanja s strani clanov komisije, ...

Sklep nº VIII Pri 21/2006 of Delovno-socialni oddelek, October 10, 2006

Materialnopravna pomanjkljivost ali neustreznost oziroma celo ustavnopravna spornost nekega pravnega instituta, tudi ce bi bila podana, ne predstavlja pritožbenega razloga po 2. alineji prvega odstavka 32. clena ZDSS-1. Navedeno namrec še ne pomeni in ni v povezavi s tem, da bi odlocba sodišca druge stopnje odstopala od sodne prakse Vrhovnega sodišca glede pravnega vprašanja, ki je bistveno za odlocitev, ali s tem, da v sodni praksi sodišc druge stopnje o tem pravnem vprašanju ni enotnosti, v...

Sodba nº VIII Ips 190/2006 of Delovno-socialni oddelek, October 10, 2006

Tožena stranka se neutemeljeno zavzema za to, da je potrebno 15-dnevni rok za izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi šteti od datuma zagovora tožnice, dne 13.6.2003. ZDR v 2. odstavku 110. clena zacetek teka 15-dnevnega prekluzivnega roka ne veže na zagovor delavca oziroma, ce se delavec ne odzove zagovoru, na datum odklonitve le tega, temvec na seznanitev z razlogi, ki utemeljujejo izredno odpoved (v primeru razlogov za odpoved po 2. in nadaljnjih alinejah 1. odstavka 111. clena ZDR) oziroma n...

Sodba nº VIII Ips 303/2005 of Delovno-socialni oddelek, October 10, 2006

S sklepom je bilo delavcu zato, ker njegovo delo zaradi reorganizacije delodajalca ni bilo vec potrebno, ponujeno delo pri drugem delodajalcu. Podpisal je tudi pogodbo o zaposlitvi. Nato sta bila navedena akta spremenjena na predlog in željo tožnika s sporazumom obeh delodajalcev in delavca in s sklepom prvega delodajalca, da delo delavca trajno ni potrebno. Zahtevek tožnika na placilo razlike odpravnine je bil zavrnjen, ker je bilo ugotovljeno, da so bili v nasprotju z dolocbami s 36.f cleno...

Sodba nº VIII Ips 214/2006 of Delovno-socialni oddelek, October 10, 2006

Iz 2. odstavka 82. clena ZDR izhaja, da je utemeljen razlog za izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi dolžna dokazati tista stranka, ki odpoveduje pogodbo o zaposlitvi. Utemeljeni razlogi iz te dolocbe niso neki posebni razlogi, temvec v primeru izredne odpovedi delodajalca prav razlogi, ki so v 1. odstavku 111. clena ZDR že doloceni. Tožnik je ob kontroli bolniškega staleža z vožnjo ogrozil enega od kontrolorjev in oba kontrolorja žalil. Takšno ravnanje ima vse znacilnosti hujše kršitve obvezn...

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners