Vrhovno Sodišče: Opinions issued on September 2006

September 28, 2006

Sklep nº I R 92/2006 of Civilni oddelek, September 28, 2006

Sodniki odločajo na podlagi ustave in zakonov in morajo biti sposobni objektivno odločati v vseh sporih – četudi sodnik (sodniki) pozna(jo) sodnika ene ali druge stranke. To ne sme in ne more vplivati na sojenje.

Sklep nº I R 91/2006 of Civilni oddelek, September 28, 2006

Samo obstoj sorodstvenega razmerja med stranko in enim od pritožbenih sodnikov še ne utemeljuje razumnega dvoma v nepristranskost vseh ostalih pritožbenih sodnikov.

Sklep nº I R 87/2006 of Civilni oddelek, September 28, 2006

Dejstvo, da izterjavo stroškov kazenskega postopka izvaja sodišce, pred katerim je tekel kazenski postopek, ni tehten razlog za delegacijo, saj sodišce opravlja le svojo dolžnost in od tega nima nobene koristi, ne pravnega interesa.

Sklep nº I R 61/2006 of Civilni oddelek, September 28, 2006

Okrožno sodišce v Mariboru je drugo sodišce in ni nadrejeno Okrajnemu sodišcu v Mariboru, zato ni razlogov za dvom v nepristranskost odlocanja Okrajnega sodišca v Mariboru. Glede na to ni razlogov za prenos krajevne pristojnosti.

Sklep nº II Ips 670/2004 of Civilni oddelek, September 28, 2006

Neopredeljena ali ne dovolj opredeljena vrednost spornega predmeta ni pomanjkljivost, ki bi preprecevala meritorno obravnavanje tožbe, pac pa pomanjkljivost, ki onemogoca preizkus, ali je revizija dovoljena.

Sklep nº II Ips 644/2006 of Civilni oddelek, September 28, 2006

Revizija je vložena proti prvostopenjski sodbi, proti kateri pa je po zakonu ni mogoce vložiti.

Sklep nº II Ips 245/2006 of Civilni oddelek, September 28, 2006

V tej zadevi so tožniki v tožbi, s katero so uveljavljali (zaradi kasnejše spremembe primarni) tožbeni zahtevek za ugotovitev ocetovstva, vrednost spora opredelili z zneskom 2.100.000 SIT. Ta del spora je statusne narave. Ob kasnejši spremembi tožbe in uveljavljanju podrejenega tožbenega zahtevka za ugotovitev o danem priznanju ocetovstva pa vrednosti spremenjenega dela tožbe niso opredelili, ceprav gre pri podrejenem tožbenem zahtevku za drugacno dejansko ter pravno podlago in ceprav je to d...

Sodba nº II Ips 730/2004 of Civilni oddelek, September 28, 2006

ODZ je v paragrafu 418 za gradnjo na tujem svetu dolocal, da zgradba pripada zemljiškemu lastniku le, ce je bila zgrajena brez njegove vednosti. Ce pa je lastnik zemljišca vedel za gradnjo in je ni takoj prepovedal, pa sme od poštenega graditelja zahtevati le obcno vrednost za svet. Ob taki materialnopravni ureditvi je sodišce druge stopnje pravilno razložilo, da je imela v casu gradnje pravico uporabe na spornem zemljišcu tožnica oziroma njena pravna prednica in ker tožnica v pravdi ni dokaz...

Sodba nº II Ips 26/2005 of Civilni oddelek, September 28, 2006

Negatorna tožbo varuje (domnevnega) lastnika pred protipravnim vznemirjanjem tretjih. Sklicevanje sodišca na 99. clen SPZ je pravilno, ker je bila tožba vložena 22.4.2004, nov SPZ pa je zacel veljati 1.1.2003. Po prvem odstavku 266. clena SPZ ostanejo stvarne pravice, ki so bile pridobljene pred uveljavitvijo tega zakona, v veljavi z vsebino, kot jo doloca novi zakon. Zato revizijsko sodišce le dodaja, da je 99. clenu SPZ vsebinsko enako dolocbo vseboval tudi 42. clen prej uporabljanega ZTLR.

Sodba nº II Ips 627/2004 of Civilni oddelek, September 28, 2006

Stranka, ki je kot obdarjenec sklenila darilno pogodbo, ceprav je vedela, da je darovalec glede istega premoženja že prej sklenil dosmrtno pogodbo za primer smrti, ni ravnala protipravno ter za takšno ravnanje tudi ni odškodninsko odgovorna.

Sodba nº II Ips 584/2006 of Civilni oddelek, September 28, 2006

Tožbena trditvena podlaga ni utemeljevala stvarnopravnega tožbenega zahtevka za originarno pridobitev lastninske pravice na podlagi pravnih pravil ODZ. Osnovni pogoj za pridobitev lastninske pravice po pravnem pravilu paragrafa 418 ODZ je, da je graditelj v dobri veri, da torej ne ve, da gradi na tujem svetu. Tožnikove trditve, da je gradil z dovoljenjem oceta kot izrocevalca (ki po izrocitvi premoženja ni bil vec njegov lastnik) in z vednostjo toženca kot prevzemnika, že same po sebi onemogo...

Sklep nº II Ips 89/2005 of Civilni oddelek, September 28, 2006

Zahtevka za povrnitev premoženjske škode in povrnitev nepremoženjske škode imata razlicno podlago.

Sklep nº I R 95/2006 of Civilni oddelek, September 28, 2006

V sistemu dokazne ocene, zavezane racionalni argumentaciji, okolišcina da bo v postopku morebiti zaslišan kot prica sodnik istega sodišca, ne more predstavljati razloga za dolocitev drugega stvarno pristojnega sodišca.

Sklep nº I R 93/2006 of Civilni oddelek, September 28, 2006

Pavšalne trditve, s katerimi predlagatelj postopka utemeljuje predlog ne predstavljajo "drugih tehtnih razlogov" za prenos pristojnosti, še manj razlogov, ki bi utemeljevali ocitno lažjo izpeljavo postopka pred drugim sodišcem.

Sklep nº I R 67/2006 of Civilni oddelek, September 28, 2006

Dejstvo, da je prišlo pred nekaj leti do razveze zakonske zveze med tožnikom in uslužbenko Okrajnega sodišca A. (ki bi bilo sicer splošno krajevno pristojno za sojenje v tej zadevi), nikakor ne more biti tehten razlog za prenos pristojnosti nazaj na to sodišce.

Sklep nº II Ips 244/2006 of Civilni oddelek, September 28, 2006

Od (tožene) stranke ni mogoce zahtevati, da mora biti pozorna na vsa potencialna dejstva, ceprav za njihov obstoj ne govori nic. Na dejstvu, ki ga stranka lahko ugotovi nakljucno in ne z obicajnim sistematicnim zbiranjem pravdnega gradiva, je zato mogoce utemeljiti obnovitveni predlog.

Sodba nº II Ips 679/2004 of Civilni oddelek, September 28, 2006

Toženec dolguje najemnino po najemni pogodbi. Ker je ni poravnal, sta nižji sodišci tožeci stranki nudili sodno varstvo ter tožencu naložili placilo najemnine. Pravna podlaga takšne odlocitve so pogodbena pravila ter splošna dolocba o dolžnosti izpolnitve obveznosti Š17. clen ZORC.

Sodba nº II Ips 5/2005 of Civilni oddelek, September 28, 2006

Odmera odškodnine za nepremoženjsko škodo.

Sklep nº II Ips 680/2004 of Civilni oddelek, September 28, 2006

Ce se izpodbijajo odlocitve o zahtevkih z razlicno podlago, je treba presojati dovoljenost revizije v skladu z relevantno vrednostjo vsakega izpodbijanega dela pravnomocne sodbe, ki se nanaša na posamezni zahtevek.

Sodba nº I Up 795/2003 of Upravni oddelek, September 28, 2006

Pri III. obmocju varstva pred hrupom gre za tako imenovano mešano obmocje, ki je hkrati namenjeno prebivanju in obrtnim ter podobnim proizvodnim dejavnostim. Ker je lokacijski dokumentaciji priloženo soglasje zdravstvenega inšpektorata, ki temelji na strokovnem mnenju, ki ga je izdelal Zavod za zdravstveno varstvo, Inštitut za varstvo okolja iz katerega izhaja, da predvidena gradnja skladišca ne presega ravni hrupa za III. obmocje, tožnik zgolj z pavšalnimi navedbami o pomanjkljivosti strokov...

Sodba nº I Up 455/2004 of Upravni oddelek, September 28, 2006

Ce direktor gospodarske družbe neposredno opravlja prodajo blaga v trgovini, mora izpolnjevati pogoje glede minimalne stopnje izobrazbe za prodajalca.

Sodba nº I Up 1232/2003 of Upravni oddelek, September 28, 2006

Navkljub dejstvu, da meja med lastniki sosednjih zemljišc ni sporna, meja ni dokoncna, ce ni bila ugotovljena v postopku, ki ga je predpisoval Zakon o zemljiškem katastru oziroma ga sedaj doloca Zakon o evidentiranju nepremicnin, državne meje in prostorskih enot.

Sklep nº I Up 1332/2006 of Upravni oddelek, September 28, 2006

Če niso izkazane procesne predpostavke za tožbo zaradi molka organa, je treba tožbo zavreči po 2. točki 1. odstavka 34. člena ZUS, saj je tožba vložena prezgodaj. Pri presoji procesnih predpostavk ni kontradiktornosti postopka, zato tožniku pravica do takega postopka ni bila kršena.

Sodba nº I Up 1069/2005 of Upravni oddelek, September 28, 2006

Tudi dediči prvega dednega reda morajo za status upravičenca izpolnjevati pogoj jugoslovanskega državljanstva.

Sodba nº I Up 60/2004 of Upravni oddelek, September 28, 2006

Razveljavljena podzakonska določba se ne uporablja za razmerja, nastala pred dnem, ko je razveljavitev začela učinkovati.

Sodba nº IV Ips 59/2004 of Kazenski oddelek, September 28, 2006

Obdolženec in ne njegov zagovornik je upravičen, da dobi stroške, ki jih je imel z zastopanjem po zagovorniku, povrnjene iz proračuna.

September 27, 2006

Sklep nº I Up 1345/2006 of Upravni oddelek, September 27, 2006

Vrnitev v prejšnje stanje se lahko le izjemoma dovoli zaradi razlogov, ki so na strani pooblašcenca stranke - odvetnika. Odvetnik mora v skladu z Zakonom o odvetništvu dejavnost opravljati tako, da je zagotovljeno zastopanje stranke, še posebej pa, da niso zamujeni prekluzivni roki. Založitev spisa zaradi selitve odvetnika ni razlog za vrnitev v prejšnje stanje zamujenega roka za vložitev pritožbe zoper akt prvostopnega sodišca.

Sodba nº I Up 1121/2003 of Upravni oddelek, September 27, 2006

Ni podana bistvena kršitev dolocb postopka v upravnem sporu, ce sodišce prve stopnje ni opravilo glavne obravnave, ki je bila s tožbo zahtevana, ce zahteva za opravo glavne obravnave oziroma za izvajanje dokazov ni obrazložena in iz nje ni razvidno, katera za odlocitev pomembna dejstva bi bilo potrebno ugotoviti, v spisih pa je glede na sporno razmerje dovolj podatkov za sprejem odlocitve. Glavna obravnava je namrec sredstvo za izvajanje dokazov, zato mora biti zahteva za opravo glavne obravn...

Sodba nº I Up 564/2003 of Upravni oddelek, September 27, 2006

Pravica zahtevati vrnitev razlašcenega zemljišca je premoženjska in ne na osebo razlašcenca vezana pravica. Razveljavitev sklepa o razlastitvi lahko zahteva ne le oseba, ki ji je bila nepremicnina razlašcena, ampak tudi njen pravni naslednik, ceprav to ni izrecno navedeno v 26. clenu ZRPPN.

Sklep nº I Up 1398/2004 of Upravni oddelek, September 27, 2006

Ce je zahtevek za oprostitev placila sodnih taks pravnomocno zavrnjen, se ponovljen zahtevek zavrže, ker o isti stvari ni mogoce ponovno odlocati.

Sodba nº I Up 534/2003 of Upravni oddelek, September 27, 2006

Kljub resnicnosti posameznih navedb v reklamnem materialu in kljub temu, da zakon ne prepoveduje oziroma ne ureja dolocenih ravnanj tožece stranke, lahko njen reklamni material kot celota še vedno zavaja povprecnega potrošnika.

Sodba nº I Up 202/2006 of Upravni oddelek, September 27, 2006

Davcni organ lahko davcnemu zavezancu odpiše davcni dolg na njegovo prošnjo, ce zavezanec dokaže, da bi se z izterjavo ogrozilo njegovo preživljanje oziroma preživljanje njegovih družinskih clanov. Pri tem se upoštevajo prihodki zavezanca in njegovo siceršnje premoženje ter prihodki in siceršnje premoženje njegovih družinskih clanov, ki jih je dolžan preživljati. Sodišce lahko stranko oprosti placila sodnih taks, ce bi bila s placilom obcutno zmanjšana sredstva, s katerimi se preživlja sama a...

Sodba nº I Up 1396/2003 of Upravni oddelek, September 27, 2006

Dokoncna odlocba, s katero pristojni organ ugotovi, da obcan stalno ne prebiva na naslovu, kjer je prijavil svoje stalno prebivališce, velja kot potrdilo o odjavi stalnega prebivališca oz. kot potrdilo o spremembi naslova stalnega prebivališca.

Sodba nº I Up 63/2003 of Upravni oddelek, September 27, 2006

V avtonomno odlocanje univerze sodijo tudi izvolitve v nazive visokošolskih uciteljev, za katere si univerza predpiše sama podrobnejša merila, ki morajo biti skladna z zakonom. Pristojnost javnih oblasti v procesu izvolitve univerzitetnih kadrov je v zagotavljanju skladnosti univerzinih aktov z veljavno zakonodajo in v zagotavljanju zakonitosti izvajanja postopkov, tudi izvolitev v naziv. Merila za izvolitve morajo biti enoznacna in ne smejo dopušcati možnosti razlicnih razlag.

Sodba nº I Up 1323/2006 of Upravni oddelek, September 27, 2006

Ker je tožena stranka pravilno ugotovila splošno neverodostojnost prve tožnice, tudi ni preverjala objektivnih okolišcin glede morebitnega utemeljenega razloga za prepricanje, da bi tožnice zaradi nehumanega ravnanja z njimi zaradi njihove zatrjevane bolezni v izvorni državi lahko utrpele resno škodo.

September 26, 2006

Sodba nº VIII Ips 293/2005 of Delovno-socialni oddelek, September 26, 2006

Naloga razpisne komisije ni bila presoja o vsebinskem izpolnjevanju pogojev, temvec le, ali so prijavljeni kandidati predložili vse potrebne dokumente in listine, ki naj bi dokazovale izpolnjevanje pogojev. To je razpisna komisija tudi storila, odlocitev o tem, ali kandidati razpisne pogoje tudi dejansko izpolnjujejo, pa je bila v pristojnosti Sveta zavoda. Svet tožene stranke je ob odlocanju razpolagal s porocilom razpisne komisije in celotno razpisno dokumentacijo, na sami seji Sveta pa so ...

Sodba nº VIII Ips 325/2005 of Delovno-socialni oddelek, September 26, 2006

Dejanska ugotovitev nižjih sodišc je, da je bila tožnica zaradi bolezni nezmožna za delo od 18. 1. 2001 do 22. 4. 2001. Zato je pravilna ugotovitev, da tožena stranka ni mogla ocitati tožnici neupravicene odsotnosti z dela od 16. 3. do 22. 3. 2001.

Sodba nº VIII Ips 327/2005 of Delovno-socialni oddelek, September 26, 2006

Pri odmeri starostne pokojnine je bila na podlagi Sporazuma tožniku odmerjena sorazmerna pokojnina glede na slovensko pokojninsko dobo, odmera sorazmernega dela pokojnine glede na hrvaško pokojninsko dobo pa bremeni hrvaškega nosilca pokojninskega zavarovanja v skladu s hrvaškimi predpisi (22., 25. in 35. clen Sporazuma).

Sklep nº VIII Ips 122/2006 of Delovno-socialni oddelek, September 26, 2006

Stališce nižjih sodišc, da je Služba pravne pomoci pri Obalni sindikalni organizaciji K. imela pooblastilo za umik predloga (tožbe) oziroma da je tako pooblastilo lahko prenesla na odvetnika, je lahko tocno le ob predpostavki, da je ta služba oziroma pri njej zaposleni delavci, imela položaj odvetnika.

Sodba nº VIII Ips 170/2006 of Delovno-socialni oddelek, September 26, 2006

Razlog za sklenitev delovnega razmerja za dolocen cas ni bil podan, saj obseg dela ni bil samo zacasen, temvec trajen. Delovno razmerje, sklenjeno za nedolocen cas, ne more zakonito prenehati s potekom casa, ampak lahko preneha le na kakšen drug zakonit nacin.

Sodba nº VIII Ips 291/2005 of Delovno-socialni oddelek, September 26, 2006

Delavec - milicnik je bil v disciplinskem postopku zaradi hujše kršitve delovnih obveznosti po 1. tocki prvega odstavka 45. clena ZDDO. Kazenska oprostilna sodba ne vpliva na njegovo disciplinsko odgovornost, obsodilna sodba pa ni pogoj za izrek ukrepa po navedeni dolocbi ZDDO.

Sodba nº in sklep VIII Ips 259/2005 of Delovno-socialni oddelek, September 26, 2006

Ce je terjatev iz naslova odpravnine in jubilejne nagrade ob stecajnem dolžniku prerekala tudi druga oseba (banka), v primeru spora, v katerem delavec od nekdanjega delodajalca v stecaju zahteva placilo navedenih zneskov, delodajalec v stecaju in banka nista nujna sospornika na pasivni strani.

Sklep nº VIII Pri 20/2006 of Delovno-socialni oddelek, September 26, 2006

Pritožba navaja, da odlocba sodišca druge stopnje odstopa od sodne prakse (VSRS) in da je arbitrarna, ne pove pa, kje naj bi šlo za tak odstop in v cem je odlocitev arbitrarna. Iz ugotovljenega dejanskega stanja v postopku izhaja, da se tožnica ni udeležila glavne obravnave, na katero je bila pravilno vabljena. Vrocitev vabila je bila izvršena v skladu z dolocbo drugega odstavka 141. clena ZPP v zvezi s petim odstavkom 142. clena ZPP, izpolnjeni pa so bili tudi drugi pogoji iz 318. clena ZPP,...

Sodba nº VIII Ips 319/2005 of Delovno-socialni oddelek, September 26, 2006

Odgovornosti za kršitev konkurencne klavzule ni mogoce le domnevati. Treba jo je dokazati in to konkretno tožencu. Tožeca stranka ni dokazala, da bi imel toženec kaj vec kot le izkušnje z delom operaterja manipulanta pri špediciji. S temi znanji (vkljucno tistimi, ki jih je pridobil na Cargo tecaju, placanem s strani tožece stranke) in delovnimi izkušnjami pa z zaposlitvijo pri konkurencni družbi, dogovorjene konkurencne klavzule ni kršil.

Sklep nº in sodba VIII Ips 236/2006 of Delovno-socialni oddelek, September 26, 2006

Dolžnost omogociti zagovor delavcu se nanaša na postopek pred izredno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi in ga ni mogoce enaciti z neformalnimi razgovori delavca in delodajalca že pred tem. Pri izredni odpovedi pogodbe o zaposlitvi zaradi neuspešno opravljenega poskusnega dela delodajalec sicer ne obdolži delavca za neuspeh pri opravljenem poskusnem delu, temvec ugotovi oziroma oceni, da je bilo to delo neuspešno. Kljub temu pa mu je glede na 4. odstavek 125. clena ZDR, ob pravilni uporabi 177. c...

Sodba nº VIII Ips 153/2006 of Delovno-socialni oddelek, September 26, 2006

ZDR v zvezi z rokom za zagovor ne napotuje na dolocbe ZPP (za kar se zavzema revizija). To je razumljivo, saj bi uporaba rokov, ki so predvideni v ZPP (po 280. clenu ZPP mora od vabila do obravnave preteci najmanj 15 dni), mocno podaljšala postopek izredne odpovedi in zaradi kratkega prekluzivnega roka po 2. odstavku 110. clena ZDR lahko celo onemogocila izredno odpoved. Vsebino pravice do zagovora delavca in s tem do casa, ki je potreben za pripravo na zagovor, je potrebno presojati in tehta...

Sodba nº III Ips 141/2005 of Gospodarski oddelek, September 26, 2006

Ker poravnava terjatve z "verižnim pobotom" ni bila vnaprej dogovorjena z gradbeno pogodbo (iz katere je tožeca stranka dolgovala toženi stranki), predstavlja "verižni pobot" neobicajen nacin izpolnitve terjatve tožene stranke.

Sodba nº III Ips 14/2006 of Gospodarski oddelek, September 26, 2006

Trditveno in dokazno breme za ugovor delne neizpolnitve in napak pri opravi del nosi tožena stranka.

Sodba nº III Ips 8/2006 of Gospodarski oddelek, September 26, 2006

T. i. verižni pobot ni pobot, ker pri "verižnem pobotu" terjatve niso vzajemne. Verižni pobot je zato lahko izpodbojno pravno dejanje.

Sodba nº III Ips 96/2004 of Gospodarski oddelek, September 26, 2006

Graja dokazne ocene predstavlja ocitek zmotne ugotovitve dejanskega stanja, zaradi katerega ni mogoce vložiti revizije (3. odstavek 370. clena ZPP).

Sodba nº III Ips 110/2006 of Gospodarski oddelek, September 26, 2006

Stranka v reviziji ni dolžna le navesti razlogov, zaradi katerih jo vlaga (335. clen ZPP v zvezi s 383. clenom ZPP), temvec mora te razloge tudi ustrezno obrazložiti. Da bi se uveljavljana kršitev lahko preizkusila, bi morala tožeca stranka konkretno navesti zapisnik in opredeliti vsebino, ki je po njenem mnenju v nasprotju s tem, kar se navaja v (prav tako tocno dolocenih) razlogih sodbe o vsebini tega zapisnika.

Sklep nº III Ips 109/2006 of Gospodarski oddelek, September 26, 2006

V obravnavani zadevi je bilo toženi stranki naloženo placilo vec zahtevkov, ki izvirajo iz vec razlicnih dejanskih podlag. Tožeca stranka je namrec zahtevala povrnitev razlicnih vrst stroškov, nastalih z vzdrževanjem vec cestnih prehodov cez železniško progo za dve obracunski leti.

Sklep nº III Ips 76/2006 of Gospodarski oddelek, September 26, 2006

Vrhovno sodišce je revizijo zaradi navedbe zgolj nediferencirane vrednosti spornega predmeta zavrglo. Do takšne odlocitve ga je pripeljala ugotovitev, da v postopku z izrednimi pravnimi sredstvi tožbe ni vec mogoce vrniti v popravo ali dopolnitev po dolocbah 108. clena ZPP, na kar v primeru izostanka navedbe vrednosti spornega predmeta napotuje 45. clen ZPP in na kar napotuje Ustavno sodišce v svoji odlocbi (Up-324/05 z dne 12.1.2005).

September 25, 2006

Sodba nº in sklep G 8/2006 of Gospodarski oddelek, September 25, 2006

Tožeca stranka je resda uskladila statut z dolocbami ZZVZZ-H (glej 13. in 14. clen ZZVZZ-H), toda organiziranost skupšcine kot skupšcine zastopnikov je ostala do izteka njihovega mandata, to je do dne 15.4.2007. V casu nastopa veljavnosti ZZVZZ-I je imela (statutarno in de facto) skupšcino organizirano kot skupšcino zastopnikov, zaradi cesar se dolocba 2. clena ZZVZZ-I nanjo neposredno nanaša. Ugotovitev tožene stranke o kršitvi dolocbe 2. clena ZZVZZ-I je tako pravilna.

September 21, 2006

Sklep nº II Ips 640/2005 of Civilni oddelek, September 21, 2006

Sprememba družbenika se (prej v skladu z dolocbo 23. clena ZPVSR, sedaj pa v skladu s 4. clenom ZSReg) vpisuje v sodni register, vendar to ni pogoj za veljaven prenos poslovnega deleža. Vpis odsvojitve poslovnega deleža v sodni register je deklaratoren (tako tudi Ustavno sodišce v 57. tocki obrazložitve odlocbe U-I-135/00 z dne 09. 10. 2002). Ima le ucinek javne objave dejstva, ki pa je nastopilo že prej.

Sklep nº I R 89/2006, enako tudi I R 84/2006, I R 86/2006 of Civilni oddelek, September 21, 2006

V izogib dvomom v zvezi z odlocitvijo sodišca, kjer sodi sodnik, ki je v doloceni zadevi pravdna stranka, je za postopanje v tej zadevi doloceno drugo sodišce.

Sklep nº in sodba II Ips 474/2004 of Civilni oddelek, September 21, 2006

Za presojo, ali tožena stranka predstavlja aktivno družbenico v smislu obrazložitve odlocbe Ustavnega sodišca U-I-135/00 z dne 9.10.2002, je odlocilno, da je tožena stranka (edina) imela možnost vpliva na poslovanje družbe, ne pa da te možnosti ni izkoristila.

Sklep nº II Ips 598/2004 of Civilni oddelek, September 21, 2006

Z navedbo le ene, nediferencirane vsotne vrednosti spornega predmeta si tožnik ni zagotovil pravice do revizije.

Sklep nº II Ips 652/2004 of Civilni oddelek, September 21, 2006

Vrednost izpodbijanega dela pravnomocne sodbe, ki je odlocilna za dovoljenost revizije, se v premoženjskem sporu z nedenarnim zahtevkom presoja po razmerju med tožbenim zahtevkom in tistim njegovim delom, ki je sporen v revizijskem postopku, torej v deležu od ocenjene ali dolocene vrednosti spornega predmeta

Sklep nº II Ips 23/2005 of Civilni oddelek, September 21, 2006

Prenizka vrednost spornega predmeta - revizija ni dovoljena.

Sodba nº in sklep II Ips 612/2004 of Civilni oddelek, September 21, 2006

Vrednost spornega predmeta pod 1.000.000 SIT ne dovoljuje revizije.

Sodba nº in sklep II Ips 707/2004 of Civilni oddelek, September 21, 2006

Protispisnost obstaja le, ko sodišce listinam ali zapisnikom pripiše drugacno vsebino od tiste, ki jo imajo v resnici. Ni pa te postopkovne kršitve, ce sodišce te dokumente napacno dokazno tolmaci (jim pripiše napacni dokazni pomen). V tem primeru gre (lahko) le za zmotno dokazno oceno, torej za zmotno ugotovitev dejanskega stanja.

Sodba nº II Ips 14/2005 of Civilni oddelek, September 21, 2006

Poleg odškodnine za nepremoženjsko škodo pripadajo tožniku tudi zamudne obresti od prisojenega zneska za cas od 1.1.2002 do izdaje prvostopenjske sodbe v višini predpisane obrestne mere, zmanjšane za temeljno obrestno mero, od izdaje sodbe sodišca prve stopnje dalje pa v višini predpisane obrestne mere zamudnih obresti.

Sodba nº II Ips 30/2005 of Civilni oddelek, September 21, 2006

Temeljni naceli za odmero odškodnine za nepremoženjsko škodo sta nacelo individualizacije višine odškodnine in nacelo objektivne pogojenosti višine odškodnine.

Sodba nº in sklep II Ips 723/2004 of Civilni oddelek, September 21, 2006

Ceprav je avtomobil sicer nevarnejši od motornega kolesa, pa vecji nevarnostni potenciali avtomobila v konkretnem primeru niso bili odlocilni dejavnik škode. Do nesrece ni prišlo zaradi velike in težko obvladljive hitrosti ter mase in posledicno vztrajnosti tožencevega vozila (kar so lastnosti, zaradi katerih je avtomobil na splošno nevarnejši od motornega kolesa).

Sodba nº II Ips 38/2005 of Civilni oddelek, September 21, 2006

Argumenti pritožbenega sodišca so zadostni, tudi ce so navedeni v bolj zgošceni obliki. Dovolj je, da je iz njih mogoce razbrati miselno pot, na podlagi katere je prišlo pritožbeno sodišce do zakljucka, da v pritožbi uveljavljani razlogi niso utemeljeni.

Sodba nº II Ips 602/2004 of Civilni oddelek, September 21, 2006

Nesreca se je pripetila, ko je tožnik na gradbenem odru (tretje nadstropje) prevzemal iz elektricnega dvigala betonsko malto v samokolnici in pri tem skupaj s samokolnico, ki je zdrsnila s kavlja, padel na tla. Takšno delo na višini, pri katerem lahko kljub previdnosti in upoštevanju varnostnih pravil pride do nesrece in je možnost nastanka škode "vkljucena" v njegovo opravljanje, ustreza pravnemu standardu nevarne dejavnosti. Druga tožena stranka bi se lahko razbremenila odgovornosti le pod ...

Sodba nº II Ips 54/2005 of Civilni oddelek, September 21, 2006

Zaradi prenehanja zakupne pogodbe je prenehalo podzakupno razmerje. Kmetijska zemljiška skupnost Obcine S. je bila kot zakupnik in hkrati kot podzakupodajalec odškodninsko odgovorna podzakupniku za škodo zaradi neizpolnitve pogodbe. Tožene obcine kot njeni pravni nasledniki so zato pasivno legitimirane za poslovno odškodninsko obveznost zaradi kršitve pogodbe.

Sklep nº II Ips 663/2005 of Civilni oddelek, September 21, 2006

Glede procesnih in materialnopravnih ucinkov se nasprotna tožba šteje za samostojno tožbo, zaradi cesar pride do enakih položajev in posledic kot v primeru, ko je vložena samostojna tožba.

Sodba nº II Ips 83/2005 of Civilni oddelek, September 21, 2006

Relativno manjša (osem mesecna) prekoracitev roka za vpis v imenik odvetniških kandidatov ob izostanku drugih okolišcin (še) ne predstavlja krivdnega ravnanja Odvetniške zbornice in s tem njene odškodninske odgovornosti.

Sodba nº II Ips 60/2005 of Civilni oddelek, September 21, 2006

Pri presoji, ali je podana podlaga za deljeno odgovornost (192. clen ZOR), je treba gledati celoten dogodek, ne pa zgolj sámo prerivanje, med katerim je tožnik toženca zgrabil za ovratnik suknjica, da bi ga privedel do avtomobila. Tožnik se je namrec tako odzval, ker je mislil, da je toženec z namernim udarcem po zunanjem vzvratnem ogledalu povzrocil škodo.

Sodba nº II Ips 80/2005 of Civilni oddelek, September 21, 2006

Presoja višine odškodnine za nepremoženjsko škodo.

Sodba nº II Ips 79/2005 of Civilni oddelek, September 21, 2006

Poltovornjak s stopnico v višini 39 do 41 cm, širine 22 cm, ni nevarna stvar, vstopanje vanj med mirovanjem pa ne more predstavljati nevarne dejavnosti.

Sodba nº II Ips 64/2005 of Civilni oddelek, September 21, 2006

Po pravnih pravilih ODZ je bil za pridobitev lastninske pravic potreben tako pravni naslov kot pridobitni nacin. Z vpisom v zemljiško knjigo je pridobil lastninsko pravico na sporni nepremicnini pravni prednik tožene stranke. Neskladje med resnicnim dejanskim stanjem in vpisom v zemljiško knjigo zaradi nepravilnosti v pravnem temelju vpisa bi se reševalo z izbrisno tožbo, ki pa ni bila vložena.

Sodba nº in sklep II Ips 242/2005 of Civilni oddelek, September 21, 2006

Izhajajoč iz določbe drugega odstavka 189. člena ZOR se po utrjeni in že v sredini osemdesetih let prejšnjega stoletja sprejeti sodni praksi niso priznavale zamudne obresti od prisojenih odškodnin za nereparirane premoženjske škode (ki se spričo pravkar navedene kogentne norme odmerjajo po cenah na dan sojenja) za čas od njenega nastanka ali postavitve zahtevka dalje, ker bi tedaj veljavne zamudne obresti po predpisani obrestni meri pomenile tudi valorizacijo terjatve za ta čas. Ohranitev rea...

Sodba nº I Up 1312/2006 of Upravni oddelek, September 21, 2006

Neizvajanje posebnega ugotovitvenega upravnega postopka ne more iti v tožnikovo škodo, saj tožena stranka v upravnem postopku pred izdajo izpodbijane odlocbe ni popolno ugotovila dejanskega stanja v zvezi z okolišcino o dejanskem trajanju tožnikove izvenzakonske skupnosti.

Sodba nº I Up 947/2004 of Upravni oddelek, September 21, 2006

Po Uredbi o prostorskih ureditvenih pogojih za sanacijo degradiranega prostora Obcine Piran (Uradni list RS, št. 62/94) in "obdelavi posegov", ki je njen sestavni del, tožnikovega stanovanjsko-gospodarskega objekta ni možno legalizirati, ker leži v prvem obmocju kmetijskih zemljišc.

Sodba nº I Up 1463/2003 of Upravni oddelek, September 21, 2006

Predpisi ne terjajo izvršitve enotnega dovoljenja za gradnjo, z njim tudi ni bila naložena obveznost gradnje, zato posledicno niso izpolnjeni pogoji za izvršbo takšnega dovoljenja in ne za izdajo zacasnega sklepa o zavarovanju.

Sodba nº I Up 652/2004 of Upravni oddelek, September 21, 2006

Glede na to, da tožnik ni lastnik zemljišč, ki mejijo na zemljišča, katerih meja se je v obravnavanem mejnem ugotovitvenem postopku ugotavljala, niti ni izkazal, da bi na teh zemljiščih imel kakšne druge veljavne pravice, ki bi ga opravičevale do udeležbe v postopku, sta tudi po presoji pritožbenega sodišča oba upravna organa pravilno odločila, da v tem postopku tožnik ne more imeti položaja stranke.

Sodba nº I Up 1039/2004 of Upravni oddelek, September 21, 2006

Ker gre v danem primeru za gradnjo objekta v odmiku 0,3 m oziroma 1 m od sosednjih parcelnih meja, soglasje lastnikov sosednjih zemljišč za manjši odmik od tistega, ki je določen v odloku (4 m), pa ni bilo podano, je bil zahtevek za izdajo lokacijskega dovoljenja pravilno zavrnjen.

Sodba nº I Up 1339/2006 of Upravni oddelek, September 21, 2006

Ker izvršilna zadeva, v kateri prosi tožnik za dodelitev brezplačne pravne pomoči, nima verjetnega izgleda za uspeh in je ni razumno sprožiti (4. alinea 1. odstavka 24. člena ZBPP), je tožena stranka pravilno odločila, ko je zavrnila tožnikovo prošnjo za dodelitev brezplačne pravne pomoči v obliki zastopanja v izvršilnem postopku.

Sodba nº I Ips 105/2006 of Kazenski oddelek, September 21, 2006

Vložnik zahteve, ki zatrjuje obstoj procesnih kršitev, mora le-te dolocno obrazložiti, da bi se njihova utemeljenost lahko preizkusila. Le sklicevanje na zakonske dolocbe, ki naj bi bile kršene, ne zadošca. Ce vložnik uveljavlja katero od kršitev iz 3. tocke 1. odstavka 420. clena ZKP, mora utemeljiti tudi vzrocno zvezo med kršitvijo procesnega zakona in (ne)zakonitostjo pravnomocne sodne odlocbe.

September 20, 2006

Sodba nº in sklep II Ips 55/2005 of Civilni oddelek, September 20, 2006

Oljni madeži na cesti niso nepricakovan pojav, ker se na naših cestah pogosto pojavljajo, kar pomeni tudi, da ravnanje tretjih oseb, ki jih na ta ali oni nacin pustijo na cesti, ni nepricakovano. V sodni praksi je sprejeto enotno stališce, da je izhodišce za presojo pricakljivosti in preprecljivosti objektivno in abstraktno. Pri tem je odlocilno merilo skrbnega cloveka. Temu merilu je ustrezna presoja pritožbenega sodišca, da bi skrben voznik moral zaznati oljni oziroma naftni madež, ki se je...

Sklep nº II Ips 528/2004 of Civilni oddelek, September 20, 2006

Lastninska pravica je absolutna in zoper vsakogar ucinkujoca pravica, toda v mejah, ki jih doloca pravni red posamezne družbe. Ne opredeljujejo je le pozitivna ravnanja (priznavanje upravicenj lastniku), temvec tudi zahteva po negativnem ravnanju enega ali vec subjektov, odvisno od narave pravice. Med temi zavezami je najpomembnejša ta, da nihce ne sme posegati v upravicenja, ki jih pravo prizna posamezniku, nosilcu pravice.

Sodba nº I Up 907/2004 of Upravni oddelek, September 20, 2006

Stranka, ki ni sodelovala v upravnem postopku, pa ji je bila na njeno zahtevo z odločbo priznana pravica do sodelovanja (stranski udeleženec), v upravnem postopku ni mogla navajati nobenih dejstev in ne predlagati dokazov. Zato zanjo dejstva in dokazi, ki jih je predlagala v predlogu za obnovo postopka, v katerem uveljavlja obnovitveni razlog iz 9. točke 1. odstavka 260. člena ZUP, niso nova, saj jih je imela možnost predlagati šele v tem predlogu. Upravna organa, ki jima je pritrdilo tudi so...

Sodba nº I Up 1296/2006 of Upravni oddelek, September 20, 2006

Odločba upravnega organa mora imeti vse sestavine iz 210. člena ZUP, v obrazložitvi pa morajo biti vsebovane sestavine iz 214. člena ZUP. Če odločba nima razlogov o odločilnih dejstvih, je to bistvena kršitev postopka, zaradi katere je treba tako odločbo odpraviti.

Sodba nº I Up 1257/2006 of Upravni oddelek, September 20, 2006

ZAzil ne ureja ustavne pritožbe, ki je kot poseben institut za varstvo ustavnih pravic in temeljnih svoboščin urejena v Zakonu o Ustavnem sodišču. To pa pomeni, da o stroških, ki so nastali udeležencem v postopku pred Ustavnim sodiščem, to pa je tudi vložitev ustavne pritožbe, Ustavno sodišče RS odloča v skladu z določbami ZUstS.

September 18, 2006

Sodba nº I Ips 314/2004 of Kazenski oddelek, September 18, 2006

V primeru, ko tece enoten postopek zoper vec obdolžencev (subjektivna zveznost) zaradi vec razlicnih kaznivih dejanj (objektivna zveznost) in je kazenski postopek pravnomocno koncan le zoper nekatere od obdolžencev, od katerih so nekateri vložili zahtevo za varstvo zakonitosti, zoper druge pa je bila sodba razveljavljena in vrnjena v novo sojenje, lahko pride pravilo, da je treba z eno sodno odlocbo odlociti o zadevi v celoti in je zahteva za varstvo zakonitosti dopustna šele po pravnomocno k...

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners