Vrhovno Sodišče: Opinions issued on January 2008

January 31, 2008

Sodba nº IV Ips 3/2008 of Kazenski oddelek, January 31, 2008

Za vročanje pisanj (vabila) v postopku odločanja o zahtevi za sodno varstvo se smiselno uporabljajo določbe zakona o kazenskem postopku.

Sodba nº I Ips 437/2007 of Kazenski oddelek, January 31, 2008

Sodišče mora sprejeti dokaze obrambe in obtožbe ob enakih pogojih, to je materialnopravna relevantnost dokaza in predlagateljeva utemeljitev potrebne stopnje verjetnosti obstoja dokaza in njegove pravne relevantnosti.

Sodba nº I Ips 13/2008 of Kazenski oddelek, January 31, 2008

Okoliščina, da je osumljenec bolan, očitno ne vpliva na pravilnost ugotovitve o neogibnosti pripora, saj naj bi osumljenec storil obravnavano kaznivo dejanje v času, ko je že bil bolan.

Sodba nº I Ips 14/2008 of Kazenski oddelek, January 31, 2008

Priporni razlog ponovitvene nevarnosti je podan, če je podana vsaj ena objektivna in ena subjektivna okoliščina, navedena v 3. točki prvega odstavka 201. člena ZKP.

Sodba nº I Ips 420/2007 of Kazenski oddelek, January 31, 2008

Čeprav višje sodišče zagovornice kljub njeni zahtevi ni obvestilo o seji, pa ta kršitev ni mogla vplivati na zakonitost sodbe višjega sodišča, saj tudi višji tožilec na pritožbeno sejo ni pristopil in torej obsojenec in zagovornica nista bila postavljena v neenakopraven položaj.

Sodba nº I Ips 461/2007 of Kazenski oddelek, January 31, 2008

Če obsojenec (s sostorilci) vdre v tuje bančne račune v sistemu on-line bančništva in prenese sredstva na svoj račun ter kasneje dvigne ta sredstva, izpolni vse zakonske znake kaznivega dejanja velike tatvine po 1. točki prvega odstavka 212. člena KZ.

Sodba nº I Ips 500/2007 of Kazenski oddelek, January 31, 2008

Obsojenčeva dolžnost povrniti stroške kazenskega postopka je posledica s pravnomočno sodbo ugotovljenih kaznivih dejanj, ki jih je storil obsojenec in je zanje bil spoznan za krivega.

Sodba nº IV Ips 79/2007 of Kazenski oddelek, January 31, 2008

Prekrškovni organ preizkusi plačilni nalog le v primeru, ko je zoper njega vložena zahteva za sodno varstvo in sicer le glede na navedbe zahteve, pri spremembi plačilnega naloga pa mora upoštevati prepoved reformatio in peius.

Sodba nº I Ips 21/2008 of Kazenski oddelek, January 31, 2008

Varnost ljudi v smislu prvega odstavka 20. člena Ustave vključuje tudi varnost pred napadi na njihovo premoženje, ne le ogrožanje življenja in telesne integritete ali zdravja ljudi.

Sodba nº I Ips 130/2007 of Kazenski oddelek, January 31, 2008

Razlogi za izključitev javnosti z glavne obravnave so formulirani dokaj posplošeno, sodišče pa jih mora razlagati restriktivno.

January 30, 2008

Sklep nº I Up 1374/2005 of Upravni oddelek, January 30, 2008

Zahtevek za povrnitev vlaganja je dopusten tudi, če za vlaganje ni bilo pridobljeno upravno dovoljenje, če je to sicer predpisano. Neobstoj upravnega dovoljenja pa lahko vpliva na vrednost vlaganja.

Sodba nº I Up 29/2008 of Upravni oddelek, January 30, 2008

Razlog, zaradi katerega je bilo tožniku začasno omejeno gibanje, ustreza dokaznemu standardu v postopku za začasno omejitev gibanja po ZAzil, ki je opredeljen kot sum.

January 29, 2008

Sklep nº X Ips 393/2007 of Upravni oddelek, January 29, 2008

Če je vročitev prvostopne sodbe opravljena po 141. členu ZPP, se šteje, da je opravljena z dnem, ko pismonoša pusti opozorilo o prispeli pošiljki naslovniku na vratih oziroma v predalčniku. Rok za pravno sredstvo začne teči naslednji dan od takega obvestila.

Sodba nº X Ips 376/2006 of Upravni oddelek, January 29, 2008

Izjemoma je mogoče predlagati oziroma začeti obnovo tudi po poteku petletnega roka, vendar samo iz razlogov po 2., 3. in 4. točki 260. člena ZUP. Dopis Zveze inženirjev Srbije in Črne gore, ki navaja priloge, ki jih je tožeča stranka priložila, da je lahko opravljala specialistični izpit za patente inženirje in zastopnike, ni novi akt, ki bi drugače reševal katerokoli relevantno predhodno vprašanje.

Sklep nº X Ips 1064/2005 of Upravni oddelek, January 29, 2008

Tudi dejavnosti, ki jih glede na zakonsko ureditev lahko opravi en sam ponudnik – monopolist, kar velja tudi za izvedbo zapore ceste, so lahko gospodarske dejavnosti. Postavitev prometne signalizacije je oprava storitve proti plačilu na trgu. Glede tega je cestno podjetje potrebno šteti kot podjetje v smislu določbe 1. odstavka 2. člena ZPOmK, opravljena storitev zapore ceste pa predstavlja gospodarsko dejavnost v smislu 3. odstavka 2. člena ZPOmK.

Sodba nº X Ips 239/2003 of Upravni oddelek, January 29, 2008

Obseg patentnega varstva je določen v okviru sprejetih patentnih zahtevkov (1. točka 64. člena ZIL ter 2. odstavek 90. člena Zakona o industrijski lastnini, Ur.l. RS, št. 45/2001 s spremembami – ZIL-1). Kasnejša ugotovitvena odločba ne more zagotavljati večjega obsega patentnega varstva, kot ga zagotavljajo patentni zahtevki, na katere se sklicuje pravnomočna odločba o podelitvi patenta (73. člen ZIL ter 3. odstavek 93. člena ZIL-1).

Sodba nº III Ips 121/2005 of Gospodarski oddelek, January 29, 2008

Ker je obravnavana zaznamba namenjena varstvu vrstnega reda, za katerega je pomemben le odnos prejšnjega in poznejšega nastanka istovrstnih stvarnih pravic, se pravni učinek te zaznambe izčrpa že s tem, da se za omejeno dobo zagotovi takšna nadrejenost dane stvarne pravice. Dan zaznambe vrstnega reda zato nima pomena za odločilno vprašanje, katerega dne je bila zaznamovana hipoteka pridobljena (in ali je ta napočil pred uveljavitvijo ZDen).

Sodba nº III Ips 140/2005 of Gospodarski oddelek, January 29, 2008

Po prepovedani pridobitvi lastnih delnic [ali po izpeljanem fiktivnem poslu] družba za vračilo plačil, ki so jih od nje prejeli delničarji [ali kdo tretji], nima kondikcijskega zahtevka po splošnih pravilih obligacijskega prava, temveč po prvem odstavku 230. člena ZGD. Tožeča stranka zaradi (relativno) premajhnega deleža v osnovnem kapitalu prve toženke oziroma zaradi (absolutno) premajhnega kapitala ne bi imela aktivne procesne legitimacije, da bi ničnost domnevno fiktivnih poslov v okviru n...

Sklep nº III Ips 190/2007 of Gospodarski oddelek, January 29, 2008

Zakoniti zastopnik (direktor) tožene stranke je revizijo vložil sam, pri čemer ni niti trdil, da ima opravljen pravniški državni izpit. Ker ni izpolnjena temeljna procesna predpostavka za njeno vsebinsko obravnavo, revizija ni dovoljena.

Sodba nº III Ips 49/2007 of Gospodarski oddelek, January 29, 2008

Ureditev iz družbene pogodbe ni bistveno drugačna od določb 1. in 5. odstavka 437. člena ZGD. Družbeniku, ki mu preneha delovno razmerje ali funkcija poslovodje, mora tožena stranka ponuditi odkup njegovega poslovnega deleža po ceni, ki se določi na podlagi vrednosti iz zadnje bilance stanja (če ni drugačnega dogovora). Določba družbene pogodbe zato ne more biti „protizakonita“, kakor zatrjuje revident.

Sklep nº III Ips 77/2007 of Gospodarski oddelek, January 29, 2008

Zakonita zastopnica tožene stranke je prvo revizijo vložila sama, pri čemer v njej ni niti trdila, da ima opravljen pravniški državni izpit. Ker ni izpolnjena temeljna procesna predpostavka za njeno vsebinsko obravnavo, prva revizija ni dovoljena.

Sklep nº III R 34/2007 of Gospodarski oddelek, January 29, 2008

Uveljavljana pristranskost sodišča kot takega, kar je ost obravnavanega predloga, je že pojmovno izključena, saj je tako subjektivno naravnanost mogoče očitati le posamezni osebi (posameznim osebam).

Sodba nº III Ips 125/2005 of Gospodarski oddelek, January 29, 2008

V obdobju, na katerega se nanaša zavrnjeni tožbeni zahtevek, je bila edina materialna določba z upravno-davčnega področja (o pravici do „pripadajočih obresti“ po [drugem] odstavku 213. člena ZDO) tako splošna, da je ni bilo mogoče neposredno uporabiti. Za njeno vsebinsko konkretizacijo je bilo zato primerno uporabiti pravila ZOR o neupravičeni pridobitvi.

January 28, 2008

Sklep nº X Ips 484/2007 of Upravni oddelek, January 28, 2008

Ker je v tem primeru tožeča stranka revizijo umaknila, preden je sodišče druge stopnje o njej odločilo, je revizijsko sodišče postopek ustavilo.

January 24, 2008

Sklep nº I Up 777/2007 of Upravni oddelek, January 24, 2008

O zakonitosti posega v ustavno pravico do osebne svobode se odloča v upravnem sporu le, če ni zagotovljeno sodno varstvo v drugem postopku.

Sklep nº I Up 21/2008 of Upravni oddelek, January 24, 2008

Če si tožnik z vloženo pritožbo ne morejo izboljšati svojega pravnega položaja, oziroma doseči ugodnejše rešitve, nimajo pravnega interesa za pritožbo. Ker je izkazani pravni interes procesna predpostavka za vodenje vsakega postopka, v tem pritožbenem postopku pa ta ni izkazan, po presoji vrhovnega sodišča pritožba zoper izpodbijano sodbo ni dovoljena.

Sodba nº I Up 1/2008 of Upravni oddelek, January 24, 2008

Pri odločanju o omejitvi gibanja prosilcu za azil je dokazni standard presoje razlogov nižji kot pri odločanju o prošnji za azil. Zato je po presoji vrhovnega sodišča tožena stranka glede na tožnikove izjave v prošnji za azil imela podlago za sum, da tožnik zavaja azilni postopek z lažno predstavitvijo razlogov, na katere se sklicuje.

Sklep nº I Up 30/2008 of Upravni oddelek, January 24, 2008

Če je test sorazmernosti opravljen pravilno in je bilo ugotovljeno, da je javna korist močnejša kot zatrjevana škoda, je bilo pravilno odločeno, da začasni odredbi ni bilo ugodeno.

Sodba nº I Up 17/2008 of Upravni oddelek, January 24, 2008

Pogoje za odločanje v pospešenem postopku je potrebno restriktivno razlagati. Vsaka neskladnost v izjavi prosilca še ne pomeni zlorabe oziroma zavajanja postopka.

Sodba nº I Up 13/2008 of Upravni oddelek, January 24, 2008

Tožena stranka bo morala odločitev o tožnikovi prošnji za azil sprejeti v rednem azilnem postopku, v katerem ne bo odločala samo na podlagi tožnikove prošnje, ampak bo izvedla tudi druge dokaze.

Sodba nº X Ips 576/2004 of Upravni oddelek, January 24, 2008

Ker je organ, ki opravlja izvršbo, najprej zagrozil tožeči stranki, da bo uporabil prisilno sredstvo, tožeča stranka pa je medtem ravnala v nasprotju z njeno obveznostjo, sta bila izpolnjena pogoja iz 298. člena ZUP za izdajo sklepa o dovolitvi izvršbe za izterjavo denarne kazni.

Sklep nº I Up 760/2007 of Upravni oddelek, January 24, 2008

Varstvo pravic obdolženca oziroma obsojenca v kazenskem postopku vključuje in zagotavlja tudi varstvo ustavnih pravic, zato teh pravic (zaradi izostanka negativnega pogoja, določenega v 1. odstavku 4. člena ZUS-1) v upravnem sporu ni mogoče uveljaviti.

Sklep nº X Ips 506/2007, enako tudi X Ips 389/2007, X Ips 700/2007, X Ips 59/2008, X Ips 29/2008 of Upravni oddelek, January 24, 2008

Ker je tako trditveno kot dokazno breme za dovoljenost revizije na strani revidenta, revizija, v kateri niso navedeni oziroma pojasnjeni razlogi za njeno dovoljenost, ni dovoljena in se zavrže.

Sklep nº X Ips 527/2007 of Upravni oddelek, January 24, 2008

Ker je trditveno in dokazno breme za dovoljenost revizije na strani revidenta, revizija, v kateri niti niso navedeni še manj pa pojasnjeni razlogi za njeno dovolitev, ni dovoljena in se zavrže.

Sklep nº X Ips 182/2007, enako tudi X Ips 272/2007, X Ips 56/2008 of Upravni oddelek, January 24, 2008

Trditveno in dokazno breme glede dovoljenosti revizije je na strani revidenta. Ker ta ni izrecno navedel razloga, določenega v 1. - 3. točki 2. odstavka 83. člena ZUS-1, se revizija zavrže.

Sklep nº X Ips 30/2008 of Upravni oddelek, January 24, 2008

Ker je trditveno in dokazno breme za dovoljenost revizije na strani revidenta, revizija, v kateri ni naveden niti razlog za dovoljenost niti to ni obrazloženo, ni dovoljena in se zavrže.

Sodba nº I Up 1016/2004 of Upravni oddelek, January 24, 2008

Lokacijsko dovoljenje se izda v skladu s prostorskimi ureditvenimi pogoji.

Sodba nº X Ips 127/2005 of Upravni oddelek, January 24, 2008

V davčnem postopku se listine presojajo glede na njihovo vsebino. Če iz vsebine pogodbe ne izhaja, da gre za avtorsko pogodbo v smislu 5. člena ZASP, izhaja pa, da gre za pogodbo o delu, se prihodki za storitve iz take pogodbe obdavčijo kot osebni prejemek iz 2. alineje 6. člena oziroma 3. alineje 1. odstavka 15. člena ZDoh.

Sodba nº X Ips 407/2004 of Upravni oddelek, January 24, 2008

Zamudne obresti za naknadno obračunan DDV tečejo od izvršljivosti odmerne odločbe. Zavezanec za DDV je fizična oseba, ki opravlja dejavnost, če njegov letni prihodek preseže 5.000.000,00 SIT. Ko ta znesek doseže, se mora prijaviti davčnemu organu, da ga vpiše v register zavezancev za plačilo DDV. V osnovo za obračun DDV se tudi pri sodnih izvršiteljih vštevajo predplačila.

Sodba nº I Up 371/2004 of Upravni oddelek, January 24, 2008

Pri izvajanju inšpekcijskega nadzorstva je lovski inšpektor upravičen zaseči protipravno ulovljeno divjad oziroma njene dele.

Sodba nº I Up 11/2008 of Upravni oddelek, January 24, 2008

Tožnika sta pri ponovni prošnji za azil navedla nov oziroma drug razlog, to je zaradi vere, vendar tega nista z ničemer niti obrazložila, niti pojasnila. Prav tako tudi nista navedla nobenih dogodkov oziroma okoliščin v zvezi s tem razlogom. Tožnika tudi nista razumno obrazložila, zakaj tega razloga verske narave nista navedla že v prvem azilnem postopku in tega ne pojasnjujeta niti v tožbi oziroma v pripravljalnem spisu. Zato je tudi po mnenju pritožbenega sodišča tožena stranka pravilno skl...

Sklep nº I Up 422/2007 of Upravni oddelek, January 24, 2008

Zoper pravnomočno sodbo ni mogoče vložiti pritožbe.

Sodba nº I Up 18/2008 of Upravni oddelek, January 24, 2008

Če dejanje, ki ga navaja prosilec za azil, ne pomeni dejanja preganjanja v smislu Direktive sveta EU, je tožena stranka s tem, ko je njegovo prošnjo zavrnila kot očitno neutemeljeno, pravilno uporabila določbo 2. alineje 2. odstavka 35. člena Zakona o azilu.

Sklep nº I Up 31/2008 of Upravni oddelek, January 24, 2008

Predpostavka za izdajo začasne odredbe po 2. odstavku 32. člena ZUS-1 je tožba zoper odločbo, s katero je odločeno o kakšni pravici ali obveznosti. Če ta pogoj ni izpolnjen, tožnik ne more v upravnem sporu zoper sklep o dovolitvi izvršbe zahtevati izdaje začasne odredbe po navedeni določbi ZUS-1.

Sodba nº I Up 3/2008 of Upravni oddelek, January 24, 2008

Zgolj eno neskladje glede pomembnih okoliščin v prosilčevih izjavah, ki ga prosilec ne zna logično pojasniti, zadošča za utemeljen sklep, da prosilec zlorablja azilni postopek.

Sklep nº I Up 22/2008 of Upravni oddelek, January 24, 2008

V postopku odločanja o začasni odredbi sodišče po uradni dolžnosti presodi le, ali odložitev nasprotuje javni koristi, ostale okoliščine in razloge pa mora v zahtevi navesti in dokazati ter utemeljiti stranka, ki zahteva začasno odredbo, tako da je trditveno in dokazno breme v celoti na njeni strani.

Sodba nº I Up 771/2007 of Upravni oddelek, January 24, 2008

Prosilec za azil vizo poseduje v smislu 9(2) člena Dublinske uredbe tudi, če pristojni organ na podlagi komunikacije z drugo državo članico Evropske unije, ki jo veže Dublinska uredba, ugotovi, da je bila prosilcu za azil izdana veljavna viza v drugi državi članici, čeprav listine z vizo prosilec nima dejansko pri sebi. Če steče postopek po 9. členu Dublinske uredbe iz razloga, ker je prosilcu za azil bila izdana viza v eni od držav članic Evropske unije, ki jo veže Dublinska uredba, prosilec...

Sodba nº I Ips 52/2007 of Kazenski oddelek, January 24, 2008

Za kaznivo dejanje prikrivanja po prvem odstavku 221. člena KZ je dovolj ugotovitev, da je bila stvar pridobljena s kaznivim dejanjem, pri čemer ni potrebno, da bi bil odkrit storilec temeljnega kaznivega dejanja.

Sodba nº I Ips 270/2007 of Kazenski oddelek, January 24, 2008

Če je pri zaslišanju priče sodelovala zagovornica, ki je priči postavila več vprašanj, tudi obsojenčeva pisna vprašanja, je bilo obsojenčevi pravici do obrambe zadoščeno, čeprav obsojenec pri zaslišanju priče ni bil prisoten.

Sodba nº I Ips 258/2007 of Kazenski oddelek, January 24, 2008

Če je sodišče ocenilo, da obtoženkama ni dokazano, da sta vedeli, da je denar pridobljen s kaznivim dejanjem, bi moralo presoditi še, ali zbrani dokazi dajejo dovolj podlage za presojo, da bi to morali in mogli vedeti, in v takem primeru bi lahko samo poseglo v izrek z ustrezno spremembo opisa in pravne kvalifikacije po 2. odstavku 221. člena KZ.

Sodba nº I Ips 9/2008 of Kazenski oddelek, January 24, 2008

Utemeljevanje suma storitve kaznivih dejanj s posrednimi oziroma izvedenimi dokazi ne predstavlja nobene kršitve zakona oziroma je to v skladu z načelom proste presoje dokazov.

Sodba nº IV Ips 5/2006 of Kazenski oddelek, January 24, 2008

Pri izrekanju prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja imetniku ob doseženi ali preseženi določeni vsoti kazenskih točk se upošteva le pravnomočne odločbe o prekršku, vendar pa je odločilna okoliščina za presojo statusa voznika, kot tudi za ugotovitev, ali je bila predpisana vsota dosežena ali presežena v obdobju dveh let, le čas storitve prekrška oziroma prekrškov.

Sodba nº I Ips 392/2007 of Kazenski oddelek, January 24, 2008

Če ima obdolženec zagovornika po pooblastilu, ne more uspeti z zatrjevanji, da je pravnomočna sodba nezakonita, ker je zagovornik opustil določena procesna dejanja oziroma zastavil napačno taktiko obrambe.

Sodba nº I Ips 269/2007 of Kazenski oddelek, January 24, 2008

Če prepoznava ni bila opravljena v skladu z določbo 242. člena ZKP, izpovedba priče o prepoznavi osebe še ni nedovoljen dokaz, ki bi se moral izločiti iz spisov, mora pa biti pri presoji verodostojnosti takšne prepoznave sodišče še posebej pazljivo.

Sodba nº IV Ips 12/2007 of Kazenski oddelek, January 24, 2008

Če Vrhovno sodišče v postopku z zahtevo za varstvo zakonitosti državnega tožilca ugotovi, da je bila zahteva za sodno varstvo vložena pravočasno, razveljavi sklep o zavrženju zahteve kot prepozne in vrne zadevo v odločanje sodišču prve stopnje.

Sodba nº I Ips 174/2007 of Kazenski oddelek, January 24, 2008

S tem, da obsojencu med sojenjem ni bila zagotovljena učinkovita strokovna pomoč zagovornika, je bila kršena njegova pravica obrambe, ki je vplivala na zakonitost pravnomočne sodbe.

Sodba nº I Ips 234/2007 of Kazenski oddelek, January 24, 2008

Obramba mora v pravnem sredstvu konkretno izpodbijati utemeljitve sodišča, zakaj izvedba določenega dokaza ni potrebna in vsaj verjetno izkazati pravno relevantnost takšnega dokaza na instanci, ki o vloženem pravnem sredstvu odloča.

Sodba nº I Ips 59/2007 of Kazenski oddelek, January 24, 2008

Če je razžaljen na hodniku sodišča policist, ki čaka na zaslišanje kot priča v zvezi s svojim delom, se razžalitev preganja na predlog.

Sodba nº I Ips 39/2007 of Kazenski oddelek, January 24, 2008

Sodišče prve stopnje je z zavrnitvijo predlaganih dokazov prekršilo pravice obrambe, kršitev pa je vplivala na zakonitost izpodbijane pravnomočne sodbe, saj bi sodišče šele po izvedenih predlaganih dokazih lahko ocenilo, ali je imel obdolženec utemeljen razlog verjeti v resničnost trditev.

Sodba nº I Ips 464/2007 of Kazenski oddelek, January 24, 2008

Nadzor kraja storitve kaznivega dejanja z namenom izsleditve storilca v smislu drugega odstavka 148. člena ZKP ne predstavlja posebnega ukrepa tajnega opazovanja po 149.a členu ZKP.

Sodba nº I Ips 8/2008 of Kazenski oddelek, January 24, 2008

Če pri odločanju o priporu obstaja verjetnost na ravni utemeljenega suma, da je bilo kaznivo dejanje storjeno, in dokazi in dejstva govorijo za in proti, mora biti odločitev prepuščena nadaljnjemu postopku.

Sodba nº I Ips 510/2007 of Kazenski oddelek, January 24, 2008

Za odreditev pripora (iz razloga po 3. točki prvega odstavka 201. člena ZKP) zadošča, če sodišče ugotovi najmanj eno od alternativno naštetih okoliščin, povezanih s kaznivim dejanjem in najmanj eno od tistih, ki zadevajo storilca, ki v medsebojni zvezi utemeljujejo sklep o realni nevarnosti, da utegne obdolženec ponoviti istovrstno kaznivo dejanje.

Sodba nº I Ips 162/2007 of Kazenski oddelek, January 24, 2008

Grožnja, izrečena z namenom preprečitve uradnega dejanja, se lahko nanaša na neposredno uporabo sile ali na grožnjo z uporabo sile, ki bo sledila takoj, ko bo storilec imel to možnost, seveda pa v takem časovnem obdobju, da je moč zaključiti, da je v neposredni zvezi z opravo uradnega dejanja.

January 23, 2008

Sklep nº I Up 972/2004 of Upravni oddelek, January 23, 2008

S končnim zapisom ni odločeno o pravici, obveznosti ali pravni koristi, izhajajoč iz predpisa, zato ga tudi ni mogoče šteti za posamični akt, ki sicer nima značaja upravnega akta, ki pa ga je po določbi 2. odstavka 1. člena ZUS mogoče izpodbijati v upravnem sporu.

Sklep nº I Up 986/2004 of Upravni oddelek, January 23, 2008

Ker tožnik ni imel položaja prizadete stranke, obnovitveni razlog po 9. točki 85. člena ZUS ni podan.

Sodba nº X Ips 229/2005 of Upravni oddelek, January 23, 2008

Soglasje veže stranko najkasneje od takrat naprej, ko vloga (h kateri je bilo podano soglasje) prispe k upravnemu organu.

Sodba nº I Up 223/2005 of Upravni oddelek, January 23, 2008

Trditveno in dokazno breme v postopku denacionalizacije je naloženo stranki, ki zahteva vračanje premoženja in ji to nalaga 62. člen ZDen. Če se stranka sklicuje na prisilni ukrep državnega organa, ga mora izkazati z okoliščinami iz 5. odstavka 8. člena ZDen tako, da ustvari prepričanje o tem, da ji je bilo premoženje odvzeto pod videzom izvrševanja pooblastil državnega organa in torej prisilno in tudi neodplačno.

January 22, 2008

Sklep nº VIII Pri 71/2007 of Delovno-socialni oddelek, January 22, 2008

Pritožbene navedbe, da gre za odločitev o pomembnem pravnem vprašanju, ne predstavljajo utemeljenega pritožbenega razloga zoper sklep o nedopustitvi revizije. Enako stališče velja za navedbe, da je v drugem podobnem primeru sodišče druge stopnje revizijo dopustilo, saj to ne dokazuje, da sporna delna zavrnitev obrestnega zahtevka odstopa od sodne prakse Vrhovnega sodišča, ali da v praksi sodišč druge stopnje glede vsebinske odločitve o tem vprašanju ni enotnosti.

Sodba nº VIII Ips 83/2007 of Delovno-socialni oddelek, January 22, 2008

Dejstvo, da je tožnica zaradi začasno povečanega obsega dela za ista dela sklenila več zaporednih pogodb o zaposlitvi za določen čas v skupnem trajanju nekaj več kot leto in pol, ne pomeni nezakonitosti sklenjenih pogodb.

Sodba nº VIII Ips 195/2007 of Delovno-socialni oddelek, January 22, 2008

Tožnika ni mogoče šteti med zavarovance, saj je že pridobil pravico do pokojnine na podlagi zavarovalne dobe, ki jo je v glavnem izpolnil pri toženi stranki (Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije). Po določbi drugega odstavka 177. člena ZPIZ-1 zato ne spada v krog oseb, ki bi bile upravičene do izbire in ki bi s tem imele možnost uveljavljanja pravice do starostne pokojnine v Republiki Sloveniji.

Sodba nº VIII Ips 79/2007 of Delovno-socialni oddelek, January 22, 2008

Zgolj dejstvo, da disciplinski organi okoliščin, ki so jih upoštevali pri izbiri oziroma izreku disciplinskega ukrepa, niso izrecno opredelili kot kvalifikatornih okoliščin po 89. členu ZDR/90, ne pomeni, da takih okoliščin niso ugotovili.

Sodba nº VIII Ips 56/2007 of Delovno-socialni oddelek, January 22, 2008

Odločitev sodišča, da ne bo sledilo predlogu tožnika in zahtevalo presoje ustavnosti zakonskih določb, ki so po mnenju tožnika neskladne z Ustavo Republike Slovenije, ne pomeni kršitve določb pravdnega postopka ali zmotne uporabe materialnega prava.

Sodba nº VIII Ips 89/2007 of Delovno-socialni oddelek, January 22, 2008

Predmet presoje je odločitev o zavrženju prepoznega ugovora zoper sklep o prenehanju delovnega razmerja. Če sodišče ugotovi, da je bil ugovor res prepozen (in je torej odločitev delodajalca pravilna), ima to za delavca enake posledice, kot če ugovor sploh ne bi bil vložen: sklep o prenehanju delovnega razmerja je dokončen in pravnomočen.

Sodba nº in sklep VIII Ips 382/2006 of Delovno-socialni oddelek, January 22, 2008

Toženkina odpravnina predstavlja drug prejemek iz delovnega razmerja v skladu z tretjim odstavkom 3. člena ZPSV, saj je povezana s prenehanjem delovnega razmerja in ne le z razrešitvijo. Od tega prejemka je bilo treba obračunati in plačati prispevke za socialno varnost. Prav tako je bil izplačevalec prejemkov (delodajalec) dolžan od teh obračunati in plačati za delavca tudi davek, glede na določbi 16. oziroma 19. člena ZDoh, po katerih odpravnina, ki je bila izplačana toženki, ni izvzeta.

Sodba nº VIII Ips 327/2006 of Delovno-socialni oddelek, January 22, 2008

Tožena stranka je sklepala pogodbe o zaposlitvi za določen čas zaradi ekonomskega rizika poslovanja, ki je bil povezan z negotovostjo, ali bo obdržala poslovnega partnerja, kar pa ni eden od zakonskih razlogov za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas.

Sklep nº VIII Ips 465/2006 of Delovno-socialni oddelek, January 22, 2008

Določba o odškodnini po drugem odstavku 276. člena ZPIZ-1 se razlikuje od odškodnine po določbah ZOR (na katero se sklicuje prvi odstavek istega člena). Ureditev v drugem odstavku predstavlja tudi posebno ureditev odškodnine, za katero ne veljajo določbe ZOR oz. OZ. Pogoji za plačilo takšne odškodnine so namreč že določeni, prav tako tudi višina odškodnine, ki je vezana na višino obračunanih zamudnih obresti.

Sodba nº VIII Ips 209/2006 of Delovno-socialni oddelek, January 22, 2008

Med splošnimi podlagami za odgovornost za škodo je poleg protipravnosti potrebna tudi odgovornost pravne osebe za škodo, pri čemer mora škodno dejanje predstavljati prekršitev tiste skrbnosti, ki se zahteva pri delovanju pravne osebe v danih okoliščinah (172. člen v povezavi s 170. členom ZOR). Ta pa ni dokazana zgolj zaradi tega, ker je bila odločba Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje spremenjena. Zlasti zato, ker je do tega prišlo šele po tem, ko je Ustavno sodišče razveljavilo ...

Sklep nº VIII Pri 96/2007 of Delovno-socialni oddelek, January 22, 2008

Stranka lahko s pritožbo zoper sklep o nedopustitvi revizije uspe le v primeru, če dokaže, da odločitev sodišča druge stopnje glede bistvenega pravnega vprašanja odstopa od konkretnih odločitev Vrhovnega sodišča, ki jih mora v pritožbi določno navesti, oziroma mora v pritožbi določno navesti odločbe sodišč, s katerimi dokazuje glede tega vprašanja neenotno sodno prakso. Zgolj pavšalne trditve o odstopu od sodne prakse oziroma o neenotni sodni praksi ne predstavljajo utemeljenega pritožbenega ...

Sklep nº VIII Pri 86/2007 of Delovno-socialni oddelek, January 22, 2008

Zoper sklep, s katerim sodišče druge stopnje ne dopusti revizije, se lahko stranka pritoži le iz razlogov po 2. alinei prvega odstavka 32. člena ZDSS-1, to je, če odločba sodišča druge stopnje odstopa od sodne prakse Vrhovnega sodišča glede pravnega vprašanja, ki je bistveno za odločitev, ali če v sodni praksi sodišč druge stopnje o tem pravnem vprašanju ni enotnosti, Vrhovno sodišče pa o tem še ni odločalo.

Sodba nº in sklep VIII Ips 370/2007 of Delovno-socialni oddelek, January 22, 2008

Ker tožeča stranka ni bila upravičena do izplačila stimulacije, tudi ni prišlo do neupravičenega zmanjšanja plačila za delo in v tem delu ni dokazan utemeljen razlog za izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi iz 3. alinee prvega odstavka 112. člena ZDR.

Sklep nº VIII Ips 352/2006, enako tudi VIII Ips 283/2006, VIII Ips 285/2006, VIII Ips 286/2006, VIII Ips 290/2006, VIII Ips 303/2006, VIII Ips 304/2006, VIII Ips 305/2006 in VIII Ips 351/2006. of Delovno-socialni oddelek, January 22, 2008

Ničnost se lahko uveljavlja samo v primeru, da je posel sklenjen. Tožnik ne more imeti pravnega interesa za izpodbijanje nekega posla, za katerega sicer meni, da je bil sklenjen, pa ni bil.

Sodba nº VIII Ips 71/2007 of Delovno-socialni oddelek, January 22, 2008

Vsako premalo določno ali malomarno ravnanje delavca še ne pomeni resnega in utemeljenega odpovednega razloga in ne preprečuje nadaljevanja delovnega razmerja med delavcem in delodajalcem.

Sklep nº VIII Ips 322/2007 of Delovno-socialni oddelek, January 22, 2008

Ker je sodišče druge stopnje ob izdaji svoje sodbe sklenilo, da se revizija ne dopusti, tožena stranka v času veljavnosti tega sklepa revizije ni mogla vložiti (sicer pa je bila tudi pritožba zoper sklep o nedopustitvi revizije pred Vrhovnih sodiščem Republike Slovenije zavrnjena, tako da je sklep ostal v veljavi).

January 18, 2008

Sklep nº X Ips 588/2007 of Upravni oddelek, January 18, 2008

Če revident umakne revizijo, preden je revizijsko sodišče o njej odločalo, sodišče postopek ustavi.

Sklep nº X Ips 627/2007, enako tudi X Ips 495/2007 of Upravni oddelek, January 18, 2008

Če revident umakne vloženo revizijo, sodišče postopek ustavi.

January 17, 2008

Sklep nº I R 195/2007 of Civilni oddelek, January 17, 2008

Dvom o nepristranskosti sodnika (sodnikov) je razlog za izločitev oziroma, če je izločeno tolikšno število sodnikov, da sodišče ne more postopati, razlog za t.i. nujno delegacijo; zato ne more biti hkrati „drug tehten razlog“ za delegacijo v pomenu določbe 67. člena ZPP.

Sodba nº II Ips 231/2007 of Civilni oddelek, January 17, 2008

V tožbi ni trditvene podlage za prisoditev odškodnine za izgubljeni dobiček.

Sodba nº in sklep II Ips 1003/2007 of Civilni oddelek, January 17, 2008

Brez posebnega utemeljevanja je jasno, da so posledice udarca v obraz lahko tudi telesne poškodbe, da gre torej za normalne posledice takega protipravnega dejanja, nikakor pa ne take, ki bi bile zelo nenavadne, izredne in za nikogar pričakovane – ter je da zato revizijsko oporekanje pravni ugotovitvi, da je (tudi z vidika teorije o adekvatni vzročnosti) podana vzročna zveza, neutemeljeno.

Sodba nº I Up 783/2005 of Upravni oddelek, January 17, 2008

Nezazidana stavbna zemljišča, ki ob podržavljenju niso bila komunalno opremljena in jih tudi ni bilo mogoče tako opremiti brez večjih stroškov, se po določbi 15. člena Navodila vrednotijo kot kmetijska zemljišča na podlagi Odloka o načinu določanja vrednosti kmetijskih zemljišč, gozdov in zemljišč, uporabljenih za gradnjo v postopku denacionalizacije.

Sklep nº I Up 767/2007 of Upravni oddelek, January 17, 2008

Sodišče v celoti ali deloma oprosti plačila taks stranko, če bi bila z njegovim plačilom občutno zmanjšana sredstva, s katerimi se preživlja sama ali se preživljajo njeni družinski člani.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners