Vrhovno Sodišče: Opinions issued on July 2007

July 26, 2007

Sodba nº II Ips 377/2005 of Civilni oddelek, July 26, 2007

Pri odmeri denarne odškodnine za nepremoženjsko škodo je treba upoštevati načelo individualizacije višine odškodnine in načelo njene objektivne pogojenosti.

Sklep nº II Ips 45/2006 of Civilni oddelek, July 26, 2007

Po preteku roka iz 59. člena ZIZ tožbe na nedopustnost izvršbe ni več mogoče vložiti.

Sodba nº II Ips 439/2007 of Civilni oddelek, July 26, 2007

Neresničnost dejstev, ki so objavljena v članku, katerega popravek se zahteva, ni pogoj za uveljavljanje pravice do popravka. Ugotavljanje (ne)resničnosti teh dejstev tudi ni predmet dokaznega postopka.

Sklep nº II Ips 69/2006 of Civilni oddelek, July 26, 2007

Stranka je bila z napačnim pravnim poukom zavedena, da nima pravice do pritožbe. Procesni položaj ustreza obnovitvenemu razlogu iz 2. točke 394. člena ZPP. Vendar rok za vložitev predloga za obnovo iz 2. točke 396. člena ZPP v tem primeru ne more priti v poštev. Gre za prikrito pravno praznino. Uporabiti je treba argument teleološke redukcije.

Sklep nº Cp 11/2007 of Civilni oddelek, July 26, 2007

Institut poprave sodbe oziroma sklepa ne sodi v sistem pravnih sredstev. Pritožnik neutemeljeno skuša pod krinko popravnega sklepa doseči spremembo sodne odločbe.

Sodba nº II Ips 549/2007 of Civilni oddelek, July 26, 2007

Določba 62. člena ZZZDR ne izključuje uporabe 73. člena ZOR. Tako kot iz te določbe ni razviden namen obličnosti, ki bi izključeval pravilo o ničnosti sankcije, tudi ni razviden namen obličnosti, ki bi imel nasprotne učinke – da bi izključeval pravilo o konvalidaciji realizirane pogodbe.

Sklep nº II Ips 340/2006 of Civilni oddelek, July 26, 2007

Izjava o pripoznavi mora biti jasna in nedvoumna, nanašati pa se mora neposredno na sam zahtevek.

Sklep nº II Ips 409/2006 of Civilni oddelek, July 26, 2007

V nepravdnem postopku se odloča zgolj o načinu vračanja premoženja, glede katerega je bila predhodno razveljavljena kazen zaplembe.

Sklep nº I Up 510/2007 of Upravni oddelek, July 26, 2007

Ker je sodišče prve stopnje zavrnilo zahtevo za odložitev izvršbe po 2. odstavku 32. člena ZUS-1 in tudi zahtevo za izdajo ureditvene začasne odredbe po 3. odstavku tega člena, ne da bi za vsako posebej ločeno v samem izreku navedlo, da jo zavrača, to ne pomeni bistvene kršitve postopka, saj je sodišče svoje stališče za zavrnitev obeh zahtev obrazložilo in je v izreku sklepa v celoti zaobsežena odločitev o obeh predlogih.

July 19, 2007

Sklep nº I Up 493/2007 of Upravni oddelek, July 19, 2007

Če niso izkazane procesne predpostavke zaradi molka tožene stranke, je treba tožbo zavreči, ker je vložena prezgodaj.

Sklep nº I Up 447/2007 of Upravni oddelek, July 19, 2007

Tožniku je zagotovljeno sodno varstvo v kazenskem postopku in tako ni izpolnjen pogoj – negativni iz 3. odstavka 1. člena ZUS. Sodišče prve stopnje je tako utemeljeno zavrglo tožbo, saj sodnega varstva ustavnih pravic tožnik v obravnavanem primeru ne more uveljavljati v upravnem sporu.

Sklep nº I Up 929/2004 of Upravni oddelek, July 19, 2007

Če tožnik ni vložil samostojne tožbe, pa bi jo moral, mora sodišče prve stopnje, upoštevaje svoj poziv tožniku, šteti, da samostojna tožba ni bila vložena in se upravni spor ni začel. Tako ni pravne podlage za odmero sodnih taks za tožbo, predlog za izdajo začasne odredbe in sklep o začasni odredbi.

Sodba nº X Ips 951/2004, enako tudi X Ips 967/2004 of Upravni oddelek, July 19, 2007

Ker je bilo v postopku ugotovljeno, in niti ni sporno, da tožnik carinskega blaga, prijavljenega v tranzitni postopek, ni odpeljal namembni carinarnici, kar je bil dolžan storiti glede na ECL, ki jo je prejel ob prevzemu blaga, ampak je blago pretočil v rezervoarje v S., in da za predmetno blago carina ni bila plačana, je tudi po presoji revizijskega sodišča tako ugotovljeno dejansko stanje zadostna podlaga za sklep, da je tožnik blago odstranil izpod carinskega nadzora in je zato carinski do...

Sklep nº I Up 491/2007 of Upravni oddelek, July 19, 2007

Začasno ureditev stanja je mogoče predlagati le v zvezi s spornim pravnim razmerjem, ki pa mora biti neposredno v zvezi z razmerjem, ki ga izpodbijani akt ureja. Ker v obravnavani zadevi ne gre za sporno pravno razmerje, ki bi izhajalo iz izdanega posamičnega akta, ni izpolnjena z zakonom določena procesna predpostavka za izdajo predlagane začasne odredbe po 3. odstavku 32. člena ZUS-1.

Sklep nº I Up 388/2007 of Upravni oddelek, July 19, 2007

Ni sporno, da gre pri reviziji, ki jo je uvedel novi Zakon o upravnem sporu (ZUS-1, Uradni list RS, št. 105/2006) za vlogo, ter da se po 4. členu ZST – UPB1 za vloge plača taksa takrat, ko nastane taksna obveznost (ko se vloga vloži oziroma ko se vloga da na zapisnik). Vendar slednje velja le za tiste vloge oziroma tista dejanja, za katera je z zakonom – ZST – UPB1 sodna taksa predpisana. Za revizijo v upravnem sporu pa omenjeni zakon sodne takse ne predpisuje.

Sodba nº I Up 500/2007 of Upravni oddelek, July 19, 2007

Tožnikov prihod v Republiko Slovenijo je povezan z ekonomskimi razlogi.

Sklep nº I Up 202/2007 of Upravni oddelek, July 19, 2007

Po določbi prvega odstavka 73. člena Zakona o upravnem sporu (Uradni list RS, št. 105/06, ZUS-1) v zvezi s prehodnimi in končnimi določbami 104. in 105. člena ZUS-1, je zoper sodbo, ki jo izda upravno sodišče, dovoljena pritožba, če je sodišče samo ugotovilo drugačno dejansko stanje, kot ga je ugotovila tožena stranka, ter je na tej podlagi spremenilo izpodbijani upravni akt ali če je sodišče odločilo na podlagi 66. člena tega zakona.

Sklep nº I Up 438/200 of Upravni oddelek, July 19, 2007

Odločba o odmeri takse se izda na zahtevo stranke.

Sklep nº I Up 1337/2006 of Upravni oddelek, July 19, 2007

Tožnik je predlog za oprostitev plačila sodnih taks za taksno obveznost nastalo dne 20.3.1006 in dne 5.4.2006 vložil dne 16.6.2004, torej prepozno.

Sklep nº I Up 488/2007 of Upravni oddelek, July 19, 2007

Pri reviziji, ki jo je uvedel novi Zakon o upravnem sporu (ZUS-1, Uradni list RS, št. 105/2006) gre za vlogo zato se po 4. členu ZST za vloge plača taksa takrat, ko nastane taksna obveznost (ko se vloga vloži oziroma ko se vloga da na zapisnik). Vendar slednje velja le za tiste vloge oziroma tista dejanja, za katera je z zakonom – ZST, sodna taksa predpisana. Za revizijo v upravnem sporu pa omenjeni zakon sodne takse ne predpisuje.

July 12, 2007

Sodba nº II Ips 379/2005 of Civilni oddelek, July 12, 2007

V času gradnje po uveljavitvi ZTLR je lahko nedobroverni graditelj z gradnjo na tujem zemljišču originarno pridobil lastninsko pravico le izjemoma pod pogoji iz 25. člena navedenega zakona (glej Poročilo VS SL, št. II/1987 str. 19-20), v nobenem primeru pa ni mogel na tak način pridobiti lastninske pravice nedobroverni graditelj z gradnjo na tujem zemljišču spričo pravnega pravila paragarafa 418 ODZ v času pred uveljavitvijo ZTLR.

Sodba nº in sklep II Ips 304/2005 of Civilni oddelek, July 12, 2007

Tožnika sta kot etažna lastnika v soglasju z drugim etažnim lastnikom gradila na podstrešju, ki je skupni prostor v solastnini etažnih lastnikov. Glede na nedobrovernost tožnikov kot graditeljev je treba pravne učinke presojati kot gradnjo na tujem zemljišču po 25. členu ZTLR. Drugi etažni lastnik, ki je dovolil gradnjo, ne more zahtevati zase lastninske pravice niti porušitve zgrajenega, temveč le izplačilo prometne cene njegovega solastniškega deleža skupnega premoženja. Graditeljema pa pri...

Sklep nº II Ips 521/2007 of Civilni oddelek, July 12, 2007

Kadar ima stranka več pooblaščencev, začne teči rok za vložitev pravnega sredstva od dneva, ko je bila odločba vročena pravnemu pooblaščencu.

Sodba nº II Ips 465/2005 of Civilni oddelek, July 12, 2007

Vezanost sodišča na pravnomočno rešitev predhodnega vprašanja zajema samo tisto, kar sporoča sam izrek pravnomočne odločbe. Dejstva, ki jih sicer zajemajo objektivne meje pravnomočnosti, pa v ta krog ne spadajo in glede njih veljajo splošna pravila civilnega postopka o dokazovanju.

Sodba nº II Ips 741/2006 of Civilni oddelek, July 12, 2007

Napolnitev pravnega standarda „skrbno nadzorstvo“ pomeni uporabo materialnega prava. Za določitev vsebine tega pojma je treba ugotoviti, kako bi v konkretni situaciji ravnal skrben učitelj in ni dovolj samo ugotovitev, kaj bi naredila dežurna učiteljica F., če bi otroke nadzorovala na dvorišču.

Sodba nº II Ips 71/2007 of Civilni oddelek, July 12, 2007

Po prepričanju revizijskega sodišča je izvedenec klinično psihološke stroke kot strokovno usposobljena oseba primernejši za ugotavljanje želja in nagibov še niti sedemletnega otroka kot pa sodišče, ki s takim znanjem (praviloma) ne razpolaga, zato je sodišče prve stopnje ravnalo v otrokovo korist, ko tedaj šest in pol - letnega otroka ni vabilo na neformalni razgovor, pač pa je otrokovo mnenje obravnavalo v okviru ugotovitev in zaključkov izvedenca. S tem je bila tudi otroku zagotovljena možn...

Sklep nº II Ips 250/2006 of Civilni oddelek, July 12, 2007

Komunalna opremljenost zemljišča (kot izhaja iz 11. člena Navodila o merilih za ocenjevanje vrednosti podržavljenih premičnin, nepremičnin, podjetij oz. premoženja), ni odločilna za presojo, da je bilo zaplenjeno zemljišče stavbno. Opredelitev zemljišča kot stavbnega je (bila) pridržana zakonu. Tako je bilo stavbno zemljišče prvič definirano v Zakonu o nacionalizaciji najemnih zgradb in gradbenih zemljišč ter nato vsebinsko enako v kasnejših zakonih. Po tej opredelitvi je treba upoštevati kot...

Sodba nº II Ips 414/2007 of Civilni oddelek, July 12, 2007

Napačno je revizijsko stališče, da bi se morali stiki izvajati tako, da bi otrok prišel k očetu in ne obratno. Ker je treba pri urejanju stikov upoštevati predvsem korist otroka, je logično, da pride toženec po njega in ne obratno (ko bi moral otrok iskati očeta – in ga ob morebitni zadržanosti ali zamudi čakati). Tu ne gre za favoriziranje mater, kot očita revident, pač pa za favoriziranje otroka.

Sodba nº II Ips 97/2006 of Civilni oddelek, July 12, 2007

Besedilo oporoke je dovolj jasno, da je mogoče zapustnikov namen spoznati že iz njega samega. To, da je v oporoki dvakrat omenjena hiša, za katero sta se zapustnik in toženka takrat pogajala, ne izključuje in ne omejuje bistvenega – da se je zapustnikova volja nanašala na vse („posvetno“ - se pravi tuzemsko) premoženje. Omemba hiše (ki nikoli ni postala premoženje zapustnika in toženke – na koncu sta namreč kupila hišo na Bledu) je samo ponazoritvena in v oporoko ne vnaša nejasnosti, ki bi na...

Sodba nº II Ips 62/2006 of Civilni oddelek, July 12, 2007

Če sodišče lahko zahteva od stranke, ki ima pooblaščenca, naj se sama izjavi o dejstvih, ki jih je treba ugotoviti v pravdi (1. odstavek 86. člena ZPP – informativno zaslišanje strank), potem si lahko pri ustvarjanju predstav o spornem življenjskem dogodku (se pravi pri dokazni oceni) pomaga tudi z dejstvom, da stranka sama določenim trditvam nasprotne stranke ni oporekala (čeprav jim je, in za nameček še pavšalno, oporekal njen pooblaščenec).

Sodba nº II Ips 487/2005 of Civilni oddelek, July 12, 2007

Z ugotovitvijo tožnikove izključne lastninske pravice na sporni nepremičnini sta sodišči ugotovili obstoj (že pridobljene) pravice tožnika oziroma obstoj pravnega razmerja med pravdnimi strankami glede lastništva sporne nepremičnine. S tem je izpolnjena prva predpostavka za ugotovitveno tožbo oziroma sodbo (1. odstavek 181. člena ZPP), prav tako pa je za tako sodbo izkazana tožnikova pravna korist (2. odstavek 181. člena ZPP). Od odločitve o ugotovitvenem delu tožbe je odvisna odločitev o daj...

Sodba nº in sklep II Ips 484/2005 of Civilni oddelek, July 12, 2007

Pomanjkanje razpolagalne sposobnosti ni ovira za sklenitev zavezovalnega pravnega posla. Nujna je samo za razpolagalni pravni posel.

Sklep nº II Ips 882/2006 of Civilni oddelek, July 12, 2007

Ker je revidentka uveljavljala zgolj revizijski razlog zmotne uporabe materialnega prava, je revizijsko sodišče pri odločanju o pravilnosti uporabe materialnega prava vezano na tista relevantna dejstva, ki so predstavljala podlago odločanja pritožbenega sodišča.

Sklep nº Cp 17/2006 of Civilni oddelek, July 12, 2007

V prvem odstavku 64. člena ZMZPP je določena izključna pristojnost sodišča Republike Slovenije v sporih o stvarnih pravicah na nepremičnini, če je nepremičnina na ozemlju Republike Slovenije. Tak spor je tudi spor razvezanih zakoncev o njunem skupnem nepremičnem premoženju. Zato ni mogoče priznati pravne veljavnosti odločbe srbskega sodišča o nepremičnini, ki se nahaja v Ljubljani.

Sodba nº II Ips 263/2006 of Civilni oddelek, July 12, 2007

Opredelitev tožene stranke predstavlja v načelu dispozicijo tožeče stranke. Tožnik je sprva naperil tožbo proti samostojnemu podjetniku S. M., kasneje pa proti družbi z omejeno odgovornostjo, torej proti drugemu pravnemu subjektu. Takšno tožnikovo ravnanje predstavlja subjektivno spremembo tožbe. V takšnem primeru je sicer potrebna privolitev prvotnega in kasnejšega toženca, vendar je takšna privolitev lahko podana konkludentno. Tožena družba z omejeno odgovornostjo se je spustila v obravnava...

Sklep nº I Up 320/2005 of Upravni oddelek, July 12, 2007

Tožba je kljub pozivu k odpravi pomanjkljivosti ostala nerazumljiva, da je ni mogoče obravnavati in je tako sodišče prve stopnje pravilno odločilo, ko je tožbo zavrglo po določbi 2. odstavka 29. člena ZUS.

Sklep nº I Up 458/2007 of Upravni oddelek, July 12, 2007

Sodišče prve stopnje je ravnalo pravilno, ko je tožničino vlogo z dne 9.11.2005, s katero je nasprotovala plačilu z nalogom zahtevane sodne takse za tožbo in plačilu opomina za tožbo, štelo za zahtevo za odmero sodne takse po 1. odstavku 27. člena ZST.

Sklep nº I Up 474/2007 of Upravni oddelek, July 12, 2007

V upravnem sporu ni mogoče izpodbijati tistih aktov, ki odpravijo ali razveljavijo upravni akt, postopek odločanja pred pristojnimi upravnimi organi pa se nadaljuje na podlagi vrnitve v ponovno odločanje.

Sodba nº X Ips 1287/2006 of Upravni oddelek, July 12, 2007

Tožnik, na katerem je dokazno breme, se ne more opirati le na morebitno odsotnost podatkov o nelojalnem ravnanju, temveč je lahko uspešen le, če ponudi navedbe in dokaze o ravnanju, ki izpričujejo lojalnost, ali pa dokaže obstoj drugih okoliščin, ki prepričljivo nasprotujejo domnevi o nelojalnosti.

July 11, 2007

Sodba nº I Up 484/2007 of Upravni oddelek, July 11, 2007

Ob pravilni ugotovitvi o zavajanju ali zlorabi postopka je tožena stranka tudi pravilno odločila, ko je tožnikovo prošnjo za azil kot neutemeljeno zavrnila na podlagi 2. odstavka 35. člena ZAzil.

July 10, 2007

Sklep nº I R 87/2008 of Civilni oddelek, July 10, 2007

Vlogo dolžnice za izločitev vseh sodnikov sodišča je glede na njeno vsebino mogoče šteti za predlog za delegacijo po 67. členu ZPP. Ker pa v predlogu niso navedeni taki razlogi, ki bi potrjevali izraženi dvom v nepristranskost sojenja, predlog za delegacijo ni utemeljen.

July 06, 2007

Sklep nº X Ips 625/2007 of Upravni oddelek, July 06, 2007

Če revident umakne revizijo, preden je revizijsko sodišče o njej odločilo, se postopek ustavi.

July 05, 2007

Sklep nº I Up 469/2007 of Upravni oddelek, July 05, 2007

Pravilno je stališče sodišča prve stopnje, da je materialna škoda (če seveda obstoja) praviloma popravljiva. V zvezi s tem je neutemeljen pritožbeni ugovor, da bi bila škoda (naknadna izterjava razlik v cenah) „težko popravljiva“. Tožeča stranka bi namreč, glede na klavzulo v svoji ponudbi za medomrežno povezovanje z njenim javnim mobilnim omrežjem, navedeno razliko v cenah s svojimi pogodbenimi partnerji lahko poračunala.

Sklep nº I Up 468/2007 of Upravni oddelek, July 05, 2007

Res je, da se ukrepi gradbenih inšpektorjev izrekajo zaradi varovanja javne koristi, ki je tudi v preprečevanju nezakonitih posegov v prostor, saj slednji že zato, ker so narejeni brez ustreznih upravnih dovoljenj, lahko predstavljajo nevarnost za življenje in zdravje ljudi. Ker pa v konkretni zadevi težko popravljiva škoda ni izkazana, tudi ni mogoče v skladu z 2. odstavkom 32. člena ZUS-1 presojati prizadetosti javne koristi.

Sklep nº I Up 748/2005 of Upravni oddelek, July 05, 2007

Zaradi spremembe predpisa v zvezi z odločbo Ustavnega sodišča RS je treba spremeniti odločitev o stroških postopka pred sodiščem prve stopnje in odločiti tudi o stroških pritožbenega postopka.

Sodba nº I Up 477/2007 of Upravni oddelek, July 05, 2007

Družinsko nasilje bi sicer lahko bilo razlog za zaščito v obliki azila, če bi to nasilje bilo osnovano na podlagi vere, narodnosti, rase, političnega prepričanja ali pripadnosti določeni družbeni skupini ter če obstojijo drugi pogoji, relevantni po ZAzil. V obravnavanem primeru (mačeha muslimanske vere je domnevno preganjala pastorko, ki si je našla partnerja Srba pravoslavne vere) pa ni pogojev za azil, ker prosilka niti ni prosila za zaščito v izvorni državi Srbiji, ki dokazano nudi tudi za...

Sodba nº I Up 467/2007 of Upravni oddelek, July 05, 2007

V pospešenem azilnem postopku se odloči tudi, če je iz prošnje za azil očitno, da prosilcu v izvorni državi ne grozi preganjanje. Ta pogoj je podan, ko prosilec za azil zatrjuje take okoliščine, ki v nobenem primeru ne morejo pomeniti preganjanja.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners