Vrhovno Sodišče: Opinions issued on August 2006

August 31, 2006

Sodba nº II Ips 657/2004 of Civilni oddelek, August 31, 2006

Odmera pravicne denarne odškodnine za nepremoženjsko škodo in dolocitev teka zamudnih obresti.

Sodba nº II Ips 508/2004 of Civilni oddelek, August 31, 2006

ZKZ, ki doloca nacin in postopek prodaje, omogoca lastniku, ki želi prodati kmetijsko zemljišce, da ga lahko proda po postopku, ki je urejen v 23. in 24. clenu ZKZ, se pravi da pri upravni enoti da ponudbo, torej predlog za sklenitev prodajne pogodbe, ki vsebuje vse bistvene sestavine pogodbe, tako da se s sprejemom ponudbe lahko sklene pogodba (31. in 32. clen ZOR). V 21. clenu pa ZKZ v prvem odstavku doloca, da lahko uveljavljajo prednostno pravico za nakup prednostni upravicenci in šele, c...

Sodba nº II Ips 729/2004 of Civilni oddelek, August 31, 2006

Tožbene trditve tožnika o nicnosti s tožencem oziroma navideznosti sklenjene posojilne pogodbe so neutemeljene.

Sodba nº in sklep II Ips 585/2004 of Civilni oddelek, August 31, 2006

Možnost ponarejanja listine pri njenem fotokopiranju je toženec v pritožbenem postopku uveljavljal le v okviru pritožbenega razloga zmotne ugotovitve dejanskega stanja. Revizijsko poudarjanje te možnosti, tokrat v okviru zatrjevanja procesne kršitve, pomeni nedovoljen revizijski razlog, ker relativna procesna kršitev pred sodišcem prve stopnje, ki ni bila uveljavljana v pritožbenem postopku, ni dovoljen revizijski razlog.

Sklep nº I R 80/2006 of Civilni oddelek, August 31, 2006

Kadar je dolocena izbirna krajevna pristojnost, veljajo strožji kriteriji za smotrnost dolocitve drugega stvarno pristojnega sodišca.

Sklep nº I R 71/2006 of Civilni oddelek, August 31, 2006

Ker je mati pravdne stranke je zaposlena na krajevno pristojnem sodišcu, obstaja razlog za prenos pristojnosti.

Sklep nº II Ips 653/2004 of Civilni oddelek, August 31, 2006

Kadar tožbeni zahtevek temelji na vec posojilnih pogodbah, se vprašanje dovoljenosti revizije presoja za vsak znesek posebej.

Sklep nº II Ips 589/2004 of Civilni oddelek, August 31, 2006

Zahtevo za varstvo zakonitosti je mogoce vložiti le zoper pravnomocno odlocitev nižjega sodišca. Sodišce druge stopnje je odlocitev sodišca prve stopnje spremenilo na tak nacin, da je odlocilo le o delu zadeve, v preostanku pa je ostala zadeva še odprta za odlocanje. Slednje ne predstavlja pravnomocne odlocitve, ki bi jo bilo mogoce izpodbijati z izrednim pravnim sredstvom.

Sklep nº II Ips 392/2006 of Civilni oddelek, August 31, 2006

Revizija proti pravnomocni sodbi, izdani na prvi stopnji, ni dovoljena.

Sklep nº Cp 7/2006 of Civilni oddelek, August 31, 2006

V postopku priznanja tuje sodne odlocbe ni utemeljen ugovor, da datum pravnomocnosti tuje sodne odlocbe ni pavšalno ugotovljen. Datum pravnomocnosti na potrdilu o pravnomocnosti je ugotovil in potrdil pristojen tuj organ. V postopku priznanja tuje sodne odlocbe se preizkuša le ali je potrdilo o pravnomocnosti pristojnega organa priloženo.

Sodba nº II Ips 348/2006 of Civilni oddelek, August 31, 2006

Kdor pridobi lastninsko pravico v izvršilnem postopku s prodajo na javni dražbi, jo pridobi originarno. Tako tak kupec tudi ni pravni naslednik v smislu 190. clena ZPP. Lastninske pravice na tako prodani stvari pa ni mogoce uveljavljati na dejanski podlagi, ki izvira izpred prodaje na dražbi.

Sodba nº II Ips 591/2004 of Civilni oddelek, August 31, 2006

Pri zastavi stvari, danih ob sklenitvi kreditne, gospodarske pogodbe, uporaba dolocila 981. clena ZOR ne izkljucuje dejstvo, da je zastavnik fizicna oseba. Zato se upniku pri realizaciji zastave ni treba obracati predhodno na sodišce.

Sodba nº II Ips 613/2004 of Civilni oddelek, August 31, 2006

Pasivna legitimacija za toženca izhaja prav iz zastavne pogodbe z dne 4.7.1994, na katero se sklicuje tudi revizija. Ta pogodba zaradi neizvedbe v zemljiški knjigi sicer res ne ustvarja stvarnopravnih upravicenj, ima pa vsaj dolocena obligacijska upravicenja. V 1. clenu pogodbe je doloceno, da pogodbenika sporazumno ugotavljata, da na podlagi pogodbe o leasingu z dne 1.7.1994 (med tožnico in A. d.o.o.) obstoji v korist tožnice in v breme toženca in njegove žene dolocena denarna terjatev.

Sodba nº II Ips 358/2006 of Civilni oddelek, August 31, 2006

Predmet obremenitve z zastavno pravico ni bil nedolocen delež na skupnem premoženju, marvec dolocen delež na nepremicnini. Tak posel pa ne povzroca pravne negotovosti in zato ni nicen. Za presojo nicnosti pravnega posla namrec ni pomembno, kakšen je resnicni stvarnopravni status nepremicnine, marvec to, kakšna je vsebina pogodbe.

Sodba nº II Ips 728/2004 of Civilni oddelek, August 31, 2006

Pravilna uporaba materialnega prava je logicno pojasnjena zlasti v utemeljitvi sodbe pritožbenega sodišca, ki pove, da po 311. clenu ZPP sodišce odloca na podlagi stanja na koncu glavne obravnave. To temelji na lastninski pravici tožnice, ki jo dokazuje njena vknjižba v zemljiško knjigo, ki jo je izposlovala na podlagi listine, ki je imela veljaven pravni temelj, toženec pa ni dokazal svoje lastninske pravice, saj ima le pogodbo, ki ni bila overjena pri notarju in ni bil placan davek na prome...

Sodba nº II Ips 487/2004 of Civilni oddelek, August 31, 2006

Prodaja zarubljenih stvari ni nicna, saj je prepovedana le dolžniku kot prodajalcu, ne pa kupcu teh predmetov; zato ne more biti nicna niti pogodba, po kateri zarubljene predmete proda nekdo, ki niti ni dolžnik.

Sodba nº II Ips 388/2006 of Civilni oddelek, August 31, 2006

Denarna terjatev na podlagi 290. clena ZOR nastane šele tedaj, ko jo upnik izbere namesto neizpolnjene nedenarne (dajatvene) obveznosti. Ker se višina te terjatve navezuje na vrednost dolgovane stvari, jo je treba dolociti. Ta vrednost se s casom spreminja, zato jo je treba dolociti v konkretno dolocenem casu. To je naravna lastnost t.i. necistih denarnih terjatev, ki se odraža tudi pri teku zakonskih zamudnih obrestih.

Sklep nº II Ips 687/2004 of Civilni oddelek, August 31, 2006

Institut zacasnega zastopnika je namenjen varstvu nasprotne stranke. Odvetnik, ki vloži revizijo v imenu pogrešane stranke, zato tega, da ni predložil novega pooblastila, ne more opravicevati s strankino odsotnostjo in s sklicevanjem na institut zacasnega zastopnika.

Sodba nº I Ips 165/2005 of Kazenski oddelek, August 31, 2006

Ce predlagani dokaz ni v relevantni materialnopravni zvezi z obravnavanim kaznivim dejanjem ali ni izkazana verjetnost, da bo s predlaganim dokazom moc ugotoviti ali izkljuciti obstoj dejstev oziroma okolišcin, pomembnih za razsojo, lahko sodišce izvedbo takšnega dokaza zavrne, ne da bi kršilo pravice obdolženca.

Sodba nº I Ips 304/2006 of Kazenski oddelek, August 31, 2006

Ce se sodnik za mladoletnike ne strinja s predlogom državnega tožilca za odreditev pripora med pripravljalnim postopkom, o nesoglasju odloca senat za mladoletnike sodišca prve stopnje, o pritožbi zoper njegov sklep pa odloca višje sodišce kot pritožbeno sodišce.

Sodba nº I Ips 146/2005 of Kazenski oddelek, August 31, 2006

Oškodovanec lahko poda predlog za pregon še preden izve, kdo je kaznivo dejanje storil, tak predlog pa ohrani procesno veljavo tudi potem, ko oškodovanec izve, da se je utemeljen sum osredotocil na doloceno osebo.

August 30, 2006

Sodba nº I Up 1189/2006 of Upravni oddelek, August 30, 2006

Da tožniku v izvorni državi domnevno grozi ponovna uvedba kazenskega postopka, ne pomeni, da je v izvorni državi preganjan. V primeru zatrjevanja kršitve clovekovih pravic v zvezi s kazenskim postopkom je potrebno napraviti oceno možnosti kršitve clovekovih pravic v zvezi s kazenskim postopkom v izvorni državi in oceno tveganja za kršitev temeljnih procesnih jamstev v kazenskem postopku.

Sodba nº I Up 1188/2006 of Upravni oddelek, August 30, 2006

Tožnikovo zatrjevano preganjanje, ne dosega preganjanja, ki se je uveljavilo kot standard v ustaljeni upravno sodni praksi. Zato bi tožena stranka lahko zavrnila tožnikovo prošnjo na tej pravni podlagi (2. alinea 2. odstavka 35. clena ZAzil) in ne na podlagi notranje razselitve (4. alinea 2. odstavka 35. clena ZAzil).

Sodba nº I Up 513/2003 of Upravni oddelek, August 30, 2006

Za odlocitev v zadevi je pravno pomembno pravno in dejansko stanje v casu izdaje upravnega akta. Ker sta investitorja izkazala pravico graditi na zemljišcih, ki so navedena v enotnem dovoljenju za gradnjo, pritožnik z ugovori gradnje na tujem zemljišcu in povzrocanjem škode, v tem postopku presoje zakonitosti izdanega dovoljenja, ne more uspeti.

Sklep nº VI Ips 7/2006 of Upravni oddelek, August 30, 2006

Ni dopustna obnova postopka zaradi razloga iz 1. tocke 1. odstavka 85. clena ZUS - nova dejstva in novi dokazi, kadar sodišce ni samo ugotavljalo dejanskega stanja, ker to omejitev doloca 2. odstavek tega clena.

Sodba nº I Up 1201/2006 of Upravni oddelek, August 30, 2006

Tožnik je med prvotnim azilnim postopkom samovoljno zapustil azilni dom in je bil zato ta postopek ustavljen. Ko je bil deportiran iz Francije v Slovenijo, je po prekrškovnem postopku in dva dni po nastanitvi v centru za tujce zaradi odstranitve iz Slovenije vložil ponovno prošnjo za azil, v kateri je navajal, da je bil v izvorni državi preganjan zaradi clanstva v stranki, katere imena ni niti ponovil dvakrat enako.

Sodba nº I Up 1351/2003 of Upravni oddelek, August 30, 2006

Kadar je v Odloku o ureditvenem nacrtu doloceno, da je odmik od posestne meje praviloma 4 metre, lahko upravni organ oceni, da je glede na urbanisticne pogoje možna gradnja tudi z manjšim odmikom. Za takšno odlocitev ni potrebno soglasje mejaša, saj v Odloku ni doloceno, da je v primeru manjšega odmika, gradnja dopustna le na podlagi soglasja mejaša. V takem primeru, gradnja ne bi bila dopustna, ce bi mejaš izkazal, da mu bo zaradi dovoljene gradnje nastala škoda, kar pa tožnik ni izkazal.

Sodba nº I Up 952/2003 of Upravni oddelek, August 30, 2006

Ker je predmet presoje v tem upravnem sporu le zakonitost izdanega enotnega dovoljenja za gradnjo, ni mogoce presojati pritožbenih ugovorov, ki se nanašajo na Odlok o ureditvenem nacrtu in na gradbena dela, ki se bodo na podlagi spornega enotnega dovoljenja za gradnjo izvajala oziroma jih je investitor morda že izvedel.

Sodba nº I Up 751/2006 of Upravni oddelek, August 30, 2006

Za osebe, ki kot potencialni upravičenci do denacionalizacije ne predložijo potrdil, da so bili po 9.5.1945 vpisani v državljansko knjigo na podlagi Zakona o državljanstvu FLRJ (ZDrž), se državljanstvo ugotavlja v postopku po 3. odstavku 63. člena ZDen. Pri tem se uporablja ZDrž z novelami. Za osebe nemške narodnosti, ki so na dan 4.12.1948 (uveljavitev novele ZDrž 1948) bivale v tujini, velja zakonska domneva nelojalnosti, lahko pa dokazujejo nasprotno. Za osebo nemške narodnosti se štejejo ...

August 29, 2006

Sodba nº III Ips 109/2005 of Gospodarski oddelek, August 29, 2006

Zmotna uporaba pravil logicnega mišljenja v okviru pravnega silogizma pomeni zmotno uporabo materialnega prava.

Sodba nº in sklep III Ips 108/2005 of Gospodarski oddelek, August 29, 2006

Naloga revizijskega sodišca je, da primerja revizijske razloge z razlogi v izpodbijani sodbi. Ce strankina obrazložitev ni dovolj dolocna, revizijsko sodišce preizkusa ne more opraviti.

Sodba nº in sklep III Ips 118/2005 of Gospodarski oddelek, August 29, 2006

Vrocilnica je javna listina. Z njo je vrocitev dokazana. Dokaz nasprotnega je dopusten. Dokazno breme je na osebi, glede katere je vrocilnica dokaz o vrocitvi.

Sklep nº III Ips 91/2006 of Gospodarski oddelek, August 29, 2006

Tožeca stranka z revizijo izpodbija pravnomocno odlocitev o zavrnitvi zahtevka za povrnitev izgubljenega dobicka zaradi neizkorišcenosti dveh traktorjev in o zavrnitvi zahtevka za povrnitev navadne škode, nastale zaradi placevanja plac in prispevkov delavcem. Gre za dva zahtevka, ki temeljita na razlicni pravni in dejanski podlagi, zaradi cesar je treba dovoljenost revizije presojati za vsak zahtevek posebej.

Sklep nº III Ips 86/2006 of Gospodarski oddelek, August 29, 2006

Vrednost spornega predmeta je enaka vrednosti glavnice (39. clen ZPP), to je 1.876.609,33 SIT. Ker ne dosega mejne vrednosti za dovoljenost revizije, revizija ni dovoljena.

August 28, 2006

Sklep nº III Ips 61/2006 of Gospodarski oddelek, August 28, 2006

Predmet izpodbijane sodbe ni en zahtevek iz naslova povrnitve potrebnih stroškov, temvec toliko zahtevkov, kolikor je bilo naknadnih obracunov na podlagi posameznih carinskih deklaracij. Ker ima vsak od zahtevkov drugo dejansko podlago (obracun na podlagi druge carinske deklaracije), je za ugotovitev dovoljenosti revizije odlocilen znesek vsakega zahtevka posebej (primerjaj dolocbo prvega in drugega odstavka 41. clena ZPP).

August 27, 2006

Sodba nº IV Ips 14/2006 of Kazenski oddelek, August 27, 2006

Za prekršek, s katerim je bila povzročena prometna nesreča, v kateri je nastala materialna škoda drugi osebi, je po ZUDPPKZ abolicija izključena.

August 24, 2006

Sklep nº I R 82/2006 of Civilni oddelek, August 24, 2006

Bivanje ene od strank na obmocju drugega sodišca se obravnava pri reševanju vprašanja krajevne pristojnosti, kar pa je omejeno na zacetno fazo pravdnega postopka.

Sklep nº II Ips 482/2004 of Civilni oddelek, August 24, 2006

Tožeca stranka z nedenarnim zahtevkom zahteva izpraznitev stanovanja v Kopru. Ce je pristojnost sodišca ali pravica do revizije odvisna od vrednosti spornega predmeta, pa predmet tožbenega zahtevka ni denarni znesek, mora tožeca stranka v tožbi navesti tudi vrednost spornega predmeta. Ker ni ravnala v skladu s citiranim dolocilom, tožena stranka pa tej pomanjkljivosti ni pravocasno ugovarjala, revizija tožene stranke ni dovoljena.

Sodba nº II Ips 559/2006 of Civilni oddelek, August 24, 2006

Revizija ima sicer prav, ko opozarja na pomanjkljivost v uvodu sodbe prvostopenjskega sodišca, ki bi po drugem odstavku 324. clena ZPP moral obsegati tudi ime in priimek predsednika in clanov senata, vendar gre tu le za pomanjkljivost glede oblike, saj je sodnik naveden na koncu sodbe, kjer se nahaja njegov lastnorocni podpis. Gre torej za pomanjkljivost, ki jo je mogoce odpraviti s popravnim sklepom po 328. clenu ZPP in ne za bistveno kršitev dolocb pravdnega postopka.

Sklep nº II Ips 255/2006, enako tudi II Ips 271/2005 of Civilni oddelek, August 24, 2006

Glede na to, da je stranka vloženo izredno pravno sredstvo umaknila, je sodišce, ki o njem še ni izdalo odlocbe (drugi odstavek 334. clena ZPP v zvezi s 383. clenom ZPP), ugotovilo dovoljeno razpolaganje tožene stranke in o reviziji ne bo odlocalo.

Sodba nº in sklep II Ips 693/2004 of Civilni oddelek, August 24, 2006

Samo dejstvo razžalitve, kakršnega sicer neko družbeno okolje sprejema kot razžalitev, "prizadetega" pa to ne moti tako mocno, da bi duševno trpel, ne more utemeljevati denarne odškodnine.

Sklep nº I R 77/2006 of Civilni oddelek, August 24, 2006

Domnevnega daljnega sorodstvenega razmerja predlagateljev s sedaj že bivšo predsednico Okrajnega sodišca v Radovljici, ki sploh ne odloca v konkretni zadevi, ni mogoce subsumirati kot pravni standard "drugega tehtnega razloga" iz 67. clena ZPP.

Sklep nº I R 68/2006, enako tudi I R 76/2006 of Civilni oddelek, August 24, 2006

Sorodstvenega razmerja prvega in drugega toženca z uslužbenko okrajnega sodišca, ki je krajevno pristojno za odlocanje v zadevi ni mogoce subsumirati pod pravni standard "drugega tehtnega razloga" iz 67. clena ZPP.

Sklep nº I R 74/2006 of Civilni oddelek, August 24, 2006

Zaposlitev sodnika pri sodišcu, ki je krajevno pristojno za zapušcinsko zadevo, v kateri je sodnik dedic, je lahko razlog za delegacijo.

Sklep nº II Ips 484/2004 of Civilni oddelek, August 24, 2006

Dejstvo, da sodišce prve stopnje ni pravocasno opozorilo tožnice na dopolnitev tožbe in se pred pricetkom obravnavanja glavne stvari ni na hiter in primeren nacin prepricalo o pravilnosti navedene vrednosti (45. clen in zadnji odstavek 44. clena ZPP), je lahko kršitev postopka, vendar ne taka, da bi v nasprotju z dolocbo drugega odstavka 367. clena ZPP vplivala na pravico do revizije. Pravdni stranki, ki sta bili v postopku pasivni (ker tožnica ni jasno navedla vrednosti spornega predmeta, to...

Sodba nº in sklep II Ips 639/2004 of Civilni oddelek, August 24, 2006

Kršitvi obeh udeležencev nesrece sta v neposredni vzrocni zvezi s trcenjem, v katerem je bil tožnik poškodovan, del tožnikove krivde pa je vendarle vecji. Povecana hitrost voznika, ki je vozil po prednostni cesti, bi bila odlocilnejša, ce bi bila preglednost spornega odseka prednostne ceste tako slaba, da bi prav povecana hitrost povzrocila prepozno zagledanje vozila oziroma napacno oceno, da tožeca stranka lahko varno zapelje v križišce. Kaj takega pa ni bilo ne zatrjevano ne dokazano. Narav...

Sodba nº II Ips 703/2004 of Civilni oddelek, August 24, 2006

Odmera odškodnine za nepremoženjsko škodo - zavrnitev zahtevka za odškodnino za duševne bolecine zaradi zmanjšanja življenjske aktivnosti.

Sklep nº I Ips 286/2006 of Kazenski oddelek, August 24, 2006

Zahteva za varstvo zakonitosti, vložena zoper sklep o odreditvi pripora na podlagi 2. odstavka 307. clena ZKP, ni dovoljena.

Sodba nº in sklep I Ips 264/2006 in I Ips 281/2006 of Kazenski oddelek, August 24, 2006

Pri oceni neogibnosti pripora za varnost ljudi sodišce ne upošteva le neposrednega ogrožanja telesne in duševne nedotakljivosti posameznika, pac pa tudi njegovo premoženjsko varnost kot tudi ogrožanje drugih ustavno varovanih dobrin, ki šcitijo zasebnost in varnost posameznika oziroma skupnosti.

Sodba nº I Ips 272/2006 of Kazenski oddelek, August 24, 2006

Sodišce lahko ugotavlja obstoj ponovitvene nevarnosti tako, da upošteva, da je podan utemeljen sum, da je osumljenec storil vecje število kaznivih dejanj, ne glede na to, da za ta dejanja ne tece enoten postopek.

Sodba nº in sklep I Ips 270/2006 in I Ips 288/2006 of Kazenski oddelek, August 24, 2006

Vložnica z zahtevo ne izpodbija zakonitosti, ampak pravilnost napadenega pravnomocnega sklepa. Zaradi zmotne ugotovitve dejanskega stanja pa zahteve za varstvo zakonitosti ni mogoce vložiti.

Sodba nº I Ips 10/2006 of Kazenski oddelek, August 24, 2006

Obramba je dokazne predloge prvic navedla šele v postopku z izrednim pravnim sredstvom, zato jih ni mogoce presojati z vidika morebitnih kršitev pravic obrambe, ampak kot uveljavljanje nepopolne ugotovitve dejanskega stanja.

Sodba nº I Ips 263/2006 of Kazenski oddelek, August 24, 2006

Pri kaznivem dejanju izsiljevanja je lahko grožnja usmerjena neposredno na oškodovanca ali pa na osebe, ki so oškodovancu blizu in neugodnost, ki bi ji lahko bila prizadeta, lahko bistveno vpliva na samega oškodovanca pri njegovi odlocitvi, ali bo nekaj storil. Ce tako dejanje storita dva storilca, pa je tudi popolnoma irelevantno, kateri od njiju je oškodovancu ali njemu bližnjim osebam grozil.

Sodba nº I Ips 300/2004 of Kazenski oddelek, August 24, 2006

V obsojencevi zahtevi za varstvo zakonitosti nakazovana kršitev pravice do obrambe ni konkretizirana, saj obsojenec ne navaja nobenih konkretnih podatkov za nobeno osebo, katere zaslišanje naj bi mu sodišce onemogocilo oziroma zavrnilo, zato s takšnimi nedolocenimi navedbami oseb, katerih zaslišanje naj bi sodišce obrambi ne dopustilo, vložnik ne more uspeti.

Sklep nº IV Ips 27/2006 of Kazenski oddelek, August 24, 2006

Storilec ni naveden kot upravičenec, ki sme v zadevah o prekršku vložiti zahtevo za varstvo zakonitosti, zato pravice do vložitve tega izrednega pravnega sredstva nima.

Sklep nº III Ips 34/2006, enako tudi III Ips 32/2006 of Gospodarski oddelek, August 24, 2006

Ce z zahtevo za varstvo zakonitosti ni mogoce odpraviti razloga, zaradi katerega je bila vložena, zahteva za varstvo zakonitosti ni dovoljena.

August 23, 2006

Sodba nº I Up 1187/2006 of Upravni oddelek, August 23, 2006

V pospešenem azilnem postopku se lahko odloci že na podlagi prošnje za azil, ce je podan kateri izmed pogojev, dolocenih v 2.odstavku 35.clena Zazil. Zatrjevano izsiljevanje denarja od tožnika, ker je priložnostni muzikant, ni bilo osnovano na podlagi narodnosti, vere, politicnega prepricanja ali pripadnosti doloceni družbeni skupini in tožnik tega maltretiranja ni prijavil policiji, zato je pravilni zakljucek sodišca, da tožniku v izvorni državi ne grozi preganjanje.

Sklep nº I Up 1168/2006 of Upravni oddelek, August 23, 2006

Pritožba zoper sodbo, s katero je vrhovno sodišce kot pritožbeno sodišce zavrnilo tožnikovo pritožbo zoper sodbo sodišca prve stopnje, ni dovoljena.

Sklep nº U 3/2006 of Upravni oddelek, August 23, 2006

Za odlocanje o tožbah zoper dokoncne upravne akte je v upravnem sporu na prvi stopnji pristojno Upravno sodišce RS, zato se je Vrhovno sodišce, ob primerni uporabi dolocb ZPP, izreklo za stvarno nepristojno in zadevo odstopilo v reševanje pristojnemu Upravnemu sodišcu..

Sklep nº I Up 1207/2006 of Upravni oddelek, August 23, 2006

Ker je obdobje, za katerega je bilo prosilcu za azil omejeno gibanje, poteklo pred odlocitvijo prvostopnega sodišca o njegovi tožbi zoper sklep o omejitvi gibanja, je prvostopno sodišce odlocilo pravilno in zakonito, ko je tožbo zavrglo zaradi pomanjkanja prosilcevega pravnega interesa.

Sodba nº I Up 1194/2006 of Upravni oddelek, August 23, 2006

Ce je iz prosilceve prošnje za azil ocitno, da mu v izvorni državi ne grozi preganjanje v smislu Zakona o azilu, se njegova prošnja zavrne kot ocitno neutemeljena v tako imenovanem pospešenem azilnem postopku.

August 22, 2006

Sodba nº in sklep III Ips 97/2006 of Gospodarski oddelek, August 22, 2006

ZGD je v 416. clenu urejal predkupno pravico družbenikov kot obliko zakonite predkupne pravice pri nakupu poslovnega deleža, ki pa ni bila dolocena kogentno, s tem da so se za zakonito predkupno pravico glede na cetrti odstavek 533. clena ZOR smiselno uporabljala pravila o prodaji s predkupno pravico (iz njegovega 527. - 533. clena). Tako se je smiselno uporabljalo tudi pravilo iz prvega odstavka 532. clena ZOR, po katerem je lahko predkupni upravicenec, ki ni bil obvešcen o nameravani prodaj...

Sodba nº III Ips 2/2005 of Gospodarski oddelek, August 22, 2006

Dogovor v poroštveni pogodbi, da bo porok placal že zapadlo obveznost dolžnika, ce ta tega ne bo storil v dolocenem roku po podpisu poroštvene pogodbe, ne predstavlja dogovora o subsidiarnem poroštvu. Zato v takem primeru porok za obveznost iz gospodarske pogodbe odgovarja kot porok in placnik.

Sodba nº III Ips 129/2005 of Gospodarski oddelek, August 22, 2006

Morebitna napacna prijava vrednosti blaga carinski oblasti ne vpliva na višino škode, nastale na zavarovanem blagu. Prav tako sama po sebi ne vpliva na obveznost zavarovalnice iz zavarovalne pogodbe, da placa odškodnino.

Sodba nº III Ips 78/2005 of Gospodarski oddelek, August 22, 2006

Iz listine, ki jo je sestavila tožena stranka sama, je mogoce nedvoumno razbrati, da je razumela svoj dolg kot obstojec. To za posredno pripoznavo dolga zadošca.

Sklep nº III Ips 94/2005 of Gospodarski oddelek, August 22, 2006

Ce lahko upnik zahteva le placilo za dajatev ali storitev za doloceno obracunsko obdobje, ima za to obdobje samostojen zahtevek. O dovoljenosti revizije se mora odlociti glede na vrednost spornega predmeta tega zahtevka, to je zahtevka, katerega dejanska podlaga je doloceno obracunsko obdobje.

August 17, 2006

Sodba nº I Up 1186/2006 of Upravni oddelek, August 17, 2006

Tožena stranka je v ponovljenem postopku v zvezi z odlocitvijo Upravnega in Vrhovnega sodišca RS vezana na pravno mnenje sodišca in na njegova stališca, ki se ticejo postopka. Ce tožena stranka v upravnem postopku zbira dokaze o stanju v prosilcevi izvorni državi, mora pred odlocitvijo s temi dokazi seznaniti prosilca in mu dati možnost, da se o njih izjavi, sicer stori absolutno bistveno kršitev pravil upravnega postopka. Ponovljeni postopek v zvezi z odlocitvijo sodišca pa pomeni, da se pos...

Sodba nº I Up 1173/2006 of Upravni oddelek, August 17, 2006

Ce prosilec v prošnji za azil ne navede vseh držav oziroma števila prošenj za azil v drugih državah, ni mogoce šteti, da je to zamolcal z namenom zavajanja oziroma zlorabe postopka, ce to zamolcanje ne vpliva na njegov pravni položaj v postopku.

Sodba nº I Up 1177/2006 of Upravni oddelek, August 17, 2006

Ce je iz prosilceve prošnje za azil ocitno, da mu v izvorni državi ne grozi preganjanje v smislu Zakona o azilu, se njegova prošnja zavrne kot ocitno neutemeljena v tako imenovanem pospešenem azilnem postopku.

Sklep nº I Up 1176/2006 of Upravni oddelek, August 17, 2006

Tožba je vložena pravocasno, ce prispe k sodišcu zadnji dan roka za njeno vložitev ali ce je ta dan oddana priporoceno po pošti ali ce je ta dan dana na zapisnik pri sodišcu. Ker tožnikova pooblašcenka šele v obrazložitvi pritožbe kot podredno navaja, da naj pritožbeno sodišce, ce meni, da je pritožba prepozna, dovoli vrnitev v prejšnje stanje, vendar pa pritožbeni predlog v zvezi s tem ne oblikuje, pritožbeno sodišce njene podredne navedbe ne šteje za pritožbeni predlog.

Sodba nº IV Ips 12/2005 of Kazenski oddelek, August 17, 2006

Abolicija po Zakonu o ustavitvi določenih postopkov o prekrških in odpustitvi izvršitve določenih kazni zapora (ZUDPPKZ) ni mogoča za prekrške, predpisane v Zakonu o gozdovih.

Sodba nº IV Ips 6/2006 of Kazenski oddelek, August 17, 2006

Za presojo pravočasnosti pritožbe ni merodajen le zapis prejemnika na vročilnici in se lahko tudi iz žiga na vročilnici in oddajne knjige prvostopenjskega sodišča ugotavlja njena pravočasnost.

Sodba nº IV Ips 81/2003 of Kazenski oddelek, August 17, 2006

Kršitev, ki je bila s prvostopenjsko odločbo o prekršku storjena v škodo storilca, ni bila storjena tudi v škodo ostalih storilcev, saj glede na podatke spisa, s katerimi je v trenutku odločanja razpolagal senat za prekrške, pritožbeni razlog nepopolne ugotovitve dejanskega stanja glede ostalih storilcev ni bil podan, zato drugostopenjski organ ni bil dolžan (oziroma ni smel) uporabiti pravila beneficium cohaesionis.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners