Vrhovno Sodišče: Opinions issued on February 2007

February 28, 2007

Sklep nº I Up 203/2007 of Upravni oddelek, February 28, 2007

Ker vloga tožecih strank ni bila sposobna za obravnavo, saj je sodišce ni moglo opredeliti po vsebini, ali gre za pritožbo, ali za obnovo postopka ali za novo tožbo in ker tožnika nista ravnala po napotkih sodišca in vloge nista dopolnila, jo je moralo sodišce zavreci na podlagi 4. odstavka 108. clena ZPP v zvezi s 16. clenom ZUS.

Sodba nº X Ips 199/2007 of Upravni oddelek, February 28, 2007

V postopku denacionalizacije se ne presojata zakonitost in pravilnost aktov o podržavljenju, pac pa se prav na podlagi njihove vsebine vraca premoženje osebam, ki so v aktih o podržavljenju ali v uradnih evidencah (tedanjih) navedene kot prejšnji lastniki oziroma njihovim pravnim naslednikom, vraca pa se jim premoženje, ki jim je bilo z akti o podržavljenju podržavljeno. V postopku denacionalizacije tudi ni dopustno izpodbijati resnicnosti vsebine javnih listin, ki so bile izdane po opravljen...

Sodba nº I Up 612/2004 of Upravni oddelek, February 28, 2007

V dolocbah Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (ZUN, Ur.l. SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Ur.l. RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 44/97, ki je veljal v casu odlocanja) ni podlage za to, da bi moralo lokacijsko dovoljenje vsebovati tudi pogoje, ki za ureditev gramoznice doloca ureditveni nacrt. Lokacijsko dovoljenje v obravnavanem primeru je namrec izdano za poseg v prostor v obmocju, ki se ureja z lokacijskim nacrtom. Te vrste posegov ZUN obravnava v posebnem poglavju in sicer v...

Sodba nº I Up 262/2007 of Upravni oddelek, February 28, 2007

Glede na ugotovljeno relevantno dejansko stanje je sodišce prve stopnje pravilno ugotovilo, da je izpodbijana odlocba utemeljena na dolocbah 1. alineje drugega odstavka 35. clena v zvezi s 5. alinejo 36. clena ZAzil in da so bili tudi izkazani pogoji za odlocanje po skrajšanem postopku, saj so bila ugotovljena dejstva, za katera se po samem zakonu šteje, da gre za zavajanje oziroma zlorabo postopka. Odlocilna dejstva so: da je tožnik prošnjo za azil najprej umaknil; da je sam izjavil, da je p...

Sodba nº I Up 1042/2005 of Upravni oddelek, February 28, 2007

Namembnost zemljišca ob podržavljenju se lahko dokazuje z vsemi dokaznimi sredstvi.

Sodba nº X Ips 472/2005 of Upravni oddelek, February 28, 2007

Zahteva za denacionalizacijo mora biti vložena v roku iz 64. clena Zakona o denacionalizaciji, to je v roku, ki je iztekel 7.12.1993, da bi se na podlagi nje zacel upravni postopek.

Sodba nº X Ips 567/2006 of Upravni oddelek, February 28, 2007

Vstop v postopek denacionalizacije se dopusti tudi osebi, ce izkaže pravno upoštevno zvezo s postopkom denacionalizacije.

Sklep nº I Up 1556/2006 of Upravni oddelek, February 28, 2007

Vracilo stroškov šolnine ni študijska zadeva v smislu 71. clena ZVis, zato odlocitev o tem ni upravna stvar oziroma druga javnopravna zadeva.

Sklep nº I Up 1351/2005 of Upravni oddelek, February 28, 2007

Kulturnovarstveni pogoji so upravni akt, ki ga izda organizacija z javnimi pooblastili. Zanj veljajo dolocbe ZUP, tudi dolocba 13. clena, to je pravica do pritožbe, ker z zakonom ta pravica ni izkljucena. Ker je v tem primeru upravni spor zacet zoper prvostopni akt, je pravilna odlocitev prvostopnega sodišca, ko je tožbo zavrglo.

Sklep nº I Up 146/2007 of Upravni oddelek, February 28, 2007

Ker je postopek, v katerem naj bi prišlo do zatrjevane kršitve ustavne pravice, že koncan, je pravilno stališce sodišca prve stopnje, da te kršitve ni vec mogoce preprecevati. Zato je prenehala tudi pravovarstvena potreba in pravni interes za tožbo.

Sodba nº X Ips 826/2006 of Upravni oddelek, February 28, 2007

V upravnem postopku se lahko ugotavlja le nicnost upravnega akta – upravne odlocbe, ne pa tudi drugih aktov. Porocilo NOO šteje za upravni akt le, ce je bila za v njem obravnavano osebo najprej izdana kazenska sodba; v drugih primerih pa je treba tako porocilo obravnavati kot kazensko sodbo in ga je mogoce izpodbijati le v kazenskem postopku.

February 26, 2007

Sklep nº Cpg 5/2006 of Gospodarski oddelek, February 26, 2007

Uredba Sveta (ES) št. 44/2001 z dne 22.12.2000 o pristojnosti in priznanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah kot pogoja za priznanje sodne odločbe, izdane v eni državi članici, v drugi državi članici ne zahteva vzajemnosti.

February 22, 2007

Sklep nº I R 23/2007 of Civilni oddelek, February 22, 2007

Nezadovoljstvo ene od strank v postopku z odlocitvijo sodišca ne more biti podlaga za utemeljevanje suma o pristranskosti sojenja. Toženceva namigovanja torej ne morejo predstavljati utemeljene podlage za prenos pristojnosti.

Sklep nº II Ips 291/2005 of Civilni oddelek, February 22, 2007

Vrocevalcu gre nagrada vselej, ko je svoje delo opravil pravilno (v skladu z odredbo sodišca in v skladu s Pravilnikom o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati osebe za opravljanje vrocanja in o pravilih za njihovo delovanje). Pri tem ne more biti pomembno, ali je bila vrocitev tudi uspešna.

Sodba nº II Ips 185/2005 of Civilni oddelek, February 22, 2007

Vojaško urjenje samo po sebi sicer ne predstavlja tveganja, ki bi bilo vecje od obicajnega. Vendar je bil konkreten primer specificen. Vojaki so namrec izvajali nocno vajo na neosvetljenem pobocju in na prostoru, kjer je obstajala možnost padca 3 do 4 m globoko. Te okolišcine primera ter dejstvo, da tožnik ni bil poklicni vojak, utemeljujejo pravilnost ugotovitve, da je šlo za nevarno dejavnost.

Sodba nº II Ips 823/2006 of Civilni oddelek, February 22, 2007

Revizija napacno razume dolocbo 131. clena ZZZDR, da starši preživljajo otroke v okviru svojega gospodinjstva, razen, ce je to v nasprotju s koristjo otroka. Nanaša se namrec predvsem na mladoletne otroke. Odlocitev polnoletnega otroka, ki se želi osamosvojiti in se zato odloci živeti loceno od staršev, pa je tako pomemben razlog, da lahko zahteva od njih ob nadaljevanju rednega študija preživljanje v denarju. Celo kadar starši niso krivi za otrokov odhod iz skupnega gospodinjstva, so dolžni ...

Sklep nº II Ips 749/2005 of Civilni oddelek, February 22, 2007

Namestitev ograje na zacetku služnostne poti pomeni izvrševanje lastninskih upravicenj služnostnega zavezanca, ki pa je omejeno z nacinom in obsegom izvrševanja služnosti. Ker pa se mora služnost izvrševati na najmanj obremenjujoc nacin (219. clen SPZ), motenje posesti služnosti zato ni podano, ce lastnik služnostnemu upravicencu izroci kljuc vrat, namešcenih v ograji.

Sklep nº II Ips 724/2005 of Civilni oddelek, February 22, 2007

Ce revizijo vloži pooblašcenec stranke, ki je prenehala obstajati, in ki je brez pravnega naslednika, kar pomeni, da se te pomanjkljivosti ne da odpraviti, nastane položaj, ko je revizijo vložila oseba, ki nima te pravice. Taka revizija je nedovoljena.

Sodba nº in sklep II Ips 187/2005 in II Ips 188/2005 of Civilni oddelek, February 22, 2007

Prvostopenjsko sodišce oje pri odlocanju o štirih vrstah nepremoženjske škode v zvezi z vsako odškodninsko postavko v razlogih sodbe povzelo dejanske ugotovitve sodnega izvedenca in temu dodalo povzetek tožnikove izpovedi. Pri nobeni odškodninski postavki ni nobenega od navedenih dokazov ocenilo, napravilo ni nikakršne dokazne ocene vseh dokazov in ni pojasnilo, katero dejstvo šteje za dokazane. Ob dolocenih razlikah med izvedenskim mnenjem in tožnikovo izpovedjo glede vseh vrst nepremoženjsk...

Sklep nº II Ips 294/2005, enako tudi II Ips 299/2005 of Civilni oddelek, February 22, 2007

Navedba ene same vrednosti spora za dva tožbena zahtevka z razlicno podlago pomeni nediferencirano navedbo o vrednosti spora, ki ne zadostuje za dovoljenost revizije. Revizijskemu sodišcu ni dovoljeno ugibanje, ali je s tako navedbo ocenjen le eden ali le drugi tožbeni zahtevek ali oba skupaj in koliko v tem primeru odpade na vsakega od uveljavljenih zahtevkov, saj bi zaradi arbitrarnosti eno ali drugo stranko lahko spravilo v neenakopraven položaj. To pa pomeni, da ima navedba ene same vredn...

Sodba nº in sklep II Ips 240/2005 of Civilni oddelek, February 22, 2007

Navedba samo ene ocene vrednosti spornega predmeta za vec tožbenih zahtevkov z razlicno podlago pomeni nediferencirano navedbo o vrednosti spornega predmeta. Taka navedba ne zadostuje za dovoljenost revizije.

Sodba nº in sklep II Ips 783/2005 of Civilni oddelek, February 22, 2007

Pri nerazdelni obveznosti lahko upnik v skladu s prvim odstavkom 414. clena ZOR zahteva placilo cele obveznosti od prvega ali drugega solidarnega dolžnika ali od obeh hkrati. Gre za njegovo pravico izbire. Ce je s sodbo naloženo placilo le enemu od njiju, ta nima pravno varovanega interesa za pritožbeno ali revizijsko izpodbijanje drugega dela sodne odlocbe o zavrnitvi tožbenega zahtevka proti drugemu solidarnemu tožencu. Njegov položaj je enak, kot ce bi tožnik tožbo v skladu s svojo pravico...

Sodba nº in sklep II Ips 499/2005 of Civilni oddelek, February 22, 2007

Glede na to, da je tožnik vozil po javni cesti in med prehitevanjem stojecih tovornjakov v temi trcil v neosvetljen tožencev traktor, ustavljen na sredini ceste, ne more biti govora o deljeni odgovornosti.

Sodba nº II Ips 16/2007 of Civilni oddelek, February 22, 2007

Presoja pravnega standarda nepreskrbljenosti razvezanega zakonca, ki predstavlja predpostavko za upravicenje do preživnine, nujno zajema tudi upoštevanje minimalne socialne varnosti oziroma preskrbljenosti zakonca v bodoce, pri cemer takšna bodoca nepreskrbljenost predstavlja podlago prisoji tako imenovane simbolicne preživnine. Bodoci tožnicin premoženjski položaj je negotov, zaradi cesar je podlaga za prisojo simbolicne preživnine v celoti podana.

Sodba nº II Ips 280/2005 of Civilni oddelek, February 22, 2007

Tožnik, ki nosi dokazno breme za predpostavke zakonite predkupne pravice, ni niti zatrjeval kakega dejstva, ki bi substanciralo njegovo (pravno) stališce, da je garaža "pomožen stanovanjski prostor, ki sodi k stanovanju oziroma je njegov sestavni del" - npr., da je bila že od vsega zacetka predvidena kot pomožni prostor njegovega stanovanja, da ima v vecstanovanjski hiši, v kateri je njegovo stanovanje, vsako stanovanje svojo garažo, da je najemnik stanovanja in garaže na podlagi iste najemne...

Sodba nº II Ips 452/2006 of Civilni oddelek, February 22, 2007

Izpodbijana sodba in sodba prve stopnje res nimata razlogov o zamudnih obrestih. To pa preprosto zato, ker o tem postranskem zahtevku sodišce sploh ni odlocilo (zaradi cesar je tožnica tudi predlagala izdajo dopolnilne sodbe).

Sodba nº II Ips 789/2005 of Civilni oddelek, February 22, 2007

Ob ugotovitvi, da tožnik sredstva za zašcito sluha ni uporabljal, ker sicer ne bi slišal ustnih povelj, je povsem nepomembno, ali je taka sredstva imel na razpolago. Tudi ce jih je imel pri sebi, jih pac ni bil dolžan (celo ni smel) uporabiti. Zato mu ni mogoce ocitati prispevka k nastanku škode (obojestranski akusticni okviri notranjih ušes).

Sodba nº II Ips 286/2005 of Civilni oddelek, February 22, 2007

Presoja višine odškodnine za nepremoženjsko škodo.

Sodba nº II Ips 156/2005 of Civilni oddelek, February 22, 2007

V splošnih pogojih je bila za primer neodplacevanja posojila dolocena takojšnja zapadlost neplacanega dolga in pobot z odkupno vrednostjo zavarovanja. V skladu s to dolocbo splošnih pogojev je ravnala zavarovalnica, ko je v februarju oziroma marcu 1947 stornirala vsa tri zavarovanja. S tem je že prišlo do prenehanja zavarovalnih razmerij iz obravnavanih življenjskih polic.

Sodba nº II Ips 276/2005 of Civilni oddelek, February 22, 2007

Tožnikova odlocitev, da bo sam odpravil pomanjkljivosti stroja (pri cemer ni predhodno zahteval, da to stori vzdrževalec, zahteval pa tudi ni drugega razpoložljivega vilicarja, ceprav bi bilo to obicajno) izkljucuje protipravnost v sferi tožnikovega delodajalca v zvezi s škodo, ki je tožniku nastala pri popravilu.

Sodba nº II Ips 298/2005 of Civilni oddelek, February 22, 2007

Odmera zadošcenja za posledice azbestoze.

Sklep nº I R 24/2007 of Civilni oddelek, February 22, 2007

Svaštveno razmerje med stranko in sodnikom samo pri sebi ne utemeljuje razumnega dvoma v nepristranskost ostalih sodnikov istega sodišca, zato ni razlog za prenos pristojnosti na drugo sodišce.

Sklep nº I R 15/2007 of Civilni oddelek, February 22, 2007

Ena od strank je sodnik krajevno pristojnega sodišca, zato je predlog za delegacijo utemeljen.

Sodba nº II Ips 287/2005 of Civilni oddelek, February 22, 2007

Temeljni naceli pri odmeri denarnega zadošcenja sta nacelo individualizacije višine odškodnine in nacelo njene objektivne pogojenosti.

Sklep nº II Ips 758/2005 of Civilni oddelek, February 22, 2007

V 47. clenu ZZad, kjer je urejeno prenehanje zadrug, ni predvideno prenehanje zadruge po skrajšanem postopku, to je z izbrisom zadruge iz sodnega registra brez likvidacije. Ker takšna možnost ni predvidena niti v nobenem drugem zakonu, dolocbe tretjega poglavja ZFPPod za zadruge ne veljajo.

Sklep nº I Up 1695/2006 of Upravni oddelek, February 22, 2007

Ce vloga ni primerna za obravnavo in je vložnik kljub pozivu k dopolnitvi in opozorilu na zavrženje ne dopolni, jo sodišce zavrže.

Sodba nº I Up 144/2007 of Upravni oddelek, February 22, 2007

Sodišce prve stopnje je po mnenju pritožbenega sodišca zmotno presodilo listine in je po presoji pritožbenega sodišca na popolno in pravilno ugotovljeno dejansko stanje s strani tožene stranke, ki ga samo, kljub dolocbi 3. odstavka 39. clena ZAzil, ni dopolnjevalo, pa bi glede na to dolocbo, kolikor je menilo, da ga tožena stranka ni ugotovila pravilno in popolno, moralo, zmotno uporabilo materialno pravo - ZAzil, zlasti dolocbe glede pogojev za priznanje azila oziroma subsidiarne zašcite.

Sklep nº I Up 244/2007 of Upravni oddelek, February 22, 2007

Ker je bilo o prošnji za azil že pravnomocno odloceno, omejitev gibanja pa velja le do pravnomocne odlocbe, tožnik nima vec pravnega interesa za pritožbo.

Sklep nº I Up 174/2004 of Upravni oddelek, February 22, 2007

Ce je v zakonu doloceno, da odloca en organ s poprejšnjim soglasjem drugega organa, se izda odlocba po tem, ko da drugi organ soglasje. Ker je z ZIS predpisana pridobitev soglasja lokalne skupnosti o opravljanju igralniške dejavnosti na njenem obmocju pred dodelitvijo koncesije, zavrnitev soglasja lokalne skupnosti ni samostojni akt, ki bi ga bilo mogoce izpodbijati v upravnem sporu.

Sklep nº I Up 1794/2006 of Upravni oddelek, February 22, 2007

Tožnik ni izkazal, da bi mu bila s placilom takse obcutno zmanjšana sredstva, s katerimi se preživlja, zato predlogu za oprostitev placila sodne takse utemeljeno ni bilo ugodeno.

Sklep nº I Up 1193/2004 of Upravni oddelek, February 22, 2007

Sklep, s katerim obcina odloci, da na javni dražbi proda stavbno zemljišce ni upravni akt, ampak je akt poslovanja obcine, s katerim obcina razpolaga s svojim premoženjem.

Sklep nº IV Ips 13/2007 of Kazenski oddelek, February 22, 2007

Od odprave zahteve za sodno varstvo kot izrednega pravnega sredstva, ki ga je lahko vložil kaznovani, je v postopkih o prekrških edino izredno pravno sredstvo, o katerem odloča Vrhovno sodišče, zahteva za varstvo zakonitosti, za vložitev katere je upravičen zgolj državni tožilec.

Sodba nº IV Ips 2/2007 of Kazenski oddelek, February 22, 2007

Podana je absolutna bistvena kršitev določb postopka o prekršku (11. točka 186. člena ZP), ker izrek odločbe nasprotuje razlogom, če sodišče v izreku ne odloči o stroških postopka, ki so nastali v zvezi s pritožbo, v obrazložitvi odločbe pa navede razloge, iz katerih bi bilo mogoče sklepati, da je obdolženčevo zahtevo za povrnitev stroškov zavrnilo.

February 21, 2007

Sklep nº I Up 557/2004 of Upravni oddelek, February 21, 2007

Po 2. odstavku 4. clena ZUS upravni spor ni dopusten in je treba tožbo zavreci, ce se ugotovi, da je tožnik imel možnost vložiti pritožbo zoper upravni akt, pa pritožbe ni vložil ali jo je vložil prepozno.

Sodba nº X Ips 239/2007 of Upravni oddelek, February 21, 2007

Ni pogojev za dodelitev nujne brezplacne pomoci - ce ni izkazano, da bi zaradi odlocanja o prošnji za brezplacno pravno pomoc ali zaradi postopka za sestavo in vložitev prošnje prosilec zamudil rok za kakšno pravno dejanje ali bi zaradi tega izgubil pravico opraviti to dejanje (36. clen ZBPP).

Sklep nº I Up 1266/2006 of Upravni oddelek, February 21, 2007

Ce je pravica do odmere sodne takse zastarala, se sodna taksa ne odmeri.

Sklep nº I Up 1718/2006 of Upravni oddelek, February 21, 2007

Ce ima stranka v upravnem postopku pooblašcenca, se vrocajo odlocbe, sklepi in drugi dokumenti pooblašcencu, od vrocitve pooblašcencu tece zakonski rok za vložitev tožbe.

Sklep nº I Up 1664/2006 of Upravni oddelek, February 21, 2007

Ko gre za prepozno vloženo tožbo, je subjektivni rok za vložitev predloga za vrnitev v prejšnje stanje, zacel teci najkasneje z dnem, ko je bil vrocen sklep sodišca o zavrženju prepozne tožbe.

Sklep nº I Up 1298/2006 of Upravni oddelek, February 21, 2007

Za opravljanje procesnih dejanj v upravnem sporu zadošca pooblastilo, ki se nahaja v upravnih spisih, ce je brez omejitev.

February 20, 2007

Sklep nº Cpg 2/2006 of Gospodarski oddelek, February 20, 2007

Ce je (slovensko) sodišce priznalo tujo sodno odlocbo pred 1.5.2004, se preizkus, ali so bili podani pogoji za njeno priznanje, opravi po dolocbah ZMZPP in ne po dolocbah Uredbe.

Sklep nº III Ips 17/2007 of Gospodarski oddelek, February 20, 2007

Ker je predmet obravnavane zadeve izbrisna tožba, se kot vrednost spornega predmeta šteje tista vrednost spornega predmeta, ki jo je tožeča stranka navedla v tožbi (2. odstavek 44. člena ZPP).

Sklep nº III Ips 51/2005 of Gospodarski oddelek, February 20, 2007

Uveljavljanje terjatve v pobot ni ne tožba ne nasprotna tožba in tudi ne vmesna ugotovitvena tožba. Je svojevrsten (nasprotnikov) zahtevek namenjen obrambnim (defenzivnim) ciljem. Kot tak predstavlja pravno varstvo posebne oblike. Gre za uveljavljanje procesualnega zahtevka tožene stranke: le-ta trdi, da ima terjatev, ki naj se ugotovi in uporabi za pobot, s tem pa tudi za zavrnitev tožbenega zahtevka. ZPP torej ne pozna tožbe, s katero bi se zahtevalo pobotanje terjatev. Pozna le pobotni ugo...

Sklep nº III R 1/2007 of Gospodarski oddelek, February 20, 2007

Drugo stvarno pristojno sodišče se ne more določiti zato, ker je stranka nezadovoljna z odločanjem doslej pristojnega sodišča. Če je stranka nezadovoljna z odločitvijo, lahko doseže odpravo zatrjevane napake v postopku s pravnimi sredstvi.

Sklep nº III R 3/2007 of Gospodarski oddelek, February 20, 2007

Domnevna pristranskost sodnika v nekem drugem postopku (ki s tekočim postopkom ni povezan), subsidiarni kazenski pregon zoper tega sodnika in domnevno pristransko ugotovljeno stanje v tekočem postopku niso razlogi za določitev drugega stvarno pristojnega sodišča.

Sklep nº III Ips 124/2006 of Gospodarski oddelek, February 20, 2007

Katere pritožbene navedbe je razumeti kot navedbe odločilnega pomena (1. odstavek 360. člena ZPP), je razvidno iz dosedanje sodne prakse Ustavnega sodišča RS. To so tista naziranja, „ki so dovolj argumentirana, ki niso očitno neutemeljena in ki za odločitev v zadevi po razumni presoji sodišča niso nerelevantna“ (navedek je iz odločbe Ustavnega sodišča z opr. št. Up-373/97; vsebinsko enako tudi odločbi z opr. št. Up-476/03 in Up 130/04). O potrebni dolžini odločbe instančnega sodišča se je Ust...

February 16, 2007

Sodba nº IV Ips 41/2006 of Kazenski oddelek, February 16, 2007

V postopku z zahtevo za sodno varstvo sodišče dejansko stanje presoja le v okviru navedb zahteve za sodno varstvo in ne po uradni dolžnosti.

February 15, 2007

Sklep nº I R 17/2007 of Civilni oddelek, February 15, 2007

Sorodstveno razmerje stranke v postopku in sodnika pristojnega sodišca lahko predstavlja "drug tehten razlog" v smislu dolocb 67. clena ZPP.

Sodba nº in sklep II Ips 245/2005 of Civilni oddelek, February 15, 2007

Zakon o pravdnem postopku glede dejstev in dokazov uveljavlja razpravno nacelo. Ce nobena od strank dolocenega dejstva ne zatrjuje, je sodišce praviloma dolžno šteti, da to dejstvo ne obstaja. To pa ne pomeni, da bi moral dolocena dejstva navajati ravno tožnik ali toženec. Dejanska substanca, ki jo predložita pravdni stranki, je celota, zato lahko sodišce ugodi tožbenemu zahtevku ne samo na podlagi dejstev, ki jih je navedel tožnik, ampak tudi na podlagi dejstev, ki jih je navedel toženec.

Sklep nº II Ips 536/2006 of Civilni oddelek, February 15, 2007

Revizijsko sodišce preizkusi izpodbijano odlocbo samo v tistem delu, v katerem se izpodbija z revizijo. Ne glede na navedeno omejitev preizkusa, pa ni nepomembno, kakšna je vsebina pravnomocne odlocbe v tistem delu, ki ni predmet revizijskega izpodbijanja. Sodna odlocba namrec predstavlja logicno celoto in zato tudi odlocitev o reviziji ne sme biti v logicnem nasprotju s tistim delom pravnomocne odlocbe, ki ni bil revizijsko izpodbijan.

Sodba nº II Ips 660/2005 of Civilni oddelek, February 15, 2007

Pravilen je pristop obeh sodišc, ko obravnavata casopisni clanek kot celoto in se ne ukvarjata zgolj s tistimi njegovimi deli, ki jih izpostavlja tožba. S tem v zvezi je bistven zakljucek, da se je toženi novinar v clanku analiticno osredotocil na dogajanje v zvezi s financnimi posli podjetja S., ravnanje policije (pri cemer je bila poudarjena vloga kriminalisticnega inšpektorja) pa je bilo predstavljeno v kontekstu avtorjeve teze o vpletenosti države v posle S. ter na podlagi informacij in d...

Sklep nº II Ips 748/2005 of Civilni oddelek, February 15, 2007

Po narocilu tožene stranke pred pravdo pridobljeno izvedensko mnenje, ki ga je tožena stranka ves cas postopka (obrazloženo) odklanjala, nima neposredne dokazne vrednosti in nanj ni mogoce opreti odlocitve o tožbenem zahtevku.

Sklep nº II Ips 430/2006 of Civilni oddelek, February 15, 2007

Predmet revizijskega izpodbijanja je v konkretnem primeru lahko le sklep pritožbenega sodišca, s katerim je bila zavržena (prepozna) toženceva pritožba. S tem v zvezi so irelevantne revidentove trditve o nepravilnostih, ki naj bi jih storilo sodišce prve stopnje ob izdaji zamudne sodbe.

Sklep nº II Ips 252/2005 of Civilni oddelek, February 15, 2007

Vzrocna povezanost škodljivega dejstva s škodo bi se predpostavljala le, ce bi škoda nastala zaradi nevarne dejavnosti.

Sklep nº II Ips 289/2005 of Civilni oddelek, February 15, 2007

S tem, ko tožena stranka ni opredelila vrednosti izpodbijanega dela pravnomočne sodbe, je naložila vrhovnemu sodišču, da oceni to vrednost. Tega pa revizijsko sodišče ne sme storiti.

Sodba nº I Up 173/2007 of Upravni oddelek, February 15, 2007

Istovetnost prosilca za azil je bistvenega pomena za nadaljevanje azilnega postopka in jo je v primeru, ko ta ne razpolaga z dokumenti, s katerimi bi lahko izkazal svojo identiteto, potrebno ugotavljati z drugimi dokaznimi sredstvi, ki jih omogocajo veljavni predpisi.

Sodba nº I Up 119/2007 of Upravni oddelek, February 15, 2007

Tudi pritožbeno sodišce meni, da se zgolj en fizicni napad, brez zdravstvenih posledic, in eno verbalno nadlegovanje ne more šteti kot preganjanje. Tudi pritožbeno sodišce pritrjuje toženi stranki, da zdravstveni razlogi ne morejo biti predmet azilnega postopka, saj le-te ne doloca ne Ženevska konvencija in ne dolocbe EKCP.

Sodba nº I Up 174/2007 of Upravni oddelek, February 15, 2007

Ker iz dejanskih okolišcin v katerih je bila prošnja vložena izhaja, da je bila vložena z namenom, da se prosilec izogne prisilni odstranitvi iz države, je podana okolišcina, ki se šteje za zlorabo oziroma zavajanje azilnega postopka.

Sklep nº I Up 47/2007 of Upravni oddelek, February 15, 2007

Z zakonom dolocenega roka za vložitev pritožbe ni mogoce podaljšati. Prvotožnica je imela v Republiki Sloveniji pooblašcenko za sprejemanje pisanj prav zato ker se trenutno nahaja v tujini, zato sklicevanje na odsotnost in pot pošte iz ZDA nista okolišcini, ki bi utemeljevali upravicenost predloga za vrnitev v prejšnje stanje.

Sklep nº I Up 190/2007 of Upravni oddelek, February 15, 2007

Odlocba Vlade RS o imenovanju na mesto državne tožilke ucinkuje že z dnem imenovanja, zato odložitev izvršitve te odlocbe po naravi stvari ni mogoca.

Sodba nº X Ips 213/2007 of Upravni oddelek, February 15, 2007

Tožnik ne izpolnjuje pogoja za odobritev brezplacne pravne pomoci (1. odstavek 19. clena ZBPP), ker premoženje, ki ga ima tožnik v lasti in posesti oziroma s katerim razpolaga, presega višino 20 minimalnih plac. V kolikor prosilec ne izpolnjuje enega izmed kumulativno predpisanih pogojev po ZBPP, izpolnjevanja ostalih (vsebinskih) pogojev po dolocbah ZBPP v postopku ni potrebno ugotavljati, ker to ne bi vplivalo na odlocitev.

Sodba nº I Up 74/2007 of Upravni oddelek, February 15, 2007

V pospešenem azilnem postopku ne gre za neposredno ugotavljanje pogojev za priznanje azila iz 2. in 3. odstavka 1. clena ZAzil, ker so za zavrnitev prošnje za azil kot ocitno neutemeljene pravno pomembna le dejstva in okolišcine, ki se nanašajo na kakšnega izmed razlogov, ki so taksativno navedeni v 2. odstavku 35. clena ZAzil.

Sodba nº I Up 107/2005 of Upravni oddelek, February 15, 2007

Obstoj mineralnih surovin ni ovira za vracanje zemljišca v naravi, ker so zemljišca, na katerih ali pod katerimi se nahajajo mineralne surovine, lahko v pravnem prometu.

Sklep nº I Up 236/2007 of Upravni oddelek, February 15, 2007

Po izteku 15-dnevnega roka vložena pritožba je prepozna.

Sklep nº IV Ips 11/2007 of Kazenski oddelek, February 15, 2007

Zahtevo za varstvo zakonitosti vloži državni tožilec po uradni dolžnosti ali na pobudo osebe, ki ima pravico do pritožbe zoper sodbo o prekršku sodišča prve stopnje.

Sodba nº IV Ips 13/2006 of Kazenski oddelek, February 15, 2007

Postopki o prekrških, ki do začetka uporabe novega zakona še niso bili pravnomočno končani, se dokončajo in izrečene sankcije izvršijo po dosedanjih predpisih, kar velja tudi za postopek z zahtevo za varstvo zakonitosti.

Sodba nº IV Ips 21/2006 of Kazenski oddelek, February 15, 2007

Ne glede na to, ali je prekrškovni organ v hitrem postopku kršil določbe postopka ali materialni zakon, to glede na naravo hitrega postopka ne more imeti za posledico ustavitve postopka o prekršku, ne da bi bil pred tem uveden redni postopek o prekršku; sodišče je dolžno ob odpravi odločbe prekrškovnega organa samo odločiti o prekršku.

Sodba nº IV Ips 1/2007 of Kazenski oddelek, February 15, 2007

Čeprav Zakon o prekrških ne vsebuje izrecne zahteve, da je potrebno v obrazložitvi sodbe navesti tudi razloge, zaradi katerih sodišče ni ugodilo posameznim predlogom strank, mora sodišče svojo odlo

February 14, 2007

Sklep nº I Up 171/2007 of Upravni oddelek, February 14, 2007

Inšpekcijsko ukrepanje v svojem osnovnem poslanstvu uveljavlja nacelo zakonitosti. To se uveljavlja z nadzorom, ki je v javnem interesu, prav tako pa je v javnem interesu tudi ucinkovitost tega nadzora, zato je zakon dolocil, da pritožba zoper odlocbo prve stopnje ne zadrži njene izvršitve, saj je s tem zagotovljena ucinkovitost inšpekcijskega nadzorstva, ki pa je v javnem interesu. Varstvo zakonitosti je tudi po presoji sorazmernosti med morebitno škodo, ki bi utegnila tožniku nastati, v pre...

Sodba nº X Ips 1416/2006 of Upravni oddelek, February 14, 2007

Tudi ce so izpolnjeni drugi formalni pogoji za uvedbo obnove denacionalizacijskega postopka, se ta ne dovoli, ce predlagatelj nima pravnega interesa za obnovo, to pa je tudi tedaj, ko si z odlocanjem v obnovljenem postopku ne more izboljšati položaja, ker so vrnjene nepremicnine že prešle v last tretjih oseb.

Sodba nº I Up 1473/2006 of Upravni oddelek, February 14, 2007

Ce je odlocba, na podlagi katere je bil izveden prehod lastninske pravice na državo, izdana na podlagi 7.a clena Zakona o nacionalizaciji zasebnih gospodarskih podjetij, ki ga dolocba 8. tocke 3. clena Zakona o denacionalizaciji izrecno izkljucuje iz obsega denacionalizacije, ni podlage za denacionalizacijo. V postopku denacionalizacije pa ni mogoce presojati zakonitosti odlocbe, na podlagi katere je bil izveden prehod lastninske pravice na državo.

Sodba nº X Ips 231/2007 of Upravni oddelek, February 14, 2007

Ce zadeva nima verjetnega izgleda na uspeh, se brezplacna pravna pomoc ne odobri.

Sodba nº I Up 1352/2006 of Upravni oddelek, February 14, 2007

Ce zahtevo za denacionalizacijo po pokojni upravicenki, izrecno v svojem imenu vloži svakinja pokojne upravicenke in ne sin ali mož pokojne upravicenke (dedica prvega dednega reda), pravno nasledstvo vlagateljice ni verjetno izkazano, kasnejša odobritev opravljenih pravnih dejanj s strani dedica prvega dednega reda, pa nima ucinka.

Sodba nº X Ips 1742/2006 of Upravni oddelek, February 14, 2007

Ce naj bo vloga za denacionalizacijo pravocasna, mora biti vložena najkasneje v 24 mesecih po uveljavitvi ZDen, to je do izteka 7.12.1993. Z zahtevo vloženo dne 1.6.2005 je vložnik ocitno zamudil materialni prekluzivni rok, zato je bila njegova zahteva pravilno zavržena.

Sodba nº I Up 401/2006 of Upravni oddelek, February 14, 2007

Razpolaganje s pravico uporabe na nepremicninah, nacionaliziranih po ZNNZ s strani prejšnjega lastnika, z namenom poplacila davka, ni mogoce šteti za prisilen odvzem pravice uporabe.

Sodba nº X Ips 37/2007 of Upravni oddelek, February 14, 2007

Kršitev dolocb upravnega postopka ni revizijski razlog po dolocbah ZUS-1.

Sodba nº I Up 877/2005 of Upravni oddelek, February 14, 2007

Napak v zapisu površin parcel v odlocbi o nacionalizaciji ni mogoce odpraviti v postopku denacionalizacije.

Sklep nº I Up 151/2007 of Upravni oddelek, February 14, 2007

Ker je bil postopek, v katerem naj bi prišlo do kršitve pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja, že koncan, je pravilno stališce prvostopnega sodišca, da kršitve te pravice ne more vec biti in ga zato tudi ni vec mogoce preprecevati. Dejanje, s katerim naj bi bila kršena obravnavana pravica, je namrec prenehalo. Smisel sodnega varstva, tudi po presoji pritožbenega sodišca, zoper še trajajoco kršitev te pravice v upravnem sporu pa je v tem, da se prepreci nadaljnje nepotrebno odlašanje ...

February 13, 2007

Sklep nº X Ips 343/2007 of Upravni oddelek, February 13, 2007

Ce revident umakne revizijo in predlog za izdajo zacasne odredbe, preden je revizijsko sodišce o tem odlocilo, se postopek ustavi.

Sodba nº III Ips 69/2005 of Gospodarski oddelek, February 13, 2007

ZOR je v 100. in 101. clenu dolocal, kako je treba razlagati nejasne pogodbene dolocbe. Vendar je bilo navedeni zakonski dolocbi treba uporabiti samo takrat, kadar nejasnosti ni bilo mogoce odpraviti z ugotovitvijo prave volje pogodbenih strank. V obravnavanem sporu pa je sodišce prve stopnje ugotavljalo pravo voljo pogodbenih strank, saj je na podlagi izvedenih dokazov in po njihovi presoji ugotovilo, kaj so pogodbene stranke hotele ob sklenitvi pogodbe. Tako je ugotovilo njihovo pravo voljo...

Sodba nº III Ips 70/2005 of Gospodarski oddelek, February 13, 2007

Po dolocbi prvega odstavka 361. clena ZOR zacne teci zastaranje prvi dan po dnevu, ko je imel upnik pravico terjati izpolnitev obveznosti. Glede na ugotovitev, da je bila izpolnitev placila tožene stranke tožeci z veljavnim 17. clenom pogodbe odložena do trenutka, ko bi tožeca stranka prodala apartmaje, je materialnopravno zmotna ocena, da je primeren trenutek za zacetek teka zastaranja en mesec od izvršenega tehnicnega pregleda. V tem primeru (ko ni ugotovljeno, da bi tožena stranka zgradila...

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners