Vrhovno Sodišče: Opinions issued on November 2006

November 30, 2006

Sklep nº I R 114/2006 of Civilni oddelek, November 30, 2006

Stecajni postopek je drug postopek kot pravda zaradi povzrocene škode in ne more vplivati na subjektivno nepristranskost sodnikov, ki se kaže v njihovem osebnem prepricanju v konkretni zadevi in se domneva.

Sklep nº II Ipd 511/2005 of Civilni oddelek, November 30, 2006

V premoženjskih sporih (razen v primerih dovoljenih revizij iz 3. odstavka 367. clena ZPP) mora biti vrednost izpodbijanega dela pravnomocne sodbe vedno ugotovljiva, sicer revizija ni dovoljena.

Sodba nº in sklep II Ips 161/2005 of Civilni oddelek, November 30, 2006

Tožnica ni pridobila lastninske pravice na nepremicnini na podlagi sporazuma o ureditvi medsebojnih razmerij med tožencem in njegovo ženo (tožnicino materjo). Tako niso bili izpolnjeni vsi štirje elementi, ki so potrebni za to, da pride do sklenitve pogodbe, ker navedeni sporazum ni bil sklenjen v pravilni obliki. Prišlo je le do obljube darila tožnici, ne pa do sklenitve darilne pogodbe.

Sodba nº II Ips 169/2005 of Civilni oddelek, November 30, 2006

Smisel obveznega zavarovanja v motornem prometu je dati oškodovancu možnost zahtevati povrnitev škode ne samo od odškodninsko odgovorne osebe, marvec tudi od (financno mocne) zavarovalnice; ni pa smisel zavarovanja varstvo povzrocitelja škode (zavarovanca) pred odškodninskimi zahtevki.

Sklep nº II Ips 561/2005 of Civilni oddelek, November 30, 2006

Isto okolišcino, s katero tožnica v tem postopku pojasnjuje svojo zmoto, je tožnica navajala v tožbi v prejšnji pravdi z drugacnim zahtevkom. Za to okolišcino je torej vedela najkasneje ob vložitvi prejšnje tožbe, to pa je bilo pred vec kot 3. meseci, kolikor znaša rok za vložitev tožbe za razveljavitev sodne poravnave.

Sodba nº II Ips 893/2006 of Civilni oddelek, November 30, 2006

Darilo s pogojem, ki sicer ni vzajemno darilo in tudi ni dogmatsko urejeno, sta razvili sodna praksa in teorija kot darilo, pri katerem darovalec obdarjencu naloži, da opravi kakšna dejanja ali kaj opusti v korist darovalca, v svojo korist, v korist tretjega ali v javnem interesu. Za narocilo se tu uporabljajo pravila za poslednjevoljne odredbe, ki narocilo obravnavajo kot razvezni pogoj. Toženec, ki narocila ni izpolnil, mora vrniti "podarjeni" znesek. Dokoncna neizpolnitev narocila ima namr...

Sodba nº II IPs 346/2005 of Civilni oddelek, November 30, 2006

Revizijsko sodišce se ne ukvarja z navideznimi procesnimi kršitvami, ko stranka s pomocjo procesnih kršitev izpodbija dejansko stanje.

Sodba nº in sklep II Ips 466/2005 of Civilni oddelek, November 30, 2006

Garancija, ki je v avstrijskem pravu institut, oblikovan na podlagi teorije in sodne prakse, izpeljan pa iz paragrafa 880a ABGB, je znacilna zaradi svoje samostojnosti in neodvisnosti od temeljnega posla. Njen namen je, da zoper upravicenca niso možni nikakršni ugovori iz osnovnega posla. Bistvo garancije je, da se mora upravicencu izplacati znesek že samo na podlagi trditve, da je nastopil primer garancije.

Sklep nº II Ips 158/2005 of Civilni oddelek, November 30, 2006

Ce je pritožbeno sodišce navedlo, da "bo treba natancneje ugotoviti, kaj konkretno je razdelitev trgovskega blaga predstavljala in povzrocila", potem ni logicno, zakaj sodbe ni v celoti razveljavilo - se pravi glede celotnega skupnega premoženja - (tudi glede kupnine od prodaje stanovanja). Ker se v tem delu razlogi izpodbijane sodbe logicno ne izidejo, je ni mogoce preizkusiti. Zato je podana bistvena kršitev dolocb pravdnega postopka iz 14. tocke drugega odstavka 339. clena ZPP.

Sodba nº II Ips 181/2005 of Civilni oddelek, November 30, 2006

V odškodninskem pravu je sicer splošno sprejeto nacelo, da mora povzrocitelj škode sprejeti oškodovanca takšnega, kakršen je, ter da se predvidljivost (kot pomemben element adekvatne vzrocnosti) nanaša na predvidljivost škodnega dogodka in iz njega izvirajocih posledic (ne pa na nekakšen povprecen in popolnoma zdrav tip oškodovanca). Vendar trajne posledice (šele 9 dni po nesreci ugotovljenega) zvina vratne hrbtenice, tudi ce jih v celoti pripišemo škodnemu dogodku, tožnika ne opravicujejo do...

Sodba nº II Ips 172/2005 of Civilni oddelek, November 30, 2006

Tožnik je toženkino narocilo - najem bancnega kredita za nakup avtomobila (749. clen ZOR) uresnicil brezplacno, toženka pa se je zavezala, da bo odplacevala mesecne obroke kredita. Ker tega ni storila, je bila brez ustreznega pravnega temelja obogatena na škodo tožnika, ki je moral sam odplacati kredit, zato mu je dolžna vrniti placane obroke (210. clen ZOR).

Sklep nº Cp 15/2006 of Civilni oddelek, November 30, 2006

Zapisi v predlagateljevih vlogah dokazujejo, da gre za negativno vrednostno oceno dolocene sodnice in sodišca, ki zadevo obravnava. Gre za napad na cast in dobro ime sodnice in drugih sodnikov, ki je pravilno ovrednoteno kot žalitev sodišca v celoti in sodstva na sploh. Možnost kaznovanja za žaljive vloge obstaja predvsem zaradi varovanja zaupanja v sodstvo in v avtoriteto sodne oblasti ter zaradi zagotovitve procesne discipline.

Sklep nº Cp 14/2006 of Civilni oddelek, November 30, 2006

Sodišce prve stopnje je opravilo procesni pobot, vendar po vsebini kot materialnopravno pobotanje, se pravi tako, da so terjatve prenehale v trenutku, ko so si stopile nasproti (337. clen ZOR). Do razlike med procesnim in materialnopravnim pobotanjem (procesno pobotanje nima neposrednega oblikovalnega ucinka na materialnopravnem podrocju, saj ga izrece sodišce šele v sodbi - prim. 3. odstavek 319. clena ZPP), bi zato lahko prišlo prav zaradi obresti, saj bi ob pravilno izpeljanem procesnem po...

Sodba nº II Ips 784/2006 of Civilni oddelek, November 30, 2006

Tožnica, zaradi bolezni nima sredstev za življenje in brez svoje krivde ni zaposlena, zato ima pravico do preživnine, vendar pa je del sredstev za svoje preživljanje sposobna zagotoviti tudi sama.

Sodba nº I Up 1087/2004 of Upravni oddelek, November 30, 2006

Uveljavitev v materialnem predpisu zagrožene sankcije je možna le v primeru, ce je bila stranka opozorjena na posledice.

Sklep nº I Up 1513/2006 of Upravni oddelek, November 30, 2006

Nekdo, ki ni bil stranka v upravnem postopku in meni, da izdani akt posega v njegove pravice ali pravne koristi, pa lahko izkazuje tožbeno legitimacijo, vendar mora tožbo vložiti v odprtem tožbenem roku, ki velja za stranke, ki so se udeleževale upravnega postopka. Tožnik, zgolj s sklicevanjem na nemožnost opravljanja izvoljene funkcije ne izkazuje verjetne izkazanosti hujših škodljivih posledic, posledicno pa tudi ne z nemožnostjo njegove integracije na navedeno funkcijo.

Sklep nº I Up 1120/2005 of Upravni oddelek, November 30, 2006

Ker je o pritožbi zoper odlocbo o zahtevi za denacionalizacijo kmetijskih zemljišc odlocilo Ministrstvo za okolje in prostor, ki glede na dolocbo 57. clena ZDen ni stvarno pristojno, je podana absolutna bistvena kršitev dolocb postopka iz 1. tocke 3. odstavka 25. clena ZUS.

Sodba nº I Up 519/2005 of Upravni oddelek, November 30, 2006

V primeru sproženega upravnega spora glede ugotovitve državljanstva osebe, ki ji je bilo premoženje podržavljeno, pa po presoji pritožbenega sodišča določbe 148. člena ZUP (1986) ni mogoče uporabiti, saj bi z odločanjem o denacionalizaciji na podlagi nepravnomočne odločbe o državljanstvu, tej osebi lahko nastala nepopravljiva škoda. Sicer pa je med tem upravnim sporom negativna ugotovitvena odločba o državljanstvu na podlagi sodbe VSRS postala tudi že pravnomočna, zato je odločitev o zavrnitv...

Sodba nº IV Ips 34/2006 of Kazenski oddelek, November 30, 2006

Napake pri izdaji in izdelavi pisnega odpravka sodbe, ki jih naknadno ni mogoče učinkovito preveriti, je treba razlagati na način, ki je za storilca ugodnejši.

Sodba nº IV Ips 2/2005 of Kazenski oddelek, November 30, 2006

Sodnik lahko mladoletniku izreče stransko kazen kazenskih točk v cestnem prometu in prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja poleg vzgojnega ukrepa, ob vezanosti na predpis, ki določa prekršek in glede na vse okoliščine primera.

Sodba nº IV Ips 33/2006 of Kazenski oddelek, November 30, 2006

Zahteva za varstvo zakonitosti zoper odločbo oziroma sklep, s katerim sodišče izreče kazen prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja na podlagi doseženega določenega števila kazenskih točk v cestnem prometu, je dovoljena.

Sodba nº IV Ips 18/2006 of Kazenski oddelek, November 30, 2006

Pristojni organ pri odločanju o odgovornosti za prekršek uporabi procesno ureditev, ki velja v času odločanja. Čas storitve prekrška torej pri vprašanju uporabe procesnega zakona ni pomemben, nasprotno kot to velja za vprašanje časovne veljavnosti materialnega zakona.

Sodba nº IV Ips 8/2005 of Kazenski oddelek, November 30, 2006

Za izdajo plačilnega naloga ni pooblaščen le tisti policist, ki dejansko neposredno, osebno zazna prekršek, temveč vsak, ki sodeluje pri odkritju prekrška v okviru organizirane akcije več policistov.

Sodba nº IV Ips 16/2006 of Kazenski oddelek, November 30, 2006

Opis dejanja pri prekršku po 5. odstavku 114. člena ZVCP-1 in razlogi o odločilnih dejstvih so popolni, če je v obeh delih odločbe navedeno, da storilec ni imel predpisane zimske opreme, ker je imel na obeh oseh montirane letne pnevmatike, ni pa imel snežnih verig.

Sodba nº IV Ips 18/2005 of Kazenski oddelek, November 30, 2006

Če ima voznik veljavno vozniško dovoljenje za kategorije B, G in H, ima dovoljenje za vožnjo štirikolesa, saj za to ni potrebno vozniško dovoljenje kategorije A.

November 29, 2006

Sodba nº I Up 1591/2006 of Upravni oddelek, November 29, 2006

Ce zavezanec za placilo sodnih taks ugovarja opominu sodišca, da naj takse placa, se šteje, da je zahteval izdajo odlocbe o odmeri sodne takse. V postopku prisilne izterjave sodne takse ni mogoce uspešno uveljaviti razlogov za izpodbijanje odlocbe o upravni stvari oziroma odlocbe o odmeri sodne takse.

Sodba nº I Up 645/2006 of Upravni oddelek, November 29, 2006

V postopku prisilne izterjave sodnih taks zavezanec ne more uspešno uveljavljati ugovorov, ki se nanašajo na samo upravno zadevo, ki je bila presojana v upravnem sporu, iz katerega obveznost placila sodnih taks izhaja, in tudi ne same odmere sodnih taks.

Sodba nº I Up 1596/2006 of Upravni oddelek, November 29, 2006

Oceno stopnje ogroženosti prosilca za azil oziroma njegovi izpostavljenosti dejanjem preganjanja v smislu Ženevske konvencije in Direktive Sveta ES št. 2004/83/ES lahko pristojni organ sprejme le v rednem azilnem postopku na podlagi 1. odstavka 35. clena ZAzil.

Sodba nº I Up 19/2005 of Upravni oddelek, November 29, 2006

Pravilo o dokaznem bremenu doloca, kdo je tisti, ki mora dokazati posamezno pravno odlocilno dejstvo. Ker je denacionalizacijski postopek predlagalni postopek, je dokazno breme naloženo vlagatelju zahteve za denacionalizacijo, ki mora ponuditi v postopku dokaze, da je bilo premoženje, ki naj bi se vrnilo, ob podržavljenju last upravicenca. Privatni seznam delnic in delniška knjiga, ki jih je predložila tožnica, ter izpovedba pric, ki so bile samo posredno seznanjene, da naj bi bil razlašcenec...

Sodba nº I Up 912/2003 of Upravni oddelek, November 29, 2006

Pristojni organ mora preizkusiti, ali je predlog za obnovo postopka dovoljen, popoln in pravocasen, ali ga je podala upravicena oseba in ali je okolišcina, na katero se predlog opira, verjetno izkazana.

Sodba nº I Up 1559/2006 of Upravni oddelek, November 29, 2006

Tajnika obcine oziroma direktorja obcinske uprave župan lahko razreši iz nekrivdnih razlogov. Z aktom o razrešitvi se ne odloca o odpravnini, odškodnini oziroma razliki med placo, ki jo dobi na drugem delovnem mestu, ker se o tem odloca z drugim aktom, zoper katerega je dopustna pritožba na komisijo in zoper ta akt spor pred delovnim sodišcem, ne pa upravni spor.

Sodba nº I Up 1620/2006 of Upravni oddelek, November 29, 2006

O morebitnih neverodostojnih tožnikovih izjavah se lahko presoja le v že uvedenem postopku za priznanje azila, ne pa v postopku odločanja o procesnih predpostavkah, ki morajo biti izpolnjene za vložitev ponovne prošnje za azil.

Sodba nº I Up 1621/2006 of Upravni oddelek, November 29, 2006

Ker je tožnik že v prošnji za azil kot razlog za zapustitev izvorne države navedel okoliščine, ki bi lahko pomenile preganjanje v smislu ZAzil, tožena stranka ni imela podlage v 2. alineji 2. odstavka 35. člena ZAzil, da je o tožnikovi prošnji odločala v tako imenovanem pospešenem azilnem postopku.

Sodba nº I Up 824/2003 of Upravni oddelek, November 29, 2006

Storitve, za katere velja, da so opravljene (oziroma obdavčene) tam, kjer ima naročnik storitve sedež, so taksativno naštete v 3. odstavku 17. člena Zakona o davku na dodano vrednost (Ur.l. SRS, št. 89/98).

Sodba nº I Up 1274/2003 of Upravni oddelek, November 29, 2006

Ker je tožnik v Sloveniji že vse od leta 1992, pa čeprav je tu prebival do leta 2002 le na podlagi dovoljenj za začasno prebivanje, je enoletni rok za zamenjavo tujega dovoljenja za slovenskega potekel eno leto po uveljavitvi ZVCP to je 1.5.1999, saj ZVCP ne razlikuje prebivanja tujca v Sloveniji glede na obliko dovoljenja za prebivanje.

Sodba nº I Up 253/2003 of Upravni oddelek, November 29, 2006

Za presojo pogoja, da je predlog za obnovo postopka podala upravičena oseba, je v primeru obnovitvenega razloga iz 9. točke 249. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP 1986) pomembno, ali materialni predpisi, ki urejajo posamezno pravno področje, dajejo predlagatelju obnove pravice oziroma upravičenja, ki bi bila lahko z izdajo upravne odločbe kršena.

November 27, 2006

Sodba nº VI Ips 2/2003 of Upravni oddelek, November 27, 2006

Ker je pravni prednik predlagateljic obnove postopka pridobil lastninsko pravico na stavbi, na katero se nanaša gradbeno dovoljenje, po izdaji gradbenega dovoljenja, pravni naslednici v postopku izdaje gradbenega dovoljenja nista varovali niti lastninske pravice, niti svojih upravicenj po ZIKS. Zato nista upraviceni predlagateljici obnove postopka.

November 23, 2006

Sodba nº II Ips 464/2005 of Civilni oddelek, November 23, 2006

Po tožniku zatrjevan prispevek k pridobitvi toženkine stanovanjske pravice (s priskrbitvijo dveh lažnih potrdil in s podkupovanjem) bi utegnil biti upošteven le v morebitnem kazenskem postopku zoper njega, zanesljivo pa to ne more biti upošteven prispevek k pridobitvi skupnega premoženja v pomenu določbe drugega odstavka 51. člena ZZZDR.

Sklep nº II Ips 345/2005 of Civilni oddelek, November 23, 2006

Po ustaljeni sodni praksi samo potek casa in spremenjene valutne razmere nista utemeljen razlog za spremembo ocene vrednosti spornega predmeta. V obravnavani zadevi pa ni izpolnjen niti temeljni pogoj iz 3. odstavka 44. clena ZPP, da pride do tožnikove spremembe ocene vrednosti spornega predmeta na prvem naroku pred zacetkom obravnavanja glavne stvari.

Sklep nº I R 113/2006 of Civilni oddelek, November 23, 2006

Okolišcina, da je toženka cistilka na sodišcu, kjer poteka sojenje, predstavlja tehten razlog za prenos krajevne pristojnosti.

Sodba nº II Ips 666/2006 of Civilni oddelek, November 23, 2006

Subjektivna in objektivna sprememba tožbenega zahtevka iz denarnega dajatvenega v ugotovitvenega z navedbo obstoja iste terjatve nima za posledico ponovne opredelitve vrednosti spornega predmeta zaradi preizkusa dovoljenosti revizije.

Sodba nº II Ips 605/2004 of Civilni oddelek, November 23, 2006

Tožnikovo osebno prepricanje, pa ceprav ima tožnik kot zdravnik doloceno strokovno znanje s tega podrocja, ne zadostuje za ugoditev tožbenemu zahtevku, tako kot ne zadostuje za njegovo zavrnitev nasprotno prepricanje toženke, ki je profesionalna zdravstvena organizacija. Do potrebnega prepricanja mora priti sodišce, ki v zadevi odloca. Ker pa sodišce s potrebnim strokovnim znanjem ne razpolaga, mu v takih primerih pomagajo strokovnimi pomocniki oziroma sodni izvedenci. Zato je sodišce tudi v ...

Sodba nº II Ips 517/2005 of Civilni oddelek, November 23, 2006

Presoja pravicne denarne odškodnine za nepremoženjsko škodo.

Sklep nº II Ips 631/2006 of Civilni oddelek, November 23, 2006

Toženec se je do doktrinarne trditve izvedenca, da stiki v zaporu niso primerni, torej opredelil. Z ocitkom, da izvedenec ni upošteval tega, da so v zaporu posebni prostori za obiske in da je tam tudi posebna socialna služba, pa je odprl pot nadaljnji procesni obravnavi spornega vprašanja. V skladu z pravilom o tem, kdaj je treba izvedenca tudi zaslišati na obravnavi, bi torej sodišce prve stopnje moralo izvedenca povabiti na glavno obravnavo ter strankam omogociti, da mu zastavljajo vprašanj...

Sodba nº II Ips 800/2005 of Civilni oddelek, November 23, 2006

Zahtevek avtorja filma, da mu televizija placa avtorski honorar v zvezi s predvajanjem filma (s katerim je bilo poseženo v njegove materialne avtorske pravice), predstavlja po svoji vsebini zahtevo, da mu toženka nadomesti korist, ki jo je imela v zvezi s predvajanjem filma.

Sodba nº II Ips 700/2004 of Civilni oddelek, November 23, 2006

Toženceva revizijska trditev, da je tožnica umrla po izdaji prvostopenjske sodbe, nima nikakršnega vpliva na materialnopravno pravilnost izpodbijane sodbe. S casovnimi mejami pravnomocnosti sodbe so namrec zajeta le tista dejstva, ki so nastala do konca glavne obravnave pred sodišcem prve stopnje.

Sklep nº II Ips 390/2005 of Civilni oddelek, November 23, 2006

Trditev o placilu vtoževane terjatve je nedvomno bistvenega pomena za pravdo, zato je lahko tak tudi o tej trditvi ponujeni dokaz. Razlogi prvostopenjskega sodišca o placilu dolga in listini pod B2 so taki, da jim je mogoce zaradi njihove nejasnosti glede okolišcine, ali je bil ta dokaz sploh izveden in zaradi pavšalnosti morebitne dokazne ocene ponujene listine ocitati tako pomanjkljivost, da zaradi nje prvostopenjske sodbe ni mogoce preizkusiti. V postopku na prvi stopnji je torej prišlo do...

Sodba nº II Ips 94/2005 of Civilni oddelek, November 23, 2006

Pritožbeno sodišce opravi materialnopravni preizkus odlocitve prvega sodišca glede na dejansko podlago sodbe. Pri tem v skladu s 355. clenom ZPP pazi tudi na to, da zaradi napacne uporabe materialnega prava ne bi ostal kak del trditvene podlage neizcrpan. Pri tem upošteva le s strani tožnika zatrjevana dejstva, ni pa se dolžno (in se tudi ne sme) spušcati v dokazno gradivo (zapisniki o izpovedbah).

Sklep nº II Ips 74/2005 of Civilni oddelek, November 23, 2006

Fakturi je mogoce odreci lastnost verodostojne listine, na podlagi katere je mogoce predlagati izvršbo, le z argumentom teleološke redukcije. Okolišcina, da je bila faktura izdana v zvezi s poslom, ki ne predstavlja v registru vpisane dejavnosti gospodarske družbe, ne utemeljuje uporabe tega argumenta.

Sklep nº II Ips 231/2006 of Civilni oddelek, November 23, 2006

Ce razlastitveni postopek še ni bil pravnomocno koncan pred uveljavitvijo Zakona o urejanju prostora, za presojo utemeljenosti razlastitvene zahteve pridejo v poštev le prejšnji predpisi.

Sodba nº II Ips 507/2005 of Civilni oddelek, November 23, 2006

Nejasen zapis v pismu, naj se potencialni dedici zapustnicinega premoženja po njeni smrti "zmenijo med seboj", tudi po razlagi v smislu dolocbe 84. clena ZD ne more pripeljati do ugotovitve, da citirana vsebina pisma predstavlja zadnjo lastnorocno oporoko zapustnice s stališca dolocenosti dedicev (83. clen ZD) in razpolaganja s premoženjem za primer smrti.

Sodba nº II Ips 786/2006 of Civilni oddelek, November 23, 2006

Uporaba dolocbe 5.a clena ZZZDR o skrbi za otrokove koristi terja ugotovitev, da v sklop teh koristi spada tudi pravica do mirnega in ustaljenega okolja. Kadar so lastnosti obeh staršev takšne, da nobenemu od njiju ni mogoce ocitati zanemarjanja otroka, niti dejstva, da bi zaradi svojih osebnih lastnosti bil kot roditelj neprimeren in kadar ima otrok pri enem od roditeljev urejene pogoje bivanja, pri cemer je vživet v okolje, ki ga je navajen, bi premešcanje v drugo okolje z dodelitvijo druge...

Sodba nº II Ips 124/2005 of Civilni oddelek, November 23, 2006

Ceprav sklenitev pogodbe, kot sta jo sklenili stranki, ni bila izrecno urejena niti v ZD niti v ZOR, pa so se lahko in so se v stvarnosti tudi dejansko sklepale. ZOR namrec ni dolocil zaprtega sistema pogodb, nasprotno, v svojem 10. clenu je kot eno temeljnih nacel dolocil prav nacelo svobodnega urejanja obligacijskih razmerij. V sodni praksi so se take pogodbe poimenovale za preužitkarske pogodbe, možnost njihove razveze zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti pa se je po vecinskem stal...

Sodba nº II Ips 595/2004 of Civilni oddelek, November 23, 2006

Sklepu o odškodninski soodgovornosti avtorja objavljenih fotografij s podobo tožnice ni v napoto dejstvo, da je tožnica umaknila tožbo zoper izdelovalca spornega reklamnega materiala s tožnicino podobo (v delu glede zahtevka za placilo odškodnine) in ki ga vrhovno tožilstvo v zahtevi za varstvo zakonitosti ponuja kot razlog za pretrganje vzrocne zveze med ravnanjem avtorja fotografij in tožnici nastalo škodo. Pritrditev razlogovanju v zahtevi bi iznicila ucinke solidarnosti, uzakonjene v prim...

Sodba nº I Up 442/2004 of Upravni oddelek, November 23, 2006

Statusno preoblikovanje vrtca, ki je bil ustanovljen kot samostojni javni zavod v enoto šole, ni v nasprotju s predpisi. Zakon o financiranju vzgoje in izobraževanja namrec doloca, da se javni vrtec lahko ustanovi kot vzgojno-izobraževalni zavod ali se organizira kot organizacijska enota javnega vzgojno-izobraževalnega ali drugega zavoda oziroma druge osebe javnega prava, kar je tudi šola.

Sklep nº I Up 898/2003 of Upravni oddelek, November 23, 2006

Sodišce prve stopnje bo moralo upoštevati (njegov sklep o placilu sodnih taks je pritožbeno sodišce razveljavilo) dolocbo 1. odstavka 68. clena ZKZ (Ur.l. SRS, št. 1/79, 4/79 - popr. 11/81, 1/86, p.b. 17/86), v zvezi z dolocbo 3. odstavka 11. clena ZST, po kateri se sodne takse ne placajo v primeru, kadar tako doloca poseben zakon. ZKZ pa je ta poseben zakon, saj ga je sodišce prve stopnje uporabilo pri odlocanju o glavni stvari: komasacija - nova razdelitev.

Sklep nº I Up 163/2006 of Upravni oddelek, November 23, 2006

Ce je izrek sodbe v nasprotju z njeno obrazložitvijo, takšne sodbe ni mogoce preizkusiti, zato je podana bistvena kršitev dolocb postopka v upravnem sporu (3. odstavek 72. clena ZUS v zvezi s 14. tocko 2. odstavka 339. clena ZPP).

Sklep nº I Up 654/2005 of Upravni oddelek, November 23, 2006

Ce je zadnji dan pritožbenega roka sobota, se pritožbeni rok iztece s pretekom prvega prihodnjega delovnika.

November 22, 2006

Sodba nº I Up 645/2005 of Upravni oddelek, November 22, 2006

Delo v Avstriji, ki ga je tožnik opravljal od 31.7.1941 do 31.10.1944 na podlagi napotitve na delo preko Urada za delo (Arbeitsamt) in ki mu je bilo všteto v delovno dobo, se ne more šteti za delo delovnega deportiranca.

Sodba nº I Up 1625/2006 of Upravni oddelek, November 22, 2006

Zadeva, v zvezi s katero prosilec vlaga prošnjo za brezplacno pravno pomoc, mora imeti verjeten izgled za uspeh.

Sodba nº I Up 724/2003 of Upravni oddelek, November 22, 2006

Davcni zavezanec mora o svojem poslovanju voditi predpisane knjigovodske evidence na podlagi pristnih in verodostojnih knjigovodskih listin, sicer poslovni dogodki niso davcno upoštevni. Ce prihodki davcnega zavezanca niso izkazani z verodostojno knjigovodsko listino (temeljnica namrec to ni), se davcna osnova ugotovi z oceno na podlagi izvenknjigovodske evidence, to je na podlagi dejanskih dokumentov. Ce ti ne vsebujejo casa sconta in super rabatov, jih ni mogoce upoštevati.

Sodba nº I Up 1600/2006 of Upravni oddelek, November 22, 2006

Za zavajanje oziroma zlorabo azilnega postopka se šteje tudi, če je prošnja za azil vložena zaradi odložitve odstranitve iz Slovenije. To pa je tudi takrat, kadar prosilec vloži prošnjo za azil šele četrti dan bivanja v Centru za tujce, kamor je nastanjen zaradi odstranitve iz Slovenije in je ves čas pod nadzorom organov, pri katerih prošnjo lahko vloži. Že eden od razlogov iz 1. alineje 2. odstavka 35. člena ZAzil v zvezi s 36. členom ZAzil je dovolj za zavrnitev prošnje za azil v pospešenem...

Sodba nº I Up 1315/2003 of Upravni oddelek, November 22, 2006

Tožnikovega delovanja v Centru za obveščanje ni mogoče šteti za delovanje, zaradi katerega bi bilo mogoče pridobiti status vojnega veterana.

Sodba nº I Up 913/2005 of Upravni oddelek, November 22, 2006

Tožniku je bilo v upravnem sporu ugodeno in zato je njegov očitek, da je sodba zaradi tega napačna, ker sodišče ni odločilo o sami stvari, neutemeljen. Ker je sodišče ugotovilo, da je napačna materialnopravna podlaga, na katero je tožena stranka oprla svojo odločitev, o zadevi ni moglo odločiti, saj tožena stranka ni ugotavljala relevantnega dejanskega stanja, na podlagi katerega bi morala uporabiti pravilni materialni predpis. Zato tudi ni bilo pogojev za opravo glavne obravnave, saj je sodi...

Sodba nº I Up 235/2003 of Upravni oddelek, November 22, 2006

Zamudne obresti za davčni dolg začnejo teči od dneva izvršljivosti odmerne odločbe, če gre za odmero na podlagi inšpekcijskega pregleda od izvršljivosti te nove odmerne odločbe. Če davčni zavezanec nima verodostojne listine o poslovnem dogodku, se ta pri ugotavljanju davčne osnove ne upošteva. V takem primeru se ne presoja, ali je tak poslovni dogodek poslovno potreben strošek. Bonitete delavcem ali direktorjem niso poslovno potreben strošek. Upoštevati jih je treba v dohodnini teh oseb. Davč...

Sklep nº I Up 1493/2003 of Upravni oddelek, November 22, 2006

Dopis ni niti po vsebini niti po obliki posamični upravni akt, s katerim bi bilo odločeno o tožnikovi pravici, obveznosti ali pravni koristi.

November 16, 2006

Sklep nº I R 109/2006 of Civilni oddelek, November 16, 2006

V primeru iz tretjega odstavka 35. clena ZIZ, ko je med vec izvršilnimi sredstvi predlagana izvršba na nepremicnine, je izkljucno krajevno pristojno tisto sodišce, ki je pristojno za odlocanje o tem izvršilnem sredstvu.

Sodba nº in sklep II Ips 36/2005 of Civilni oddelek, November 16, 2006

Zavrnilni del prvostopenjske sodbe je postal s potekom pritožbenega roka pravnomocen glede zneska 1.025.244 SIT in pritožbeno sodišce o tem delu zavrnilne prvostopenjske sodbe ni odlocalo. Zato je ta del revizije naperjen proti sodbi, ki je z revizijo ni mogoce izpodbijati.

Sklep nº II Ips 448/2005 of Civilni oddelek, November 16, 2006

Navedba le ene ocene vrednosti spora za dva objektivno kumulirana tožbena zahtevka pomeni nediferencirano navedbo o vrednosti. Te formalne pomanjkljivosti v revizijski fazi postopka ni mogoce popraviti.

Sodba nº II Ips 632/2004 of Civilni oddelek, November 16, 2006

Tožniku prisojena odškodnina za nepremoženjsko škodo niti po slovenskih razmerah ne sodi med prenizke odškodnine, za vecjo prisojo pa v zbranih podatkih o madžarskem pravu in tudi glede na (izostale) navedbe same revizije ni nobene podlage.

Sklep nº II Ips 509/2005 of Civilni oddelek, November 16, 2006

V primeru izpodbijanja prodajne pogodbe zaradi kršitve predkupne pravice doloca zakon obligatorno placilo kupnine ali predložitev sodišcu garancijo, da bo kupnina placana. Predložitev listine, ki naj bi pomenila ali dokazovala garancijo za placilo kupnine, je torej obvezna priloga tožbe. Ce taka listina ob vložitvi tožbe ni predložena sodišcu, tožba ni popolna. To nalaga sodišcu ravnanje po 2. odstavku 108. clena ZPP, torej poziv tožeci stranki, naj s predložitvijo manjkajoce listine tožbo v ...

Sodba nº in sklep II Ips 53/2005 of Civilni oddelek, November 16, 2006

Pri presoji odgovornosti za škodo, nastalo pri delu, se kot prispevek oškodovanca upošteva vsaka stopnja njegove krivde.

Sodba nº in sklep II Ips 174/2005 of Civilni oddelek, November 16, 2006

V skupno premoženje zakoncev spada tudi stanovanje, za katerega je tožnik sam odplacal del kredita po razvezi zakonske zveze.

Sodba nº II Ips 731/2004 of Civilni oddelek, November 16, 2006

Ker tožena stranka pogodbe ni izpolnila niti v dodatnem roku, ki ji ga je dala na razpolago tožeca stranka, je nastopila posledica iz prvega odstavka 125. clena ZOR - z iztekom roka je bila pogodba razvezana po samem zakonu. Posledica razveze pogodbe je prenehanje vseh pravic in obveznosti iz naslova pogodbe.

Sodba nº in sklep II Ips 128/2005 of Civilni oddelek, November 16, 2006

Za odlocitev o deljeni odgovornosti pravdnih strank sta bistveni ugotovitvi, da tožnik ni pogledal oziroma spoštoval opozorila na stroju, da je v njem nafta ter in da ni preveril, ali je stroj segret na dovolj visoko temperaturo, ki zagotavlja varno delo. Takšno dejansko stanje nedvomno utemeljuje materialnopravni sklep o deljeni odgovornosti pravdnih strank oziroma prispevku tožece stranke k nastanku škode v višini 35% (tretji odstavek 177. clena ZOR). Delavcu, ki je imel dolgoletne izkušnje...

Sodba nº II Ips 165/2005 of Civilni oddelek, November 16, 2006

Strela je zunanji dogodek, ki ga ni mogoce prepreciti, mogoce pa se je izogniti škodi, ki jo lahko povzroci. Obstaja ustrezna zašcita telekomunikacijskega omrežja proti udarcem strele, in sicer pravilna ozemljitev omrežja. Za nezadostno ozemljitev omrežja in s tem za nezadostno zašcito omrežja in uporabnikov telekomunikacijskih sredstev je odgovorna tožena stranka kot lastnik in upravljavec tega omrežja.

Sodba nº II Ips 704/2004 of Civilni oddelek, November 16, 2006

Temeljni naceli za odmero odškodnine za nepremoženjsko škodo sta nacelo individualizacije višine odškodnine in nacelo objektivne pogojenosti odmere odškodnine.

Sklep nº I Up 858/2005 of Upravni oddelek, November 16, 2006

Ker je tožnica s svojo pritožbo v upravnem postopku v celoti uspela, nima pravnega interesa za vložitev tožbe v upravnem sporu.

Sodba nº I Up 1039/2005 of Upravni oddelek, November 16, 2006

Ker pravica do denacionalizacije ni pravica po Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti (PES), se upravicenost do denacionalizacije presoja po dolocbah ZDen, ki v 9. clenu kot pogoj za upravicenost do denacionalizacije doloca jugoslovansko državljanstvo ob podržavljenju.

Sodba nº I Up 1365/2005 of Upravni oddelek, November 16, 2006

Ker se je zoper odlocbo upravnega organa prve stopnje pritožil samo tožnik, niso pa bili podani razlogi za spremembo odlocbe v škodo tožnika iz 2. odstavka 244. clena ZUP 1986, je bila, glede na nacelo o prepovedi reformatio in peius, odlocitev tožene stranke pravilna.

Sodba nº I Up 398/2003 of Upravni oddelek, November 16, 2006

Dejstvo, da dolocena oseba po pogodbi o razporeditvi na delovno mesto direktorice dejansko ni pridobila po tej pogodbi nobenih delovnih izkušenj s podrocja organiziranja in prodaje turisticnih potovanj, sploh ni bilo ugotovljeno. Ker gre za vprašanje, ki je odlocilnega pomena za pravilno in zakonito odlocitev, glede tega pa izpodbijana odlocba tožene stranke nima razlogov, zaradi cesar je ni mogoce preizkusiti.

Sodba nº I Up 981/2005 of Upravni oddelek, November 16, 2006

Za vrednotenje zemljišč je odločilno stanje zemljišča ob podržavljenju, zato kasnejšega izboljšanja zemljišča pri vrednotenju ni mogoče upoštevati.

Sodba nº I Up 659/2003 of Upravni oddelek, November 16, 2006

Ker je premet denacionalizacije v konkretnem primeru podjetje, je za določanje odškodnine bistvena le vrednost podržavljenega podjetja, ne pa okoliščina, da so ob podržavljenju podjetja njegovo premoženje predstavljale le premične stvari.

November 15, 2006

Sodba nº I Up 566/2003 of Upravni oddelek, November 15, 2006

Ce davcni zavezanec kupi blago s pogojno davcno oprostitvijo, mora v svojih knjigovodskih oziroma izvenknjigovodskih evidencah, kjer je dopustno, voditi take evidence, za vsak poslovni dogodek izkazovati izpolnjevanje pogojev za pogojno davcno oprostitev. Ce tega ne izkaže, mora od prometa blaga, za katerega ne izkaže upravicenosti do pogojne davcne oprostitve, placati prometni davek.

Sodba nº I Up 1114/2003 of Upravni oddelek, November 15, 2006

Tožnica je okolišcino, na katero je oprla predlog za obnovo postopka, že uveljavljala kot pritožbeni razlog v postopku, katerega obnovo predlaga. To pa pomeni, da obstajajo okolišcine, zaradi katerih obnove ni dovoljeno predlagati (2. odstavek 261. clena ZUP).

Sodba nº I Up 923/2006 of Upravni oddelek, November 15, 2006

Zakonski pogoj za zavrnitev prošnje v pospešenem azilnem postopku, da je iz prošnje razvidno, da prosilcu očitno ne grozi preganjanje, je izpolnjen samo takrat, ko prosilec zatrjuje take dejanske okoliščine, ki v nobenem primeru ne morejo pomeniti preganjanja.

Sodba nº in sklep I Up 793/2003 of Upravni oddelek, November 15, 2006

Sodišče prve stopnje je pravilno ugotovilo, da je zahtevo tožečih strank za dodelitev številk skrajšanega izbiranja potrebno presojati v skladu s kriterijem za dodelitev teh številk po 1. alineji 5. odstavka 26. člena Pravilnika o oštevilčenju v javnih telekomunikacijskih omrežjih, ki določa, da se številke skrajšanega izbiranja dodelijo zaradi omogočanja dostopa do nujnih storitev. Ker ZTel in tudi Pravilnik pojma „nujna storitev“ ne opredeljujeta, gre za nedoločen pravni pojem, določitev vs...

Sodba nº I Up 69/2005 of Upravni oddelek, November 15, 2006

Plačilo premije za zavarovanje iz naslova plačila življenjskega zavarovanja predstavlja boniteto v zvezi z delovnim razmerjem in tako vir dohodnine skladno s 6. členom ZDoh.

Sodba nº I Up 1570/2006 of Upravni oddelek, November 15, 2006

O prošnji za azil je mogoče odločiti v pospešenem postopku med drugim tudi, če je iz nje očitno, da prosilcu v izvorni državi ne grozi preganjanje. To pa je le tedaj, če je iz prošnje očitno, da okoliščine, ki jih prosilec navaja, v nobenem primeru niso preganjanje v smislu ZAzil. Ker prosilca zatrjujeta, da ju v izvorni državi preganjajo zaradi vere, ni mogoče prošnje zavrniti v pospešenem postopku, ker da ne gre za preganjanje.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners