Vrhovno Sodišče: Opinions issued on April 2006

April 13, 2006

Sodba nº II Ips 780/2005 of Civilni oddelek, April 13, 2006

Preživninski zavezanec mora preživninsko obveznost izpolniti tako, kot je doloceno v izvršilnem naslovu.

Sodba nº in sklep II Ips 215/2005 of Civilni oddelek, April 13, 2006

Do neupravicene pridobitve oziroma do prikrajšanja ni prišlo, dokler je imel tožnik skupno-lastninski delež na sporni nepremicnini, ki je bila v celoti podarjena hcerki. Ko pa je ta prodala nepremicnino tretjim, s tem pa tudi naknadno ugotovljeni tožnikov 34 % delež, je postala neupraviceno obogatena za tisti del kupnine, ki bi ob pravilni sklenitvi in izpolnitvi prodajne pogodbe pripadal tožniku. Ker pa je bil tožnikov 34 % delež sporne nepremicnine sodno ugotovljen šele po opravljeni prodaj...

Sodba nº II Ips 29/2006 of Civilni oddelek, April 13, 2006

Zahteva za pravocasno grajanje napake je dolocena v korist prevzemnika posla, tako kot tudi rok za vložitev tožbe zaradi sodnega uveljavljanja jamcevalnega zahtevka. Ce prevzemnik te svoje pravice ne uveljavlja, pac pa se z narocnikom dogovori drugace, je tako ravnanje v skladu s splošnim nacelom o svobodi urejanja obligacijskih razmerjih iz 10. clena ZOR. V takem primeru je grajanje lahko pravocasno zaradi drugacnega dogovora strank.

Sodba nº II Ips 87/2006 of Civilni oddelek, April 13, 2006

V tej pravdi je že pravnomocna in revizijsko preizkušena vmesna sodba, v kateri je jasno razmejeno, da gre sedaj za drugo škodo in ne za tisto, ki jo je s placilom zneska 12.000.000 pred pravdo poravnala tožena stranka. Zato so neutemeljene vse revizijske trditve, ki ponovno obravnavajo vprašanje, za katero škodo gre v tem postopku. Predmet tega nadaljnjega postopka je samo odlocitev o višini škode oziroma dolocitev odškodnine zanjo.

Sodba nº I Up 453/2005 of Upravni oddelek, April 13, 2006

Od pravilne ugotovitve statusa zemljišc ob podržavljenju je odvisna pravilna uporaba materialnega prava.

Sklep nº I Up 485/2006 of Upravni oddelek, April 13, 2006

Odlocba o odmeri sodnih taks se izda na zahtevo taksnega zavezanca.

Sklep nº I Up 1387/2005 of Upravni oddelek, April 13, 2006

Sklep o odmeri sodne takse, ki je izdan na strankino zahtevo in upošteva pravilno število tock in njihovo vrednost, je zakonit.

Sodba nº I Up 1323/2005 of Upravni oddelek, April 13, 2006

Za presojo okolišcin (lastnina in drugo) ali je kmetija zašcitena ali ne, so merodajni uradni podatki zemljiške knjige.

Sodba nº I Up 457/2006 of Upravni oddelek, April 13, 2006

Sklep o zacasni odredbi, izdan na podlagi dolocb ZIZ v casu odlocanja o tožnikovi prošnji za dodelitev brezplacne pravne pomoci ni bil izvršljiv, ker je tožnik zoper sklep vložil pravocasen ugovor. Ker vloženi ugovor po ZIZ preprecuje izvršbo izdane zacasne odredbe, je tožnik v casu odlocanja z navedenim premoženjem lahko razpolagal in je bilo zato, glede na dolocbo 3. odstavka 19. clena ZBPP, navedeno premoženje potrebno upoštevati pri odlocanju o dodelitvi brezplacne pravne pomoci.

Sodba nº I Up 1462/2003 of Upravni oddelek, April 13, 2006

Pred pridobitvijo odlocbe o izpolnjevanju pogojev za opravljanje gostinske dejavnosti je potrebno predhodno pridobiti uporabno dovoljenje v skladu z bodoco namembnostjo poslovnega prostora.

Sodba nº I Up 448/2004 of Upravni oddelek, April 13, 2006

Lakirnice po ZVO predstavljajo potencialno nevarnost za okolje. Zato je bila na podlagi ZVO tudi sprejeta Uredba o emisiji snovi v zrak iz lakirnic, ki doloca standarde za obratovanje takih naprav. Šele v postopku izdaje uporabnega dovoljenja pa se ugotovi, ali taka naprava lahko obratuje in pod kakšnimi pogoji.

Sodba nº I Up 1375/2005 of Upravni oddelek, April 13, 2006

Tožena stranka (obcina), ki je lastnik parcele, ki je predmet denacionalizacije, je kljub zahtevku tretje osebe, ki izlocuje parcelo, to parcelo dolžna vrniti in ne gre za predhodno vprašanje.

Sklep nº I Up 444/2006 of Upravni oddelek, April 13, 2006

Zahteva za izdajo zacasne odredbe je vedno vezana na tožbo. Ker tožnik ni izkazal procesne predpostavke za vložitev tožbe po 2. odstavku 26. clena ZUS, je vložil tožbo prezgodaj, kar je razlog za njeno zavrženje. To pa je tudi razlog za zavrženje predlagane zacasne odredbe.

Sklep nº I Up 558/2006 of Upravni oddelek, April 13, 2006

Če ne gre za akt, ki se prisilno izvršuje, niso izpolnjeni zakonski pogoji za izdajo začasne odredbe po 1. odstavku 69. člena ZUS.

Sodba nº I Up 362/2005 of Upravni oddelek, April 13, 2006

Obnovitveni razlog iz 1. točke 249. člena ZUP ni podan, če bi dokaz, s katerim tožnik izkazuje obnovitveni razlog, lahko predložil v prvotnem postopku.

Sodba nº I Ips 188/2005 of Kazenski oddelek, April 13, 2006

Da bi se kazen, ki jo je izrekel sodnik za prekrške, lahko vštevala v sankcijo, izreceno za kaznivo dejanje, bi morala biti tudi prestana, denarna kazen za prekršek torej placana.

Sodba nº I Ips 345/2005 of Kazenski oddelek, April 13, 2006

Zahteva, s katero zagovornik izpodbija pravnomocni sklep o odmeri stroškov postopka (potrebnih izdatkov obdolženca in potrebnih izdatkov ter nagrade zagovornika), je vložena v obdolžencevo korist ter je zato tudi dovoljena. Ugotovljeno situacijo pa je treba razlikovati od položaja, v katerem je zagovornik obdolžencu postavljen po uradni dolžnosti ter v svojem imenu priglaša stroške kazenskega postopka.

Sodba nº I Ips 112/2006 of Kazenski oddelek, April 13, 2006

Opis kaznivega dejanja prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države ni nejasen oziroma nerazumljiv zgolj zaradi tega, ker vsebuje zakonske znake vec alternativno naštetih izvršitvenih oblik.

Sodba nº I Ips 359/2005 of Kazenski oddelek, April 13, 2006

Pripadnik narodnostne skupnosti ni neposredni oškodovanec, zato ne more prevzeti kazenskega pregona kot oškodovanec kot tožilec.

Sodba nº I Ips 285/2005 of Kazenski oddelek, April 13, 2006

Brez konkretnih navedb, v cem naj bi bile kršitve zakona, sodišce ocitanih kršitev ne more preizkusiti.

Sodba nº I Ips 81/2005 of Kazenski oddelek, April 13, 2006

Zakonski in dejanski opis kaznivega dejanja je treba presojati celovito. Iz zakonskega opisa izhaja, da je obsojenec uporabil silo zoper oškodovanko, z namenom, da bi jo prisilil k spolnemu obcevanju. Iz dejanskega opisa obsojencevega ravnanja nedvoumno izhaja tudi zakonski znak, za katerega zahteva trdi, da ga v opisu ni, saj je razvidno, da je bil njegov namen doseci spolni odnos.

Sodba nº I Ips 31/2006 of Kazenski oddelek, April 13, 2006

Sodišce ni vezano na nobena posebna formalna dokazna pravila in ne z njimi omejeno, morajo pa zakljucki o obstoju odlocilnih dejstev izhajati iz skrbne presoje vseh dokazov, logicnega sklepanja in iz splošnih življenjskih izkušenj ter jih mora sodišce tudi razumno utemeljiti.

Sodba nº I Ips 16/2006 of Kazenski oddelek, April 13, 2006

Ce se sodišce ne opredeli posebej do zatrjevanih nasprotij, ki za drugacno dokazno presojo niti niso odlocilna, ne gre za bistveno kršitev dolocb kazenskega postopka.

Sodba nº I Ips 342/2005 of Kazenski oddelek, April 13, 2006

Zahteve za varstvo zakonitosti ni mogoce vložiti zaradi zmotne ali nepopolne ugotovitve dejanskega stanja.

Sodba nº I Ips 369/2005 of Kazenski oddelek, April 13, 2006

Ce obdolženi ne napove pritožbe je v enakem položaju, kot ce se izrecno odpove pravici do pritožbe ali jo umakne, in izjave ne more preklicati.

Sodba nº I Ips 81/2006 of Kazenski oddelek, April 13, 2006

Kaznivo dejanje je v izreku sodbe opredeljeno z vsemi zakonskimi znaki, zato niso podane uveljavljane kršitve zakona, poleg tega pa je zahteva vložena zaradi zmotne ugotovitve dejanskega stanja in zato neutemeljena.

Sodba nº I Ips 387/2005 of Kazenski oddelek, April 13, 2006

Zahteva ne uveljavlja nobene kršitve kazenskega zakona ali kazenskega postopka, zato ji ni mogoce ugoditi.

Sodba nº I Ips 135/2005 of Kazenski oddelek, April 13, 2006

Kaznivo dejanje izsiljevanja po 1. odstavku 218. clena KZ stori oseba, ki s silo ali grožnjo pridobi protipravno premoženjsko korist ali izterja dolg. Sila pomeni uporabo moci proti drugi osebi tako, da se ta oseba sploh nima možnosti sama odlocati (absolutna sila) ali pa se odloci, vendar pa je ta odlocitev izsiljena oziroma ni izraz njene lastne volje (kompulzivna sila). O grožnji pa govorimo tedaj, ce storilec predoci drugi osebi neko neugodnost, ki ga v prihodnje caka, kolikor ne bo ravna...

Sodba nº I Ips 341/2005 of Kazenski oddelek, April 13, 2006

Zmotna ugotovitev dejanskega stanja ni razlog za vložitev zahteve za varstvo zakonitosti.

Sodba nº I Ips 57/2005 of Kazenski oddelek, April 13, 2006

Oškodovanceva hoja po cestišcu v nasprotju s predpisi lahko prispeva k nastanku prometne nesrece, vendar pa v obravnavani zadevi oškodovanec ni prispeval k nastanku kriticne prometne situacije, saj bi obsojenec glede na nacin vožnje vanj trcil, cetudi bi pešec v metrskem pasu od desnega roba vozišca, gledano iz smeri obsojenceve vožnje, hodil v smeri proti obsojencu.

Sodba nº I Ips 39/2005 of Kazenski oddelek, April 13, 2006

Surovo ravnanje v smislu kaznivega dejanja po 201. clenu KZ je vec kot grdo ravnanje, saj pomeni globlji poseg v telesno ali duševno celovitost oškodovanca in ga je treba presojati glede na okolišcine vsakega konkretnega primera ter oceniti, ali so ravnanja usmerjena v vzgajanje ali pa je storilcevo ravnanje že pomenilo surovo ravnanje, pri cemer je treba upoštevati mladoletnikovo starost, telesno in duševno razvitost, zdravstveno stanje, trajanje in kraj disciplinskih ukrepov in podobno.

April 12, 2006

Sodba nº I Up 660/2003 of Upravni oddelek, April 12, 2006

Potrditev negativne ocene sodniške službe ni vsebinska odlocitev Sodnega sveta in zato v njegovi odlocbi ni treba napisati vsebinskih razlogov za potrditev take ocene, ki pomeni hkrati tudi prenehanje sodniške funkcije. Vsebinska odlocitev je v pristojnosti personalnega sveta, s potrditvijo take ocene pa Sodni svet presodi zakonitost sprejema te ocene.

Sklep nº I Up 463/2006 of Upravni oddelek, April 12, 2006

Ni opravicljiv razlog za vrnitev v prejšnje stanje, ce odvetnik kljub zahtevi strank ne vloži pritožbe zoper sodbo (prvostopnega sodišca), ki mu je pravilno vrocena. Na odlocitev v stvari ne vpliva dejstvo, da gre za zadevo azila, saj ZAzil glede vrnitve v prejšnje stanje oz. opravicljivega razloga za vrnitev v prejšnje stanje nima posebnih dolocb, in tudi ne teža pravnih posledic, ki zaradi tega nastanejo. Razmerje med pooblašcencem in stranko je civilnopravno razmerje in zato posledice, ki ...

Sklep nº I Up 471/2006 of Upravni oddelek, April 12, 2006

Procesna predpostavka za vložitev predloga za izdajo zacasne odredbe po 1. odstavku 69. clena ZUS je poleg vložene tožbe med drugim tudi dokaz, da je tožnik predlagal pristojnemu upravnemu organu zacasno zadržanje izvršitve izpodbijane odlocbe, pa je ta organ predlog zavrnil oziroma o njem ni odlocil v 7 dneh.

Sodba nº I Up 425/2006 of Upravni oddelek, April 12, 2006

Tožnica pa niti v tožbi zoper izpodbijano odlocbo tožene stranke niti v pritožbi zoper izpodbijano sodbo ni navedla okolišcin, ki naj bi jih ugotavljali v azilnem postopku in ki naj bi dokazovale, da njena prošnja za azil ni ocitno neutemeljena.

Sklep nº I Up 464/2006 of Upravni oddelek, April 12, 2006

Tožniki, ki so umaknili vloge za azil, so izkazali vse formalne pogoje za izdajo zacasne odredbe za zadržanje izvršitve sklepa o predaji tožnikov pristojni državi za odlocanje o azilu, izkazali pa so tudi verjeten obstoj težko popravljive škode.

Sklep nº I Up 766/2003 of Upravni oddelek, April 12, 2006

Ker sta tožnika tožbo vložila kot podredni zahtevek za primer, ce sodišce ne bi ugodilo njunemu predlogu za vrnitev v prejšnje stanje in hkrati vložila pritožbo ter tudi predlog za obnovo postopka, je sodišce pravilno zavrglo njuno tožbo zaradi varstva ustavnih pravic, ker obstoji drugo sodno varstvo.

Sklep nº I Up 153/2006 of Upravni oddelek, April 12, 2006

Pri pravici iz 93. clena Ustave RS (parlamentarna preiskava) ne gre za ustavno pravico v smislu clovekove pravice oziroma temeljne svobošcine, temvec za pravico, ki je procesnega znacaja. Že oznacba preje navedenega clena Ustave RS (parlamentarna preiskava) pomeni, da v teh primerih, v zvezi s procesnimi pravicami poslancev - oziroma pravico Državnega sveta, ne gre za možnost sodnega varstva ob sprejetih aktih ali kršitvah z dolocenimi dejanji, pac pa za izkljucno procesna dejanja znotraj Drž...

Sodba nº I Up 510/2006 of Upravni oddelek, April 12, 2006

Ce prosilec vloži prošnjo za azil pod lažnim imenom, se ta zavrne kot ocitno neutemeljena.

Sodba nº I Up 519/2006 of Upravni oddelek, April 12, 2006

Tožena stranka je utemeljeno dvomila v resnicnost izjav obeh prosilcev za azil, saj se njuni izjavi o okolišcinah oz. dogodkih, ki so pomembne za odlocanje, pomembno razlikujeta in je glede na navedeno pravilna njena ocena, da sta tožnika s svojimi kontradiktornimi izjavami vnesla dvom tudi v resnicnost vseh svojih nadaljnjih navedb in trditev in jih zato tožena stranka upraviceno ni mogla sprejeti za verodostojne.

Sodba nº I Up 454/2006 of Upravni oddelek, April 12, 2006

ZAzil ne doloca roka, kdaj mora oseba vložiti prošnjo za azil, vendar za tujce, ki nezakonito vstopajo v državo, doloca, da morajo v najkrajšem možnem casu zaprositi za azil pri pristojnem organu.

Sodba nº I Up 509/2006 of Upravni oddelek, April 12, 2006

ZAzil sicer ne doloca roka, kdaj mora oseba vložiti prošnjo za azil, vendar za tujce, ki nezakonito vstopajo v državo, v 1. odstavku 8. clena doloca, da morajo zaprositi za azil pri pristojnem organu v najkrajšem možnem casu.

Sodba nº I Up 447/2006 of Upravni oddelek, April 12, 2006

Tudi, če je kandidaturo za predsednika sodišča vložilo več kandidatov, ki izpolnjujejo pogoje, lahko sodni svet ministru v imenovanje predlaga le enega kandidata.

April 11, 2006

Sodba nº in sklep VIII Ips 28/2006 of Delovno-socialni oddelek, April 11, 2006

Zakon neredno izplacevanje plac v dolocenem obdobju šteje za razlog na strani delodajalca. Ce delodajalec ne more izpolnjevati teh svojih obveznosti, imajo delavci možnost izredno odpovedati pogodbe o zaposlitvi.

Sodba nº VIII Ips 74/2006 of Delovno-socialni oddelek, April 11, 2006

Ce delavec pride na delo, racunajoc na ponovno podaljšanje delovnega razmerja za dolocen cas, pa do tega ne pride, tudi en dan dela vec sam po sebi ne pomeni, da je delavec "ostal na delu". Delovno razmerje za dolocen cas se lahko sklene le izjemoma, v primerih, ki so v zakonu izrecno našteti (17. clen ZDR (1990)). Eden od takih primerov je tudi zacasno povecan obseg dela. Toda, ce sodišce ugotovi, da ta razlog ni dokazan, je pravilna presoja, da za sklenitev delovnega razmerja za dolocen cas...

Sklep nº VIII Ips 40/2006 of Delovno-socialni oddelek, April 11, 2006

V obravnavani zadevi je zakonska dolocba za oba zahtevka sicer ista, isti je tudi razlog (izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi s strani delavca), na katerega zakon veže obe pravici. Vendar to ne pomeni, da gre za zahtevka, ki bi imela isto dejansko in pravno podlago. Ker ob tem vrednost izpodbijanega dela pravnomocne sodbe za nobenega od zahtevkov ne presega z zakonom dolocenega zneska, za vsebinsko obravnavo revizije ni izpolnjen zahtevan pogoj.

Sodba nº VIII Ips 216/2005 of Delovno-socialni oddelek, April 11, 2006

Delo (opravila, zadolžitve) v casu dežurstva in straže predstavlja posebno obliko dela, vezano na naravo in organizacijo dela v vojski, ki utemeljuje tudi razlicno placilo: kot redno delo, ki ga delavec opravi v okviru svojih rednih delovnih zadolžitev; kot nadurno delo, kolikor opravlja delo preko rednega delovnega casa; preostali cas pa se obracuna v višini 60% nadomestila osnovne place.

Sklep nº VIII Ips 61/2006 of Delovno-socialni oddelek, April 11, 2006

Delavka je v casu, ko je veljala PZ sklenjena za dolocen cas, s tožbo zahtevala, da sodišce ugotovi, da je delovno razmerje sklenila za nedolocen cas. V katerih primerih lahko delavec takoj zahteva sodno varstvo, je doloceno v tretjem in cetrtem odstavku 204. clena ZDR. Za ugotovitev, v casu trajanja delovnega razmerja, da je bilo delovno razmerje sklenjeno za nedolocen cas, ni podlage v navedenih dolocbah ZDR. Delavka bi zato morala postopati po prvem in drugem odstavku 204. clena ZDR.

Sodba nº VIII Ips 219/2005 of Delovno-socialni oddelek, April 11, 2006

Delodajalec je kot najemnik sklenil najemno pogodbo za gostinski lokal, v katerem so delali njegovi delavci. Najemnik je prevzel tudi delavce, najemodajalec - delodajalec pa se je zavezal, da bo delavce sprejel nazaj v delovno razmerje, ce bo najemna pogodba prenehala pred potekom dveh let. Ker je najemna pogodba prenehala pred potekom navedenega casa, je delodajalec dolžan sprejeti delavce nazaj v delovno razmerje.

Sodba nº VIII Ips 60/2006 of Delovno-socialni oddelek, April 11, 2006

I. Glede na to, da je bilo pri toženi stranki prihajanje na delo pod vplivom alkohola prepovedano, glede na ugotovljene okolišcine tožnikovega dela, ki so zahtevale popolno treznost in pozornost pri delu in glede na dokaj visoko stopnjo alkoholiziranosti, ugotovljeno z alkotestom ter glede na ugotovitev, da je tožnik pred prihodom na delo užival alkoholno pijaco, revizijsko sodišce soglaša, da je bilo tožnikovo alkoholiziranost na delu mogoce opredeliti za hujšo kršitev pogodbene ali druge ob...

Sklep nº VIII Ips 254/2005 of Delovno-socialni oddelek, April 11, 2006

Ker glede tožnikovih zahtevkov sodno varstvo v delovnem sporu ni predvideno, hkrati pa tožnik ni opredelil vrednosti predmeta spora, revizija v takšnem sporu ni dovoljena.

Sklep nº VIII Pri 9/2006 of Delovno-socialni oddelek, April 11, 2006

Obravnava zadolžnice, izdane zaradi izplacevanja plac v nasprotju z veljavno KP, v sodnem postopku zaradi placila razlike plac kot dokazne listine ni v nasprotju z obravnavo tovrstnih listin v drugih, v pritožbi navedenih zadevah.

Sklep nº VIII Ips 38/2006 of Delovno-socialni oddelek, April 11, 2006

Tožena stranko je zastopal njen zakoniti zastopnik, direktor, ki je, kot je razvidno iz listin v spisu, univ. dipl. pravnik, ni pa predložena izjava ali potrdilo, da ima opravljen tudi pravniški državni izpit. Zato taka revizija, kot je vložena, ni dovoljena, in bi bilo treba tudi zaradi tega uporabiti dolocbo prvega odstavka 374. clena ZPP in jo kot tako zavreci.

Sodba nº VIII Ips 202/2005 of Delovno-socialni oddelek, April 11, 2006

Revizijsko sodišce nima pooblastil, da bi odlocalo o zahtevkih ali o delu zahtevka, o katerem ni odlocilo nižje sodišce. Zato predloga tožnika, naj revizijsko sodišce doda manjkajoci del izreka sodbe sodišca druge stopnje, ni bilo mogoce sprejeti.

Sodba nº VIII Ips 39/2006 of Delovno-socialni oddelek, April 11, 2006

Ker je bilo v dokaznem postopku ugotovljeno, da je bil tožnik na delu pod vplivom alkohola, kar vsekakor predstavlja hujšo kršitev pogodbenih obveznosti (na kar je bil tožnik že opozarjan) in da je bil zaposlen na takih delih, kjer bi lahko vinjenost pomenila nevarnost, saj je delal z vnetljivimi substancami, kjer je bila stalna nevarnost, da bi v primeru neprevidnega ravnanja lahko bili ogroženi ljudje ali premoženje, tako da ni bilo mogoce govoriti o tem, da bi lahko svoje delo opravljal do...

Sodba nº VIII Ips 221/2005 of Delovno-socialni oddelek, April 11, 2006

Pri delu, opravljenem v casu dežurstva in straže, gre za posebno obliko dela, vezano na naravo in organizacijo dela v vojski, ki utemeljuje razlicno placilo v primerjavi z rednim delom, ki ga delavec opravlja v okviru svojih rednih delovnih zadolžitev.

Sodba nº VIII Ips 66/2006 of Delovno-socialni oddelek, April 11, 2006

Z vidika dolocb 6. tocke 1. odstavka 100. clena ZDR (1990), po katerih delavcu preneha delovno razmerje s prvim dnem neupravicene odsotnosti, ce je bil neupraviceno odsoten z dela zaporedoma pet delovnih dni in se na delo ne vrne, je pravno pomembno zgolj dejstvo neupravicene odsotnosti.

April 07, 2006

Sodba nº I Ips 115/2006 of Kazenski oddelek, April 07, 2006

Pri odlocitvi, da je pripor edini primeren ukrep za odvrnitev nevarnosti ponavljanja tovrstnih kaznivih dejanj, je sodišce upoštevalo predvsem kolicino in raznovrstnost zaseženih mamil, dejstvo, da obdolženec ni odvisnik od mamil temvec le obcasni uživalec, ki je tudi brez premoženja in brez redne zaposlitve, hkrati pa je podaljšanje pripora tudi neizogibno potrebno zaradi varnosti ljudi, konkretno zdravja in življenja potencialnih uživalcev.

April 06, 2006

Sklep nº II Ips 72/2006 of Civilni oddelek, April 06, 2006

V zakonskih sporih revizija ni dovoljena (prvi odstavek 420. clena ZPP). Navedena zakonska dolocba je jasna in ne dopušca izjem.

Sklep nº II Ips 81/2006 of Civilni oddelek, April 06, 2006

Pri vec razlicnih zahtevkih ni mogoce seštevati njihove vrednostne opredelitve, da bi revizija bila dopustna.

Sklep nº II Ips 105/2005 of Civilni oddelek, April 06, 2006

Tožnika uveljavljata troje nedenarnih zahtevkov, ki pa ne temeljijo na isti dejanski in pravni podlagi. Ob taki kumulaciji bi morala biti navedena oziroma ugotovljena vrednost spornega predmeta za vsak posamezen zahtevek. Nediferencirana navedba vrednosti ne zadošca, saj se ne ve, na katerega od vec zahtevkov se nanaša, oziroma, v katerem delu se nanaša na posamezen zahtevek. Zato je položaj enak, kot ce vrednost spornega predmeta sploh ni navedena.

Sklep nº I R 22/2006 of Civilni oddelek, April 06, 2006

To, da je sodnik v prijateljskem odnosu z drugim sodnikom, ta pa v svaštvu z odvetnikom, ki je zastopal katero od strank, ne more biti razlog, ki bi utemeljeval prenos pristojnosti.

Sklep nº I R 29/2006 of Civilni oddelek, April 06, 2006

To, da je toženka okrožna sodnica na sodišcu, pri katerem je vložena tožba, je tehten razlog za dolocitev drugega stvarno pristojnega sodišca.

Sklep nº I R 31/2006 of Civilni oddelek, April 06, 2006

Ena od strank zaposlena na pristojnem sodišcu je podlaga za prenos pristojnosti.

Sodba nº II Ips 134/2005 of Civilni oddelek, April 06, 2006

Revizijski ocitek, da "je sodišce tudi opustilo izvedbo dokaza po zaslišanju odvetnika X, kar je toženka opetovano predlagala", je pavšalen. Revidentka namrec ne pove, (ce) kdaj in na kakšen nacin je predlagala ta dokaz (ce v vlogi, v kateri, ce na naroku, na katerem). Tak ocitek bistvene kršitve dolocb pravdnega postopka je nekonkretiziran in zato ne dosega standarda obrazloženosti. Ker na bistvene kršitve dolocb pravdnega postopka revizijsko sodišce ne pazi po uradni dolžnosti, revidentka z...

Sodba nº II Ips 208/2005 of Civilni oddelek, April 06, 2006

Odgovornost varnostnikov, zaposlenih pri delodajalcu, za škodo tretjim, ker niso poskrbeli za njihovo varnost, preide na delodajalca (170. clen ZOR).

Sodba nº II Ips 64/2006 of Civilni oddelek, April 06, 2006

Ker tožniki niso uspeli niti s tožbo za uveljavitev mocnejše pravice v pravdnem postopku, poteka meja med zemljišci strank tako, kot je dolocena v nepravdnem postopku. Odlocitev o negatorni tožbi je zato enostavna. Zaradi nacela vezanosti na pravnomocno odlocitev o predhodnem vprašanju, ki se kaže v zahtevi, da sodišce mora upoštevati pravnomocno odlocbo o prejudicialni pravici in o tem vprašanju ne sme soditi ponovno (in še manj drugace), se pokaže, da tožniki niso dokazali (so)lastninske pr...

Sklep nº II Ips 207/2005 of Civilni oddelek, April 06, 2006

V sporu o "ureditvi medsebojnih razmerij", ki se je nanašal na lastništvo nepremicnin, med katerimi je bila tudi sporna nepremicnina, sta stranki sklenili sodno poravnavo. Ker je bila z njo zajeta tudi sporna nepremicnina, je podana procesna ovira iz 308. clena ZPP. Tožeca stranka namrec tožbenega zahtevka ne opira na dejstva, ki bi nastala po sklenitvi sodne poravnave.

Sklep nº II Ips 68/2005 of Civilni oddelek, April 06, 2006

Ne more biti dvoma, da ima Javni jamstveni in preživninski sklad Republike Slovenije pravico terjati od zavezanca - na podlagi zakonske cesije - tudi zakonske zamudne obresti od izplacanih zneskov. Vendar pa taka dolocba sama po sebi še ne pomeni, da je mogoce voditi izvršbo tudi za zakonske zamudne obresti, kolikor izvršilni naslov (obvestilo o vsakokratni uskladitvi in novem znesku nadomestila preživnine z odlocbo o pravici nadomestila) ne zajema tudi zakonskih zamudnih obresti od zapadlost...

Sodba nº II Ips 705/2005 of Civilni oddelek, April 06, 2006

Višjega zneska od dosojenega izgubljenega dobička tožeča stranka ni uspela izkazati.

Sodba nº II Ips 631/2005 of Civilni oddelek, April 06, 2006

Z vlaganji v solastnino, na kateri so deleži določeni, se razmerja med solastniki ne morejo spremeniti, razen če bi o tem obstajal dogovor med solastniki.

Sodba nº I Ips 194/2005 of Kazenski oddelek, April 06, 2006

Obsojenka je bila s sodbo sodišca prve stopnje spoznana za krivo, da je ogrozila varnost oškodovanke z resno grožnjo, da bo napadla njeno življenje s tem, ko je dne 24.1.2003 zagrozila oškodovanki, da jo bo ubila, v podkrepitev grožnje pa jo je zlasala in mocno prijela za vrat, s cimer je pri oškodovanki povzrocila mocan obcutek ogroženosti. Obe sodišci sta dejanje pravilno pravno opredelili kot kaznivo dejanje ogrožanja varnosti po 1. odstavku 145. clena KZ ter v razlogih sodb razumno pojasn...

Sodba nº I Ips 56/2006 of Kazenski oddelek, April 06, 2006

V zahtevi za varstvo zakonitosti razloga zmotne in nepopolne ugotovitve dejanskega stanja ni mogoce uveljaviti glede na izrecno dolocbo 2. odstavka 420. clena ZKP.

Sodba nº I Ips 21/2006 of Kazenski oddelek, April 06, 2006

Po prestani kazni (torej tudi po poteku morebitnega pogojnega odpusta) ni vec možno odlocati o alternativnem prestajanju kazni.

Sodba nº I Ips 404/2005 of Kazenski oddelek, April 06, 2006

Ker je višje sodišce ugotovilo, da so v ravnanju obsojenca izpolnjeni tako zakonski znaki kaznivega dejanja poskusa kaznivega dejanja po 2. odstavku 311. clena KZ-99, ki je veljal v casu storitve kaznivega dejanja, kot tudi kaznivega dejanja po 3. odstavku noveliranega 311. clena KZ (KZ-B, Uradni list RS, št. 40/2004 z dne 20.4.2004), obenem pa je tudi ocenilo, da je glede na predpisano kazen za obsojenca milejši zakon, ki je veljal v casu storitve kaznivega dejanja in ki je predpisoval kazen...

Sodba nº I Ips 75/2006 of Kazenski oddelek, April 06, 2006

V opisu kaznivega dejanja po 4. v zvezi s 1. odstavkom 302. clena KZ ni treba navesti zakonske norme, s katero bi bilo doloceno, kdo je uradna oseba, ki izvršuje uradna pooblastila. Zato zadostuje, da je v bilo izreku sodbe natancno opisano, kaj naj bi policist opravil kot uradno dejanje, njegova pooblastila pa opisana v obrazložitvi izpodbijane sodbe.

Sodba nº I Ips 168/2005 of Kazenski oddelek, April 06, 2006

Kršitev (ob izrekanju poznejše sodbe ni bilo odloceno o prejšnji pravnomocni pogojni obsodbi) se lahko uveljavlja z zahtevo za varstvo zakonitosti, vendar se mora odpraviti s t.i. nepravo obnovo kazenskega postopka.

Sodba nº I Ips 395/2005 of Kazenski oddelek, April 06, 2006

S tem ko je dopustilo spremembo obtožnega predloga z dodatno oznacbo dopolnilne norme h KZ (v tem primeru ZVCP), v samem opisu dejanja pa so bila navedena vsa dejstva, odlocilna za njeno uporabo, sodišce ni kršilo dolocb 7. in 9. tocke 1. odstavka 371. clena ZKP.

Sodba nº I Ips 207/2005 of Kazenski oddelek, April 06, 2006

Presoja bistvene kršitve dolocb kazenskega postopka iz 11. tocke prvega odstavka 371. clena ZKP.

Sodba nº I Ips 142/2004 of Kazenski oddelek, April 06, 2006

Ce sodišce glede na konkretne olajševalne in obteževalne okolišcine izrece neprimerno vrsto kazenske sankcije ali kazen, ki je sicer v zakonskih mejah, ni pa primerna po višini, ne gre za kršitev kazenskega zakona iz 5. tocke 372. clena ZKP, temvec za pritožbeni razlog iz 1. odstavka 374. clena ZKP, iz katerega pa zahteve za varstvo zakonitosti ni moc vložiti.

Sodba nº I Ips 190/2005 of Kazenski oddelek, April 06, 2006

Kršitev zakona bi bila lahko podana zaradi neizreka pogojne obsodbe le, ce bi sodišce najprej ugotovilo, da so podani prav vsi pogoji za izrek pogojne obsodbe, potem pa bi izreklo kazen.

Sodba nº I Ips 260/2005 of Kazenski oddelek, April 06, 2006

Zakonske znake kaznivega dejanja po 1. kot po 2. odstavku 201. clena KZ se uresnici le s trajnejšim delovanjem storilca, kot izhaja že iz samega zakonskega opisa, ki pri naštevanju izvršitvenih oblik uporablja nedovršne glagolske oblike; zajema niz dejavnosti oziroma ponavljajocih se ravnanj, v takšnem primeru pa je že "po sili zakona" stek izkljucen.

Sodba nº I Ips 381/2005 of Kazenski oddelek, April 06, 2006

Pri kaznivem dejanju po 1. odstavku 182. clena KZ ni potrebno, da storilec s silo ali grožnjo doseže spolno obcevanje ali drugo spolno dejanje, temvec je odlocilno, da zavestno zlorabi duševno bolezen, zacasno duševno motnjo, hujšo duševno zaostalost, slabost ali kakšno drugacno stanje, zaradi katerega se oškodovanec ne more upirati. To pomeni, da se za obstoj tega kaznivega dejanja ne zahteva oškodovancev odpor oziroma upiranje, prav tako ga ne izkljucuje njegov pristanek.

April 05, 2006

Sodba nº Cpg 3/2004 of Gospodarski oddelek, April 05, 2006

Razlog iz 5. odstavka 171. clena Zakona o bancništvu je sankcija opustitve dolžnega ravnanja, kot izhaja iz odredbe Banke Slovenije, izdane v postopku nadzora. Za ugotovitev obstoja tega razloga zadostujejo že ugotovitve, da so bile v skladu z ZBan nadzorovani osebi naložene obveznosti, ki jih ta ni izpolnila, ceprav ji je bil za izpolnitev dan primeren rok.

April 04, 2006

Sodba nº I Up 186/2004 of Upravni oddelek, April 04, 2006

V postopku prisilne izterjave ni mogoce uveljaviti ugovorov v zvezi z nastankom obveznosti za placilo sodne takse.

Sodba nº I Up 1496/2003 of Upravni oddelek, April 04, 2006

Zakon o davcnem postopku povezuje odmero davka z izdajo odlocbe, katere izrek ima navedbe o davcni osnovi, stopnji davka, zneskov odmerjenega davka in roku placila (za posamezne vrste davka pa tudi druge navedbe). Izdaja odmerne odlocbe je vezana na zastaralni rok, ki velja za pravico do odmere davka.

Sklep nº I Up 187/2004 of Upravni oddelek, April 04, 2006

Po Zakonu o sodnih taksah zoper nalog za placilo sodne takse in zoper taksni opomin ni dovoljeno pravno sredstvo. Ce ugovor zoper nalog za placilo sodne takse in zoper taksni opomin ne vsebuje ugovorov zoper temelj ali višino taksne obveznosti, ugovora tudi ni mogoce šteti za zahtevo za izdajo odlocbe o odmeri sodne takse.

Sodba nº I Up 468/2004 of Upravni oddelek, April 04, 2006

V postopku prisilne izterjave ni mogoce uveljaviti ugovora v zvezi z obveznostjo placila sodne takse.

Sodba nº I Up 85/2004 of Upravni oddelek, April 04, 2006

V postopku prisilne izterjave ni mogoce uveljaviti ugovorov v zvezi s storitvijo prekrška, ki je vsebina placilnega naloga, ki se po 241. clenu Zakona o prekrških izvršuje po organu, ki je pristojen za izvršbo.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2019, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners