Vrhovno Sodišče: Opinions issued on September 2007

September 27, 2007

Sklep nº VIII Ips 365/2006 of Delovno-socialni oddelek, September 27, 2007

Upoštevaje značaj in vsebino delovnega razmerja rok za vložitev tožbe na ugotovitev obstoja delovnega razmerja, ko se le-to dejansko ne izvršuje, ni časovno neomejen, čeprav delodajalec o ugovoru delavca ni odločil.

Sodba nº in sklep VIII Ips 360/2006 of Delovno-socialni oddelek, September 27, 2007

Ker tožnica zoper kršitve pravic iz delovnega razmerja pri delodajalcu ni ugovarjala v zakonitem roku oz. sploh ni ugovarjala, ne more uspešno uveljavljati obstoja delovnega razmerja pred sodiščem.

Sodba nº VIII Ips 483/2006 of Delovno-socialni oddelek, September 27, 2007

Odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga ni nezakonita, če delodajalec delavcu ni ponudil druge, neustrezne zaposlitve.

Sodba nº VIII Ips 477/2006 of Delovno-socialni oddelek, September 27, 2007

Tudi drugačna opredelitev delovnega mesta in njegov drugačen naziv lahko pomenita spremembo pogojev iz pogodbe o zaposlitvi glede opravljanja določenega dela oziroma prenehanje potreb po opravljanju dela, kot je bilo dotlej opredeljeno v pogodbi o zaposlitvi.

Sodba nº VIII Ips 62/2006 of Delovno-socialni oddelek, September 27, 2007

ZZVZZ v 15. členu jasno določa, kdo je zavarovanec v sistemu zdravstvenega zavarovanja. S Pravili obveznega zdravstvenega zavarovanja je Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije predpisal samo načine in možnosti prijave v zavarovanje, ni pa posegal v priznanje samih pravic oziroma vprašanje, od kdaj je nekdo zavarovanec, saj je to od takrat, ko oseba začne z dejavnostjo, na podlagi katere obvezno postane zavarovanec.

Sodba nº in sklep VIII Ips 173/2006 of Delovno-socialni oddelek, September 27, 2007

Tujca, ki nima osebnega delovnega dovoljenja za nedoločen čas, ni mogoče vpisati v evidenco brezposelnih oseb.

Sodba nº VIII Ips 246/2006 of Delovno-socialni oddelek, September 27, 2007

Tožnik je ob vložitvi tožbe uveljavljal plačilo razlike v plači s pripadajočimi zamudnimi obrestmi. Če tekom postopka ne bi specificiral tožbenega zahtevka, bi sodišče lahko odločilo tudi samo o pravici do razlike v plači, kar bi predstavljalo ugotovitev o pravni podlagi tožbenega zahtevka in s tem vmesno sodbo, na podlagi katere bi tožnik, če tožena stranka razlike ne bi plačala ali ta ne bi bila ustrezna, lahko z novo tožbo uveljavljal še višino razlike.

Sodba nº VIII Ips 392/2006 of Delovno-socialni oddelek, September 27, 2007

Tožnica bi lahko pridobila pravico do družinske pokojnine, če bi jo oče do svoje smrti preživljal. Pri tem se kot preživljanje šteje zagotavljanje rednih mesečnih prejemkov za tak namen, ne pa le občasni prispevki.

Sklep nº VIII Ips 123/2007 of Delovno-socialni oddelek, September 27, 2007

Domneva o obstoju delovnega razmerja pomeni tudi obstoj pogodbe o zaposlitvi, čeprav je stranki nista sklenili v pisni obliki. Vsak poseg delodajalca v veljavnost take pogodbe o zaposlitvi pomeni kršitev pravice, zoper katero lahko delavec uveljavlja sodno varstvo, vendar v za to predpisanih rokih.

Sklep nº VIII Ips 439/2006 of Delovno-socialni oddelek, September 27, 2007

Revizija zoper pravnomočni sklep o zavrnitvi zahteve za izločitev predsednice senata ni dovoljena.

Sodba nº VIII Ips 419/2006 of Delovno-socialni oddelek, September 27, 2007

Tožnica za kmečko delo (torej svoje delo) ni več sposobna, kar izhaja tako iz mnenja sodnega izvedenca kot mnenj invalidskih komisij in izvida ortopeda. Po oceni psihiatra ni zmožna za prekvalifikacijo in ni primerna za nobeno kmečko delo. Sodni izvedenec je le kot teoretično možnost navedel, da bi tožnica sicer lahko v skrajšanem delovnem času opravljala fizično nezahtevna, npr. pisarniška dela, ki pa ji ga na manjši hribovski kmetiji ne more nihče zagotoviti. Iz tako ugotovljenega dejanskeg...

September 26, 2007

Sodba nº I Ips 124/2007 of Kazenski oddelek, September 26, 2007

Stvari oziroma denar so storilcu kaznivega dejanja neupravičene uporabe lahko zaupane tudi tedaj, ko jih sam nima v posesti, ampak so v posesti na primer skladiščnika, prevoznika, banke ali koga drugega, ki je dolžan izpolniti odredbe pooblaščenega odredbodajalca, komu naj izroči stvari oziroma denar; storilcu so v tem primeru stvari oziroma denar pravno zaupani v razpolaganje in uporabo brez fizične posesti nad njimi.

September 20, 2007

Sklep nº II Ips 446/2006 of Civilni oddelek, September 20, 2007

Nedoločen pravni pojem „očitna pomota vložnika“ iz 6. odstavka 112. člena ZPP je v sodni praksi tega sodišča že konkretiziran. Tako je revizijsko sodišče že nekajkrat zavzelo stališče, da napake odvetnika, ki revizijo ne samo vloži pri nepristojnem sodišču, ampak jo poleg tega tudi napačno naslovi, ni mogoče šteti za očitno pomoto vložnika v smislu navedene zakonske določbe. Tako stališče, ki velja za pooblaščenega odvetnika stranke, velja tudi za državno pravobranilstvo kot zakonitega zastop...

Sodba nº I Up 52/2004 of Upravni oddelek, September 20, 2007

Če vnuk na podlagi vstopne pravice ni postal dedič prvega dednega reda, nima položaja upravičenca.

Sodba nº I Up 577/2007 of Upravni oddelek, September 20, 2007

Tožnik je lažno predstavil razloge, zakaj v Republiki Sloveniji prosi za azil in je tako zavajal in zlorabljal postopek, kar je okoliščina za zavrnitev prošnje za azil kot očitno neutemeljene.

Sodba nº X Ips 1141/2006, enako tudi X Ips 728/2006 of Upravni oddelek, September 20, 2007

Ker sta bila pogoja glede bivanja v tujini in glede nemške narodnosti ugotovljena, ni pa bilo dokazano kontinuirano lojalno ravnanje, je bil materialni zakon pravilno uporabljen.

Sklep nº I Up 579/2007 of Upravni oddelek, September 20, 2007

Ker se tožnik na dopis ni odzval in vlog ni popravil oziroma dopolnil tako, da bi bile primerne za obravnavo, je prvostopno sodišče postopalo pravilno, ko je vloge s sklepom zavrglo (4. odstavek 108. člena ZPP v zvezi s 1. odstavkom 22. člena ZUS-1).

Sodba nº X Ips 1311/2006 of Upravni oddelek, September 20, 2007

Ker se po določbi 2. odstavka 35. člena Zakona o državljanstvu FLRJ v zvezi z določbo 3. odstavka 63. člena ZDen nelojalnost domneva, v postopku ni potrebno ugotavljati nelojalnega ravnanja, temveč breme izpodbijanja nelojalnosti nosi stranka.

Sklep nº I Up 640/2004 of Upravni oddelek, September 20, 2007

Ustavna pravica do domneve nedolžnosti iz 27. člena Ustave se nanaša na položaj in varstvo pravic posameznika v kazenskem postopku. To izhaja že iz same določbe 27. člena Ustave, saj določa, da kdor je obdolžen kaznivega ravnanja, velja za nedolžnega, dokler njegova krivda ni ugotovljena s pravnomočno sodbo. Že iz tega izhaja, da je varstvo pravice iz 27. člena Ustave zagotovljeno v okviru kazenskega postopka, kar pa pomeni, da v obravnavani zadevi ni izpolnjena procesna predpostavka za sodno...

Sodba nº X Ips 154/2004 of Upravni oddelek, September 20, 2007

Po tretjem odstavku 83. člena ZUS-1 je določeno, da revizija ni dovoljena, če jo vloži nekdo, ki zanjo nima pravnega interesa. V obravnavani zadevi je bila s pravnomočno sodbo sodišča prve stopnje odpravljena odločba tožene stranke in zadeva vrnjena toženi stranki v ponoven postopek. Tožena stranka – revident ima tako v ponovljenem postopku položaj organa, ki je po zakonu pristojen za odločanje po pravnomočni sodni odločbi. Ta dolžnost pa ne more predstavljati pravnega interesa za revizijo.

Sodba nº I Up 578/2007 of Upravni oddelek, September 20, 2007

Prikritje, da je tožnik že pred tem vložil prošnjo za azil v Franciji in v Luxemburgu, je eden izmed razlogov, ki se po ZAzil šteje za zavajanje oziroma zlorabo postopka.

Sodba nº I Ips 46/2007 of Kazenski oddelek, September 20, 2007

Zgolj razmerje „sredstvo – cilj“ med kaznivima dejanjema ponarejanja listin in goljufije, brez presoje drugih pomembnih okoliščin obeh kaznivih dejanj, še ne opravičuje sklepa, da je kaznivo dejanje ponarejanja listin inkludirano v kaznivem dejanju goljufije.

Sodba nº I Ips 53/2007 of Kazenski oddelek, September 20, 2007

Za kršitev pravice obdolženca postavljati vprašanja priči, ki je bila zaslišana v njegovi nenavzočnosti, bi šlo, če bi sodišče zavrnilo zahtevo obrambe, da se obsojencu omogoči postavljati vprašanja priči ali če ta ne bi vedel, da takšno pravico sploh ima.

Sodba nº I Ips 63/2007 of Kazenski oddelek, September 20, 2007

Čeprav tablete ecstasy niso na seznamu prepovedanih drog, gre za substanco, ki je razglašena za mamilo, saj se z izrazom ecstasy označuje MDMA, psihoaktivna snov iz skupine fenetilaminov, katere prenašanje se obsojencu očita v opisu abstraktnega dejanskega stanu, kar je v nadaljnjem opisu kaznivega dejanja konkretizirano z označbo iste substance, le da z drugim imenom.

Sodba nº IV Ips 30/2007 of Kazenski oddelek, September 20, 2007

Pravnomočno sodbo je treba presojati v celoti in pri tem upoštevati navedbe v obeh odločbah. Sodišče v sodbi ni dolžno ponavljati razlogov o odločilnih dejstvih in odgovarjati na tiste očitke vlagateljev zahteve za sodno varstvo, o katerih je svoje stališče že obrazloženo zavzel prekrškovni organ in so po presoji sodišča pravilni.

September 19, 2007

Sodba nº I Up 580/2007 of Upravni oddelek, September 19, 2007

V postopku presoje zakonitosti izrečenega ukrepa začasne omejitve gibanja je treba presoditi dejstva, kdaj, kako in na kakšen način je prosilec vložil prošnjo za azil, v kateri navaja razloge za zapustitev izvorne države.

Sodba nº I Up 573/2007 of Upravni oddelek, September 19, 2007

Tožnik niti v upravnem postopku niti v upravnem sporu ni predložil dokumenta, na podlagi katerega bi se njegova istovetnost lahko ugotovila. Že to pa po 1. alinei 1. odstavka 27. člena ZAzil zadošča za omejitev gibanja.

Sklep nº VIII R 17/2007 of Delovno-socialni oddelek, September 19, 2007

V sporu ne nastopata Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter zavarovanec oziroma uživalec pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, temveč od vsega začetka le zavod in zavarovančeva dedinja, ki naj bi bila s plačilom zneska, vendar že po smrti zavarovanca, neupravičeno obogatena. Med strankama zato obstaja le klasično civilno pravno razmerje, o katerem je pristojno odločati civilno sodišče.

Sklep nº VIII R 31/2007 of Delovno-socialni oddelek, September 19, 2007

Ker tožnikov delodajalec ni stranka v sporu, temveč je tožena izključno delodajalčeva zavarovalnica iz naslova njunega zavarovalnega razmerja (direktna tožba), je za odločanje v zadevi pristojno sodišče splošne pristojnosti.

Sklep nº VIII R 22/2007 of Delovno-socialni oddelek, September 19, 2007

Ker tožnikov delodajalec ni stranka v sporu, temveč je tožena izključno delodajalčeva zavarovalnica iz naslova njunega zavarovalnega razmerja (direktna tožba), je za odločanje v zadevi pristojno sodišče splošne pristojnosti.

Sklep nº VIII R 26/2007 of Delovno-socialni oddelek, September 19, 2007

Ker delodajalec, pri katerem se je tožnik poškodoval na počitniškem delu, ni stranka v sporu, temveč je tožena izključno delodajalčeva zavarovalnica, je za odločanje v zadevi pristojno sodišče splošne pristojnosti.

Sklep nº VIII R 15/2007 of Delovno-socialni oddelek, September 19, 2007

ZPP ne določa ustalitve pristojnosti, če postane med postopkom zaradi spremenjenih okoliščin stvarno pristojno sodišče druge vrste.

Sklep nº VIII R 18/2007 of Delovno-socialni oddelek, September 19, 2007

Toženec je bil direktor drugotožeče stranke, ki je gospodarska družba, vendar ni bil pri njej v delovnem razmerju. Med tema strankama zato obstaja gospodarski spor, v katerem je za odločanje stvarno pristojno sodišče splošne pristojnosti.

Sklep nº VIII R 19/2007 of Delovno-socialni oddelek, September 19, 2007

Ker iz utemeljitve tožbe in predložene pogodbe ne izhaja, da bi stranki sklenili pogodbo o zaposlitvi po delovnem pravu, tožnik pa niti ne zatrjuje, da bi bil v delovnem razmerju pri toženi stranki ali da bi uveljavljal kakršnokoli pravico iz delovnega razmerja, gre za premoženjski spor iz civilne pravne pogodbe in ne iz pogodbe o zaposlitvi.

September 18, 2007

Sklep nº VIII R 20/2007 of Delovno-socialni oddelek, September 18, 2007

V sporu o imenovanju tožnika v znanstveni naziv na podlagi splošnega akta tožene stranke, ki je javni raziskovalni zavod, vendar ni del visokega šolstva, je za odločanje stvarno pristojno delovno sodišče.

Sklep nº VIII R 32/2007 of Delovno-socialni oddelek, September 18, 2007

Spor v zvezi z mnenjem komisije za ugotovitev podlage za odpoved pogodbe o zaposlitvi ni niti socialni niti delovni spor, mnenja pa tudi ni mogoče izpodbijati v upravnem sporu.

Sodba nº III Ips 41/2006 of Gospodarski oddelek, September 18, 2007

Do uveljavitve Zakona o varstvu pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja, ki v času odločanja o tožbenem zahtevku v obravnavanem primeru še ni veljal, je bilo mogoče v Republiki Sloveniji v primeru kršitve pravice do sojenja v razumnem roku zahtevati samo odškodnino po 26. členu Ustave. To je pomenilo, da je oškodovanec lahko zahteval klasično odškodnino po kriterijih civilnopravne odgovornosti za premoženjsko in (ali) nepremoženjsko škodo. Ni pa bilo mogoče uspeti z zahtevkom na plačil...

Sodba nº III Ips 2/2005 of Gospodarski oddelek, September 18, 2007

Izpodbijanje dokazne ocene z revizijo ni dopustno.

Sklep nº III Ips 115/2005 of Gospodarski oddelek, September 18, 2007

Presoja sodišč nižjih stopenj, da bi upnik lahko zavarovanje terjatve v sodnem postopku zahteval šele, če bi bila neuspešna davčna izvršba na dolžničine dohodke, terjatve in premičnine, je v nasprotju z določbami Zakona o izvršbi in zavarovanju in

Sklep nº III Ips 143/2005 of Gospodarski oddelek, September 18, 2007

Sodišče prve stopnje je s prezrtjem ugovora, ki bi, v kolikor je utemeljen, pripeljal do zavrnitve spornega zahtevka, storilo absolutno bistveno kršitev določb pravdnega postopka iz 14. točke 2. odstavka 339. člena ZPP. Pravilnosti njegove odločitve o ugoditvi tožbenemu zahtevku namreč zaradi odsotnosti razlogov o ugovoru plačila ni mogoče preizkusiti. Sodišče druge stopnje te kršitve ni prepoznalo, hkrati pa je na odločilne pritožbene navedbe tožene stranke pomanjkljivo odgovorilo. S tem je ...

Sodba nº III Ips 94/2006 of Gospodarski oddelek, September 18, 2007

Tožeča stranka je upravičena do povrnitve sredstev, ki jih je plačala namesto tožene stranke (210. člen ZOR).

Sklep nº III Ips 64/2006 of Gospodarski oddelek, September 18, 2007

Tožniki so z razlastitvijo izgubili lastninsko pravico na razlaščenih nepremičninah. Kasneje pa je prišlo do odprave odločbe o razlastitvi. Z dokončnostjo odločbe o odpravi razlastitvene odločbe so tožniki pridobili pravico, da se sporne nepremičnine v stečaju izločijo iz premoženja tožene stranke.

September 17, 2007

Sodba nº in sklep II Ips 246/2005 of Civilni oddelek, September 17, 2007

Skupna gradnja ima lahko stvarnopravne posledice, če je bila takšna volja strank. Dogovor o skupni gradnji je tedaj pravni posel, na podlagi katerega je mogoče zahtevati vknjižbo in tako pridobiti lastninsko pravico.

September 16, 2007

Sklep nº III R 22/2007 of Gospodarski oddelek, September 16, 2007

Upnica je predlog za izvršbo vložila dne 15. 5. 2007. Iz podatkov sodnega registra izhaja, da dolžnica od dne 12. 4. 2007 ni imela več sedeža v Portorožu, temveč v Kranjski Gori. Okrajno sodišče v Piranu kljub temu ni ravnalo pravilno, ko je zadevo odstopilo Okrajnemu sodišču v Kranju. Kraj, kjer je dolžničin sedež, namreč spada v sodni okraj Okrajnega sodišča na Jesenicah.

September 13, 2007

Sklep nº II Ips 318/2006 of Civilni oddelek, September 13, 2007

Ker niti ocenjena enotna vrednost spornega predmeta (brez upoštevanja nujno le nižjih posamičnih vrednosti revizijsko izpodbijanih delov pravnomočne sodbe) ne presega mejnega zneska iz drugega odstavka 367. člena ZPP, revizija ni dovoljena.

Sklep nº Cp 15/2007 of Civilni oddelek, September 13, 2007

Sklepa o stroških postopka, ki ni sodna odločba, s katero bi bil postopek o glavni stvari (v danem primeru o priznanju tuje sodne odločbe) pravnomočno končan, pa ni dovoljeno izpodbijati s predlogom za obnovo postopka kot izrednim pravnim sredstvom.

Sodba nº in sklep II Ips 351/2006 of Civilni oddelek, September 13, 2007

Pravila, da je treba izjeme razlagati utesnjujoče, ni mogoče uporabljati dogmatsko, saj to nasprotuje njegovemu smislu.

Sklep nº II Ips 489/2005 of Civilni oddelek, September 13, 2007

Pravna hipokrizija je privatnemu izvedenskemu mnenju (ali cenitvi) odrekati značaj dokaza in mu pripisovati pomen strankinih navedb, nato pa v drugem položaju (pri presoji sklepčnosti tožbe) ne upoštevati vsebine tega „mnenja“ kot del strankinih navedb (ki substancirajo zahtevek).

Sodba nº II Ips 486/2005 of Civilni oddelek, September 13, 2007

Tožnik ni uspel dokazati, da je poravnal dolg. Ob takšni dejanski ugotovitvi zahtevek za nedopustnost izvršbe ne more biti utemeljen.

Sodba nº II Ips 471/2007 of Civilni oddelek, September 13, 2007

Ker je s pravnomočno vmesno sodbo ugotovljeno, da je tožbeni zahtevek za plačilo 6.510.590 SIT zoper toženo stranko po podlagi utemeljen, zaradi prekluzijskega učinka vmesne sodbe ni mogoče razpravljati o vprašanjih, ki sodijo v podlago zahtevka, se pravi tudi ne o tem, ali tožena stranka odgovarja za celotno obveznost, ki je predmet zahtevka (o katerega podlagi je odločeno s pravnomočno vmesno sodbo) ali samo za njen del.

Sklep nº II Ips 524/2007 of Civilni oddelek, September 13, 2007

Ker na bistvene kršitve postopka revizijsko sodišče ne pazi po uradni dolžnosti, mora biti ta revizijski razlog obrazložen, kar pomeni, da je treba vsak očitek bistvene kršitve določb pravdnega postopka konkretizirati.

Sodba nº in sklep II Ips 691/2005 of Civilni oddelek, September 13, 2007

Presoja višine odškodnine za nepremoženjsko škodo.

Sodba nº I Up 379/2003 of Upravni oddelek, September 13, 2007

Pravilne so ugotovitve sodišča prve stopnje, saj izhajajo iz predpisov (33.a člena ZGO in iz določb Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditveno območje K.), da so navedene površine namenjene proizvodnim dejavnostim, torej je predlagan poseg glede namembnosti skladen s PUP, ki posebnih določb v zvezi s predmetno gradnjo nima, kot tudi s splošnimi določbami, ki veljajo za celotno območje, kar je v izpodbijani odločbi pravilno ugotovila že tožena stranka in pred njo upravni organ prve...

Sodba nº I Up 321/2005 of Upravni oddelek, September 13, 2007

Pri odločanju v obnovljenem postopku je organ vezan na obseg dovoljene obnove, določen s sklepom o obnovi postopka. V pritožbi v upravnem sporu je mogoče pritožbeni razlog zmotne oziroma nepopolne ugotovitve dejanskega stanja uveljavljati le, če je dejansko stanje ugotavljalo prvostopno sodišče samo. Vrhovno sodišče pri odločanju o pravnih sredstvih, vloženih pred 1.1.2007, uporablja ZUS-1. Ta pa določa, da je bistvena kršitev pravil postopka v upravnem sporu zaradi opustitve glavne obravnave...

Sklep nº I Up 509/2007 of Upravni oddelek, September 13, 2007

Prosilec za azil, ki je samovoljno zapustil azilni dom, je s tem povzročil položaj, ki po samem zakonu šteje kot obvezna podlaga za ustavitev azilnega postopka, zato je odpadla podlaga za odločanje o zakonitosti sklepa o omejitvi gibanja.

Sklep nº X Ips 578/2007 of Upravni oddelek, September 13, 2007

Zgolj z navajanjem negativnih posledic inšpekcijskega ukrepa, katerega čimprejšnja izvršitev je v javnem interesu, tožnik ni izkazal pogojev, ki jih za izdajo začasne odredbe določa 2. odstavek 32. člena ZUS-1.

Sodba nº X Ips 355/2007 of Upravni oddelek, September 13, 2007

V postopku ugotavljanja državljanstva po 3. odstavku 63. člena ZDen se uporablja Zakon o državljanstvu DFJ oziroma FLRJ. Pri tem je nacionalnost otroka odvisna od nacionalnosti staršev. Če je otrokov oče umrl, otrok ob posvojitvi ne pridobi nacionalnosti (in tudi ne državljanstva) po posvojitelju. Pač pa se glede na določbe Zakona o državljanstvu DFJ oziroma FLRJ njegova nacionalnost presoja po nacionalnosti tistega od staršev, ki je preživel. Če je bil ta član Kulturbunda, se je najmanj od t...

Sodba nº I Up 562/2007 of Upravni oddelek, September 13, 2007

Ker prosilec za azil ni predložil nobene od listin, navedenih v 75. členu Zakona o tujcih (ZTuj),je pravilen sklep tožene stranke, s katerim soglaša tudi prvostopno sodišče, da identiteta prosilca ni ugotovljena in da je podan razlog za omejitev gibanja iz 1. alineje 1. odstavka 27. člena ZAzil.

Sodba nº X Ips 567/2004 of Upravni oddelek, September 13, 2007

Nepravilno je stališče revidenta, da bi se morala uporabiti določba 93. člena ZIS in ne 8. člen ZIS. 8. člen ZIS, ki določa, da dejavnost prirejanja iger na srečo opravljajo prireditelji oziroma koncesionarji, v katerih kapitalu ni udeležena tuja oseba, se v povezavi s 100. členom ZIS uporablja kot temeljna določba za vse prireditelje oziroma koncesionarje. 93. člen ZIS pa posebej določa pogoje le za primer, ko je koncesionar za igralni salon domača pravna oseba, njeni delničarji ali družbeni...

Sodba nº X Ips 175/2004 of Upravni oddelek, September 13, 2007

Pri tožnici je bil opravljen izredni inšpekcijski pregled kmetijskega gospodarstva. Ugotovljeno je bilo, da se je vršil „črni zakol“. S tem je bil kršen 27. člen ZVet-1, odrejen je bil ukrep po 3. točki 1. odstavka 27. člena ZZUZIS – odvzem in neškodljivo uničenje oporečnega živila. Revidentov ugovor, da je sodišče prve stopnje primer opredelilo kot zakol v sili, ni utemeljen.

Sodba nº I Up 1415/2005 of Upravni oddelek, September 13, 2007

Če stranka meni, da vrednotenje podržavljenega premoženja po aktih o podržavljenju ali z zapisniki, sestavljenimi ob podržavljenju, ni ustrezno, lahko te vrednosti izkaže na podlagi drugih listin oziroma dokazil. Vendar se morajo te listine in dokazila nanašati, v primeru podjetja, na vrednotenje tega podjetja, ter morajo biti izdelane na podlagi metodologij vrednotenja, predpisanih z ZDen in na njegovi podlagi izdanih predpisov.

Sodba nº X Ips 1522/2006 of Upravni oddelek, September 13, 2007

Breme dokazovanja dejanskega stanja, ki nasprotuje domnevi nelojalnosti, nosi stranka.

Sodba nº in sklep X Ips 1007/2004 of Upravni oddelek, September 13, 2007

Oprostitev plačila sodnih taks bi morala tožnica zahtevati v sodnem postopku, iz katerega sodne takse izvirajo, saj oprostitev plačila sodnih taks učinkuje le od dneva, ko je pri sodišču vložen predlog za oprostitev (1. odstavek 14. člena ZST). S predlogom, ki ga je tožnica vložila šele v postopku prisilne izterjave neplačanih sodnih taks, tožnica ne more doseči oprostitve že zapadlih in neplačanih sodnih taks.

Sklep nº I Up 546/2007 of Upravni oddelek, September 13, 2007

Tožniku kot prosilcu za azil je bilo s sklepom tožene stranke začasno omejeno gibanje na zaprti del azilnega doma do pravnomočno končanega azilnega postopka, vendar najdlje za tri mesece. Ker je nastopila okoliščina iz izreka navedenega sklepa, ki pomeni odpravo začasne omejitve gibanja, izrečene na podlagi določb 27. člena ZAzil, torej to, kar je želel tožnik doseči s pritožbo, tožnik po presoji pritožbenega sodišča nima pravnega interesa za pritožbo.

Sodba nº Kp 1/2007 of Kazenski oddelek, September 13, 2007

Sodišče druge stopnje ni vselej dolžno po uradni dolžnosti preizkusiti, ali je ugotovitev dejanskega stanja v izpodbijani sodbi pravilna in popolna, temveč preizkus dejanskega stanja opravi le, če pritožnik izpodbija pravilnost ali popolnost ugotovitev dejanskega stanja s konkretnimi navedbami in dokaznimi predlogi.

Sodba nº I Ips 361/2006 of Kazenski oddelek, September 13, 2007

Odgovor na vprašanje, ali je v primerih, ko je bil pri zaslišanju ključne obremenilne priče v preiskavi, ki na glavni obravnavi ni bila zaslišana, navzoč samo obsojenčev zagovornik, obsojencu pa taka možnost ni bila dana, zadoščeno obsojenčevi pravici do obrambe, je odvisen od presoje, ki jo je treba opraviti v vsakem konkretnem primeru glede na ugotovljena dejstva.

Sodba nº I Ips 456/2006 of Kazenski oddelek, September 13, 2007

Zgolj opazovanje določenih objektov brez uporabe tehničnih sredstev ne pomeni izvajanja prikritega preiskovalnega ukrepa tajnega opazovanja in sledenja, pri katerem gre za načrtno, dalj časa neprekinjeno ali ponavljajoče se opazovanje osumljenca (ali določene osebe) z uporabo tehničnih naprav za prenos in snemanje glasu ter slikovno snemanje.

September 12, 2007

Sodba nº X Ips 1089/2005 of Upravni oddelek, September 12, 2007

Ugodilna odločba o ustavni pritožbi spremeni pravno stanje le glede vlagatelja ustavne pritožbe in le v določeni upravni zadevi.

Sodba nº X Ips 1674/2006 of Upravni oddelek, September 12, 2007

Sodišče ni dolžno poslati listin iz upravnega spisa tožeči stranki v upravnem sporu.

Sodba nº X Ips 1724/2006 of Upravni oddelek, September 12, 2007

Ker tožničina, po poteku z ZDen določenega prekluzivnega roka vložena, zahteva za vračilo nepremičnin, ki so bile razlaščene, ni bila zajeta v pravočasno vloženih zahtevkih za denacionalizacijo gozda in stanovanjske hiše, jo je šteti kot samostojno vlogo, podano po poteku z zakonom določenega roka za vložitev denacionalizacijskih zahtev.

Sodba nº in sklep X Ips 843/2005 of Upravni oddelek, September 12, 2007

V obravnavani zadevi je s tožbo izpodbijana procesna odločitev tožene stranke, glede na obseg revizijskih razlogov (1. odstavek 85. člena ZUS-1) pa lahko revizijsko sodišče preizkusi sodbo sodišča prve stopnje le v okviru procesnih razlogov in sicer zaradi bistvene kršitve določb postopka v upravnem sporu iz 2. in 3. odstavka 75. člena ZUS-1.

Sklep nº I Up 369/2007 of Upravni oddelek, September 12, 2007

V upravnem sporu se ne izpodbija odločitev upravnega organa, ki bi bila izdana v denacionalizacijskem postopku, zaradi katerega bi bil tožnik v skladu s 1. odstavkom 71. člena ZDen oproščen plačila sodnih taks.

Sodba nº X Ips 1614/2006 of Upravni oddelek, September 12, 2007

Rok iz določbe 1. odstavka 64. člena ZDen je materialni prekluzivni rok, kar pomeni, da ga ni mogoče podaljšati.

Sklep nº I Up 1507/2005 of Upravni oddelek, September 12, 2007

Neobstoječ pouk o pravnem sredstvu ne pomeni bistvene kršitve pravil postopka. Če pa odločba sploh nima pouka, stranka lahko ravna po veljavnih predpisih, lahko pa zahteva v 8 dneh od organa, ki je odločbo izdal, naj jo dopolni. V takem primeru teče rok za pritožbo oziroma za sodno tožbo od dneva vročitve dopolnjene odločbe (6. odstavek 215. člena ZUP).

Sklep nº X Ips 504/2007 of Upravni oddelek, September 12, 2007

Za vložitev izrednih pravnih sredstev mora odvetnik ali drug pooblaščenec, ki ima opravljen pravniški državni izpit, predložiti novo pooblastilo, ki mora časovno izvirati iz časa, v katerem je stranki že nastala pravica do vložitve izrednega pravnega sredstva, torej po pravnomočnosti sodbe.

Sodba nº I Up 413/2006 of Upravni oddelek, September 12, 2007

Sodišče prve stopnje je glede na okoliščine primera pravilno sklepalo, da je v obravnavanem primeru izkazana pravica investitorja graditi kot pogoj za izdano gradbeno dovoljenje v skladu s 6. točko 1. odstavka 66. člena ZGO-1 oziroma, da ta pravica glede na lokacijo gradnje ni omejena s sporno služnostjo obračanja, tudi če bo kasneje v sodnem postopku ugotovljen njen obstoj.

Sklep nº I Up 1484/2004 of Upravni oddelek, September 12, 2007

Uspeh stranke v upravnem postopku, ni hkrati tudi uspeh v upravnem sporu. Vložitev tožbe v upravnem sporu hkrati z vložitvijo predloga za obnovo postopka pred upravnim organom ni bila potrebna za varstvo pravic stranke in je predstavljala podvajanje pravnih sredstev. Zato po presoji Vrhovnega sodišča tožena stranka tožeči stranki ni dolžna povrniti stroškov postopka, mora pa tudi nositi svoje stroške postopka.

Sodba nº I Up 1126/2006 of Upravni oddelek, September 12, 2007

ZDIJZ ne opredeljuje podrobneje kriterijev za opredelitev pojma osebe javnega prava, zato se bodo štele za organe iz 1. člena ZDIJZ vse tiste osebe javnega prava, ki imajo ta status po splošnih pravilih upravnega prava.

September 11, 2007

Sklep nº VIII Pri 35/2007 of Delovno-socialni oddelek, September 11, 2007

Stranka se lahko pritoži zoper sklep sodišča druge stopnje o nedopustitvi revizije le, če so podani razlogi iz 2. alineje 1. odstavka 32. člena ZDSS-1, t. j., če odločba sodišča druge stopnje odstopa od sodne prakse Vrhovnega sodišča Republike Slovenije glede pravnega vprašanja, ki je bistveno za odločitev, ali če v sodni praksi sodišč druge stopnje o tem pravnem vprašanju ni enotnosti, Vrhovno sodišče Republike Slovenije pa o tem še ni odločilo.

Sodba nº in sklep VIII Ips 119/2007 of Delovno-socialni oddelek, September 11, 2007

Ker je bil tožnik o prenehanju delovnega razmerja obveščen ob neuspelem poskusu osebne vročitve zaključene delovne knjižice, mu je od tega dne dalje pričel teči 15-dnevni rok za vložitev ugovora.

Sklep nº VIII Ips 290/2007 of Delovno-socialni oddelek, September 11, 2007

Tožena stranka je imela za reševanje sporov z njenimi delavci v podjetniški kolektivni pogodbi predvideno arbitražo, njeno sestavo, postopek in urejena nekatera druga vprašanja v zvezi z arbitražo. Sodišče bi moralo na ugovor tožene stranke upoštevati dogovor o reševanju sporov pred arbitražo delodajalca, ki je bil vsebovan v tožničini pogodbi o zaposlitvi in s katerim sta stranki v skladu z 205. členom ZDR izključili redno sodno pot, ter tožbo zato zavreči.

Sodba nº VIII Ips 424/2006 of Delovno-socialni oddelek, September 11, 2007

Ker tožnikova nezmožnost za delo zaradi bolezni ni bila ugotovljena v skladu s predpisi o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, čeprav je imel tožnik možnost uveljavljati takšno ugotovitev pred pristojnimi organi, pa tega ni storil, je bil z dela neupravičeno odsoten.

Sodba nº VIII Ips 380/2006 of Delovno-socialni oddelek, September 11, 2007

Odločitev sveta Krajevne skupnosti je mogoče upoštevati le kot nastanek objektivnega razloga, zaradi katerega delo tožnice ne bo več potrebno. Okoliščina, da bo tudi res nepotrebno, ker ji ni mogoče zagotoviti dela pod spremenjenimi pogoji ali drugega dela, pa je bila znana šele kasneje – najkasneje 18.1.2003, ko je bila tožnica obveščena o nameravani odpovedi iz poslovnega razloga. Odpoved pogodbe o zaposlitvi dne 15.2.2003 je zato dana v okviru roka iz 5. odstavka 88. člena ZDR.

Sodba nº VIII Ips 318/2006 of Delovno-socialni oddelek, September 11, 2007

Določanje notranje organizacije dela, torej določitev potrebnih delovnih mest, števila delavcev, ki so potrebni na teh delovnih mestih in odločitev, kdo bo na ta delovna mesta razporejen, je v izključni pristojnosti delodajalca. To velja tudi v primeru razporejanja že zaposlenih delavcev na druga ali zahtevnejša delovna mesta.

Sklep nº VIII Pri 55/2007 of Delovno-socialni oddelek, September 11, 2007

Ni mogoče šteti, da je bila kolektivna pogodba veljavno sklenjena brez podpisov pogodbenih strank, čeprav jo je ena od strank v praksi skušala uveljaviti.

Sodba nº in sklep VIII Ips 78/2007 of Delovno-socialni oddelek, September 11, 2007

Iz ponujene nove pogodbe o zaposlitvi, ki jo je tožnica podpisala z drugim delodajalcem, ni razvidno, da je bila z njo tožnici izrecno priznana možnost uveljavitve pravic iz delovnega razmerja, kot bi jih tožnica imela, če ne bi spremenila zaposlitve. Sklenitev pogodbe o zaposlitvi z drugim delodajalcem zato ne vpliva na pravico tožnice do odpravnine zaradi odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga.

Sodba nº VIII Ips 68/2006 of Delovno-socialni oddelek, September 11, 2007

Ker na razpisano delovno mesto ni bilo ustreznih prijav glede na zahtevano izobrazbo, je tožena stranka s tožnico, ki prav tako ni izpolnjevala razpisnih pogojev, na podlagi 14. člena ZDR/90 zakonito sklenila pogodbo o zaposlitvi za določen čas. Tožena stranka je v pogodbi o zaposlitvi za določen čas sicer navedla kot razlog zaposlitve »začasno povečan obseg dela«, vendar to ni vplivalo na zakonitost pogodbe, saj je treba ugotoviti in upoštevati dejanski razlog.

Sodba nº VIII Ips 25/2007 of Delovno-socialni oddelek, September 11, 2007

Čeprav je bil sporazum o razveljavitvi pogodbe o zaposlitvi med strankama morda dosežen, pa kot tak ni bil zapisan in je zato, ne glede na to, kaj sta se stranki dogovorili, neveljaven.

Sodba nº VIII Ips 277/2006 of Delovno-socialni oddelek, September 11, 2007

Mnenje invalidske komisije prve in druge stopnje, ki sta izvedenska organa Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (torej ene od strank v postopku), ne predstavlja izvedenskega mnenja v skladu z določbami ZPP, saj ima tak značaj lahko le izvedensko mnenje izvedenca, ki ga v postopku določi razpravljajoče sodišče.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners