Vrhovno Sodišče: Opinions issued on November 2007

November 30, 2007

Sodba nº I Ips 195/2007 of Kazenski oddelek, November 30, 2007

Sodišče z zavrnitvijo dokaznega predloga za zaslišanje priče, zlasti ob upoštevanju neformalne izjave predlagane priče, da o stvari ne more dati nobenega relevantnega pojasnila, ni kršilo obsojenčeve pravice do izvajanja dokazov v njegovo korist, saj obramba ni izkazala nobene verjetnosti, da bi priča lahko razjasnila vprašanja, ki jih je obramba nameravala z njo razjasniti.

November 29, 2007

Sklep nº I R 178/2007 of Civilni oddelek, November 29, 2007

Okoliščine, na katere se v oporo svojemu predlogu sklicuje predlagatelj (ni zanemarljivo, da v obravnavanem primeru v tej vlogi ne nastopa nobena izmed strank postopka, temveč pristojno sodišče), ne morejo vplivati na t.i. subjektivno neodvisnost sodnika (sodnikov), ki se kaže v osebnem prepričanju v vsaki zadevi in se domneva.

Sodba nº II IPs 602/2005 of Civilni oddelek, November 29, 2007

Odločitev o 20 %-ni sokrivdi tožnika, ki med vožnjo kolesa z motorjem ponoči, v času trčenja z avtomobilom zavarovanca tožene stranke, ni imel prižgane luči, temelji na določbah 178. in 192. člena ZOR in je materialnopravno pravilna. Tožnikove revizijske trditve, da je zavarovanec tožene stranke v križišču pred nameravanim zavijanjem v levo ustavil in pustil mimo iz nasprotne smeri pred tožnikom s prižganimi lučmi vozečega avtomobilista, takoj nato pa nadaljeval z zavijanjem in s tem zaprl po...

Sklep nº X Ips 690/2007 of Upravni oddelek, November 29, 2007

Revizija se ne dovoli, če ni izpolnjen nobeden od pogojev iz 2. odstavka 83. člena ZUS-1.

Sklep nº I Up 254/2004 of Upravni oddelek, November 29, 2007

Sodišče prve stopnje je tožničino vlogo, s katero je ta zavrnila plačilo sodne takse za pritožbo, pravilno štelo kot zahtevo za izdajo sklepa o odmeri ter na podlagi 1. odstavka 27. člena ZST izdalo izpodbijani sklep.

Sklep nº X Ips 696/2007 of Upravni oddelek, November 29, 2007

Pooblastilo, v katerem je izrecno navedeno, da je odvetnik pooblaščen tudi za vložitev revizije, je bilo odvetniku podeljeno dne 26.10.2007, kar pomeni, da je bilo pooblastilo dano po preteku roka za vložitev revizije. Po presoji vrhovnega sodišča to pomeni, da odvetnik v času vložitve revizije dne 3.10.2007 in tudi v roku za vložitev revizije, ki se je iztekel istega dne, ni imel veljavnega pooblastila za vložitev revizije.

Sodba nº I Up 24/2006 of Upravni oddelek, November 29, 2007

Z bilanco, ki ni revidirana, se ne dokazuje večje realne vrednosti podržavljenega podjetja od vrednosti, ki izhaja iz akta o podržavljenju.

Sodba nº X Ips 306/2004 of Upravni oddelek, November 29, 2007

Pravilno je stališče sodišča prve stopnje v izpodbijani sodbi, da, ker v uradnih evidencah ne obstajajo podatki, da je bila tožničina pravna prednica domovinsko pristojna na območju Kraljevine Jugoslavije oziroma da je bila državljanka Kraljevine Jugoslavije in povojne FLR Jugoslavije, sta prvostopni upravni organ in tožena stranka, tudi po presoji revizijskega sodišča, ob izostanku nasprotnih dokazov, ki jih kljub pozivu ni predložil tožničin pooblaščenec, pravilno odločila, ko sta ugotovila...

Sklep nº X Ips 538/2007 of Upravni oddelek, November 29, 2007

Če odvetnik v času vložitve revizije in tudi v roku za vložitev revizije, to je 30 dni po prejemu prvostopne sodbe, ni imel veljavnega pooblastila za vložitev revizije, revizijsko sodišče revizijo kot nedovoljeno zavrže.

Sodba nº I Up 1064/2004 of Upravni oddelek, November 29, 2007

Z ugotovitvijo izida glasovanja o razrešitvi s funkcije so tudi nastopile pravne posledice izida glasovanja in ne šele z izdajo pisnega akta o razrešitvi, kot to zmotno meni prvostopno sodišče. Ker za imenovanje in razrešitev podžupana ne obstajajo predpisana objektivna merila in pogoji, temveč zgolj politična merila in gre tako pri razrešitvi podžupana za politično odločanje o notranji razdelitvi funkcij med člane političnega organa, ne pride v konkretnem primeru v poštev uporaba 4. člena ZU...

Sklep nº I Up 715/2007 of Upravni oddelek, November 29, 2007

Brez relevantnih listin, ki jih je prosilec dolžan na podlagi 3. odstavka 13. člena ZST predložiti ob prošnji za oprostitev plačila sodnih taks, sodišče ne more odločiti pozitivno. V pritožbi predloženih listin ni možno upoštevati.

Sodba nº I Up 1709/2006 of Upravni oddelek, November 29, 2007

Lokacijskega dovoljenja ni mogoče izdati, če z aktom legalizacije legalizacija spornega objekta ni predvidena.

Sklep nº I Up 192/2004 of Upravni oddelek, November 29, 2007

Po presoji Vrhovnega sodišča je odločitev sodišča prve stopnje na podlagi 5. točke 1. odstavka 34. člena ZUS pravilna, saj je bila zoper upravna akta, ki se s tožbo izrecno izpodbijata, mogoča pritožba, vendar pa ta ni bila vložena. 2. odstavek 4. člena v času odločanja veljavnega ZUS določa, da upravni spor ni dopusten, če stranka, ki je imela možnost vložiti pritožbo zoper upravni akt, pritožbe ni vložila ali jo je vložila prepozno.

Sodba nº X Ips 608/2004 of Upravni oddelek, November 29, 2007

ZPDZC v 7. členu določa aktivnosti, ki predstavljajo izjemo od opravljanja dela na črno, med njimi medsosedsko pomoč, katera mora po 8. členu ZPDZC imeti kumulativno izpolnjene sledeče pogoje: 1. gre za opravljanje dela med sosedi, 2. med njimi obstaja določena bližina v smislu prebivanja, 3. med njimi ni sklenjene pogodbe in 4. delo je opravljeno brez plačila. Sodišče prve stopnje je pravilno uporabilo zakon, ko je ugotovilo, da so „sosedi“ v smislu ZPDZC lahko le fizične osebe, medtem ko je...

Sodba nº X Ips 528/2004 of Upravni oddelek, November 29, 2007

Nepopravljive poškodbe, ki so trajno in očitno skazile videz oblačila (temni madeži na sprednjem, izrazito vidnem delu oblačila), namenjenega vsakodnevni rabi, je šteti za uničenje oblačila, saj za nošnjo ni več primerno. Zato je potrebno uporabiti 40. člen ZVPot, ki določa, da mora podjetje ob uničenju proizvoda, ki mu je bil dan v popravilo, vzdrževanje ali dodelavo, potrošniku plačati odškodnino v višini drobnoprodajne cene novega proizvoda. Ker je bilo v postopku ugotovljeno, da je tožnic...

Sodba nº X Ips 1056/2004 of Upravni oddelek, November 29, 2007

Pristojni uradni veterinar ima po 87. členu ZVet-1 ne le pravico, pač pa dolžnost, da odredi uničenje živil v prometu že v primeru, če niso označena in nimajo veterinarskih potrdil (19. točka prvega odstavka), zato vrhovno sodišče zavrača tožnikove navedbe v pritožbi, da bi lahko veterinar uporabil milejše ukrepe z manjšo „gospodarsko“ škodo, saj bi s tem kršil določbe ZVet-1, četudi so tožnikove navedbe o neoporečnosti pršutov resnične.

Sodba nº I Up 1037/2005 of Upravni oddelek, November 29, 2007

Navodilo se lahko uporabi le kot tehnični pripomoček za ugotavljanje vrednosti podržavljenega premoženja, ko sta pravni status premoženja in njegovo dejansko stanje ob podržavljenju že ugotovljena in se na tej podlagi, ob uporabi za posamezno tako ugotovljeno vrsto in stanje premoženja določenih meril, oceni oziroma izračuna vrednost podržavljenega premoženja. Ne more pa se, tako kot to zmotno zatrjujeta tožnici, na podlagi posameznih meril, v konkretnem primeru iz 11. člena Navodil, kot samo...

Sodba nº I Ips 171/2007 of Kazenski oddelek, November 29, 2007

Za listino je bistveno, da je na njej izražena neka misel oziroma neki podatki, to značilnost pa ima lahko tudi fotokopija (tako overjena kot neoverjena).

Sodba nº I Ips 301/2007 of Kazenski oddelek, November 29, 2007

Zaradi opustitve izdaje potrdila o vstopu v stanovanje po drugem odstavku 218. člena ZKP vstop ni bil nezakonit oziroma ni postal nezakonit zaradi take opustitve.

Sodba nº I Ips 214/2007 of Kazenski oddelek, November 29, 2007

Obramba je dokazni predlog za neposredno zaslišanje izvedenca vezala na predhodno ugotovitev, ali je oškodovanka poškodbe lahko dobila v pretepu z drugo žensko. Ker pretep oškodovanke ni bil ugotovljen, predlagani dokaz ni bil več pravno relevanten in za obsojenca očitno ni mogel biti uspešen. Zagovornik na glavni obravnavi ni več vztrajal pri neposrednem zaslišanju izvedenca in je soglašal s tem, da se njegov pisni izvid in mnenje prebere, v taki procesni situaciji pa se sodišče ni bilo dolž...

Sodba nº I Ips 441/2007 of Kazenski oddelek, November 29, 2007

Za zaseg mamila, katerega je policiji obdolženec izročil sam, ni bila potrebna pridobitev odredbe sodišča za opravo preiskave vozila ali oseb.

Sodba nº I Ips 366/2007 of Kazenski oddelek, November 29, 2007

Zgolj zaradi tega, ker je pooblastilo istemu odvetniku dal tudi soobdolženec, pravica do zagovornika obdolžencu ni bila kršena.

Sodba nº I Ips 391/2007 of Kazenski oddelek, November 29, 2007

Sodišče ni dolžno izvesti vsakega predlaganega dokaza in ga sme zavrniti, če ugotovi, da je za odločitev že dovolj podlage.

Sodba nº I Ips 293/2007 of Kazenski oddelek, November 29, 2007

Če se izvedenec finančne stroke sklicuje na veljavno zakonodajo, to še ne pomeni, da je podal mnenje o pravnih vprašanjih, o katerih odloča izključno sodišče.

Sodba nº I Ips 350/2007 of Kazenski oddelek, November 29, 2007

Okoliščina, da je bilo odkrito obsojenčevo sodelovanje v hudodelski združbi ob pogovoru z bratom, ne predstavlja kršitve zakona, saj obsojenčev brat v tem postopku ni priča, temveč obdolženec, zato ne more imeti statusa privilegirane priče.

Sodba nº I Ips 409/2007 of Kazenski oddelek, November 29, 2007

Sodelovanje sodnika pri izdaji sodbe v kazenski zadevi ter pri odločanju o priporu v drugi kazenski zadevi ni zakonski razlog za izločitev sodnika po 5. točki 39. člena ZKP.

Sodba nº IV Ips 76/2007 of Kazenski oddelek, November 29, 2007

Odločitev o določitvi kraja prebivanja do pravnomočnosti sodbe je meritorna odločitev in bi morala biti sestavni del sodbe, s katero je bila storilcu izrečena stranska sankcija izgona tujca iz države; možno je sicer tudi, da bi bilo o tem odločeno z naknadnim sklepom, nikakor pa ne z odredbo.

Sodba nº I Ips 297/2007 of Kazenski oddelek, November 29, 2007

Sklep o zavrnitvi dokaznega predloga je sklep procesnega vodstva, ki ne postane pravnomočen, zato ni ovir, da ga sodišče kasneje ne bi spremenilo ali preklicalo.

Sodba nº I Ips 352/2007 of Kazenski oddelek, November 29, 2007

Določba prvega odstavka 182. člena KZ, po kateri se presoja kvalifikatorna okoliščina slabotne osebe, se nanaša tako na njeno prizadetost na duševnem področju kot tudi na nemoč v fizičnem smislu. V vsakem posameznem primeru je treba ugotoviti dejstva in okoliščine, na podlagi katerih se opravi presoja tega zakonskega znaka, načeloma pa ni mogoče izključiti možnosti, da je otrok, ki še ni dosegel starosti 15 let (prej 14 let), tudi slabotna oseba.

November 28, 2007

Sodba nº X Ips 420/2003 of Upravni oddelek, November 28, 2007

Odločbo ustavnega sodišča U-1-356/02 je treba po presoji vrhovnega sodišča upoštevati tudi v tem primeru, ne glede na določbo 44. člena Zakona o ustavnem sodišču. V obravnavanem primeru je sicer prvostopna sodba glede na določbo 2. odstavka 107. člena ZUS-1 s 1.1.2007 postala pravnomočna, ker pa je bila pritožba vložena pred uveljavitvijo ZUS-1, bi po presoji revizijskega sodišča in njegovi ustaljeni sodni praksi (sodbe Vrhovnega sodišča RS, št. X Ips 1148/2003, X Ips 1330/2003, X Ips 1311/20...

Sodba nº X Ips 1377/2006 of Upravni oddelek, November 28, 2007

Nelojalnost kot pravno nedoločen pojem je kot takšen del materialnega prava, katerega uporabo revizijsko sodišče preizkusi tudi po uradni dolžnosti.

Sklep nº I Up 710/2007, enako tudi I Up 709/2007 of Upravni oddelek, November 28, 2007

Vsakdo, ki v upravnem sporu zahteva varstvo svojih pravic in pravnih koristi, mora ves čas postopka izkazovati pravni interes oziroma pravovarstveno potrebo, kar pomeni, da mora kot verjetno izkazati, da bo ugoditev njegovi zahtevi pomenila zanj določeno pravno korist, ki je brez tega ne bi mogel doseči oziroma da bi si v primeru ugoditve izboljšal svoj pravni položaj. Na obstoj pravovarstvene potrebe mora sodišče paziti po uradni dolžnosti ves čas trajanja upravnega spora in tudi pritožbeno ...

Sodba nº X Ips 1309/2006 of Upravni oddelek, November 28, 2007

Časovni okvir, ki je pomemben za ugotovitev državljanstva, je ureditev ZDrž, ki določa v 2. odstavku 35. člena oviro za ugotovitev oziroma nadaljevanje jugoslovanskega državljanstva na dan 28.8.1945, če so kumulativno podani trije pogoji, to je življenje v tujini, nemška narodnost in nelojalno ravnanje med vojno ali pred njo proti narodnim in državnim koristim narodov FLRJ.

Sodba nº I Up 1816/2006 of Upravni oddelek, November 28, 2007

Glede na vsebino in izdajatelja imajo potrdila komunalnih organizacij dokazno moč javnih listin v smislu 1. odstavka 164. člena ZUP (1986).

Sodba nº X Ips 1549/2006 of Upravni oddelek, November 28, 2007

Z uveljavitvijo ZDrž dne 5.7.1946 je bila uveljavljena določba 2. odstavka 35. člena, ki je določala, da tuja državljanka, ki se je omožila z državljanom FLRJ po 6.4.1941, z omožitvijo ni pridobila državljanstva FLRJ, pridobila pa ga je lahko z naturalizacijo po 2. odstavku 9. člena tega zakona.

Sodba nº I Up 763/2004 of Upravni oddelek, November 28, 2007

Vprašanje, ali prihaja do širitve služnosti ali ne ter vprašanje ugotavljanja morebitne škode na služečem zemljišču, ne moreta biti predmet tega postopka, temveč le postopka pred sodiščem splošne pristojnosti. V tem upravnem sporu je odločilo le, ali so bili za izdajo enotnega dovoljenja za gradnjo dejansko izpolnjeni vsi pogoji, ki jih določajo materialni predpisi.

November 27, 2007

Sklep nº Kp 12/2007 of Kazenski oddelek, November 27, 2007

Od stranke, zlasti če gre za prava neveščo osebe, se ne more zahtevati, da preverja, ali je pravni pouk v sodni odločbi pravilen, oziroma ali jo morebiti sodišče glede tega zavaja. Zato se mora v takem primeru upoštevati rok iz pravnega pouka, če je le ta daljši od zakonskega roka.

November 22, 2007

Sklep nº I Up 620/2007 of Upravni oddelek, November 22, 2007

Po prvem odstavku 28. člena ZUS-1 je treba tožbo v upravnem sporu vložiti v 30 dneh od vročitve upravnega akta, s katerim je bil končan postopek. Po 2. točki 1. odstavka 36. člena ZUS-1 sodišče v okviru predhodnega preizkusa tožbo zavrže, če je bila ta vložena prepozno ali prezgodaj.

Sklep nº I Up 708/2007 of Upravni oddelek, November 22, 2007

Po presoji pritožbenega sodišča gre pri težko popravljivi škodi za neopredeljen pravni pojem, zaradi česar je treba v vsakem posameznem primeru ugotavljati dejstva in okoliščine, iz katerih je sklepati, da gre oziroma ne gre za takšno škodo, ki je za tožnika težko popravljiva.

Sklep nº X Ips 520/2007 of Upravni oddelek, November 22, 2007

Ker je pooblaščenec tožnice po tem, ko ga je sodišče s sklepom pozvalo, da predloži pooblastilo za vložitev revizije, v spis vložil staro pooblastilo, ki ne ustreza zakonski zahtevi iz 2. odstavka 95. člena ZPP, je revizija nedovoljena.

Sklep nº I Up 707/2007 of Upravni oddelek, November 22, 2007

S prvostopnim, kakor tudi z drugostopnim upravnim aktom ni bilo odločeno o nobeni tožničini pravici ali pravni koristi, zato tožnica tudi ne izkazuje pravnega interesa za sprožitev predmetnega upravnega spora.

Sodba nº I Up 1534/2005 of Upravni oddelek, November 22, 2007

V pravočasni zahtevi za denacionalizacijo je vlagatelj navedel, da uveljavlja denacionalizacijo le po konkretno določeni in navedeni upravičenki. Naknadne dopolnitve oziroma razširitve zahteve na premoženje drugih upravičenk zaradi zamude prekluzivnega roka ni mogoče upoštevati.

Sklep nº I Up 700/2007 of Upravni oddelek, November 22, 2007

Če v upravnem sporu stranko zastopa več odvetnikov, se tožbe, vložene od različnih odvetnikov, ne štejejo za nove tožbe in jih ni mogoče zavreči zaradi litispendence, saj so vse, bodisi kot samostojne ali kot dopolnitev prvotne tožbe, usmerjene zoper isti akt uprave, s katerim je odločeno o pravici, obveznosti ali pravni koristi stranke.

Sodba nº I Up 1801/2006 of Upravni oddelek, November 22, 2007

Denacionalizacijski organ, ki odloča o vračanju premoženja, je vezan na pravnomočno odločbo o državljanstvu upravičenca oziroma njegovih pravnih naslednikov in tega vprašanja v postopku denacionalizacije ne odpira oziroma o njem ne odloča. Zato v postopku denacionalizacije ni mogoče uspešno uveljavljati ugovorov, ki se nanašajo na ugotovljeno državljanstvo. To je tožnici pojasnilo tudi sodišče prve stopnje.

Sodba nº X Ips 245/2005, enako tudi X Ips 1422/2004, X Ips 1419/2004 of Upravni oddelek, November 22, 2007

Ker blago ni bilo predloženo carinskemu organu, je nastal carinski dolg na podlagi 1. odstavka 144. člena CZ in sicer v trenutku nezakonitega vnosa blaga v carinsko območje RS. Glede na to, da je tožeča stranka to blago nedvomno pridobila in z njim razpolagala, je carinski dolžnik na podlagi 4. odstavka 144. člena CZ.

Sklep nº I Up 690/2007 of Upravni oddelek, November 22, 2007

Če iz uradnih evidenc pristojnega organa izhaja, da je prosilec za azil samovoljno zapustil azilni dom ali njegovo izpostavo in se v roku treh dni od samovoljne zapustitve vanj ni vrnil, se šteje, da prosilec za azil ne želi več zaščite v Republiki Sloveniji, njegova prošnja pa za umaknjeno (5. alineja 1. odstavka 42. člena ZAzil). Tožnikovo ravnanje (da se po zapustitvi hospitalizacije v bolnišnici ni vrnil v Center za tujce, kamor mu je bilo omejeno gibanje, niti v azilni dom, niti ni tožen...

Sodba nº I Up 1049/2005 of Upravni oddelek, November 22, 2007

Denacionalizacijski postopek je predlagalni postopek, kar pomeni, da je organ, ki odloča o zahtevku za denacionalizacijo, tudi glede oblike denacionalizacije vezan na zahtevek stranke (126. člen ZUP 1986 v povezavi z drugim odstavkom 6. člena ZDen, 62. člen ZDen) in ni upravičen odločati o vrnitvi premoženja v drugačni obliki, kot je zahtevana. Obveznost postavitve zahtevka izhaja tudi iz prvega odstavka 42. člena ZDen, po katerem upravičencu v primeru ovir za vrnitev premoženja v last in pos...

Sklep nº I Up 664/2007 of Upravni oddelek, November 22, 2007

Sklep o prekinitvi upravnega pritožbenega postopka ni akt, ki ga je mogoče izpodbijati v upravnem sporu.

Sklep nº X Ips 1175/2006, enako tudi of Upravni oddelek, November 22, 2007

Revizija, ki jo vloži tožena stranka zoper pravnomočno sodbo, s katero je bila odpravljena odločba tožene stranke ter zadeva vrnjena toženi stranki v ponovni postopek, ni dovoljena.

Sodba nº I Ips 388/2007 of Kazenski oddelek, November 22, 2007

Sostorilstvo pri kaznivem dejanju goljufije je podano tudi, če je obsojenka za drugega obsojenca nagovarjala oškodovanko, naj mu posodi denar, ki ji ga bo zagotovo v kratkem času vrnil, sicer ji ga bo vrnila sama, pri tem pa je vedela, da soobsojenec denarja ni imel namena vrniti, sama pa tudi ni imela namena zanj vrniti denarja.

Sodba nº I Ips 426/2007 of Kazenski oddelek, November 22, 2007

Neogibnost pripora izhaja iz ugotovitve sodišča, da zoper obdolženca ne pride v poštev noben milejši ukrep, saj je mamila prodajal tudi v bloku, kjer živi, s kupci in dobaviteljem pa je kontaktiral tudi preko telefona.

Sodba nº I Ips 280/2007 of Kazenski oddelek, November 22, 2007

Nov, dodatni dokaz je upravičeval spoznanje tožilca, da se je dejansko stanje, kot je bilo opisano v obtožnici, spremenilo in s tem je bil izpolnjen pogoj iz prvega odstavka 344. člena ZKP za spremembo obtožnice.

Sodba nº I Ips 287/2007 of Kazenski oddelek, November 22, 2007

Če je obdolženčev „pisni zagovor“ na glavni obravnavi prebrala njegova zagovornica, tak način podajanja „zagovora“ ni skladen z zakonom in ga ni mogoče šteti za zagovor.

Sodba nº I Ips 439/2006 of Kazenski oddelek, November 22, 2007

Čeprav priča na glavni obravnavi ni bila zaslišana s pomočjo tolmača, pa ta kršitev ni mogla in niti ni vplivala na pravilnost in zakonitost sodbe, saj je izjavo, da ne bo pričala, dano v preiskavi ob prevajalki za portugalščino, na glavni obravnavi le potrdila in sicer v angleščini, ki jo po izjavi obsojenca (priča je bila njegova žena) razume, da se bo odpovedala pričanju, pa je povedala tudi obsojencu in zagovorniku.

Sodba nº I Ips 344/2007 of Kazenski oddelek, November 22, 2007

Obramba je dolžna s konkretnimi navedbami izkazati vsaj določeno stopnjo verjetnosti, da bi predlagani in neizvedeni dokaz ustvaril dvom in vplival na presojo o obstoju odločilnega dejstva, glede katerega je sodišče sklepalo na podlagi že izvedenih dokazov.

Sodba nº I Ips 309/2006 of Kazenski oddelek, November 22, 2007

Za pravno opredelitev kaznivega dejanja nasilništva je kot dodaten element v razmerju do kaznivega dejanja ogrožanja varnosti potrebno, da se prestraši še kdo drug oziroma povzročitev prestrašenosti v družini.

Sodba nº I Ips 78/2007 of Kazenski oddelek, November 22, 2007

Obsojenec je z uporabo sile, usmerjene neposredno na policiste (ko je z vozilom zapeljal proti policistom, ki so mu zapirali pot), tem preprečil uradno dejanje (prijetje in privedbo obsojenca na policijo) in s takim ravnanjem izpolnil vse zakonske znake kaznivega dejanja preprečitve uradnega dejanja uradni osebi.

Sodba nº I Ips 51/2007 of Kazenski oddelek, November 22, 2007

Sodišče ni dolžno izvesti dokazov, glede katerih stranke ne utemeljijo dokaznega predloga z zadostno stopnjo verjetnosti, da bo dokaz uspešen; te verjetnosti ni enačiti z gotovostjo, mora pa presegati golo zatrjevanje.

November 21, 2007

Sodba nº I Up 1423/2006 of Upravni oddelek, November 21, 2007

Kot izhaja iz lokacijskega in gradbenega dovoljenja, izdanih investitorju, je bila odobrena gradnja rekreacijskega centra tudi na zemljiščih, za katere tožnik navaja, da bi morala biti vrnjena denacionalizacijskemu upravičencu v last in posest. Iz predloženih spisov tudi izhaja, da je investitor na spornem zemljišču začel z gradnjo. Na podlagi v ponovljenem upravnem postopku ugotovljenega dejanskega stanja so bili v obravnavani zadevi izpolnjeni pogoji za uporabo prvega odstavka 32. člena in ...

Sodba nº X Ips 1397/2006 of Upravni oddelek, November 21, 2007

Časovni okvir, ki je pomemben za ugotovitev državljanstva, je ureditev ZDrž, ki določa v 2. odstavku 35. člena oviro za ugotovitev oziroma nadaljevanje jugoslovanskega državljanstva na dan 28.8.1945, če so kumulativno podani trije pogoji, to je življenje v tujini, nemška narodnost in nelojalno ravnanje med vojno ali pred njo proti narodnim in državnim koristim narodov FLRJ. Na podlagi te določbe ZDrž je bilo odrečeno državljanstvo FLRJ tistim osebam nemške narodnosti, ki so živele v tujini in...

Sodba nº X Ips 400/2003 of Upravni oddelek, November 21, 2007

Proizvajalec oziroma uvoznik se ne reši z zakonom določene odgovornosti, če se kupec odloči uveljavljati garancijo preko prodajalca.

Sodba nº X Ips 861/2005 of Upravni oddelek, November 21, 2007

V postopku za izrek ničnosti upravne odločbe se ne ugotavlja dejansko stanje na novo oziroma ponovno.

Sklep nº I Up 575/2007 of Upravni oddelek, November 21, 2007

Ker je bila tožnikova tožba vložena priporočeno po pošti po poteku z zakonom določenega roka, jo je sodišče prve stopnje na podlagi 2. točke 1. odstavka 36. člena ZUS-1 pravilno zavrglo.

November 20, 2007

Sklep nº VIII Pri 57/2007 of Delovno-socialni oddelek, November 20, 2007

Ker je sodišče druge stopnje v podobni zadevi, v kateri je bila sicer revizija dopuščena, zavzelo enaka stališča, kot so bila zavzeta v obravnavani zadevi, ni podan pritožbeni razlog v smislu 3. odstavka 32. člena ZDSS-1.

Sklep nº VIII Ips 292/2006 of Delovno-socialni oddelek, November 20, 2007

Tožniki so z eno (isto) tožbo zahtevali plačilo razlike odpravnine. Ker se njihovi zahtevki, ki so sicer iste vrste, opirajo na bistveno istovrstno dejansko in pravno podlago, gre za subjektivno kumulacijo in formalno sosporništvo. V primeru takšnega sosporništva glede dovoljenosti revizije velja, da se vrednost spornega predmeta določi po vrednosti vsakega posameznega zahtevka.

Sodba nº VIII Ips 104/2007 of Delovno-socialni oddelek, November 20, 2007

Ker sindikat ni dal soglasja za odpoved pogodbe o zaposlitvi, in tudi ni bilo ugotovljeno, da bi obstajal kateri od primerov, ko se pogodba o zaposlitvi sindikalnemu zaupniku lahko odpove brez soglasja sindikata, je bila odpoved pogodbe o zaposlitvi (tudi če je sicer obstajal utemeljen poslovni razlog) nezakonita.

Sklep nº VIII Pri 66/2007 of Delovno-socialni oddelek, November 20, 2007

Presoja utemeljenosti pritožbe po 32. členu ZDSS-1 se ne nanaša na odločbe sodišč prve stopnje - v tej zadevi na odločbi upravnega sodišča.

Sodba nº VIII Ips 407/2007 of Delovno-socialni oddelek, November 20, 2007

Odsotnost direktorja tožene stranke z naroka za glavno obravnavo ni bila opravičena, zato je sodišče pravilno sprejelo sklep, da bo narok opravilo v odsotnosti pravilno in pravočasno vabljene tožene stranke. Ker ravnanje sodišča niti v zvezi z vabili niti v zvezi z obravnavo ni bilo nezakonito, ni podlage za ugotovitev, da toženi stranki ni bila dana možnost obravnavanja pred sodiščem.

Sklep nº VIII Ips 280/2006 of Delovno-socialni oddelek, November 20, 2007

Naknadno vzpostavljeno delovno razmerje s sodno odločbo ne more spremeniti dejstva, da je nastopil primer, ki sta ga stranki s pogodbeno prepovedjo konkurenčne dejavnosti predvideli in prav za takšen primer opredelili medsebojne pravice in obveznosti. Zato je delavec lahko upravičen do nadomestila plače zaradi nezakonitega prenehanja delovnega razmerja in do nadomestila za spoštovanje konkurenčne klavzule (ker je spoštoval konkurenčni dogovor, itd.). In obratno – delodajalec bo od delavca, ki...

Sodba nº VIII Ips 203/2006 of Delovno-socialni oddelek, November 20, 2007

Tožnik v reviziji ne more uveljavljati tistega, kar ni uveljavljal v tožbi, zato tudi ne more razširiti dejanske podlage tožbenega zahtevka.

Sodba nº VIII Ips 336/2007 of Delovno-socialni oddelek, November 20, 2007

Ker tožena stranka pred 31.12.2002 ni izvajala postopkov v zvezi s prenehanjem delovnega razmerja tožnika, bi morala postopek odpovedi pogodbe o zaposlitvi izvajati po določbah ZDR, ki je veljal od 1.1.2003 dalje, in ne po starih, prej veljavnih določbah zakona.

Sklep nº VIII Pri 77/2007 of Delovno-socialni oddelek, November 20, 2007

Spor glede obstoja ali prenehanja delovnega razmerja ima isto dejansko oziroma pravno podlago kot spor o pravicah iz delovnega razmerja. Ker je revizija vedno dovoljena v sporih glede obstoja ali prenehanja delovnega razmerja, je tudi glede pravic iz delovnega razmerja in odškodnine iz 118. člena ZDR, če se uveljavljajo v isti tožbi, revizija vedno dovoljena.

Sklep nº VIII Pri 61/2007 of Delovno-socialni oddelek, November 20, 2007

Zaradi presoje, ali gre za odločitev o pomembnem pravnem vprašanju, pritožbe zoper sklep o nedopustitvi revizije ni mogoče vložiti.

Sodba nº VIII Ips 480/2006 of Delovno-socialni oddelek, November 20, 2007

Delavec dokazuje upravičeno odsotnost z dela zaradi bolezni s potrdilom o začasni nezmožnosti za delo, izdanim na podlagi določb Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju.

Sodba nº VIII Ips 410/2006 of Delovno-socialni oddelek, November 20, 2007

V zvezi z odškodninsko odgovornostjo je pravno pomemben končni obseg škode, ne pa zgolj grozeča škoda. Stranka, ki se sklicuje na kršitev pogodbe oziroma ki ji grozi škoda, mora storiti vse razumne ukrepe, da bi se grozeča škoda zmanjšala, sicer lahko druga stranka zahteva zmanjšanje odškodnine.

Sklep nº VIII Ips 391/2006 of Delovno-socialni oddelek, November 20, 2007

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v invalidskem postopku zavarovancev, zavarovanih na podlagi samostojnega opravljanja dejavnosti, ugotavlja le, ali so zaradi ugotovljenih zdravstvenih omejitev še sposobni opravljati svojo registrirano dejavnost oziroma opravljati svojo dejavnost v polnem časovnem obsegu. Zato so za ugotovitev invalidnosti takšnega zavarovanca bistvene tudi dejanske zahteve za uspešno opravljanje dejavnosti.

Sodba nº VIII Ips 466/2006 of Delovno-socialni oddelek, November 20, 2007

Vdovi po pokojnem uživalcu pokojnine na podlagi ZPIZVZ je lahko pravica do vdovske pokojnine priznana samo na podlagi določb ZPIZ-1, saj ZPIZVZ pravice do vdovske pokojnine ne ureja.

Sodba nº VIII Ips 394/2006 of Delovno-socialni oddelek, November 20, 2007

Ni mogoče šteti, da gre pri poslovnem razlogu po novem ZDR za povsem drug način prenehanja pogodbe o zaposlitvi, ne glede na to, da je ZDR postopek odpovedi in nekatere pravice iz tega razloga določil nekoliko drugače kot prejšnji zakon.

Sodba nº VIII Ips 220/2006 of Delovno-socialni oddelek, November 20, 2007

Ker je tožnici funkcija direktorice delniške družbe prenehala zaradi prenehanja delniške družbe v posledici statusno pravne pripojitve k prevzemni družbi, je šlo za prenehanje funkcije po zakonu samem, torej iz utemeljenih razlogov.

Sklep nº VIII Pri 90/2007 of Delovno-socialni oddelek, November 20, 2007

Ker je na podlagi 2. alinee 1. odstavka 32. člena ZDSS-1 pri odločanju o utemeljenosti pritožbe zoper sklep o nedopustitvi revizije pomemben le obstoj neenotne sodne prakse sodišč druge stopnje, odločba sodišča prve stopnje ne more predstavljati podlage za presojo pritožbenega razloga obstoja neenotne sodne prakse.

Sodba nº VIII Ips 484/2006 of Delovno-socialni oddelek, November 20, 2007

Dejstvo, da je nekdo v delovnem razmerju za nedoločen čas kot poslovodja gospodarske družbe, ga pri uveljavljanju pravic iz naslova brezposelnosti ne more postavljati v drugačen položaj kot druge zaposlene.

Sodba nº VIII Ips 406/2007 of Delovno-socialni oddelek, November 20, 2007

Zahteva sindikata (delavcev), da se jim izplačuje dodatek, dogovorjen z veljavno kolektivno pogodbo, je legitimna. Če delodajalec takega dodatka delavcem ne izplačuje in spora ni mogoče rešiti sporazumno, na miren način, je legitimna tudi stavka, saj gre za uresničevanje ekonomskih pravic in interesov iz dela.

Sklep nº VIII Ips 287/2006 of Delovno-socialni oddelek, November 20, 2007

S priznanjem pravice do razporeditve na drugo ustrezno delo v posledici ugotovitve nesposobnosti za delo na dotedanjem ustreznem delu, tožnik ni bil več razporejen na ustrezno delo v smislu invalidskih predpisov. Delodajalec je bil novo odločbo dolžan izvršiti po dokončnosti, vendar je tožnik vse do prejema sklepa o čakanju še vedno opravljal delo na prejšnjem ustreznem delovnem mestu. Zato mu je glede na določbo 190. člena ZPIZ/92 potrebno priznati pravico do nadomestila dokler je opravljal ...

November 15, 2007

Sklep nº I R 157/2007 of Civilni oddelek, November 15, 2007

Od t.i. objektivne nepristranskosti sodišča je treba razlikovati subjektivno nepristranskost zakonitega (naravnega) sodnika, ki se kaže v njegovem osebnem prepričanju v konkretni zadevi in se prav tako domneva. Dvom o nepristranskosti sodnika (sodnikov) pa je razlog za izločitev oziroma, če je izločeno tolikšno število sodnikov, da sodišče ne more postopati, razlog za t.i. nujno delegacijo; zato ne more biti hkrati „drug tehten razlog“ za delegacijo v pomenu določbe 67. člena ZPP.

Sodba nº X Ips 36/2005 of Upravni oddelek, November 15, 2007

Drugačna pravna razlaga in drugačna uporaba predpisa (s strani Ustavnega sodišča RS) ni obnovitveni razlog in tudi ne predstavlja drugače rešeno predhodno vprašanje.

Sodba nº I Up 679/2007 of Upravni oddelek, November 15, 2007

Presoja sodišča prve stopnje je utemeljena, saj iz podatkov in listin v upravnih spisih izhaja, da je ocena tožene stranke, da v obravnavani zadevi ni objektivnega elementa, ker je tožnikov strah oprt le na dejstvo, da je v skoraj 13. letih le enkrat dobil opozorilo, in to posredno, da ga določena oseba išče zaradi maščevanja, korektna in pravilna. V zvezi s tem sodišče prve stopnje utemeljeno sklepa, da je mogoče sicer razumeti vpliv preteklih dogodkov (v srbskem taborišču), ki jih opisuje t...

Sodba nº I Up 689/2007 of Upravni oddelek, November 15, 2007

Po presoji pritožbenega sodišča, kot je to pravilno ugotovilo sodišče prve stopnje, ki pritrjuje toženi stranki, so bili razlogi za omejitev gibanja tožniku že ugotovljeni in obrazloženi v sklepu tožene stranke z dne 24.7.2007. Sodišče prve stopnje pravilno navaja, kar izhaja iz sodnih spisov, da je tožnik zoper ta sklep vložil tožbo, ki jo je sodišče prve stopnje zavrnilo s sodbo (opr. št. U 1533/2007 z dne 3.8.2007), to sodbo pa je s svojo sodbo (opr. št. I Up 542/2007 z dne 20.8.2007) potr...

Sodba nº I Up 441/2005 of Upravni oddelek, November 15, 2007

V letu 1956 pridobljeno premoženje ne more predstavljati v letu 1946 v likvidaciji odvzetega premoženja.

Sodba nº I Up 694/2007 of Upravni oddelek, November 15, 2007

Pravilna je ugotovitev upravnega sodišča, da je tožnik izrazil namero zaprositi za azil šele štiri dni po ilegalnem prihodu v Slovenijo, pri čemer je na zaslišanju potrdil, da je že ob odhodu iz Albanije vedel za možnost uveljavljanja azila. Ugotovljena dejstva pa tudi po presoji Vrhovnega sodišča izkazujejo sum zavajanja postopka, da je tožnik podal prošnjo za azil samo zato, da bi odložil prisilno odstranitev iz države.

Sodba nº X Ips 402/2004 of Upravni oddelek, November 15, 2007

Tožnik za gradnjo sporne ograje v času odreditve inšpekcijskega ukrepa ni imel nobenega upravnega dovoljenja, čeprav bi ga moral imeti. Kot primarna sankcija za nedovoljen poseg v prostor je določena odstranitev in vzpostavitev prejšnjega stanja (1. odstavek 73. člena ZUN), zgolj, kadar ta sankcija ni možna, se lahko poseg sanira na drugačen način. Predmet presoje je ograja in betonski robnik, pri odstranitvi katerih pa ne gre za poseg v prostor, kjer ne bi bilo mogoče vzpostaviti prejšnjega ...

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners