Vrhovno Sodišče: Opinions issued on June 2007

June 28, 2007

Sklep nº I R 101/2007 of Civilni oddelek, June 28, 2007

Ker je pristojno sodišče ena od strank v postopku, vtoževani odškodninski zahtevek pa utemeljevan z očitki njegovega nezakonitega postopanja v drugem postopku pred tem sodiščem, bi reševanje spora pred tem sodiščem vzbujalo vtis t.i. objektivne pristranskosti sodišča.

Sklep nº Cp 9/2007 of Civilni oddelek, June 28, 2007

Kritika mora biti v skladu z njenim namenom pravno utemeljena in ne sme biti žaljiva (ne sme sramotiti prizadetega sodnika in izražati prezira do sodišč). Samo navajanje napak pri sojenju sodišča druge stopnje in Vrhovnega sodišča ni žaljivo, če ostaja v mejah dostojnosti in pri pravni argumentaciji, izražanje negativnih vrednostnih ocen, kot so očitek pristranskosti, temdencioznosti in politične pogojenosti pa ni resna in dovoljena kritika dela sodnikov in sodišča.

Sodba nº II Ips 363/2005 of Civilni oddelek, June 28, 2007

Splošne pogoje zavarovanja, ki so sestavni del zavarovalne police, je vnaprej pripravila zavarovalnica. Če je pogodba sklenjena po vnaprej natisnjeni vsebini, ali je kako drugače pripravljena in predlagana od ene pogodbene stranke, je treba nejasna določila razlagati v korist druge stranke (100. člen ZOR).

Sodba nº II Ips 484/2007 of Civilni oddelek, June 28, 2007

Odmera odškodnine za nepremoženjsko škodo (prelom vratu desne stegnenice na notranji strani).

Sklep nº II Ips 839/2005 in II Ips 40/2007 of Civilni oddelek, June 28, 2007

Do ustavitve postopka zaradi odstopa enega od zakoncev od vloženega predloga za sporazumno razvezo zakonske zveze lahko sicer pride brez privolitve drugega zakonca, vendar v situaciji, ko zakonska zveza še vedno obstoji. V primeru pa ko je zakonska zveza po določbi 63. člena ZZZDR zaradi smrti enega od predlagateljev prenehala, umik predloga, ki ga je podala predlagateljica B. B., torej pravno ni upošteven, ker zakonske zveze z A. F. od trenutka njegove smrti dalje ni več. Določba drugega ods...

June 26, 2007

Sodba nº VIII Ips 82/2007 of Delovno-socialni oddelek, June 26, 2007

Kdaj preneha potreba po opravljanju določenega dela po 1. alinei prvega odstavka 88. člena ZDR, je dejansko vprašanje. Dan začetka veljavnosti Pravilnika o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest, s katerim je bilo ukinjeno delovno mesto, na katerem je delala tožnica, je lahko pomemben, vendar ni odločilen. Če je bilo pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi znano, da delo ni več potrebno (27.6.2005), datum veljavnosti tega pravilnika (1.8.2005) na odločitev ne more vplivati.

Sodba nº VIII Ips 224/2006 of Delovno-socialni oddelek, June 26, 2007

Nekaterih pomanjkljivosti v disciplinskem postopku ni mogoče popraviti v sodnem postopku, npr. glede imenovanja in sestave disciplinskih organov ali če je disciplinska komisija o kršitvi, ki je bila predmet razširjene zahteve za uvedbo disciplinskega postopka, odločila, ne da bi izvajala dokazni postopek.

Sodba nº VIII Ips 19/2007 of Delovno-socialni oddelek, June 26, 2007

Ker je bil tožnik zaposlen na delovnem mestu serviser II, ukinitev delovnega mesta serviser-programer ne predstavlja resnega in utemeljenega razloga za odpoved tožnikove pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga.

Sodba nº VIII Ips 234/2006 of Delovno-socialni oddelek, June 26, 2007

Pravilna je ugotovitev, da delodajalec nima ustreznega delovnega mesta za delavca, če sicer obstaja primerno sistemizirano delovno mesto, za katerega pa se je delodajalec odločil, da ga ne bo zasedel, ker se bodo dela opravljala na drug način. Gre za poslovno odločitev, ki je v pristojnosti delodajalca.

Sklep nº VIII Ips 405/2006 of Delovno-socialni oddelek, June 26, 2007

Ker so s splošnim aktom delodajalca urejene pravice delavcev iz delovnega razmerja, mora biti ta ustrezno ob smiselni uporabi 154. člena Ustave Republike Slovenije objavljen, da se lahko delavci z njim seznanijo. Brez tega splošnega akta delodajalca ni mogoče upoštevati kot zakonito pravno podlago za urejanje pravic iz delovnega razmerja.

June 21, 2007

Sodba nº in sklep II Ips 389/2005 of Civilni oddelek, June 21, 2007

Hoje po mokrih stopnicah, obloženih s protidrsnimi ploščicami in opremljenimi z obojestransko ograjo, kot so bile ugotovljene v obravnavanem primeru, ko je šlo za uporabo mostu na območju bazena, čez katere so kopalci hodili bosi, ne more predstavljati večje nevarnosti. Nevarnost v takih pogojih uporabe tako glede na namen kot območje kraja, ne odstopa od povprečja. Zato tožnikove škode po presoji revizijskega sodišča ni mogoče uvrstiti med škode, ki so nastale zaradi objektivne odgovornosti ...

Sodba nº II Ips 437/2005 of Civilni oddelek, June 21, 2007

Čeprav sta sodišči prve in druge stopnje spregledali dokazno pravilo iz 1. odstavka 224. člena ZPP in sta napačno šteli, da dokazno breme nosi toženka, to ni vplivalo na samo zakonitost in pravilnost odločitve. Sodišči o pravno relevantnem dejstvu oziroma o obstoju nezgode namreč nista sklepali na podlagi pravila o dokaznem bremenu (215. člen ZPP), temveč je sodišče prve stopnje ugotovilo, sodišče druge stopnje pa je to ugotovitev sprejelo, da je v navedenem primeru smrt posledica nezgode, ne...

Sodba nº II Ips 442/2005 of Civilni oddelek, June 21, 2007

Nov sporazum o okvirni ceni za opravljeno delo je spremenil dogovor po prvotnem predračunu. Z novim dogovorom je nastala nova pogodbena obveznost, ki stranki veže, zato mora tožena stranka plačati dogovorjeno in obračunano ceno storitve.

Sodba nº II Ips 458/2005 of Civilni oddelek, June 21, 2007

Ker revizijsko sodišče ne pazi na bistvene kršitve postopka po uradni dolžnosti, je treba vsak tak očitek obrazložiti in konkretizirati. Če naj bi bil v tem, da pritožbeno sodišče ni odgovorilo na vse pritožbene navedbe, mora revident jasno, razločno in konkretno povedati, katere so tiste navedbe, ki naj bi po njegovem ostale prezrte.

Sodba nº II Ips 447/2005 of Civilni oddelek, June 21, 2007

Opozorilni znaki za oviro na cesti niso namenjeni temu, da bi udeležence v prometu opozarjali, naj se za oviro vrnejo na svojo polovico ceste, naj torej ne vozijo še naprej po sredini ceste. Trčenje tožnika s preko sredine ceste vozečim kolesarjem in škode, ki je zaradi tega nastala tožniku, zato ni mogoče pripisati zavarovancu tožene stranke. Tisto, zaradi česar je treba pred oviro na cesti postaviti opozorilni znak, v tem primeru namreč ni bilo vzrok škode – kolesar je neoznačeno oviro že (...

Sklep nº II Ips 370/2005 of Civilni oddelek, June 21, 2007

Izjema od splošnega pravila prepovedi anatocizma je lahko eksplicitna, lahko pa je tudi implicirana v zakonski definiciji predpisane obrestne mere zamudnih obresti.

Sodba nº II Ips 436/2005 of Civilni oddelek, June 21, 2007

Dokazni standard ni nekakšna absolutna kategorija, ki bi vnaprej in klišejsko veljala za vse primere in za vse življenjske situacije. Posebej v primerih, kakršen je obravnavani, ko je mogoče oškodovančev prispevek presojati samo z vidika prospektivne analize vzročnosti, se pravi s spraševanjem, ali je dejanje, katerega vzročno povezanost s škodnim dogodkom presojamo, povečalo verjetnost nastanka škode ali večjega obsega škode, od tožene stranke, ki nosi dokazno breme, ni mogoče zahtevati najv...

Sklep nº II Ips 433/2005 of Civilni oddelek, June 21, 2007

V premoženjskih sporih je revizija dovoljena, če vrednost izpodbijanega dela pravnomočne sodbe presega 4.172,93 EUR (prej 1.000.000 SIT). V revizijskih navedbah mora biti zato (kadar je očitno, da se sodba pritožbenega sodišča ne izpodbija v celoti) opredeljena vrednost izpodbijanega dela pravnomočne sodbe.

Sklep nº Cp 10/2007 of Civilni oddelek, June 21, 2007

Ker udeleženca nista bila prisotna ob izvajanju dokazov in jima je bila zato odvzeta pravica izjaviti se o rezultatih dokazovanje, je podana kršitev postopka iz 8. točke drugega odstavka 339. člena ZPP, ki se smiselno uporablja tudi v nepravdnem postopku (37. člen ZNP).

Sodba nº X Ips 1306/2006 of Upravni oddelek, June 21, 2007

Lojalnost osebe nemške narodnosti je podana, če je njeno ravnanje prineslo oprijemljive koristi slovenskemu narodu.

Sodba nº X Ips 1330/2006 of Upravni oddelek, June 21, 2007

Domneva nelojalnosti, ki velja za starše, se ne razteza tudi na otroke. Ti lahko samostojno dokazujejo svojo lojalnost.

Sodba nº X Ips 396/2005 of Upravni oddelek, June 21, 2007

Državljanstvo urejajo predpisi, tako da državljanstvo vselej pomeni pravno vez, ne pa tudi nujno dejansko vez z določeno državo. Za pridobitev domovinske pravice in posledično državljanstva pa ni bilo odločilno bivanje v nekem kraju in tudi ne državljanstvo matere. Na odločitev o državljanstvu Ljudske republike Slovenije zato ne vpliva niti življenje v Sloveniji in tudi ne obstoj začasne osebne izkaznice, v kateri je bilo kot stalno prebivališče navedena občina Celje, ki leži na ozemlju Ljuds...

Sklep nº I Up 420/2007 of Upravni oddelek, June 21, 2007

Izpolnjevanje merila iz 1. odstavka 13. člena ZST se lahko dokazuje le na način, določen v 3. odstavku 13. člena ZST, to je z odločbo o dohodnini, s potrdilom o dohodkih in s potrdilom o premoženjskem stanju. Listin v smislu 3. odstavka 13. člena ZST pa tožnik ni predložil niti potem, ko ga je upravno sodišče pozvalo k temu. Prvostopenjsko sodišče torej pri svoji odločitvi ni storilo nobenih kršitev, ker je zavrnilo predlog za oprostitev plačila sodnih taks zato, ker listine niso bile predlož...

Sodba nº IV Ips 4/2006 of Kazenski oddelek, June 21, 2007

Zastaranje pregona za prekršek preneha teči z dnem seje pritožbenega sodišča.

Sodba nº IV Ips 9/2006 of Kazenski oddelek, June 21, 2007

Zastaranje pregona za prekršek preneha teči z dnem seje pritožbenega sodišča.

Sodba nº IV Ips 16/2005 of Kazenski oddelek, June 21, 2007

Zastaranje pregona za prekršek preneha teči z dnem seje pritožbenega sodišča.

Sodba nº IV Ips 42/2006 of Kazenski oddelek, June 21, 2007

Višje sodišče mora ob odločanju o pritožbi po uradni dolžnosti preizkusiti, ali je bila na škodo obdolženca prekršena materialna določba zakona ali predpis, ki določa prekršek, med drugim tudi ali je pregon za prekršek zastaral.

Sklep nº IV Ips 38/2007 of Kazenski oddelek, June 21, 2007

Obdolženec oziroma druge osebe nimajo pravice vložiti zahteve za varstvo zakonitosti, lahko pa dajo pobudo državnemu tožilcu za vložitev takšne zahteve.

Sodba nº IV Ips 29/2006 of Kazenski oddelek, June 21, 2007

Pri oceni, ali je sprememba kazenske sankcije, ko je sodišče izrečeno sankcijo prepovedi vožnje motornega vozila „B“ kategorije za dobo enega meseca spremenilo tako, da je izreklo prepoved vožnje motornega vozila „C“ kategorije za dobo enega meseca, v škodo storilca, ni mogoče izhajati zgolj iz zakonske ureditve, temveč je treba sankciji primerjati z vidika dejstev na strani konkretnega storilca (zaposlitev, druge dnevne aktivnosti ipd., zaradi katerih storilec potrebuje vozniško dovoljenje d...

June 20, 2007

Sklep nº I Up 454/2007 of Upravni oddelek, June 20, 2007

Če stranka vloži ponovno zahtevo za izdajo odločbe o pritožbi pri prvostopnem upravnem organu in ne neposredno pri drugostopnem upravnem organu, tožbe ni mogoče zavreči.

Sklep nº X Ips 1259/2006 of Upravni oddelek, June 20, 2007

V 3. odstavku 83. člena ZUS-1 je določeno, da revizija ni dovoljena, če jo vloži nekdo, ki zanjo nima pravnega interesa. Ker je revizija izredno pravno sredstvo, ki predstavlja zadnjo pravno možnost odločanja v upravnem sporu, je pravni interes podan, če jo vloži revident, ki si z odločitvijo v reviziji lahko izboljša svoj pravni položaj. V obravnavani zadevi je bila s pravnomočno prvostopenjsko sodbo odpravljena odločba tožene stranke. Tožena stranka – revident ima tako v obravnavani zadevi ...

Sklep nº X Ips 1617/2005 of Upravni oddelek, June 20, 2007

V 3. odstavku 83. člena ZUS-1 je določeno, da revizija ni dovoljena, če jo vloži nekdo, ki zanjo nima pravnega interesa. Ker je revizija izredno pravno sredstvo, ki predstavlja zadnjo pravno možnost odločanja v upravnem sporu, je pravni interes podan, če jo vloži revident, ki si z odločitvijo v reviziji lahko izboljša svoj pravni položaj. V obravnavani zadevi je bila s pravnomočno prvostopenjsko sodbo odpravljena odločba tožene stranke. Tožena stranka – revident ima tako v obravnavani zadevi ...

Sodba nº X Ips 1241/2006 of Upravni oddelek, June 20, 2007

Mladoletnost ni tista okoliščina, ki bi sama po sebi zadoščala za izpodbitje domneve nelojalnosti. Polnoletne osebe morajo, da izpodbijejo domnevo nelojalnosti, dokazati ravnanje, ki je bilo koristno za narode FLRJ. Takšno ravnanje mora biti praviloma aktivno. Tudi za mladoletnika velja domneva nelojalnosti, zato je prav, da se vsaj načeloma za izpodbitje te domneve zahteva enaka dejanja kot od polnoletne osebe. To pa je ravnanje v korist narodov FLRJ. Vendar to ni edini razmislek, ki je vpli...

Sklep nº X Ips 879/2005, enako tudi 1761/2006, 946/2006, 564/2004, 616/2005, 1099/2005, 1024/2006, 480/2007, 1340/2005, 1367/2005, 537/2006, 246/2007, 737/2006, 354/2004, 915/2004, 1293/2004, 123/20 of Upravni oddelek, June 20, 2007

V 3. odstavku 83. člena ZUS-1 je določeno, da revizija ni dovoljena, če jo vloži nekdo, ki zanjo nima pravnega interesa. Ker je revizija izredno pravno sredstvo, ki predstavlja zadnjo pravno možnost odločanja v upravnem sporu, je pravni interes podan, če jo vloži revident, ki si z odločitvijo v reviziji lahko izboljša svoj pravni položaj. V obravnavani zadevi je bila upravna odločba s pravnomočno sodbo odpravljena zato ima tožena stranka – revident položaj organa, ki je po zakonu pristojen za...

June 14, 2007

Sodba nº II Ips 348/2005 of Civilni oddelek, June 14, 2007

Ročno privijanje matic – četudi s premerom 60 mm – na ohišju neobratujočega stroja z 20 do 25 cm dolgo in s tem namenom nanje že nameščeno ročico (z možnostjo uporabe ustreznih nastavkov za njeno podaljšanje) ni dejavnost, pri kateri bi bilo tveganje za nastanek škode večje od običajnega in pri kateri bi bile presežene tiste nevarnosti, s katerimi se odrasel človek sicer srečuje pri opravilih z orodjem, katerega delovanje in učinke delovanja uravnava z lastno silo.

Sklep nº II Ips 472/2005 of Civilni oddelek, June 14, 2007

Pomanjkljivost revizije, ki jo je vložila stranka sama, ni mogoče odpraviti zato je treba tako laično revizijo zavreči. Če sodišče prve stopnje z njo ravna po 108. členu ZPP in stranka nato vloži novo revizijo po odvetniku, je druga revizija prepozna.

Sodba nº in sklep II Ips 444/2005 of Civilni oddelek, June 14, 2007

Odmera pravične denarne odškodnine za nepremoženjsko škodo.

Sodba nº in sklep II Ips 456/2005 of Civilni oddelek, June 14, 2007

Odmera odškodnine za nepremoženjsko škodo (zvin vratne hrbtenice in udarnina prsnice).

Sklep nº II Ips 321/2007 of Civilni oddelek, June 14, 2007

Laična revizija ni dovoljena ter po izteku roka za vložitev revizije pozivanje stranke, naj vloži novo revizijo po pooblaščencu, ki je odvetnik, ne bi imelo nobenega smisla. Takšna revizija bi bila namreč prepozna.

Sodba nº II Ips 58/2006 of Civilni oddelek, June 14, 2007

Upoštevati je treba celoto skupnega premoženja, za katerega načeloma velja enovit pristop. V tej zadevi sta se tako tožnik kot toženka strinjala, da je njun delež na skupnem premičnem premoženju iz tožbenega in tudi nasprotnega tožbenega zahtevka enak. Ustaljeno sodišče sodne prakse je, da ugodnosti privatizacijskega nakupa po prejšnjem SZ ni mogoče šteti v korist samo enega od zakoncev, pač pa obeh. Prav na teh ugodnostih pa temelji tožničina teza, da hiša ni skupno premoženje, ker je bila k...

Sklep nº II Ips 50/2006 of Civilni oddelek, June 14, 2007

Skrbništvo ima med drugim tudi namen, da se zavarujejo premoženjske in druge pravice in koristi oseb (v tem primeru otroka), ki so pod skrbništvom (tretji odstavek 180. člena ZZZDR). Po določbi prvega odstavka 185. člena ZZZDR center za socialno delo lahko odloči, da osebi pod skrbništvom ne bo postavil skrbnika, ampak bo sam opravljal to dolžnost. Iz določb ZZZDR, ki se nanašajo na skrbništvo in na vlogo Centra za socialno delo pri postavljanju skrbnika, nedvomno izhaja poudarjena kontrolna ...

Sodba nº in sklep II Ips 479/2005 of Civilni oddelek, June 14, 2007

Presoja višine odškodnine za nepremoženjsko škodo.

Sodba nº II Ips 480/2005 of Civilni oddelek, June 14, 2007

Razlaga pogodbe, dejanska vprašanja.

Sodba nº II Ips 810/2005 of Civilni oddelek, June 14, 2007

Vsak upnik, čigar terjatev je zapadla v plačilo, lahko tudi ne glede na to, kdaj je nastala, izpodbija pravno dejanje svojega dolžnika, ki je bilo storjeno v škodo upnikov. Po določbi tretjega odstavka 281. člena ZOR pa se pri neodplačnih razpolaganjih šteje, da je dolžnik vedel, da s takim razpolaganjem škoduje upnikom, zaradi česar se za njihovo izpodbijanje ne zahteva, da je bilo tretjemu to znano, ali moglo biti znano.

Sklep nº II Ips 718/2005 of Civilni oddelek, June 14, 2007

Tretji odstavek 64. člena ZPPSL se nanaša na tiste terjatve, ki v sklepu o potrditvi prisilne poravnave niso bile ugotovljene niti ni upnik v zvezi z njimi pred potrjeno prisilno poravnavo pridobil izvršilnega naslova. Sklep o potrditvi prisilne poravnave v tem primeru nima moči pravnomočne odločitve, ampak ima le ustrezne materialnopravne učinke. Ker je potrjena prisilna poravnava dejstvo, ki v postopku, v katerem se ugotavlja obstoj terjatve upnika, že obstaja, velja pravilo, da se mora str...

Sodba nº II Ips 268/2005 of Civilni oddelek, June 14, 2007

Niti pravna pravila ODZ, niti kasnejša pravila ZTLR (niti sedanja, vsebovana v SPZ) ne omogočajo pridobitve lastninske pravice na objektu brez ustreznega zemljišča.

Sodba nº II Ips 429/2005 of Civilni oddelek, June 14, 2007

Nižji sodišči sta ugotovili tako obstoj objektivne kot tudi krivdne odškodninske odgovornosti. Takšna kumulacija običajno (pojmovno) ni mogoča, saj obstoj krivdne odgovornosti večinoma izključuje obstoj objektivne odgovornosti (izpodbija domnevo vzročnosti). Poseben položaj nastane, kadar kumulirata objektivna odgovornost ter odgovornost po načelu ratio legis vzročnosti.

Sodba nº in sklep II Ips 384/2005 of Civilni oddelek, June 14, 2007

Tudi če bi se tožbena (pravna, zgolj v zahtevku postavljena) teza o solidarnem dolžništvu tožencev izkazala za resnično, toženci zaradi tega še niso enotni sosporniki.

Sodba nº II Ips 451/2005 of Civilni oddelek, June 14, 2007

Na vprašanje pravilnosti izvedbe dokaza z branjem zapisnikov iz kazenskega postopka namesto ponovnega zaslišanja strank je že odgovorilo pritožbeno sodišče. Odgovor pritožbenega sodišča je pregleden, strokoven in tudi procesnopravno pravilen ter ga revizijsko sodišče tu ne bo ponavljalo(6. stran odločbe pritožbenega sodišča). Na tak odgovor je revizija, kolikor je to iz njenega besedila mogoče izluščiti, podala dve navedbi, ki so povzete v točki VIII te sodbe. Iz njih ne izhaja očitek, da bi ...

Sklep nº I Up 85/2006 of Upravni oddelek, June 14, 2007

Ne gre za upravni spor iz 3. odstavka 1. člena ZUS, ker ima tožnik zagotovljeno sodno varstvo v kazenskem postopku.

Sodba nº III Ips 86/2005 of Gospodarski oddelek, June 14, 2007

Dogovor (po katerem naj bi bil en družbenik upravičen do pogodbeno dogovorjenega dohodka, ki vsebinsko predstavlja odmeno za kršitev prepovedi konkurence s strani drugega družbenika) ne more uživati pravnega varstva. Gre za nedopustno podlago, saj je razlog, zaradi katerega je nastala pogodbena zaveza, v nasprotju z moralo. Treba je namreč upoštevati, da je prepoved konkurence krepila medsebojno zaupanje udeležencev v gospodarski družbi; da je bil s prepovedjo konkurence varovan poseg v bistv...

Sodba nº III Ips 145/2005 of Gospodarski oddelek, June 14, 2007

Sodišče prve stopnje je pravilno utemeljilo zakonsko domnevo o obstoju kapitalske neustreznosti tožeče stranke po določbi drugega odstavka 10. člena ZFPPod. Sodišči prve in druge stopnje sta bili enotni v oceni, da je prvi toženec, ki je ravnal kot poslovodja (direktor) tožeče stranke, opustil ravnanja, zapovedana s 1. in 2. točko prvega odstavka 19. člena ZFPPod. Revizijsko sodišče z njuno oceno soglaša, saj je bilo ugotovljeno, da ta toženec ob nastopu kapitalske neustreznosti ni storil nič...

June 11, 2007

Sodba nº in sklep II Ips 259/2005 of Civilni oddelek, June 11, 2007

Opredelitev vrednosti spornega predmeta z zneskom 3.000.000 SIT se nanaša le na glavni, ne more pa se nanašati na podrejeni tožbeni zahtevek. Ker gre za dva različna zahtevka, vsebovana v isti tožbi proti isti toženi stranki, si zato tožeča stranka zaradi izostanka navedbe vrednosti spora glede podrejenega zahtevka torej ni zagotovila pravice do revizije.

June 09, 2007

Sodba nº in sklep II Ips 104/2006 of Civilni oddelek, June 09, 2007

Presoja višine odškodnine za nepremoženjsko škodo.

June 07, 2007

Sklep nº II Ips 3/2007 of Civilni oddelek, June 07, 2007

Sodišče zavrže revizijo, ki jo vloži stranka sama, če najpozneje v njej ne izkaže, da ima opravljen pravniški državni izpit. Določb ZPP ni mogoče razlagati in uporabljati tako, da bi bilo mogoče (s pravnim poukom v odločbi sodišča druge stopnje ali s pozivom v postopku z revizijo) stranko opozoriti na procesno omejitev postulacijske sposobnosti in na njene posledice.

Sklep nº II Ips 768/2006 of Civilni oddelek, June 07, 2007

Revizijsko sodišče je opravilo presojo po četrtem odstavku 402. člena ZPP in presodilo, da je v konkretni zadevi bolj smotrno, da se prekine revizijski postopek. Novi dokazi, ki naj bi utemeljevali predlog za obnovo postopka, se nanašajo na višino prispevka tožnice pri ustvarjanju skupnega premoženja. Revizijsko sodišče zato ocenjuje, da je treba najprej odločiti o tem, ali tožena stranka v obnovitvenem predlogu res podaja dejstva in dokaze, ki jih v dosedanjem postopku ni mogla predlagati, i...

Sodba nº II Ips 434/2005 of Civilni oddelek, June 07, 2007

Odmera pravične denarne odškodnine za nepremoženjsko škodo.

Sodba nº in sklep II Ips 356/2005 of Civilni oddelek, June 07, 2007

V obravnavani zadevi je bilo ves čas nesporno, da sta pravdni stranki sklenili pisno pogodbo o nakupu opremljene nepremičnine, sporno pa je bilo, ali v pogodbi zapisana cena 220.000 DEM zajema tudi opremo ali samo nepremičnino. To vprašanje je dejanske narave. Na podlagi ocene vseh izvedenih dokazov je prvostopenjsko sodišče ugotovilo, da je bila dogovorjena cena za opremljeno nepremičnino 265.000 DEM in da je bila cena 220.000 DEM v pogodbi zapisana zato, da ne bi bilo treba plačati davčnih ...

Sodba nº in sklep II Ips 411/2005 of Civilni oddelek, June 07, 2007

Če bi tožnik zaradi srečevanja s tovornim vozilom svoje vozilo umaknil bližje desnemu robu vozišča v skladu s prvim odstavkom 56. člena ZTVCP in bi zaviral, do trčenja ne bi prišlo. Ker je od povprečno skrbnega voznika mogoče pričakovati ravnanje, s katerim je mogoče preprečiti škodo (16. člena ZOR), tožnika bremeni dejstvo, da kljub razdalji preglednosti 60 m, ki mu je omogočala, da kritično situacijo zazna in nanjo reagira, tega ni storil. Teža kršitev cestnoprometnih predpisov utemeljuje p...

Sodba nº II Ips 450/2007 of Civilni oddelek, June 07, 2007

Odmera višine odškodnine za duševne bolečine 13-letne deklice zaradi smrti očeta.

Sodba nº II Ips 278/2006 of Civilni oddelek, June 07, 2007

Pravilo 313. člena ZOR je dispozitivno v tem pomenu, da se upnik in dolžnik lahko izrecno ali konkludentno dogovorita za drugačen vrstni red vračunavanja. Predpisano je zaradi varstva upnika, ki ima zato izključno upravičenje, da odloči, katere terjatve (glavnico, obresti ali stroške) bo pokril z dolžnikovim plačilom, če plačilo ne zadošča za poplačilo celotne obveznosti. V nasprotju z upnikom dolžnik glede vračunavanja obresti in stroškov nima možnosti izbire.

Sodba nº II Ips 392/2005 of Civilni oddelek, June 07, 2007

Sklepanje pravnih poslov med zakoncema (in torej tudi med konkretnima pravdnima strankama) načeloma sicer res ne pozna omejitev, vendar pa je pri tem treba upoštevati kogentne določbe ZZZDR o premoženjskih razmerjih med zakonci in pravni naravi skupnega premoženja.

Sklep nº Cp 8/2007 of Civilni oddelek, June 07, 2007

Pogoj za ugotavljanje vzajemnosti je najprej trditev ene od strank, da vzajemnosti ni. Do uveljavljanja take trditve zadošča domneva iz 3. odstavka 101. člena ZMZPP. Ker je nasproti udeleženec v ugovoru navedel samo, da med državama ni sklenjena bilateralna pogodba, je izpodbijana odločitev materialnopravno pravilna.

Sklep nº II Ips 57/2006 of Civilni oddelek, June 07, 2007

Iz revizijskih navedb mora biti jasno razvidno, glede kakšnega denarnega zneska je bila vložena revizija.

June 06, 2007

Sklep nº III Ips 40/2007 of Gospodarski oddelek, June 06, 2007

Revizija proti sklepu sodišča druge stopnje, s katerim je ugodilo pritožbama obeh toženk ter razveljavilo sodbo sodišča prve stopnje glede odločitve o zahtevku za povrnitev izpada dohodka in zadevo vrnilo sodišču prve stopnje v novo sojenje, ni dovoljena, ker ne gre za sklep, s katerim bi bil postopek pravnomočno končan.

Sklep nº III Ips 111/2006 of Gospodarski oddelek, June 06, 2007

Čeprav je izhodišče razlage izjava volje, razlaga ni nanjo omejena. Ker posebna oblika za pogodbo v tem primeru ni bila predpisana in torej ni predpostavka za veljavnost pogodbe, je bila pogodba sklenjena, ko je nastalo soglasje o njeni vsebini (prim. tretji odstavek 69. člena ZOR). Pogodbena listina pomeni le zapis soglasja volj. Do prave volje obeh izjaviteljev (drugi odstavek 99. člena ZOR) se je v takšnem primeru mogoče dokopati le z upoštevanjem vseh okoliščin, tudi tistih, ki leže izven...

Sodba nº III Ips 138/2006 of Gospodarski oddelek, June 06, 2007

Po razvezi ima stranka, ki je izpolnila pogodbo, pravico do vrnitve tistega, kar je dala (2. odstavek 132. člena ZOR). Na podlagi pogodbe št. 5 je tožeča stranka sicer plačala kupnino drugi toženki, a je z njo izpolnila obveznost, ki jo je imela do prve toženke. Za takšen način plačila se je namreč dogovorila v pogodbi s prvo toženko. Zato je šlo pravno vzeto za izpolnitev obveznosti prvi toženki. Z razdrtjem pogodbe je podlaga te obveznosti odpadla. Tožeča stranka pa ima zato obogatitveni (k...

Sklep nº III Ips 148/2006 of Gospodarski oddelek, June 06, 2007

Zahtevek tožeče stranke je sestavljen iz dveh delov: del, ki se nanaša na povrnitev investicij prejšnjemu najemniku in del, ki se nanaša na povrnitev lastnih vlaganj tožeče stranke, skupaj z ostalimi stroški, povezanimi z vlaganjem v objekt. Oba dela zahtevka temeljita na različnih pogodbah, sredstva pa so bila v prvem primeru plačana prejšnjemu najemniku, v drugem primeru pa vložena neposredno v objekt. Glede na različno dejansko in pravno podlago zahtevkov se v obravnavanem primeru vrednost...

June 04, 2007

Sodba nº II Ips 417/2005 of Civilni oddelek, June 04, 2007

Služnosti, dogovorjene za časovno omejeno obdobje ali do preklica, ni mogoče priposestvovati. Po njenem prenehanju pomeni nadaljevanje izvrševanja služnosti neutemeljeno vznemirjanje lastnika nepremičnine.

June 03, 2007

Sodba nº I Up 426/2007 of Upravni oddelek, June 03, 2007

Tožena stranka se ni opredelila do izraženih subjektivnih opažanj nasilja in ni z dodatnimi vprašanji oziroma podvprašanji poskušala pridobiti odgovore na vse tiste okoliščine, za katere misli, da so bistvene in da so ostale sporne. Tožena stranka ni sledila napotkom sodbe sodišča prve stopnje, v posledici česar je ostalo dejansko stanje glede omenjenih dejstev in okoliščin nepopolno ugotovljeno. Zato sodišče prve stopnje pravilno navaja, da bo morala v ponovnem postopku tožena stranka ponovn...

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners