Vrhovno Sodišče: Opinions issued on June 2006

June 30, 2006

Sodba nº I Ips 300/2005 of Kazenski oddelek, June 30, 2006

Pri kaznivem dejanju prepovedanega prehoda cez državno mejo pojma „spravljanje cez mejo“ ni mogoce razlagati tako, da mora storilec istocasno z osebami, ki se spravljajo cez mejo, le-to tudi sam prestopiti.

June 29, 2006

Sklep nº I R 65/2006 of Civilni oddelek, June 29, 2006

V tej zadevi objektivno izkazane in tudi zatrjevane okolišcine pomenijo, da se bodo v zapušcinskem postopku razkrivale okolišcine iz zasebnega, družinskega in tudi intimnega življenja udeležencev, med katerim je tudi sodnica stvarno in krajevno pristojnega sodišca. Ta okolišcina pa lahko utemeljuje dvom zapustnikove vdove in sina v nepristranskost sodnikov istega sodišca.

Sklep nº I R 59/2006 of Civilni oddelek, June 29, 2006

Predlog za delegacijo iz razlogov smotrnosti, ker eno od strank zastopa sodnik, cigar funkcija miruje, ni utemeljen.

Sklep nº I R 51/2006 of Civilni oddelek, June 29, 2006

Zakonska zveza ene od sodnic višjega sodišca z odvetnikom, ki zastopa stranko v tej zadevi, ne spada med tehtne razloge za prenos pristojnosti.

Sodba nº II Ips 607/2004 of Civilni oddelek, June 29, 2006

Tako predvojno kot povojno jugoslovansko zemljiškoknjižno pravo je temeljilo na nacelu vpisa. Knjižne pravice so se (tako kot po sodobnem slovenskem pravu) pridobile, prenesle, omejile ali prenehale samo z vpisom v zemljiško knjigo.

Sodba nº II Ips 609/2004 of Civilni oddelek, June 29, 2006

Otroci so res preživninski zavezanci za placilo prispevkov za oskrbo staršev v domu starejših obcanov. Vendar pa je v skladu z nacelom pravne in socialne države postopkovna ureditev placevanja teh prispevkov dolžnost CSD. Nedolocno ali pomanjkljivo ravnanje CSD ob sklepanju dogovora med CSD in zavezancem zato naceloma ne more iti v breme zavezanca na ta nacin, da bi obcina smela naknadno ukrepati v skladu s 133. clenom ZZZDR.

Sodba nº II Ips 532/2004 of Civilni oddelek, June 29, 2006

Ob vednosti, da se na cesti polaga svež asfalt, se je 14 letna tožnica morala in mogla zavedati, da asfaltiranje terja ustrezno previdnost v prometu oziroma pri preckanju cestišca, ki se obnavlja. Ustrezen standard skrbnosti se zahteva tudi od ucenca 8. razreda osnovne šole, ki je že zdavnaj samostojen v vseh oblikah prometa, tudi kot pešec ali na rolerjih. Zato je neutemeljeno tožnicino oporekanje njenemu 20 % prispevku k nastanku škode.

Sodba nº in sklep II Ips 565/2004 of Civilni oddelek, June 29, 2006

Revizijske trditve o procesnih kršitvah se morajo dolocno nanašati na ravnanje sodišca, ki naj bi pomenilo zatrjevano procesno kršitev.

Sklep nº II Ips 39/2006 of Civilni oddelek, June 29, 2006

Pravilo drugega odstavka 188. clena ZIZ je v neskladju z ustavo le tedaj, ce je kupec nepremicnine upnik ali z upnikom povezana oseba.

Sodba nº II Ips 554/2004 of Civilni oddelek, June 29, 2006

Ker tožnica ni utrpela zmanjšanja življenjske aktivnosti, pac pa le strah, ni upravicena do zadošcenja za duševne bolecine zaradi zmanjšanja življenjske aktivnosti (diagnoza - pleuralna azbestoza).

Sklep nº Cp 8/2006 of Civilni oddelek, June 29, 2006

Ni v nasprotju s pravnim redom Republike Slovenije, ce je hrvaško sodišce dovolilo rubež pokojnine, ki jo nasprotni udeleženec prejema od Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Republike Slovenije.

Sklep nº II Ips 501/2004 of Civilni oddelek, June 29, 2006

V odškodninskem sporu z mednarodnim elementom, zaradi škode v prometni nesreci, je treba uporabiti konvencijo o zakonu, ki velja za prometne nesrece.

Sklep nº Cp 2/2006 of Civilni oddelek, June 29, 2006

V postopku o priznanju tuje sodne odlocbe ni upošteven ugovor o njeni vsebinski nepravilnosti. Ugovor o prenehanju preživninske obveznosti zaradi nove odlocbe o dodelitvi otroka se lahko uveljavlja v morebitnem izvršilnem postopku.

Sklep nº II Ips 606/2005 of Civilni oddelek, June 29, 2006

Ob izdaji sklepa o izvršbi je tuje sodišce poleg ostalih pogojev za izdajo takega sklepa preverilo tudi vprašanje izvršljivosti in šele nato dovolilo predlagano izvršbo. To vprašanje je presojalo po pravu svoje države, ki je tudi izdala izvršilni naslov. Gre za Zakon o izvršilnem postopku, ki je v 16. clenu dolocal kot izvršilni naslov izvršljivo sodno odlocbo. Sklep o dovolitvi izvršbe je v taki situaciji vec kot potrdilo o izvršljivosti. Dovoljena izvršba poleg izpolnjevanja ostalih pogojev...

Sodba nº II Ips 328/2006 of Civilni oddelek, June 29, 2006

Sodišce tožniku ne more prisoditi kaj drugega, kot je s tožbo zahteval, ceprav je sicer po materialnem pravu do tega upravicen.

Sodba nº in sklep II Ips 527/2004 of Civilni oddelek, June 29, 2006

Odložni pogoj (placilo kupnine), ki sta ga prodajalec in kupec dolocila kot predpostavko za zacetek ucinkovanja prodajnih pogodb, se ni izpolnil. Zato pogodbi tudi nista povzrocili želenih pravnih posledic (prenos lastništva s prodajalca na kupca). Bili sta sicer veljavno sklenjeni, vendar so bili zaradi dolocitve odložnega pogoja njuni ucinki odloženi.

Sklep nº I R 69/2006, enako tudi I R 79/2006 of Civilni oddelek, June 29, 2006

Tožnik izraža le nezadovoljstvo z odlocitvami Okrajnega sodišca v Domžalah in Višjega sodišca v Ljubljani. To pa, kot je bilo tožniku že pojasnjeno v drugih zadevah, ne predstavlja razloga za delegacijo pristojnosti.

Sodba nº II Ips 638/2004 of Civilni oddelek, June 29, 2006

Dolocba drugega odstavka 189. clena ZOR o odmerjanju škode po cenah ob izdaji sodne odlocbe (razen ce zakon ne odreja kaj drugega), se uporablja v tistih primerih, ko oškodovanec ali kdo tretji še ni vzpostavil prejšnjega stanja. Ce ga je, je njegova odškodninska terjatev prišla v tako imenovano cisto denarno terjatev, oškodovanec pa od odgovorne osebe zahteva placilo stroškov za vzpostavitev prejšnjega stanja, npr. placilo racuna, ki se glasi na dolocen denarni znesek in zakonske zamudne obr...

Sklep nº I Ips 206/2006 of Kazenski oddelek, June 29, 2006

Zoper sklepom, s katerim je obtožencu pripor podaljšan ob preizkusu po vložitvi obtožnice na podlagi 2. odstavka 207. clena ZKP, zahteva za varstvo zakonitosti ni dovoljena.

Sodba nº I Ips 207/2006 of Kazenski oddelek, June 29, 2006

Sodišce je pravilno presodilo, da so vsi razlogi za odreditev pripora podani in jih obrazložilo, zato ocitana bistvena kršitev dolocb kazenskega postopka ni podana, zmotna ugotovitev dejanskega stanja pa ni razlog za vložitev zahteve za varstvo zakonitosti.

Sodba nº I Ips 375/2005 of Kazenski oddelek, June 29, 2006

Seznanitev obsojenca z možnostjo uvedbe postopka o prekršku, za kar je podana dejanska podlaga, ne predstavlja nedovoljene grožnje, v nobenem primeru pri tem ne gre za silo.

Sodba nº I Ips 219/2006 of Kazenski oddelek, June 29, 2006

Ocena, ali je podan pogoj neogibnosti pripora mladoletnega osumljenca.

June 28, 2006

Sodba nº I Up 398/2004 of Upravni oddelek, June 28, 2006

Opustitev oprave glavne obravnave ni vplivala niti mogla vplivati na zakonitost in pravilnost sodne odlocitve (in ne gre za bistveno kršitev dolocb postopka v upravnem sporu iz 4. odstavka 72. clena ZUS), ce je že iz predloženih spisov ocitno, da je tožbi ugoditi, ker v upravnem postopku dejansko stanje ni bilo pravilno niti popolno ugotovljeno - ni pa pogojev za opravo spora polne jurisdikcije. V postopku podelitve koncesije, ki se opravi na podlagi javnega razpisa po Zakonu o gospodarskih j...

Sodba nº I Up 655/2004 of Upravni oddelek, June 28, 2006

Po ureditvi v 9. alinei 39. clena Zakona o gospodarskih javnih službah (ZGJS) se vprašanja prenehanja in podaljšanja koncesijske pogodbe urejajo s koncesijsko pogodbo. To pomeni, da se urejajo sporazumno, po volji pogodbenih strank, v primeru spora pa odloci sodišce splošne pristojnosti (40. clen ZGJS). Glede na navedeno vprašanja prenehanja in podaljšanja koncesijskega razmerja niso upravna zadeva.

Sodba nº I Up 1011/2003 of Upravni oddelek, June 28, 2006

Zamudne obresti zacnejo teci z dnem izvršljivosti davcne odlocbe; amortizacija se obracuna od nabavne vrednosti nepremicnine; stroški dolgorocnih rezervacij se oblikujejo le, ce je realna potreba zanje; neobdavcljivo solidarnostno pomoc ne predstavljajo izplacila, s katerimi se zagotavlja socialni mir.

Sodba nº I Up 554/2003 of Upravni oddelek, June 28, 2006

Ker se je prednica tožece stranke (njena tašca) porocila z avstrijskim državljanom in pridobila domovinstvo v Celovcu v Avstriji in s tem avstrijsko državljanstvo pred uveljavitvijo Zakona o državljanstvu Kraljevine SHS, so tudi po mnenju pritožbenega sodišca za ugotovitev državljanskega statusa navedene osebe relevantne prehodne dolocbe tega zakona, in sicer paragraf 56, na katerega se pravilno sklicuje tožena stranka.

Sodba nº I Up 1023/2006 of Upravni oddelek, June 28, 2006

Prosilec zavaja oziroma zlorablja azilni postopek, ce v prošnji lažno predstavlja razloge za azil in tudi, ce prošnjo vloži z namenom odložitve odstranitve iz Slovenije. Prosilec, ki je bil zaradi ilegalnega prehoda meje prijet na slovensko-avstrijski meji in nastanjen v Centru za tujce, je namero za vložitev prošnje za azil izrazil šele mesec dni po prijetju, takrat je zacel tudi zatrjevati, da je bil v izvorni državi preganjan, ceprav je pred tem sprva zatrjeval, da je imel namen oditi v Ne...

Sklep nº I Up 1012/2006 of Upravni oddelek, June 28, 2006

Stranka mora vas cas upravnega spora izkazovati pravni interes. Pravnega interesa ni, ce si stranka s pravnim sredstvom svojega položaja ne more izboljšati. To je podano tudi tedaj, ko je njeni tožbi ugodeno in je zadeva vrnjena toženi stranki v nov postopek; tudi ce se stranka s stališci prvostopne sodbe ne strinja.

Sklep nº I Up 1039/2006 of Upravni oddelek, June 28, 2006

Stranka mora ves cas upravnega spora izkazovati pravni interes. Pravnega interesa ni , ce si stranka s pravnim sredstvom svojega položaja ne more izboljšati. To je podano tudi tedaj, ko je njeni tožbi ugodeno in je zadeva vrnjena toženi stranki v nov postopek; tudi ce se stranka s stališci prvostopne sodbe ne strinja.

Sodba nº I Up 803/2003 of Upravni oddelek, June 28, 2006

Davcni zavezanec zadosti pogoju registrirane dejavnosti, ce opravlja gradbeno dejavnost; registracije za podskupino v okviru posamezne proizvodne dejavnosti ZPD ne doloca.

Sklep nº VIII R 96/2006 of Civilni oddelek, June 26, 2006

Za odlocanje v sporu za placilo odškodnine za škodo v nesreci pri delu med delavcem - oškodovancem in zavarovalnico, kot edino toženo stranko, je pristojno sodišce splošne pristojnosti.

Sklep nº VIII R 48/2006 of Delovno-socialni oddelek, June 26, 2006

Za odlocanje v sporih, ki izvirajo iz podrocja aktivne politike zaposlovanja, je pristojno sodišce splošne pristojnosti.

Sklep nº VIII R 73/2006 of Delovno-socialni oddelek, June 26, 2006

ZDSS-1 ne daje podlage, da bi se lahko spor med delavcem - oškodovancem in zavarovalnico na podlagi direktne tožbe iz naslova zavarovanja pred odgovornostjo opredelil za individualni delovni spor, za katerega bi bila podana stvarna pristojnost delovnega sodišca. Udeležba zavarovalnice v delovnem odškodninskem sporu je dolocena kot izjema in omejena zgolj na položaj sospornika.

June 22, 2006

Sodba nº in sklep II Ips 550/2004 of Civilni oddelek, June 22, 2006

V tej zadevi je tožnik vrednost svojega tožbenega zahtevka ocenil z zneskom 350.000,00 SIT, toženka pa taki oceni ni ugovarjala. Navedeni znesek ne presega revizijskega praga.

Sodba nº II Ips 517/2004 of Civilni oddelek, June 22, 2006

Tožnikov prispevek k škodnemu dogodku je pomemben in znaša 25%. Res je voznik tovornjaka kot imetnik nevarne stvari objektivno odgovoren in res opustitev uporabe zvocnega signala, ceprav je voznik videl otroka s kolesom v skupini odraslih na plocniku, pomeni kršitev 2. tocke prvega odstavka 68. clena takrat veljavnega ZTVCP, torej je tudi krivdno odgovoren, vendar pa ni mogoce prezreti ali šteti za nepomembno dejstvo, da je bil tožnik tisti, ki se je nenadoma in zaradi lastnega neustreznega r...

Sodba nº in sklep II Ips 405/2004 of Civilni oddelek, June 22, 2006

Le izjemoma je mogoce opredeliti kot relevanten prispevek k nastanku škode tudi oškodovancevo ravnanje, ki casovno ne sovpada s škodnim ravnanjem poškodovalca, ce je ravnanje oškodovanca v vzrocni povezanosti z okolišcinami, ki so determinirale ravnanje povzrocitelja škode.

Sodba nº II Ips 234/2006, enako tudi II Ips 208/2006 of Civilni oddelek, June 22, 2006

RS odgovarja le za tisto škodo, ki je nastala njenim državljanom zaradi škodnega ravnanja JLA kot organa bivše federacije ne glede na kraj škodnega dogodka.

Sodba nº II Ips 502/2004 of Civilni oddelek, June 22, 2006

Toženka je na dolocenem podrocju zastopnik države in svoje zakonsko dolocene naloge iz 3. clena ZDARS vedno opravlja za racun države, ne pa za svoj racun. To je tudi razumljivo, saj so zemljišca in avtocesta, ki je speljana preko teh zemljišc, njena last, ne pa last toženke. Ker je zastopanje doloceno v samem zakonu, sta vsebina in obseg zastopanja razvidna za vse.

Sodba nº II Ips 46/2005 of Civilni oddelek, June 22, 2006

ZOR ne prepoveduje utrditve obveznosti iz predpogodbe z aro, zaradi cesar tudi glede are, dane ob sklenitvi predpogodbe, obveljajo dolocbe 79., 80. in 81. clena ZOR. Dogovor o ari v zvezi s predpogodbo meri na to, da se doseže pogodbena disciplina tako v korist ene kakor druge stranke, s cimer je ustreženo nacelu enakopravnosti udeležencev v obligacijskih razmerjih (11. clen ZOR). Gre za dispozitivno zakonsko dolocbo, zaradi cesar ni mogoce reci, da bi ob sklenitvi predpogodbe bil dogovor o a...

Sodba nº II Ips 618/2004 of Civilni oddelek, June 22, 2006

Jamcevanje države po dolocbi prvega odstavka 26. clena URS sodi v podrocje javnega in ne zasebnega prava. Za presojo utemeljenosti zahtevka po 26. clenu URS je treba dognati, ali gre za protipravno ravnanje prej omenjenih oseb in ali obstoja vzrocna zveza med tem ravnanjem in škodo.

Sodba nº in sklep II Ips 356/2006 of Civilni oddelek, June 22, 2006

Razmerje matere, ki odklanja sodelovanje z izvedenci v postopku in ki kljub izdani zacasni odredbi o stikih in v zvezi z njo izdani kazenski obsodilni sodbi že štiri leta onemogoca stike med otrokom in ocetom, nedvomno vpliva na izraženo otrokovo željo. Otrokova izjava, tudi ce je sedaj izraz njegove dejanske volje, ne more prevladati pri odlocitvi o zaupanju varstva in vzgoje materi, ce taka odlocitev ni v skladu s koristmi otroka. Lastna ocena sodišc, da nekatere materine nenegativne lastno...

Sodba nº in sklep II Ips 617/2004 of Civilni oddelek, June 22, 2006

Cast je zavest cloveka o lastni vrednosti (subjektivna cast), ugled oziroma dobro ime pa je vrednost, ki jo ima prizadeti v družbi (objektivna cast). Ker gre za dva pola ene celostne osebnostne pravice, je treba napad na cast in ugled ocenjevati tudi objektivno, ne le na podlagi subjektivnega doživljanja casti. V tem kontekstu je pomembno, da je bila zaradi protipravnega ravnanja tožene stranke prizadeta le oškodovanceva veljava v oceh dolocene družbene skupine (ljudi, ki se ukvarjajo z ... d...

Sodba nº II Ips 558/2004 of Civilni oddelek, June 22, 2006

Prisojena odškodnina je primerljiva z odškodninami za podobno škodo, hkrati pa upošteva vse individualne znacilnosti tožece stranke, razen v delu, ki se nanaša na odškodnino za pretrpljene telesne bolecine, kot jo je dosodilo drugostopenjsko sodišce.

Sklep nº I R 56/2006 of Civilni oddelek, June 22, 2006

Sodišce se lahko po uradni dolžnosti izrece za krajevno nepristojno le, ce je podana izkljucna pristojnost drugega sodišca.

Sodba nº I Up 878/2006 of Upravni oddelek, June 22, 2006

Ce je tožena stranka menila, da sta tožnika navajala prenizko vrednost nepremicnin, bi morala to okolišcino s tožnikoma razcistiti v posebnem ugotovitvenem postopku ter v tako izvedenem postopku ugotoviti pravo vrednost nepremicnin.

Sklep nº I Up 967/2006 of Upravni oddelek, June 22, 2006

Zacasna odredba, na podlagi katere bi se do pravnomocnega dokoncanja upravnega spora (v katerem se presoja zakonitost odlocbe o zavrnitvi ponovne prošnje za azil) zadržalo izvrševanje namestitve prosilca za azil v center za tujce oziroma njegova odstranitev iz države, ni mogoca, ker je bil tujec že odstranjen iz države na podlagi prve zavrnitve azila; ni pa pravne podlage, da bi se tujcu, ki je v tujini, izdala taka zacasna odredba.

Sodba nº I Up 940/2006 of Upravni oddelek, June 22, 2006

Imenovanje notarja opravi z zakonom pooblašceni minister za pravosodje izmed kandidatov, ki izpolnjujejo predpisane pogoje. Znotraj teh zakonskih meja in namena pooblastila pa je sama odlocitev o izbiri prepušcena ministru, ki mora pri svoji odlocitvi upoštevati merila iz 10.a clena Zakon o notariatu.

Sodba nº I Up 877/2006 of Upravni oddelek, June 22, 2006

Ko je tožena stranka ugotovila drugacne podatke o premoženju, kot sta jih navajala tožnika, bi morala izvesti poseben ugotovitveni postopek, v njem tožnika soociti s svojim ugotovitvami in jima dati možnost, da se o njih izrece. Zaradi nepopolno izvedenega ugotovitvenega postopka je ostalo nepopolno ugotovljeno tudi dejansko stanje glede vpliva spornih (kasneje odkritih) nepremicnin na vsebinsko upravicenost tožnikov do že dodeljene brezplacne pravne pomoci.

Sodba nº I Up 962/2006 of Upravni oddelek, June 22, 2006

Pri imenovanju notarja je minister vezan na merila, dolocena v 10.a clenu ZN. Besedilo tega clena sicer dopušca, da se pri izbiri doloci in upošteva še dodatna merila za izbiro, vendar ta ne morejo izkljuciti in tudi ne prevladati nad z 10a.clenom ZN predpisanimi merili. V obrazložitvi odlocbe o imenovanju je potrebno upoštevanje teh meril tudi ustrezno pojasniti. Pred izdajo odlocbe o imenovanju mora minister preveriti tudi pravilnost dotedanjega postopka v zvezi z vlogami, ki so mu bile pre...

Sodba nº I Up 784/2004 of Upravni oddelek, June 22, 2006

Za nezakonit vnos blaga med drugim šteje vsak vnos blaga v nasprotju z 32. clenom Carinskega zakona, kar pomeni kršitev obveznosti predložitve blaga pri pristojnem carinskem organu.

Sodba nº I Up 982/2006 of Upravni oddelek, June 22, 2006

Ce je iz prošnje za azil ocitno, da se z njo zavaja organ oziroma zlorablja postopek s tem, ker je vložena z namenom odložitve prisilne odstranitve prosilca iz Slovenije, poleg tega pa še, da prosilcu v izvorni državi ne grozi preganjanje, se taka prošnja zavrne kot ocitno neutemeljena. V tem primeru se ne ugotavljajo pogoji za priznanje azila po 1. clenu ZAzil. Sodišce predlaga ustavnemu sodišcu oceno ustavnosti dolocb zakona, ce meni, da niso v skladu z ustavo, pri tem ni vezano na predlog ...

Sodba nº I Ips 405/2005 of Kazenski oddelek, June 22, 2006

Ker se po dolocbi 2. odstavka 105. clena ZKP premoženjskopravni zahtevek oškodovancu prisodi le v obsodilni sodbi, je sodišce z izpodbijanim pravnomocnim sklepom v izreku v odlocbi o premoženjskopravnem zahtevku, ki ga je naložilo obdolženki v placilo, v škodo obdolženke kršilo navedeno zakonsko dolocbo, kar je vplivalo na zakonitost izpodbijane pravnomocne sodne odlocbe. Obdolženka v postopku namrec ni bila spoznana za krivo, temvec ji je sodišce z izpodbijanim pravnomocnim sklepom izreklo v...

Sodba nº I Ips 118/2006 of Kazenski oddelek, June 22, 2006

Pri zmoti glede zakonskega znaka kaznivega dejanja gre za dejansko zmoto v ožjem pomenu, kar pomeni, da naj se obsojenec ne bi zavedal navedenega zakonskega znaka in da zato pri njem ni podan naklep.

Sodba nº I Ips 200/2006 of Kazenski oddelek, June 22, 2006

Dolocba 204. a clena ZKP se ne nanaša na vsako prvo zaslišanje obdolženca, saj je to urejeno v 227. clenu ZKP, ampak le na tisto, ko je bila obdolžencu dejansko že odvzeta prostost.

Sodba nº I Ips 33/2005 of Kazenski oddelek, June 22, 2006

Poslanec je kazensko odgovoren za kazniva dejanja, ki jih stori, pa ne predstavljajo poslanske funkcije oziroma niso v zvezi z njenim opravljanjem ali ce sicer gre za dejanja v zvezi z opravljanjem poslanske funkcije, pa so storjena izven sej državnega zbora in njegovih delovnih teles.

Sodba nº I Ips 327/2005 of Kazenski oddelek, June 22, 2006

Od sodišca druge stopnje ni mogoce zahtevati, da bi izrecno odgovorilo na vsako pritožbeno navedbo in lahko ugotovi neutemeljenost ugovorov, ne da bi podalo razloge za zavrnitev vsakega nebistvenega ugovora posebej; opredeliti pa se mora do vseh bistvenih dejstev, pomembnih za odlocitev.

Sodba nº IV Ips 48/2001 of Kazenski oddelek, June 22, 2006

Vrhovno sodišče je pri odločanju o zahtevi za sodno varstvo vezano na pravno odločilna dejstva, ki sta jih ugotovila organa za prekrške nižjih stopenj.

Sodba nº IV Ips 54/2001 of Kazenski oddelek, June 22, 2006

Z zahtevo za sodno varstvo ni mogoče izpodbijati primernosti izrečene kazni.

June 20, 2006

Sodba nº VIII Ips 123/2006 of Delovno-socialni oddelek, June 20, 2006

V casu od 1.1.2003 do 28.6.2003 glede disciplinske odgovornosti zaposlenih v državnih organih ni bilo nobene pravne praznine, ki bi jo bilo treba zapolnjevati z razlago zakonodaje ali smiselno uporabo zakonskih dolocb. Veljala je posebna zakonska ureditev, ki je izkljucevala uporabo dolocb ZDR, kot splošnega zakona.

Sodba nº VIII Ips 136/2006 of Delovno-socialni oddelek, June 20, 2006

Delodajalec ne more s samostojno tožbo izpodbijati odpovedi pogodbe o zaposlitvi, ki jo da delavec. Tudi ce gre za izredno odpoved delavca, jo mora delodajalec kot odpoved pogodbe o zaposlitvi upoštevati. Lahko pa pri izredni odpovedi (v sporu, ki ga sproži delavec) ugovarja, da ni dolžan placati odpravnine in odškodnine po drugem odstavku 112. clena ZDR.

Sodba nº VIII Ips 339/2005 of Delovno-socialni oddelek, June 20, 2006

Ugotovitev nezakonitosti prenehanja delovnega razmerja ima za posledico tudi odškodninsko odgovornost delodajalca za škodo, ki jo je delavec zaradi tega utrpel. Predvsem gre za izgubo place oziroma nadomestila place za cas, ko delavec po krivdi delodajalca ne dela, ter za priznanje delovne dobe - torej tudi placilo ustreznih prispevkov in davkov.

Sklep nº VIII Pri 16/2006 of Delovno-socialni oddelek, June 20, 2006

Kršitev nacela kontradiktornosti je mogoce popraviti tudi na obravnavi pred sodišcem druge stopnje.

Sodba nº VIII Ips 151/2006 of Delovno-socialni oddelek, June 20, 2006

Ker gre za pogodben odnos, je tudi pri odpovedi pogodbe o zaposlitvi med strankama vedno možen dogovor in lahko, ce sta nedvoumno izraženi volji obeh pogodbenih strank, pride tudi do preklica odpovedi pogodbe o zaposlitvi in nadaljevanja odpovedane pogodbe o zaposlitvi. Ce pa ta volja strank ni nedvoumno izražena, pa morajo veljati smiselno uporabljena pravila OZ. V primeru pogodbe sklenjene za nedolocen cas (OZ to v 333. clenu obravnava kot trajno dolžniško razmerje), lahko vsaka stranka raz...

Sodba nº VIII Ips 184/2006 of Delovno-socialni oddelek, June 20, 2006

Ker je bila redna odpoved pogodbe o zaposlitvi iz krivdnih razlogov podana iz razloga, dolocenega v 1. alineji cetrtega odstavka 13. clena pogodbe o zaposlitvi, en dan odsotnosti z dela za odpoved ne zadošca, ker pogodba doloca kot krivdni razlog neopravicen izostanek z dela vec kot en delovni dan. Pri tem ni sprejemljivo stališce revidentke, da se k neopravicenim izostankom morajo šteti tudi izostanki z dela, ki so bili ugotovljeni predhodno in na podlagi katerih je revidentka tožnici dala p...

Sodba nº in sklep VIII Ips 307/2005 of Delovno-socialni oddelek, June 20, 2006

Tožnica je bila edina presežna delavka in je opravljala delo delavca s posebnimi pooblastili in odgovornostmi, ki ga je delodajalec ukinil. Njeno delo ni bilo primerljivo z deli drugih delavcev, zaradi cesar toženi stranki ni bilo potrebno izvajati postopka primerjave med delavci in sprejeti programa razreševanja presežkov delavcev po 35. clenu ZDR (1990). Ponudba drugega delovnega mesta delavcu (ki to ponudbo sicer odkloni) dalj casa pred zacetkom postopka ugotovitve obstoja trajnega preneha...

Sklep nº VIII Ips 356/2005 of Delovno-socialni oddelek, June 20, 2006

Po dolocbi 4. odstavka 86. clena ZPP lahko izjemoma vloži revizijo oz. drugo izredno pravno sredstvo zakoniti zastopnik stranke, ki ima opravljen pravniški državni izpit, torej zakoniti zastopnik sam, ne pa v njegovem imenu pooblašcenec, ki ni odvetnik (tudi ce ima pooblašcenec pravniški državni izpit in ce ga pooblasti zakoniti zastopnik, prav tako s pravniškim državnim izpitom). Dolocba 3. odstavka 87. clena ZPP ni v neskladju s 3. in 4. odstavkom 86. clena ZPP.

Sklep nº VIII Pri 17/2006 of Delovno-socialni oddelek, June 20, 2006

Zgolj nestrinjanje z odlocitvijo sodišca druge stopnje in le pavšalno sklicevanje na neenotnost sodne prakse brez navedbe konkretnih judikatov ne more biti razlog za razveljavitev izpodbijanega sklepa o nedopustitvi revizije.

Sodba nº VIII Ips 313/2005 of Delovno-socialni oddelek, June 20, 2006

Ker je bil tožnik kvalificiran mizar z dodatnimi usposobitvami za hišniška dela, delovno mesto cistilca pri delodajalcu prevzemniku, cetudi v pogodbi o zaposlitvi formalno uvršceno v IV. tarifni razred, ni ustrezalo tožnikovi strokovni izobrazbi za doloceno vrsto poklica, znanju in zmožnostim.

Sodba nº VIII Ips 365/2005 of Delovno-socialni oddelek, June 20, 2006

ZDR v 3. in 4. alinei 1. odstavka 112. clena kot razloga za izredno odpoved delavca ne doloca zakrivljenih ravnanj delodajalca oziroma ne doloca, da bi delavec lahko izredno odpovedal pogodbo o zaposlitvi le v primeru, ce mu delodajalec namenoma vsaj dva meseca izplacuje bistveno zmanjšano placo oziroma mu namenoma trikrat zaporedoma ali v obdobju šestih mesecev ne izplaca placila za delo ob zakonsko oziroma pogodbeno dogovorjenem roku. Možnosti izredne odpovedi delavca v teh primerih zakon p...

Sklep nº VIII Ips 295/2005 of Delovno-socialni oddelek, June 20, 2006

Cas sodnih pocitnic sicer ni dolocen po dnevih, temvec kot casovno obdobje med dvema koledarskima datumoma, ki ga je potrebno preracunati v dneve in dejansko zajema 32 dni. Glede na to je primerjava možna le med tem rokom, preracunanim v dneve, in ostalimi procesnimi roki, ki so prav tako doloceni po dnevih. Le v takšnem primeru ne prihaja do nasprotja med dolocbo 3. odstavka 83. clena ZS in dolocbo 111. clena ZPP. Ce pa gre za procesne roke, ki so doloceni po mesecih ali letih, bi upoštevanj...

Sodba nº VIII Ips 146/2006, enako tudi VIII Ips 145/2006, VIII Ips 144/2006, VIII Ips 138/2006, VIII Ips 135/2006, VIII Ips 134/2006, VIII Ips 132/2006 of Delovno-socialni oddelek, June 20, 2006

Ne glede na podobnost dolocb kolektivne pogodbe z vsebino dolocb tretjega odstavka 36.f clena ZDR (1990), ki je veljal v casu sklenitve kolektivnih pogodb, so te dolocbe z vkljucitvijo v kolektivno pogodbo postale samostojne norme kolektivnega prava, ki jih je v prvi vrsti uporabiti tako, kot so zapisane, ce niso v nasprotju s prisilnimi zakonskimi dolocbami. ZDR v letu 2003 veljavnih kolektivnih pogodb ni razveljavil, niti ni na novo uredil pravnih podlag za njihovo sklenitev, saj je ohranil...

Sodba nº VIII Ips 276/2005 of Delovno-socialni oddelek, June 20, 2006

Ni utemeljeno stališce nižjih sodišc, da tožnica ni imela utemeljenega razloga za vrnitev na delo oziroma, da se od nje ni moglo pricakovati, da se bo vrnila na delo. Ce je imela bolniški stalež odobren le do 22. 12. 1998, bi se lahko in morala vrniti na delo.

Sklep nº VIII Pri 18/2006 of Delovno-socialni oddelek, June 20, 2006

Po dolocbi 3. odstavka 32. clena ZDSS-1 lahko zoper sklep, s katerim sodišce druge stopnje ne dopusti revizije, stranka vloži pritožbo iz razloga po 2. alineji 1. odstavka tega clena. Pravica do pritožbe zoper navedeni sklep je torej omejena le na ta razlog, ki ga mora pritožnik izrecno uveljavljati.

Sodba nº VIII Ips 333/2005 of Delovno-socialni oddelek, June 20, 2006

Pojem starejšega delavca doloca 1. odstavek 87. clena ZDR/90. Gre za delavca, ki je starejši od 55 let (moški) oziroma 50 let (ženske). Zato varstvo po 2. odstavku 36.d clena ZDR pripada le delavcu - moškemu, ki je starejši od 55 let, ob kumulativnem pogoju, da mu do upokojitve manjka do pet let zavarovalne dobe. Sklep o prenehanju delovnega razmerja tožniku je postal dokoncen pred dnem uveljavitve ZZZPB-D (pred 25.10.1999). To bi tožniku dajalo pravico do denarnega nadomestila po prej veljav...

Sklep nº VIII R 65/2006, VIII R 61/2006, VIII R 77/2006 of Delovno-socialni oddelek, June 20, 2006

Pogodbeno razmerje med sodišcem in stranko, ki že traja, je tehten razlog za dolocitev drugega stvarno pristojnega sodišca v sporu med stranko in njenim delavcem.

Sklep nº VIII Pri 11/2006 of Delovno-socialni oddelek, June 20, 2006

Na podlagi 1. odstavka 30. člena ZDSS-1 sodišče druge stopnje ne more izvesti celotnega dokaznega postopka, če sodišče prve stopnje dokazov sploh ni izvajalo. Sodišče druge stopnje izvaja navedeno določbo ZDSS-1 na glavni obravnavi, kjer ponovi ali dopolni dokazni postopek.

Sklep nº III R 19/2006 of Gospodarski oddelek, June 20, 2006

Delodajalec je placeval nadomestilo place, ker je bil delavec zacasno zadržan od dela zaradi bolezni. S tožbo je zahteval povrnitev nadomestila od Zavoda za zdravstveno zavarovanje. Za odlocanje v takšnem sporu je pristojno civilno sodišce splošne pristojnosti.

Sodba nº III Ips 30/2005 of Gospodarski oddelek, June 20, 2006

Pri revizijskem ocitku, da je sodišce izracun tecajnih razlik utemeljevalo zgolj na enostranskih listinah in izracunih stranke, namesto da bi si pomagalo s sodnim izvedencem financne stroke, gre vsebinsko za nedopustno izpodbijanje pravilnosti ugotovljenega dejanskega stanja oziroma dokazne ocene nižjih sodišc. Ker iz vsebine pogodbe, ki sta jo ugotovili nižji sodišci, ne izhaja dogovor o izbiri prava, ki naj bi se uporabilo sta sodišci prve in druge stopnje pravilno kot odlocilno uporabili p...

Sodba nº in sklep III Ips 98/2005 of Gospodarski oddelek, June 20, 2006

Ce upnik, ki izpodbija dolžnikovo pravno dejanje po 255. clenu in naslednjih OZ, trdi, da ni nikoli zatrjeval, da svoje terjatve do dolžnika ne more realizirati in da mu je dolžnik povzrocil škodo, ker zaradi tega ne more izpolniti obveznosti do svojih upnikov v stecajnem postopku, je že na prvi pogled jasno, da ne more uspeti z zahtevkom na izpodbijanje dolžnikovega pravnega dejanja.

June 15, 2006

Sodba nº in sklep II Ips 546/2004 of Civilni oddelek, June 15, 2006

Odškodnini za nagrobni spomenik in za vzdrževanje groba spadata v okvir odškodnine za pogreb. V obeh primerih se povrnejo le stroški, ki so v skladu s krajevnimi obicaji in dolžno pieteto za umrlim. Stroški vzdrževanja groba so lahko le tisti, ki jih je treba placati ob zagotovitvi grobnega prostora.

Sodba nº II Ips 540/2004 of Civilni oddelek, June 15, 2006

Tožnica, ki svoj zahtevek utemeljuje z gradnjo preko meje, nosi trditveno breme za dejstva, ki to utemeljujejo. Ker je potek meje predhodno vprašanje, bi morala zatrjevati in dokazati dejstva, ki pravno utemeljujejo potek meje, kot ga zatrjuje v tožbi.

Sodba nº II Ips 541/2004 of Civilni oddelek, June 15, 2006

Z nacelnim pravnim mnenjem Vrhovnega sodišca RS z dne 26.6.2002 je bilo sprejeto stališce, ki zacetek teka zakonskih zamudnih obresti od denarne terjatve za nepremoženjsko škodo veže na uveljavitev Obligacijskega zakonika (1.1.2002), ce je hkrati izpolnjen dodatni pogoj zamude z izpolnitvijo s strani povzrocitelja škode. Pravno naziranje prve tožene stranke, ki meni, da bi bilo treba pri reševanju vprašanja casovne veljavnosti nacelnega pravnega mnenja uporabiti kriterij nastanka škodnega dog...

Sodba nº II Ips 614/2004 of Civilni oddelek, June 15, 2006

Revizijsko sodišce je vezano na dejansko stanje kot ga je ugotovilo sodišce prve stopnje (in ki je prestalo pritožbeni preizkus).

Sodba nº in sklep II Ips 572/2004 of Civilni oddelek, June 15, 2006

Revizijsko sodišce ne pazi na bistvene kršitve dolocb pravdnega postopka po uradni dolžnosti. To pomeni, da mora stranka, ki uveljavlja ta revizijski razlog, svoj ocitek obrazložiti in konkretizirati.

Sodba nº II Ips 587/2004 of Civilni oddelek, June 15, 2006

Ceprav je pravica zapustnikovega potomca, da se iz zapušcine izloci del, ki ustreza njegovemu prispevku k povecanju ali ohranitvi zapustnikovega premoženja, definirana kot zahtevek, ni sporno, da je to absolutna pravica. Zato podrejenega (denarnega) zahtevka, cetudi temelji na isti dejanski podlagi (na istem historicnem dogodku) kot primarni zahtevek, ni mogoce obravnavati kot zahtevek iz naslova pravice do izlocitve alikvotnega dela zapustnicinega premoženja. Znacilnost tega zahtevka je namr...

Sklep nº II Ips 544/2004 of Civilni oddelek, June 15, 2006

Tožnik je za okolišcino, na katero opira izpodbojno tožbo, izvedel vec kot leto pred njeno vložitvijo. Takšno tožbo je treba zato zavreci.

Sodba nº II Ips 104/2005 of Civilni oddelek, June 15, 2006

Tožnica je v zapušcinskem postopku izjavila, da nima nobenih zahtevkov iz tega postopka. Takšna izjava predstavlja odpoved dedovanju in je nepreklicna. Svoje dedne pravice zato ne more vec uveljavljati v pravdi.

Sklep nº II Ips 264/2005 of Civilni oddelek, June 15, 2006

Pravica do poplacila terjatve, ki jo je upnik pridobil z zaznambo sklepa o izvršbi v zemljiški knjigi, nima prednosti pred na originaren nacin pridobljeno lastninsko pravico na nepremicnini v zemljiško knjigo nevpisanega zakonca.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners