Vrhovno Sodišče: Opinions issued on April 2007

April 26, 2007

Sodba nº II Ips 257/2005 of Civilni oddelek, April 26, 2007

„Malomarnost“ v pomenu pravkar določbe 1012 ZOR je eden od konstitutivnih elementov porokovega ugovora oprostitve njegove obveznosti zaradi upnikove opustitve garancij (in ne morda „krivda“ v pomenu določbe prvega odstavka 154. člena ZOR kot eden izmed pogojev za deliktno obveznost).

Sklep nº II Ips 818/2006 of Civilni oddelek, April 26, 2007

Zavrženje revizije: vložena je proti sklepu, s katerim postopek še ni bil pravnomočno končan.

Sodba nº in sklep II Ips 312/2005 of Civilni oddelek, April 26, 2007

Odmera denarne odškodnine za nepremoženjsko škodo.

Sodba nº in sklep II Ips 665/2005 of Civilni oddelek, April 26, 2007

Pravilno je stališče revidenta, da je zahtevek a) pravočasno uveljavljal s tožbo in zato ni nastopilo zastaranje terjatve. Prenehanje pravice do sodnega varstva je glede sporne terjatve urejeno v Zakonu o kazenskem postopku – ZKP. Ob nastanku obveznosti je bil v veljavi ZKP/77 (Uradni list SFRJ, št. 4/77 – 3/90) in bi v skladu s 542. členom tega zakona triletni zastaralni rok res potekel pred vložitvijo tožbe 29.10.1996. Vendar pa je glede zastaranja sporne terjatve odločilno, da je pred nast...

Sodba nº in sklep II Ips 5/2006 of Civilni oddelek, April 26, 2007

Za dokazovanje (obstoja) preklica oporoke se uporabljajo enaka pravila kot za dokazovanje obstoja oporoke.

Sodba nº in sklep II Ips 374/2006 of Civilni oddelek, April 26, 2007

Če dokazni predlog ni substanciran, je že to zadosten razlog za njegovo zavrnitev. Informativnih dokazov sodišče ne le ni dolžno izvajati, temveč jih niti ne sme izvajati.

Sodba nº III Ips 92/2006 of Gospodarski oddelek, April 26, 2007

Protipravno ravna dolžnikov dolžnik, če krši prepoved izplačila terjatve, ki mu je bila izrečena z začasno odredbo. Če so podane še ostale predpostavke odškodninske odgovornosti, je dolžnikov dolžnik za takšno ravnanje lahko odškodninsko odgovoren.

April 25, 2007

Sklep nº X Ips 344/2007 of Upravni oddelek, April 25, 2007

Iz ureditve 84. člena ZUS-1 izhaja, da gre za ureditev razmerja med revizijo in izvršitvijo pravnomočne sodbe, zoper katero je vložena, ne pa za ureditev razmerja med revizijo in upravnim aktom (vplivom revizije na njegovo izvrševanje). Prav v tem je bistvena razlika med začasno odredbo po 84. členu ZUS-1 in začasno odredbo po 32. členu istega zakona. V primeru vložene revizije pa je izdaja začasne odredbe po 84. členu ZUS-1 možno zahtevati le ob pogojih, ko varstvo zahteva tisti revident, ki...

Sklep nº I Up 389/2007 of Upravni oddelek, April 25, 2007

Težko popravljiva škoda je zakonski pogoj za izdajo začasne odredbe, ki jo mora izkazati predlagatelj začasne odredbe.

Sodba nº X Ips 1046/2006 of Upravni oddelek, April 25, 2007

Zmotna presoja pravilnosti postopka izdaje izpodbijanega upravnega akta ni revizijski razlog v smislu določb 85. člena ZUS-1.

April 24, 2007

Sklep nº G 8/2004 of Gospodarski oddelek, April 24, 2007

Ker je bila predmetna tožba vložena dne 14.4.1994, kar je pred spremembo določb drugega in tretjega odstavka 282. člena ZZavar (dne 7.5.2004), so se proti odločbi tožene stranke lahko vložila samo tista pravna sredstva, ki jih je dopuščal stari zakon. Dopustnost tožbe kot procesna predpostavka se namreč presoja glede na okoliščine ob vložitvi tožbe. Takrat pa Zavarovalnica glede na izrecno določbo 1. točke 2. odstavka 282. člena ZZavar ni imela pravice do sodnega varstva proti odločbi, s kate...

Sklep nº III Ips 62/2006 of Gospodarski oddelek, April 24, 2007

S sklepom o nedopustitvi ali dopustitvi stranske intervencije se zgolj odloči, ali je lahko v pravdi udeležena oseba, ki zase trdi, da je upravičena do položaja stranskega intervenienta. To pa ni sklep, s katerim bi bil postopek pravnomočno končan (prvi odstavek 384. člena ZPP).

Sklep nº III Ips 179/2006 of Gospodarski oddelek, April 24, 2007

314. člen OZ dovoljuje pobotanje nezastarane terjatve z nasprotno terjatvijo, ki je bila v trenutku, ko je bila podana pobotna izjava, že zastarana. Predpostavka za pobotanje z zastarano nasprotno terjatvijo je, da nasprotna terjatev še ni bila zastarana takrat, ko so se stekli pogoji za pobot.

Sodba nº III Ips 151/2006 of Gospodarski oddelek, April 24, 2007

Če naročnik po razdrtju podjemne pogodbe ugovarja plačilu preostanka dogovorjenega plačila (629. člen ZOR), mora podjemnik postaviti trditve (in jih po potrebi dokazati), ne le glede preostanka dogovorjenega plačila, temveč tudi glede odtegljajev (to je stroškov, ki jih ni imel, pa bi jih bil moral imeti, zaslužka drugje in opuščenega zaslužka drugje). Če tega podjemnik ne stori, ni upravičen do preostanka dogovorjenega plačila.

Sklep nº III Ips 167/2006 of Gospodarski oddelek, April 24, 2007

V 41. členu ZPP je urejena določitev stvarne pristojnosti sodišča, če se v eni tožbi uveljavlja več tožbenih zahtevkov. Če imajo zahtevki v tožbi različno dejansko ali pravno podlago, se določi pristojnost sodišča po vrednosti vsakega posameznega zahtevka (2. odstavek 41. člena ZPP). Ta določba hkrati ureja vrednost spornega predmeta, saj je 41. člen ZPP uvrščen v poglavje z naslovom „Ugotovitev vrednosti spornega predmeta“ in vsebinsko dopolnjuje 39. člen kot temeljno določbo tega poglavja, ...

Sodba nº III Ips 177/2006 of Gospodarski oddelek, April 24, 2007

Če priča izpove neko dejstvo, ki doslej v postopku ni bilo zatrjevano, se to dejstvo ne upošteva, razen če ena od strank po končanem pričanju ne postavi ustrezne trditve.

Sklep nº in sodba G 16/2004 of Gospodarski oddelek, April 24, 2007

Pravila borze, ki kot splošni pogoji poslovanja na splošen in abstrakten način z učinkom za vse naslovnike urejajo opravljanje storitev v zvezi z vrednostnimi papirji na organiziranem trgu vrednostnih papirjev, saj določajo postopek in načela, ki jih je treba upoštevati pri trgovanju z vrednostnimi papirji, ki jih je sprejela uprava borze. Gre za pravila, ki jih je sprejel pristojen organ (uprava borze) in ki so bila pravilno objavljena (v Uradnem listu RS).

Sklep nº III Ips 34/2007 of Gospodarski oddelek, April 24, 2007

Ker tožeča stranka nima pravnega naslednika, se postopek nikoli ne bo mogel nadaljevati (primerjaj prvi odstavek 208. člena ZPP). Vložene revizije se nikoli ne bo moglo obravnavati, kar pa pomeni, da tožena stranka zanjo nima pravnega interesa.

April 18, 2007

Sklep nº II Ips 750/2006 of Civilni oddelek, April 18, 2007

V postopku urejanja stikov med starši in otroki revizija ni dovoljena.

Sklep nº II Ips 252/2006 of Civilni oddelek, April 18, 2007

Tožeca stranka je zahtevala placilo 128.089.352 dinarjev, veljavnih v letih 1986 do 1989, placljivo v protivrednosti v današnji valuti. Preracun pokaže, da ta znesek predstavlja 53,45 EUR. Revizija zato ni dovoljena.

Sklep nº II Ips 349/2005 of Civilni oddelek, April 18, 2007

Ker v izreku sodbe ni določeno, kako se denarna terjatev deli med upnike, velja pravilo o enakih delih. Pravilo, po katerem se pravica do revizije ugotavlja po vrednosti vsakega posameznega zahtevka, se namreč v primeru, ko se uveljavljajo zahtevki zoper več tožencev, po analogiji uporablja tudi za aktivno sosporništvo.

April 17, 2007

Sodba nº III Ips 81/2005 of Gospodarski oddelek, April 17, 2007

Revizijski postopek ni več tisti del pravdnega postopka, v katerem bi bilo mogoče izpodbijati posamezne dejanske ugotovitve kot sporne ob sklicevanju na dokazne listine, pričanja in podatke spisa. Ker obsežne revizijske trditve o zmotnih ugotovitvah nižjih sodišč, neupoštevanih dejstvih in napačnih ocenah pomenijo prav to, izpodbijanje ugotovljenega dejanskega stanja, ne pa morebiti pojasnjevanja zmotne uporabe zakonskega materialnega prava, revizijsko sodišče nanje ni odgovarjalo.

Sklep nº III Ips 110/2005 of Gospodarski oddelek, April 17, 2007

V stečajnem postopku morajo svoje terjatve prijaviti samo isti upniki, ki se poplačajo iz razdelitvene mase (iz 158. člena ZPPSL), to je iz tistega dela stečajne mase, ki je namenjen poplačilu upnikov, ki so v stečajnem postopku s prijavo terjatve uveljavljali sodno varstvo svoje pravice do poplačila. To pa so upniki denarnih terjatev (iz 112. člena ZPPSL), tudi pogojnih (iz 116. člena ZPPSL).

Sklep nº III R 9/2007 of Gospodarski oddelek, April 17, 2007

Ker je mati obeh tožencev bivša sodnica, ki jo pozna večina sodnikov Okrožnega sodišča v ..., je že to zadosten razlog za določitev drugega stvarno pristojnega sodišča. Gre za poseben primer, ko možnost nastanka dvoma v nepristranskost sodišča – ne da bi bilo treba ugotavljati izločitvene razloge za vsakega posameznega sodnika.

Sklep nº III Ips 24/2007 of Gospodarski oddelek, April 17, 2007

Kljub temu, da je okrožno sodišče v dokaznem sklepu z dne 23.10.2001 sklenilo zaslišati pričo, tega ni storilo, ne da bi pojasnilo razloge za svoje ravnanje. S tem je kršilo drugi odstavek 287. člena ZPP. Kljub temu, da je tožeča stranka že v pritožbi jasno grajala takšno opustitev izvedbe dokaza, in določno pojasnila, zakaj je zaslišanje prav te priče pomembno za izid postopka, na te pritožbene navedbe višje sodišče ni niti odgovorilo. S tem pa je kršilo določbo prvega odstavka 360. člena ZPP.

April 12, 2007

Sodba nº in sklep II Ips 103/2007 of Civilni oddelek, April 12, 2007

Ker se pri opredelitvi revizijsko sporne vrednosti upošteva le glavnica, ne pa tudi obresti kot stranska terjatev, tožnicina revizija proti zavrnitvi njene pritožbe ni dovoljena.

Sklep nº II Ips 809/2006 of Civilni oddelek, April 12, 2007

Tožeca stranka je s tožbo objektivno kumulirala tri tožbene zahtevke - primarni ugotovitveni in dajatveni zahtevek in podrejeni dajatveni zahtevek. Vsi zahtevki so nedenarni. Seštevek vrednosti vseh zahtevkov ne presega 4.172,92 EUR, zato revizija ni dovoljena.

Sklep nº I R 58/2007 of Civilni oddelek, April 12, 2007

Po drugem odstavku 62. clena ZIZ bi morebitni dogovor o krajevni pristojnosti izvršilno sodišce lahko upoštevalo samo, ce bi ga upnica uveljavljala in dolocno oznacila že v predlogu za izvršbo ali ce bi ga dolžnica uveljavljala že v ugovoru proti sklepu o izvršbi in dogovor tudi priložila.

Sklep nº I R 50/2007 of Civilni oddelek, April 12, 2007

Z dolgotrajnostjo postopka in pavšalnim zatrjevanjem o nekonkretiziranih vplivih nekih centrov moci in nekih posameznikov ni mogoce utemeljiti razumnega dvoma v nepristranskost sodišca.

Sklep nº I R 53/2007 of Civilni oddelek, April 12, 2007

Pravdni standard "drugih tehtnih razlogov" zajema razlicne okolišcine, ki niso v neposredni zvezi s samim sporom, ampak nanj lahko vplivajo od zunaj in zadevajo celotno sodišce. Mednje po oceni Vrhovnega sodišca spada tudi s strani predlagajocega sodišca zatrjevana okolišcina, da je tožnik zakonec uslužbenke Okrajnega sodišca v A., kjer je zaposlena kot strojepiska.

Sodba nº IV Ips 19/2007 of Kazenski oddelek, April 12, 2007

Če ravnanje, ki se očita obdolžencu, v določenem obdobju med storitvijo prekrška in pravnomočnostjo odločbe o prekršku ni bilo določeno kot prekršek, niti ni bila določena sankcija zanj, v tem obdobju takšno ravnanje ni predstavljalo prekrška.

Sodba nº IV Ips 24/2007 of Kazenski oddelek, April 12, 2007

Če udeleženec cestnega prometa odkloni strokovni pregled alkoholiziranosti (v takem primeru se šteje, da se strinja s prvotno ugotovitvijo stopnje alkohola v krvi) pride v poštev le kaznovanje zaradi alkoholiziranosti oziroma prekrška, ki temelji na rezultatih, dobljenih z alkotestom, in ne zaradi odklonitve strokovnega pregleda.

Sodba nº IV Ips 16/2007 of Kazenski oddelek, April 12, 2007

Institut prekrška neznatnega pomena je procesni institut. Kršitev zakona, uredbe vlade ali odloka samoupravne skupnosti, ki je določena kot prekršek in je zanjo predpisana sankcija, je prekršek, pa čeprav je njegov pomen neznaten, ker je storjen v okoliščinah, ki ga delajo posebno lahkega in ni nastala oziroma ne bo nastala škodljiva posledica. Dejstvo, da gre za prekršek neznatnega pomena, bi lahko vplivalo le na odločanje prekrškovnega organa, če bi obstajale posebne okoliščine, ki bi kazal...

April 11, 2007

Sklep nº X Ips 1095/2004 of Upravni oddelek, April 11, 2007

V obravnavani zadevi je bila s pravnomočno prvostopno sodbo odpravljena odločba tožene stranke zato ima tožena stranka – revident položaj organa, ki je po zakonu pristojen za odločanje, dolžnost ravnanja po pravnomočni sodni odločbi pa ne more predstavljati pravnega interesa za revizijo.

Sklep nº X Ips 299/2007 of Upravni oddelek, April 11, 2007

V obravnavani zadevi je bila s pravnomočno prvostopno sodbo odpravljena odločba tožene stranke zato ima tožena stranka – revident položaj organa, ki je po zakonu pristojen za odločanje, dolžnost ravnanja po pravnomočni sodni odločbi pa ne more predstavljati pravnega interesa za revizijo.

Sklep nº X Ips 244/2005 of Upravni oddelek, April 11, 2007

V obravnavani zadevi je bila s pravnomočno prvostopno sodbo odpravljena odločba tožene stranke. Tožena stranka, revident ima tako položaj organa, ki je po zakonu pristojen za odločanje, dolžnost ravnanja po pravnomočni sodni odločbi pa ne more predstavljati pravnega interesa za revizijo.

April 10, 2007

Sodba nº VIII Ips 448/2006 of Delovno-socialni oddelek, April 10, 2007

Ker je direktor tožene stranke vedel že v mesecu juliju, da bo tožnikovo delo nepotrebno, je bila v mesecu decembru odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga podana po preteku 30-dnevnega subjektivnega roka iz 5. odstavka 88. člena ZDR.

Sodba nº VIII Ips 474/2006 of Delovno-socialni oddelek, April 10, 2007

Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji je bila sprejeta še pred uveljavitvijo ZDR. Ker so v njej vsebovane določbe o disciplinski odgovornosti in sankcijah za disciplinsko odgovornost v nasprotju z določbami v ZDR, saj ima sedaj disciplinska odgovornost drugačen pomen, teh določb kolektivne pogodbe ni mogoče uporabljati pri ugotavljanju resnih in utemeljenih razlogov za odpoved pogodbe o zaposlitvi.

April 05, 2007

Sodba nº IV Ips 40/2006 of Kazenski oddelek, April 05, 2007

Določbe 1. člena ZJRM, da mora dejanje, ki naj pomeni prekršek zoper javni red in mir, povzročiti katero od posledic, kakršne so splošno predvidene v tej določbi, ne gre razlagati tako, da mora posledica (nemir, nerazpoloženje) vedno nastati pri širšem krogu ljudi, temveč lahko glede na njeno naravo zadošča, da nastane le pri posamezniku, to je oškodovancu.

April 03, 2007

Sklep nº in sodba in sklep III Ips 82/2005 of Gospodarski oddelek, April 03, 2007

S tem ko je bil akceptni nalog unovčen, je tožena stranka (prevzemnica naročila oziroma upnica) dosegla izpolnitev svoje (z akceptnim nalogom zavarovane) terjatve od tožeče stranke (naročiteljice oziroma dolžnice). Zato je pravno vzeto šlo za izpolnitev toženi stranki, ki je oseba, v korist katere je bilo izpodbijano pravno dejanje storjeno. Tožena stranka je namreč na podlagi uspešno unovčenega akceptnega naloga svojo terjatev poplačala v celoti, kar pomeni, da je na podlagi izpodbijanega de...

Sodba nº III Ips 67/2006 of Gospodarski oddelek, April 03, 2007

Solastninska pravica je izločitvena pravica v stečajnem postopku.

Sklep nº in sodba III Ips 106/2005 of Gospodarski oddelek, April 03, 2007

Z dolocbo 2. clena Pogodbe I sta se pogodbeni stranki najprej dogovorili, da mora tožena stranka kredit vracati postopoma, v 12 mesecih od crpanja posameznega zneska kredita ("vracilni rok je 12 mesecev od crpanja"). Nato pa sta na koncu iste pogodbene dolocbe dodali zapis "skrajni rok je 22.1.1993". Glede na to, da gre za okvirni kredit, ki ga je imela tožena stranka po pogodbi možnost crpati najkasneje do 24.1.1992, je treba navedeno pogodbeno dolocbo razlagati tako, da je skrajni rok 22.12...

Sklep nº III Ips 5/2006 of Gospodarski oddelek, April 03, 2007

Delničar nima niti posredno pravice do odločanja o veljavnosti prodajne pogodbe, ki jo je sklenila delniška družba.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners