Vrhovno Sodišče: Opinions issued on October 2008

October 30, 2008

Sklep nº II Ips 313/2006 of Civilni oddelek, October 30, 2008

Pri subjektivni kumulaciji mora biti vrednost spornega predmeta po določbi drugega odstavka 41. člena ZPP določena za vsak zahtevek posebej. V konkretnem primeru tožnica ni ravnala tako, toženca pa temu nista oporekala. Zato ni znano, koliko znaša vrednost spornega predmeta v razmerju do vsakega od njiju. Njun položaj je zato enak, kot bi bil, če vrednost spornega predmeta sploh ne bi bila navedena.

Sklep nº II Ips 995/2008 of Civilni oddelek, October 30, 2008

Sprememba napovedane vrednosti spornega predmeta na četrtem naroku za glavno obravnavo je bila prepozna. Četudi je sodišče novo vrednost ugotovilo kot nesporno med strankama, ta pravdnima strankama glede dovoljenosti revizije ne more podeliti več pravic, kot jih nudi določba tretjega odstavka 44. člena ZPP. Nova označba vrednosti spornega predmeta bi bila dopustna po začetku obravnavanja glavne stvari le, če bi tožeča stranka spremenila tožbo.

Sklep nº I R 115/2008 of Civilni oddelek, October 30, 2008

Posplošene trditve o pristranskem obravnavanju in namernem zavlačevanju postopka niso tehtni razlogi za prenos pristojnosti.

Sklep nº I R 126/2008 of Civilni oddelek, October 30, 2008

Podatkov o stalnem prebivališču strank ni mogoče uvrstiti med splošno znana dejstva, zato podatek v uradni evidenci Ministrstva za notranje zadeve Republike Slovenije v sporu o pristojnosti ne more biti odločilen.

Sklep nº I R 128/2008 of Civilni oddelek, October 30, 2008

Okoliščina, da je dolžnikova hčerka zaposlena kot strojepiska pri sodišču, ki izvršilno zadevo obravnava od leta 1999 dalje, ne utemeljuje dolžnikovega razumnega dvoma v nepristranskost sojenja pri tem sodišču. Zato ni podan tehten razlog za določitev drugega sodišča.

Sklep nº I R 133/2008 of Civilni oddelek, October 30, 2008

Določitev krajevno pristojnega sodišča po četrtem odstavku 177. člena ZD.

Sodba nº II Ips 151/2007 of Civilni oddelek, October 30, 2008

Bivšemu direktorju tožeče stranke je prenehalo pooblastilo za zastopanje tožeče stranke s sklepom družbenikov o njegovi razrešitvi in ne z dnem izbrisa iz sodnega registra (pravni učinek izbrisa določene osebe kot direktorja iz sodnega registra ni oblikovalen, temveč publiciteten). Po tretjem odstavku 88. člena ZOR se šteje, da pogodba, ki jo je v imenu tožeče stranke sklenila neupravičena oseba in ki je tožeča stranka naknadno ni odobrila, sploh ni bila sklenjena. Na podlagi takšne pogodbe j...

Sodba nº II Ips 370/2006 of Civilni oddelek, October 30, 2008

Ker pravdni stranki pogodbe o najemu nista podaljšali in je bila višina najemnikovih vlaganj sporna, je za del vlaganj najemnik pridobil mnenji izvedenca (kar je toženec priznal), del terjatve pa ni izkazal na v pogodbi določen način, zato sta v tem delu sodišči pravilno zavrnili njegov zahtevek.

Sodba nº II Ips 246/2006 of Civilni oddelek, October 30, 2008

Pravico do izpodbijanja pravnih dejanj dolžnika ima vsak upnik, ki ima dospelo terjatev in zakon načeloma ne zahteva, da bi morala imeti dolžnik in tretji namen oškodovati upnike. To je odvisno od načina, kako je upnik razpolagal (odplačno ali neodplačno) in od sorodstvenega razmerja oziroma svaštva tretjega. V obravnavanem primeru je dolžnica tožencu podarila trisobno stanovanje. Ker je šlo za neodplačno razpolaganje upnice, toženčeva dobra vera po izrecnem določilu tretjega odstavka 281. čl...

Sodba nº in sklep II Ips 419/2006 of Civilni oddelek, October 30, 2008

Presoja višine odškodnine za nepremoženjsko škodo in vprašanje zapadlosti terjatve oziroma teka zamudnih obresti.

Sodba nº II Ips 270/2006 of Civilni oddelek, October 30, 2008

Ker se je od konca tožnikovih vlaganj v decembru 1996, ko bi lahko zahteval njihovo povračilo, do vložitve tožbe 2. 4. 2003 splošni zastaralni rok (360. člen, 371. člen ZOR) iztekel, sta sodišči pravilno zavrnili tožnikov zahtevek.

Sodba nº II Ips 404/2006 of Civilni oddelek, October 30, 2008

Odmera pravične denarne odškodnine za nepremoženjsko škodo.

Sodba nº II Ips 352/2006 of Civilni oddelek, October 30, 2008

Sodnik za prekrške ni pristojen za razrešitev obstoja vzročne zveze med ravnanjem zavarovanca tožene stranke in škodo na tožnikovem avtomobil, za katerega je lahko pristojno le sodišče v pravdnem postopku. Poleg tega sodišče po 14. členu ZPP tudi ni vezano na obsodilno sodbo sodnice za prekrške, zato ima ta pravnomočna odločba enako dokazno moč kot drugi izvedeni dokazi, ki sta jih sodišči prve in druge stopnje ocenili.

Sodba nº II Ips 77/2007 of Civilni oddelek, October 30, 2008

Dolgotrajnejši najemi se v pravni literaturi in v sodni praksi navajajo kot primeri trajnejših oziroma trajajočih obveznosti, za kakršne razveza pogodbe učinkuje pro futuro in ne tudi za nazaj.

Sodba nº II Ips 464/2007 of Civilni oddelek, October 30, 2008

Neupoštevanje 8. člena ZPP bi moglo predstavljati kršitev postopka iz prvega odstavka 339. člena ZPP, tàko kršitev pa je v revizijskem postopku mogoče uveljavljati le, če je bila storjena pred sodiščem druge stopnje.

Sodba nº II Ips 240/2006 of Civilni oddelek, October 30, 2008

Obravnavano je bilo vprašanje, ali je tožnik upravičen do odškodnine, ker mu (v drugi, pravnomočno končani pravdi) niso bile prisojene ZZO za čas pred izdajo sodbe sodišča 1. stopnje.

Sodba nº II Ips 365/2006 of Civilni oddelek, October 30, 2008

Materialnopravna kršitev bi mogla biti utemeljena le, če sodišče pri ugotavljanju skupne volje pogodbenih strank ne bi upoštevalo vodil, ki jih za razlago pogodbe določa zakon, tega pa izpodbijani sodbi ni mogoče očitati.

Sodba nº II Ips 258/2006 of Civilni oddelek, October 30, 2008

Ker predpogodba ni bila sklenjena v predpisani obliki, tožene stranke ni zavezovala k sklenitvi glavne pogodbe.

Sodba nº in sklep II Ips 765/2007 of Civilni oddelek, October 30, 2008

Ni mogoče pritrditi stališču, da kršitev pogodbe nikoli ne more povzročiti pravno priznane nepremoženjske škode, saj je treba odgovor na to poiskati v vsakem primeru posebej, odvisno od vrste pogodbe in posledic, nastalih zaradi kršitve pogodbe.

Sodba nº in sklep II Ips 287/2006 of Civilni oddelek, October 30, 2008

Zaveza plačati zakonske zamudne obresti pomeni, da mora tožena stranka tožniku plačati zamudne obresti po obrestni meri, določeni z zakonom. Če se ta v času trajanja zamude spremeni, mora dolžnik plačati zamudne obresti po tisti obrestni meri, ki velja po posameznih obdobjih znotraj časa, ko zamuda traja.

Sklep nº I Up 503/2008 of Upravni oddelek, October 30, 2008

Po presoji Vrhovnega sodišča je zoper sklep tožene stranke z dne 11.9.2008 v skladu s 55. členom ZPOmK-1 podjetju – prvotožeči stranki drugo sodno varstvo zagotovljeno v okviru sodnega varstva zoper odločbo tožene stranke o glavni stvari.

October 29, 2008

Sklep nº I Up 64/2006 of Upravni oddelek, October 29, 2008

Ker izpodbijane sodbe glede tožnikovih ugovorov, ki se nanašajo na legalizacijo izzidka in na odmik tega izzidka od parcelne meje (od katerega je odvisna presoja pravilne uporabe materialnega prava), ni mogoče preizkusiti, je podana bistvena kršitev določb postopka v upravnem sporu.

Sklep nº X Ips 871/2007 of Upravni oddelek, October 29, 2008

Vprašanje, ki ga tožeča stranka izpostavlja, ni pomembno pravno vprašanje, saj ga je glede na dikcijo ZUS-1 treba presojati glede na vsebino zadeve, ki pa je v obravnavanem primeru vprašanje, ali carinski dolg obračunati v skladu z določbami o naknadnem obračunu carine po CZ ali na podlagi določb o obnovi postopka po ZUP. O tem vprašanju pa je Vrhovno sodišče že večkrat zavzelo enako stališče, od katerega izpodbijana sodba ne odstopa.

Sodba nº X Ips 1393/2004 of Upravni oddelek, October 29, 2008

Obračun carinskih dajatev zaradi neizpolnjevanja pogojev za brezcarinski uvoz iz 53. člena CZ (1990) ni obračun dajatev na podlagi poznejšega preverjanja podatkov o uvoženem blagu iz 260. člena CZ (1990).

Sklep nº I Up 498/2008 of Upravni oddelek, October 29, 2008

Iz tožbe, ki jo je vložila tožeča stranka, določno ne izhaja, kateri upravni akt se s tožbo izpodbija oziroma da se izpodbija upravni akt prve stopnje, saj že iz naslova izhaja, da se tožba vlaga zaradi odprave odločbe drugostopenjskega organa. Zato je sodišče prve stopnje pravilno presodilo, da s tožbo izpodbijani akt ni upravni akt v smislu 2. člena ZUS-1 in pravilno odločilo, ko je tožečo stranko pozvalo, da navedeno pomanjkljivost odpravi in opredeli izpodbijani akt skladno z ZUS-1 ter pr...

Sodba nº I Up 63/2006 of Upravni oddelek, October 29, 2008

Ker se v denacionalizaciji vrača podržavljeno premoženje, objekt, ki je bil zgrajen po podržavljenju, ne more biti predmet vračila.

Sodba nº in sklep X Ips 752/2005 of Upravni oddelek, October 29, 2008

Pritožba zoper opomin za plačilo upravne takse ni dovoljena, saj opomin ni upravna odločba.

Sklep nº I Up 416/2007 of Upravni oddelek, October 29, 2008

Sama bolezen (tudi če je stranka bila odsotna z dela in je to tudi potrjeno s potrdilom zdravnika) brez navedbe, za kakšno bolezen gre, še ne predstavlja opravičenega razloga za zamudo, če seveda ni imela za posledico nesposobnosti stranke poskrbeti za sestavo in oddajo vloge.

Sklep nº X Ips 474/2004 of Upravni oddelek, October 29, 2008

V obravnavani zadevi ima tožena stranka položaj organa, ki je po zakonu pristojen za odločanje, dolžnost ravnanja po pravnomočni sodni odločbi pa ne more predstavljati pravnega interesa za revizijo.

Sklep nº X Ips 487/2008 of Upravni oddelek, October 29, 2008

V obravnavani zadevi ne gre za spor, v katerem je pravica oziroma obveznost stranke izražena v denarni vrednosti, saj gre za spor o odstranitvi objekta, zato dovolitev revizije po 1. točki 2. odstavka 83. člena ZUS-1 ne pride v poštev. Za odločitev o pomembnem pravnem vprašanju (2. točka 2. odstavka 83. člena ZUS-1) gre po presoji revizijskega sodišča praviloma, če je od odločitve Vrhovnega sodišča mogoče pričakovati odločitev o pravnem vprašanju, ki je pomembno za zagotovitev pravne varnosti...

Sodba nº I Up 506/2008 of Upravni oddelek, October 29, 2008

Čarovništvo, na katerega se tožnik sklicuje in zaradi katerega naj bi zapustil izvorno državo, je torej v obravnavani zadevi povezano s premoženjskim sporom, ki ga je tožnik imel s svojimi strici, in ga zato ni mogoče šteti za dejanje preganjanja v smislu določb ZMZ in Ženevske konvencije o statusu beguncev.

Sklep nº I Up 311/2008 of Upravni oddelek, October 29, 2008

Ni utemeljeno sklicevanje tožeče stranke na 3. odstavek 32.a člena ZST, ki za primere, ko se vloga šteje za umaknjeno ali se zavrže, ker taksa ni bila plačana oziroma ker ni bilo predloženo dokazilo o plačilu takse, določa plačilo le četrtine dolžne takse in oprostitev plačila kazenske takse. V obravnavanih primerih je namreč prišlo do zavrženja tožb zaradi pomanjkanja procesnih predpostavk zanje (takšne primere ureja 1. odstavek 32.a člena ZST), saj tožeča stranka pred njihovo vložitvijo dru...

Sodba nº I Up 693/2005 of Upravni oddelek, October 29, 2008

Tudi po mnenju pritožbenega sodišča upravičenja za podaljšanje roka ni moč vezati na neko negotovo dejstvo, za katero se ne ve, ali se bo sploh uresničilo in kdaj se bo uresničilo, kot to skušata storiti tožnika, sklicujoč se na morebitne spremembe prostorskih predpisov, zato je bila njuna zahteva za podaljšanje roka za dostavo projekta pravilno zavrnjena. Ker tožnika zahteve za izdajo gradbenega dovoljenja v roku, ki ga je določil upravni organ, nista dopolnila s predložitvijo projekta za pr...

Sklep nº X Ips 653/2008, enako tudi X Ips 55/2008, X Ips 637/2008 of Upravni oddelek, October 29, 2008

Naknadno preverjanje carinskih deklaracij o določbah CZ (in na podlagi tega naknadni obračun carinskega dolga) ne izključuje izvedbe obnove carinskega postopka po določbah ZUP (če so za to izpolnjeni zakonski pogoji). V obravnavanem primeru je bil carinski postopek obnovljen po določbah ZUP, zato revidentkino sklicevanje na določbe CZ o naknadnem obračunu carinskega dolga ni relevantno. Tudi o neenotnosti sodne prakse zato ni mogoče govoriti.

Sodba nº X Ips 291/2007 of Upravni oddelek, October 29, 2008

CZ za zastaranje pravice do izterjave carine (ne pa njene odmere) določa relativni petletni in absolutni desetletni zastaralni rok, kar pomeni, da mora carinski organ v okviru desetletnega absolutnega zastaralnega roka izpeljati celotni postopek odmere carinske obveznosti. Glede na to, da je carinski dolg nastal dne 12.7.1995, je bilo relativno zastaranje pretrgano z izdajo prvostopenjske odločbe dne 3.12.1998, ki je postala izvršljiva pred potekom absolutnega zastaranja. Ker je drugostopenjs...

Sodba nº X Ips 1392/2004 of Upravni oddelek, October 29, 2008

Obračun carinskih dajatev zaradi neizpolnjevanja pogojev za brezcarinski uvoz iz 53. člena CZ (1990) ni obračun dajatev na podlagi poznejšega preverjanja podatkov o uvoženem blagu iz 260. člena CZ (1990).

Sodba nº X Ips 48/2004 of Upravni oddelek, October 29, 2008

Zaradi nedovoljenega posega v prostor je investitorju po zakonu nastala obveznost, da mora plačati nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora. Zato revizijsko sodišče ugotavlja, da je bil materialni zakon pravilno uporabljen.

Sodba nº in sklep X Ips 178/2005 of Upravni oddelek, October 29, 2008

Revizijski ugovor, da sta tožena stranka in sodišče prve stopnje napačno ugotovila njegovo premoženjsko stanje in premoženjske razmere, kar je imelo za posledico zavrnitev predloga za oprostitev plačila upravnih taks, predstavlja ugovor nepopolne in nepravilne ugotovitve dejanskega stanja. To je nedovoljen revizijski ugovor in z njim revident revizije ne more utemeljevati, saj sta na dejanske ugotovitve sodišča prve stopnje tako stranka kakor tudi sodišče vezani in to presega okvir možne pres...

Sodba nº X Ips 330/2004 of Upravni oddelek, October 29, 2008

Pogoj za uvedbo postopka o dodelitvi radiodifuzijske frekvence, ki je upravni postopek, je predhodna izvedba javnega razpisa.

Sklep nº X Ips 487/2007 of Upravni oddelek, October 29, 2008

Naknadno preverjanje carinskih deklaracij po določbah CZ (in na podlagi tega naknadni obračun carinskega dolga) ne izključuje izvedbe obnove carinskega postopka po določbah ZUP (če so za to izpolnjeni zakonski pogoji). V obravnavanih primerih je bil carinski dolg obračunan v skladu z določbami CZ o naknadnem obračunu carinskega dolga, zato revidentovo sklicevanje na določbe ZUP o obnovi postopka ni relevantno.

Sodba nº X Ips 510/2005 of Upravni oddelek, October 29, 2008

Uveljavljanje ene ugodnosti namesto druge v carinski deklaraciji (v obravnavanem primeru uveljavljanje ugodnosti na podlagi porekla blaga (s predložitvijo potrdila v pritožbenem postopku) namesto ugodnosti na podlagi preferenčnih kvot) pomeni spremembo podatkov v carinski deklaraciji, ta pa po 3. točki drugega odstavka 50. člena CZ v obravnavani zadevi ni več mogoča, ker je bilo blago že sproščeno izpod carinskega nadzora.

Sklep nº I Up 308/2008 of Upravni oddelek, October 29, 2008

Ni utemeljeno sklicevanje tožeče stranke na tretji odstavek 32.a člena ZST, ki za primere, ko se vloga šteje za umaknjeno ali se zavrže, ker taksa ni bila plačana oziroma ker ni bilo predloženo dokazilo o plačilu takse, določa plačilo le četrtine dolžne takse in oprostitev plačila kazenske takse. V obravnavanem primeru je namreč prišlo do umika tožbe po volji stranke (takšne primere ureja drugi odstavek 32.a člena ZST) in ne do umika zaradi pravne fikcije.

October 28, 2008

Sodba nº III Ips 63/2007 of Gospodarski oddelek, October 28, 2008

Edini način, da dejstva najdejo pot v dejansko podlago sodbe, je prek navedb strank, v skladu s 7., 180. in 212. členom ZPP. Niti procesna dejanja strank, tudi če so opravljena pred razpravljajočim sodiščem, ne morejo nadomestiti opustitve navajanja dejstev, ki bi se utegnila kazati skozi njih.

Sodba nº IV Ips 69/2008 of Kazenski oddelek, October 28, 2008

Sodišče pri odločanju o zahtevi za sodno varstvo ne presoja (celotne) dejanske in pravne podlage očitanega prekrška, temveč se omeji na presojo razlogov zahteve za sodno varstvo.

Sodba nº IV Ips 93/2008 of Kazenski oddelek, October 28, 2008

Z izrekom stranskih sankcij kazenskih točk in prepovedjo uporabe tujega vozniškega dovoljenja na ozemlju Republike Slovenije storilcu, čigar vozniško dovoljenje ni bilo izdano v Republiki Sloveniji, je sodišče v izpodbijani sodbi prekoračilo pravico, ki jo je imelo po zakonu, s čimer je podana kršitev iz 5. točke 156. člena ZP-1.

Sodba nº IV Ips 91/2008 of Kazenski oddelek, October 28, 2008

Opis dejanja v izreku sodbe, da je obdolženi vozil v cestnem prometu motorno vozilo pod vplivom mamil, psihoaktivnih zdravil oziroma drugih psihoaktivnih snovi, ki ne vsebuje niti konkretizacije, pod vplivom katere od prepovedanih substanc je storilec vozil, in tudi v obrazložitvi sodbe pomen pojma "mamilo" ni razložen (z dopolnilnimi predpisi), ne vsebuje (vseh) znakov prekrška po prvem odstavku 131. člena ZVCP-1.

Sodba nº IV Ips 95/2008 of Kazenski oddelek, October 28, 2008

Če udeleženec naknadno odstopi od izvedbe strokovnega pregleda in s tem izraža strinjanje s stopnjo alkohola v organizmu, ki je bila ugotovljena z alkotestom, pride v poštev le kaznovanje zaradi vožnje s tako ugotovljeno stopnjo alkohola v organizmu, ne pa zaradi odklonitve strokovnega pregleda.

Sodba nº IV Ips 40/2008 of Kazenski oddelek, October 28, 2008

Pravna opredelitev prekrška z (le) navedbo člena in odstavka prekršene določbe ZVCP-1 je zadostna in pravilna, čeprav šele določba Pravilnika o napravah in opremi vozil v cestnem prometu natančno določa, kakšne so brezhibne pnevmatike.

Sodba nº IV Ips 89/2008 of Kazenski oddelek, October 28, 2008

Seznanjanje z okoliščinami prekrška na podlagi izjave priče in „ogleda“ kraja storitve ne predstavlja osebne zaznave prekrška, temveč gre za osebno zaznavo takrat, ko pooblaščena uradna oseba prekršek neposredno zazna s svojimi čutili, torej kadar je navzoča ob storitvi prekrška in tako na podlagi lastnega opažanja ugotovi njegove znake.

Sodba nº IV Ips 16/2008 of Kazenski oddelek, October 28, 2008

Sodba IV Ips 16/2008 Evidenčna številka:

Sklep nº IV Ips 75/2008 of Kazenski oddelek, October 28, 2008

Zoper razveljavitveni sklep sodišča druge stopnje ni mogoče vložiti izrednega pravnega sredstva, saj gre za formalno, ne pa tudi materialno pravnomočno odločbo sodišča druge stopnje.

Sodba nº IV Ips 90/2008 of Kazenski oddelek, October 28, 2008

Aktivno sodelovanje, ki ga kršitelju nalaga določba prvega odstavka 233. člena ZVCP-1, ne pomeni le dolžnosti predlagati materialno relevantne dokaze, temveč mora kršitelj storiti vse, kar lahko, da organu sam predloži dokaz, ki ga lahko pridobi in ki ga je organ nato dolžan presoditi in oceniti.

Sodba nº IV Ips 78/2008 of Kazenski oddelek, October 28, 2008

Sodišče prve stopnje mora storilca prekrška pred odločitvijo o zahtevi za sodno varstvo seznaniti s ključnim procesnim gradivom in mu omogočiti, da o njem v primernem času zavzame stališče.

Sodba nº IV Ips 100/2008 of Kazenski oddelek, October 28, 2008

Pravnomočno odločena stvar je procesna ovira za ponovno obravnavanje zadeve in zavezuje tako sodišče kot prekrškovni organ.

Sodba nº IV Ips 25/2008 of Kazenski oddelek, October 28, 2008

Prehodna določba 59. člena ZP-1C se nanaša na spremembe pravil ZP-1 o razmejitvi pristojnosti za odločanje o prekrških in ne predstavlja splošnega pravila, po katerem bi se spremenjena procesna pravila uporabljala le za postopke o prekrških, storjenih po njihovi uveljavitvi.

Sodba nº in sklep III Ips 76/2007 of Gospodarski oddelek, October 28, 2008

Tožeča stranka zgolj splošno očita sodišču prve stopnje, da ni izvedlo predlaganih dokazov, pri tem pa ne pojasni, kateri so tisti relevantni dokazi, da bi njihova neizvedba lahko vplivala na pravilnost in zakonitost odločitve.

Sklep nº III Ips 172/2007 of Gospodarski oddelek, October 28, 2008

Izvršilni naslov je predpostavka dovoljenosti izvršbe zaradi uveljavitve terjatve, ugotovljene v izvršilnem naslovu. Takšnega svojega pomena izvršilni naslov, četudi gre za sodno poravnavo, ne izgubi zgolj zaradi morebitne delne ničnosti pogodbe, ki je bila podlaga izvršilnemu naslovu (arg. 1. točka prvega odstavka 59. člena ZIP).

Sklep nº III Ips 185/2007 of Gospodarski oddelek, October 28, 2008

Določilo četrtega odstavka 3. člena o merilih za določanje nagrad stečajnim upraviteljem, upraviteljem prisilne poravnave in likvidacijskim upraviteljem je neločljivo povezano s VI. postavko prvega odstavka 9. člena Odredbe, ki se je valorizirala. Od prvotnega besedila odredbe so bili namreč sprejeti štirje Sklepi o uskladitvi zneskov nagrad za delo stečajnih upraviteljev (Ur. l. RS, št. 18/2002, 27/2003, 56/2004, 56/2005) ki so (med drugim) usklajevali zneske nagrad iz tabele prvega odstavka...

October 27, 2008

Sklep nº X Ips 364/2008 of Upravni oddelek, October 27, 2008

Zoper pravnomočno sodbo, izdano na prvi stopnji, lahko stranke vložijo revizijo v 30 dneh od vročitve prepisa sodbe. Očitna pomota se lahko pripeti tudi odvetniku, vendar pa je treba izjeme ozko razlagati in zato očitne pomote ni mogoče pripisati odvetniku, ki je pri sestavljanju vloge oziroma pošiljanju ravnal neskrbno.

October 23, 2008

Sklep nº I Up 174/2008 of Upravni oddelek, October 23, 2008

V skladu z določbo 1. odstavka 73. člena ZUS-1 je pritožba zoper sodbo dopustna le, če je sodišče samo ugotovilo drugačno dejansko stanje, kot ga je ugotovila tožena stranka, ter je na tej podlagi spremenilo izpodbijani upravni akt ali če je sodišče odločilo na podlagi 66. člena tega zakona.

Sklep nº I Up 231/2008 of Upravni oddelek, October 23, 2008

Po 1. odstavku 73. člena ZUS-1 je zoper sodbo, ki jo izda upravno sodišče, dovoljena pritožba, če je sodišče samo ugotovilo drugačno dejansko stanje, kot ga je ugotovila tožena stranka, ter je na tej podlagi spremenilo izpodbijani upravni akt ali če je sodišče odločilo na podlagi 66. člena tega zakona. V prvem primeru morata biti torej podana kumulativno dva pogoja, prvi, da je sodišče samo ugotovilo drugačno dejansko stanje, kot ga je ugotovila tožena stranka, in drugi, da je na tej podlagi ...

Sklep nº I Up 232/2005 of Upravni oddelek, October 23, 2008

Ker je za spore med lokalno skupnostjo in državo pristojno Ustavno sodišče, obravnavanje spornega vprašanja pa ne spada v sodno pristojnost Upravnega sodišča RS in tudi drugega sodišča ne, se tožba zavrže na podlagi 1. točke 1. odstavka 34. člena ZUS.

Sodba nº I Up 499/2008 of Upravni oddelek, October 23, 2008

V obravnavanem primeru tudi po presoji Vrhovnega sodišča tožnik ob vložitvi ponovne prošnje za mednarodno zaščito ni predložil niti starih niti novih dokazov, s katerimi bi dokazoval, da izpolnjuje pogoje za mednarodno zaščito po ZMZ.

Sodba nº I Up 779/2005 of Upravni oddelek, October 23, 2008

Lokacijsko dovoljenje se izda v skladu s pogoji, ki jih določa PUP; če upravni organ razlaga določbe PUP v nasprotju z obvezno razlago PUP, je podan razlog za odpravo njegove odločbe.

Sklep nº X Ips 680/2008 of Upravni oddelek, October 23, 2008

Po presoji Vrhovnega sodišča se v smislu določbe 1. točke 2. odstavka 83. člena ZUS-1 upošteva zgolj višina glavnice, ta pa v obravnavanem primeru ne presega 20.000,00 EUR, kar pomeni, da revizija po tej določbi ni dovoljena. Glede drugega razloga pa se tožeča stranka zgolj sklicuje na 2. točko 2. odstavka 83. člena ZUS-1, pravnega vprašanja, ki naj bi bilo pomembno, pa ne navaja niti posredno niti opisno.

Sodba nº in sklep I Ips 35/2008 of Kazenski oddelek, October 23, 2008

Tudi če je priči postavljeno sugestivno vprašanje, izpovedba priče ne predstavlja nedovoljenega dokaza.

Sodba nº I Ips 269/2008 of Kazenski oddelek, October 23, 2008

Z lažno obljubo vrnitve izposojenega zneska v razmeroma kratkem času, ki ji je oškodovanec po ugotovitvi sodišča verjel in obsojencu izročil denar, je očitek lažnega prikazovanja dejanskih okoliščin kot znaka kaznivega dejanja goljufije po prvem odstavku 217. člena KZ v izreku izpodbijane sodbe dovolj konkretiziran.

Sodba nº I Ips 236/2008 of Kazenski oddelek, October 23, 2008

Okoliščine, ki predstavljajo konstitutivni element kaznivega dejanja, je moč upoštevati tudi kot obteževalne okoliščine, če to opravičuje njihova intenzivnost.

Sodba nº I Ips 362/2007 of Kazenski oddelek, October 23, 2008

Če o različnih odločbah v različnih fazah postopka odloča isto drugostopenjsko sodišče kot organ sodne veje oblasti, še ne gre za kršitev pravice do nepristranskega sojenja.

Sodba nº I Ips 346/2007 of Kazenski oddelek, October 23, 2008

Dokazni standard gotovosti se zahteva za celotno dokazno gradivo in ne le za posamezen dokaz. Zato na primer prepoznava storilca, četudi ne izraža gotovosti, ali izvedensko mnenje, ki je dano le na določeni stopnji verjetnosti, nikakor nista brez dokazne vrednosti oziroma teže.

Sodba nº I Ips 352/2008 of Kazenski oddelek, October 23, 2008

V skladu z načelom proste presoje dokazov sodišče pri presoji, ali je podano kakšno dejstvo ali ne, ni vezano na nobena posebna formalna dokazna pravila, zato tudi o hierarhičnem redu predloženih dokazov ni mogoče govoriti.

Sodba nº I Ips 359/2008 of Kazenski oddelek, October 23, 2008

Če državni tožilec spremeni obtožbo na glavni obravnavi, tako da je po spremenjeni obtožbi za sojenje pristojno okrajno sodišče, to ne vpliva na stvarno pristojnost okrožnega sodišča.

Sodba nº I Ips 312/2008 of Kazenski oddelek, October 23, 2008

Če pritožbeno sodišče spremeni odločitev prvostopenjskega sodišča o kazenski sankciji, ni dolžno posebej obrazlagati vseh obtoževalnih in olajševalnih okoliščin, ki jih je pri odmeri kazni upoštevalo, temveč zadostuje, da izpostavi okoliščino, za katero je ocenilo, da je bila z odločbo sodišča prve stopnje premalo upoštevana.

Sodba nº I Ips 317/2008 of Kazenski oddelek, October 23, 2008

Objekt varstva pri kaznivem dejanju po 145. členu KZ je občutek osebne varnosti. Storilec z resno grožnjo, da bo napadel življenje ali telo oškodovanca, ogroža njegovo varnost, grožnja pa mora biti objektivno zmožna doseči ogroženost drugega.

Sodba nº I Ips 345/2008 of Kazenski oddelek, October 23, 2008

Dokaznemu standardu obrazloženosti drugostopenjske sodbe je zadoščeno, če višje sodišče ne ponavlja argumentov prvostopenjske sodbe, če se z njimi strinja in jim zato zgolj pritrdi.

Sodba nº I Ips 361/2008 of Kazenski oddelek, October 23, 2008

S spremembo obtožbe, ko je državni tožilec le konkretiziral dejanski opis dejanja in ni šlo za drugačno niti za drugo kaznivo dejanje, ni bila kršena obsojenčeva pravica do obrambe, saj je bil s spremembo seznanjen in se je o njej tudi izjavil.

Sodba nº II Ips 610/2008 of Civilni oddelek, October 23, 2008

Toženca sta kot dva od treh solastnikov poslovnega prostora dovolila družbi, katera edina družbenika sta, uporabo spornega poslovnega prostora. Vedela sta, da s tem posegata v tožnikov solastninski delež in nista bila v dobri veri. Samo v njuni domeni je bil tudi dogovor z najemojemalcem o višini koristi. Zato je pravilna materialnopravna presoja tako glede pasivne legitimacije kot poštenosti obeh tožencev.

Sklep nº II Ips 13/2007 of Civilni oddelek, October 23, 2008

Potek časa sam po sebi (in z njim povezana sprememba vrednosti denarja) ne utemeljuje strankine spremembe vrednosti spornega predmeta. Do take spremembe lahko pride le ob spremembi tožbe ali v okoliščinah iz tretjega odstavka 44. člena ZPP.

Sklep nº II Ips 13/2007 of Civilni oddelek, October 23, 2008

Potek časa sam po sebi (in z njim povezana sprememba vrednosti denarja) ne utemeljuje strankine spremembe vrednosti spornega predmeta. Do take spremembe lahko pride le ob spremembi tožbe ali v okoliščinah iz tretjega odstavka 44. člena ZPP.

Sodba nº II Ips 944/2008 of Civilni oddelek, October 23, 2008

V 27. poglavju ZPP, v katerem je urejen postopek v zakonskih sporih ter sporih iz razmerij med starši in otroki, ni določbe, ki bi za te spore drugače uredila vprašanje omejitve postulacijske sposobnosti stranke v postopku z izrednim pravnim sredstvom.

Sklep nº II Ips 242/2008 of Civilni oddelek, October 23, 2008

Sodišče druge stopnje je toženkino pritožbo zoper zamudno sodbo zavrglo kot prepozno, ker je sklicujoč se na pravila o fikciji vročitve po določbah petega odstavka 142. člena v zvezi z drugim odstavkom 141. člena ZPP štelo, da je bila izpodbijana zamudna sodba toženki vročena 1.3.2006. Dejstvo, da je to bilo še v času njene odsotnosti spričo listinsko izkazanega bivanja v Indiji za obdobje od 30.11.2005 do 25.3.2006 (ko ni imela nobene možnosti za pravočasne procesne aktivnosti), samo zase še...

Sklep nº I R 130/2008 of Civilni oddelek, October 23, 2008

Stranke lahko vloge oddajo neposredno pri sodišču ali priporočeno po pošti. V obeh primerih je odločilen dan, ko sodišče vlogo sprejme. Le pri vlogah, ki so vezane na rok, in pri določeni kategoriji oseb, ZPP v 112. členu določa drugačna pravila. Ker vložitev predloga za izvršbo na podlagi verodostojne listine ni vezana na rok, zanj velja splošno pravilo, da je vložen takrat, ko prispe na sodišče.

Sklep nº I R 131/2008 of Civilni oddelek, October 23, 2008

Okoliščina, da je stranka postopka brat sodnice za postopanje pristojnega sodišča, ki je tudi podpredsednica sodišča, ni tehten razlog za delegacijo pristojnosti. Odločanje je v postopku pridržano naravnemu in neodvisnemu sodniku, na katerega nima (pod)predsednik sodišča nobenega vpliva.

Sodba nº II Ips 398/2006 of Civilni oddelek, October 23, 2008

Res ima po drugem odstavku 377. člena ZOR pretrganje zastaranja kazenskega pregona za posledico tudi pretrganje zastaranja odškodninske terjatve. Vendar kazenski pregon lahko teče le zoper konkretnega storilca. Začne se s procesnim dejanjem (zahteva za preiskavo, obtožni predlog) organa kazenskega pregona zoper določeno osebo. Zato kazenska ovadba zoper neznanega storilca ne vpliva niti na začetek kazenskega pregona, toliko manj torej na njegovo pretrganje.

Sodba nº II Ips 942/2006 of Civilni oddelek, October 23, 2008

Ker je darilna pogodba realen kontrakt, bi morala biti podarjena nepremičnina drugi toženki tudi izročena. Vendar to ni bila niti v pravnem pogledu z vpisom v zemljiško knjigo, niti v dejanskem pogledu. Prvi toženec predmet darilne pogodbe poseduje enako kot pred zapisom pogodbe. Zanj je torej dejanski položaj enak, kot da darilne pogodbe ne bi bilo, ves čas je tudi zemljiškoknjižni lastnik. Zato dogovor obeh tožencev o razveljavitvi darilne pogodbe pomeni le formalno potrditev obstoječega st...

Sodba nº II Ips 106/2007 of Civilni oddelek, October 23, 2008

V tem konkretnem primeru, kjer sta remitent in trasant tudi upnik in dolžnik iz temeljnega posla, menična obveznost ni postala abstraktna, temveč je ostala kavzalna (vezana na temeljni posel) in je zato tožena stranka zoper tožnika ohranila ugovore iz temeljnega posla (tudi ugovor zastaranja).

Sodba nº II Ips 256/2006 of Civilni oddelek, October 23, 2008

Presoja višine odškodnine za nepremoženjsko škodo.

Sodba nº II Ips 163/2006 of Civilni oddelek, October 23, 2008

Glede na izrecne navedbe tožene stranke v pritožbi ter odgovoru na pritožbo tožeče stranke, da bi tožena stranka ves krompir, kljub steklavosti, odkupila, se izkaže ukvarjanje sodišč prve in druge stopnje z razlogi, zaradi katerih je do steklavosti prišlo in s tem povezano porazdelitvijo odgovornosti za nepotrebno in je zato tudi zmoten zaključek sodišča druge stopnje, da je treba odgovornost za to bolezen krompirja porazdeliti med pravdni stranki.

Sodba nº in sklep II Ips 570/2007 of Civilni oddelek, October 23, 2008

Imetnik stanovanjske pravice je imel v času uveljavitve SZ dne 19.10.1991 (na že obstoječem stanovanju) na razpolago druga upravičenja po SZ - in torej ne tistih iz 116. člena istega zakona, ki so bila pridržana "občanu", ki ni imel razrešenega stanovanjskega vprašanja (ker NI bil imetnik stanovanjske pravice) in je to storil šele s preureditvijo prostorov v pomenu 116. člena SZ.

Sklep nº II Ips 1064/2007 of Civilni oddelek, October 23, 2008

Vpis dolžnikove lastninske pravice po četrtem odstavku 168. člena ZIZ opravi zemljiškoknjižno sodišče.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners