Vrhovno Sodišče: Opinions issued on July 2006

July 28, 2006

Sodba nº I Up 1169/2006 of Upravni oddelek, July 28, 2006

V pospešenem azilnem postopku se lahko odloci že na podlagi prošnje za azil, ce je podan kateri izmed razlogov, dolocenih v drugem odstavku 35. clena ZAzil. V pospešenem azilnem postopku se ne ugotavlja izpolnjevanje pogojev za priznanje azila, ki so doloceni v 1. clenu ZAzil, pac pa preverja, ali je prosilec spoštoval dolocbe ZAzil in prepricljivo in verodostojno predstavil razloge, na katerih temelji njegova prošnja, kot mu to nalaga 29. clen ZAzil.

July 27, 2006

Sodba nº I Up 1125/2006 of Upravni oddelek, July 27, 2006

V pospešenem azilnem postopku se ne ugotavlja, ali so podani pogoji za pridobitev azila, ki jih ZAzil doloca v 1. clenu, zato v tem postopku ni treba izvajati posebnega ugotovitvenega postopka, kar pomeni, da o razlogih, na katere prosilec opira svojo prošnjo, prosilca ni treba zaslišati.

Sodba nº I Up 1152/2006 of Upravni oddelek, July 27, 2006

Razlog za sprejem odlocitve v pospešenem azilnem postopku je tudi ugotovitev, da je prosilec prikril, da je pred vložitvijo prošnje za azil v Republiki Sloveniji vložil prošnjo za azil v drugi državi, še posebej, ce je pri tem uporabljal napacno istovetnost (4. odstavek 36. clena ZAZil). Po 63.b clenu ZAzil se namrec prošnja za azil poda na predpisanem obrazcu, tujec pa mora med drugim dati tudi podatek, ali je pred vložitvijo prošnje v Republiki Sloveniji, za azil zaprosil tudi v drugih drža...

Sklep nº I Up 1153/2006 of Upravni oddelek, July 27, 2006

Brezplacna pravna pomoc se lahko odobri za vec zadev skupaj ob pogojih, dolocenih v 2. odstavku 27. clena; ce organ za brezplacno pravno pomoc o združitvi ne izda formalnega sklepa, ne gre za bistveno kršitev pravil, ce so za združitev izpolnjeni vsebinski pogoji.

Sodba nº I Up 1481/2003 of Upravni oddelek, July 27, 2006

Uporaba številk je tisti bistveni namen, zaradi katerega se odlocbe o dodelitvi številk izdajajo. Rezervacija številk z možnostjo njihove aktivacije pa je po svoji vsebini dodelitev teh številk in s tem pogoj za placilo pristojbine.

Sodba nº I Up 1130/2006 of Upravni oddelek, July 27, 2006

V pospešenem azilnem postopku lahko pristojni organ takoj odloci o stvari in prošnjo za azil zavrne kot ocitno neutemeljeno, ce je podan kakšen razlog iz 2. odstavka 35. clena ZAzil. V tem postopku se ne ugotavlja izpolnjevanje pogojev za pridobitev azila, ki so doloceni v 1. clenu Zazil.

Sodba nº I Up 1143/2006 of Upravni oddelek, July 27, 2006

V pospešenem azilnem postopku lahko pristojni organ takoj odloci o stvari in prošnjo za azil zavrne kot ocitno neutemeljeno, ce je že iz same prošnje ocitno, da prosilcu v njegovi izvorni državi ne grozi preganjanje v smislu ureditve v Zakonu o azilu, ki doloca pogoje za pridobitev azila tako, da se sklicuje na pogoje Ženevske konvencije; po teh pa se za preganjanje šteje preganjanje zaradi rase, vere, nacionalne pripadnosti, politicnega prepricanja ali pripadnosti doloceni družbeni skupini. ...

Sodba nº I Up 1405/2003 of Upravni oddelek, July 27, 2006

Ker so postopki organa, ki je pristojen za odlocanje o lokacijskih dovoljenjih, in organa, ki je pristojen za inšpekcijski nadzor, loceni, se v lokacijskem postopku ne upoštevajo okolišcine, ki so pomembne za izdajo odlocbe v inšpekcijskem postopku, ne sodijo pa med pogoje, ki so predpisani za izdajo lokacijskega dovoljenja.

Sodba nº I Up 1018/2005 of Upravni oddelek, July 27, 2006

Zemljišce, podržavljeno kot kmetijsko zemljišce na podlagi Zakona o agrarni reformi in kolonizaciji, bi bilo mogoce ovrednotiti kot stavbno zemljišce le, ce bi bilo že ob podržavljenju s konkretnim aktom predvideno za gradnjo.

Sodba nº I Up 1114/2006 of Upravni oddelek, July 27, 2006

Za obravnavo prošnje za azil, ki jo vloži državljan države, ki je clanica EU, je kot materialno pravo treba uporabiti dolocbe Protokola o azilu za državljane držav clanic Evropske unije (Uradni list RS, št. 27/04, MP št. 24/04) oziroma njegovega edinega clena, ki doloca primere, v katerih se taka prošnja lahko sprejme v vsebinsko obravnavo.

Sodba nº I Up 855/2003 of Upravni oddelek, July 27, 2006

Prvostopni organ je sicer ravnal napačno, ko je s svojo odločbo ugotovil pravilnost mapne kopije iz leta 2001, saj bi moral v smislu 6. odstavka 179. člena ZUP tožnikovo zahtevo zavrniti, vendar tudi po presoji pritožbenega sodišča ta kršitev ne vpliva na sicer pravilno odločitev prvostopnega organa (da je mapna kopija iz leta 1995, ki je bila tožniku izdana, slaba kopija, ki ne izkazuje dejanskega stanja v zemljiškem katastru) v obravnavani zadevi, s katero je smiselno zavrnil tožnikovo zaht...

July 24, 2006

Sodba nº I Up 516/2003 of Upravni oddelek, July 24, 2006

Zamudne obresti bremenijo davcnega zavezanca z dnem izvršljivosti odlocbe o odmeri davka. Embalaža oz. drug material za pakiranje se šteje za reprodukcijski material v smislu 2. tocke 1. odstavka 6. clena ZPD, ce se uporabi v proizvodnem procesu. Ker tožnica le prepakira oziroma opremi proizvode, ki jih proizvede drug proizvajalec, ne gre za proizvodni proces.

July 20, 2006

Sodba nº I Up 1112/2006 of Upravni oddelek, July 20, 2006

Ce tožnica ni vec upravicena do denarne socialne pomoci po Zakonu o socialnem varstvu (ZSV), odlocitev o izredni brezplacni pravni pomoci ne more temeljiti na okolišcini, da je bila prej do pomoci upravicena. Tega ne spremeni niti dejstvo vložene pritožbe zoper odlocbo o izgubi denarne socialne pomoci, saj po izrecni dolocbi 3.odstavka 33 a clena Zakona o socialnem varstvu, vložena pritožba ne zadrži izvršitve odlocbe.

Sodba nº I Up 1251/2005, enako tudi I Up 1393/2005, I Up 1289/2005, I Up 1294/2005, I Up 1304/2005, I Up 1288/2005, I Up 1306/2005, I Up 1287/2005, I Up 1290/2005, I Up 1291/2005, I Up 1292/2005, I Up 1293/2005, I Up 1249/2005, I Up 1305/2005, I Up 1250/2005 of Upravni oddelek, July 20, 2006

Uveljavljanje ene ugodnosti namesto druge (preferencialna obravnava blaga namesto ugodnosti na podlagi avtonomno znižane carinske stopnje) v carinski deklaraciji pomeni spremembo podatkov v carinski deklaraciji. Po sprostitvi blaga izpod carinskega nadzora pa ni dopustno uveljavljati spremembo carinskega postopka.

Sodba nº I Up 1129/2006 of Upravni oddelek, July 20, 2006

Pristojni organ lahko prosilcu na azil odobri nastanitev na zasebnem naslovu, ce so izpolnjeni doloceni pogoji, in sicer, da mu ne more zagotoviti ustrezne namestitve v azilnem domu ali njegovi izpostavi oz. v drugih nastanitvenih objektih in da je bil že zaslišan v rednem postopku.

Sodba nº I Up 545/2003 of Upravni oddelek, July 20, 2006

Pristojni organ odrece dovoljenje za nabavo orožja in streliva, orožni list ali dovoljenje za posest orožja med drugim tudi, ce ugotovi, da ni opravicenih razlogov, da bi prosilec tako orožje imel.

Sodba nº I Up 1046/2003 of Upravni oddelek, July 20, 2006

Ker je od tega, s katerim pravnim sredstvom tožnik izpodbija odlocbo, odvisna stvarna pristojnost za odlocanje, je vloga iz katere ni razvidno, katero izredno pravno sredstvo je uveljavljal tožnik, nerazumljiva in je ni mogoce obravnavati. Take nerazumljive vloge ni dovoljeno zavreci temvec mora organ storiti, kar je treba, da se pomanjkljivosti odpravijo.

Sodba nº I Up 1426/2004 of Upravni oddelek, July 20, 2006

Predlagateljica obnove kot neposredni mejaš izkazuje interes za varstvo svojih pravic in ji je zato v skladu z 49. clenom ZUP 1986 treba priznati položaj stranke v postopku. Zato je bilo njenemu predlogu na podlagi 256. clena ZUP 1986 pravilno ugodeno in sicer v obsegu, da se zasliši kot stranska udeleženka v postopku.

Sodba nº I Up 436/2005 of Upravni oddelek, July 20, 2006

Tožnikoma je bila dana možnost udeležbe v postopku izdaje lokacijskega dovoljenja investitorici. Lokacijsko dovoljenje sta prejela in sta imela možnost zoper njega vložiti pritožbo. Njun predlog za obnovo postopka je bil zato zaradi neobstoja okolišcin iz 9. tocke 249. clena ZUP 1986 pravilno zavržen.

Sklep nº I Up 1110/2006 of Upravni oddelek, July 20, 2006

Tožnik škodljivih posledic v zahtevi za izdajo zacasne odredbe ni navajal, zato zakonski pogoji za izdajo zacasne odredbe po 2. odstavku 69. clena ZUS niso izpolnjeni. Navajanje, da številni zaposleni sedaj delujejo brez legitimno izvoljenega predsednika, ki tudi ni prevzel vseh obveznosti je neupoštevno, saj gre za dokazovanje v zvezi z glavno stvarjo, ki še ni pravnomocno rešena in hkrati tako navajanje ne predstavlja škodljive posledice, ki bi zaradi takega delovanja nastale tožniku samemu.

Sodba nº I Up 1115/2006 of Upravni oddelek, July 20, 2006

Tožniki niso izkazali, da jih državne oblasti ne morejo zašcititi v izvorni državi in s tem tudi niso izkazali preganjanja v smislu celovite opredelitve preganjanja po Zakonu o azilu.

Sodba nº I Up 1527/2005 of Upravni oddelek, July 20, 2006

Pri izracunu carinske obveznosti se uporabljajo predpisi, ki veljajo na dan nastanka carinske obveznosti. Ker je Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o dolocitvi kontingentov pri uvozu blaga v letu 1998, ki je dolocala znižano carinsko stopnjo stopila v veljavo dan po tem, ko je bilo zaradi sprostitve v prost promet blago deklarirano (dan po uvozu), se pri dolocitvi carinske stopnje in odmeri carinskih dajatev ne more upoštevati.

Sklep nº I Up 60/2003 of Upravni oddelek, July 20, 2006

Ce tožena stranka med pravdo (upravnim sporom) izpolni zahtevek, ga s tem smiselno prizna, zato mora placati stroške postopka.

Sodba nº I Up 1044/2003 of Upravni oddelek, July 20, 2006

Otrokova terjatev (na podlagi 28. clena ZJSRS) do preživninskega zavezanca preide na Jamstveni in preživninski sklad RS(Sklad) z dnem izvršljivosti odlocbe o priznanju pravice do nadomestila, kar pomeni, da Sklad ne vstopi v pravice otroka kot upnika le do višine dejansko izplacanih sredstev, ampak do višine pravic, zagotovljenih z ZJSRS, vendar pa zaradi tega preživninski zavezanec kot dolžnik glede na vsebino otrokovega izvršilnega naslova ne more biti na slabšem kot v razmerju do otroka. K...

Sklep nº I Up 236/2003 of Upravni oddelek, July 20, 2006

Tržni inšpektorji so kot republiški inšpektorji pristojni za ukrepanje na obmocju cele države Republike Slovenije, ne glede na notranje organizacijske enote.

Sodba nº I Up 1095/2006 of Upravni oddelek, July 20, 2006

S tem, ko tožnik po vrednosti stanovanjske površine, s katero presega s stanovanjskimi predpisi dolocen normativ primernega stanovanja za 3-clansko družino (70 m2), presega tudi v ZBPP doloceni cenzus (20 minimalnih plac), ne izpolnjuje pogoja za dodelitev brezplacne pravne pomoci.

Sklep nº I Up 1111/2006 of Upravni oddelek, July 20, 2006

Ce že prvi pogoj za izdajo zacasne odredbe - verjetnost nastanka težko popravljive škode - ni izpolnjen, ostalih pogojev ni potrebno ugotavljati. Zgolj z navedbami o premoženjski škodi, pogoj težko popravljive škode ni izkazan.

July 19, 2006

Sklep nº II Ips 637/2004 of Civilni oddelek, July 19, 2006

Ker tožnik ni navedel vrednosti zahtevka za sklenitev zakupne pogodbe, nima pravice do revizije.

Sklep nº I R 73/2006 of Civilni oddelek, July 19, 2006

Subjektivna ocena stranke o delu sodišca ne predstavlja razloga za delegacijo.

Sodba nº II Ips 623/2004 of Civilni oddelek, July 19, 2006

Delo rocnega pihalca, ki ga je treba opravljati v zelo hitrem delovnem ritmu, pri cemer je treba delovni postopek ponoviti kar 600 do 700 krat dnevno na razmeroma ozkem prostoru in pri veliki vrocini, predstavlja nevarno dejavnost.

Sodba nº II Ips 692/2004 of Civilni oddelek, July 19, 2006

V konkretnem primeru je šlo za primer naknadne odobritve poslovodstva brez narocila, zaradi cesar bi bilo treba uporabiti dolocbe o obveznostih prevzemnika narocila. Ker pa napacna kvalifikacija ni vplivala na samo odlocitev o zahtevku, je revizijsko sodišce revizijo kljub temu zavrnilo.

Sodba nº II Ips 672/2004 of Civilni oddelek, July 19, 2006

Vknjižba lastninske pravice tožene stranke je iz materialnopravnega razloga neveljavna. Ker je bila z njo tožeca stranka oškodovana v svoji pravici, so izpolnjeni pogoji izbrisne tožbe.

Sklep nº I R 53/2006 of Civilni oddelek, July 19, 2006

Dejstvo, da je tožeca stranka v stecaju in je vložitev tožbe odobrila stecajna sodnica, ki je kolegica sodnice, ki naj odloci o utemeljenosti odškodninske tožbe, ni razlog za delegacijo drugega sodišca. Tudi pritiski javnosti in medijev na sodišca niso razlog za dodelitev zadeve drugemu sodišcu, saj mora biti vsak sodnik sposoben vzdržati te pritiske in soditi nepristransko.

Sklep nº I Ips 256/2006 of Kazenski oddelek, July 19, 2006

Prepozno zahtevo za varstvo zakonitosti sodišce zavrže.

July 17, 2006

Sodba nº Kp 4/2006 of Kazenski oddelek, July 17, 2006

Ce sodišce ugotavlja dejstva na podlagi posrednih dokazov - indicev, ko iz znanega dejstva sklepa o resnicnosti drugega, še neznanega dejstva, bo izdalo obsodilno sodbo le, ce gre za takšen niz nedvoumno ugotovljenih indicev, ki so med seboj trdno in logicno povezani ter se tako dopolnjujejo, da tvorijo zaprt krog in je na podlagi njih mogoce z gotovostjo sklepati, da je obtoženec storil kaznivo dejanje.

July 14, 2006

Sklep nº I Ips 248/2006 of Kazenski oddelek, July 14, 2006

ZENPP ne predvideva izrednih pravnih sredstev zoper pravnomocne sklepe sodišc o predaji zahtevane osebe.

Sklep nº I Ips 251/2006 of Kazenski oddelek, July 14, 2006

Zagovornik ne more vložiti zahteve za varstvo zakonitosti v svojo korist.

July 13, 2006

Sklep nº II Ips 346/2006 of Civilni oddelek, July 13, 2006

Ker v revizijskem postopku ni vec mogoce izpeljati postopka po 108. clenu ZPP, ima nenavedba ali nediferencirana navedba vrednosti spornega predmeta za posledico, da nobena od strank nima pravice do revizije.

Sklep nº II Ips 25/2006 of Civilni oddelek, July 13, 2006

Dejstvo, da sodišce prve stopnje ni pravocasno opozorilo tožnice na dopolnitev tožbe in se pred pricetkom obravnavanja glavne stvari ni na hiter in primeren nacin prepricalo o pravilnosti navedene vrednosti (45. clen in zadnji odstavek 44. clena ZPP), je lahko kršitev postopka, vendar ne taka, da bi v nasprotju z dolocbo drugega odstavka 367. clena ZPP vplivala na pravico do revizije. Pravdni stranki, ki sta bili v postopku pasivni (ker tožnica ni pravocasno navedla vrednosti spornega predmet...

Sklep nº II Ips 375/2005 of Civilni oddelek, July 13, 2006

Vrhovno sodišce je pri odlocanju o tem, kateri postopek bo prekinilo, upoštevalo vse okolišcine primera, zlasti pa razloge, zaradi katerih sta bili vloženi izredni pravni sredstvi, in dokaze, ki sta jih predložili stranki (zadnji odstavek 402. clena ZPP). Pri tem je najprej preizkusilo, ali je revizija sploh dovoljena in ker je ugotovilo, da ni, ni našlo razlogov za prekinitev postopka v zvezi z revizijo.

Sklep nº I R 72/2006 of Civilni oddelek, July 13, 2006

Sodniki Okrajnega sodišca v A. ne morejo soditi v pravdi proti temu istemu sodišcu.

Sklep nº I R 70/2006 of Civilni oddelek, July 13, 2006

Vrhovno sodišce ocenjuje, da samo dejstvo, da je sodišce toženo, sicer ni razlog za izlocitev sodnikov tega sodišca, saj to dejstvo ne bi vplivalo na subjektivno nepristranost sodnikov, ki se kaže v njihovem osebnem prepricanju v konkretni zadevi in se domneva; toda tožena stranka pravilno opozarja, da bi bila lahko prizadeta objektivna nepristranost sodišca, ki mora izkljuciti vsak dvom, ki bi omajal zaupanje tožece stranke v odlocanje sodišca.

Sodba nº II Ips 710/2004 of Civilni oddelek, July 13, 2006

Tožnik je na podlagi družbene pogodbe upravicen do dogovorjenega solastninskega deleža. Ce so bili delovni prispevki toženke in njenega moža res vecji (in zato denarni prispevki tožnika manjši), ima toženka izravnalni zahtevek, vendar le v denarju - sicer bi bil izkljucen dogovorjeni cilj družbe, da postanejo družbeniki solastniki zgrajene hiše - tožnik do ene polovice, toženka in njen mož pa skupaj do druge polovice.

Sodba nº in sklep II Ips 684/2004 of Civilni oddelek, July 13, 2006

Osnovno vodilo pri poslovodstvu brez narocila je varovanje koristi tistega, v cigar posle se je gestor vmešal. Zato se gestor ne more lotiti izpolnjevanja tujega posla in pri tem dominusove pogodbene obveznosti razlagati (po svoje in) v škodo dominusa - tudi ne tako, da bi dolocila pogodbe (ki se po prvem odstavku 99. clena ZOR uporabljajo tako, kot se glasijo) naredil sporne (s tem, da bi jim pripisoval drug pomen kot bi jim jih s stališca svoje objektivne koristi pripisoval dominus). Pogodb...

Sodba nº II Ips 490/2004 of Civilni oddelek, July 13, 2006

Nepoštena pogajanja pomenijo kršitev nacel vestnosti in poštenja, prepovedi zlorabe pravic in prepovedi povzrocanja škode. Kršitev teh nacel terja uporabo splošnih pravil odškodninske odgovornosti, torej tudi priznavanje izgubljenega dobicka. Ni pa prezreti pravil o vzrocni zvezi in predvidljivosti škode.

Sklep nº II Ips 619/2004 of Civilni oddelek, July 13, 2006

Kadar delodajalec placuje kolektivno nezgodno zavarovanje, je treba presoditi, ali gre za zavarovanje odgovornosti, saj se v takem primeru izplacana zavarovalnina všteje v odškodnino, ki jo je delodajalec dolžan placati tožniku za škodo, ki jo je povzrocil njegov delavec.

Sodba nº II Ips 727/2004 of Civilni oddelek, July 13, 2006

Izvajanje takticne vaje "protinapad z zasedami" v polni bojni opremi in z radijsko postajo na hrbtu, med mocnim dežjem in po izjemno strmem ter spolzkem in gladkem terenu predstavlja nevarno dejavnost.

Sklep nº II Ips 228/2006 in II Ips 480/2006 of Civilni oddelek, July 13, 2006

Sodišce prve stopnje je pravilno uporabilo dolocbe ZPP o pooblašcencih, ki v 86. clenu za postopke z izrednimi pravnimi sredstvi zahteva zastopanje po pooblašcencu, ki je lahko samo odvetnik. Izjema velja za stranke, ki imajo opravljen pravniški državni izpit, cesar toženka ne izkazuje. Ker je torej predlog za obnovo postopka vložila oseba, ki nima te pravice, je sodišce prve stopnje pravilno uporabilo dolocilo prvega odstavka 91. clena ZPP in kot nedovoljeno zavrglo vloženo pravno sredstvo, ...

Sodba nº II Ips 659/2004 of Civilni oddelek, July 13, 2006

Pravila o objektivni odgovornosti se uporablja samo takrat, ko nevarnost ni posledica nedopustnega ravnanja nosilca dejavnosti ali nepravilnega dela oškodovanca. Velja nacelo, da podlaga objektivne odgovornosti niso dejavnosti, ki postanejo nevarne šele zaradi nepravilnega nacina njihovega opravljanja.

Sodba nº II Ips 691/2004 of Civilni oddelek, July 13, 2006

Ker tožniku ni nastala škoda pri prevozu s strojem, tudi ni mogoce upoštevati izkljucitve zavarovanja.

Sodba nº in sklep II Ips 575/2004 of Civilni oddelek, July 13, 2006

Zavarovanec tožene stranke je v križišcu zavijal v levo, saj mu je nasproti vozece vozilo dalo prednost. Zato mu ni mogoce pripisati protipravnega ravnanja.

Sodba nº II Ips 620/2004 of Civilni oddelek, July 13, 2006

Obicajne nevarnosti niso razlog za objektivno odgovornost.

Sodba nº II Ips 520/2004 of Civilni oddelek, July 13, 2006

Da gre za objektivno odgovornost, je sodna praksa štela samo v okolišcinah in primerih, ko je šlo za veliko in nepredvidljivo nevarnost škode, ki se ji ni mogoce izogniti, tudi ce se pri opravljanju dejavnosti ali uporabi stvari uporabi vsa dolžna skrbnost; in ce je bila in je nevarnost škode velika glede na resnost ali verjetnost škode. Podobno predvidevajo tudi Evropska nacela odškodninskega prava, ki jih je pripravila Evropska skupina za odškodninsko pravo (glej Zbornik del: European Tort ...

Sklep nº II Ips 25/2006 of Civilni oddelek, July 13, 2006

Sodišce prve stopnje bi po 45. clenu ZPP sicer moralo opozoriti tožeco stranko na oznacitev vrednosti spornega predmeta, toda ce je ne bi navedla, njena tožba zaradi tega ne bi bila nesposobna za obravnavanje. Poleg tega je treba upoštevati, da dolocitev vrednosti spornega predmeta ni odvisna samo od tožece stranke, da torej ni enostranska, temvec dvostranska, ker ima tudi tožena stranka pravico ugovarjati navedeni vrednosti spornega predmeta (zadnji odstavek 44. clena ZPP), seveda najpozneje...

Sodba nº in sklep II Ips 84/2006 of Civilni oddelek, July 13, 2006

Vrednost spornega predmeta za nedenarne zahtevke ni bila navedena ne v tožbi in ne kasneje, zato revizija v tem delu ni dovoljena.

Sodba nº II Ips 429/2006 of Civilni oddelek, July 13, 2006

Metoda ugotavljanja ocetovstva z analizo DNK je tako zanesljiva, da je ne more ovreci noben drug dokaz. Izvajanje drugih dokazov bi bilo zato v nasprotju z nacelom ekonomicnosti.

Sodba nº in sklep II Ips 684/2004 of Civilni oddelek, July 13, 2006

Osnovno razlagalno vodilo pri poslovodstvu brez narocila je varovanje koristi tistega, v cigar posle se je gestor vmešal. Gestor se za to ne more lotiti izpolnjevanja tujega posla in pri tem dominusove pogodbene obveznosti razlagati (po svoje in) v škodo dominusa - tudi ne tako, da bi dolocila pogodbe (ki se po 1. odstavku 99. clena ZOR uporabljajo tako, kot se glasijo) naredil sporne (s tem, da bi jim pripisoval drug pomen, kot bi jim jih s stališca svoje objektivne koristi pripisoval dominus).

Sodba nº II Ips 716/2004 of Civilni oddelek, July 13, 2006

Rekonstrukcijo oporoke lahko predlaga le tista oseba, ki ji je bilo z oporoko naklonjeno zapustnikovo premoženje.

Sodba nº I Up 573/2003 of Upravni oddelek, July 13, 2006

Bistveni element za ugotovitev ali je predviden poseg v skladu s PUP je tudi odmik od meje. Odmika od posestne meje pa ni mogoce ugotavljati, v kolikor je meja sporna. Rešitev sporne meje predstavlja predhodno vprašanje, brez katerega ni mogoce odlociti o izdaji lokacijskega dovoljenja.

Sodba nº I Up 100/2003 of Upravni oddelek, July 13, 2006

Ce med najemojemalcem in upravicencem (6. odstavek 25. clena ZDen) ni dosežen sporazum, lahko upravicenec zahteva, da se mu nepremicnina vrne še pred ugotovitvijo višine povecane vrednosti. V takem primeru organ, ki vodi postopek, odloci o višini odškodnine, ki se placa za razliko v vrednosti, naknadno z dopolnilno odlocbo.

Sklep nº I Up 1503/2003 of Upravni oddelek, July 13, 2006

Ce je sestavni del dejanskega stanja dokumentacija v tujem jeziku, mora biti priložen overjen prevod. Ce ta ni priložen, sodbe prve stopnje ni mogoce preizkusiti, kar je bistvena kršitev dolocb postopka v upravnem sporu iz 14. tocke 2. odstavka 339. clena ZPP v zvezi s 3. odstavkom 72. clena ZUS.

Sodba nº I Up 261/2004 of Upravni oddelek, July 13, 2006

Ker je objekt zgrajen neposredno na posestni meji, pogoj glede odmika iz 35. clena PUP ni izpolnjen.

Sodba nº in sklep I Up 1429/2003 of Upravni oddelek, July 13, 2006

Zgolj na podlagi nevclanitve v Kulturbund in odlocitve pokojne, da se ne izseli v nemški Tretji Reich ni mogoce sklepati o tem, da je bila pokojna nasprotnica nacizma. Gre za pavšalno sklepanje, ki ni podprto s prav nobenim konkretnim dokazom, ki bi podkrepil trditve, da je bila pokojna lojalna državljanka interesom narodov in narodnosti FLR Jugoslavije, ali, da je na podlagi takih dokazov tožeca stranka utemeljeno izpodbila domnevo nelojalnosti svoje matere, da bi bilo mogoce z gotovostjo sk...

Sodba nº I Ips 43/2006 in I Ips 158/2006 of Kazenski oddelek, July 13, 2006

Ce je sodnik višjega sodišca sodeloval pri odlocitvi, s katero je bila uvedena preiskava, ne gre za izkljucitveni razlog, zaradi katerega bi bil izkljucen od odlocanja o pritožbi zoper sodbo sodišca prve stopnje v isti zadevi, temvec je treba te primere presojati z vidika okolišcin, ki vzbujajo dvom v sodnikovo nepristranskost, to je z vidika obstoja odklonitvenega razloga iz 6. tocke 39. clena ZKP.

Sodba nº I Ips 60/2004 of Kazenski oddelek, July 13, 2006

Sodišce za zagotovitev pravice do izvajanja dokazov v korist obsojenca ne sme zavrniti izvedbe predlaganega dokaza, razen ce je ocitno, da ni pomemben za odlocitev, ali pa bi bilo nadaljnje izvajanje zaradi jasnosti zadeve odvec.

Sodba nº I Ips 175/2005 of Kazenski oddelek, July 13, 2006

Kršitve postopka v smislu 11. tocke prvega odstavka 371. clena ZKP se lahko pojavijo le v pisno izdelani sodbi. Pisno izdelana sodba se mora s sodbo, ki je bila razglašena, popolnoma ujemati v izreku, ne pa tudi v obrazložitvi.

Sklep nº I Ips 226/2006 of Kazenski oddelek, July 13, 2006

ZENPP ne predvideva izrednih pravnih sredstev zoper pravnomocne sklepe sodišc o predaji zahtevane osebe.

Sodba nº I Ips 346/2005 of Kazenski oddelek, July 13, 2006

Pri periodicnih obveznostih (tekocih davkih) je kaznivo dejanje dokoncano vsakokrat, ko storilec z aktivnim ravnanjem ali opustitvijo preslepi davcni organ o svoji davcni obveznosti in ne prijavi prejetega prometnega davka ter pridobi vecjo premoženjsko korist oz. veliko premoženjsko korist pri kvalificirani obliki kaznivega dejanja davcne zatajitve.

July 12, 2006

Sodba nº I Up 527/2004 of Upravni oddelek, July 12, 2006

Financni najem (leasing) je po ZPD obdavcen z davkom od prometa storitev; zamudne obresti bremenijo davcnega zavezanca od poteka paricijskega roka.

Sodba nº I Up 86/2003 of Upravni oddelek, July 12, 2006

Zamudne obresti od premalo placanega davka zacnejo teci z dnem izvršljivosti odmerne odlocbe. Sprememba davcne skupine je možna tudi med obdobjem, za katero je skupna obdavcitev dovoljena. Kateri zavezanci izpolnjujejo pogoje za obdavcitev v skupini, se ugotavlja letno.

Sodba nº I Up 86/2004 of Upravni oddelek, July 12, 2006

Kadar upravni organ o glavni stvari odloci s koncno odlocbo in je postopek koncan, ni vec zakonitih pogojev za izdajo zacasne odlocbe po dolocbah 221. clena ZUP. Tudi v primerih, ko je izdana zacasna odlocba, jo mora upravni organ z odlocbo o glavni stvari razveljaviti.

Sodba nº I Up 1043/2006 of Upravni oddelek, July 12, 2006

Za zavrnitev prošnje za azil kot ocitno neutemeljene je dovolj že eden od razlogov iz drugega odstavka 35. clena ZAzil. Zavajanje oziroma zloraba postopka je bila v tem primeru podana s tem, da so tožniki ponovno prošnjo za azil vložili šele po treh dneh bivanja v Centru za tujce, kamor so bili nastanjeni zaradi odstranitve iz države, po tem, ko so bili vrnjeni iz Nemcije.

Sodba nº I Up 1028/2006 of Upravni oddelek, July 12, 2006

Zakon o azilu ne doloca, da se prosilcu za azil pri dolocanju trajanja zacasne omejitve gibanja na podlagi 27. clena Zakona o azilu (5. odst.) upošteva morebitna dejanska oz. na drugi pravni podlagi izrecena omejitev gibanja.

Sodba nº I Up 1068/2003 of Upravni oddelek, July 12, 2006

Na podlagi zapisnika o ureditvi mej, ki so ga podpisali vsi prizadeti, geodetska služba po uradni dolžnosti evidentira ugotovljeno stanje v zemljiškem katastru. Površina parcel, ki jo na podlagi zamejicenja na terenu ugotovi geodetski organ, je le matematicni izracun dejanskega stanja, zato so ugovori glede površine parcel neutemeljeni.

Sodba nº I Up 567/2003 of Upravni oddelek, July 12, 2006

Zamudne obresti od neplacanih davkov zacnejo teci z dnem izvršljivosti odmerne odlocbe. V skladu z Zakonom o davku od dobicka pravnih oseb se v davcno osnovo za odmero davka od dobicka pravnih oseb ne vštevajo obresti od vrednostnih papirjev, ki so jih izdali: Republika Slovenija, obcina oziroma javna podjetja, ki so jih ustanovile Republika Slovenija oziroma obcine. Obresti od vrednostnih papirjev, ki jih je izdala Agencija Republike Slovenije za sanacijo bank in hranilnic ni mogoce priznati...

Sodba nº I Up 747/2003 of Upravni oddelek, July 12, 2006

Zamudne obresti za preplačane davke začnejo teči z dnem izvršljivosti odmerne odločbe. Davčna olajšava zaradi opravljanja dejavnosti na demografsko ogroženem območju se prizna le, če se dejavnost dejansko opravlja na takem območju oziroma se na takem območju pretežno vodijo posli davčnega zavezanca.

July 06, 2006

Sodba nº II Ips 633/2004 of Civilni oddelek, July 06, 2006

Ugibanje o tem, kateri izmed „vseh“ vendar nesubstanciranih revizijskih razlogov so v posamičnem primeru sploh uveljavljani, ni naloga revizijskega sodišča, ki razen pravilne uporabe materialnega prava preizkusi izpodbijano sodbo samo v mejah razlogov, ki so v reviziji opredeljeno in obrazloženo navedeni.

Sklep nº I R 62/2006 of Civilni oddelek, July 06, 2006

Domnevne napake procesne narave, ki naj bi jih storilo sodišce prve stopnje, ne morejo biti podlaga za odlocanje o delegaciji, saj so lahko le predmet rednega pritožbenega preizkusa.

Sodba nº II Ips 584/2004 of Civilni oddelek, July 06, 2006

Neskrbnost motorista v zvezi z izjemno prekoracitvijo dovoljene hitrosti je uravnotežena z neskrbnostjo traktorista, ki se je kljub tveganosti odlocil za manever (zavijanje na levo stransko cesto) z težkim, pocasnim, okornim in zato v kriticni situaciji dodatno nevarnim vozilom.

Sodba nº II Ips 453/2004 of Civilni oddelek, July 06, 2006

Ce je škoda povzrocena s kaznivim dejanjem, je v situaciji, ko postane obsodilna kazenska sodba pravnomocna po vložitvi odškodninske tožbe, izkljuceno zastaranje odškodninske terjatve.

Sklep nº I R 62/2006 of Civilni oddelek, July 06, 2006

Domnevne napake procesne narave, ki naj bi jih storilo sodišce prve stopnje, ne morejo biti podlaga za odlocanje o delegaciji, saj so lahko le predmet rednega pritožbenega preizkusa.

Sklep nº I R 64/2006 of Civilni oddelek, July 06, 2006

Okolišcina, da je oseba s položajem tretjega v izvršilnem postopku, zapisnikarica na okrožnem sodišcu, ni razlog za delegacijo v zvezi z izvršilnim (okrajnim) sodišcem, ki ima sedež v istem kraju.

Sklep nº II Ips 629/2004 of Civilni oddelek, July 06, 2006

Revizija, ki izpodbija le odlocitev o obrestih kot postranski terjatvi, ni dovoljena, ker je vložena zoper sodbo, zoper katero je ni mogoce vložiti (drugi odstavek 374. clena ZPP). Tako ni mogoce upoštevati sporne vrednosti, ki jo je tožeca stranka navedla v reviziji.

Sodba nº II Ips 669/2004 of Civilni oddelek, July 06, 2006

Iz dnevnika tožene stranke sicer izhaja, da je v noci pred škodnim dogodkom sporna pešpot bila posipana in soljena, da pa je tožnica vendarle padla na poledeneli poti, kar - tudi po izpovedi reševalcev o spolzki in poledeneli poti - omogoca sklepanje, da pešpot ni bila vzdrževana tako, kakor bi morala biti.

Sklep nº I Up 984/2006 of Upravni oddelek, July 06, 2006

Ce je v ustavne pravice poseženo s posamicnim aktom - pa drugo sodno varstvo ni zagotovljeno - je tožba pravocasna, ce je vložena v roku 30 dni od vrocitve posamicnega akta.

Sklep nº I Up 1055/2006 of Upravni oddelek, July 06, 2006

Ce stranka nima pravnega interesa za pritožbo, to je tudi tedaj, ce je s tožbo uspela in si zato svojega pravnega položaja ne more izboljšati, se pritožba kot nedovoljena zavrže.

Sklep nº I Up 871/2006 of Upravni oddelek, July 06, 2006

O sporih zoper odlocbo ministrstva glede otroškega dodatka, kot eni izmed pravic urejenih v Zakonu o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, odloca pristojno delovno in socialno sodišce. Tudi v primeru, ko stranka sproži spor zaradi tega ker upravni akt ni bil izdan (zaradi molka organa) je za tak spor pristojno, pristojno delovno in socialno sodišce.

Sodba nº I Up 993/2003 of Upravni oddelek, July 06, 2006

O zahtevi za odpravo odlocbe, po nadzorstveni pravici odloca organ druge stopnje v tem primeru ministrstvo, kot pristojni organ za izvajanje nadzora nad zakonitostjo aktov, izdanih s strani prvostopnega organa. Dolocba 2. odstavka 5. clena Zakona o vladi (ZVRS), po kateri vlada nadzoruje delo ministrstev še ni podlaga za odlocanje o predlogu za opravo odlocbe po nadzorstveni pravici.

Sodba nº I Up 1010/2006 of Upravni oddelek, July 06, 2006

Ce vloga - zahteva za dodelitev brezplacne pravne pomoci - ne vsebuje vseh v 32. clenu dolocenih listin, je ni mogoce obravnavati. Ker tožnica vloge ni dopolnila v roku, ki ji ga je tožena stranka dolocila, niti ni zaprosila za podaljšanje roka, je tožena stranka ravnala pravilno, ko je po izteku roka vlogo kot nepopolno zavrgla.

Sklep nº I Up 908/2006 of Upravni oddelek, July 06, 2006

Tožnik ni izkazal pravnega interesa za tožbo, zato je sodišce prve stopnje postopalo pravilno, da je njegovo tožbo zavrglo.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners