Vrhovno Sodišče: Opinions issued on May 2006

May 31, 2006

Sodba nº I Up 569/2004 of Upravni oddelek, May 31, 2006

Ker gradnja na obmocju vodnega vira ni možna, tožnik pa je predložil zahtevi za izdajo lokacijskega dovoljenja dokumentacijo za nadomestno gradnjo in ne za rekonstrukcijo objekta, ni bilo pogojev za ugoditev zahtevi, ker tudi nadomestna gradnja ni dopustna.

May 30, 2006

Sodba nº I Up 131/2003, enako tudi I Up 132/2003, I Up 135/2003, I Up 136/2003, I Up 129/2003, I Up 128/2003, I Up 130/2003, I Up 150/2003,I Up 154/2003, of Upravni oddelek, May 30, 2006

Pooblastilo špediterju za opravljanje carinskih poslov in opravljanje dejanj v carinskem postopku izhaja iz same špediterske pogodbe. Obseg špediterjevih pooblastil pri njihovem delu doloca sama narava njihovega dela, špediterje pa je šteti za pooblašcene za sklepanje tistih pravnih poslov, s katerimi se družba redno vsakodnevno ukvarja v okviru svojega rednega poslovanja.

Sodba nº I Up 1261/2002 of Upravni oddelek, May 30, 2006

Kadar se napravi izracun osnove dohodka za odmero davka na podlagi ocene, je treba tako oceno napraviti preverljivo tudi po posameznih postavkah, kar pa v obravnavanem primeru ni bilo tako. Prav v tem elementu ocene je bilo tožniku onemogoceno dokazovanje nižje osnove.

Sodba nº I Up 828/2003 of Upravni oddelek, May 30, 2006

Zamudne obresti zacnejo teci z dnem izvršljivosti odlocbe. Za upoštevanje odhodkov velja, da morajo biti obracunani na podlagi 11. clena Zakona o davku od dobicka pravnih oseb. Verodostojna je tista listina, ki je po vsebinski, racunski in formalni plati popolna in neoporecna tako, da lahko iz nje strokovna oseba (ki ima znanje pravil o racunovodenju), ki ni sodelovala pri poslovnem dogodku, jasno in brez dvoma spozna naravo in obseg poslovnega dogodka. Ce izvedbe poslovnega dogodka ni mogoce...

Sodba nº I Up 910/2004 of Upravni oddelek, May 30, 2006

Placilni nalog (policijske postaje) je izvršilni naslov, ce je opremljen s potrdilom o izvršljivosti (4. odstavek 44. clena Zakona o davcnem postopku). Okolišcina, ki je na placilnem nalogu napisana in ni sporna, to je, da tožnik ni hotel podpisati placilnega naloga, niti ga sprejeti, nima nobenega vpliva na postopek prisilne izterjave. Odlocitve in druga pisanja v postopku o prekršku se po dolocbi 89. clena Zakona o prekršku vrocajo v skladu z ustreznimi dolocbami Zakona o kazenskem postopku...

Sodba nº I Up 292/2004 of Upravni oddelek, May 30, 2006

Razlog iz 1. tocke 249. clena ZUP 1986 je podan, ce je bilo v inšpekcijskem pregledu poslovnih knjig ugotovljeno, da v davcnem obracunu ni bila pravilno obracunana amortizacija. Takšna ugotovitev je novo dejstvo, ki bi pripeljalo do drugacne odlocitve, ce bi bilo znano in upoštevano v prejšnjem postopku.

May 29, 2006

Sodba nº I Up 513/2002 of Upravni oddelek, May 29, 2006

Knjiženje odhodkov na podlagi lastnih listin je izjema od pravila, da se sme poslovna sprememba knjižiti le na podlagi pravilnih in verodostojnih knjigovodskih listin. Vsaka izjema pa mora biti izrecno navedena in se tako knjiženje lahko opravi le v zakonsko dolocenih primerih, med katerimi pa ni (mogoce knjižiti) porabljenega goriva.

May 25, 2006

Sklep nº II Ips 78/2006 of Civilni oddelek, May 25, 2006

Ker je revident umaknil revizijo pred odlocanjem o reviziji, je revizijsko sodišce ugotovilo njen umik.

Sodba nº in sklep II Ips 6/2006 of Civilni oddelek, May 25, 2006

Odmera pravicne denarne odškodnine za nepremoženjsko škodo.

Sklep nº I R 49/2006 of Civilni oddelek, May 25, 2006

Ocitane procesne kršitve sodišca pri opravljanju izvršbe niso razlog za prenos pristojnosti.

Sklep nº I R 44/2006 of Civilni oddelek, May 25, 2006

Okolišcina, da je upnica v obravnavanem izvršilnem postopku sodnica Višjega sodišca v Ljubljani, ki je pristojno za odlocanje o pritožbah zoper odlocbe Okrajnega sodišca v Kocevju, je tehten razlog za prenos krajevne pristojnosti.

Sodba nº II Ips 497/2004 of Civilni oddelek, May 25, 2006

Po obstojeci sodni praksi tovornjak med obratovanjem nevarna stvar, zato njegov imetnik odgovarja po drugem odstavku 154. clena, 173. in 174. clenu ZOR ne glede na krivdo. Zato sta sodišci prve in druge stopnje pravilno ugotovili odgovornost tožene stranke, pri kateri je imel imetnik vozila zavarovano odgovornost. Sta pa tudi pravilno upoštevali ugovor zavarovalnice o oprostitvi odgovornosti po 177. clenu ZOR zaradi krivde pokojnega, ki je imel v krvi kar 1,84 promila alkohola. To pa je povzr...

Sklep nº II Ips 44/2005 of Civilni oddelek, May 25, 2006

Ustaljeno stališce sodne prakse je, da pripada razlašcencu odškodnina za kmetijsko zemljišce, kakor je bila namembnost zemljišca spremenjena z aktom, zaradi katerega do razlastitve sploh pride.

Sodba nº in sklep II Ips 525/2004 of Civilni oddelek, May 25, 2006

Sodišce prve stopnje je podrobno opisalo tožnikovo hospitalizacijo, telesne bolecine in druge nevšecnosti v zvezi z zdravljenjem in ne drži revizijska trditev, da bi bilo bivanje v bolnišnici, jemanje zdravil, rentgensko slikanje in drugo locirano samo na en del telesa. Telesne bolecine so bile hude, srednje hude in lažje in nikakor ne gre prezreti, da se bodo pri zahtevnih fizicnih delih in spremembah vremena pojavljale tudi v bodoce. Za to je sodišce po 201. in 203. clenu ZOR prisodilo prav...

Sodba nº II Ips 506/2004 of Civilni oddelek, May 25, 2006

Sodišce druge stopnje je z odmero denarne odškodnine za telesne bolecine (500.000 SIT), za strah (200.000 SIT) in duševne bolecine zaradi zmanjšanja življenjske aktivnosti (800.000 SIT) pravilno izpolnilo pravni standard pravicne denarne odškodnine.

Sodba nº in sklep II Ips 512/2004 of Civilni oddelek, May 25, 2006

Podpisana vrocilnica ustvarja izpodbojno domnevo, da je naslovnik prejel sodno pisanje takrat, kot je to navedeno v vrocilnici.

Sodba nº II Ips 171/2005 of Civilni oddelek, May 25, 2006

Presoja pravicne denarne odškodnine za nepremoženjsko škodo.

Sodba nº II Ips 491/2004 of Civilni oddelek, May 25, 2006

V tožbi zatrjevano dejstvo, da je v sporazumu navedena nepremicnina v zemljiški knjigi vknjižena kot "družbena lastnina", v konkretnem primeru ne predstavlja nicnostnega razloga zaradi nemogocega predmeta obveznosti v smislu dolocb 47. clena ZOR.

Sodba nº II Ips 492/2004 of Civilni oddelek, May 25, 2006

Presoja pravicne denarne odškodnine za nepremoženjsko škodo.

Sklep nº II Ips 285/2005 of Civilni oddelek, May 25, 2006

Obsodilna kazenska sodba, ki je postala pravnomocna izven casovnih meja pravnomocnosti sodbe v pravdnem postopku, ne predstavlja dejstva, ki bi lahko bilo obnovitveni razlog v skladu z 10. tocko 394. clena ZPP.

Sodba nº II Ips 317/2005 of Civilni oddelek, May 25, 2006

Obe sodišci sta poudarili nepravilno nalaganje cebrov, saj bi morala biti paleta med nakladanjem spušcena do tal. Vilicarist je zato to delovno operacijo organiziral v nasprotju s predpisi o varstvu pri delu, tožnik pa takemu nalaganju ni nasprotoval, pac pa je pri njemu sodeloval, poleg tega pa je tudi stopil na paleto in se prislonil na jarem vilicarja ter s tem segel v strižno mesto, kjer mu je stisnilo roko. Nepravilno sta torej ravnala oba, tako vilicarist kot tožnik. Materialnopravno pr...

Sodba nº II Ips 466/2004 of Civilni oddelek, May 25, 2006

Zatrjevane niso bile ne okolišcine, ki bi omogocale zakljucek o toženkini nevarni dejavnosti ali nevarni stvari, niti okolišcine, ki bi omogocale zakljucek o toženkinem nedopustnem ravnanju. Ocitno je tožnik menil, da za obstoj toženkine odškodninske odgovornosti zadostuje dejstvo, da se je poškodoval pri delu, pri raznašanju pošte. Delovnopravna zakonodaja obravnavani škodni dogodek sicer res opredeljuje kot delovno nezgodo, vendar po civilnopravnih predpisih ta okolišcina ne zadostuje za ob...

Sodba nº II Ips 309/2005 of Civilni oddelek, May 25, 2006

Vodovodna napeljava v stavbi sama sicer ni gradba v pomenu dolocbe 631. clena ZOR, je pa nujen in tako pomembne del stanovanjske ali poslovne stavbe, da lahko napake pri njeni izdelavi vplivajo na solidnost gradbe kot celote (644. clen ZOR).

Sodba nº I Up 784/2003 of Upravni oddelek, May 25, 2006

Deklaracija predstavlja vlogo stranke, na podlagi katere carinski organ sprejme odlocitev glede zahtevanega carinskega postopka. Tožnik ne more uspešno izpodbijati ECL, torej lastne vloge, ki ji je prvostopenjski carinski organ v celoti sledil.

Sodba nº I Up 1001/2003 of Upravni oddelek, May 25, 2006

Tudi po presoji pritožbenega sodišca je bil tožnici pravilno odmerjen komunalni prispevek po tedaj veljavnem Zakonu o stavbnih zemljišcih 1997 in na njegovi podlagi sprejetem Odloku in sicer po dolocbah 17. clena Odloka, ki veljajo za legalizacijo objektov. Ker tožnica ni v skladu z Odlokom dokumentirano izkazala vlaganja v komunalno infrastrukturo, predložila je le potrdilo krajevne skupnosti, kjer je pavšalno navedeno, da je tožnica aktivno sodelovala pri komunalnem urejanju zemljišca, ji o...

Sodba nº I Ips 344/2005 of Kazenski oddelek, May 25, 2006

Pristranskost je razlog za izlocitev, ce so zatrjevane okolišcine resnicne, utemeljeno vzbujajo dvom v nepristranskost in je zahteva za izlocitev postavljena do konca glavne obravnave.

Sodba nº in sklep I Ips 213/2002 in I Ips 182/2006 of Kazenski oddelek, May 25, 2006

Ce kazenski postopek ni pravnomocno koncan in sodna odlocba ni pravnomocna, procesni pogoji za vložitev zahteve za varstvo zakonitosti niso podani in jo je treba zavreci.

Sodba nº I Ips 167/2006 of Kazenski oddelek, May 25, 2006

Sklepa o odreditvi pripora ali sklepa o uvedbi preiskave (za kar zadošca obstoj utemeljenega suma) ni mogoce enaciti s sodbo (za katero je potreba gotovost, da je dolocena oseba storila kaznivo dejanje). Sodnik v tej fazi postopka namrec ni dolžan dokazov tudi vsebinsko presojati in tudi ne ocenjuje verodostojnosti pric.

Sodba nº I Ips 206/2005 of Kazenski oddelek, May 25, 2006

V zvezi z zahtevo za varstvo zakonitosti je uveljavljeno nacelo dispozicije strank, sodišce kršitev zakona ne ugotavlja po uradni dolžnosti, zato se mora vložnik sklicevati na doloceno kršitev zakona in jo utemeljiti, sicer obstoja kršitve zakona sodišce ne more ugotavljati, ne da bi delovalo po uradni dolžnosti.

Sodba nº I Ips 68/2006 of Kazenski oddelek, May 25, 2006

Kadar je oškodovanec hkrati obdolžencev krvni sorodnik v ravni vrsti, ima pravico do pritožbe, in ne le pravice izpodbijanja sodbe zaradi odlocbe o stroških kazenskega postopka.

Sodba nº in sklep Kp 3/2006 of Kazenski oddelek, May 25, 2006

Pri kaznivem dejanju ogrožanja varnosti morajo biti grožnje takšne narave, da so objektivno zmožne vzbuditi ogroženost pri drugemu, kar so v konkretnem primeru glede na ugotovljene okolišcine bile.

Sodba nº I Ips 337/2005 of Kazenski oddelek, May 25, 2006

Zahteva ne uveljavlja kršitve zakona temvec sodišcu ocita odstop od ustaljene sodne prakse, ki bi lahko pomenil kršitev z Ustavo zagotovljene pravice do enakosti pred zakonom ali enakega varstva pravic. Zahteva pa ne pojasni, s katerimi sodnimi odlocbami in katerih sodišc je bilo v podobnih primerih odloceno drugace kot v obravnavani zadevi, zato nekonkretiziranega ocitka zahteve ni mogoce preizkusiti.

Sodba nº I Ips 271/2005 in I Ips 310/2005 of Kazenski oddelek, May 25, 2006

Sodišce stori absolutno bistveno kršitev dolocb kazenskega postopka po 3. tocki prvega odstavka 371. clena ZKP tudi, ce zagovornik in državni tožilec pristaneta na sojenje v nenavzocnosti, za katero zakonski pogoji niso izpolnjeni.

Sklep nº VIII R 57/2006 of Delovno-socialni oddelek, May 25, 2006

Za spore o vrnitvi sredstev, placanih v okviru ukrepov aktivne politike zaposlovanja, je pristojno sodišce splošne pristojnosti.

Sklep nº VIII R 49/2006 of Delovno-socialni oddelek, May 25, 2006

Za spor o placilu premije obveznega avtomobilskega zavarovanja je stvarno pristojno sodišce splošne pristojnosti.

Sklep nº VIII R 53/2006 of Delovno-socialni oddelek, May 25, 2006

Za spor o vrnitvi sredstev, izplacanih brezposelni osebi v okviru ukrepov aktivne politike zaposlovanja, je pristojno sodišce splošne pristojnosti.

Sklep nº VIII R 45/2006 of Delovno-socialni oddelek, May 25, 2006

Za spor o vrnitvi sredstev, izplacanih iz naslova aktivne politike zaposlovanja za izobraževanje zaradi širitve zaposlitvenih možnosti brezposelne osebe, je stvarno pristojno sodišce splošne pristojnosti.

May 24, 2006

Sklep nº II Ips 753/2005 of Civilni oddelek, May 24, 2006

Ker v ZD v zvezi z revizijo ni nobenih dolocb, je treba uporabiti dolocbo 34. clena ZNP, po kateri revizija ni dovoljena.

Sklep nº II Ips 817/2005 of Civilni oddelek, May 24, 2006

Upoštevajoc spremembo vrednosti (denominacijo) dinarja na podlagi Zakona o spremembi vrednosti dinarja (Uradni list SFRJ, št. 83/89) na dan 21.12.1989 (10.000,00 din za en konvertibilni dinar) in menjalno razmerje 1:1 med jugoslovanskim dinarjem in slovenskim tolarjem, doloceno v prvem odstavku 5. clena Zakona o uporabi denarne enote Republike Slovenije (Uradni list RS/I, št. 17/91), veljavno na dan 8.10.1991, se izkaže, da je vrednost spornega predmeta, izražena v slovenskih tolarjih, 550 SIT.

Sklep nº I R 46/2006 of Civilni oddelek, May 24, 2006

Zavrnitev delegacijskega predloga, ceprav je ena od strank zaposlena na krajevno pristojnem sodišcu.

Sklep nº I R 36/2006 of Civilni oddelek, May 24, 2006

Dejstvo, "da je dolžnica s 1.1.2005 kot delavka dotedanjega sodnika za prekrške postala delavka okrajnega sodišca, kjer se hkrati vodi ta postopek proti njej kot dolžnici", še ni tehten razlog za prenos pristojnosti.

Sklep nº II Ips 178/2005 of Civilni oddelek, May 24, 2006

Besedilo drugega odstavka 150. clena SZ dopušca dve razlagi glede vprašanja, kdo je v razmerju do lastnika stanovanja pasivno legitimiran za placilo celotne najemnine. Pravilna je tista, v skladu, s katero je lastnik upravicen zahtevati celotno najemnino neposredno od najemnika, le tako namrec lastnikov položaj ne bo brez utemeljenega razloga otežen bolj, kot je nujno potrebno za zašcito nekdanjega uporabnika stanovanja.

Sklep nº II Ips 657/2005 of Civilni oddelek, May 24, 2006

Pridobitelj stvari, na kateri ima tretji pravico do pridobivanja dela dobicka, se ne more sklicevati na izostanek pogodb, razmerja z njim in mu njegovo pravico odklanjati; med njima nastane obligacijsko razmerje po dolocbah 210. clena ZOR.

Sklep nº II Ips 190/2005 of Civilni oddelek, May 24, 2006

Revidentki je uspelo ovreci "domnevo", da je bila vrocitev sodbe opravljena 6.9.2003. Vrocitev je bila namrec opravljena prek sodne službe, ta pa ob sobotah (6.9.2003 je bila sobota) ne dela.

Sodba nº II Ips 254/2005 of Civilni oddelek, May 24, 2006

Pravica do pravovarstvenega zahtevka, torej zahtevka na sklenitev najemne pogodbe, nastane po izteku šestmesecnega roka iz dolocbe 147. clena SZ. Od tedaj dalje sta obe strani - tako bivši lastnik kot bivša imetnica stanovanjske pravice - imeli možnost prostovoljne izpolnitve z zakonom dolocene obveznosti, bivši imetnici pa je, ker do sporazumne izpolnitve ni prišlo, preostalo sodno varstvo.

Sodba nº II Ips 467/2005 of Civilni oddelek, May 24, 2006

Tožeca stranka ni dokazala obstoja terjatve, ki naj bi jo imela do tožene stranke.

Sklep nº Cp 6/2006 of Civilni oddelek, May 24, 2006

Ocitek pristranskosti sodnikov z utemeljitvijo o spremembi dejanske (dokazne) presoje ne najde potrditve v dolocbi 6. tocke 70. clena ZPP.

Sodba nº II Ips 511/2004 of Civilni oddelek, May 24, 2006

Imetnik gostinskega lokala mora placevati pogodbeno doloceni honorar za izvajanje neodrskih glasbenih del tudi po poteku casa, dolocenega v pogodbi, ce je tudi kasneje predvajal glasbo v enakih okolišcinah.

Sodba nº I Up 272/2006 of Upravni oddelek, May 24, 2006

Ce zavezanec ne placa dolgovanih sodnih taks niti po opominu, sodišce pošlje o tem obvestilo davcnemu organu, ki o dolgovanih sodnih taksah izda odlocbo za njihovo placilo, ki je izvršilni naslov za njihovo prisilno izterjavo. V tem postopku ni mogoce uspešno uveljavljati ugovorov, ki se nanašajo na sodni spor, iz katerega taksna obveznost izvira.

Sodba nº I Up 740/2006 of Upravni oddelek, May 24, 2006

Ce zavezanec ne placa dolgovanih sodnih taks niti po opominu, sodišce pošlje o tem obvestilo davcnemu organu, ki o dolgovanih sodnih taksah izda odlocbo za placilo, ki je izvršilni naslov za prisilno izterjavo. V tem postopku ni mogoce uveljavljati oprostitev placila sodnih taks po 13. clenu ZST.

Sodba nº I Up 738/2005 of Upravni oddelek, May 24, 2006

Meje, ki je bila dolocena s pravnomocno sodno poravnavo, v mejnem ugotovitvenem postopku ni mogoce spreminjati.

Sklep nº I Up 638/2006 of Upravni oddelek, May 24, 2006

Sodišce prve stopnje ne bi smelo izvedbo dokazov, ki mu jih je naložilo Ustavno sodišce RS, prenesti na toženo stranko, ampak bi jih moralo samo izvesti po napotilu Ustavnega sodišca RS v njegovi odlocbi.

Sodba nº I Up 799/2006 of Upravni oddelek, May 24, 2006

Odlocanje v ponovnem postopku ne pomeni, da se postopek zacne na novo, temvec, da se nadaljuje tam, kjer je bil pred izdajo prve odlocbe tožene stranke. Ker so bila v obravnavanem primeru pred izdajo prve odlocbe tožene stranke pribavljena porocila in je prva odlocba na njih temeljila, je tožena stranka že zacela poseben ugotovitveni postopek in zato v ponovljenem postopku ni mogoce odlocati v pospešenem postopku.

May 23, 2006

Sodba nº I Up 1140/2004 of Upravni oddelek, May 23, 2006

Podobnost (zamenljivost) se presoja s stališca povprecnega potrošnika prijavljenega blaga. Povprecni slovenski potrošnik farmacevtskih proizvodov in zdravil, ki vsebujejo aktivno sestavino za regulacijo kalcija, je pri nakupu tega blaga pozoren, preudaren in osvešcen, saj gre za izdelke, ki vplivajo na njegovo zdravje. Poleg tega je treba upoštevati, na kar pravilno opozarja Upravno sodišce, da potrošnikom pri izbiri pomagajo visoko izobraženi strokovnjaki. Zdravila na recept predpiše zdravni...

Sodba nº in sklep VIII Ips 267/2005 of Delovno-socialni oddelek, May 23, 2006

Vložitev tožbe zoper dokoncno odlocitev delodajalca o razporeditvi delavca ne preprecuje delodajalcu, da sprejme novo odlocitev o razporeditvi.

Sodba nº VIII Ips 89/2006 of Delovno-socialni oddelek, May 23, 2006

Po dolocbah 52. clena ZDR ni mogoce skleniti pogodbe o zaposlitvi za dolocen cas zaradi opravljanja poskusnega dela. Zato je pravilna tudi presoja sodišca prve stopnje, da je šlo lahko le za pogodbo o zaposlitvi za dolocen cas z dogovorjenim poskusnim delom dveh mesecev.

Sodba nº VIII Ips 86/2006 of Delovno-socialni oddelek, May 23, 2006

Odpoved z vrocitvijo tudi ucinkuje, zato je še posebna prepoved opravljanja dela brezpredmetna, zagovor po vroceni odpovedi pa poleg tudi ne more nadomestiti obveznosti do zagotovitve zagovora pred odpovedjo.

Sodba nº VIII Ips 302/2005 of Delovno-socialni oddelek, May 23, 2006

Ker je bilo z izvidom in mnenjem zdravniške komisije druge stopnje z dne 20.8.2002, glede katerega nihce ni zahteval izdaje odlocbe zavoda, ugotovljeno, da je bil tožnik zacasno nezmožen za delo tudi v casu od 1.7. do meseca septembra 2002, v tem casu ni bil neupraviceno odsoten z dela.

Sodba nº VIII Ips 290/2005 of Delovno-socialni oddelek, May 23, 2006

Ker je bila pravnomocna sodba o razveljavitvi sklepov o prenehanju delovnega razmerja in reintegraciji tožnika v revizijskem postopku spremenjena, tako da je bil tožbeni zahtevek zavrnjen, mora tožnik po zahtevku iz nasprotne tožbe vrniti za cas domnevno nezakonitega prenehanja delovnega razmerja izplacani znesek nadomestila place iz naslova neupravicene obogatitve.

Sodba nº VIII Ips 296/2005 of Delovno-socialni oddelek, May 23, 2006

Ker tožniku nezakonito ravnanje z denarnim zneskom, ki ga ni odvedel v blagajno, v zahtevi za uvedbo disciplinskega postopka ni bilo izrecno ocitano, to ni moglo biti predmet disciplinskega postopka.

Sodba nº VIII Ips 106/2006 of Delovno-socialni oddelek, May 23, 2006

I. Utemeljen poslovni razlog za odpoved pogodbe o zaposlitvi je lahko podan, ce se potreba po številu izvajalcev na delovnem mestu zmanjša. II. Iz opredelitve kriterijev v drugem odstavku 100. clena ZDR je mogoce sklepati, da zaposlitev ohranijo tisti delavci, ki kriterije izpolnjujejo v vecji meri.

Sklep nº III Ips 45/2005 of Gospodarski oddelek, May 23, 2006

Obresti ne predstavljajo glavnega zahtevka niti, ce so izracunane kot glavnica, pod nadaljnjim pogojem, da se uveljavljajo skupaj z glavnim zahtevkom (tako že v odlocbi Vrhovnega sodišca RS z opr. št. II Ips 223/2003 in II Ips 360/2003). Razlog je v tem, da predstavlja obrestni zahtevek terjatev, ki je glede svojega nastanka odvisna od glavnicnega zahtevka in ne obratno. Zato obrestni zahtevek ne more biti glavni zahtevek, ce se uveljavlja skupaj z glavnicnim zahtevkom.

Sodba nº in sklep III Ips 87/2005 of Gospodarski oddelek, May 23, 2006

Sestavni del sodbe višjega sodišca je bil tudi sklep o stroških. Odlocitev o povrnitvi stroškov je zgolj akcesorne narave. Odvisna je od odlocitve o sporu. Ker sklep o stroških ni sklep, s katerim se je postopek pravnomocno koncal, revizija zoper tak sklep ni dovoljena.

May 18, 2006

Sklep nº I R 45/2006 of Civilni oddelek, May 18, 2006

Nepojasnjena sorodstvena vez pa pri pravdnih strankah doslej ni vzbujala dvoma v nepristranskost sodišca.

Sklep nº Cp 9/2006 of Civilni oddelek, May 18, 2006

V primeru uveljavljanja odklonitvenega razloga iz 6. tocke 70. clena ZPP lahko sodnik opravlja nadaljnja dejanja, ce se nato predlagateljev predlog izkaže za utemeljen in je sodnik izlocen, pravdna dejanja, pri katerih je sodeloval ta sodnik, nimajo pravnega ucinka.

Sklep nº II Ips 22/2006 of Civilni oddelek, May 18, 2006

Preklic darilne pogodbe zaradi velike nehvaležnosti je treba presojati po pravnih pravilih Obcnega državljanskega zakonika (ODZ) in sodni praksi, ki se je izoblikovala na tej podlagi. Po paragrafu 948 ODZ se za hudo nehvaležnost šteje vsako ravnanje obdarjenca, ki je darovalcu povzrocilo poškodbo na telesu, na casti, svobodi ali premoženju, zaradi katerega je mogoce sprožiti kazenski pregon. Pri tem je sodna praksa vprašanje kazenskega pregona presojala v povezavi z dolocbami ZD in sicer s ti...

Sklep nº II Ips 190/2006 of Civilni oddelek, May 18, 2006

V tožbi navedene vrednosti spornega predmeta tožnik kasneje ne more spreminjati.

Sklep nº II Ips 235/2006 of Civilni oddelek, May 18, 2006

V premoženjskih sporih revizija ni dovoljena, ce vrednost tistega dela pravnomocne sodbe, glede katerega revident v pravdi ni uspel, ne presega 1.000.000 SIT.

Sklep nº II Ips 303/2006 of Civilni oddelek, May 18, 2006

Ne gre za poseg v pravico do svobode govora oziroma izražanja, ce se stranko denarno kaznuje za žalitev sodišca, saj ni omejena glede vsebine izjave, ampak le pri nacinu podajanja izjave.

Sodba nº in sklep II Ips 708/2005 of Civilni oddelek, May 18, 2006

Tožnikov napad na toženca je bil protipraven; ta se je skušal braniti, vendar je z udarcem sekire po tožnikovi glavi prekoracil sorazmernost med obrambo in napadom, zaradi cesar je odgovoren za prekoraceni silobran.

Sklep nº I R 47/2006 of Civilni oddelek, May 18, 2006

Pavšalna trditev o vec odprtih spisih pri drugem sodišcu ni ustrezen tehtni razlog za dolocitev drugega sodišca po 67. clenu ZPP.

Sklep nº I R 48/2006, enako tudi I R 63/2006 of Civilni oddelek, May 18, 2006

Situacija, v kateri je ena od strank sodnik pristojnega sodišca, lahko predstavlja razlog za dolocitev drugega stvarno pristojnega sodišca, da postopa v pravdni zadevi.

Sklep nº Cp 5/2006 of Civilni oddelek, May 18, 2006

Tožnik meri na odklonitveni razlog, ki je zapisan v 6. tocki 70. clena ZPP: ce so podane druge okolišcine, ki vzbujajo dvom o sodnikovi nepristranskosti. Te okolišcine so predvsem prijateljstvo, sovraštvo, daljne sorodstvo do strank ali njihovih pooblašcencev, ne more pa biti odklonitveni razlog pravno mnenje sodnika, ki je odlocal v konkretnem sporu, vendar je bila pozneje odlocba razveljavljena. Tožnik med odklonitvenimi razlogi izraža prav slednje: nezadovoljstvo s pravno odlocitvijo višji...

Sodba nº II Ips 500/2004 of Civilni oddelek, May 18, 2006

Upoštevaje naceli individualizacije in objektivne pogojenosti višine odškodnine je pritožbeno sodišce neutemeljeno znižalo odškodnino za telesne bolecine.

Sodba nº II Ips 526/2004 of Civilni oddelek, May 18, 2006

Znižanje odškodnine zaradi prenizkega ovrednotenja tožnikove prizadetosti zaradi trajnih posledic v povezavi z njegovo mladostjo.

Sodba nº II Ips 226/2006 of Civilni oddelek, May 18, 2006

Ne glede na to, da sodišce izda pridržano sodbo, se ta nanaša na dejansko in pravno stanje, ki je obstajalo ob koncu glavne obravnave.

Sodba nº II Ips 154/2006 of Civilni oddelek, May 18, 2006

Presoja višine odškodnine za telesne bolecine in za strah.

Sklep nº II Ips 414/2004 of Civilni oddelek, May 18, 2006

V situaciji, ko je pritožbeno sodišce na podlagi na prvi stopnji izvedenih dokazov odlocilo drugace kot prvostopenjsko, in je tožbeni zahtevek zavrnilo, pomanjkljivo obrazložena zavrnitev predlaganih dokazov tožeci stranki res ni omogocala ucinkovitega uresnicevanja pravice do pritožbe. Ker prvo sodišce ob ugoditvi tožbenemu zahtevku tožece stranke zavrnitve predlaganih dokazov ni natancno obrazložilo, višje sodišce pa je na podlagi na prvi stopnji izvedenih dokazov njen zahtevek zavrnilo, je...

Sodba nº I Up 783/2006 of Upravni oddelek, May 18, 2006

Tožnik ni uspel dokazati v postopku pri toženi stranki, da se je premoženjsko stanje njegove bivše žene trajno in ne le zacasno, na podlagi pogodbe o zaposlitvi za dolocen cas, tako spremenilo, da bi bili izkazani pogoji iz 83. clena ZZZDR za uveljavljanje prenehanja pravice do preživnine, ki je bila dolocena s sodbo Okrožnega sodišca v C. S tem pa ni izkazana izpolnitev pogoja iz 4. alinee 1. odstavka 24. clena ZBPP za dodelitev brezplacne pravne pomoci.

Sodba nº I Up 1179/2003 of Upravni oddelek, May 18, 2006

Upravni organ je vezan na odklonitev soglasja, tudi ce je odklonitev dana po izteku predpisanega roka, ce pred tem še ni izdal odlocbe.

Sodba nº I Up 642/2005 of Upravni oddelek, May 18, 2006

Ker sta tožnikova pravna prednika za arondirana kmetijska zemljišca dobila ustrezna nadomestna zemljišca, po dolocbi 29. tocke 1. odstavka 3. clena ZDen nista upravicena do denacionalizacije.

Sklep nº I Up 681/2006 of Upravni oddelek, May 18, 2006

Prvostopno sodišce je ravnalo pravilno, ko je tožnikovo vlogo po opominu za placilo sodne takse štelo za zahtevo za odmero sodne takse po 27. clenu ZST.

Sodba nº I Ips 151/2006 of Kazenski oddelek, May 18, 2006

Presoja pripornega razloga begosumnosti.

Sodba nº I Ips 319/2005 of Kazenski oddelek, May 18, 2006

Za kršitev dolocb 18. clena KZ bi šlo, ce bi sodišce ugotovilo, da se obsojenka ni zavedala, da lahko nastane prepovedana posledica, pa bi jo kljub temu spoznalo za krivo storitve kaznivega dejanja iz zavestne malomarnosti.

Sodba nº I Ips 162/2006 of Kazenski oddelek, May 18, 2006

Presoja obstoja pripornega razloga ponovitvene nevarnosti.

Sodba nº I Ips 268/2005 of Kazenski oddelek, May 18, 2006

Ceprav ni izrecno zapisano, da je obramba soglašala z branjem izvedenskega mnenja in dopolnitve, se glede na to, da obramba kljub pozivu sodišca v postopku ni predlagala neposrednega zaslišanja izvedenca, šteje, da je z branjem dopolnjenega izvedenskega mnenja soglašala.

Sodba nº I Ips 299/2005 of Kazenski oddelek, May 18, 2006

Izraz "tuje stanovanje", ki je zakonski znak kaznivega dejanja po 1. odstavku 152. clena KZ, ne pomeni "tuj" v lastninskopravnem smislu, ampak zakonito pravico dolocene osebe, da stanovanje dejansko uporablja.

Sodba nº I Ips 40/2006 of Kazenski oddelek, May 18, 2006

Obsojenec je zoper oškodovanko uporabil grožnjo z neposrednim napadom na njeno telo (z vecjim kuhinjskim nožem v roki ji je pretil) in silo tako, da jo je, ker je želela z barke oditi, porinil nazaj na sedež, jo z eno roko zgrabil za vrat in jo na ta nacin prisilil, da je trpela spolno dejanje - njegovo otipavanje po prsih. V takšnem opisu ravnanja je sila kot zakonski znak kaznivega dejanja, zadostno opisana.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners