Vrhovno Sodišče: Opinions issued on April 2006

April 26, 2006

Sklep nº I R 39/2006 of Civilni oddelek, April 26, 2006

Okolišcina, da bi sodnik Okrožnega sodišca v A. obravnaval vprašanje protipravnosti ravnanja Okrožnega sodišca v A. v drugi pravdni zadevi, bi lahko povzrocila dvom o morebitni nepristranskosti sodnikov Okrožnega sodišca v A., kar je tehten razlog za dolocitev drugega stvarno pristojnega sodišca.

Sklep nº I R 37/2006 of Civilni oddelek, April 26, 2006

Vrhovno sodišce ocenjuje, da samo dejstvo, da je dolžnica hcerka enega od sodnikov Višjega sodišca v A., sicer ne bi vplivalo na subjektivno nepristranskost sodnikov, ki se kaže v njihovem osebnem prepricanju v konkretni zadevi in se domneva; toda sodišce tehtno opozarja, da bi bila lahko prizadeta objektivna nepristranskost sodišca, ki mora izkljuciti vsak dvom, ki bi omajal zaupanje strank v odlocanje tega sodišca.

Sklep nº II Ips 241/2005 of Civilni oddelek, April 26, 2006

Razlogi prvostopenjskega sodišca, da predlagatelj niti do 13.4.2004 ni založil zahtevanega predujma, so res v nasprotju z listino v spisu (porocilom racunovodstva z dne 14.4.2004), da je predlagatelj zahtevani znesek placal 13.4.2004.

Sodba nº in sklep II Ips 643/2005 of Civilni oddelek, April 26, 2006

Višina neupraviceno pridobljene koristi zaradi odpadle pogodbene podlage je ugotovljena ob upoštevanju vrednosti vlaganj tožnice v tožencevo nepremicnino (ob odštetju vrednosti tožencevega dela in materiala). Zaradi tožencevega pobotnega ugovora je pomembno, kdaj in v kateri višini so se nasprotne terjatve v preteklosti srecale, zato je s pomocjo faktorja na podlagi valutne klavzule preracunana vrednost pridobljene koristi, ugotovljena na dan izdelave izvedenskega mnenja, v vrednost na dan vl...

Sodba nº II Ips 743/2005 of Civilni oddelek, April 26, 2006

Bistvena je ugotovitev sodišč, da sporna pot, na kateri je padla tožnica, ni javna površina, torej za njeno čiščenje ni zadolžena občina oziroma, po pogodbi z občino tožena stranka. Pri tej opredelitvi pa samo lastništvo zemljišča ni odločilno.

Sodba nº II Ips 2/2006 of Civilni oddelek, April 26, 2006

Pri dokaznem predlogu z izvedencem mora stranka sama določno navesti, kaj s tem dokazuje ter kako bo izvedba tega dokaza vplivala na rezultat postopka. Če dokazni predlog ni ustrezno substanciran, odsotnost strankine aktivnosti ne more nadomestiti sodišče, saj bi s tem kršilo razpravno načelo.

April 25, 2006

Sklep nº VIII Ips 112/2006 of Delovno-socialni oddelek, April 25, 2006

Na podlagi posebnih dolocb ZJU in ZObr je predhodno varstvo pravic pri delodajalcu procesna predpostavka za sodno varstvo tudi v primeru spora o prenehanju delovnega razmerja, zato je sklicevanje na dolocbo tretjega odstavka 204. clena ZDR neutemeljeno.

Sodba nº in sklep VIII Ips 56/2006 of Delovno-socialni oddelek, April 25, 2006

Ukinitev delovnega mesta pomeni tudi, da delavca ni mogoce zaposliti na istem delovnem mestu pod spremenjenimi pogoji.

Sklep nº VIII Pri 10/2006 of Delovno-socialni oddelek, April 25, 2006

Zoper sklep o nedopustitvi revizije se stranka lahko pritoži le iz razloga po drugi alinei prvega odstavka 32. clena ZDSS-1: ce odlocba sodišca druge stopnje odstopa od sodne prakse Vrhovnega sodišca glede pravnega vprašanja, ki je bistveno za odlocitev, ali ce v sodni praksi sodišc druge stopnje o tem pravnem vprašanju ni enotnosti, Vrhovno sodišce pa o tem še ni odlocalo.

Sodba nº in sklep VIII Ips 260/2005 of Delovno-socialni oddelek, April 25, 2006

Ni sprejemljivo stališce, da delavec ne more zahtevati varstva pravic pri delodajalcu in sodnega varstva zaradi prenehanja delovnega razmerja za dolocen cas, ce takega varstva ni uveljavljal ob sklenitvi delovnega razmerja.

Sodba nº VIII Ips 253/2005 of Delovno-socialni oddelek, April 25, 2006

Za zakonitost izrecenega disciplinskega ukrepa zadošca že, da je dokazan obstoj ene od kvalifikatornih okolišcin, saj zakon ne zahteva, da morajo biti podane kumulativno.

Sodba nº VIII Ips 217/2005 of Delovno-socialni oddelek, April 25, 2006

Zakonska dolocba 60. clena ZTPDR v zvezi z disciplinsko komisijo je bila jasna. Dolocala je, da ima disciplinska komisija predsednika in najmanj dva clana ter enako število namestnikov, ki se volijo za dve leti. Ne glede na to, kdaj je bila tožena stranka ustanovljena, je bila dolžna svoje delovanje podrediti veljavnim zakonskim predpisom. Ker je v zakonu doloceno, da se disciplinska komisija voli na dve leti, zacne dveletni rok delovanja disciplinske komisije teci z dnem izvolitve in ne takr...

Sklep nº VIII Ips 220/2005 of Delovno-socialni oddelek, April 25, 2006

Po drugem odstavku 376. clena ZPP revizija ni dovoljena, ce vrednost izpodbijanega dela pravnomocne sodbe, kot jo doloca 39. clen ZPP, ne presega 1.000.000,00 SIT. Ker v obravnavani zadevi vrednost spornega predmeta ne presega v zakonu dolocenega zneska, ni izpolnjen zahtevan pogoj glede dovoljenosti oziroma za vsebinsko obravnavo revizije in je sodišce zato revizijo moralo zavreci.

Sodba nº in sklep VIII Ips 72/2006 of Delovno-socialni oddelek, April 25, 2006

V spornem primeru vprašanje vrocanja za odlocitev ni bistvenega pomena, saj je bila tožba zavržena, ker ni bila vložena v skladu z dolocbo 204. clena ZDR oziroma 181. clena ZPP, na kar vrocitev odpovedi pogodbe o zaposlitvi nima nobenega neposrednega vpliva. Rezultat bi bil enak, tudi ce bi sodišce upoštevalo, da je bil tožnik z odpovedjo pogodbe o zaposlitvi seznanjen šele 8.9.2003, kot v svojih vlogah sam navaja.

Sklep nº VIII Ips 51/2006 of Delovno-socialni oddelek, April 25, 2006

V casu, ko je veljal Zakon o nacinu obracunavanja in izplacevanja plac (Uradni list RS, št. 13/93, 17/93, ZNOIP), to je v casu od marca do konca maja 1993, se dolocbe KP BS niso smele uporabljati. Po prenehanju veljavnosti ZNOIP je bilo za mesec junij 1993 dolociti placo glede na mesec februar, upoštevajoc koeficient po prvem odstavku in valorizacijo po cetrtem odstavku 119. clena KP BS.

Sodba nº VIII Ips 69/2006 of Delovno-socialni oddelek, April 25, 2006

Dejstvo, da delodajalec delavcu, ki je bil pri njem zaposlen za nedolocen cas, ne ponudi sklenitve nove pogodbe o zaposlitvi na drugem delu za dolocen cas, ne pomeni kršitve dolocbe tretjega odstavka 88. clena ZDR.

Sodba nº VIII Ips 279/2005 of Delovno-socialni oddelek, April 25, 2006

Ker je tožena stranka s tožnikom sklenila pogodbo o zaposlitvi za dolocen cas zaradi opravljanja pripravništva, pripravništva pa mu dejansko ni zagotovila, pogodba o zaposlitvi za dolocen cas iz razlogov na strani tožene stranke ni bila zakonita in se zato šteje, da je tožnik sklenil delovno razmerje za nedolocen cas.

Sklep nº VIII Ips 264/2005 of Delovno-socialni oddelek, April 25, 2006

V postopku za uveljavljanje in varstvo pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja je predvideno dvostopno odlocanje organov tožene stranke in sodno varstvo le zoper dokoncno odlocbo oziroma ce drugostopni organ tudi na ponovno zahtevo ne odloci o pritožbi.

Sodba nº VIII Ips 266/2005 of Delovno-socialni oddelek, April 25, 2006

V sodnem sporu, v katerem delavec izpodbija odlocitve delodajalca o njegovi disciplinski odgovornosti, sodišce ne izreka disciplinskega ukrepa temvec v prvi vrsti presoja le zakonitost delodajalcevih odlocitev in pri delodajalcu izrecenega disciplinskega ukrepa.

Sodba nº VIII Ips 88/2006 of Delovno-socialni oddelek, April 25, 2006

Ce je delodajalec ob odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga ali razloga nesposobnosti, zagotovil delavcu možnost sklenitve pogodbe o zaposlitvi na ustreznih delih pri drugem delodajalcu s tem, da se pravice delavca, ki so odvisne od delovne dobe pri delodajalcu, priznavajo, kot da delovna doba ne bi bila prekinjena, pa delavec z drugim delodajalcem sklene pogodbo o zaposlitvi pod temi pogoji, mu prvi delodajalec ob odpovedi pogodbe o zaposlitvi ni dolžan izplacati odpravnine.

Sodba nº VIII Ips 78/2006 of Delovno-socialni oddelek, April 25, 2006

Pri izdaji zamudne sodbe zaradi neupravicenega izostanka tožene stranke s poravnalnega ali prvega naroka za glavno obravnavo sodišce upošteva zgolj vsebino tožbe in tožbi priložene dokaze (te zgolj toliko, da preveri, ali ne gre za nasprotje med njimi in navedbami v tožbi), ne glede na to, ce je tožena stranka odgovorila na tožbo.

Sodba nº VIII Ips 109/2006 of Delovno-socialni oddelek, April 25, 2006

Ob ugotovljenem dejstvu, da se je tožena stranka seznanila s poslovnim razlogom za odpoved pogodbe o zaposlitvi že 4.7.2002, je bila odpoved z dne 22.8.2003 podana po poteku zakonskega roka iz 5. odstavka 88. clena ZDR. 30 dnevni subjektivni in 6. mesecni objektivni rok po 5. odstavku 88. clena ZDR je sicer lahko zacel teci šele po uveljavitvi ZDR, kar pa ne vpliva na zakljucek, da sta oba roka, ki ju je potrebno šteti za prekluzivna roka, že potekla.

Sodba nº VIII Ips 193/2005 of Delovno-socialni oddelek, April 25, 2006

V dohodek kandidatove družine za pridobitev republiške štipendije se vštevajo tudi prejemki iz 13. in 17. tocke 19. clena ZDoh. Prejemki iz 13. tocke 19. clena ZDoh so prejemki fizicnih oseb, ki niso rezidenti Republike Slovenije, ce je tako doloceno z mednarodno pogodbo, ki jo je ratificirala Republika Slovenija. V konkretnem primeru je to Konvencija med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo o izogibanju dvojnega obdavcevanja v zvezi z davki in dohodki iz premoženja (Uradni list Republik...

Sodba nº VIII Ips 117/2006 of Delovno-socialni oddelek, April 25, 2006

Delodajalca pri odpovedi vecjemu številu delavcev iz poslovnih razlogov ne zavezuje dolocba 3. odstavka 88. clena ZDR o preveritvi možnosti zaposlitve delavca pod spremenjenimi pogoji, itd., temvec dolocba 99. clena ZDR o ukrepih za preprecitev oziroma omejitev prenehanja delovnega razmerja ter ukrepih in kriterijih za izbiro ukrepov za omilitev škodljivih posledic prenehanja delovnega razmerja. Iz ZDR ne izhaja dolžnost delodajalca, da bi v primeru odpovedi vecjemu številu iz poslovnih razlo...

Sklep nº in sodba VIII Ips 189/2005 of Delovno-socialni oddelek, April 25, 2006

Delavcu je v postopku pri delodajalcu in v sodnem postopku zagotovljeno varstvo pravic iz delovnega razmerja (79., 80. in 83. clen ZTPDR). To pa ne zajema varstva zoper "odlocitve" delodajalca, ki predstavljajo le ugotovitev o dolocenih dejstvih, ki sama po sebi nimajo pravnih posledic.

Sklep nº III Ips 62/2005 of Gospodarski oddelek, April 25, 2006

Za dolocitev vrednosti spornega predmeta glede izpodbijanega dela pravnomocne sodbe se uporabi tecaj ob vložitvi tožbe. To velja tudi, ce se je postopek zacel na predlog za izvršbo na temelju verodostojne listine.

Sodba nº in sklep III Ips 52/2005 of Gospodarski oddelek, April 25, 2006

Ker sklep o stroških ni sklep, s katerim se je postopek pravnomocno koncal, revizija zoper tak sklep ni dovoljena.

Sodba nº III Ips 75/2005 of Gospodarski oddelek, April 25, 2006

Okolišcina zunanjega sveta je dejstvo. Uporaba poslovnega prostora je torej dejstvo.

Sodba nº III Ips 19/2006 of Gospodarski oddelek, April 25, 2006

Ko družbenik dobi zahtevano informacijo, je ne more zahtevati še enkrat.

Sklep nº III Ips 65/2005 of Gospodarski oddelek, April 25, 2006

Zoper sklep, s katerim je pritožbeno sodišce potrdilo sklep prvostopenjskega sodišca o zavrženju revizije, je revizija dovoljena ne glede na vrednost spornega predmeta.

Sodba nº III Ips 80/2005 of Gospodarski oddelek, April 25, 2006

Podpis revidentke na hrbtni strani menice pomeni t.i. skriti aval - žiro. Tako obliko poroštva se daje z indosamentom v obliki indosantovega podpisa na hrbtni strani menice.

Sodba nº III Ips 83/2005 of Gospodarski oddelek, April 25, 2006

Po dolocbi 5. tocke 70. clena ZPP sodnik ne sme opravljati sodniške funkcije, ce je v isti zadevi sodeloval v postopku pred nižjim sodišcem, arbitražo ali drugim organom. Stecajni postopek ni "ista zadeva" kot gospodarski spor, ki ga nekdo sproži zoper stecajnega dolžnika.

Sklep nº III R 14/2006 of Gospodarski oddelek, April 25, 2006

Ce sodnik meni, da so podane okolišcine, ki vzbujajo dvom o njegovi nepristranskosti (6. tocka 70. clena ZPP), sporoci to predsedniku sodišca, ki odloci o izlocitvi (2. odstavek 71. clena ZPP). Šele ce bi bili vsi sodniki sodišca izloceni, ali ce bi predsednik sodišca ocenil, da obstajajo razlogi za izlocitev vseh sodnikov, je na mestu njegov predlog za delegacijo pristojnosti po dolocbi 67. clena ZPP.

April 24, 2006

Sklep nº II Kr 6/2006 of Kazenski oddelek, April 24, 2006

Podaljšanje pripora zaradi begosumnosti in ponovitvene nevarnosti (1. in 3. tocka 1. odstavka 201. clena ZKP).

April 21, 2006

Sodba nº I Up 530/2003 of Upravni oddelek, April 21, 2006

Transferne cene s povezanimi osebami se upoštevajo najvec do višine povprecnih cen, ki veljajo za doloceno vrsto blaga in storitev na domacem ali primerljivem tujem trgu.

Sklep nº I Up 610/2006 of Upravni oddelek, April 21, 2006

Ker je tožena stranka svojo odlocbo, izdano v ponovnem postopku v zvezi s sodbo prvostopnega sodišca, oprla na drugo dejansko podlago, prvostopno sodišce ni imelo pravne podlage za to, da je novo odlocbo tožene stranke odpravilo zaradi neupoštevanja njegove prve sodbe, temvec bi moralo novo odlocbo tožene stranke presojati po vsebini.

Sklep nº I Up 606/2006 of Upravni oddelek, April 21, 2006

Že s tem, ko je postala odlocitev o tožnikovem azilu pravnomocna, pa je tudi omejitev tožnikovega gibanja, dolocena z v tem upravnem sporu izpodbijanim sklepom tožene stranke, prenehala ucinkovati.

Sklep nº I Up 609/2006 of Upravni oddelek, April 21, 2006

Prvostopno sodišce je (prvo) odlocbo tožene stranke odpravilo in ji zadevo vrnilo v ponovni postopek z napotki, ki pa bi bili za toženo stranko obvezni le v primeru, ce bi tudi pri novem odlocanju svojo odlocitev oprla na isto dejansko in pravno podlago.

Sodba nº I Up 1102/2003 of Upravni oddelek, April 21, 2006

Ocena davcne osnove za celotno poslovno leto ne more temeljiti le na razliki, ugotovljeni pri enem racunu.

Sklep nº I Up 467/2006 of Upravni oddelek, April 21, 2006

Tožena stranka v izpodbijani odlocbi ni kršila dolocb ZUP oziroma ni odlocila preuranjeno in ni izdala odlocbe, ki ni v skladu z 8. clenom ZUP, po katerem je treba v postopku ugotoviti resnicno dejansko stanje in v ta namen ugotoviti vsa dejstva, potrebna za zakonito in pravilno odlocbo. Prav tako je v izpodbijani odlocbi navedla razloge, odlocilne za presojo dokazov oziroma izjav prosilcev za azil (tožecih strank) v njihovih prošnjah.

Sklep nº I Up 440/2006 of Upravni oddelek, April 21, 2006

Ne glede na to, po kateri dolocbi ZUS uveljavlja stranka sodno varstvo, je treba najprej preizkusiti pravocasnost tožbe, in jo, ce je prepozna, zavreci zaradi tega, ne da bi se sodišce spušcalo v vsebinsko presojo. Zoper upravni akt je dovoljen „redni upravni spor“, zato je zagotovljeno drugo sodno varstvo in ni mogoc upravni spor zaradi varstva ustavne pravice.

Sodba nº I Up 450/2003 of Upravni oddelek, April 21, 2006

Utemeljenost odpisov vrednosti oziroma popravkov vrednosti dolgoročnih finančnih naložb kot davčno priznanih odhodkov se presoja v smislu 1. odstavka 12. člena ZDDPO.

Sodba nº I Up 72/2003 of Upravni oddelek, April 21, 2006

Dejstvo, da je davčni organ po izdaji odmerne odločbe izvedel, da so bili na zavezančev račun nakazani denarni zneski (prejemki za priložnostno opravljene storitve) predstavlja obnovitveni razlog.

Sodba nº I Up 1065/2003 of Upravni oddelek, April 21, 2006

Pogoje, ki morajo biti izpolnjeni, da lahko organ tržne inšpekcije začasno prepove ravnanje, za katerega je ocenjeno oziroma je podan sum, da pomeni dejanje nelojalne konkurence po določbah 13. člena ZVK, določa 28. člen ZVK v 2. alinei 2. odstavka. Po tej določbi je materialnopravna podlaga za ukrepanje organa tržne inšpekcije obstoj vložene tožbe zaradi nelojalne konkurence ali ovadbe zaradi tega dejanja. Ker se prepoved iz 2. alinee 28. člena ZVK lahko naloži samo za določen čas, ima odloč...

Sodba nº I Up 612/2003 of Upravni oddelek, April 21, 2006

Izplačana nagrada se šteje kot del plače in s tem davčno priznani odhodek, če so za njeno izplačilo izpolnjeni pogoji po splošni kolektivni pogodbi. V kolikor pa so izplačane nagrade izplačane brez obračunanih in plačanih prispevkov za socialno varnost ter davka na izplačane plače, se ne priznajo kot davčno priznani odhodki.

April 20, 2006

Sodba nº in sklep II Ips 381/2005 of Civilni oddelek, April 20, 2006

Zahtevka za placilo odškodnine za premoženjsko in nepremoženjsko škodo imata razlicno podlago in je zato treba pri odlocanju o dovoljenosti revizije upoštevati vrednost vsakega posameznega zahtevka.

Sklep nº I R 40/2006 of Civilni oddelek, April 20, 2006

Okolišcina, da je pravdna stranka državna tožilka, ne predstavlja tehtnega razloga za dolocitev drugega stvarno pristojnega sodišca.

Sodba nº II Ips 269/2005 of Civilni oddelek, April 20, 2006

Revizijsko sodišce upošteva le tiste revizijske trditve o procesnih kršitvah, ki so konkretizirane in argumentirane.

Sodba nº II Ips 17/2006 of Civilni oddelek, April 20, 2006

To, da je tožnik zahtevek za odškodnino zaradi izgube zaslužka najprej utemeljeval s trditvami, da bi po normalnem teku stvari honorarno delal pri O. K., nato pa s trditvami, da bi delal pri avtoprevoznikih D. B. in E. D., ne predstavlja spremembe tožbe. Tožnik je namrec zahteval odškodnino zaradi izgube zaslužka s popoldanskim delom avtomehanika. Ali bi (po normalnem teku stvari) to delo opravljal pri O. K. ali pri avtoprevoznikih D. B. in E. D. z vidika identitete zahtevka (in terjatve) ni ...

Sklep nº II Ips 503/2004 of Civilni oddelek, April 20, 2006

14. tocka drugega odstavka 339. clena ZPP in clen 358-11 ZPP: sodišce druge stopnje spremeni dokazno oceno brez obravnave.

Sklep nº II Ips 230/2005 of Civilni oddelek, April 20, 2006

Ce v sodbi denarna obveznost ni opredeljena kot solidarna (na upniški in/ali dolžniški strani), gre za deljivo obveznost.

Sodba nº in sklep II Ips 425/2004 of Civilni oddelek, April 20, 2006

S sklepom, s katerim sodišce ne dovoli spremembe tožbe, postopek ni pravnomocno koncan. Zato revizija ni dovoljena.

Sklep nº I R 38/2006 of Civilni oddelek, April 20, 2006

Zavrnitev predloga, ceprav je možna združitev pravd: gre namrec le za procesno nujnost.

Sodba nº II Ips 827/2005 of Civilni oddelek, April 20, 2006

Solidarno odgovornost povzrociteljev škode je v skladu z dolocbama 206. clena in prvega odstavka 414. clena ZOR. Vsak dolžnik solidarne obveznosti odgovarja upniku za celo obveznost in lahko upnik zahteva njeno izpolnitev od kogar hoce, vse dotlej, dokler ni popolnoma izpolnjena. Porazdelitev notranjega razmerja odgovornosti je stvar solidarnih dolžnikov samih.

Sklep nº II Ips 120/2005 of Civilni oddelek, April 20, 2006

Odškodnina za odvzeto nepremicnino se ugotovi na podlagi vrednosti nepremicnine, dolocene po namembnosti zemljišca po prostorskem planu in ne po dejanski rabi zemljišca v casu izdaje sklepa o zacetku razlastitvenega postopka.

Sodba nº I Up 374/2006 of Upravni oddelek, April 20, 2006

Ce gre za gradnjo, ki ni skladna z odlocbo o priglasitvi del, in je v inšpekcijskem postopku ugotovljeno, da ne gre za enostavni objekt, mora investitor pridobiti ustrezno gradbeno dovoljenje, saj priglasitve del po ZGO-1 ni vec.

Sklep nº I Up 375/2006 of Upravni oddelek, April 20, 2006

Ob prošnji za oprostitev placila taks mora predlagatelj predložiti dokazila.

Sodba nº I Up 1153/2003 of Upravni oddelek, April 20, 2006

Tožnica pri menjavi deviz ni bila oškodovana. Ker je menjalnici prodala devize, je zanjo veljala menjalniška nabavna vrednost in ne menjalniška prodajna vrednost kot zmotno meni tožnica, ki velja za primer, ko menjalnica prodaja devize.

Sodba nº I Up 548/2005 of Upravni oddelek, April 20, 2006

Tudi nezazidana stavbna zemljišca se vrednotijo kot kmetijska zemljišca, ce ob podržavljenju niso bila komunalno opremljena ali jih ni bilo mogoce tako opremiti brez vecjih stroškov.

Sodba nº I Up 89/2004 of Upravni oddelek, April 20, 2006

Ker gre pri zapisniku za javno listino v smislu dolocbe 1. odstavka 80. clena ZUP, velja pravna domneva resnicnosti. Za dokazano se šteje, kar se v njem potrjuje ali doloca. Samo tisti deli zapisnika, h katerim da zaslišanec pripombe, da niso pravilno sestavljeni, ne pridobijo znacaja javne listine.

Sodba nº I Up 543/2004 of Upravni oddelek, April 20, 2006

Pri presoji pravilnosti uporabe dolocbe 3. tocke 1. odstavka 150. clena ZGO-1, na kateri temelji odlocba organa prve stopnje, je treba upoštevati tudi prehodne dolocbe ZGO-1 (1. odstavek 202. clena).

Sodba nº I Ips 147/2005 of Kazenski oddelek, April 20, 2006

Z odlocbo o izbrisu obsodbe iz kazenske evidence prenehajo tudi vse njene pravne posledice, vendar pa to niso stroški kazenskega postopka. Pravne posledice obsodbe so posebni institut kazenskega prava in se nanašajo na prenehanje oziroma izgubo dolocenih pravic ali na prepoved pridobitve dolocenih pravic ter nastanejo za storilca na podlagi zakona. Odlocitev sodišca v obsodilni sodbi, da mora obsojenec placati stroške kazenskega postopka, je torej sestavina sodbe in ne njena pravna posledica....

Sodba nº I Ips 150/2005 of Kazenski oddelek, April 20, 2006

Ce obsojenec kazni, izrecene s prejšnjo sodbo, še ni prestal, je sodišce dolžno izreci enotno kazen v skladu z dolocbo 1. odstavka 48. clena KZ, ce ne gre za izjemi od tega pravila, doloceni v 2. in 3. odstavku 48. clena KZ.

Sodba nº I Ips 262/2005 of Kazenski oddelek, April 20, 2006

Uveljavljanje zmotne ugotovitve dejanskega stanja z zahtevo za varstvo zakonitosti ni dopustno.

Sodba nº I Ips 127/2006 of Kazenski oddelek, April 20, 2006

Presoja obstoja pripornega razloga ponovitvene nevarnosti.

Sodba nº I Ips 122/2006 of Kazenski oddelek, April 20, 2006

Uveljavljanje zmotne oziroma nepopolne ugotovitve dejanskega stanja z zahtevo za varstvo zakonitosti ni dopustno.

Sodba nº I Ips 244/2005 in I Ips 278/2005 of Kazenski oddelek, April 20, 2006

Ne gre za navidezni odkup, ce je obsojeni tajnemu policistu izrocil vzorec mamila, za katerega ta ni placal nicesar.

Sodba nº I Ips 204/2005 of Kazenski oddelek, April 20, 2006

Izpovedba price ni bila pridobljena ne s kršitvijo ustavno zagotovljenih clovekovih pravic ali temeljnih svobošcin, ne s kršitvijo dolocb ZKP, zaradi katerih bi zakon dolocal, da se sodba na izpovedbo ne sme opirati, zato ni nedovoljen dokaz, zapisnik o tej izpovedbi pa je sodišce prebralo v skladu z zakonom, ker price ni bilo mogoce najti.

Sodba nº I Ips 23/2006 of Kazenski oddelek, April 20, 2006

Vloge z žaljivo vsebino ni mogoce razumeti tako, da je vložena pri obrambi pravic, ce je vložena v fazi postopka, ko ni na razpolago pravnih sredstev (je odlocitev že pravnomocna).

Sodba nº I Ips 270/2005 of Kazenski oddelek, April 20, 2006

S pravnomocnostjo sodbe nastopi domneva, da je dejansko stanje pravilno ugotovljeno oziroma je takšno, kot ga je ugotovilo sodišce prve oziroma druge stopnje, mogoce oziroma dopustno pa ga je izpodbijati le v zakonu posebej dolocenih primerih (z izrednim pravnim sredstvom obnove postopka), ne pa z zahtevo za varstvo zakonitosti.

Sodba nº I Ips 167/2005 of Kazenski oddelek, April 20, 2006

Institut nadaljevanega kaznivega dejanja se uporabi ob danosti vsaj enega spremenljivega elementa in stalnih elementov: istost oziroma istovrstnost kaznivega dejanja, casovna povezanost dejanj in (subjektivni) enoten psihicni odnos storilca. Problematizirana istovrstnost obsega ne samo isto kaznivo dejanje, pac pa tudi razlicne oblike kaznivih dejanj, ki so lahko zajete v razlicnih kazensko-pravnih dolocbah (clenih). Tako je istovrstnost kaznivega dejanja podana ob ponovitvi istega dejanja v ...

Sodba nº I Ips 222/2005 of Kazenski oddelek, April 20, 2006

Pri ocitku relativno bistvene kršitve postopka je treba navesti s katerim konkretnim ravnanjem je sodišce kršilo postopkovna dolocila, možnost vpliva (pritožba) oziroma vpliv (zahteva za varstvo zakonitosti) na zakonitost izpodbijane sodbe ter manifestacijo tega vpliva (dejstvo, ki naj bi ga sodišce zaradi kršitve napacno ugotovilo in vzrok zmotne ugotovitve).

Sodba nº I Ips 179/2005 of Kazenski oddelek, April 20, 2006

Procesna kršitev iz preiskave, ko obsojenec ni bil obvešcen o zaslišanju obremenilne price, je bila kasneje odpravljena, ko je bila prica zaslišana še dvakrat na glavni obravnavi, obakrat v navzocnosti obsojenca in njegovega zagovornika, ki sta imela možnost prici postavljati vprašanja in dajati pripombe na njeno izpovedbo, zato obsojencu niso bile kršene pravice do obrambe.

April 19, 2006

Sodba nº I Up 559/2006 of Upravni oddelek, April 19, 2006

Tožena stranka mora pred izdajo odlocbe razcistiti, ali je posamezna izjava prosilca, zapisana v prošnji, ki jo prosilec poda na obrazcu pred pristojnim organom, zgolj napaka v prevodu ali zapisu, ali pa gre za zavestno zavajanje oziroma zlorabo postopka s strani prosilca. Tožena stranka mora tudi navedbe prosilca pred vložitvijo prošnje za azil presoditi tudi z vidika, ali taka izjava pomeni namero za vložitev prošnje za azil. Ker tega v tem primeru tožena stranka ni storila in tudi ne ustre...

Sodba nº I Up 541/2006 of Upravni oddelek, April 19, 2006

Pristojni organ je pri izdaji novega upravnega akta vezan na pravno mnenje sodišca in na njegova stališca, ki se ticejo postopka.

Sodba nº I Up 1425/2005 of Upravni oddelek, April 19, 2006

Status žrtve vojnega nasilja – otroka umrlega ali pogrešanega v okoliščinah za priznanje statusa žrtve vojnega nasilja, lahko dobi le oseba, ki je bila ob smrti takega starša otrok, to pa je do starosti 18 let.

Sodba nº I Up 1405/2005 of Upravni oddelek, April 19, 2006

Če stranka delno izpolni obrazec za uveljavljanje neposrednega plačila v kmetijstvu, je treba šteti, da je vloga podana in jo obravnavati kot nepopolno v skladu s 67. členom ZUP.

Sodba nº I Up 437/2005 of Upravni oddelek, April 19, 2006

Če se dela, ki jih je stranka v času vojne agresije na Slovenijo opravljala, ne štejejo za dela iz 1. in 2. člena ZVV, se odločba, s katero je taki osebi status vojnega veterana priznan, lahko razveljavi po nadzorstveni pravici zaradi očitne zmotne uporabe materialnega predpisa, seveda le v predpisanem roku.

April 18, 2006

Sklep nº II Ips 469/2005 of Civilni oddelek, April 18, 2006

Po dolocbi 68. clena ZN notar na zahtevo upravicene osebe (upnika) potrdi (z notarskim zapisnikom) tudi druga dejstva, ki so v dolocbi prvega odstavka navedene zakonske dolocbe primeroma našteta, med drugim tudi izjavo, ki jo daje stranka zato, da bi dosegla kakšen pravni ucinek. Za potrditev (zapis) takšne upnikove izjave pa dolžnikovo sodelovanje ni potrebno.

April 13, 2006

Sklep nº II Ips 225/2005 of Civilni oddelek, April 13, 2006

Revizija proti sklepu ni dovoljena, ker jo je vložila stranka sama, namesto preko odvetnika.

Sklep nº II Ips 125/2006 of Civilni oddelek, April 13, 2006

Vrednostni kriterij dovoljenosti revizije je treba upoštevati tudi takrat, kadar je revizija vložena proti odlocbi pritožbenega sodišca v zvezi s prvostopenjsko vmesno sodbo. Za odlocanje je v takšnem primeru relevantna vrednost posameznega zahtevka z razlicno podlago.

Sklep nº II Ips 230/2006 of Civilni oddelek, April 13, 2006

Pravni interes za preizkus konkretne zadeve pred revizijskim sodišcem ni in ne more biti samo vprašanje, na katerega želi stranka odgovor (ali na nacelni ravni ali zaradi morebitnih drugih sodnih sporov - možno predhodno vprašanje za morebitni odškodninski zahtevek v bodoci pravdi), ampak je potreben pravni interes v konkretni zadevi.

Sklep nº I R 30/2006 of Civilni oddelek, April 13, 2006

Odlocanje o prehodu zapušcine na dedice, med katerimi je tudi predsednik sodišca, ki naj odloci v zadevi, bi lahko otežilo medsebojne odnose pri delu sodišca; poleg tega pa bi objektivno lahko prišlo do dvoma v nepristranskost postopka. Zato so podani tehtni razlogi za dolocitev pristojnosti drugega sodišca.

Sklep nº II Ips 272/2005 of Civilni oddelek, April 13, 2006

Napoved uveljavljanja premoženjskopravnega zahtevka v kazenskem postopku ne pretrga zastaranja odškodninske terjatve.

Sodba nº II Ips 88/2005 of Civilni oddelek, April 13, 2006

Po 26.clenu URS, ki vsakomur omogoca pravico do povracila škode, je na pasivni strani dolocen tisti organ, ki je povzrocil škodo v zvezi z opravljanjem službe ali kakšne druge dejavnosti. Ce gre za dejavnost države, je zanj odgovorna Republika Slovenija, za organe lokalnih skupnosti organizacija lokalne samouprave, za nosilca javnih pooblastil pa tisti, ki jih izvaja. Ker je funkcijo prejšnjega Izvršnega sveta SRS in Zveznega izvršnega sveta prevzela vlada Republike Slovenije, torej državni o...

Sklep nº II Ips 124/2006 of Civilni oddelek, April 13, 2006

Neobrazložena zavrnitev predlaganega dokaza pa ni v skladu s procesnimi pravili, ki naj strankam omogocijo v ustavi doloceno enako varstvo pravic v postopku pred sodišcem (22. clen Ustave Republike Slovenije, Ur. l. RS, št. 33/91-I do 69/04). Ker v sporu, v katerem je tožnik dokazoval, da je padel s plocnika, toženka pa je dokazovala, da je padel s strehe in so nekatere od zaslišanih pric razlicno izpovedovale o dogodku, sodišce ni izvedlo vseh predlaganih dokazov, je toženki z nezakonito zav...

Sodba nº in sklep II Ips 284/2005 of Civilni oddelek, April 13, 2006

Vojaškemu poveljniku ni mogoce ocitati nedovoljenega ravnanja pri vodenju vaje preskoka preko naletne gredi, ce je bil tožnik na sistematskem pregledu en mesec pred poškodbo kolena spoznan za sposobnega za vojaško službo brez omejitev in pri zdravniku v vojašnici ni niti zahteval niti pridobil kakršnegakoli zdravniškega spricevala, ceprav se je pred opravljanjem vaje pri poveljniku ustno skliceval na prejšnjo poškodbo kolena iz casa pred služenjem vojaškega roka.

Sodba nº in sklep II Ips 28/2005 of Civilni oddelek, April 13, 2006

Ustava in ZOR nikjer ne dolocata, da je nekomu, ki je že poškodovan, dovoljeno poslabšati njegovo zdravstveno stanje. Nasprotno, celo ZOR, ki ima v 155. clenu preozko definicijo nepremoženjske škode, to opredeljuje kot povzrocitev telesnih ali duševnih bolecin ali strahu drugemu. Tožnik je zaradi teka 26.2.1995 utrpel poslabšanje njegovega predhodnega degenerativnega obolenja in tožena stranka v reviziji to priznava. Ce je izvedenec pojasnil, da pri teku ni bil poškodovan, še ne pomeni, da ni...

Sodba nº II Ips 150/2005 of Civilni oddelek, April 13, 2006

Tožnica v reviziji poudarja novelo ZIKS-A (Uradni list RS, št. 59/02), ki je s spremembo 145.c clena naknadno omogocila odškodninske zahtevke zaradi nezmožnosti uporabe ali upravljanja premoženja ali drugih izgubljenih dobickov po pravilih odškodninskega prava za cas od pravnomocnosti razveljavitve kazni zaplembe premoženja dalje. Toda njen tožbeni zahtevek ni utemeljen, ker nepremicnin oziroma premoženja ni vec, ker je bilo celotno podjetje J. K. likvidirano.

Sodba nº II Ips 93/2006 of Civilni oddelek, April 13, 2006

Za to, da bi sodišce v ponovljenem postopku (po razveljavljeni sodbi) ponovno izvajalo dokaze, ki so bili že izvedeni, mora biti podan konkreten in utemeljen razlog.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2019, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners