Vrhovno Sodišče: Opinions issued on October 2007

October 30, 2007

Sodba nº II Uv 8/2007 of Upravni oddelek, October 30, 2007

Vloge, ki so v volilnih postopkih za volitve v DS vezane na rok, med drugim tudi Seznam izvoljenih predstavnikov v volilno telo, je treba vložiti neposredno pri volilnih organih oziroma oddati po pošti priporočeno tako, da so najpozneje zadnji dan roka pri pristojnem volilnem organu.

Sklep nº II Uv 6/2007 of Upravni oddelek, October 30, 2007

Ko so že v teku volilna opravila, se pravila kandidiranja ne smejo spreminjati.

Sodba nº II Uv 9/2007 of Upravni oddelek, October 30, 2007

Seznam izvoljenih predstavnikov v volilno telo se mora nahajati pri pristojnem organu po izteku dneva, ki je določen kot zadnji dan roka. To pomeni, da niso pravočasne vloge, ki so zadnji dan roka poslane priporočeno po pošti, temveč vloge, ki jih pristojni organ zadnji dan roka že prejme.

Sklep nº II Uv 7/2007 of Upravni oddelek, October 30, 2007

Načelo zakonitosti v volilnih postopkih zahteva, da se postopki (vsa volilna opravila) odvijajo po predpisu, ki velja v času razpisa volitev. Uporaba spremenjenih pravil, ki so bila sprejeta in uveljavljena v času, ko so bila volilna opravila že v teku, je v nasprotju z načelom zakonitosti, saj spremenjena pravila širijo krog upravičenih predlagateljev za elektorje in člane državnega sveta, kar bi lahko privedlo do drugačne liste kandidatov za elektorje in člane državnega sveta.

Sklep nº II Uv 5/2007 of Upravni oddelek, October 30, 2007

Sklep Državne volilne komisije o pošiljanju glasovnic v tujino ni posamični akt, saj se ne nanaša na tožnico in ne ureja njenega položaja kot predsedniške kandidatke. Z „dejanjem“ - pošiljanjem praznih glasovnic v tujino – ni bila kršena tožničina pasivna volilna pravica, saj ni bila omejena njena pravica kandidirati za predsednico, favoriziran pa tudi ni bil noben drug kandidat.

October 25, 2007

Sodba nº I Up 1657/2005 of Upravni oddelek, October 25, 2007

Če ZDen ureja tudi omejitve pri vračanju v naravi, ne gre za neupoštevanje prava EU.

Sklep nº I Up 653/2007 of Upravni oddelek, October 25, 2007

V obravnavani zadevi tožeča stranka izpodbija odločbo tožene stranke, s katero je bilo odločeno o njeni pritožbi proti upravnemu aktu prve stopnje, torej izpodbija upravni akt, ki ni dokončni upravni akt v smislu 2. člena ZUS-1, s katerim se posega v pravni položaj tožnika. Zato je bilo sodišče prve stopnje dolžno, preden je vsebinsko odločilo o zahtevani izdaji začasne odredbe, s tožbo ravnati kot z nerazumljivo tožbo in zahtevati odpravo pomanjkljivosti po 31. členu ZUS-1.

Sklep nº I Up 671/2007 of Upravni oddelek, October 25, 2007

Po presoji vrhovnega sodišča upravno sodišče v tej zadevi ni ugotovilo do stopnje zanesljivosti vseh pravno pomembnih okoliščin, da bi bilo možno sklepati, da je tožnik vložil prošnjo za azil z namenom, da bi odložil prisilno odstranitev iz države in s tem namerno zavajal oziroma zlorabljal azilni postopek. Zato ni pravilna ugotovitev upravnega sodišča, da naj bi bil v tožnikovem primeru podan zadosten razlog za odločitev v pospešenem postopku in za zavrnitev tožnikove prošnje kot očitno neut...

Sklep nº I Up 668/2007 of Upravni oddelek, October 25, 2007

Zadržanje celotnega javnega razpisa za območje (skoraj) cele Slovenije le zaradi tega, ker sta bili vlogi tožeče stranke zavrženi, ne bi ustrezalo načelu sorazmernosti.

Sodba nº I Up 641/2007 of Upravni oddelek, October 25, 2007

Pritožbeno sodišče meni, da je sodišče prve stopnje pravilno ugotovilo, da je ključen razlog, da je tožena stranka lahko utemeljeno štela, da tožnik zlorablja postopek, v tem da bi moral tožnik že ob prihodu v Slovenijo v decembru leta 2006 (14.12.) izraziti namero zaprositi za azil, ne pa šele potem, ko je ob ponovnem prihodu v Slovenijo, potem ko je bil vrnjen iz Avstrije, zaprosil za azil.

Sklep nº I Up 651/2007 of Upravni oddelek, October 25, 2007

Azilant, ki je na podlagi umaknjene prošnje že zapustil RS in se zato izrečeni ukrep omejitve gibanja ne izvaja več, nima več pravnega interesa za pritožbo.

Sklep nº X Ips 539/2007 of Upravni oddelek, October 25, 2007

Stranka, ki nima pravniškega državnega izpita, ne more sama vložiti revizije. Pomanjkanje postulacijske sposobnosti v revizijskem postopku ni mogoče odpraviti.

Sodba nº I Up 656/2007 of Upravni oddelek, October 25, 2007

Vrhovno sodišče soglaša z ugotovitvijo sodišča prve stopnje, da bi morala tožena stranka, da bi lahko odločala v pospešenem postopku in da bila njena odločba pravilna in zakonita, že na podlagi izjav obeh tožnikov in njunega ravnanja, brez izvajanja nadaljnjih dokazov, zanesljivo ugotoviti, da tožnika zavajata oziroma zlorabljata azilni postopek s tem, da lažno predstavljata razloge, na katere se sklicujeta v prošnji za azil. Prvostopno sodišče ima prav, ko navaja, da bi morala biti pravno po...

Sklep nº X Ips 673/2007 of Upravni oddelek, October 25, 2007

Stranka, ki nima pravniškega državnega izpita, ne more sama vložiti revizije. Predložitve revizije, ki jo naknadno opremi s pečatom in pooblastilom odvetnik, ni mogoče šteti za odpravo pomanjkljivosti.

Sodba nº X Ips 163/2005 of Upravni oddelek, October 25, 2007

Ob ugotovljeni dejanski okoliščini, da je bilo v postopku carinjenja isto blago najprej izvoženo, nato pa istega dne čez 12 minut uvoženo z istim kamionom in na istem mejnem prehodu, je pravilno stališče sodišča prve stopnje, da je bilo v obravnavanem primeru za odločitev tožene stranke odločilno navedeno sporno ravnanje tožeče stranke z blagom. Sodišče prve stopnje se je tako oprlo na pravilno materialnopravno podlago, to je na CZ (1976), saj je bil uvoz po sporni uvozni carinski deklaraciji...

Sklep nº I Up 527/2005 of Upravni oddelek, October 25, 2007

Če pravica zahtevati plačilo sodne takse ni zastarala, je sodno takso dopustno odmeriti, drugo pa je vprašanje, ali jo bo mogoče tudi izterjati.

Sodba nº X Ips 526/2005 of Upravni oddelek, October 25, 2007

Opomin za izterjavo neplačanih kazni za prekršek in povprečnine ni akt, ki bi ga bilo mogoče izpodbijati s pritožbo v upravnem postopku.

Sklep nº I Up 488/2004 of Upravni oddelek, October 25, 2007

Pravni interes za tožbo po tretjem odstavku 1. člena ZUS je v tem, da se prepreči nadaljevanje nezakonitega dejanja oziroma, da se vzpostavi zakonito stanje.

Sodba nº I Up 1691/2006 of Upravni oddelek, October 25, 2007

Nepravilno ugotovljeno dejansko stanje ni razlog za izdajo dopolnilne odločbe.

Sodba nº I Up 247/200 of Upravni oddelek, October 25, 2007

Zavezanec za vračilo premoženja je pravna oseba, v katere premoženju so stvari, ki so predmet vračanja. Tudi, če je taka pravna oseba ob lastninjenju po ZLPP sredstva, ki so predmet denacionalizacije, izločila iz svojih sredstev in otvoritvene bilance, je v smislu ZDen še zavezanka, saj je v skladu z ZLPP ta sredstva lahko še naprej uporabljala kot dober gospodar.

Sodba nº X Ips 1276/2006 of Upravni oddelek, October 25, 2007

Za otroka kot poseben pravni subjekt velja samostojna domneva nelojalnosti, ki jo lahko izpodbija samostojno, kar pomeni, da mora imeti oseba, ki je bila v času vojne še mladoletna in je po predpisih Kraljevine Jugoslavije sicer sledila državljanstvu staršev (zakonski otrok državljanstvu svojega očeta), možnost izpodbiti domnevo nelojalnosti oziroma dokazovati in tudi dokazati svojo lojalnost. Mladoletnost ni tista okoliščina, ki sama po sebi zadošča za izpodbitje domneve nelojalnosti.

Sodba nº I Up 1137/2005 of Upravni oddelek, October 25, 2007

Če je oseba, kateri je bilo premoženje podržavljeno na način iz 3., 4. ali 5. člena ZDen in izpolnjuje pogoj iz 1. odstavka 9. člena ZDen, umrla pred odločitvijo o denacionalizaciji kot državljan druge bivše jugoslovanske republike, je odločilno, kakšno pravno razmerje daje državljanskemu statusu umrle osebe pravo Republike Slovenije oziroma pravo sedanje države naslednice bivše Republike SFRJ.

Sklep nº I Up 640/2007 of Upravni oddelek, October 25, 2007

Z izpodbijanim aktom o razrešitvi direktorice javnega sklada je poseženo v obstoječe pravno razmerje. Ker je bil že objavljen javni razpis za imenovanje novega direktorja, vzpostavitev pravnega razmerja, v katerega je bilo poseženo, ne bo več mogoče, tudi če bi tožnica s tožbo uspela. Že to pomeni za tožnico težko popravljivo škodo, ki jo je mogoče preprečiti z ureditveno začasno odredbo.

Sodba nº I Up 652/2007 of Upravni oddelek, October 25, 2007

Že to, da je prosilec za azil prikril podatek, da je za azil že zaprosil v drugi državi, je zadostna podlaga za zavrnitev prošnje za azil v skrajšanem postopku zaradi razloga iz 1. alineje 2. odstavka 35. člena Zakona o azilu v zvezi s 4. alinejo 36. člena.

Sodba nº I Up 648/2007 of Upravni oddelek, October 25, 2007

Če je tožnikov pooblaščenec po ustni odločbi o omejitvi gibanja vložil pritožbo še pred prejemom pisne odločbe, po njenem prejemu pa je s tožbo napadel tudi ta odpravek, tožbe ni mogoče zavreči kot prezgodaj vložene.

Sodba nº I Up 658/2007 of Upravni oddelek, October 25, 2007

Če je iz tožnikove prošnje za azil očitno, da mu v izvorni državi ne grozi preganjanje, pristojni organ v pospešenem postopku zavrne vlogo oziroma prošnjo na podlagi 2. alineje 2. odstavka 35. člena ZAzil.

Sodba nº I Up 796/2006 of Upravni oddelek, October 25, 2007

Obstoj ovir za vračilo podržavljenega premoženja v naravi mora izkazati tisti, ki se na ovire sklicuje. Tožena stranka pa mora v obrazložitvi svoje odločbe ustrezno utemeljiti, ali so podane ovire ali ne. Tožba je pravočasna, če je v roku 30 dni vložena na Upravno sodišče RS, ne glede na njegov oddelek. Tožena stranka po ZUS je bil organ, zoper čigar dokončno odločbo je tožba vložena, če je vložena zoper Republiko Slovenijo, izpodbija pa se akt njenega ministrstva, je jasno, da je vložena zop...

Sodba nº in sklep I Up 1001/2005 of Upravni oddelek, October 25, 2007

Za absolutno pravno domnevo iz tretjega odstavka 11. člena Navodila je dovolj, da se v 60 metrskem pasu ob javni dovozni cesti nahaja katerikoli del zemljišča. Ta pogoj, ki je eden od elementov podlage navedene domneve, je treba povezovati s pogojem, da ima zemljišče priključek na javno cestno omrežje. Zato in ker je parcela osnovna enota zemljiškega katastra po 7. členu Zakona o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot, je za komunalno opremljeno nezazidano stavbno zemljiš...

Sodba nº I Ips 396/2007 of Kazenski oddelek, October 25, 2007

Kadar je utemeljen sum, da je določena oseba storila kaznivo dejanje, že ugotovljen s pravnomočnim sklepom o preiskavi, sodišče njegov obstoj le preizkuša, kar pomeni, da presodi, ali se je stopnja ugotovljenega suma od pravnomočne ugotovitve spremenila.

Sodba nº I Ips 384/2007 of Kazenski oddelek, October 25, 2007

Prepoznava, ki so jo priče opravile po fotografijah med zaslišanjem v preiskovalnem postopku in med katero je bil kot storilec kaznivih dejanj prepoznan tudi obsojenec, sama po sebi ni nezakonit dokaz, temveč gre za dokaz, ki ga je sodišče lahko ocenjevalo po načelu proste presoje dokazov.

Sodba nº I Ips 349/2007 of Kazenski oddelek, October 25, 2007

Šele če bi državni tožilec svoj predlog za podaljšanje pripora obrazložil, bi bila podana kršitev načela kontradiktornosti, saj nasprotna stranka z vsebino ne bi bila seznanjena in bi ji bilo onemogočeno v zvezi s tem podati svoje argumente. Sodišče je namreč dolžno samo po uradni dolžnosti presoditi, ali so še podani razlogi za pripor ali ne, neobrazložen predlog pa na odločitev ni mogel imeti vpliva.

Sodba nº I Ips 390/2007 of Kazenski oddelek, October 25, 2007

Teža kaznivega dejanja kot eden od pogojev, ki opraviči pripor kot sorazmeren in neogiben ukrep zoper osumljenca, je podana tudi v primeru, ko naj bi osumljeni s hudim nasiljem nad najbližjimi družinskimi člani nadaljeval kljub prošnjam oškodovank, opozorilom sosedov, centra za socialno delo in policije ter nasilje celo stopnjeval.

Sodba nº I Ips 211/2007 of Kazenski oddelek, October 25, 2007

Tudi telefonično naročilo enega od etažnih lastnikov kot oškodovanca, posebej še ob upoštevanju posebnega poslovnega in zaupnega razmerja med lastniki stanovanj in njihovimi predstavniki ter upravnikom hiše, ki je utemeljeno na zakonu, upravičuje pristojnega delavca gospodarske družbe – upravnika, da poda v imenu oškodovancev ovadbo in s tem predlog za pregon obsojenca.

Sodba nº I Ips 326/2007 of Kazenski oddelek, October 25, 2007

Sodišče krši kazenski zakon, če na pravilno in popolno ugotovljeno dejansko stanje kazenski zakon uporabi nepravilno ali ga ne uporabi. Sodišče prve stopnje je v opisu kaznivega dejanja v izreku sodbe ugotovilo dejansko stanje, ki ustreza opisanemu kaznivemu dejanju in so v ravnanju obdolženca vsi zakonski znaki tega kaznivega dejanja, zato kazenski zakon ni bil kršen.

Sodba nº I Ips 208/2007 of Kazenski oddelek, October 25, 2007

Uradni zaznamek o izjavi osumljenca, iz katerega izhaja, da je bil obsojenec pred podajo izjave policiji seznanjen, katerega kaznivega dejanja je osumljen ter poučen o svojih pravicah skladno z določbo četrtega odstavka 148. člena ZKP; da je zatem podal izjavo, ki je zapisana v obliki odgovorov na osem vprašanj ter mu je bila prebrana, nanjo ni imel pripomb in je uradni zaznamek, katerega kopija mu je bila vročena, podpisal, ne predstavlja obvestila, ki bi po določbi prvega odstavka 83. člena...

Sodba nº I Ips 240/2007 of Kazenski oddelek, October 25, 2007

Čeprav je predlagani dokaz za odvzem prstnih odtisov materialnopravno relevanten za presojo, ali je bilo kaznivo dejanje storjeno z določenim sredstvom, pa je bil v tem primeru očitno nepotreben, saj je bilo to dejstvo že povsem jasno in nedvoumno ugotovljeno.

Sklep nº VIII Ips 180/2006 of Delovno-socialni oddelek, October 25, 2007

Rok za vložitev tožbe zaradi uveljavljanja pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja je določen prvenstveno v 2. odstavku 252. člena ZPIZ-1, v skladu s katerim lahko zavarovanec uveljavlja sodno varstvo v roku 30 dni od vročitve odločbe, izdane na drugi stopnji. Za socialne spore rok za sodno varstvo na splošno določa tudi 1. odstavek 72. člena ZDSS-1, po katerem se tožba vloži v 30 dneh od vročitve dokončnega upravnega akta. Ta rok je torej določen tako v materialnem kot v procesne...

Sodba nº in sklep VIII Ips 117/2007 of Delovno-socialni oddelek, October 25, 2007

Ko je Zakon o načinu obračunavanja in izplačevanja plač (ZNOIP) prenehal veljati, je bilo treba pri izračunavanju višine plač upoštevati tisto stanje, ki je veljalo po Kolektivni pogodbi Banke Slovenije mesec pred začetkom veljavnosti ZNOIP.

Sklep nº VIII Pri 91/2007 of Delovno-socialni oddelek, October 25, 2007

Ob obravnavi pritožbe zoper drugostopenjski razveljavitveni sklep Vrhovno sodišče Republike Slovenije ne more presojati pravilnosti materialnopravnih izhodišč, zastopanih v izpodbijanem sklepu.

Sklep nº VIII Ips 176/2006 of Delovno-socialni oddelek, October 25, 2007

Odločitev sodišča druge stopnje, ki je tožniku odreklo sodno varstvo iz procesnih razlogov in se v vsebino zadeve ni spuščalo, je mogoče prvenstveno izpodbijati le iz revizijskega razloga bistvenih kršitev določb postopka.

Sodba nº VIII Ips 472/2006 of Delovno-socialni oddelek, October 25, 2007

Opredelitev 246. člena ZGD, da vodi delniško družbo uprava v dobro družbe, samostojno in na lastno odgovornost, je podlaga za strogo pojmovanje disciplinske odgovornosti direktorja, ki se kaže v tem, da ta disciplinsko odgovarja za vsako stopnjo malomarnosti tudi če ne poskrbi za ustrezno organizacijo dela, ki bi zagotavljala kvalitetno in pravočasno pripravo gradiv ob sodelovanju sodelavcev.

Sklep nº Dsp 100/2007 of Delovno-socialni oddelek, October 25, 2007

Če je podana potreba le po dopolnitvi dokaznega postopka, 1. odstavek 30. člena ZDSS-1 v interesu hitre rešitve spora prepoveduje vračanje zadeve sodišču prve stopnje. Pri tem sodišče druge stopnje glede ugotavljanja dejanskega stanja prevzema nekatere pristojnosti v postopku, ki so sicer značilne za postopek pred sodiščem prve stopnje, vendar so tako spremenjene pristojnosti zakonska posledica rešitev iz 30. člena ZDSS-1, katerih bistveni namen je, da se spor pred delovnim in socialnim sodiš...

Sklep nº VIII Pri 80/2007 of Delovno-socialni oddelek, October 25, 2007

Zoper sklep sodišča druge stopnje o razveljavitvi sodbe in vrnitvi zadeve v novo sojenje sodišču prve stopnje je dovoljena samo pritožba zaradi relativne bistvene kršitve določb pravdnega postopka, t. j. da bi moralo sodišče druge stopnje samo razpisati glavno obravnavo in ponoviti oziroma dopolniti dokaze.

Sodba nº VIII Ips 215/2006 of Delovno-socialni oddelek, October 25, 2007

Ker tožniku ni bilo dokazano, da je storil hujše kršitve delovnih obveznosti, ki so mu bile očitane, je sodišče sklepa disciplinskih organov kot nezakonita razveljavilo. S tem ni bilo več dejanske in pravne podlage za to, da bi tožniku zaradi izrečenega disciplinskega ukrepa z dnem dokončnosti sklepa prenehalo delovno razmerje, ampak le-to še traja z vsemi posledicami, ki sledijo taki odločitvi.

Sodba nº VIII Ips 165/2006 of Delovno-socialni oddelek, October 25, 2007

Postopek ugotavljanja trajnih presežkov ni bil nepravilen zgolj zato, ker tožnici nista sprejeli ukrepa, ki ga jima je tožena stranka ponudila v okviru ukrepov za omilitev škodljivih posledic prenehanja delovnega razmerja.

Sodba nº VIII Ips 198/2006 of Delovno-socialni oddelek, October 25, 2007

Ker ni bil ugotovljen obstoj razlogov, zaradi katerih bi bila pravica tožene stranke do razporeditve tožnice na ustrezno delo v drug kraj kakorkoli omejena, ni bilo razlogov za ugotovitev nezakonitosti sklepov o razporeditvi tožnice z delovnega mesta v L. na delovno mesto v Ivančni Gorici.

Sklep nº VIII Ips 339/2006 of Delovno-socialni oddelek, October 25, 2007

Domneva o obstoju delovnega razmerja pomeni tudi domnevo, da obstoji pogodba o zaposlitvi.

Sodba nº VIII Ips 172/2006 of Delovno-socialni oddelek, October 25, 2007

Po odločitvi Ustavnega sodišča je kriterij za priznanje pravice do delne pokojnine (delovni čas) tak, da ga je mogoče uporabiti samo pri osebah v delovnem razmerju. Taka ureditev je v neskladju z Ustavo, ker samozaposlenim zavarovancem ne daje pravice do delne pokojnine, čeprav za tako različno ureditev ni stvarnega, iz narave stvari izvirajočega razloga.

Sodba nº VIII Ips 434/2006 of Delovno-socialni oddelek, October 25, 2007

Tožnik je bil član izvršilnega organa sindikata voznikov oziroma njegov sekretar, ne pa tudi sindikalni zaupnik, zato ni upravičen do dodatka za opravljanje funkcije sindikalnega zaupnika.

Sklep nº VIII Pri 98/2007 of Delovno-socialni oddelek, October 25, 2007

Pritožba zoper pravnomočno sodbo ni dovoljena.

Sklep nº VIII Ips 379/2006 of Delovno-socialni oddelek, October 25, 2007

Ker tožnik zgolj opisno opredeljenega premoženjskega zahtevka ni nikoli opredelil v denarnem znesku in ni navedel vrednosti spornega predmeta, ugotovitve vrednosti spornega predmeta pa ni predlagala niti tožena stranka, reviziji nista dovoljeni.

Sodba nº VIII Ips 387/2006 of Delovno-socialni oddelek, October 25, 2007

Predmet presoje je bila zakonitost izpodbijanih odločb o trajanju tožnikove nezmožnosti za delo zaradi poškodbe kolena. Tožnik bi moral nezmožnost za delo zaradi drugih diagnoz oziroma zaradi kasneje poslabšanega zdravstvenega stanja v zvezi s poškodovanim kolenom najprej uveljavljati pred izbranim zdravnikom in drugimi organi tožene stranke. Ker tega ni storil, kasnejše, morebiti spremenjeno zdravstveno stanje, ni moglo biti predmet tega spora.

Sodba nº VIII Ips 98/2007 of Delovno-socialni oddelek, October 25, 2007

Ugotovitev, da razlogi za sklenitev delovnega razmerja za določen čas niso bili podani, predstavlja dejanski zaključek, ki ga revizija ne uveljavlja in ga tudi sicer ne bi bilo mogoče upoštevati, saj revizije ni mogoče vložiti zaradi zmotne in nepopolne ugotovitve dejanskega stanja.

Sodba nº VIII Ips 383/2006 of Delovno-socialni oddelek, October 25, 2007

Bistveno za ugotovitev invalidnosti je, da je prišlo pri zavarovancu kljub zdravljenju do trajnih sprememb v zdravstvenem stanju, ne pa, da gre le za začasna ali občasna bolezenska stanja, ki zahtevajo zdravljenje in katerih posledica je le začasna ali občasna nezmožnost za delo.

October 24, 2007

Sklep nº X Ips 408/2007 of Upravni oddelek, October 24, 2007

Tožnik, ki nima opravljenega pravniškega državnega izpita, in ki je navedel, da ne bo pooblastil pooblaščenca s takim izpitom, je oseba, ki nima pravice vložiti revizije, saj nima ustrezne izobrazbe ali ustreznega pooblaščenca.

Sodba nº I Up 657/2007 of Upravni oddelek, October 24, 2007

Izpolnjeni so pogoji za zavrnitev tožnikove prošnje za azil kot očitno neutemeljene, saj je iz same prošnje za azil razvidno, da prosilcu za azil ne grozi preganjanje v smislu ZAzil (2. alineja 2. odstavka 35. člena ZAzil).

Sodba nº I Up 585/2007 of Upravni oddelek, October 24, 2007

Stabilno psihično stanje stranke se v upravnem in sodnem postopku praviloma predpostavlja in se te domneve ne da izpodbiti z enostavno izjavo oziroma tožbeno oziroma pritožbeno navedbo, pač pa šele s predložitvijo relevantnih dokazov, ki bi bile lahko podlaga za začetek izvajanja dokazov, ki bi lahko ovrgle domnevo psihične stabilnosti stranke v postopku. Zato bo v ponovljenem postopku tožena stranka morala v rednem ugotovitvenem postopku ugotoviti in preveriti vsa dejstva, ki so pomembna za ...

Sklep nº I Up 650/2007 of Upravni oddelek, October 24, 2007

ZAzil kot prosilca za azil opredeljuje tujca, ki je vložil prošnjo za azil in sicer od trenutka vložitve prošnje za azil do sprejetja pravnomočne odločitve. Da takega položaja ne bi imel tujec, ki ponovno prosi za azil, iz ZAzil ne izhaja.

Sodba nº I Up 684/2005 of Upravni oddelek, October 24, 2007

Premoženje, ki ga zahteva tožeča stranka z denacionalizacijo, ni bilo odvzeto tožeči stranki, saj njeni pravni predniki niso postali z gradnjo na tujem zemljišču nikoli lastniki nepremičnine, ker tudi tedanja zakonodaja (Codice civile) tega ni dopuščala.

Sklep nº I Up 446/2007 of Upravni oddelek, October 24, 2007

Zoper sodbo sodišča prve stopnje je dopustna pritožba samo ob pogojih, ki so določeni v 1. odstavku 73. člena ZUS-1.

Sodba nº I Up 92/2006 of Upravni oddelek, October 24, 2007

Zakonec ali dedič prvega dednega reda osebe iz 9. člena ZDen je moral biti jugoslovanski in slovenski državljan, da je pridobil pravico do denacionalizacije na temelju 12. člena ZDen. Če to ni bil in je imel jugoslovansko državljanstvo in državljanstvo katere od drugih republik, potem zanj velja še dodatni pogoj vzajemnosti.

Sodba nº I Up 801/2005, enako tudi I Up 800/2005 of Upravni oddelek, October 24, 2007

Družbenik ni upravičenec do denacionalizacije nepremičnin, ki so bile podržavljene družbi kot posamezne nepremičnine in ne kot celoten kapital družbe.

Sodba nº I Up 832/2005 of Upravni oddelek, October 24, 2007

Družbenik ni upravičenec do denacionalizacije nepremičnin, ki so bile podržavljene družbi.

October 23, 2007

Sklep nº II Uv 4/2007 of Upravni oddelek, October 23, 2007

Akt, s katerim je Državna volilna komisija RS (DVK) ugotovila, komu pripada pravica, da nadomešča poslanko Državnega zbora RS, ki je bila imenovana za ministrico, temelji na 14. členu Zakona o poslancih (ZPos-UPB2). Takšna ugotovitev ima značaj potrdila o izvolitvi iz 98. člena Zakona o volitvah v Državni zbor (ZVDZ-UPB1, Uradni list RS, št. 109/2006).

Sklep nº II Uv 3/2007 of Upravni oddelek, October 23, 2007

Odločba o zamenjavi člana volilnega odbora ni upravna odločba, temveč je akt volilnega organa, s katerim se ni posegalo v pravni položaj oziroma odločalo o pravicah, obveznostih ali pravnih koristih člana volilnega odbora v upravnem postopku (1. odstavek 2. člena ZUS-1), prav tako tudi ni posamični akt, s katerim se posega v ustavne pravice posameznika, če ni zagotovljeno drugo sodno varstvo (2. odstavek 157. člena Ustave Republike Slovenije in 1. odstavek 4. člena ZUS-1).

Sodba nº III Ips 79/2006 of Gospodarski oddelek, October 23, 2007

Iz zakonskih določb izhaja, da je preverjanje zakonskih pogojev za preoblikovanje pooblaščene investicijske družbe v pristojnosti Agencije, na skupščini pa je potrebno predhodno sprejeti sklep o spremembi dejavnosti. Zato delničarji sklepa skupščine o spremembi dejavnosti ne morejo izpodbijati z razlogom, da ni bil izpolnjen pogoj iz 1. točke 1. odstavka 143a. člena ZISDU, ki se nanaša na strukturo naložb pooblaščene investicijske družbe.

Sodba nº III Ips 102/2005 of Gospodarski oddelek, October 23, 2007

Revidentka je preko svojih revizijskih navedb skušala prikazati bistvene kršitve v postopku pred sodiščem prve in druge stopnje, predvsem kršitev iz 14. točke 2. odstavka 339. člena ZPP, pri čemer je večjo težo svojim revizijskim očitkom skušala dati s sklicevanjem na kršitev 22. člena (enako varstvo pravic) in 25. člena (pravica do pravnega sredstva) Ustave Republike Slovenije, vendar pa gre pri tem za posredno (prikrito) izpodbijanje ugotovljenega dejanskega stanja. Pri zatrjevani protispis...

October 18, 2007

Sklep nº I Up 502/2007 of Upravni oddelek, October 18, 2007

Po mnenju pritožbenega sodišča je sodišče prve stopnje pravilno pojasnilo, da se odločba Ustavnega sodišča Republike Slovenije, opr. št. U-I-284/94 z dne 4.2.1999 ne nanaša na osebe, ki so pridobile državljanstvo po ZDRS (tako kot tožnik: odločba z dne 29.6.2001). Zato je pravilno stališče sodišča prve stopnje, da učinke 8. točke odločbe Ustavnega sodišča Republike Slovenije ni mogoče razširiti na osebe, ki so bile sprejete v slovensko državljanstvo na podlagi 40. člena ZDRS, saj je dejanska ...

Sodba nº X Ips 1424/2005 of Upravni oddelek, October 18, 2007

Določba 324. člena ZUP določa le, za katere primere se še uporablja ZUP 1986, to pa so le tisti primeri, glede katerih je bila že vložena zahteva ali pravno sredstvo pred uveljavitvijo ZUP. Ta določba po presoji pritožbenega sodišča pomeni, da se po ZUP 1986 končajo le postopki, kjer so bile zahteve strank za začetek postopka ali druge njihove zahteve, ki pomenijo začetek postopka ali pravna sredstva, med katere zakon šteje tudi izredna pravna sredstva, vložena pred uveljavitvijo ZUP. ZUP je ...

Sodba nº X Ips 1554/2006 of Upravni oddelek, October 18, 2007

Letni razpored dela sodnikov je akt sodne uprave. Sodniku, ki je bil z razporedom dela sodnikov razporejen na drug oddelek sodišča, ni kršena nobena pravica, saj Zakon o sodiščih v nobeni določbi, tudi ne v določbi 2. odstavka 36. člena, ne zagotavlja sodniku pravice, da sodniško funkcijo opravlja na določenem oddelku.

Sklep nº I Up 198/2005 of Upravni oddelek, October 18, 2007

Podano je nasprotje med tem, kar se o odločilnih dejstvih navaja v razlogih sodbe o vsebini listin in spisno dokumentacijo, saj v spisu ni listin, na katere se sodišče opira. Ker ima zato izpodbijana sodba takšne pomanjkljivosti, zaradi katerih je ni mogoče preizkusiti, je podana absolutna bistvena kršitev določb postopka v upravnem sporu.

Sodba nº I Up 1025/2005 of Upravni oddelek, October 18, 2007

Če je stranka prostovoljno s pogodbo prenesla pravico uporabe na drugega uporabnika, ne gre za prisilni odvzem iz posesti in ni podlage za denacionalizacijo.

Sodba nº I Up 1759/2006 of Upravni oddelek, October 18, 2007

Ob nesporni ugotovitvi, da je premoženje podržavljenega podjetja prešlo v premoženje pravnega prednika tožeče stranke, ki je z denacionalizacijskim upravičencem oziroma z njegovimi pravnimi nasledniki v postopku lastninskega preoblikovanja sklenila sporazum zaradi zavarovanja denacionalizacijskega zahtevka, se tožeča stranka ne more izogniti pasivni legitimaciji v postopku denacionalizacije.

Sodba nº I Up 1597/2005 of Upravni oddelek, October 18, 2007

Kadar je predmet vračanja v postopku denacionalizacije podjetje, so oblike vračanja različne, in sicer kot podjetje, če še obstoji, kot del podjetja, ali v obliki premoženja podržavljenega podjetja ali v obliki odškodnine v obveznicah SOD. V vsakem primeru pa je treba najprej ugotoviti neto aktivo podjetja ob podržavljenju, ki se ugotavlja za nepremičnine po pravilih ZDen, ki veljajo za nepremičnine, za drugo premoženje pa iz akta o podržavljenju oziroma relevantnih drugih listin.

Sodba nº X Ips 836/2004 of Upravni oddelek, October 18, 2007

V skladu s 1. alinejo 3. odstavka 145. člena CZ je carinski dolžnik oseba, ki je odstranila blago izpod carinskega nadzora, pri tem ni pomembno, ali je oseba ravnala po lastni volji ali po navodilih koga drugega.

Sklep nº I Up 434/2007 of Upravni oddelek, October 18, 2007

Iz določb 35. člena Zakona o sodnih taksah izhaja, da upravno sodišče ni stvarno pristojno za odločanje o vrnitvi sodne takse, ne glede na obliko plačila – v gotovini ali sodnih kolkih.

Sodba nº X Ips 806/2004 of Upravni oddelek, October 18, 2007

Če zahtevek za odškodnino za zmanjšano vrednost nepremičnin ni bil postavljen že v zahtevi za denacionalizacijo niti v enoletnem roku po Zden-B (v času od 7.11.1998 do 7.11.1999), temveč kasneje, je tak zahtevek vložen prepozno.

Sklep nº I Up 646/2007 of Upravni oddelek, October 18, 2007

Če stranka plačilu sodne takse ugovarja, se ji izda odločba o odmeri, zoper katero pa je dopustna pritožba.

Sodba nº I Up 1498/2005 of Upravni oddelek, October 18, 2007

Ker je ugotovil, da je ob podržavljenju določena odškodnina znašala 358,84% vrednosti podržavljenega zemljišča, jo je prvostopni upravni organ pravilno upošteval in glede na izrecno tožnikovo izjavo na glavni obravnavi z dne 2.11.1994, da navedene odškodnine ni pripravljen vrniti, nato tudi pravilno

Sklep nº I Up 649/2007 of Upravni oddelek, October 18, 2007

Ker se s sklepom o dovolitvi izvršbe lahko dovoli izvršitev samo tistih obveznosti, ki so naložene z izvršljivo odločbo, zato med obema upravnima aktoma – izvršilnim naslovom in sklepom o dovolitvi izvršbe obstoja vsebinska povezava.

Sklep nº X Ips 649/2007 of Upravni oddelek, October 18, 2007

Revizija je nedovoljena, če jo vloži oseba, ki ni imela položaja stranke ali stranskega udeleženca v postopku izdaje upravnega akta, niti ji položaj stranke ni bil priznan v upravnem sporu, kot tudi, če jo vloži neobstoječa pravna oseba.

Sklep nº X Ips 797/2004 of Upravni oddelek, October 18, 2007

Ugotavljanje dejstev in dokazna ocena praviloma spadata na področje ugotavljanja dejanskega stanja, katerega presoja je v reviziji izrecno izključena, vendar lahko v primerih, ko dokazna ocena ne dosega dokaznega standarda skrbnosti in vestnosti, kot ga določa 8. člen Zakona o pravdnem postopku (ZPP, Ur.l. RS, št. 36/04 – uradno prečiščeno besedilo), ki se v skladu z 22. členom ZUS-1 (prej 16. člen ZUS) primerno uporablja v postopku upravnega spora, kršitev te postopkovne določbe preide v bis...

Sklep nº X Ips 543/2007 of Upravni oddelek, October 18, 2007

Če odvetnik za revizijo, ki jo vloži, kljub pozivu ne predloži novega pooblastila, je taka revizija nedovoljena in se zavrže.

Sodba nº X Ips 861/2004 of Upravni oddelek, October 18, 2007

Ker CZ (1976) ne napotuje na subsidiarno uporabo predpisa, ki ureja davčni postopek, je v obravnavanem primeru potrebno uporabiti določila takrat veljanega ZUP (1986), ki v 224. členu določa, da materialnopravni učinki odločbe, izdane v upravnem postopku, nastopijo praviloma šele z njeno dokončnostjo.

Sodba nº I Up 644/2007 of Upravni oddelek, October 18, 2007

Strankin predlog za izvajanje dokazov mora biti obrazložen, obstoj in pravna pomembnost predlaganih dokazov pa morata biti utemeljena. To pomeni, da mora stranka navesti konkretne okoliščine, ki bi jih bilo z izvajanjem določnega dokaza, v konkretnem primeru z zaslišanjem tožnikov, mogoče ugotoviti in utemeljiti, v čem in kako naj bi vplivale na odločitev.

Sklep nº I Up 787/2004 of Upravni oddelek, October 18, 2007

Glede na to, da bo odločba tožene stranke postala pravnomočna šele s tem sklepom, torej po uveljavitvi ZZZDR-C, se bo postopek nadaljeval pred okrožnim sodiščem, to pa je stanje, ki ga tožnica izrecno želi.

Sodba nº in sklep I Up 1145/2006 of Upravni oddelek, October 18, 2007

Če je bil prejšnji lastnik podržavljenega premoženja hrvaški državljan, bi bilo v nasprotju z namenom določbe 3. odstavka 9. člena ZDen, da bi namesto njega lahko na podlagi 12. člena ZDen kot upravičenci vstopili njegovi dediči 1. dednega reda, četudi so bili ves čas slovenski državljani.

Sklep nº I Up 631/2007 of Upravni oddelek, October 18, 2007

Neprijetnosti v zvezi z disciplinsko premestitvijo ne predstavljajo težko popravljive škode.

Sklep nº I Up 642/2007 of Upravni oddelek, October 18, 2007

Prošnja za oprostitev plačila sodnih taks ne velja „za nazaj“, za vloge in dejanja pred vložitvijo prošnje.

Sklep nº I Up 639/2007 of Upravni oddelek, October 18, 2007

Po izdaji nove odločbe je bil tožnik pozvan v skladu z 39. členom ZUS-1, ali vztraja pri tožbi oziroma ali jo razširja tudi na nov upravni akt. Prejem poziva dokazuje podpisana vročilnica, ki je po svoji vsebini javna listina.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners