Vrhovno Sodišče: Opinions issued on December 2006

December 22, 2006

Sklep nº I R 121/2006 of Civilni oddelek, December 22, 2006

Ce bi v zadevi odlocalo Okrožno sodišce A. kot krajevno in stvarno pristojno sodišce oziroma sodniki tega sodišca, ki so v pogostih stikih s sodniki Okrajnega sodišca A., ki se nahaja v isti stavbi kot Okrožno sodišce A., bi bila lahko prizadeta objektivna nepristranskost sodišca, ki se izraža v percepciji javnosti o nevtralnosti in neodvisnosti sodišca kot nosilca sodne funkcije.

December 21, 2006

Sklep nº II Ips 156/2006 of Civilni oddelek, December 21, 2006

Ni mogoce uporabiti dolocbe 1. odstavka 41. clena ZPP o seštevanju posojenih zneskov, kadar imajo posojila, ki so bila dana, razlicno dejansko podlago; tako se vrednost spornega predmeta doloci za vsako od danih posojil.

Sodba nº II Ips 650/2004 of Civilni oddelek, December 21, 2006

Kljub nekaterim odstopanjem in izjemam je že stvarnopravni režim pred uveljavitvijo SPZ temeljil na nacelu povezanosti zemljišca in objekta. O sestavini nepremicnine lahko zato govorimo le v primeru tistih objektov, ki so po svojem namenu trajno povezani z nepremicnino, na kateri se nahajajo. Sestavina nepremicnine je torej lahko le tisto, kar je na tej nepremicnini, nad ali pod njo. Ker je bilo ugotovljeno, da sporne instalacije niso na nepremicnini parc. št..., ne ustrezajo pojmu pravnega s...

Sodba nº II Ips 724/2006 of Civilni oddelek, December 21, 2006

Potreba, da sodišce v pravdi angažira še novega izvedenca iste ali podobne stroke (tj. izvedenca, ki sodišcu z vidika primerljive strokovne usposobljenosti posreduje odgovore na ista strokovna vprašanja), mora biti utemeljena z razumnimi razlogi. Zgolj nezadovoljstvo ali nestrinjanje stranke z ugotovitvami prvega izvedenca ni tak razumen razlog.

Sodba nº II Ips 22/2005 of Civilni oddelek, December 21, 2006

Navzven, v razmerju do tožnika, je glede na ugotovitve nižjih sodišc nastopal prvotoženec kot fizicna oseba. V takšnem nastopanju se je vsak pravni subjekt dolžan v svojem imenu in na svoj racun vesti odgovorno, torej tudi odškodninsko odgovorno.

Sodba nº II Ips 184/2005 of Civilni oddelek, December 21, 2006

Odpoved najemne pogodbe za poslovni prostor ima sicer svojo podlago v 28. clenu ZPSPP (neplacevanje najemnine), vendar pa to ne pomeni, da stranki pogodbe ne bi mogli skleniti dogovora, po katerem bi bila kot razlog za prenehanje najema navedena neizpolnitev kakšne druge dogovorjene obveznosti. Odstop od najemne pogodbe z izpraznitvijo poslovnih prostorov namrec ni mogoc izkljucno le ob izpolnitvi odpovednih pogojev, dolocenih v 28. clenu ZPSPP.

Sodba nº II Ips 216/2005 of Civilni oddelek, December 21, 2006

Enotno in utrjeno stališce sodne prakse je, da je temeljni pogoj za pridobitev lastninske pravice na podlagi pravil o gradnji na tujem svetu po pravnem pravilu iz paragrafa 418 ODZ okolišcina, da je bil graditelj v dobri veri, da torej ni vedel, da gradi na tujem svetu. Tožbene trditve, da je pravni prednik tožnikov pridobil lastnikovo soglasje za gradnjo prizidka že same po sebi pojmovno onemogocajo materialnopravni sklep, da je bil v dobri veri, da gradi na svojem. Za poimenovanje iste vseb...

Sodba nº II Ips 192/2005 of Civilni oddelek, December 21, 2006

Ceprav je bil sklenitelj zavarovanja druga oseba - najemnik avtomobila, je zavarovalnica utemeljeno izplacala zavarovalnino lastniku avtomobila, katerega premoženjski interes je bil zavarovan. Od voznika avtomobila kot povzrocitelja škode lahko zahteva povrnitev izplacila na podlagi pravil o zakoniti cesiji - subrogaciji, ne pa na podlagi regresne pravice iz zavarovalne pogodbe, ker 10. clen Splošnih pogojev AK-92 ureja situacijo, kdaj lahko zavarovalnica (vožnja pod vplivom alkohola) odkloni...

Sodba nº II Ips 39/2005 of Civilni oddelek, December 21, 2006

Iz ugotovitev nižjih sodišc izhaja, da bi bilo treba za varno igro vdolbino ob robu igrišca za mali nogomet zapolniti in urediti muldo. Prva tožena stranka je z opustitvijo ravnanj, ki bi jih bila dolžna storiti kot organizator tekmovanja, neposredno povzrocila nevarno situacijo. Igrišce je torej postalo nevarno prav zaradi njenega protipravnega ravnanja. Ce pa je tako, ji je mogoce ocitati premajhno skrbnost pri vzdrževanju športnega objekta in posledicno malomarnost kot obliko krivde.

Sklep nº I R 115/2006 of Civilni oddelek, December 21, 2006

Kadar je sodišce svojo odlocitev o krajevni pristojnosti v izvršilnem postopku sprejelo v skladu z dolocbo prvega odstavka 17. clena ZPP, torej takoj po prejemu izvršilnega predloga, ne prihaja v poštev dolocba tretjega odstavka navedene zakonske dolocbe o ustalitvi pristojnosti, (ce se okolišcine, na katere se pristojnost sodišca opira, med postopkom spremenijo).

Sodba nº II Ips 959/2006 of Civilni oddelek, December 21, 2006

Revizijsko sodišce preizkusi izpodbijano sodbo le v mejah tistih revizijskih razlogov, ki so ustrezno konkretizirani, ter glede pravilne uporabe materialnega prava.

Sodba nº II Ips 698/2005 of Civilni oddelek, December 21, 2006

V tej zadevi gre za vmesni ugotovitveni zahtevek o obstoju izvenzakonske skupnosti, zato je procesna situacija drugacna kot v zadevah, v katerih se je sodna praksa izrekla proti uveljavljanju samostojnega ugotovitvenega zahtevka o obstoju izvenzakonske skupnosti.

Sklep nº II Ips 88/2006 of Civilni oddelek, December 21, 2006

Z uveljavitvijo odloka AVNOJ-a z dne 21.11.1944 o prehodu sovražnega imetja v državno last je prišlo do zaplembe premoženja v odloku opredeljenim osebam. Kasnejša zaplembena odlocba, glaseca se na konkretno osebo, je zato le ugotovitvene narave, v kasnejši sodbi kazenskega sodišca (ponovno) zaplenjeno isto premoženje, pa je zato mogoce vracati le po dolocbah ZDen in ne ZIKS.

Sklep nº II IPs 11/2006 of Civilni oddelek, December 21, 2006

Vlagatelj pravnega sredstva je le-tega lahko umaknil, saj sodišce o njem še ni izdalo odlocbe.

Sodba nº II Ips 212/2005 of Civilni oddelek, December 21, 2006

Do sklenitve dodatnega dogovora k najemni pogodbi je prišlo zaradi spora v zvezi z vlaganji najemnikov v najeto nepremicnino brez soglasja najemodajalcev. Tožnika zmote in prevare pri sklepanju dodatnega dogovora ne moreta utemeljiti s trditvijo, da sta dogovor podpisala zaradi v najemni pogodbi dogovorjene predkupne pravice, ki pa se kasneje ni realizirala. Predkupna pravica sama po sebi ne upravicuje vlaganj v tujo nepremicnino, zato je bil tudi sklenjen dodatni dogovor.

Sodba nº in sklep II Ips 106/2005 of Civilni oddelek, December 21, 2006

Povsem pavšalne treditve o čustveni prizadetosti in sklicevanja na „psihozdravstvene okoliščine“ ne morejo vzbuditi dvoma v pravilnost sklepanja sodišča druge stopnje o odsotnosti razlogov za upoštevanje pritožbeno uveljavljanih novot, ki jih je v enakem obsegu in vsebini tudi že samo preizkusilo – vključno s pritožbi priloženim zdravniškim potrdilom, ki po pravilni oceni sodišča druge stopnje za pretežno obdobje trajanja postopka na prvi stopnji ne izkazuje nikakršnih omejitev toženkinih spo...

Sodba nº I Up 1774/2006 of Upravni oddelek, December 21, 2006

Ce so izjave prosilca za azil glede bistvenih okolišcin za priznanje azila nasprotujoce si, neprepricljive in zato neverodostojne, prosilec z njimi ne izkaže utemeljenega subjektivnega strahu pred preganjanjem in mu zato azila ni mogoce priznati. V takem primeru se objektivne okolišcine za priznanje azila ne ugotavljajo.

Sodba nº I Up 1773/2006 of Upravni oddelek, December 21, 2006

Prošnja za azil se kot ocitno neutemeljena zavrne tudi tedaj, ce prosilec zavaja oziroma zlorablja azilni postopek, kar je podano tudi tedaj, ce je prošnja vložena z namenom odložitve odstranitve iz Slovenije. To pa je podano tudi tedaj, ce prosilec vloži prošnjo za azil potem, ko mu je kot tujcu že izrecen ukrep prisilne odstranitve iz države.

Sodba nº I Up 1735/2006 of Upravni oddelek, December 21, 2006

Prošnjo za azil je dopustno zavrniti kot ocitno neutemeljeno v tako imenovanem pospešenem azilnem postopku tedaj, ce je iz nje ocitno, da okolišcine, ki so v njej navedene, v nobenem primeru ne pomenijo preganjanja v smislu ZAzil.

Sodba nº IV Ips 10/2006 of Kazenski oddelek, December 21, 2006

V vsakem konkretnem primeru posebej je potrebno presoditi, ali voznik s svojim ravnanjem preprečuje ali ovira izvedbo preizkusa alkoholiziranosti, ali pa so podani utemeljeni, objektivni razlogi, zaradi katerih voznik kljub potrebni skrbnosti ne more pravilno opraviti preizkusa.

December 20, 2006

Sodba nº IV Ips 119/97 of Kazenski oddelek, December 20, 2006

Ko so na vložnika carinske deklaracije (deklaranta) kot špediterja obenem prenešene pravice in obveznosti v zvezi s carinskim postopkom, ima ta v carinskem postopku hkrati tudi vlogo carinskega zavezanca.

Sodba nº IV Ips 26/2000 in IV Ips 182/2000 of Kazenski oddelek, December 20, 2006

Le če organ za postopek o prekršku prezre izrecno zahtevo obdolženca po uporabi njegovega jezika, gre za absolutno bistveno kršitev določb postopka iz 4. točke 1. odstavka 186. člena ZP.

December 19, 2006

Sodba nº III Ips 42/2006 of Gospodarski oddelek, December 19, 2006

Protislovnost obrazložitve v sodbi pritožbenega sodišca še ne pomeni nujno, da je bila storjena bistvena kršitev dolocb pravdnega postopka. Bistvena kršitev je podana le, ce sodbe ni mogoce preizkusiti. Sodbo pa je mogoce preizkusiti, ce dejstva v zvezi s pogodbenimi dolocili niso protislovna, temvec je protislovna le razlaga pogodbenih dolocil.

December 14, 2006

Sklep nº II Ips 677/2005 of Civilni oddelek, December 14, 2006

Ce se zahtevki v tožbi uveljavljajo proti vec tožencem, je dovoljenost revizije odvisna od vrednosti izpodbijanega dela pravnomocne sodbe, ki se nanaša na posameznega toženca.

Sklep nº II Ips 209/2005 of Civilni oddelek, December 14, 2006

Stranka lahko vloži revizijo v tridesetih dneh od vrocitve prepisa sodbe pritožbenega sodišca njenemu pooblašcencu.

Sodba nº II Ips 839/2006 of Civilni oddelek, December 14, 2006

Ugotovitev rednega šolanja je podlaga za dolocitev preživnine za tožnico do dopolnjenega 26. leta starosti.

Sodba nº II Ips 697/2004 of Civilni oddelek, December 14, 2006

Pogodbe in drugi pravni posli avtonomnega pravnega urejanja se od splošnih oziroma posamicnih (oblastvenih) pravnih aktov razlikujejo po tem, da stranki posameznega pravnega posla z njim izrazita voljo, ki je vsebina tega pravnega posla, z namenom zase povzrociti nastop pravnih posledic. Vsebino konkretnih in posamicnih pravil, ki sta jih pogodbeni stranki dolocili s sklenitvijo pogodbe, lahko sodišce zato ugotovi samo po pravilih, po katerih ugotavlja druga (pravno pomembna) sporna dejstva. ...

Sklep nº I R 112/2006 of Civilni oddelek, December 14, 2006

Ker se dolžnikovo stalno prebivališce nahaja na sodnem obmocju Okrajnega sodišca v Velenju, je za odlocitev o predlogu za izvršbo pristojno Okrajno sodišce v Velenju.

Sklep nº I R 117/2006 of Civilni oddelek, December 14, 2006

Tožnica je istocasno predlagala izlocitev predsednice sodišca in dolocitev drugega stvarno pristojnega sodišca. Predlog za izlocitev predsednice sodišca je bil zavrnjen in že zato ni podan utemeljen dvom v objektivno nepristranskost sodnikov.

Sodba nº II Ips 6/2005 of Civilni oddelek, December 14, 2006

Špediter lahko zahteva placilo provizije (placilo provizije torej dospe), ko izpolni svoje obveznosti iz špedicijske pogodbe (840. clen ZOR). Drugace je pri povrnitvi potrebnih stroškov: špediter njihovo placilo lahko zahteva takoj (drugi odstavek 841. clena ZOR). Zakonska norma, ki v tem primeru ne odstopa od splošne ureditve dospelosti obveznosti iz 314. clena ZOR, torej glede povracila stroškov špediterju doloca, da dospejo takoj, ko nastanejo. Ceprav je špediter, ki sklepa posle v svojem ...

Sklep nº I Up 27/2003 of Upravni oddelek, December 14, 2006

Ne gre za upravni spor iz 3. odstavka 1. clena ZUS, ker ima tožnik zagotovljeno sodno varstvo v kazenskem postopku.

Sklep nº I Up 599/2006 of Upravni oddelek, December 14, 2006

Po presoji pritožbenega sodišca cakanje stranke na rešitev zadeve ne pomeni njene pasivnosti in soprispevka k trajanju postopka. Prispevek stranke bi imel vpliv na trajanje postopka le tedaj, ce bi z izrabljanjem procesnih možnosti ovirala delo sodišca (neupoštevanje instrukcijskih rokov, zahteve za preložitev narokov in podobno). Za sojenje brez nepotrebnega odlašanja ne more biti odlocilno, kako je zadeva v zvezi s pravnimi sredstvi prehajala iz okrajnega na višje sodišce in tudi ne ponovni...

Sodba nº I Up 1701/2006 of Upravni oddelek, December 14, 2006

Brezplacne pravne pomoci se ne odobri za že nastale stroške sodnega postopka oziroma za že opravljena dejanja pravne pomoci.

Sodba nº I Up 572/2003 of Upravni oddelek, December 14, 2006

Pristojnost Veterinarske uprave Republike Slovenije za izdajo predmetnega inšpekcijskega ukrepa določajo zakonske določbe ZVet. Nepoznavanje prava bremeni tisto stranko, ki bi ga morala poznati (ignorantia iuris nocet).

Sodba nº IV Ips 19/2006 of Kazenski oddelek, December 14, 2006

Stranska kazen prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja se vozniku začetniku omili tako, da se namesto te kazni izreče pet kazenskih točk.

Sodba nº IV Ips 25/2006 of Kazenski oddelek, December 14, 2006

Pravno podlago za odločitev o vprašanju, kdo je predlagatelj postopka o prekršku, predstavlja drugi odstavek 105. člena ZP, ne pa zakon, ki ureja prekrške z določenega področja (ZMEPIZ).

December 12, 2006

Sodba nº VI Ips 3/2006 of Upravni oddelek, December 12, 2006

V obravnavani zadevi niti ni sporno, da se je šestmesecni materialni prekluzivni rok za vložitev zahtev za pridobitev delnic iztekel 10.4.2004, niti, da je pristojni organ (skrbnik) prejel zahtevo tožece stranke (naslovljene na zavarovalnico) 13.4.2004, torej po izteku predpisanega roka. Zato je pravilno stališce sodišca prve stopnje, da zahteva tožece stranke za pridobitev delnic ni bila vložena pravocasno.

Sodba nº VI Ips 2/2006 of Upravni oddelek, December 12, 2006

Tuja pravna oseba je oseba civilnega prava. Zato premoženja, na katerem je njena lastninska pravica, ni mogoče vrniti.

December 11, 2006

Sklep nº II Ips 163/2005 of Civilni oddelek, December 11, 2006

Izostanek rednega pravnega sredstva proti sodbi sodišca prve stopnje odvzame stranki pravico do revizije proti sodbi sodišca druge stopnje (nedovoljeno preskakovanje pravnih sredstev).

December 07, 2006

Sklep nº I R 118/2006 of Civilni oddelek, December 07, 2006

Svoj dvom v nepristranskost razpravljajocega sodnika stranka lahko uveljavlja s predlogom za izlocitev tega sodnika, ne more pa dvom v nepristranskost vseh sodnikov utemeljevati z morebitno kolegialnostjo sodnikov na dolocenem sodišcu. Tako razumevanje drugega tehtnega razloga, kot ga uveljavljajo nasprotni udeleženci, bi privedlo do nesprejemljive situacije, da bi izlocitev enega sodnika vedno utemeljevala tudi prenos pristojnosti s tega sodišca zaradi morebitne kolegialne povezanosti vseh s...

Sodba nº II Ips 875/2006 of Civilni oddelek, December 07, 2006

Pojem posrednega oškodovanca se je v pravnem redu uveljavil v zvezi z nepremoženjsko škodo. Pravna ustanova posrednega oškodovanca je v odškodninskem pravu izjema. Pravno razmerje med odgovorno osebo in (posrednim) oškodovancem je namrec na ta nacin vzpostavljeno preko obicajnih meja pravno relevantne vzrocne zveze (prim. 1. odstavek 154. clena ZOR). S tem ko ta pravni institut širi pojem pravno relevantne vzrocnosti, širi obseg odškodninskega varstva ali z drugimi besedami, daje nekaj vec, n...

Sodba nº II Ips 907/2006 of Civilni oddelek, December 07, 2006

Ker sta sodišci ugotovili, da je tožnica z dopisom z dne 17.9.1990 odpovedala stanovanjsko razmerje, ob uveljavitvi ni bila vec imetnica stanovanjske pravice. To pa pomeni, da tožnica ne more na podlagi prvega odstavka 117. clena zahtevati sklenitve kupne pogodbe po ugodnih pogojih tega zakona, pa tudi ne na podlagi prvega odstavka 147. clena SZ sklenitve najemne pogodbe za isto stanovanje.

Sodba nº II Ips 626/2005 of Civilni oddelek, December 07, 2006

Pridržana pravica na nepremicnini pomeni, da toženka ni dolžna tožniku vrniti nepremicnine z izstavitvijo zemljiškoknjižne listine, dokler ji tožnik ne poplaca njene sodno ugotovljene terjatve.

Sodba nº II Ips 553/2005 of Civilni oddelek, December 07, 2006

Ce ni veljavno sklenjena glavna pogodba, je neveljaven tudi dogovor o ari. Zato gre lahko le za neupraviceno obogatitev na strani tožene stranke s posledicno dolžnostjo vrnitve (210. in 214. clen ZOR).

Sklep nº II Ips 225/1006 of Civilni oddelek, December 07, 2006

Stranki sta s sodno poravnavo celovito uredili medsebojna razmerja glede skupnega premoženja, v tem sklopu pa tudi vprašanje uporabnine za nepremicnine za preteklo obdobje. Pravdo o uporabnini, to je predmetu, ki je vsebovan v sodni poravnavi, zato ni mogoca in je zavrženje tožbe utemeljeno.

Sklep nº Cp 18/2006 of Civilni oddelek, December 07, 2006

Cetudi je bila odlocba, katere priznanje se zahteva, izdana v adhezijskem postopku, sodišce o pridržku javnega reda presoja z vidika civilno-procesnih (in ne kazensko-procesnih) nacel.

Sodba nº II Ips 200/2005 of Civilni oddelek, December 07, 2006

Izvedensko mnenje, ki si ga stranka pridobi pred pravdo, ni dokazna listina. Pomen za ugotovitev dejanskega stanja ima lahko le v primeru, ce nanj pristane nasprotna stranka.

Sodba nº II Ips 898/2006 of Civilni oddelek, December 07, 2006

Dolocitev preživnine ni stvar matematicnega preracuna denarnih potreb otroka in materialnih prejemkov ali premoženja njegovih staršev. Upoštevati je treba tudi druge okolišcine, v obravnavani zadevi ugotovitve o boljših pridobitnih sposobnosti oceta in dejstvo, da pretežno mati obema otrokoma nudi vsakodnevno skrb in pomoc, pri cemer gre za nedenarni, vendar pomemben prispevek k preživljanju otrok.

Sklep nº II Ips 616/2006 of Civilni oddelek, December 07, 2006

Pritožbeno sodišce je preuranjeno in zato materialnopravno zmotno presodilo, da tožnica nima pravnega interesa za pritožbo proti sklepu o zavrženju tožbe, ker v drugi zadevi sklenjena sodna poravnava onemogoca izdajo za tožnico ugodnejše odlocbe. Zato je izostala vsebinska presoja pritožbenega sodišca, ali je prvo sodišce utemeljeno odklonilo tožnici sodno varstvo.

Sklep nº II Ips 931/2006 of Civilni oddelek, December 07, 2006

V revizijskem postopku preizkuša revizijsko sodišce izpodbijano odlocbo samo v mejah razlogov, ki so v reviziji navedeni. Pri tem ne upošteva trditev, ki se nanašajo na pravnomocne sklepe, izdane pred izpodbijanim sklepom.

Sodba nº II Ips 828/2006 of Civilni oddelek, December 07, 2006

Višino preživnine, ki so jo starši dolžni placevati za otroke, ni mogoce dolociti le na podlagi matematicnega izracuna. Vsakdanjega bremena, povezanega z gospodinjstvom in skrbjo za vzgojo in varstvo, namrec ni mogoce matematicno opredeliti, vsekakor pa ga je v okviru pravilne pravne presoje potrebno upoštevati pri dolocitvi višine preživnine.

Sodba nº II Ips 562/2005 of Civilni oddelek, December 07, 2006

Samo služenje vojaškega roka ne glede na njegovo obveznost ni nevarna dejavnost. Nevarne so lahko le posamezne dejavnosti, ki jih morajo vojaki izvajati. Izvajanje obicajnih športnih aktivnosti ni nevarna dejavnost. Med take športne aktivnosti sodijo tudi borilne vešcine pri judu. Gre namrec za zvrst borilnih vešcin, v kateri niso dovoljeni nevarni prijemi in udarci. Ta športna aktivnost se vsakodnevno odvija, poškodbe pa so redke. Sama narava juda je taka, da je riziko poškodb majhen.

Sklep nº I R 116/2006 of Civilni oddelek, December 07, 2006

Trditve, da obstaja dvom o nepristranskosti sodnikov sodišca že zaradi nadzorstvenih pogledov predsednice sodišce in ker so številni sodniki v prejšnjih postopkih nasprotnega udeleženca odlocali napacno in nezakonito, ne predstavljajo podlage za ugotovitev tehtnih razlogov za dolocitev drugega stvarno pristojnega sodišca.

Sklep nº II Ips 588/2004 of Civilni oddelek, December 07, 2006

Ceprav se vsi zahtevki tožece stranke nanašajo na isto pogodbo o trgovskem zastopanju, ima vsak od njih drugo dejansko podlago. Zato se v skladu z dolocbo drugega odstavka 41. clena ZPP vrednost spora doloci po vrednosti vsakega posameznega zahtevka, pri cemer se kot vrednost spornega predmeta vzame samo vrednost glavnega zahtevka (39. clen ZPP).

Sodba nº II Ips 658/2004 of Civilni oddelek, December 07, 2006

Ob upoštevanju nacela sorazmernosti je sodišce dolžno tehtati, kateri interes je glede na konkretno pravno in dejansko situacijo v ospredju oziroma pravno in dejansko situacijo v ospredju oziroma kateri mora stopiti v ozadje, le v primeru divergentnosti obstojecih pravno (ustavno) varovanih interesov. "Pravica" do lažne informacije pa ni deležna nobenega (ustavno)pravnega varstva in zato ne more kolidirati s pravico do osebnega dostojanstva in osebnostnih pravic - s tem pa tudi ne upravicevat...

Sodba nº II Ips 204/2005 of Civilni oddelek, December 07, 2006

Načelo individualizacije višine odškodnine ima korektiv v načelu objektivne pogojenosti višine odškodnine, ki terja vrednotenje ugotovljenih škodnih posledic za vsakič konkretno obravnavanega oškodovanca tudi v primerjavi s škodnimi posledicami številnih drugih oškodovancev v različnih primerih iz sodne prakse, saj je to pogoj za enotno obravnavanje škod različnega obsega in določanje odškodnin zanje v ustreznih razmerjih.

Sklep nº II Ips 193/2005 of Civilni oddelek, December 07, 2006

V tožbi prvotno z oblikovalnim in enim dajatvenim zahtevkom nediferencirana navedba vrednosti spornega predmeta, ki je ostala nespremenjena tudi po naknadni kumulaciji s še drugim nedenarnim dajatvenim zahtevkom, ne zadošča, saj se ne ve, na katerega od več zahtevkov se nanaša oziroma v katerem delu se nanaša na posamezen zahtevek. Navedba zgolj ene, skupne vrednosti ima zato enake posledice kot popoln izostanek navedbe vrednosti spornega predmeta.

Sodba nº I Up 1626/2006 of Upravni oddelek, December 07, 2006

Tožnik je res zaprosil za nujno brezplacno pravno pomoc s prošnjo za njeno ugoditev pred iztekom pritožbenega roka zoper sodbo v pravdni zadevi, ni pa predložil nobenih listin v smislu 2. odstavka 36. clena ZBPP, s katerimi bi dokazal nastop okolišcin za nujno brezplacno pravno pomoc, to je v konkretnem primeru dan vrocitve sodbe v pravdni zadevi, v kateri je dolocen rok za vložitev pritožbe.

Sodba nº I Up 14/2004 of Upravni oddelek, December 07, 2006

Mejaš ali sosed ne more vplivati na odločitev o lokaciji objektov z ugovori, ki nimajo podlage v pogojih, predpisanih za lokacijo.

December 06, 2006

Sodba nº I Up 616/2003 of Upravni oddelek, December 06, 2006

Dolocitev osnove za davek od prometa novih uvoženih avtomobilov je izjema od splošnega pravila o dolocitvi osnove za davek od prometa. Davcna osnova je namrec vrednost osebnih avtomobilov, ugotovljena po carinskih predpisih, v katero ni všteta carina in druge uvozne dajatve. Vgradnja dodatne opreme ne predstavlja servisne dejavnosti oziroma dejavnosti popravljanja vozila, zato se obracuna davek od prometa proizvodov in ne davek od prometa storitev. Stroški subvencioniranja obresti banki iz na...

Sodba nº I Up 1635/2006 of Upravni oddelek, December 06, 2006

Glede na stanje pravdne zadeve v casu, ko je bila vložena prošnja za dodelitev brezplacne pravne pomoci in na podlagi postavljenega zahtevka (postopek pred Okrožnim sodišcem v Ljubljani) ni bilo nobene podlage za dodelitev te pomoci v vecjem obsegu, kot je to tožnik zahteval. Zgolj negotovo dejstvo, da bo možna tudi zavrnitev zahtevka in s tem tudi postopek na drugi stopnji, ne more biti podlaga za odlocanje o brezplacni pravni pomoci za naprej in izven postavljenega zahtevka. Ce se po vložit...

Sodba nº I Up 1253/2006 of Upravni oddelek, December 06, 2006

Ce ucitelj ob sklenitvi pogodbe o zaposlitvi za nedolocen cas, ki ne vsebuje nobenih pogojev, izpolnjuje pogoje za zaposlitev na takem uciteljskem mestu, je treba to upoštevati kot ustrezno izobrazbo tudi ob presojanju izpolnjevanja pogojev za napredovanje.

Sodba nº I Up 114/2003 of Upravni oddelek, December 06, 2006

Ce racun ne vsebuje sestavin, dolocenih v Slovenskih racunovodskih standardih, Standard 21 (SRS 21) ni verodostojna knjigovodska listina. Odhodkov, ki so knjiženi na podlagi listin, ki niso verodostojne listine v smislu SRS 21 pa ni mogoce šteti za priznane odhodke.

Sklep nº I Up 493/2003 of Upravni oddelek, December 06, 2006

Negativna odlocba upravnega organa (ali brezuspešen potek 7-dnevnega roka za izdajo odlocbe) je po ureditvi v ZUS in po ustaljeni sodni praksi le procesni predpogoj za vložitev zahteve za izdajo zacasne odredbe in ne tudi za vložitev tožbe v upravnem sporu zoper odlocbo o zavrnitvi zahteve za odložitev izvršitve izpodbijanega akta.

Sodba nº I Up 620/2003 of Upravni oddelek, December 06, 2006

Ker je bila medposestna meja dolocena v sodnem postopku, sta investitorja izkazala dovoljenost gradnje na svojem zemljišcu.

Sodba nº I Up 1651/2006 of Upravni oddelek, December 06, 2006

Ce okolišcine, ki jih prosilec navaja, niso zajete v ZPKri, se prošnja zavrže.

Sklep nº I Up 1612/2006 of Upravni oddelek, December 06, 2006

Dobro in stabilno psihično stanje stranke v upravnem in sodnem postopku se predpostavlja in se ga torej ne dokazuje. Tako je tudi v azilnih postopkih. V domnevo psihične stabilnosti stranke je možno posumiti šele s predložitvijo relevantnih dokazov, ki bi bili lahko podlaga za začetek izvajanja dokazov za ovrženje te domneve. Sama tožbena navedba o slabem psihičnem stanju prosilca torej ni dovolj.

Sodba nº I Up 1660/2006 of Upravni oddelek, December 06, 2006

Ker tožnik, ki je nezakonito vstopil v Republiko Slovenijo za azil ni zaprosil v najkrajšem času pri pristojnem organu (1. odstavek 8. člena ZAzil), obstaja sum, da je vložil prošnjo za azil z namenom, da bi odložil prisilno odstranitev iz države.

Sklep nº III Ips 145/2006 of Gospodarski oddelek, December 06, 2006

Sodba sodišca druge stopnje je bila odvetniku, ki je tožeco stranko zastopal v pritožbenem postopku, vrocena 15.6.2006. Tridesetdnevni rok za vložitev revizije je po dolocbi drugega odstavka 111. clena ZPP zacel teci naslednji dan, to je 16.6.2006. Tekel je do vkljucno 14.7.2006, nato pa v casu sodnih pocitnic (do vkljucno 15.7.2006 do vkljucno 15.8.2006) po dolocbi 3. odstavka 83. clena Zakona o sodišcih ni tekel. Ponovno je zacel teci 16.8.2006 in se s potekom tega dneva tudi koncal.

Sodba nº III Ips 72/2006 of Gospodarski oddelek, December 06, 2006

Sedmi odstavek 26. clena ZFO daje obcini pravno podlago za zahtevek za financiranje dvojezicnosti in za izvajanje ustavnih pravic obeh manjšin. Obcina je tista, ki mora utemeljiti, zakaj je potreben znesek, ki ga zahteva, in zatrjevana dejstva po potrebi dokazati.

December 05, 2006

Sodba nº VI Ips 6/2004 of Upravni oddelek, December 05, 2006

V upravnem sporu ni mogoce izpodbijati akta prve stopnje, ki ni dokoncen.

Sklep nº I Up 227/2007 of Upravni oddelek, December 05, 2006

Dokler sodišče druge stopnje ne izda odločbe lahko stranke umakne že vloženo pritožbo.

December 04, 2006

Sklep nº I Up 65/2004 of Upravni oddelek, December 04, 2006

Na samo pristojnost upravnih organov mora sodišče v upravnem sporu paziti po uradni dolžnosti.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners