Vrhovno Sodišče: Opinions issued on March 2006

March 31, 2006

Sodba nº I Ips 391/2005 of Kazenski oddelek, March 31, 2006

Ce vložnik kršitev zakona ne konkretizira in obrazloži, Vrhovno sodišce takšnih posplošenih navedb o kršitvah procesnih, pravnih in ustavnih norm ne more preizkusiti.

Sodba nº I Ips 154/2005 of Kazenski oddelek, March 31, 2006

Zahteva za varstvo zakonitosti iz razloga zmotno oziroma nepopolno ugotovljenega dejanskega stanja ni dopustna.

Sodba nº I Ips 106/2006 of Kazenski oddelek, March 31, 2006

Pri ugotavljanju ponovitvene nevarnosti sta se sodišci smeli opreti na podatke v vloženi nepravnomocni obtožnici ter predlogu državnega tožilca za vložitev neposredne obtožnice zaradi enakih kaznivih dejanj po 196. clenu KZ, kolikor ti izhajajo iz ugotovitev v dotlej izvedenem postopku. V obeh primerih je namrec verjetnost storitve teh kaznivih dejanj že izkazana na ravni utemeljenega suma, torej s tolikšno stopnjo verjetnosti, ki je potrebna za odlocanje o priporu.

Sodba nº I Ips 376/2005 of Kazenski oddelek, March 31, 2006

Združitev postopka je za sodišce zgolj možnost in zaradi nezdružitve postopka ni mogoce uveljavljati bistvene kršitve dolocb kazenskega postopka.

Sodba nº I Ips 71/2005 of Kazenski oddelek, March 31, 2006

Sodišce bo izdalo oprostilno sodbo iz razloga po 1. tocki 372. clena ZKP tedaj, ko dolocen element kaznivega dejanja ne bo naveden ne v abstraktnem in ne v konkretnem delu obtožbenega izreka ali pa ko bo v abstraktnem delu premalo dolocen, da bi lahko pomenil konkretiziran ocitek obdolžencu in mu s tem omogocil ucinkovito obrambo.

March 29, 2006

Sodba nº III Ips 108/2004 of Gospodarski oddelek, March 29, 2006

Ugotovitev volje strank o trenutku, v katerem je nastal ucinek pogodbenega pobota, je dejanska ugotovitev, ki je z revizijo ni dovoljeno izpodbijati.

March 28, 2006

Sklep nº VIII Pri 4/2006 of Delovno-socialni oddelek, March 28, 2006

Na podlagi dolocbe prvega odstavka 30. clena ZDSS-1 velja nacelo prepovedi razveljavitve sodbe sodišca prve stopnje in vrnitve zadeve v novo sojenje. Navedena dolocba pomeni, da sodišce druge stopnje lahko izvaja tudi dokaze, ki so jih stranke predlagale, pa na prvi stopnji niso bili izvedeni, pa tudi, da lahko izvaja tudi dokaze po uradni dolžnosti (34. clen ZDSS-1). Ta dolocba posredno nalaga sodišcu prve stopnje, da mora izvesti vse dokaze, ki so po njegovem mnenju potrebni za uporabo dolo...

Sodba nº VIII Ips 251/2005 of Delovno-socialni oddelek, March 28, 2006

Temeljne procesne pravice niso zagotovljene le delavcem v postopku varstva pravic zoper disciplinske odlocitve ali zaradi odpovedi pogodbe o zaposlitvi. Po enotni sodni praksi so (morajo biti) zagotovljene tudi direktorju v postopku njegove razrešitve.

Sodba nº in sklep VIII Ips 244/2005 of Delovno-socialni oddelek, March 28, 2006

V primeru razrešitve tožnika ni šlo za ugotavljanje njegovih znanj in zmožnosti za opravljanje dela, za katerega je sklenil pogodbo o zaposlitvi. Ne gre niti za ugotavljanje krivde tožnika v smislu njegovega kaznovanja ali zaradi njegove odškodninske odgovornosti. Gre za povsem poslovno odlocitev uprave gospodarske družbe (generalnega direktorja) in njeno (njegovo) presojo o skladnosti doseženih poslovnih rezultatov z nacrtovanimi oziroma pricakovanimi. Razlogi za slabše poslovne rezultate so...

Sklep nº VIII Pri 6/2006 of Delovno-socialni oddelek, March 28, 2006

ZPP ne daje podlage sodišcu, da bi izkljucilo katerikoli dokaz ali da bi za dokazovanje nekega dejstva lahko uporabilo samo tocno dolocen dokaz.

Sodba nº VIII Ips 100/2006 of Delovno-socialni oddelek, March 28, 2006

Po dejanski ugotovitvi sodišca prve stopnje je bil tožniku letni dopust odobren od 28.4. do 14.5.2003. Ker torej v tem casu ni bil odsoten z dela samovoljno, mu te odsotnosti ni mogoce šteti kot kršitev pogodbenih obveznosti.

Sodba nº VIII Ips 252/2005 of Delovno-socialni oddelek, March 28, 2006

Predhodni sprejem programa razreševanja presežka delavcev je pogoj za zakonitost sklepa o prenehanju delovnega razmerja delavca zaradi prenehanja potreb po njegovem delu.

Sodba nº VIII Ips 35/2006 of Delovno-socialni oddelek, March 28, 2006

I. Tudi za pogodbo o zaposlitvi velja, da lahko pogodbena stranka zahteva od sopogodbenika izvrševanje pogodbe le, ce obstoj takšne pogodbe priznava. II. Upoštevaje nacelo reintegracije je sodišce ob ugotovitvi obstoja delovnega razmerja v okviru zahtevka tožnici utemeljeno dosodilo nadomestilo place po razmerah v casu izdaje sodbe vse do dejanske vrnitve tožnice na delo. Ce so kasneje nastopile okolišcine, zaradi katerih je tako dosojena terjatev v celoti ali delno prenehala, je potrebno zad...

Sklep nº VIII Pri 7/2006 of Delovno-socialni oddelek, March 28, 2006

Glede ugotavljanja delovno pravne kontinuitete Vrhovno sodišce ves cas zastopa stališce, da jo je mogoce ugotavljati v primerih, kjer so smiselno ali vsebinsko uporabljive dolocbe 15., 19. ali 20. clena prej veljavnega zakona o temeljnih pravicah iz delovnega razmerja (ZTPDR - Uradni list SFRJ, št. 60/89). Gre za primere, kjer je delavec tudi po spremembi delodajalca nadaljeval z opravljanjem enakega dela, v istih prostorih in z istimi sredstvi.

Sodba nº VIII Ips 185/2005 of Delovno-socialni oddelek, March 28, 2006

Invalidi II. ali III. kategorije so (ne glede na državljanstvo) lahko pridobili pravice do nadomestila place samo pod pogoji, dolocenimi v ZPIZ in ZZZPB. Tožnik ni imel osebnega delovnega dovoljenja in ni mogel biti v evidenci brezposelnih, predvsem pa brez delovnega dovoljenja ni mogel biti aktiven iskalec zaposlitve, kar je pogoj za priznanje pravice do nadomestila place, in samo zato sporne pravice iz socialne varnosti ni mogel pridobiti.

Sodba nº VIII Ips 362/2005 of Delovno-socialni oddelek, March 28, 2006

Ker pri toženi stranki sindikat ni bil organiziran, je ta s programom za razreševanje presežnih delavcev seznanila KS 90 Sindikat delavcev špedicijske, pomorsko agencijske in kontrolne dejavnosti Slovenije, ZSSS sindikat delavcev prometa in zvez Slovenije in Sindikat cestnega prometa Slovenije, s cimer je vsekakor v celoti izpolnila zahteve 97. clena ZDR.

Sodba nº VIII Ips 181/2005 of Delovno-socialni oddelek, March 28, 2006

Revizijsko sodišce kljub nejasnemu pravnemu statusu mnenj zdravniških komisij pred novelo ZZVZZ v letu 2002 zakljucuje, da tožena stranka spornega postopka ni vodila v nasprotju z zakonskimi dolocbami, s svojim postopanjem ni škodovala kateri od strank niti njeno postopanje ni bilo tako, da bi lahko ugotavljali kakšno neenakost postopka v primerjavi z drugimi. Zato je bila odlocitev sodišca, ki je odlocalo samo o dokoncni odlocbi tožene stranke z dne 6.12.2001, da je pri ugotavljanju delazmož...

Sodba nº VIII Ips 248/2005 of Delovno-socialni oddelek, March 28, 2006

Ker je tožnik že v letu 1995 pridobil in uveljavil pravico do pokojnine pri nosilcu pokojninskega zavarovanja v Srbiji in je bilo pri tem upoštevano tudi pokojninsko obdobje pri toženi stranki, na podlagi dolocb 2. odstavka 177. clena ZPIZ-1 ne more uveljaviti enake pravice pri toženi stranki. Navedena dolocba ZPIZ-1 lahko velja le za naprej, to je za primere, ko zavarovanec do uveljavitve ZPIZ-1 še ni pridobil in uveljavil pravice do pokojnine na podlagi istih pokojninskih obdobij v tuji drž...

Sodba nº VIII Ips 52/2006 of Delovno-socialni oddelek, March 28, 2006

I. Pojem "utemeljen razlog" za odpoved pogodbe o zaposlitvi pomeni pravni standard, pri presoji katerega sta dolžna tako delodajalec kot sodišce upoštevati vse okolišcine primera. II. Pri opredelitvi pravnega standarda obstoja krivdnega razloga za izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi poleg ostalega sodišce presoja tudi, kakšne možnosti ukrepanja ima delodajalec nasploh na razpolago.

Sklep nº III Ips 11/2005 of Gospodarski oddelek, March 28, 2006

Kot sosporniška intervenientka lahko v pravdo vstopi oseba, na katero se sodna odlocba neposredno nanaša. Neposredno se lahko nanaša le na osebo, na katero se razteza pravni ucinek sodbe, tako da ga zajame v svoje subjektivne meje. Vzrok mora biti v naravi materialnopravnega razmerja.

Sklep nº III Ips 38/2005 of Gospodarski oddelek, March 28, 2006

Odlocilno glede poplacila upnikove terjatve je, kar je navedeno v nacrtu financne reorganizacije.

Sklep nº III Ips 59/2005 of Gospodarski oddelek, March 28, 2006

Preizkušanje prerekanih terjatev ne pomeni njihovega ugotavljanja po pravilih, po katerih se v pravdnem postopku odloca o utemeljenosti tožbenih zahtevkov. Poravnalni senat ne odloca na podlagi popolne prepricanosti o dejstvih, pac pa prizna terjatev za verjetno že tedaj, ce vec razlogov govori v prid kot proti obstoju terjatve. Pri tem se omeji na trditve in listinske dokaze, ki jih prispevata prijavitelj in tisti, ki terjatev prereka.

March 23, 2006

Sodba nº I Ips 141/2005 of Kazenski oddelek, March 23, 2006

Pri uveljavljanju kršitev dolocb kazenskega postopka iz 3. tocke 1. odstavka 420. clena ZKP mora vložnik ne le obrazložiti zakonske razloge temvec mora tudi obrazložiti vpliv procesne kršitve na zakonitost izpodbijane odlocbe in ta vpliv izkazati.

Sodba nº I Ips 90/2006 of Kazenski oddelek, March 23, 2006

S sklepom o odreditvi pripora v katerem je preiskovalni sodnik ocenil, da obstoji utemeljen sum storitve ocitanega kaznivega dejanja ter glede okolišcin, iz katerih izhaja utemeljenost suma, navedel, da se v celoti strinja z navedbami državnega tožilca in se v izogib ponavljanju nanje tudi skliceval, je zadošceno zahtevam o obrazloženosti po dolocbi 2. odstavka 202. clena ZKP.

Sodba nº I Ips 82/2005 of Kazenski oddelek, March 23, 2006

Kršitev kazenskega zakona je podana le, ce sodišce z odlocbo o kazni prekoraci pravico, ki jo ima po zakonu; v zvezi z diskrecijsko pravico, da sodišce odmeri kazen v predpisanih mejah, pa je podana kršitev kazenskega zakona le, ce gre za takšno nepravilno odmero kazni, ki kaže na zlorabo diskrecijske pravice.

Sodba nº I Ips 338/2005 of Kazenski oddelek, March 23, 2006

Izrek pravilno poleg modalitet vsebuje tudi opis uradnega dejanja, konkretizirano pa je tudi obsojencevo ravnanje, ki je bilo usmerjeno proti izvršitelju kot uradni osebi in s katerim mu je obsojenec preprecil, da bi opravil rubež.

Sodba nº I Ips 67/2005 of Kazenski oddelek, March 23, 2006

Zdravniško potrdilo ni izvedenski izvid, vendar pa zgolj zato ni brez dokazne vrednosti. Obsojenec ni trdil, da zdravniška ugotovitev ni pravilna in ni utemeljil, da je sicer napacno poimenovanje statusa vplivalo na zakonitost izpodbijane sodbe.

March 22, 2006

Sklep nº VIII R 34/2006 of Delovno-socialni oddelek, March 22, 2006

V obravnavani zadevi ne gre za nobenega od socialnih sporov, izrecno naštetih v 7. clenu ZDSS-1, temvec gre za spor med Zavodom in osebo, ki je bila vkljucena v aktivno politiko zaposlovanja z naslova ukrepov aktivne politike zaposlovanja, predvidenih v 48. a clenu ZZZPB. Medsebojne pravice in obveznosti so urejene s pogodbo med zavodom in brezposelno osebo, kot je to doloceno v 49.c clenu ZZZPB. Zato gre za povsem civilnopravno razmerje in premoženjski spor, za reševanje katerih je pristojno...

Sklep nº VIII R 33/2006 of Delovno-socialni oddelek, March 22, 2006

Spor iz aktivne politike zaposlovanja ni socialni spor, temvec je civilni, premoženjski spor iz pogodbenega razmerja. Za reševanje tovrstnih sporov je pristojno sodišce splošne pristojnosti.

Sklep nº VIII R 41/2006 of Delovno-socialni oddelek, March 22, 2006

Delovno in socialno sodišce je v socialnem sporu s podrocja zaposlovanja in brezposelnosti stvarno pristojno le za spore iz zavarovalnega razmerja, za ostale pa le, kolikor je to v zakonu izrecno predvideno. Ker za spore iz vkljucitve v program aktivne politike zaposlovanja in spor o vracilu sredstev iz tega naslova niti v ZDSS-1 in niti v ZZZPB ni izrecno predvidena stvarna pristojnost delovnega in socialnega sodišca, je za odlocanje v tem sporu stvarno pristojno sodišce splošne pristojnosti.

Sklep nº VIII R 35/2006 of Delovno-socialni oddelek, March 22, 2006

V sporu o placilu premij prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja gre za prevladujoce znacilnosti pogodbenega razmerja in za ta spor v ZDSS-1 ni predvidena pristojnost delovnega in socialnega sodišca.

Sklep nº VIII R 32/2006 of Delovno-socialni oddelek, March 22, 2006

Delovno in socialno sodišce je v socialnem sporu s podrocja zaposlovanja in brezposelnosti stvarno pristojno le za spore iz zavarovalnega razmerja, za ostale pa le, kolikor je to v zakonu izrecno predvideno. Ker za spore iz vkljucitve v program aktivne politike zaposlovanja in spor o vracilu sredstev iz tega naslova niti v ZDSS-1 in niti v ZZZPB ni izrecno predvidena stvarna pristojnost delovnega in socialnega sodišca, je za odlocanje v tem sporu stvarno pristojno sodišce splošne pristojnosti.

Sklep nº VIII R 31/2006 of Delovno-socialni oddelek, March 22, 2006

Po dolocbi drugega odstavka 5. clena ZDSS-1 bi bilo delovno sodišce pristojno tudi v sporu zoper zavarovalnico le, ce bi bila zavarovalnica tožena kot sospornik v odškodninskem sporu zoper delodajalca. Delovna sodišca so specializirana sodišca in so pristojna za reševanje samo tistih sporov, za katere zakon tako izrecno doloca. V odškodninskih sporih so to spori med delavcem in delodajalcem, vkljucno s spori, v katerih je poleg delodajalca tožena tudi zavarovalnica. Za spore, v katerih je tož...

Sklep nº VIII R 37/2006 of Delovno-socialni oddelek, March 22, 2006

V spornem primeru, ko je tožeca stranka uveljavljala z izvršilnim predlogom na podlagi verodostojne listine, ki je bil vložen 18.5.2001, placilo prispevkov za prostovoljno zdravstveno zavarovanje, ne gre za uveljavljanje pravice do ali iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, niti ne gre za placevanje prispevkov iz tega naslova, tak spor ni socialni spor, ki bi ga moralo reševati specializirano sodišce, ampak je spor, ki ga je glede na sklenjene pogodbe pristojno reševati redno sodišce.

March 16, 2006

Sodba nº I Ips 293/2004 of Kazenski oddelek, March 16, 2006

V izreku obsodilne sodbe morajo biti navedena dejstva in okolišcine, ki so znaki kaznivega dejanja (opis kaznivega dejanja) in tista, od katerih je odvisna uporaba posamezne dolocbe kazenskega zakona. To so tako imenovana odlocilna dejstva, sodišce pa mora v obrazložitvi dolocno in popolnoma navesti le dejstva, ki jih šteje za dokazana ali nedokazana in iz katerih razlogov, ni pa dolžno ugotavljati okolišcin, ki niso pravno relevantne za odlocitev v posamezni zadevi.

March 14, 2006

Sklep nº VIII Ips 134/2005 of Delovno-socialni oddelek, March 14, 2006

Izpodbijana sodba ima, enako kot že sodba sodišca prve stopnje, take pomanjkljivosti, da se ne more preizkusiti. Sodišce prve stopnje pri posameznih zneskih le ugiba, za kakšne zneske naj bi šlo po posameznih postavkah.

Sodba nº VIII Ips 240/2005 of Delovno-socialni oddelek, March 14, 2006

Tožnik se s pogodbo o zaposlitvi ni vnaprej odpovedal pravici do odpravnine. Pristal je le na to, da bo njegova odpravnina taka, kot jo je kot minimalno dolocal ZGD v casu sklenitve pogodbe, oziroma taka, kot jo bo dolocil prisilni predpis (bodisi ZGD ali kakšen drug).

Sodba nº VIII Ips 249/2005 of Delovno-socialni oddelek, March 14, 2006

Upravicenec do pokojnine mora najprej sploh izpolnjevati predpisane pogoje za uveljavljanje pravic pri Zavodu, šele potem se ugotavlja, katera in kolikšna pokojninska doba se mu bo upoštevala.

Sklep nº VIII Pri 5/2006 of Delovno-socialni oddelek, March 14, 2006

Na podlagi 3. odstavka 32. clena ZDSS-1 lahko stranka ob smiselni uporabi dolocb 1. odstavka 339. clena v zvezi s 366. clenom ZPP zoper sklep o nedopustitvi revizije v pritožbi uveljavlja tudi bistvene kršitve dolocb pravdnega postopka pri izdaji tega sklepa.

Sodba nº VIII Ips 209/2005 of Delovno-socialni oddelek, March 14, 2006

Ker pritožniku ni šlo za nadaljevano bolnišnicno zdravljenje in zdraviliško zdravljenje ne bi privedlo do bistvenega izboljšanja njegovega zdravstvenega stanja za daljši cas, niti ne bi preprecilo napredovanja bolezni in slabšanja zdravstvenega stanja ter upoštevaje tožnikovo invalidnost I. kategorije, niso bili podani pogoji za priznanje pravice do zdraviliškega zdravljenja.

Sodba nº VIII Ips 204/2005 of Delovno-socialni oddelek, March 14, 2006

Kako se doloca dohodek na družinskega clana pa je dolocal pravilnik o štipendiranju (pravilnik - Uradni list RS, št. 48/99 in nadalj.). Ta je v 4. clenu dolocal, da se v dohodek na družinskega clana vštevajo vsi bruto dohodki in osebni prejemki. Kateri so osebni prejemki je razvidno iz zakona o dohodnini (Zdoh - Uradni list RS, št. 71/93 in nadalj.), enako tudi, od katerih osebnih dohodkov se ne placuje dohodnina (19. clen), in ki se tudi ne vštevajo v dohodek na družinskega clana. Ker se všt...

Sodba nº VIII Ips 25/2006 of Delovno-socialni oddelek, March 14, 2006

Iz zakonske opredelitve, da "delodajalec mora podati odpoved" v navedenih rokih izhaja, da po poteku teh rokov odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz razloga, s katerim je bil seznanjen pred vec kot enim mesecem, oziroma ki obstoja že vec kot šest mesecev, delodajalec ne more vec podati, ne glede na to, ali razlog ob podaji odpovedi še vedno traja, ali pa je že prenehal.

Sodba nº VIII Ips 22/2006 of Delovno-socialni oddelek, March 14, 2006

Clen 60 ZPPSL doloca, da potrjena prisilna poravnava nima pravnega ucinka na terjatve upnikov iz drugega odstavka 160. clena ZPPSL, ta pa doloca, da se kot stroški stecajnega postopka poravnajo odškodnine za poškodbo pri delu, ki jih je delavec utrpel pri dolžniku, ter za poklicne bolezni. Zakon predvideva za izvzem iz posledic prisilne poravnave le objektivne zahteve (zakona), to je da gre za nesreco pri delu in odškodnino iz nje in da je bil tisti, ki je nesreco utrpel, v casu nesrece delav...

Sklep nº VIII Pri 3/2006 of Delovno-socialni oddelek, March 14, 2006

Sodišce druge stopnje glede na dolocbe prvega odstavka 32. clena ZDSS-1 dopusti revizijo, ki sicer glede na dolocbe 31. clena ZDSS-1 ne bi bil dovoljena, ce je od odlocitve vrhovnega sodišca mogoce pricakovati odlocitev o pomembnem pravnem vprašanju (prva alineja) ali ce odlocba sodišca druge stopnje odstopa od sodne prakse vrhovnega sodišca glede pravnega vprašanja, ki je bistveno za odlocitev, ali ce v sodni praksi sodišc druge stopnje o tem pravnem vprašanju ni enotnosti, vrhovno sodišce p...

Sodba nº VIII Ips 242/2005 of Delovno-socialni oddelek, March 14, 2006

Na tožencu je trditveno in dokazno breme, da si je tožnik s pogodbenim delom za druge podjetnike v spornem obdobju zmanjšal izpad dohodkov, ker ni delal in prejemal place pri tožencu (7. clen ZPP). Pri tem je v skladu s tretjim odstavkom 243. clena Obligacijskega zakonika (OZ - Ur.l. RS, št. 83/01) mogoce upoštevati le dejanske zaslužke iz naslova takšnega dela, ne pa tudi zakonita izplacila iz naslova povrnitve potnih stroškov, ce je šlo za delo, ki je bilo povezano s takšnimi stroški.

Sodba nº G 17/2004 of Gospodarski oddelek, March 14, 2006

Tožeca stranka uveljavlja, da je tožena stranka ni pozvala k izjavi na podlagi dolocbe 314. clena ZTVP-1,po kateri mora Agencija za trg vrednostnih papirjev pred izdajo odlocbe, ki jo izda po uradni dolžnosti in proti kateri ni ugovora, pozvati stranko, da se izjavi o dejstvih in okolišcinah, ki so pomembna za odlocitev, ce zakon v posameznem primeru ne doloca drugacnega nacina zagotovitve možnosti stranki, da se izjavi. V tej zadevi se je tožeca stranka o dejstvih in okolišcinah lahko izjavi...

Sodba nº G 15/2004 of Gospodarski oddelek, March 14, 2006

Ker dolocba drugega odstavka 42. clena ZZavar-UPB1 postavlja izjemo od pravila, postavljenega v 1. odstavku, tožeci stranki ni mogoce odreci zaprošenega soglasja samo na podlagi tega, ker njen statut ni v skladu z dolocbo 1. odstavka 42. clena ZZavar-UPB1.

Sodba nº G 11/2004 of Gospodarski oddelek, March 14, 2006

Sodna praksa je sprejela utesnjujoco razlago dolocbe 358. clena ZZavar.

Sodba nº G 5/2005 of Gospodarski oddelek, March 14, 2006

Rok iz 1. odstavka 84. clena ZTVP-1 je prekluziven rok.

March 09, 2006

Sodba nº I Ips 76/2006 of Kazenski oddelek, March 09, 2006

Za dokoncano kaznivo dejanje davcne zatajitve po tretjem odstavku 254. clena KZ, tako kot za dejanje po prvem ali drugem odstavku tega clena, ne zadošca vložitev krive davcne napovedi, temvec mora biti dejansko dosežena vecja premoženjska korist, do katere pa lahko pride, ko je izdana dokoncna davcna odlocba, s katero je zaradi ravnanja storilca odmerjena nižja obveznost kot je predpisana.

Sodba nº I Ips 313/2005 of Kazenski oddelek, March 09, 2006

Grožnja je v izreku sodbe tako natancno opredeljena, da je iz prikazanega dogodka v zadostni meri razpoznavna ter da je grožnjo z nadaljnjo uporabo sile razumeti kot sestavni del obsojencevega obracunavanja z oškodovanko.

March 07, 2006

Sodba nº III Ips 103/2004 of Gospodarski oddelek, March 07, 2006

Pri placilu z asignacijo se poplacata dva dolga, saj dolžnik pooblasti svojega dolžnika (dolžnikovega dolžnika), da dolg namesto njemu izpolni upniku, medtem ko upnika pooblasti, da sprejme izpolnitev od njegovega (to je dolžnikovega) dolžnika. Asignacija (nakazilo) je namrec po svoji pravni naravi dvojna pooblastitev. Sestavljata jo dva enostranska pravna posla. S prvim asignant pooblasti asignata, da opravi dajatev na racun asignanta; z drugim pa asignatarja, da sprejme izpolnitev od asignata.

Sklep nº in sodba III Ips 101/2004 of Gospodarski oddelek, March 07, 2006

Posebne gradbene uzance so se uporabljale, ce sta se pogodbeni stranki zanje dogovorili ali ce je šlo za rešitev vprašanj, ki jih ZOR ni urejal (argumentum a contrario).

Sodba nº III Ips 98/2004 of Gospodarski oddelek, March 07, 2006

Ce prvi pogodbenik ponavljajoce se ne izpolnjuje svojih pogodbenih zavez in je iz njegovega vedenja mogoce sklepati, da jih tudi v prihodnje ne bo izpolnjeval, lahko drugi pogodbenik zahteva odškodnino za casovno obdobje, v katerem je prvi pogodbenik kršil svoje pogodbene obveznosti.

March 02, 2006

Sodba nº I Ips 323/2004 of Kazenski oddelek, March 02, 2006

Sklep o dokaznem predlogu (ugoditev oz. zavrnitev dokaznega predloga) je sklep procesnega vodstva, ki se lahko spremeni, vendar le utemeljeno z merili, izoblikovanimi v praksi. Med dokaznim postopkom lahko sodišce na podlagi drugacne dejstvene podlage ali zgolj spremenjene presoje zavrne izvedbo predlaganega dokaza, ce oceni, da ni pravno relevanten, da ne obstaja, ce je ocitno, da ne more biti uspešen, ce je nedosegljiv ali je njegova izvedba povezana z nesorazmernimi težavami itd.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners