Vrhovno Sodišče: Opinions issued on August 2007

August 30, 2007

Sodba nº II Ips 533/2007 of Civilni oddelek, August 30, 2007

Medtem ko v pravdni zadevi II Ips 391/2000 zbrano procesno gradivo, vključno z ugotovljenim dejstvom, da imata pravdni stranki v skupni lasti stanovanjsko hišo, ni omogočalo sklepa o minimalni socialni varnosti oziroma preskrbljenosti tožene stranke v bodoče, je mogoče takšen zaključek v obravnavani zadevi napraviti na podlagi nespornega dejstva, da sta pravdni stranki stanovanjsko hišo v Idriji prodali za 240.000 DEM, od česar je toženki pripadlo 120.000 DEM.

Sklep nº II Ips 365/2005 of Civilni oddelek, August 30, 2007

Odgovornost dediča za zapustnikove dolgove kot ena od pravnih posledic, ki izhajajo iz ZD oziroma pridobitve dedne pravice in lastnosti dediča, nastane v času smrti zapustnika. Trenutek smrti je zato tisti čas, ki je odločilen za presojo razmerja med vrednostjo aktive in pasive zapustnikovega premoženja.

Sodba nº II Ips 500/2007 of Civilni oddelek, August 30, 2007

Oškodovanka je v celoti sama odgovorna za škodo, ki ji je nastala, ker je železniško progo uporabila za svojo pot ter jo je pri tem zbil vlak.

Sodba nº II Ips 438/2005 of Civilni oddelek, August 30, 2007

Ker je tožeča stranka sama izpovedala, da je bila v času sklepanja pogodbe prisebna, niso izpolnjeni pogoji iz 243. člena ZPP za postavitev izvedenca. Ob takšni izjavi namreč sodišče ne potrebuje strokovnega znanja za odločitev o tem dejanskem vprašanju.

Sodba nº II Ips 495/2005 of Civilni oddelek, August 30, 2007

Odmera pravične denarne odškodnine za nepremoženjsko škodo.

Sklep nº in sodba II Ips 501/2005 of Civilni oddelek, August 30, 2007

Odmera pravičen denarne odškodnine za nepremoženjsko škodo.

Sklep nº Cp 12/2007 of Civilni oddelek, August 30, 2007

V postopku, v katerem se odloča, ali bo tuja sodna odločba učinkovala na območju Republike Slovenije, je povsem nepomembno, v kakšnem materialnopravnem razmerju je bil predlagatelj z družbo D. L. d.o.o. oziroma D. L. G.. Za presojo identitete med sodbo, katere priznanje se zahteva, in predlogom z dne 7.10.2003, naperjenim zoper D. L. d.o.o., je odločilno le, kako je bila subjektivno opredeljena tožena stranka v sodbi Delovnega sodišča v Münchnu z dne 7.11.2001 opr. št. 30 Ca 14169/01.

Sklep nº II Ips 515/2006 of Civilni oddelek, August 30, 2007

Kadar je zahtevek za plačilo obresti postavljen poleg glavnice, se šteje za postransko terjatev. Te narave obrestni zahtevek ne izgubi niti takrat, ko ostane v postopku z revizijo sporna le še odločitev o obrestih.

Sklep nº II Ips 614/2006 of Civilni oddelek, August 30, 2007

Čeprav je sicer po tretjem odstavku 384. člena ZPP revizija vselej dovoljena proti sklepu, s katerim pritožbeno sodišče zavrne pritožbo proti sklepu prvostopenjskega sodišča o zavrženju revizije, pa morajo biti tudi v takem primeru izpolnjene temeljne procesne predpostavke za vsebinsko obravnavanje take revizije (sposobnost biti stranka, pravdna sposobnost, postulacijska sposobnost, pravočasnost itd.).

Sklep nº II Ips 105/2007 of Civilni oddelek, August 30, 2007

V postopku z izrednimi pravnimi sredstvi lahko stranka opravlja pravdna dejanja samo po pooblaščencu, ki je odvetnik (tretji odstavek 86. člena ZPP).

Sklep nº II Ips 317/2006 of Civilni oddelek, August 30, 2007

Določitev revizijske vrednosti spora s seštevanjem več danih posojil je glede na drugi odstavek 41. člena ZPP napačno. Zahtevano plačilo tolarske vrednosti posojenih nemških mark opredeljeno z uradnim tečajem na točno določene datume, onemogoča izračun revizijsko sporne vrednosti, ki pa za nobeno od posojila ne presega revizijskega praga.

Sklep nº II Ips 436/2006 of Civilni oddelek, August 30, 2007

Revizija, ki jo vloži revident v nasprotju s odločbami tretjega in četrtega odstavka 86. člena ZPP, poleg tega pa ni opredelil niti vrednosti spornega predmeta, ni dovoljena.

Sklep nº II Ips 493/2005 of Civilni oddelek, August 30, 2007

Ker toženec v reviziji terja „zmanjšane odškodnine za kakih 800.000 SIT do 1.000.000 SIT“, taka opredelitev omogoča samo presojo, da revizijsko izpodbijani znesek le dosega, ne pa tudi presega praga iz drugega odstavka 367. člena ZPP.

Sklep nº II Ips 831/2006 of Civilni oddelek, August 30, 2007

Vrednost spornega predmeta ne presega revizijskega praga, zato je revizija nedovoljena.

Sklep nº II Ips 572/2006, enako tudi II Ips 401/2006 of Civilni oddelek, August 30, 2007

Izpodbijani del ne presega revizijskega praga, zato je revizija nedovoljena.

Sklep nº I Up 480/2007 of Upravni oddelek, August 30, 2007

Sklep o postavitvi izvedenca je sklep procesnega vodstva in se z njim ne odloča o pravicah, obveznostih in pravnih koristih strank v postopku. Zato ne gre za akt, ki se lahko izpodbija v upravnem sporu.

Sodba nº I Up 36/2006 of Upravni oddelek, August 30, 2007

Ob ugotovitvi upravnih organov obeh stopenj, da je predmetna nepremičnina prešla v splošno ljudsko premoženje na podlagi prisojila, po dne 17.3.1947 izvedeni zapuščinski obravnavi po pok. E.A., kot pravilno navaja že sodišče prve stopnje, ni mogoče govoriti o podržavljenju brez pravnega naslova na podlagi določb 4. člena ZDen.

Sklep nº I Up 1752/2006 of Upravni oddelek, August 30, 2007

Izpodbijani akt ni dokončna odločba, ki bi pomenila odvzem licence, temveč gre za akt upravnega odbora Detektivske zbornice RS, ki je odločil o ustavitvi disciplinskega postopka pred Častnim razsodiščem Detektivske zbornice RS. Noben zakon ne določa, da je zoper odločitev omenjenega organa v disciplinskem postopku mogoč upravni spor, torej ne gre niti za drug posamičen akt, ki ima zagotovljeno sodno varstvo v upravnem sporu.

August 29, 2007

Sodba nº X Ips 838/2003 of Upravni oddelek, August 29, 2007

Neutemeljeno je sodišče prve stopnje pritrdilo napačnemu stališču tožene stranke, da tožnica ob vložitvi predloga za napredovanje ni izpolnjevala pogojev za zaposlitev in s tem tudi ne za napredovanje, ko 13 let pred vložitvijo predloga ni v celoti izkazovala delovnih izkušenj. Pogoji za napredovanje se ugotavljajo za obdobje, ki je za napredovanje pravno pomembno, ne pa za stanje ob sklenitvi delovnega razmerja. Ker niti Pravilnik o napredovanju zaposlenih v šolah v nazive niti ZOFVI v času ...

Sodba nº X Ips 9/2006 of Upravni oddelek, August 29, 2007

V postopku denacionalizacije velja načelo dispozitivnosti, kar pomeni, da se postopek začne in vodi po volji stranke in v okviru njenega materialnega zahtevka. ZDen v 62. členu določa obvezne sestavine zahteve za denacionalizacijo, ki jih mora zahteva vsebovati, in listine, ki ji morajo biti priložene. Pristojni organ je na zahtevek vezan in mora ravnati po njem oziroma po njegovi vsebini.

Sodba nº I Up 548/2007 of Upravni oddelek, August 29, 2007

Tožnik niti v upravnem postopku niti v upravnem sporu ni zatrjeval, da bi imel ustrezen dokument s sliko v smislu 75. člena Zakona o tujcih (ZTuj), kar pomeni, da svoje istovetnosti na ZTuj predpisan način ni mogel dokazati. To pa po 1. alinei 1. odstavka 27. člena ZAzil zadošča za omejitev gibanja.

Sklep nº I Up 481/2007 of Upravni oddelek, August 29, 2007

Če iz vročilnice kot javne listine izhaja datum prejema odločbe tožene stranke, se pravočasnost tožbe in predloga za vrnitev v prejšnje stanje v zvezi s tožbo presoja po datumu vročitve odločbe tožene stranke, ki izhaja iz vročilnice, razen če stranka po postopku in na način za dokazovanje neverodostojnosti dokaže, da je vročilnica kot javna listina neverodostojna. Tega pa v tem primeru stranka niti ni zatrjevala.

Sodba nº I Up 93/2006 of Upravni oddelek, August 29, 2007

Premoženje, ki je bilo ob uveljavitvi ZPIZ v sredstvih podjetij s sedežem izven Slovenije, ni bilo pod ingerenco Republike Slovenije, zato ne more biti predmet vračanja v naravi po ZPIZ. Po tem zakonu pa se podržavljeno premoženje ne vrača v obliki odškodnine.

August 28, 2007

Sodba nº III Ips 130/2005 of Gospodarski oddelek, August 28, 2007

Sporni dogovor predstavlja v poslovni praksi pogosto in avtonomno izoblikovano (inominatno) pogodbo, poznano kot okvirno pogodbo, ki v svojih osnovnih značilnostih temelji na pogodbi o delu. Obravnavana pogodba ima namreč bistvene elemente za njeno praktično izvajanje. Na njeni podlagi bi se lahko sklepale posamične (mesečne) pogodbe o delu, za točno določene modele, količine in vrste izdelkov, s točno določenimi roki izdelave in cenami dela. Obravnavana okvirna pogodba predstavlja podlago za...

Sklep nº III R 18/2007 of Gospodarski oddelek, August 28, 2007

Prekinitev postopka (zaradi stečaja toženke) ni ovira za odločitev v (predloženem) sporu o pristojnosti, v katerem gre za reševanje vprašanja izvedbe postopka, ki v ničemer ne prizadene pravice strank do izjave, varstvu katere so pravila ZPP o prekinitvi postopka v prvi vrsti namenjena.

Sklep nº III Ips 88/2005 of Gospodarski oddelek, August 28, 2007

Sprememba tožbe ni v ničemer spremenila procesnega položaja tožeče stranke. Ta je namreč ohranila položaj tožeče stranke, in sicer na podlagi določbe prvega odstavka 190. člena ZPP, po kateri odtujitev pravice, o kateri teče pravda, ni ovira, da se pravda ne dokonča med istima strankama. Ni prišlo do procesnega nasledstva po določbi drugega odstavka 190. člena ZPP, saj za to niso bile podane potrebne izjave. Da bi namreč skladno s slednjo namesto tožeče stranke (kot odstopnice v sporu uveljav...

Sklep nº III Ips 43/2007 of Gospodarski oddelek, August 28, 2007

Za odločanje o preklicu naroka ne zadostuje le (pavšalna) strankina trditev, ki je ni mogoče preizkusiti.

Sklep nº III Ips 95/2007 of Gospodarski oddelek, August 28, 2007

Z izpodbijano sodbo je bila potrjena odločitev o denarnem zahtevku, kar pomeni, da j

Sodba nº III Ips 122/2005 of Gospodarski oddelek, August 28, 2007

Pravica do plačila za delo, ki ga je tožeča stranka kot podizvajalka opravila na podlagi kooperantske pogodbe, je relativna, obligacijska pravica, ki učinkuje med njo in njeno pogodbeno stranko, to je izvajalcem gradbenih del (148. člen ZOR). Tožeči stranki se je le izvajalec gradbenih del zavezal, da ji bo za njeno delo plačal in ji je za to tudi odgovarjal. Ostale osebe, ki se k temu niso zavezale, po splošnih pravilih obligacijskega prava tožeči stranki niso dolžne zagotavljati pravičnega ...

Sodba nº III Ips 7/2006 of Gospodarski oddelek, August 28, 2007

Da bi iz konkludentnih dejanj tožene stranke lahko sklepali, da je naknadno odobrila pogodbo, morajo biti ta dejanja jasna in nedvoumna (na primer delna izpolnitev pogodbe ali kaj podobnega). To še posebej velja za naknadno odobritev pogodbe o pristopu k dolgu, s katero se pristopnik zavezuje upniku, da bo izpolnil njegovo terjatev do dolžnika, ne da bi imel do njega kakšno nasprotno terjatev.

Sodba nº III Ips 63/2005 of Gospodarski oddelek, August 28, 2007

Iz zakonskih določb o navajanju dejstev in izvajanju dokazov (glej zlasti prvi odstavek 7. člena, prvi odstavek 180. člena in 212. člen ZPP) jasno sledi, da mora pravdna stranka najprej določno navesti pravno pomembna dejstva, dokaze pa predlagati zato, da se ta dejstva dokažejo. Tega pa tožeča stranka glede na to, kako je navedla dejstva o škodi, ni storila.

Sklep nº III Ips 91/2005 of Gospodarski oddelek, August 28, 2007

V primeru, ko je ugotovitev pravice do revizije odločilna vrednost spornega predmeta, se vzame kot vrednost spornega predmeta samo vrednost glavnega zahtevka, ne pa tudi obresti, razen če se te uveljavljajo kot glavni zahtevek. V obravnavani zadevi se obresti, čeprav kapitalizirane, uveljavljajo skupaj z glavnico, torej niso glavni zahtevek.

Sklep nº III Ips 101/2006 of Gospodarski oddelek, August 28, 2007

Določbo 3. odstavka 42. člena ZIZ, ki se nanaša na razveljavitev potrdila o izvršljivosti, je treba smiselno razlagati tako, da se lahko uporabi tudi glede potrdila o pravnomočnosti. Zaradi napake pri vročanju, zaradi katere vročitev ni pravilno opravljena, ne more začeti teči rok za vložitev pravnega sredstva, niti paricijski rok. Če je v obravnavanem primeru šlo za takšno napako pri vročanju, sklep o izvršbi ni mogel postati niti pravnomočen niti izvršljiv. Če sodišče zmotno šteje vročitev ...

Sklep nº III Ips 117/2006 of Gospodarski oddelek, August 28, 2007

Sodišče ustavi izvršbo po uradni dolžnosti med drugim tudi v primeru, če je razveljavljeno potrdilo o izvršljivosti na izvršilnem naslovu. Navedena določba se nanaša tudi na potrdilo o pravnomočnosti, ki je predpostavka izvršljivosti. V obravnavanem primeru je bilo pravnomočno razveljavljeno potrdilo o pravnomočnosti na izvršilnem naslovu. Sodišče je na to dejstvo pravilno pazilo po uradni dolžnosti in zato zavrnilo upnikov predlog za razširitev izvršbe.

Sklep nº III Ips 71/2007 of Gospodarski oddelek, August 28, 2007

V času vložitve predloga za obnovo tožena stranke ni več obstajal. Postopka s stranko, ki ne obstaja in nima pravnih naslednikov, ni mogoče obnoviti. Takšna stranka namreč ne more pravno učinkovito opravljati pravdnih dejanj, in tudi vročitve ji ni mogoče zagotoviti. Skratka, pravna oseba, ki je prenehala obstajati, ne more biti pravdna stranka. Tožeča stranka zato nima pravnega interesa za revizijo, saj tudi v primeru uspeha, obnova ne bi bila mogoča.

August 20, 2007

Sodba nº I Up 1800/2006 of Upravni oddelek, August 20, 2007

Jugoslovansko (in slovensko) državljanstvo ob podržavljenju, priznano po predpisih po 9.5.1945, je edini od ključnih pogojev za denacionalizacijo. Če ni izpolnjen, se premoženje ne vrača. Izpolnjevanje tega pogoja se izkazuje z izpiskom iz državljanske knjige ali s pravnomočno odločbo po 3. odstavku 63. člena ZDen. Ugotavljanje državljanstva je predhodno vprašanje v denacionalizaciji, o tem odloča organ za notranje zadeve, denacionalizacijski organ pa je na to odločitev vezan. Ugovorov, ki se...

August 09, 2007

Sklep nº I Up 532/2007 of Upravni oddelek, August 09, 2007

Materialna škoda sama zase še ne pomeni težko popravljive škode v smislu 2. odstavka 32. člena ZUS-1.

Sodba nº I Up 519/2007 of Upravni oddelek, August 09, 2007

Prosilec za azil se v postopku za pridobitev azila ni izkazal z osebnim dokumentom, zaradi česar bo potrebno njegovo istovetnost ugotavljati (1. alineja prvega odstavka 27. člena ZAzil).

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners