Vrhovno Sodišče: Opinions issued on March 2007

March 29, 2007

Sklep nº II Ips 306/2005 of Civilni oddelek, March 29, 2007

Potek desetletnega zastaralnega roka iz prvega odstavka 379. clena ZOR ni taka sprememba dejanskega stanja, ki bi utemeljevala vložitev nove tožbe za dosego nove sodbe in z njo novega izvršilnega naslova glede terjatve, o kateri je bilo že pravnomocno odloceno, pa je zaradi neaktivnosti upnika njena prisilna izvršitev kljub najdaljšemu zastaralnemu roku zastarala. Kljub zastaranju judikatne terjatve gre še vedno za isto terjatev, ki še naprej obstaja, ceprav samo v naturalni obliki. Drugacno ...

Sodba nº in sklep II Ips 212/2006 of Civilni oddelek, March 29, 2007

Odlocila dejanska ugotovitev sodišc je, da na mestu, kjer je prišlo do trcenja med motoristom in srnjakom, ni pogostih, temvec le možnost posamicnih in nepredvidljivih prehodov divjadi preko tega dela ceste. Ce bi bilo dokazano drugace, potem bi prva toženka - lovska družina lahko odškodninsko odgovarjala na podlagi cetrtega odstavka 71. clena in 4. alineje tretjega odstavka 5. clena ZVGLD v zvezi s prvim odstavkom 154. clena ZOR. Za posamicen prehod divjadi cez cesto in v zvezi s tem nastalo...

Sklep nº I R 42/2007, enako tudi sklep I R 46/2007 of Civilni oddelek, March 29, 2007

Že glede na tožbene trditve se bodo v sporu za ugotovitev obsega zapušcine razkrivale okolišcine iz družinskega življenja strank. To lahko vzbudi dvom v nepristranskost pristojnega sodišca, kjer kot sodnica dela tudi toženka.

Sodba nº II Ips 260/2005 of Civilni oddelek, March 29, 2007

Neobstoj vzrocne zveze med tožencevim popravilom mostu v letu 1986 in v poplavi 8.9.1995 nastalo tožnikovo škodo je narekoval zavrnitev tožbenega zahtevka, saj to pomeni neobstoj enega od štirih kumulativno zahtevanih elementov za nastanek odškodninske terjatve.

Sodba nº II Ips 824/2005 of Civilni oddelek, March 29, 2007

Tožbeni zahtevek je oblikovan kot reivindikacijski zahtevek, torej kot da bi šlo za lastninsko tožbo po 37. clenu Zakona o temeljnih lastninskopravnih razmerjih (ZTLR; in ne po 92. clenu SPZ, kot uveljavlja revizija in na kar glede na 268. clen SPZ utemeljeno opozarja odgovor nanjo). Prej povzeta trditvena podlaga tožbe bi lahko utemeljevala le drugacen tožbeni zahtevek, torej tak, kot se uveljavlja pri izbrisni tožbi ali pri izpodbijanju sodne poravnave. To pomeni, da iz trditev v tožbi ne i...

Sklep nº II Ips 418/2005 of Civilni oddelek, March 29, 2007

Za varstvo posesti stvarne služnosti sta odlocilna obseg in vsebina te služnosti, kot se dejansko izvršujeta, ne pa pravica do stvarne služnosti.

Sklep nº II Ips 110/2007 of Civilni oddelek, March 29, 2007

Pritožbeno sodišce izpodbijanega sklepa o zavrženju tožbe sicer res ni moglo s sodbo spremeniti in tožbeni zahtevek zavrniti ter s tem namesto prvostopenjskega sodišca opraviti sojenje o utemeljenosti zahtevka (z drugimi besedami: izreci, da se tožbeni zahtevek zavrne). Kajti ce bi to storilo, bi tožnika prikrajšalo za pravico do ustne obravnave (ki jo v tem primeru, ko gre za spor zaradi izpodbijanja ocetovstva, zagotavlja prvi odstavek 412. clena ZPP - s tem ko izkljucuje uporabo dolocb o s...

Sodba nº II Ips 330/2005 of Civilni oddelek, March 29, 2007

Takrat, ko je tožena stranka prodajala stanovanja, tožnika nista bila solastnika parcele št. 226/1. Na tej nepremicnini je imel solastninsko pravico do 1/3 R.P., ki je tožnikoma vec kot tri leta po tem, ko je tožena stranka prodala zadnje stanovanje, prodal svoj delež in ga zemljiškoknjižno prenesel na tožnika. S prodajo stanovanj v casu med letoma 1991 in 1993 zato tožena stranka ni kršila prav nobene pravice tožnikov in tudi nobenega od njunih pravno zavarovanih interesov. Zato jima tudi šk...

Sklep nº II Ips 554/2006 of Civilni oddelek, March 29, 2007

Pritožbeno sodišce ima možnost, ne pa dolžnost upoštevati nepravocasno pritožbo. Tisto, kar v tej zvezi zakon predpisuje, je zgolj omejitev: sodišce ne sme upoštevati prepozne pritožbe, ce bi bile s tem prizadete pravice drugih oseb, ki se opirajo na izpodbijani sklep. To seveda ne pomeni tudi dolžnosti v obratni smeri: da bi sodišce moralo upoštevati nepravocasno pritožbo, ce s tem niso prizadete pravice drugih oseb, ki se opirajo na sklep.

Sodba nº II Ips 675/2005 of Civilni oddelek, March 29, 2007

Pravilno je materialno pravno izhodišče sodišča prve stopnje, da bi morala tožnica za uspeh z zahtevkom v obravnavanem primeru (kumulativno) dokazati, da ni kriva za tragično smrt svojega očeta, da je bil oporočitelj v času testiranja o tem zmotno prepričan in da je prav iz tega razloga napravil oporoko kakršno je.

Sklep nº II Ips 297/2005 of Civilni oddelek, March 29, 2007

Neupoštevno toženčevo sklicevanje na tožnikovo opustitev tistih dejanj, ki bi jih mogel opraviti tudi toženec in ki jih je sam zanemaril. V upravnem postopku je namreč tim. Intervencijski interes posameznika varovan celo s podelitvijo statusa stranke osebi, ki ga izkazuje.

Sodba nº IV Ips 8/2006 of Kazenski oddelek, March 29, 2007

ZVCP-1 kot kasnejši predpis ni utesnil razlogov, zaradi katerih se šteje, da je udeleženec v cestnem prometu odklonil preizkus alkoholiziranosti, saj tako kot ZVCP tudi ZVCP-1 razlikuje med primeri, ko obstajajo objektivni razlogi, zaradi katerih voznik kljub potrebni skrbnosti preizkusa alkoholiziranosti ne more opraviti (pravilno) in primeri, ko voznik preizkus odkloni (neposredno ali posredno s svojim ravnanjem).

Sodba nº IV Ips 31/2006 of Kazenski oddelek, March 29, 2007

Uveljavljanje razloga zmotne ugotovitve dejanskega stanja v postopku z zahtevo za varstvo zakonitosti ni dopustno.

Sodba nº IV Ips 3/2007 of Kazenski oddelek, March 29, 2007

S tem, ko prvi odstavek 235. člena ZVCP-1 določa, da o prekršku iz tega zakona odloča prekrškovni organ v hitrem postopku tudi, če je za prekršek poleg globe predpisana stranska sankcija največ pet kazenskih točk v cestnem prometu v določenem številu, kot lex specialis razmejuje pristojnost za odločanje o prekršku med prekrškovnimi organi in sodišči.

March 28, 2007

Sklep nº II Ips 283/2005 of Civilni oddelek, March 28, 2007

Sporna vprašanja, ki se lahko pojavijo ob ugovoru zoper sklep o izvršbi (55. clen ZIZ), je mogoce razcleniti na pravna in dejanska. O spornih vprašanjih pravne narave je izvršilno sodišce vedno pooblašceno odlocati, kar pa ne velja za sporna dejstva, glede katerih lahko dolžnik vloži tožbo na nedopustnost izvršbe.

Sodba nº II Ips 33/2005 of Civilni oddelek, March 28, 2007

Lastna menica je podobna zadolžnici in ni abstraktna, dokler ni (prvic) indosirana. To ima za posledico, da ima menicni zavezanec na razpolago vse ugovore, torej enako kot pri vsaki drugi obligacijski zavezi.

Sklep nº II Ips 605/2005 of Civilni oddelek, March 28, 2007

Stroški, katerih placila je lahko stranka oprošcena, v 168. clenu ZPP niso navedeni taksativno. Ustavno skladna je le takšna razlaga te dolocbe, da možnost oprostitve placila obsega tudi stroške za postavitev zacasnega zastopnika.

Sklep nº II IPs 221/2005 of Civilni oddelek, March 28, 2007

Dejstvo, da je izjavitelj podpisal zapisnik zapušcinske obravnave, v katerem je vsebovana izjava o odstopu oporocnega deleža, ne da bi ta zapisnik prebral, samo po sebi še ne utemeljuje stroge (brezpogojne) uporabe teorije izjave.

Sodba nº II Ips 18/2007 of Civilni oddelek, March 28, 2007

Samo dejstvo, da so dohodki enega od razvezanih zakoncev višji od dohodkov drugega zakonca, še ne utemeljuje preživninske podlage. Ob dejstvu, da se je toženka zmožna sama preskrbeti ter da ima poleg tega še stanovanje, preživninski temelj ni podan.

Sodba nº II Ips 583/2005 of Civilni oddelek, March 28, 2007

Presoja višine denarne odškodnine - poškodba golenice in celjustnice.

March 27, 2007

Sklep nº III Ips 163/2006 of Gospodarski oddelek, March 27, 2007

Prepozna pritožba ne učinkuje na izdano zamudno sodbo in ne vpliva na nastop pravnomočnosti. Konkretni postopek se ni pravnomočno končal z izpodbijanim sklepom sodišča druge stopnje, temveč prej, s potekom roka za pritožbo proti zamudni sodbi. Pogoj, ki ga določa prvi odstavek 384. člena ZPP za sklep sodišča druge stopnje (da se z njim postopek pravnomočno konča), torej ni izpolnjen. Ker ne gre za sodno odločbo, ki bi se lahko izpodbijala z revizijo, in ker tudi ne prideta v poštev izjemni iz...

Sklep nº III Ips 80/2006 of Gospodarski oddelek, March 27, 2007

Dovoljenost revizije ni posebej urejena za primer uveljavljanja več tožbenih zahtevkov v eni tožbi (182. člen ZPP), urejena pa je določitev stvarne pristojnosti sodišča za takšen primer. Dolgoletna sodna praksa Vrhovnega sodišča zato uporablja 41. člen ZPP tudi za odločitev, ali je revizija v zvezi s posameznim zahtevkom dovoljena ali ne. V gospodarskih sporih je torej dovoljena le, če vrednost spornega predmeta posameznega zahtevka presega 20.864,63 EUR.

Sklep nº III Ips 84/2005 of Gospodarski oddelek, March 27, 2007

O krajevni in s tem v sporu z mednarodnim elementom o mednarodni pristojnosti (slovenskega) sodišca je treba odlocati po predpisih, veljavnih v trenutku izdaje sklepa o pristojnosti.

Sklep nº III Ips 79/2005 of Gospodarski oddelek, March 27, 2007

Sodišče ne sme sprejeti v podlago odločbe nobenega dejstva, ki ga stranki nista zatrjevali. To velja tudi za splošno znana dejstva, s tem, da teh dejstev ni treba dokazovati, je pa strankam treba omogočiti, da se o njih izjavita. Stranki lahko namreč ugovarjata, da ne gre za splošno znano dejstvo ali pa da notorno dejstvo sploh ne obstaja.

Sodba nº III Ips 74/2006 of Gospodarski oddelek, March 27, 2007

Za obstoj odškodninske odgovornosti bi morale biti podane vse predpostavke, ki sta jih stranki sami opredelili v pogodbi. Šele če je odškodninska odgovornost podana po temelju, je mogoče preizkusiti, do kakšne višine odškodnine bi bila upravičena pogodbi zvesta stranka.

March 23, 2007

Sodba nº IV Ips 14/2007 of Kazenski oddelek, March 23, 2007

Četrti odstavek 66. člena ZP-1 izrecno določa, da se pritožbo zoper sodbo sodišča, s katero je bilo odločeno o zahtevi za sodno varstvo, obravnava po določbah pritožbenega postopka v rednem sodnem postopku. Zato je potrebno uporabljati določbo tretjega odstavka 161. člena ZP neposredno in je za odločanje o nedovoljeni pritožbi pristojno sodišče prve stopnje in ne prekrškovni organ.

March 22, 2007

Sklep nº I R 33/2007 of Civilni oddelek, March 22, 2007

Trije od tožencev, ki so materialni sosporniki, imajo enako kot ostali toženci prebivališce na obmocju Okrožnega sodišca v Kopru, kjer se je zgodil tudi škodni dogodek. Tožnik stanuje v Avstriji, tako da se na Okrožno sodišce v Ljubljani ne navezuje nobena relevantna okolišcina. Tako je ocitno, da se bo enotno za vseh devet tožencev postopek lažje opravil pred Okrožnim sodišcem v Kopru, zato je predlog za prenos pristojnosti utemeljen.

Sklep nº I R 40/2007 of Civilni oddelek, March 22, 2007

Predlog za delegacijo ni utemeljen, ker se razlog nanaša na zahtevek, ki je bil izlocen iz obravnavane zadeve, in se obravnava posebej v drugi pravdni zadevi.

Sklep nº I Up 332/2007 of Upravni oddelek, March 22, 2007

Ker pooblašcenec tožnikov zaradi neizpolnjevanja pogoja iz tretjega odstavka 87. clena ZPP (v postopku pred okrožnim, višjim in vrhovnim sodišcem je pooblašcenec lahko samo odvetnik ali druga oseba, ki je opravila pravniški državni izpit) ni smel zastopati tožnikov, tožniki pa glede na navedeno ob vložitvi pooblašcencevega predloga za vrnitev v prejšnje stanje niso še sami navedli utemeljenih okolišcin, zakaj so zamudili zakonski rok za tožbo, ceprav bi to morali ob sami vložitvi pooblašcence...

March 21, 2007

Sodba nº I Up 716/2005 of Upravni oddelek, March 21, 2007

Ce je v zahtevi za denacionalizacijo navedeno, kdo je upravicenec, zahtevi pa je priložena tudi listina o državljanstvu samo za to osebo, je zahteva glede upravicenca dolocno opredeljena in ni podlage za stališce, da bi prvostopni upravni organ moral vložnika zahteve pozvati k dopolnitvi oziroma, da se opredeli do tega, ali je upravicenec tudi oseba, na katero se nanaša listina o podržavljenju. Ceprav je zahtevi za denacionalizacijo priložena tudi listina o podržavljenju, ki se nanaša na oba ...

March 15, 2007

Sklep nº II Ips 835/2005 of Civilni oddelek, March 15, 2007

V premoženjskem sporu z nedenarnim zahtevkom se vrednost spornega predmeta presoja po razmerju med tožbenim zahtevkom in tistim njegovim delom, ki je sporen v revizijskem postopku, torej v deležu (izraženem v ulomku ali odstotkih) od ocenjene ali dolocene vrednosti spornega predmeta.

Sklep nº II Ips 310/2005, enako tudi sklep II Ips 227/2005 of Civilni oddelek, March 15, 2007

Ker tožnik ni navedel vrednosti spornega predmeta za vsakega od zahtevkov, ki imajo razlicno podlago, revizija ni dovoljena.

Sodba nº II Ips 811/2005 of Civilni oddelek, March 15, 2007

Nogomet kot športna igra sam po sebi ne more predstavljati nevarne dejavnosti in zato organizator te igre ne odgovarja po objektivnem nacelu.

Sklep nº II Ips 319/2005 of Civilni oddelek, March 15, 2007

Ker iz dolocbe 62. clena ZZZDR namen stroge oblicnosti ni jasno razviden, neupoštevanje predpisane oblike ne more imeti kake druge (milejše) sankcije kot nicnost.

Sklep nº I R 31/2007 of Civilni oddelek, March 15, 2007

Dejstvo, da je tožena stranka mož zapisnikarice na sodišcu ne predstavlja razloga za prenos pristojnosti.

Sodba nº in sklep II Ips 328/2005 of Civilni oddelek, March 15, 2007

Imetnika živali, ki je povzrocila škodo (t.j. tista, ki sta imela varstvo in nadzorstvo nad njo) sta bila tako druga toženka (ki je izvajala neposredno vodenje in nadzorstvo) kot tretji toženec (ki je imel nad njo posredno nadzorstvo). Ker pa nihce od njiju ni dokazal, da je prišlo do škode brez njene oziroma njegove krivde, oziroma sta krivdi enega in drugega celo ocitni (krivda druge toženke je v tem, da je kot jahalka s skromnimi izkušnjami privolila v nocno ježo izven ustaljenih jahalnih ...

Sodba nº II Ips 112/2007 of Civilni oddelek, March 15, 2007

Presoja višine odškodnine za strah.

Sodba nº II Ips 161/2007 of Civilni oddelek, March 15, 2007

Ker toženec ni stvarno pasivno legitimiran (s tožnikom ni v razmerju iz spornih posojilnih pogodb), je vprašanje, ali sta bili posojili vrnjeni, in kdo ju je vrnil, pravno nepomembno. Ocitana kršitev dolocb pravdnega postopka iz 14. tocke drugega odstavka 339. clena ZPP tako ni podana.

Sodba nº II Ips 196/2005 of Civilni oddelek, March 15, 2007

Razloge, iz katerih odgovorni urednik lahko zavrne objavo popravka, doloca 31. clen ZMed. Slabe kvalitete besedila med temi razlogi ni. Morebitno nejasnost ali celo konfuznost besedila je zato treba presojati z vidika prve, druge in šeste alineje 31. clena ZMed.

Sodba nº II Ips 267/2005 of Civilni oddelek, March 15, 2007

Tožnik je na položni, obicajni smucarski progi padel in se poškodoval. Odgovornosti za to ni mogoce naprtiti upravljavcu smucišca, saj ni opustil nobene obveznosti, ki mu jo nalaga ZVJS. Uporaba izhodišc ekonomske analize prava vrednotno ne bi bila upravicena.

Sklep nº Cp 3/2007 of Civilni oddelek, March 15, 2007

Vnaprejšnji instančni preizkus pravilnosti izbire prava, ki ga namerava sodišče uporabiti pri odločanju v okviru njegove pristojnosti, v stadiju postopka s pritožbo zoper sklep o prekinitvi postopka ni možen; pomenil bi namreč nedopusten poseg v zakonsko urejen sistem stopenjskega odločanja in pravice strank do zajamčenih pravnih sredstev.

Sklep nº I Up 505/2006 of Upravni oddelek, March 15, 2007

Ker je prizadeta stranka (investitor) umaknila pritožbo zoper izpodbijano sodbo, je moralo pritožbeno sodišce s sklepom ustaviti pritožbeni postopek. Ker sta tožnici umaknili tožbo (glej 1. odstavek 34. clena ZUS-1), je pritožbeno sodišce razveljavilo izpodbijano sodbo in sklep sodišca prve stopnje.

Sodba nº X Ips 1355/2004 of Upravni oddelek, March 15, 2007

Iz 18. clena Ustavnega zakona za izvedbo listine o samostojnosti in neodvisnosti RS izhaja, da RS zagotavlja v tem clenu navedenim uživalcem vojaških pokojnin s stalnim prebivališcem v Republiki Sloveniji varstvo njihovih pravic v obsegu in pod pogoji, ki so jih do uveljavitve tega zakona dolocali predpisi SFRJ. Tožnica pa nima in v casu razglasitve samostojnosti Republike Slovenije tudi ni imela stalnega prebivališca v Republiki Sloveniji, pa tudi tožnici je bil z odlocbo z dne 10.7.1965 v S...

Sklep nº X Ips 309/2007 of Upravni oddelek, March 15, 2007

Le ob izkazanih razlogih za izdajo zacasne odredbe iz 2. odstavka 32. clena ZUS-1 je mogoce izdati zacasno odredbo po 2. odstavku 84. clena ZUS-1.

Sodba nº I Up 274/2007 of Upravni oddelek, March 15, 2007

Pritožbeno sodišce meni, da je pritožba tožene stranke zoper izpodbijano sodbo (ugoditev tožbi tožnikov, odprava s tožbo izpodbijane odlocbe tožene stranke in vrnitev v ponoven postopek) utemeljena iz razlogov, navedenih v tej sodbi (pritožbenega sodišca). Sodišce prve stopnje je po mnenju pritožbenega sodišca zmotno presodilo listine in je po presoji pritožbenega sodišca na popolno in pravilno ugotovljeno dejansko stanje s strani tožene stranke, ki ga samo, kljub dolocbi 3. odstavka 39. clen...

March 14, 2007

Sodba nº I Up 975/2005 of Upravni oddelek, March 14, 2007

Sporazum o izlocitvi sredstev predstavlja sporazum o zavarovanju denacionalizacijskih zahtevkov za vracanje premoženja v procesu lastninskega preoblikovanja podjetij in ima enake ucinke kot pravnomocna zacasna odredba po 10. in 11. clenu oz. 15. clenu ZLPP. Ker pa ZLPP ob casu odlocanja upravnega organa ni vec veljal, bi ta lahko svojo odlocitev oprl le na ZZLPPO.

Sklep nº I Up 1066/2005 of Upravni oddelek, March 14, 2007

Ce je brez dovoljenj zgrajen objekt, katerega uporaba je investitorju prepovedana z ukrepom urbanisticnega inšpektorja, v upravnem izvršilnem postopku odstranjen, investitor nima vec pravnega interesa za tožbo, s katero izpodbija inšpekcijski ukrep prepovedi uporabe (odstranjenega - podrtega) objekta. Taka tožba se zavrže, s pritožbo pa ne more uspeti.

Sklep nº X Ips 1792/2006 of Upravni oddelek, March 14, 2007

Ce je sodišce prve stopnje s sodbo ugodilo tožnicini tožbi, odpravilo odlocbo tožene stranke in ji zadevo vrnilo v nov postopek, tožnica nima pravnega interesa za revizijo.

Sklep nº I Up 191/2006 of Upravni oddelek, March 14, 2007

Ce sodišce z enim aktom odloci o tožbi in o zahtevku za oprostitev placila sodnih taks (sodba in sklep), stranka placa le eno sodno takso, to je sodno takso za sodbo.

Sodba nº X Ips 189/2006 of Upravni oddelek, March 14, 2007

Ce niso navedeni revizijski razlogi, revizijsko sodišce po uradni dolžnosti preizkusi izpodbijano sodbo glede pravilne uporabe materialnega prava. Ce tožnica ni sodelovala v upravnem postopku kot stranka, nima pravnega interesa za tožbo. Ce zavezanec za placilo sodnih taks tudi po posebnem pozivu sodišca ne predloži dokazil po 13. clenu ZST, se njegov predlog za oprostitev placila sodnih taks zavrne.

Sklep nº I Up 190/2006 of Upravni oddelek, March 14, 2007

Ce stranka vloži ugovor zoper opomin oziroma nalog za placilo sodne takse, se ta šteje kot zahteva za izdajo odlocbe o odmeri sodne takse.

Sklep nº I Up 195/2007 of Upravni oddelek, March 14, 2007

Tožbo po tretjem odstavku 1. clena ZUS je potrebno vložiti v roku 30 dni, kot to doloca prvi odstavek 26. clena ZUS. Kadar se s tožbo izpodbija posamicno dejanje, s katerim naj bi bilo poseženo v tožnikove ustavne pravice, pricne rok za vložitev tožbe teci takrat, ko je bilo posamicno dejanje storjeno (prvi odstavek 26. clena ZUS). Glede na to, da je tožnik za dejanje, ki ga šteje kot poseg v ustavne pravice, izvedel iz dopisa Upravne enote dne 10.1.2002, bi moral tožbo vložiti v roku 30 dni ...

Sklep nº I Up 59/2006 of Upravni oddelek, March 14, 2007

Ce v obrazložitvi sodbe ni razlogov o odlocilnih dejstvih glede zavrnitve zahtevka tožnika za povracilo stroškov postopka, je podana bistvena kršitev pravil postopka v upravnem sporu, zaradi katere je treba sodbo v izpodbijanem delu razveljaviti in zadevo vrniti prvostopnemu sodišcu, da opravi nov postopek.

Sklep nº I Up 670/2004 of Upravni oddelek, March 14, 2007

Glede na odlocbo Ustavnega sodišca RS U-I-68/04 z dne 6.4.2006 se tudi v upravnem sporu o zakonitosti akta, strankam priznavajo stroški postopka v skladu z dolocbami ZPP.

Sklep nº I Up 386/2004 of Upravni oddelek, March 14, 2007

Glede na odlocbo Ustavnega sodišca RS, št. U-I-68/04 z dne 6.4.2006, se tudi v upravnem sporu o zakonitosti upravnega akta strankam priznajo stroški postopka v skladu z ZPP.

Sodba nº I Up 1769/2006 of Upravni oddelek, March 14, 2007

Odškodnina za podržavljena zemljišca ni sedanja prometna ali tržna vrednost podržavljenih zemljišc temvec se doloci po metodologijah, ki jih za ugotavljanje vrednosti doloca ZDen in na njegovi podlagi izdani podzakonski predpisi.

Sklep nº I Up 316/2007 of Upravni oddelek, March 14, 2007

Z zacasno odredbo predlagana ureditev stanja mora biti v okviru zatrjevanega spornega razmerja.

Sklep nº I Up 315/2007 of Upravni oddelek, March 14, 2007

V upravnem sporu ne more biti stranka oseba, ki ni kot stranka ali stranski udeleženec sodelovala v upravnem postopku.

March 13, 2007

Sodba nº G 10/2004 of Gospodarski oddelek, March 13, 2007

Namen revizije, opravljene v skladu z MSR 240, je dati utemeljeno zagotovilo, da so računovodski izkazi kot celota brez bistveno napačnih navedb, kakršne povzročajo prevare ali napake. Ker mora pooblaščeni revizor kritično oceniti veljavnost pridobljenih revizijskih dokazov, pri čemer mora biti do njih nezaupljiv (pozoren mora biti na okoliščine, ki posamič ali skupaj nakazujejo možnost, da utegnejo računovodski izkazi vsebovati bistveno napačno navedbo), bi moral skladno z 42. in 46. členom ...

Sodba nº G 6/2006 of Gospodarski oddelek, March 13, 2007

Standardi revidiranja predstavljajo zapisana pravila stroke, ki jih je treba razlagati elastično in kot celoto, s tem, da jih je mogoče razlagati in razumeti na različne načine. Vendar to ne more pomeniti, da lahko v vsakem primeru obvelja več različnih razlag, saj bi takšno stališče v celoti izničilo njihov preskriptivni značaj. Na podlagi standardov bi ne bilo mogoče zahtevati določenega ravnanja, s čimer bi izgubili svoj smisel. Ker gre za pravila stroke, pa to tudi pomeni, da mora imeti p...

March 08, 2007

Sodba nº II Ips 807/2005 of Civilni oddelek, March 08, 2007

Tožnik sicer z revizijo uveljavlja procesne kršitve, vendar iz njihovega podrobnega povzetka jasno izhaja, da gre za nestrinjanje z dokazno oceno prvostopenjskega sodišca, ki ji je pritrdilo tudi drugostopenjsko sodišce. Gre torej za v preobleki procesnih kršitev uveljavljanje nepopolno in zmotno ugotovljenega dejanskega stanja, kar je v revizijski fazi postopka neupoštevno.

Sklep nº II Ips 280/2006 of Civilni oddelek, March 08, 2007

Ker sta v obravnavani zadevi dva tožnika, ki imata vsak svojo terjatev in uveljavljata vsak svoj tožbeni zahtevek, je za dovoljenost revizije odlocilna vrednost vsakega posameznega zahtevka.

Sodba nº II Ips 313/2005 of Civilni oddelek, March 08, 2007

Presoja višina odškodnine za nepremoženjsko škodo.

Sodba nº II Ips 314/2005 of Civilni oddelek, March 08, 2007

Podana je nesklepcnost tožbe, saj gre za popolno neskladje med trditveno podlago in tožbenim zahtevkom, ki bi se moral glasiti na zemljiškoknjižni izbris neveljavne vknjižbe zastavne pravice ter prepovedi odtujitve in obremenitve.

Sklep nº II Ips 671/2005 of Civilni oddelek, March 08, 2007

Skupnosti stanovalcev so bile po prvem odstavku 73. clena prej veljavnega ZSG pravne osebe in so takrat imele tudi pravdno sposobnost, vendar je ZSG na podlagi 1. tocke prvega odstavka 159. clena SZ prenehal veljati. Skupnosti stanovalcev so zato z 19.10.1991 izgubile lastnost pravne osebe.

Sklep nº I R 32/2007 of Civilni oddelek, March 08, 2007

Kadar gre za nepravdni postopek, naceloma ni podlage za prenos pristojnosti.

Sklep nº II Ips 279/2006 of Civilni oddelek, March 08, 2007

Pooblastilo za spremembo sodbe prve stopnje po 4. tocki 358. clena ZPP ima sodišce druge stopnje le tedaj, kadar spremenjeno odlocitev opre na dejansko stanje, kakršno je ugotovljeno v sodbi sodišca prve stopnje.

Sodba nº II Ips 324/2005 of Civilni oddelek, March 08, 2007

Presoja višine odškodnine zaradi azbestoze.

Sodba nº II Ips 303/2005 of Civilni oddelek, March 08, 2007

Presoja višine odškodnine za nepremoženjsko škodo.

Sodba nº II Ips 325/2005 of Civilni oddelek, March 08, 2007

Presoja višine odškodnine za nepremoženjsko škodo - zvin vratne hrbtenice.

Sodba nº II Ips 128/2007 of Civilni oddelek, March 08, 2007

Novelirani 81.a clena ZZZDR ima enako vsebino, kakršno je imel prejšnji 81. clen ZZZDR po razlagi sodne prakse, zato prisoja preživnine na podlagi posebne tožbe po 81.a clenu ZZZDR ne pomeni retroaktivne uporabe zakona.

Sodba nº II Ips 838/2005 of Civilni oddelek, March 08, 2007

V ugotovljenih konkretnih okolišcinah je samo pol metra široka guma omogocala, da so vojaki doskocili izven traku na zelo trdo podlago iz keramicnih plošcic. Doskok torej ni bil ustrezno zavarovan z blazinami ali kakim drugim ukrepom, zaradi te opustitve pa je podana toženkina krivdna odgovornost.

Sodba nº II Ips 289/2006 of Civilni oddelek, March 08, 2007

Odhod matere z bivšo JLA v drugo državo je takrat za petletno tožencevo hcerko pomenil trajnejšo prekinitev stikov z materjo, kar je bilo zanjo primerljivo z materino smrtjo. Zato je njen položaj v zvezi s stanovanjem, v katerem je dejansko živela, primerljiv s položajem otroka kot ožjega družinskega clana po smrti najemnika v smislu 56. clena SZ. Po materinem odhodu je v skladu s prvim odstavkom 56. clena SZ toženceva hci pridobila pravico skleniti najemno pogodbo s tožnico, njen zakoniti za...

Sklep nº II Ips 292/2005 of Civilni oddelek, March 08, 2007

Položaj stranke kot glavnega procesnega subjekta je treba locevati od položaja, ki ga ima kot dokazno sredstvo (257. clen ZPP). Kadar namerava sodišce izvesti dokaz z zaslišanjem strank, jih je treba na narok, ne glede na to, ali imajo pooblašcenca, vabiti osebno (261. clen ZPP).

Sodba nº II Ips 262/2005 of Civilni oddelek, March 08, 2007

Zastaranje lahko pretrga le nedvoumna izjava dolžnika, dana upniku, da pripozna dolg.

Sodba nº IV Ips 7/2007 of Kazenski oddelek, March 08, 2007

Ker so vsi znaki prekrška določeni v ZVCP-1, morebitna sprememba Pravilnika o meroslovnih zahtevah za merilnike hitrosti v cestnem prometu, tudi če je milejša za storilca, ker bi bilo ob uporabi spremenjenega predpisa ugotovljeno zanj ugodnejše dejansko stanje in drugačna pravna kvalifikacija prekrška, ne pomeni spremembe predpisa, ki določa prekršek, v smislu določbe drugega odstavka 2. člena ZP-1.

March 02, 2007

Sklep nº I R 14/2007 of Civilni oddelek, March 02, 2007

Razlogi, ki jih navajata predlagatelja, ne utemeljujejo prenosa pristojnosti po 67. clenu ZPP niti iz razloga lažje izvedbe postopka niti zaradi drugih tehtnih razlogov. Iz predloga je razvidno, da sta stranki nezadovoljni predvsem z dolgotrajnostjo postopka.

March 01, 2007

Sodba nº II Ips 943/2006 of Civilni oddelek, March 01, 2007

Pravilo prvega odstavka 410. clena ZPP je zaradi življenjske obcutljivosti vsebinsko prožno (odprto). Sodišcu omogoca, da se z vso oblastno avtoriteto prilagaja konkretnemu življenjskemu (družinskemu)položaju, ne da bi ga pri tem ovirala procesna pravila s svojo siceršnjo striktnostjo.

Sklep nº II Ips 229/2005 of Civilni oddelek, March 01, 2007

Tožniki so materialni sosporniki. Obveznost tožene stranke je deljiva. Ker terjatev nobenega izmed tožnikov ne presega revizijskega praga, revizija tožene stranke ni dovoljena.

Sklep nº II Ips 145/2005 of Civilni oddelek, March 01, 2007

Toženca sta navadna sospornika, zato bi moral tožnik navesti vrednost spornega predmeta za zahtevek, ki se nanaša na vsakega toženca posebej.

Sklep nº I R 22/2007 of Civilni oddelek, March 01, 2007

Delegacija iz razlogov smotrnosti ni sredstvo za odpravo morebitnih nepravilnosti pri delu sodišca.

Sodba nº II Ips 217/2005 of Civilni oddelek, March 01, 2007

Presoja obstoja napake volje pri sklenitvi sodne poravnave.

Sodba nº II Ips 111/2005 of Civilni oddelek, March 01, 2007

Od pojma bodoce škode je treba lociti novo škodo, za katero je znacilno, da ne nastopi kot reden tek dogodkov oziroma kot redno in pricakovano obnašanje poškodovanega dela telesa zaradi prvotno nastale poškodbe, ampak gre, z vidika medicinske znanosti, za nepredvidljiv razvoj bolezni oziroma zaplet, ki ga v casu sklenitve sporazuma med strankama ni bilo mogoce pricakovati.

Sklep nº II Ips 687/2005 of Civilni oddelek, March 01, 2007

Clen 181 ZPP ne nudi podlage za tožbo, naj se ugotovi obstoj izvenzakonske skupnosti v zakljucenem, preteklem obdobju.

Sodba nº in sklep II Ips 160/2005 of Civilni oddelek, March 01, 2007

V obravnavani zadevi je moralo revizijsko sodišce presoditi, ali je dogovor o pogodbeni kazni veljaven, glede na to, da je zamuda, na katero se pogodbena kazen navezuje, odvisna tudi od okolišcin, na katere dolžnik ne more (v celoti) vplivati. Presodilo je, da je dogovor veljaven, ker ga v obravnavanem primeru ni mogoce obravnavati loceno od pravil o prodajni pogodbi in dolžnosti izpolniti obveznost ter pravil o jamcevanju za pravne napake.

Sodba nº I Up 263/2007 of Upravni oddelek, March 01, 2007

Ker je iz prošnje za azil razvidno, da prosilcu v njegovi izvorni državi ne grozi preganjanje, je tožena stranka ravnala pravilno, ko je prošnjo zavrnila v pospešenem postopku.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners