Vrhovno Sodišče: Opinions issued on May 2007

May 31, 2007

Sklep nº II Ips 382/2005, enako tudi II Ips 321/2005 of Civilni oddelek, May 31, 2007

Ker je tožnik navedel za vse zahtevke le eno, nediferencirano vrednost, in ker tudi toženca temu nista ugovarjala, in nista zahtevala navedbe vrednosti ločeno za stvarnopravne zahtevke na eni strani in za obligacijski zahtevek na drugi strani, je položaj enak, kot če vrednost sploh ne bi bila navedena. Revizija zato ni dovoljena.

Sodba nº II Ips 374/2005 of Civilni oddelek, May 31, 2007

Neutemeljen je tožbeni zahtevek za izstavitev zemljiškoknjižne listine, če že kupoprodajna pogodba, ki jo je toženka podpisala in podpis overila, vsebuje zemljiškoknjižno dovolilo. Toženka je to pogodbeno obveznost izpolnila, zato je njena obveznost prenehala.

Sodba nº in sklep II Ips 427/2005 of Civilni oddelek, May 31, 2007

Zamaški na plastenkah za zdravju nevarno kemikalijo morajo zdržati padce z višine nekaj centimetrov – če ne, gre za tovarniško napako, ki predstavlja podlago za odškodninsko odgovornost po prvem odstavku 197. člena ZOR.

Sodba nº II Ips 397/2005 of Civilni oddelek, May 31, 2007

Odmera zadoščenja za telesne bolečine in strah (zvin vratne hrbtenice).

May 30, 2007

Sodba nº I Up 1641/2006 of Upravni oddelek, May 30, 2007

Določba 8. točke 3. člena ZDen izključuje 7.a člen ZNZGP iz pravne podlage za denacionalizacijo. Zato je bila zahteva tožeče stranke za denacionalizacijo utemeljeno in pravilno zavrnjena.

Sodba nº in sklep X Ips 1098/2006, enako tudi X Ips 1098/2006 of Upravni oddelek, May 30, 2007

Presoja pravilnosti postopka izdaje izpodbijanega upravnega akta ni revizijski razlog.

May 29, 2007

Sodba nº III Ips 128/2006 of Gospodarski oddelek, May 29, 2007

Davčni postopek inšpiciranja, v katerem je bilo ugotovljeno, da je tožeča stranka plačala premalo davka za leti 1994 in 1995 je tekel 58 mesecev namesto 4 mesece, kot je predvideno po ZUP. V tem času so se natekle zamudne obresti, ki so več kot dvakrat presegle glavnico. Znesek, če zamudne obresti presegajo znesek zamudnih obresti, ki bi natekle v 4 mesecih, tožeča stranka uveljavlja kot škodo, ki ji je nastala zaradi protipravnega ravnanja upravnih organov.

May 24, 2007

Sklep nº II Ips 400/2005 of Civilni oddelek, May 24, 2007

Tožnik je med pravdo spremenil tožbeni zahtevek tako, da je kapitalizirane obresti pripisal glavnici. Za presojo dovoljenosti revizije se tako kapitalizirane obresti ne upoštevajo.

Sklep nº II Ips 367/2005 of Civilni oddelek, May 24, 2007

Revizija, ki izpodbija le odločitev o obrestih, ni dovoljena.

Sodba nº II Ips 307/2007 of Civilni oddelek, May 24, 2007

Na odločitev o višini preživninske obveznosti ne morejo vplivati medsebojna ravnanja staršev glede plačevanja stroškov za telefon, elektriko in podobno.

Sklep nº II Ips 380/2006 of Civilni oddelek, May 24, 2007

Pravna prednica predlagateljev ni upravičenka do denacionalizacije sporne parcele, ker je bila kupoprodajna pogodba sklenjena izven časovne meje iz 3. in 4. člena ZDen, veljavne tudi za primere iz 5. člena ZDen.

Sodba nº II Ips 423/2005 of Civilni oddelek, May 24, 2007

Bistveni element predpogodbe je, da bo pozneje sklenjena druga, glavna pogodba. Le od volje strank je odvisno, ali bo kasneje uveljavljena sklenitev glavne pogodbe. V skladu s samo naravo predpogodbe je tudi, da strankama ne more nalagati izpolnitvenih ravnanj, ki so sicer predmet glavne pogodbe. Pogodbena razmerja je treba razlagati po njihovi vsebini in ne po tem, kako jih stranki imenujeta. Zato pogodbeno razmerje, katerega bistvena vsebina je plačilo kupnine in takojšnja izročitev stvari ...

Sodba nº II Ips 342/2005 of Civilni oddelek, May 24, 2007

Premagovanje pehotne ovire, 2,1 m visoke lesene pregrade, samo po sebi ni nevarna dejavnost. Ugotovljene tudi niso bile nobene take objektivne in dodatne okoliščine, ki bi omogočale drugačno stališče. Vse dejanske ugotovitve o dodatnih okoliščinah izvajanja vaje izvirajo iz ravnanja oziroma opustitev odgovorne osebe. Ugotavljanje kršitev pravil za izvajanje vaje zato utemeljujejo krivdno odgovornost.

May 23, 2007

Sodba nº I Up 1484/2005 of Upravni oddelek, May 23, 2007

S sporazumom, ki temelji na 68. členu ZDen ter 15. členu ZLPP, tožeča stranka ni dogovorila v kakšnem obsegu naj bi ji bilo podržavljeno premoženje vrnjeno, ampak v kakšnem obsegu bo varovan njen zahtevek, o katerem se bo odločalo v postopku denacionalizacije. Zato upravni organ ni imel pravne podlage, da bi omenjeni sporazum upošteval kot poravnavo v smislu 69. člena ZDen.

Sodba nº X Ips 1311/2003 of Upravni oddelek, May 23, 2007

Zamudne obresti za naknadno odmerjeni davek v zadevah po 406. členu ZDavP-1 tečejo od dneva izvršljivosti odmerne odločbe. Oblikovanje matematičnih rezervacij iz dela dobička za bodočo udeležbo zavarovalcev na dobičku ni davčna olajšava po ZDDPO.

Sklep nº I Up 158/2004 of Upravni oddelek, May 23, 2007

Ker je 30-dnevni rok za vložitev tožbe določen z zakonom, je rok iz 1. odstavka 26. člena ZUS materialni prekluzivni rok. V primeru prekoračitve materialnega prekluzivnega roka preneha pravica ipso iure. Ugotovitvi sodišča prve stopnje, da je tožnik tožbo vložil 22.2.2002, torej po izteku 30-dnevnega roka za vložitev tožbe, pa tožnik ne nasprotuje.

Sodba nº I Up 885/2005 of Upravni oddelek, May 23, 2007

Tožnici, na kateri je breme dokazovanja, ni uspelo dokazati pravne podlage prehoda zemljišč iz posesti.

Sodba nº I Up 989/2005 of Upravni oddelek, May 23, 2007

Z naznanilnim listom ni izkazana prisilna narava odvzema pravice uporabe.

Sklep nº III Ips 44/2007 of Gospodarski oddelek, May 23, 2007

Ker imajo zahtevki tožeče stranke različno dejansko podlago (nanašajo se na različne nivojske prehode), je za dovoljenost revizije odločilna vrednost vsakega posameznega zahtevka, pri čemer se kot vrednost spornega predmeta vzame samo vrednost glavnega zahtevka (39. člen ZPP).

Sodba nº III Ips 21/2006 of Gospodarski oddelek, May 23, 2007

Tretji odstavek 42. člena ZGD je treba razlagati tako, da „kršitev“ ne pomeni kršitve prepovedi konkurence same po sebi (udeležbe v dveh (potencialno) konkurenčnih družbah), temveč pomeni konkretno kršitev (konkreten posel, dejanje), ki je povzročila konkretno škodo. Subjektivni trimesečni zastaralni rok iz tretjega odstavka 42. člena ZGD začne torej teči od trenutka, ko družba izve za kršitelja in za dejanje (posel), ki je povzročilo škodo, katere povrnitev zahteva. Objektivni petletni zasta...

Sodba nº III Ips 131/2005 of Gospodarski oddelek, May 23, 2007

Hipoteka kot stranska pravica preide na cesionarja že s samo sklenitvijo cesijske pogodbe, ne da bi bil za to potreben še vpis v zemljiško knjigo.

May 16, 2007

Sklep nº II Ips 406/2005 of Civilni oddelek, May 16, 2007

Z izdajo sklepa o popravi sodbe je prenehala veljavnost pravnomočne odločbe v delu na katerega se nanaša revizija in predlog popravnega sklepa, proti takšni odločbi pa po zakonu revizije ni mogoče vložiti in je zato nedovoljena.

Sodba nº I Up 394/2007 of Upravni oddelek, May 16, 2007

Tožnik je vložil prošnjo z namenom, da bi odložil prisilno odstranitev. Iz dejanskih ugotovitev v obravnavanem primeru namreč izhaja, da je v Republiko Slovenijo vstopil ilegalno 5.11.2006 in se nato do 10.11.2006 skrival v gozdu, ter da je za azil zaprosil šele po tem, ko ga je dne 10.11.2006 prijela policija. Omenjene ugotovitve slonijo na tožnikovi lastni izjavi, podani na zaslišanju v azilnem postopku, s pomočjo tolmača za tožnikov materni jezik.

May 15, 2007

Sklep nº X Ips 518/2007 of Upravni oddelek, May 15, 2007

Zoper pravnomočno sodbo, izdano na prvi stopnji, lahko stranke vložijo revizijo v 30 dneh od vročitve prepisa sodbe (prvi odstavek 83. člena ZUS-1). Revizija, vložena po izteku 30-dnevnega roka iz prvega odstavka 83. člena ZUS-1 je prepozna. Zato jo je revizijsko sodišče na podlagi 89. člena ZUS-1 kot prepozno zavrglo.

May 10, 2007

Sklep nº II Ips 286/2006 of Civilni oddelek, May 10, 2007

Razlogi za nedovoljenost revizije proti odločitvi iz rednega postopka veljajo tudi za nedovoljenost revizije proti odločitvi iz obnovitvenega postopka.

Sklep nº II Ips 904/2006 of Civilni oddelek, May 10, 2007

Kontrolna dolžnost razpravljajočega sodišča prve stopnje glede opredelitve vrednosti spornega predmeta je bila torej možna in podana le v okvirih določbe 40. člena ZPP/77 (sedaj 44. člena ZPP). Z zamudo opravljena kontrolna dolžnost zato kljub zahtevi Višjega sodišča, ki je razpravljajočemu sodišču posebej naložilo opredelitev vrednosti spornega predmeta, glede dovoljenosti revizije pravdnim strankam ni mogla ponuditi več pravic, kakor jima gredo po omenjeni zakonski določbi.

Sodba nº II Ips 352/2005 of Civilni oddelek, May 10, 2007

Odmera pravične denarne odškodnine za nepremoženjsko škodo - srednje težek zvin vratne hrbtenice.

Sodba nº II Ips 403/2005 of Civilni oddelek, May 10, 2007

Razlogi, ki stranke vodijo do sklenitve sodne poravnave v kazenskem postopku (sproženem po zasebni tožbi), so lahko različni, obdolženčevo (toženčevo) opravičilo pa še ne pomeni priznanja tistih konkretnih neresničnih ali žaljivih izjav, ki naj bi tožnikoma povzročile duševne bolečine in škodo.

Sodba nº II Ips 234/2005 of Civilni oddelek, May 10, 2007

Stranka mora za zatrjevana dejstva predlagati dokaze, v dokaznem predlogu pa mora natančno opredeliti, katero dejstvo naj se s predlaganim dokazom ugotovi. Četudi je tožeča stranka glede ugotavljanja višine premoženjske škode predlagala dokaz z izvedencem, pa ni zadostila trditvenemu bremenu. V skladu z uzakonjenim razpravnim načelom bi morala natančno opredeliti izgubljeni dobiček (ki je ekonomska kategorija) tako, da bi navedla prihodke, ki bi jih ustvarila, če škodnega dogodka ne bi bilo, ...

Sodba nº IV Ips 10/2007 of Kazenski oddelek, May 10, 2007

Za prekršek, za katerega je globa predpisana v razponu, se v hitrem postopku izreče najnižja predpisana mera globe in tako dejansko učinkuje enako, kot da bi bila predpisana v določenem znesku; tako se upošteva tudi pri izreku enotne globe za vse prekrške v steku.

Sodba nº IV Ips 26/2007 of Kazenski oddelek, May 10, 2007

Sodišče prekorači pravico, ki jo ima po zakonu, če zakon predpisuje kot obvezno stransko sankcijo odvzem predmetov, sodišče pa storilcu predmeta ne odvzame.

Sodba nº IV Ips 4/2005 of Kazenski oddelek, May 10, 2007

Zastaranje pregona za prekršek preneha teči z dnem seje pritožbenega sodišča.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners