Vrhovno Sodišče: Opinions issued on April 2006

April 04, 2006

Sodba nº I Up 854/2003 of Upravni oddelek, April 04, 2006

Družbenik enoosebne gospodarske družbe ima praviloma vpliv na poslovanje gospodarske družbe in je odgovoren za njene obveznosti.

Sodba nº I Up 637/2003 of Upravni oddelek, April 04, 2006

Ce je zasebnikova poslovalnica oddaljena od njegovega stalnega prebivališca, so stroški prevoza na delo in z dela odbitna postavka, ki znižuje odmerno osnovo.

Sodba nº I Up 661/2003 of Upravni oddelek, April 04, 2006

V postopku izdaje gradbenega dovoljenja ima denacionalizacijski upravicenec položaj stranke. Sicer prepozno vloženo pritožbo je potrebno obravnavati kot predlog za obnovo postopka, koncanega z izdajo gradbenega dovoljenja.

Sodba nº I Up 466/2006 of Upravni oddelek, April 04, 2006

Odvetnika, dolocenega za izvajanje brezplacne pravne pomoci, se razreši, ce v postopku v katerem je bil dolocen za izvajanje brezplacne pravne pomoci, ne opravlja v redu svoje dolžnosti.

Sklep nº I Up 897/2003 of Upravni oddelek, April 04, 2006

Tožeca stranka nima vec pravnega interesa za tožbo v upravnem sporu zaradi izlocitve, ce je bil postopek, v katerem je zahtevala izlocitev, že pravnomocno koncan.

Sodba nº I Up 422/2005 of Upravni oddelek, April 04, 2006

Zemljišce, podržavljeno kot kmetijsko zemljišce se vrednoti kot stavbno zemljišce le, ce je bilo ob podržavljenju v planih stanovanjske in komunalne gradnje predvideno za graditev, sicer se vrednoti kot kmetijsko zemljišce.

Sodba nº I Up 332/2005 of Upravni oddelek, April 04, 2006

Zakonodajalec sicer ni uredil nacina ugotavljanja vrednosti odškodnine, prejete ob podržavljenju kmetijskih zemljišc, vendar pa je to pravno praznino mogoce zapolniti z analogno uporabo dolocbe 5. odstavka 44. clena ZDen in na njegovi podlagi izdane Odredbe.

Sodba nº I Up 816/2003 of Upravni oddelek, April 04, 2006

Tožniki sicer niso dedici zapustnice, pac pa so dedici prvega dednega reda po ocetu, zunajzakonskem partnerju zapustnice, ki jo je preživel. Ker pa je oce tožnikov umrl pred koncem zapušcinskega postopka po svoji zunajzakonski partnerici, so tožniki dedici prvega dednega reda za delež svojega oceta v zapušcinskem postopku po zapustnici.

Sodba nº I Up 1070/2003 of Upravni oddelek, April 04, 2006

Davcno priznani odhodki so odhodki, ki so neposreden pogoj za opravljanje dejavnosti ali posledicno opravljanje te dejavnosti.

Sodba nº I Up 569/2003 of Upravni oddelek, April 04, 2006

Obstoj pravne podlage za odločanje o tem, ali so izpolnjeni pogoji za vračilo prometnega davka, se presoja glede na ugotovljeno dejansko stanje zadeve, ne pa glede na to, na katero pravno podlago je stranka svojo zahtevo oprla. Če stranka pogojev za vračilo prometnega davka, po za odločitev pravno pomembni določbi ZPD ne izpolnjuje, se njena vloga zavrne. Če tožeča stranka v tožbi ne uveljavlja pritožbenega razloga zmotne oziroma nepopolne ugotovitve dejanskega stanja in ne zahteva oprave gla...

Sodba nº I Up 1263/2003 of Upravni oddelek, April 04, 2006

Osnova za davek od dohodkov, ki jih lastnik doseže z oddajanjem poslovnih prostorov v najem, je znesek najemnine, prejet v letu, za katero se odmerja davek, zmanjšan za stroške tekočega in investicijskega vzdrževanja, upravljanja in stroške obratovanja, če te stroške plačuje lastnik sam, vendar le za tisti del, ki odpade na prostore, dane v najem. Če so ti stroški nižji od 40% najemnine – normiranih stroškov, se upoštevajo normirani stroški (40% najemnine).

Sodba nº III Ips 116/2004 of Gospodarski oddelek, April 04, 2006

Pri pojmu grobe (oziroma velike ali hude) malomarnosti gre za tako imenovani nedolocen pojem (pravni standard). Subsumpcija dejanskih ugotovitev pod ta pravni pojem pa pomeni pravno sklepanje.

Sodba nº III Ips 19/2005 of Gospodarski oddelek, April 04, 2006

Dolžnost opustitve ravnanja, ki bi povzrocilo škodo (16. clen ZOR) in nacelo vestnosti in poštenja (12. clen ZOR) sta temeljni naceli obligacijskih razmerij. To je razvidno iz naslova I. poglavja prvega dela ZOR. Do odškodninske odgovornosti kršitev teh nacel sama po sebi še ne privede, pac pa le ob izpolnitvi predpostavk, ki veljajo za sleherno odškodninsko odgovornost.

Sklep nº III Ips 73/2005 of Gospodarski oddelek, April 04, 2006

Ce stranka uveljavlja vec zahtevkov z eno tožbeno zahtevo, se odloci o dovoljenosti revizije glede na vsoto le, ce se opirajo na isto dejansko in pravno podlago. Ce se ne, se odloci o dovoljenosti revizije za vsak zahtevek posebej.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2019, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners