Vrhovno Sodišče: Opinions issued on January 2007

January 31, 2007

Sodba nº I Up 58/2006 of Upravni oddelek, January 31, 2007

Podržavljeno zemljišce se ne vrne, ce je bila zanj dana odškodnina v obliki ustreznega nadomestnega zemljišca.

Sklep nº I Up 109/2007 of Upravni oddelek, January 31, 2007

Sama uvedba postopka razlastitve že po naravi stvari ne more predstavljati težko popravljive škode kot pogoja za izdajo zacasne odredbe za zadržanje uvedbe postopka razlastitve.

Sodba nº X Ips 17/2006 of Upravni oddelek, January 31, 2007

Tožnik je, glede na dejanske okolišcine, ne glede na to kako je oblikoval in imenoval svoj zahtevek (priglasitev udeležbe), vložil samostojni denacionalizacijski zahtevek, ki se nanaša na vracilo premoženja podržavljenega njegovemu pravnemu predniku. Da pa bi se zahteva štela za pravocasno, bi jo moral tožnik vložiti najkasneje do 7.12.1993.

Sodba nº I Up 539/2005 of Upravni oddelek, January 31, 2007

Iz pritožbe smiselno izhaja, da tožniki sodbo izpodbijajo zaradi zmotne in nepopolne ugotovitve dejanskega stanja. Po dolocbah 1. odstavka 73. clena v zvezi s 1. in 2. odstavkom 107. clena Zakona o upravnem sporu (Uradni list RS, št. 105/2006 - ZUS-1) je zoper sodbo, ki jo je izdalo Upravno sodišce, dovoljena pritožba, ce je sodišce samo ugotovilo drugacno dejansko stanje, kot ga je ugotovila tožena stranka. V obravnavanem primeru je sodišce prve stopnje oprlo svojo odlocitev na dejansko stan...

Sklep nº I Up 176/2007 of Upravni oddelek, January 31, 2007

Z zacasno odredbo po 2. odstavku 32. clena ZUS-1 ni mogoce zacasno zadržati pravnih posledic izdaje odlocbe o uvedbi razlastitvenega postopka, ker te nastanejo po samem ZUreP-1. Z zacasno odredbo po 3. odstavku 32. clena ZUS-1 ni mogoce prepovedati gradnje, saj ta ni sporno razmerje v tem upravnem sporu, temvec je v tem upravnem sporu sporno razmerje uvedba razlastitvenega postopka.

Sklep nº I Up 595/2005 of Upravni oddelek, January 31, 2007

Breme dokazovanja za oprostitev sodnih taks je na predlagatelju te oprostitve. Sodišce ni dolžno po uradni dolžnosti pribavljati manjkajocih dokazov.

Sklep nº I Up 1568/2006 of Upravni oddelek, January 31, 2007

Glede na nesporno ugotovljeno dejstvo, da je bila v obnovljenem postopku izpodbijana sodba odpravljena, sodišce prve stopnje o njej ni moglo vec odlocati, saj je ni vec in njene zakonitosti ali nezakonitosti ni mogoce vec ugotavljati. Akt, ki ga ni vec, tudi ne more vec posegati v tožnicine pravice in na njene neposredne, na zakon oprte osebne koristi. Zato je prenehala pravovarstvena potreba in pravni interes za tožbo, kar je procesna predpostavka, ki mora obstajati ves cas postopka.

Sodba nº I Up 120/2007 of Upravni oddelek, January 31, 2007

Ce se izjave prosilca za azil, glede bistvenih okolišcin o razmerah v izvorni državi, zaradi katerih jo je zapustil in zaprosil za azil in se vanjo ne more vrniti, tako razlikujejo in nasprotujejo ter niso prepricljive, jih ni mogoce šteti za verodostojne in zato ni mogoce šteti, da so izkazane subjektivne okolišcine o zatrjevanem preganjanju. Zato tudi niso izpolnjeni pogoji za priznanje azila oziroma subsidiarne zašcite.

Sodba nº I Up 808/2004 of Upravni oddelek, January 31, 2007

Odškodnina, ki jo ureja 26. clen Zakona o denacionalizaciji ni oblika denacionalizacije, ampak doplacilo vrnitvi v naravi v primeru, da se je vrednost nepremicnine po podržavljenju bistveno zmanjšala, to je nad 30%. Njen namen je v odpravi oškodovanja, ki je nastalo z vrnitvijo bistveno manj vredne nepremicnine. Le ce je vrednost po podržavljenju bistveno zmanjšana, ima upravicenec možnost, da zahteva polno odškodnino (2. odstavek 26. clena ZDen). Pogoj za prisoditev odškodnine pa je ugoditev...

Sodba nº X Ips 884/2004 of Upravni oddelek, January 31, 2007

Novo dejstvo oziroma dokaz v smislu 1. tocke 260. clena ZUP ni izdaja dopolnilne odlocbe, ki temelji na drugacni razlagi materialnega prava, saj zmotna uporaba materialnega prava ni obnovitveni razlog. Vprašanje upravicenosti vložiti zahtevo za denacionalizacijo po dolocbah ZDen ni predhodno vprašanje, pac pa vprašanje razlage dolocb ZDen - vprašanje razlage materialnega prava.

Sodba nº I Up 45/2006 of Upravni oddelek, January 31, 2007

Oseba, ki ji je bilo podržavljeno premoženje na nacin iz 3., 4. ali 5. clena ZDen, ni upravicenka, ce ob podržavljenju ni bila jugoslovanska državljanka in ji to državljanstvo po 9.5.1945 ni bilo priznano z zakonom ali mednarodno pogodbo.

January 30, 2007

Sodba nº III Ips 67/2005 of Gospodarski oddelek, January 30, 2007

Ugovor zastaranja je materialnopravni ugovor, saj se nanaša na utemeljenost tožbenega zahtevka. Gre za izkljucevalni ugovor, ne pa pravozatorni, saj se opira na dejstva, ki izkljucujejo zahtevek tožece stranke. Ta dejstva dajejo toženi stranki pravico, da odrece izpolnitev zahtevka, ne pomenijo pa ugasnitve zahtevka. Pravilna presoja utemeljenosti takšnega ugovora je torej nujno povezana z dejanskimi ugotovitvami. Pri tem je bilo trditveno breme za dejstva, ki se nanašajo na zacetek in konec ...

January 25, 2007

Sklep nº I R 120/2006 of Civilni oddelek, January 25, 2007

Tožnikovo dosedanje nezadovoljstvo s sodnimi postopki, ki so tekli pred razlicnimi sodišci in njegovo osebno nezaupanje v sodnike teh sodišc, sicer ne more biti razlog za prenos pristojnosti. Ker pa sta toženi stranki sodnici Višjega sodišca v Ljubljani in Okrožnega sodišca v Ljubljani, je zaradi varovanja zunanje nepristranskosti sodišca, vrhovno sodišce predlogu ugodilo.

Sklep nº I R 9/2007 of Civilni oddelek, January 25, 2007

Odlocanje sodišca v odškodninskem sporu v zvezi s škodo, ki naj bi jo povzrocil sodnik pri tem sodišcu, je v nasprotju z zahtevo po objektivni nepristranskosti sodišca.

Sklep nº I R 4/2007 of Civilni oddelek, January 25, 2007

Ker je podlaga spora zatrjevano nepravilno ravnanje okrajne sodnice v prejšnjem sporu, ta sodnica pa sedaj dela pri stvarno in krajevno pristojnemu okrožnemu sodišcu, gre za okolišcino, ki lahko negativno vpliva na percepcijo javnosti o objektivni nepristranskosti tega okrožnega sodišca.

Sklep nº I R 10/2007 of Civilni oddelek, January 25, 2007

Tožnica niti ne zatrjuje, da naj bi predstojnica prejšnjega Sodnika za prekrške v L., ki je sedaj sodnica Okrajnega sodišca v L., vložila tožbo zaradi objave obravnavanega clanka, da naj bi bila torej stranka v sporu z enako vsebino. Samo dejstvo, da je sporni clanek obravnaval tudi njeno ravnanje, pa ne zadostuje za negativen vpliv na percepcijo javnosti o objektivni nepristranskosti že delegiranega sodišca.

Sodba nº II Ips 258/2005 of Civilni oddelek, January 25, 2007

Odmera odškodnine za nepremoženjsko škodo (zlom vrška koncnega clenka palca leve roke z izlivom krvi v podnohtje istega palca).

Sodba nº II Ips 195/2005 of Civilni oddelek, January 25, 2007

Sodišce ne more (pravilneje, ne sme) ugotavljati dejstev, ki jih nobena od strank ni zatrjevala. Zato je tudi zmotno revizijsko stališce tožene stranke, da ji je bila odvzeta možnost izrekanja o dopisu Policijske uprave Celje z dne 20.5.2002. Ne samo zato, ker se je obravnavi tega dokaza odpovedala (2. odstavek 291. clena ZPP), pac pa predvsem, ker tisto, kar je po njenem v tem dopisu bistveno (seznam poškodb, ki jih je tožnik utrpel v casu med škodnim dogodkom in pregledom pri izvedencu) v t...

Sodba nº II Ips 625/2005 of Civilni oddelek, January 25, 2007

Enostranski posegi v tujo nepremicnino niso zadostna podlaga za utemeljevanje pridobitve lastninske pravice z vlaganji. Z njimi namrec ni bila ustvarjena nova stvar v smislu tedaj veljavnih pravnih pravil o pridobitvi lastninske pravice (in tudi ne po dolocbi prvega odstavka 22. clena ZTLR).

Sodba nº II Ips 740/2005 of Civilni oddelek, January 25, 2007

Odmera pravicne denarne odškodnine za nepremoženjsko škodo.

Sodba nº II Ips 138/2005 of Civilni oddelek, January 25, 2007

Kljub sklenjeni pogodbi toženkina obveznost placati zavarovalnino na dan škodnega dogodka ni obstajalo, ker tožnica (še) ni placala premije.

Sodba nº II Ips 158/2006 of Civilni oddelek, January 25, 2007

Odgovorni urednik ni dolžan objaviti popravka, ce ta ne navaja dejstev in okolišcin v zvezi z navedbami v obvestilu ali pa, ce je napisan žaljivo. Navedene okolišcine, ki izkljucujejo dolžnost objave popravka, so glede na naravo spora, razvidne iz tožbenega zahtevka. S tem v zvezi pa tudi zahtevek, ki vsebuje predlog takšnega popravka, ki ga odgovorni urednik ne bi bil dolžan objaviti, predstavlja neutemeljeno tožbo za objavo popravka.

Sklep nº II Ips 528/2006 of Civilni oddelek, January 25, 2007

Zakonske dolocbe o predpisani obliki izjav za vpis in tudi spremembo vpisa o že danem priznanju ocetovstva so kogentne narave. Že dane izjave o priznanju ocetovstva so nepreklicljive zato, ker vplivajo na otrokov osebni status in jih zato ni mogoce poljubno spreminjati s preklicem, spremembami izjav in podobno. V pravdi, v kateri se uveljavlja neveljavnost priznanega ocetovstva zaradi zmote, pa pomeni sklenitev sodne poravnave prav to: umik veljavno danega in v maticnem registru že vpisanega ...

Sklep nº II Ips 35/2007 of Civilni oddelek, January 25, 2007

Neuporaba zahtevane in omogocene zašcite sama po sebi ne spremeni lastnosti nevarne stvari.

Sodba nº in sklep II Ips 729/2005 of Civilni oddelek, January 25, 2007

Presoja višine odškodnine za nepremoženjsko škodo.

Sklep nº II Ips 551/2005 of Civilni oddelek, January 25, 2007

Tožeca stranka je prenehala obstajati po vložitvi revizije. Ker je prenehala zaradi zakljucka stecajnega postopka, nima pravnega naslednika. To pomeni, da se postopek ne bi mogel nikoli nadaljevati, zaradi cesar bi bila uporaba dolocb ZPP o prekinitvi postopka (3. ali 4. tocke prvega odstavka 205. clena ZPP) nesmiselna.

Sklep nº II Ips 82/2005 of Civilni oddelek, January 25, 2007

Tudi uporaba dolocbe 216. clena ZPP pripelje ob (predpisanih) izpolnjenih predpostavkah do pravne presoje, ki pa ima v tem primeru svojo podlago v materialnopravnih normah odškodninskega prava (1. odstavek 153., 155. in 158. clen ZOR). Gre le za presojo, kolikšna je višina škode, ki jo je s svojim ravnanjem povzrocila tožena stranka. Pravna presoja o višini škode je stvar dokazovanja. Ker se natancna višina zneska odškodnine v tem primeru ne da ugotoviti, tožeca stranka pa je do odškodnine ne...

Sklep nº I Up 374/2004 of Upravni oddelek, January 25, 2007

Dejstvo, da tožniku ni bila dana možnost udeležbe v postopku in mu ni bila vrocena odlocba, ni opravicen razlog za vrnitev v prejšnje stanje v smislu dolocbe 22. clena ZUS. Opravicen razlog v smislu navedene dolocbe je razlog na strani tožnika, in ker takega razloga tožnik ne navaja, je sodišce prve stopnje odlocilo pravilno, ko je predlog za vrnitev v prejšnje stanje zavrnilo.

Sodba nº X Ips 73/2007 of Upravni oddelek, January 25, 2007

V skladu z nacelom ekonomicnosti in hitrosti postopka je razumno in pravilno, da je tožniku za brezplacno pravno pomoc dolocen odvetnik z obmocja sodišca, kjer bo dejanje opravljeno.

Sklep nº I Up 29/2077 of Upravni oddelek, January 25, 2007

Zoper odlocbe, izdane v upravnem sporu na drugi stopnji, pritožba ni dovoljena.

Sklep nº I Up 857/2004 of Upravni oddelek, January 25, 2007

Obcina ima pravico do placila komunalnega prispevka le v primerih, ko je investitor dolžan placati komunalni prispevek, ce pa se gradi javna infrastruktura, obcina do placila komunalnega prispevka ni upravicena. Zato v postopku za izdajo gradbenega dovoljenja za gradnjo javne infrastrukture pravni interes obcine, ki ga utemeljuje s pravico do komunalnega prispevka, ni podan.

Sodba nº I Up 6/2007 of Upravni oddelek, January 25, 2007

Ker tožnik ni prosil za azil ob prihodu v Republiko Slovenijo, ampak šele potem, ko so ga zaradi nezakonitega vstopa v Republiko Slovenijo prijeli policisti, je podan razlog, zaradi katerega se prosilcu za azil lahko zacasno omeji gibanje iz 3. alineje 27. clena Zakona o azilu.

Sodba nº I Up 244/2003 of Upravni oddelek, January 25, 2007

Iz dolocb 5. in 6. odstavka 44. clena ZDen izhaja, da za premoženje podjetij, katerih vrednost je bila ugotovljena že ob podržavljenju (na primer z zapisnikom), zakon ne predvideva ponovnega vrednotenja. Le v primeru, ce stranka na podlagi verodostojnih listin oziroma dokazil v postopku izkaže, da tedaj ugotovljena vrednost ne ustreza realni vrednosti, upravni organ v postopku denacionalizacije ugotavlja vrednost v skladu z merili, dolocenimi s predpisom iz 85. clena ZDen.

Sodba nº I Up 1355/2005 of Upravni oddelek, January 25, 2007

Ker tožnik vlogi za izdajo lokacijskega dovoljenja ni predložil soglasja vse solastnikov nepremicnine, ki je predmet legalizacije, v smislu 53. clena ZUN ni izkazal pravice graditi, zato upravni organ ni mogel izdati lokacijskega dovoljenja.

Sodba nº I Up 1026/2004 of Upravni oddelek, January 25, 2007

Obstoj mineralnih surovin ni ovira za vracanje zemljišc v naravi, saj so zemljišca, na katerih ali pod katerimi se nahajajo mineralne surovine, lahko v pravnem prometu.

Sklep nº I Up 1047/2005 of Upravni oddelek, January 25, 2007

Kadar sodišce odloca o predlogu za oprostitev placila sodnih taks, mora, poleg prosilcevih dohodkov in premoženja, ugotoviti tudi višino taksne obveznosti. Ce sklep nima takšne vsebine, ga ni mogoce preizkusiti. Podana je bistvena kršitev dolocb postopka v upravnem sporu.

Sklep nº I Up 59/2005 of Upravni oddelek, January 25, 2007

Kaj mora vsebovati tožba, je doloceno v 28. clenu ZUS. Ker tožnikova vloga take vsebine ni imela, ga je sodišce pozvalo, da svojo vlogo dopolni v skladu s 1. odstavkom 29. clena ZUS. Ker tožnik vloge ni dopolnil, je sodišce postopalo pravilno, da je tožbo zavrglo po 2. odstavku 29. clena ZUS.

Sodba nº I Up 415/2005 of Upravni oddelek, January 25, 2007

Pri presoji verjetne izkazanosti pravnega nasledstva je potrebno upoštevati dolocbe dednega prava.

Sodba nº I Up 234/2004 of Upravni oddelek, January 25, 2007

Ce vlagatelji denacionalizacijskega zahtevka niso vložili predloga za izdajo zacasne odredbe za zavarovanje zahtevka za vrnitev premoženja in je podjetje to premoženje olastninilo, ni podana podlaga za zahtevek v naravi.

Sodba nº IV Ips 32/2006 of Kazenski oddelek, January 25, 2007

S tem, ko vložnik kršitev predpisa, ki določa prekršek, utemeljuje z drugačnim dejanskim stanjem od ugotovljenega, uveljavlja zmotno ugotovitev dejanskega stanja, kar z zahtevo za varstvo zakonitosti ni mogoče.

January 24, 2007

Sklep nº I Up 65/2007 of Upravni oddelek, January 24, 2007

Odlocitev o oprostitvi placila sodnih taks mora temeljiti na presoji, da bodo s placilom sodnih taks obcutno zmanjšana sredstva, s katerimi se preživlja stranka in njeni družinski clani.

Sklep nº I Up 614/2005 of Upravni oddelek, January 24, 2007

Pravni interes kot procesna predpostavka mora biti podan ves cas trajanja upravnega spora. Pravni interes mora biti konkreten in neposreden, morebitna ugoditev tožbi pa mora privesti do izboljšanja tožnikovega položaja, kar pa v konkretnem primeru, ob dejstvu, da je tožnik s pritožbo uspel, ni podano.

Sklep nº I Up 1544/2005 of Upravni oddelek, January 24, 2007

Pritožba, vložena po izteku zakonskega roka, se zavrže kot prepozna.

Sklep nº I Up 1433/2006 of Upravni oddelek, January 24, 2007

Oseba s priznanim položajem stranke vstopi v že zaceti upravni spor v stanju, v katerem je spor, ko stopi vanj. Ker sta v obravnavanem primeru pritožnika vstopila v že zaceti upravni spor po pravnomocnosti sklepa o izdani zacasni odredbi, je sodišce prve stopnje pravilno zavrglo njuno pritožbo, s katero sta izpodbijali že pravnomocni sklep o izdani zacasni odredbi.

Sodba nº I Up 7/2007 of Upravni oddelek, January 24, 2007

Prošnja za azil je vložena z namenom prisilne odstranitve iz države, tudi v primeru, ce je prosilec ne vloži brez odlašanja.

Sodba nº I Up 887/2005 of Upravni oddelek, January 24, 2007

Ker ne gre za vrnitev premoženja, ki bi bilo ob podržavljenju v sredstvih podjetja, primarna oblika denacionalizacije ne more biti vrnitev v obliki delnic tega podjetja. Glavna obravnava je namenjena izvajanju dokazov in samo zahteva, da se opravi še ne vzpostavlja dolžnosti njene oprave. Sodišce mora zahtevi slediti le, ce je za sprejem odlocitve potrebno izvesti kakšnega od predlaganih dokazov.

Sodba nº I Up 1383/2004 of Upravni oddelek, January 24, 2007

Postopek za denacionalizacijo se zacne in vodi po volji stranke in v okviru njenega materialnega zahtevka. V 62. clenu ZDen doloca podatke, ki jih mora zahteva vsebovati, in listine, ki ji morajo biti priložene, v 1. odstavku 64. clena ZDen pa je dolocen rok za vložitev zahteve za denacionalizacijo, ki je materialni prekluzivni rok, ki se (glede na ureditev v ZDen) ne more podaljšati. Pravocasno vložena zahteva se obravnava zgolj v okviru postavljenega materialnega zahtevka in ne varuje roka ...

Sodba nº I Up 1076/2006 of Upravni oddelek, January 24, 2007

Ce oseba, ki ji je bilo premoženje podržavljeno na nacin iz 3., 4. ali 5. clena ZDen, ob podržavljenju ni bila jugoslovanska državljanka in ji to državljanstvo ni bilo priznano po 9.5.1945 z zakonom ali mednarodnim sporazumom, ni upravicenka po ZDen.

Sodba nº I Up 279/2006 of Upravni oddelek, January 24, 2007

Predlog za obnovo postopka ugotavljanja državljanstva za osebo, ki ji je bilo premoženje podržavljeno, kot predhodnega vprašanja v postopku denacionalizacije, ne zadrži odlocanja o denacionalizaciji.

January 23, 2007

Sklep nº III Ips 168/2006 of Gospodarski oddelek, January 23, 2007

V tem postopku je bilo izpodbijano eno dejanje odstopa terjatve namesto izpolnitve in tri dejanja nadomestne izpolnitve. Izpodbita dejanja so bila storjena ob razlicnih dneh, z njimi pa so bile poravnane razlicne denarne obveznosti stecajnega dolžnika, po razlicnih racunih. Izpodbijana pravna dejanja imajo torej razlicno dejansko in pravno podlago, zaradi cesar se dovoljenost revizije presoja za vsak zahtevek posebej.

Sklep nº III Ips 139/2006 of Gospodarski oddelek, January 23, 2007

ZPP ne doloca, da bi bilo pomanjkanje postulacijske sposobnosti v revizijskem postopku mogoce odpraviti, kakor to doloca glede nekaterih drugih istovrstnih procesnih predpostavk. Poleg tega, da zakon ne doloca te možnosti, je odprava podane pomanjkljivosti tudi pojmovno nemogoca. Revizije, ki jo je vložila stranka sama, namrec ni mogoce "spremeniti" v revizijo, sestavljeno po odvetniku.

Sklep nº III Ips 181/2006 of Gospodarski oddelek, January 23, 2007

V obravnavani zadevi je bilo pravnomocno ugodeno denarnemu zahtevku, kar pomeni, da je vrednost spornega predmeta enaka vrednosti glavnice (39. clen ZPP), to je 20.864,63 EUR (prej 5.000.000,00 SIT). Ker ne presega mejne vrednosti za dovoljenost revizije, revizija ni dovoljena.

Sklep nº III Ips 36/2006 of Gospodarski oddelek, January 23, 2007

Po preteku šestmesečnega roka zainteresirana stranka ne more več uveljavljati zahtevka na izpolnitev predpogodbe, to je zahtevka na sklenitev glavne pogodbe (5. odstavek 45. člena ZOR). Lahko pa uveljavlja ostala upravičenja, ki jih ima na razpolago vsaka pogodbena stranka, če nasprotna stranka krši svoje obveznosti. Eno takšnih upravičenj je upravičenje do razdrtja pogodbe (126. in 127. člen ZOR) in uveljavljanja odškodninskega zahtevka (1. odstavek 132. člena ZOR).

Sklep nº III Ips 96/2005 of Gospodarski oddelek, January 23, 2007

V pravdo o terjatvi, ki se je doslej vodila med pravno osebo v likvidacijskem postopku (odstopnikom) in dolžnikom, lahko vstopi v pravdo na mesto odstopnika prevzemnika terjatve, če je bila terjatev prenesena nanj prav zaradi likvidacije odstopnika.

Sodba nº in sklep III Ips 54/2006 of Gospodarski oddelek, January 23, 2007

V dvostranski pogodbi se lahko stranka sklicuje na ugovor sočasne izpolnitve le za obveznosti, ki so medsebojno povezane (so vzajemne).

Sodba nº III Ips 27/2006 of Gospodarski oddelek, January 23, 2007

Če so izpolnjene predpostavke za razdrtje pogodbe (124. člen in naslednji ZOR), nastane po brezplodnem poteku dodatnega roka ista posledica kot takrat, ko je rok bistvena sestavina pogodbe (3. odstavek 126. člena ZOR). Pravna posledica je razdrtje pogodbe po samem zakonu (1. odstavek 125. člena ZOR), od razdrtja naprej pa pogodba ne velja več.

January 19, 2007

Sodba nº IV Ips 36/2006 of Kazenski oddelek, January 19, 2007

Sodbi, izdani v skrajšanem postopku o prekršku, ni mogoče očitati, da ne vsebuje razlogov o odločilnih dejstvih, če ti niso neposredno navedeni v obrazložitvi sodbe, izhajajo pa iz obdolžilnega predloga.

January 18, 2007

Sklep nº II Ips 223/2005 of Civilni oddelek, January 18, 2007

Vrednost izpodbijanega dela sodbe je odvisna od dolocene vrednosti spornega predmeta in od razmerja med spornim ter uveljavljanim delom tožbenega zahtevka.

Sklep nº II Ips 253/2006 of Civilni oddelek, January 18, 2007

Dovoljenost revizije je odvisna od vrednosti glavnega zahtevka za vsakega od na razlicni pravni in dejanski podlagi vtoževanega zneska posebej.

Sklep nº II Ips 251/2005, enako tudi II Ips 766/2006 of Civilni oddelek, January 18, 2007

Ker je dovoljenost revizije odvisna od vrednosti spornega predmeta, se kapitalizirane zamudne obresti, uveljavljene poleg glavnice, ne upoštevajo.

Sklep nº II Ips 483/2005 of Civilni oddelek, January 18, 2007

Za presojo, ali je bil dolocen pravni posel sklenjen znotraj casovnih meja 5. clena ZDen, je relevanten trenutek sklenitve pogodbe, ne pa cas pogajanj, dogovorov, prepoved razpolaganja in podobno.

Sodba nº II Ips 334/2005 of Civilni oddelek, January 18, 2007

Sklicevanje na absolutne zneske prisojenih odškodnin v posameznih primerih ne vzdrži kritike že zato, ker je revidentka v svoji analizi zanemarila ucinek padanja kupne moci denarja na višino priznanih nominalnih denarnih zneskov. Tisti skupni imenovalec, ki omogoca primerjavo med primeri ne glede na cas izdaje sodbe sodišca prve stopnje, je le število povprecnih neto plac na zaposlenega v Republiki Sloveniji, vsebovanih v skupnem znesku prisojene odškodnine.

Sodba nº II Ips 664/2005 of Civilni oddelek, January 18, 2007

Trditev o nepravilnosti statusa vrocevalca tožbe bi lahko pomenila le relativno bistveno kršitev dolocb pravdnega postopka iz 132. clena ZPP, ce bi ta okolišcina lahko vplivala na zakonitost in pravilnost sodbe. Ker pa je vrocevalec toženki osebno vrocil tožbo in poziv na odgovor nanjo z vsebovanim opozorilom, je bila tožba vrocena v skladu s 1. odstavkom 142. clena ZPP in zato ne gre za zatrjevano bistveno kršitev dolocb pravdnega postopka iz 7. ali 8. tocke 2. odstavka 339. clena ZPP.

Sklep nº I R 6/2007 of Civilni oddelek, January 18, 2007

Ker so vsi dedici doma v Obcini Trbovlje, bi bilo z njihovega vidika najbrž res smotrno, ce bi se zapušcinski postopek opravil pred tamkajšnjim sodišcem. Vendar pa sta si Žalec in Trbovlje po drugi strani geografsko blizu in tako majhna razdalja ne upravicuje celotnega postopka sprožitve postopka za prenos pristojnosti (ki je sam po sebi v opreki z nacelom ekonomicnosti in hitrosti postopka), kakor tudi ne posega v zakonsko zasnovan sistem krajevne pristojnosti sodišc.

Sklep nº I R 2/2007 of Civilni oddelek, January 18, 2007

Tehtni razlog za dolocitev drugega sodišca je, da je tožnica zaposlena pri sodišcu, ki naj bi v zadevi odlocalo in da je to sodišce že sodelovalo kot tožeca stranka v socialnem sporu proti toženi stranki.

Sklep nº I R 8/2007, enako tudi I R 16/2007 of Civilni oddelek, January 18, 2007

Pavšalno zatrjevanje pristranskosti in opisovanje neuspešnosti prizadevanja za oprostitev placila sodnih taks v vec postopkih dolocenega sodišca ni tehtni razlog za dolocitev drugega stvarno pristojnega sodišca.

Sklep nº I R 3/2007 of Civilni oddelek, January 18, 2007

Okolišcina, da je toženec sodnik Okrajnega sodišca v A. ne predstavlja "drugega utemeljenega razloga", da o zadevi ne bi odlocalo Okrožno sodišce v A.

Sodba nº II Ips 32/2005 of Civilni oddelek, January 18, 2007

S tem, ko je pritožbeno sodišce valoriziralo vnaprej placano odškodnino, je vzpostavilo pogoje za pravilno uporabo materialnega prava. Opravilo je le matematicno operacijo in torej ni ugotavljalo dejanskega stanja po uradni dolžnosti.

Sklep nº II Ips 585/2005 of Civilni oddelek, January 18, 2007

Vrednosti izpodbijanega dela sodbe posredno (po razmerju med tožbenim zahtevkom in deležem, ki je sporen v revizijskem postopku) ni mogoce ugotoviti. Da bi bila revizija popolna, bi morala biti navedena vrednost izpodbijanega dela sodbe. Med uvodnimi podatki revizije je sicer rocno pripisana navedba "(pcto 3.700.000,00 SIT)", vendar taka navedba (cetudi jo je pripisala vlagateljica revizije) še ne pomeni navedbe vrednosti izpodbijanega dela sodbe. To (da gre za vrednost izpodbijanega dela sod...

Sodba nº in sklep II Ips 244/2005 of Civilni oddelek, January 18, 2007

Ker je tožena stranka tožnici oddala v podnajem celotno stanovanjsko hišo (in ne le del stanovanja), dolocbo drugega odstavka 49. clena SZ ni mogoce uporabiti.

Sodba nº II Ips 564/2004 of Civilni oddelek, January 18, 2007

V sporu o veljavnosti oporoke, ki se tice vseh dedicev in celotne zapušcine, so vsi dedici nujni sosporniki in morajo v pravdi sodelovati vsi, bodisi na aktivni bodisi na pasivni strani, ne glede na njihove morebitne izjave priznanja pred pravdo.

Sodba nº II Ips 680/2005 of Civilni oddelek, January 18, 2007

To, da je ostala potovalka, v kateri so bile hlace z avtomobilskim kljucem, zaradi hkratnega kopanja vseh clanov družine krajši cas (približno 10 minut) nenadzorovana (kar je izkoristil tat), ne predstavlja ravnanja, ki bi bilo v nasprotju s standardom skrbnosti, ki se zahteva od zavarovanca (sicer dragega) avtomobila. Nastanka zavarovalnega primera zato ni mogoce pripisati zavarovancevi opustitvi razumnih zašcitnih ukrepov. Izguba zavarovalnih pravic bi bila lahko sankcija le za taka ravnanj...

Sodba nº II Ips 206/2005 of Civilni oddelek, January 18, 2007

Pri drugi toženi stranki so se strnile vse bistvene komponente obratovalca oziroma ukvarjanja z nevarno dejavnostjo: interes za opravljanje dejavnosti, dejansko (fizicno) sodelovanje pri tej dejavnosti in (vsaj delen) nadzor nad konkretnim potekom nevarne dejavnosti. Ko je tako, se ne more izogniti odškodninski odgovornosti.

Sklep nº II Ips 232/2005 of Civilni oddelek, January 18, 2007

Namen dolocbe 998. clena ZOR, po kateri poroštvena pogodba zavezuje poroka le, ce da poroštveno izjavo pisno, je jasen ter v teoriji in sodni praksi nesporen: razlog za strožjo oblicnost je varstvo poroka pred nepremišljenostjo. Poroštvena pogodba namrec obremenjuje samo poroka, ne pa tudi druge stranke (upnika), pri cemer porok za svoje poroštvo ne prejme placila. Ker neodplacno jamci za tujo obveznost, ga dolocba 998. clena ZOR varuje pred prenagljeno odlocitvijo in tudi pred tem, da bi bil...

Sodba nº II Ips 137/2005 of Civilni oddelek, January 18, 2007

Koncni uspeh tožece stranke, upoštevajoc nacelo kavzalnosti vpisov v zemljiško knjigo, je bil v obravnavani zadevi odvisen od rešitve predhodnega vprašanja - veljavnosti oziroma natancneje nicnosti zavezovalnega pravnega posla. Ustaljena sodna praksa je, da ponovna prodaja sporne nepremicnine, ki jo je lastnik prodal in dejansko izrocil prvemu kupcu, pomeni kršitev moralnih norm, zato utemeljuje zahtevek za ugotovitev nicnosti takšnega pravnega posla zoper nedobrovernega drugega kupca.

Sodba nº II Ips 862/2006 of Civilni oddelek, January 18, 2007

Tožnik je v konkretni pravdi uveljavljal zgolj tiste razloge za znižanje preživnine, ki jih je že skušal uveljaviti v pravdi, zakljuceni s sodno poravnavo. Nov (drugacen) zahtevek za znižanje preživnine je oprl na nastale spremenjene okolišcine, glede katerih se je s poravnavo zavezal, da jih proti tožencu ne bo uveljavljal. Takšen tožbeni zahtevek pa je, zaradi pravnih ucinkov sodne poravnave, neutemeljen.

Sodba nº II Ips 237/2005 of Civilni oddelek, January 18, 2007

Presoja višine odškodnine za nepremoženjsko škodo - zlom baze stopalnice.

Sodba nº in sklep II Ips 17/2005 of Civilni oddelek, January 18, 2007

Dejstvo, da so štirje tožniki uveljavljali vsak svoj zahtevek zoper oba toženca z eno tožbo, njihovim zahtevkom ne jemlje procesne samostojnosti, saj so tožniki navadni sosporniki in se vrednost z njihovo revizijo izpodbijanih delov pravnomočne sodbe ne seštevajo, temveč se presojajo ločeno za vsakega posamično, pri čemer je treba pravilo o pasivnem sosporništvu in vrednosti spornega predmeta iz drugega odstavka 41. člena ZPP upoštevati tudi pri aktivnem sosporništvu, ker se morajo enaki proc...

Sodba nº I Up 1061/2004 of Upravni oddelek, January 18, 2007

O dopustnosti posega v prostor oziroma skladnosti predvidenega posega s prostorskimi izvedbenimi akti odloca pristojni organ upravne enote, ne glede na morebitno pozitivno mnenje soglasodajalcev.

Sklep nº I Up 893/2004 of Upravni oddelek, January 18, 2007

Glede na 1. tocko 2. odstavka 4. clena ZST bi podani predlog dne 13.7.2002 za oprostitev placila sodnih taks lahko veljal le za oprostitev placila sodne takse za sodbo oziroma pritožbo (tožba je bila vložena 24.8.2001), in to tudi, ce bi bil poslan, kot navajata tožeci stranki, že v mesecu aprilu leta 2002.

Sodba nº I Up 10/2007 of Upravni oddelek, January 18, 2007

Ce mora pristojni organ za sprejem odlocitve, da prosilcu za azil ocitno ne grozi preganjanje, ocenjevati in presojati stopnjo intenzivnosti zatrjevanih kršitev clovekovih pravic v skladu s pogoji, dolocenimi v Ženevski konvenciji, po tem ne more biti že iz prošnje ocitno, da prosilcu ne grozi preganjanje.

Sklep nº I Up 1788/2006 of Upravni oddelek, January 18, 2007

Ce je pritožba vložena po preteku zakonskega 15-dnevnega roka, je prepozna in je sodišce ne more obravnavati po vsebini.

Sklep nº IV Ips 23/2006 of Kazenski oddelek, January 18, 2007

Zahtevo za varstvo zakonitosti zoper pravnomočno odločbo o prekršku vloži državni tožilec, tako po sedaj veljavni kot po prejšnji ureditvi.

January 17, 2007

Sodba nº I Up 222/2005 of Upravni oddelek, January 17, 2007

Do denacionalizacije ni upravicen, kdor ob podržavljenju ni bil jugoslovanski državljan in mu jugoslovansko državljanstvo ni bilo priznano po 9.5.1945 z zakonom ali mednarodno pogodbo.

Sodba nº I Up 1811/2006 of Upravni oddelek, January 17, 2007

Zaradi tožnikovih posplošenih, nepovezanih in neprepricljivih navedb o preganjanju, tožnik ni izkazal subjektivnega strahu pred zatrjevanim preganjanjem in je zato tožena stranka imela podlago za odlocanje po 2. odstavku 35. clena ZAzil, vendar pa je pri tem napacno navedla razlog za takojšnjo zavrnitev prošnje, saj gre v tem primeru za zavajanje organov, pristojnih za odlocanje o azilu.

Sodba nº I Up 66/2007 of Upravni oddelek, January 17, 2007

Ce so izjave prosilca za azil glede preganjanja kontradiktorne, neprepricljive oziroma drugace dvomljive in jih je zato mogoce šteti za neverodostojne, dejanj, ki jih opisuje, ni mogoce šteti za preganjanje po ZAzil.

January 16, 2007

Sklep nº III Ips 178/2006 of Gospodarski oddelek, January 16, 2007

Nevednost tožece stranke ob vložitvi tožbe je (glede na zakonsko besedilo) stvar ocene sodišca, pri katerem je bila tožba vložena (ob njenem predhodnem preizkusu - na podlagi navedb v tožbi in na podlagi dejstev, ki so sodišcu znana), ne pa predmet (dejanskega) ugotavljanja, ko bi bilo nevednost kot dejstvo notranjega življenja mogoce ugotoviti le na podlagi njenih zunanjih manifestacij, ko bi se iz dejstev zunanjega sveta sklepalo na nevednost.

Sodba nº III Ips 58/2005 of Gospodarski oddelek, January 16, 2007

Pri razlagi spornih pogodbenih določb je treba iskati skupen namen pogodbenikov (ki, ugotovljen, predstavlja del dejanskega stanja, na katerega je revizijsko sodišče vezano). V primeru spornih pogodbenih določb je torej pri razlagi odločilno, kaj sta obe pogodbeni stranki v resnici hoteli in ne, kar se je morda navzven izrazilo kot pomoten zapis njune prave volje.

January 12, 2007

Sodba nº I Up 1780/2006 of Upravni oddelek, January 12, 2007

Za zavrnitev prošnje za azil zadošca, ce prosilec za azil ne izkaže na verodostojen nacin oziroma z relevantnimi dokazi, da za priznanje azila obstajajo subjektivne okolišcine v obliki strahu pred preganjanjem v izvorni državi.

Sklep nº I Up 1807/2006 of Upravni oddelek, January 12, 2007

Vrnitev v prejšnje stanje se dovoli, ce so izpolnjene procesne predpostavke in ce je podan opravicljiv razlog. Ta pa ni podan, ce tožena stranka oddaja pritožbo zadnji dan pritožbenega roka, pa se zaradi gnece na pošti oddaja pošiljke zavlece v naslednji dan.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners