Vrhovno Sodišče: Opinions issued on October 2008

October 13, 2008

Sklep nº III Ips 75/2007 of Gospodarski oddelek, October 13, 2008

Dolžnica je bila izbrisana iz sodnega registra (in je torej prenehala obstajati) šele po vložitvi predloga za izvršbo, zaradi česar je bil izvršilni postopek ipso facto prekinjen. Sodišče prve stopnje bi bilo zato moralo sprejeti ustrezen sklep o prekinitvi izvršilnega postopka, saj zaradi součinkovanja četrtega in petega odstavka 27. člena Zakona o finančnem poslovanju podjetij (Uradni list RS, št. 54/99-93/02) ter drugega odstavka 394. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št...

Sklep nº III R 22/2008 of Gospodarski oddelek, October 13, 2008

V predlogu za delegacijo tožeča stranka navaja, da je predsednik uprave tožene stranke brat sodnice in podpredsednice sedaj razpravljajočega sodišča ter da gre za manjše sodišče z devetimi sodniki Š...Ć, Da ne bi bil v javnosti morebiti ustvarjen videz pristranskosti, pa tudi zaradi upoštevanja velikosti sodišča, je Vrhovno sodišče tožničinemu predlogu ugodilo tako, da je kot stvarno pristojno za odločanje o tožbi določilo Okrajno sodišče v B.

Sklep nº III Ips 153/2006 of Gospodarski oddelek, October 13, 2008

Revizijsko sodišče zato ne more sprejeti stališča pritožbenega sodišča, da so vse pritožbene trditve, s katerimi je tožena stranka izpodbijala dejansko ugotovitev sodišča prve stopnje, da je tožeča stranka izvedla zaračunana dela, in sodišču prve stopnje očitala zgolj pavšalno utemeljitev tožbenega zahtevka, nedovoljene pritožbene novote zato, ker je tožena stranka v postopku pred sodiščem prve stopnje trdila le, »da tožnica ni opravila nobenih, po njenem prepričanju sicer nemožnih dodatnih del.

Sklep nº I R 120/2008 of Civilni oddelek, October 13, 2008

Pri izvršbi zoper več dolžnikov, ki so materialni sosporniki, velja krajevna pristojnost sodišča, ki je pristojno za enega od njih, tudi za ostale dolžnike.

Sklep nº I R 124/2008 of Civilni oddelek, October 13, 2008

Za odločanje v izvršilni zadevi glede vrnitve delavca na delo je tudi po statusni spremembi dolžnice, povezani s spremembo sedeža, ostalo krajevno pristojno sodišče, ki je bilo pristojno ob vložitvi predloga za izvršbo.

Sklep nº I R 127/2008 of Civilni oddelek, October 13, 2008

Tehten razlog je podan zaradi zatrjevanega razmerja ene od sodnic krajevno pristojnega sodišča s tožencem.

Sklep nº I R 62/2008 of Civilni oddelek, October 13, 2008

Dolgotrajno reševanje neke zadeve, ki je objektivno pogojeno s stanjem v sodstvu in je torej sistemske narave, ne more biti utemeljen razlog za prenos pristojnosti v zadevi, v kateri se obravnava odškodninski zahtevek zaradi kršitve pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja.

Sodba nº III Ips 66/2007 of Gospodarski oddelek, October 13, 2008

S pripojitvijo je tožeča stranka postala univerzalna pravna naslednica SP Z. Podrobnejše ugotavljanje (singularnega) pravnega nasledstva glede imetništva znamke bi presegalo okvir postavljenega tožbenega zahtevka, ki se nanaša le na ugotovitev, ali je tožena stranka pravna naslednica SOUR Z. ali SP Z.. Takšen ugotovitveni tožbeni zahtevek se po naravi stvari ne more nanašati na ugotavljanje nasledstva glede posamičnih stvari ali pravic, temveč pomeni univerzalno pravno nasledstvo.

Sklep nº III Ips 133/2008 of Gospodarski oddelek, October 13, 2008

Ker je bila vložena v postopku zaradi plačila 1.529,81 EUR, in ker jo je vložil zakoniti zastopnik tožene stranke, ki ob tem ni trdil, da ima opravljen pravniški državni izpit, je presoja sodišč nižjih stopenj, da je revizija nedovoljena in da jo je treba zavreči, pravilna.

October 10, 2008

Sklep nº X Ips 425/2005, enako tudi X Ips 468/2005 of Upravni oddelek, October 10, 2008

Kadar pravna oseba preneha obstajati zaradi zaključka stečajnega postopka, nima pravnega naslednika. To pomeni, da bi prekinitev postopka trajala večno in se postopek ne bi mogel nikoli nadaljevati. S prenehanjem je pravna oseba izgubila svojo sposobnost biti stranka, ki pa je procesna predpostavka, ki mora obstajati ves čas postopka, zato Vrhovno sodišče takšne vloge zavrže kot nedovoljene.

October 09, 2008

Sklep nº X Ips 532/2008 of Upravni oddelek, October 09, 2008

Pomembnost pravnega vprašanja je po določbah ZUS-1 treba presojati glede na vsebino zadeve. Za pomembno pravno vprašanje glede na vsebino zadeve gre, če je mogoče od njegove rešitve pričakovati razvoj prava preko sodne prakse glede takega vprašanja, če bi bilo pomembno za zagotovitev pravne varnosti ali za enotno uporabo prava na področju, na katerega se nanaša vsebina zadeve.

Sodba nº X Ips 389/2005, enako tudi X Ips 921/2005 of Upravni oddelek, October 09, 2008

Po 1. odstavku 68. člena ZUP je vloga vložena pravočasno, če jo pristojni organ prejme preden se izteče rok, vendar pa, če se vloga pošlje priporočeno po pošti, se za dan, ko je organ prejel vlogo, šteje dan oddaje na pošto (2. odstavek 68. člena ZUP). Ta domneva velja le za primere, ko stranka priporočeno pošlje vlogo (kateremukoli) organu v smislu ZUP, in ne za primere, ko vloga sploh ni vložena pri organu v smislu ZUP, ampak pri tretji osebi. Če organ prejme vlogo po izteku materialnega pr...

Sodba nº X Ips 305/2007 of Upravni oddelek, October 09, 2008

Ker tožeča stranka ne more biti stranka oziroma stranski udeleženec v postopku javnega razpisa, je bil njen predlog za obnovo postopka javnega razpisa pravilno zavržen, saj tožnica ni izkazala, da je upravičena stranka za vložitev predloga za obnovo postopka v postopku javnega razpisa.

Sodba nº I Ips 140/2008 of Kazenski oddelek, October 09, 2008

Če je vnaprej določena sestava pritožbenega senata v objavljenem letnem razporedu dela, je imel obsojenec realno možnost zahtevati izločitev predsednika senata do začetka seje pritožbenega senata.

Sodba nº I Ips 387/2008 of Kazenski oddelek, October 09, 2008

Če gre za kršitev pravice do izjave, mora sodišče v vsakem konkretnem primeru tehtati, ali je kršitev vplivala na zakonitost izpodbijane pravnomočne odločbe.

Sodba nº I Ips 156/2008 of Kazenski oddelek, October 09, 2008

Zgolj obsojenčevo sporočilo sodišču (enako velja za sporočilo zagovornika) o odsotnosti z glavne obravnave in navedba razloga še ni opravičljiv razlog za preložitev glavne obravnave.

Sodba nº I Ips 126/2008 of Kazenski oddelek, October 09, 2008

Če sodišče oceni, da je predlagani dokaz nepotreben, ker je dejansko stanje že v zadostni meri razjasnjeno z izvedenimi dokazi, z neizvedbo dokaza ni kršena obsojenčeva pravica do obrambe.

Sodba nº I Ips 331/2008 of Kazenski oddelek, October 09, 2008

Okoliščine, ki jih je sodišče presojalo pri odmeri kazni v zvezi z obsojenčevim psihičnim stanjem po storitvi kaznivega dejanja (da mu je za nastanek prometne nesreče žal, da je stalno v mislih pri tem dogodku in da je po nesreči zaradi duševne stiske obiskal klinično psihologinjo), niso takšne, da bi jih sodišče smelo presojati le ob predhodno danem izvedenskem mnenju.

Sodba nº II Ips 606/2007 of Civilni oddelek, October 09, 2008

Določbe 2. oddelka 6. poglavja ZASP opredeljujejo le notranje razmerje v okviru dejavnosti kolektivnega upravljanja avtorske in sorodnih pravic, to je razmerje med imetniki pravic in kolektivno organizacijo, ki te pravice skupinsko upravlja bodisi po samem zakonu bodisi po pogodbi z imetniki pravic. To razmerje je po svoji pravni naravi mandatno razmerje, katerega vsebina, s tem pa okvir delovanja kolektivne organizacije, je določena že z zakonom. V zunanjem razmerju, to je v razmerju do upor...

Sodba nº II Ips 203/2006 of Civilni oddelek, October 09, 2008

Odmera pravične denarne odškodnine za nepremoženjsko škodo.

Sodba nº II Ips 202/2006 of Civilni oddelek, October 09, 2008

Ob dejstvu, da predstavlja sporno stanovanje skupno premoženje dolžnice in toženca, nobeden od njiju ni dokazoval, da je prispeval k skupnemu premoženju v drugačnem razmerju od zakonske presumpcije o enakosti deležev. Zato ni mogoče sprejeti razlage, da velja glede odgovornosti za obveznosti, če je dolžnik samo eden izmed zakoncev, da se upnik lahko poplača iz skupnega premoženja le, če doseže delitev z določitvijo deležev.

Sodba nº in sklep II Ips 837/2006 of Civilni oddelek, October 09, 2008

Brez slehernega pomena bi bilo tudi toženčevo zavzemanje za nujnost upoštevanja morebitnega prispevka B. B. k nastali škodi, saj bi šlo kvečjemu za prispevek tretjega, ki spričo določb 206. člena ZOR ne bi imel nobenega vpliva na obseg odškodninske odgovornosti (v vsakem primeru še vedno solidarno odgovornega) toženca za tožnikoma nastalo celotno škodo.

Sodba nº II Ips 195/2006 of Civilni oddelek, October 09, 2008

Pritožbeno sodišče se je pri presoji pravnega standarda velike nehvaležnosti oprlo na vzroke za razdedinjene iz 42. člena ZD, kar je v skladu z uveljavljeno sodno prakso (prim. zadeve II Ips 251/95 in II Ips 22/2006). Pravilno je zaključilo, da verbalne žalitve in nekorektnosti ter medsebojni spori pravdnih strank, katerih pobudnica je večkrat sama tožnica, ne pomenijo velike nehvaležnosti. Zaradi nesporazumov med pravdnimi strankami izročilna pogodba tudi ni nična.

Sodba nº II Ips 768/2007 of Civilni oddelek, October 09, 2008

Ob izjavi poslednje volje niso bile podane izredne razmere, ki bi zapustnici preprečevale napraviti pisno oporoko.

Sodba nº X Ips 1543/2006 of Upravni oddelek, October 09, 2008

Tožeča stranka utemeljuje pravni interes za udeležbo v postopku javnega razpisa s sklicevanjem na to, da se je predmetni javni razpis financiral iz njenih sredstev, zato ima pravico preveriti, ali gre plačilo pravi osebi in v pravi višini. S tem pa utemeljuje pravni interes za soodločanje in nadzorovanje pri dodeljevanju sredstev na javnem razpisu, kar pa ni pravni interes, s katerim bi lahko v postopku javnega razpisa utemeljevala pravni interes za priznanje položaja stranskega udeleženca. N...

Sklep nº II Ips 940/2008 of Civilni oddelek, October 09, 2008

V obravnavanem primeru gre za sklep, izdan v izvršilnem postopku. Po 10. členu ZIZ proti pravnomočni odločbi ni dovoljena revizija.

Sklep nº II Ips 304/2006 of Civilni oddelek, October 09, 2008

Toženka z revizijo presega pritožbeno izpodbijani znesek za 62.494 SIT (razlika med revizijsko sporno vrednostjo 1.024.994 SIT in pritožbeno sporno vrednostjo 962.500 SIT). Revizija ni dovoljena, ker stranka z njo deloma izpodbija sodbo prvostopenjskega sodišča, deloma pa ne presega revizijsko določenega praga.

Sodba nº II Ips 850/2007 of Civilni oddelek, October 09, 2008

Ker je pogodba o dosmrtnem preživljanju v celoti odplačna, je neutemeljen zahtevek za vračilo s to pogodbo prenesenih nepremičnin v zapuščino zaradi prikrajšanja nujnega deleža. Pri presoji odplačnosti ali neodplačnosti pogodbe pa se ne upošteva zgolj finančna podpora, temveč tudi vsakodnevna nega in oskrba pokojnega.

Sklep nº II Ips 760/2007 of Civilni oddelek, October 09, 2008

Ker je bil predlog za obnovo postopka vložen prepozno, ga je sodišče prve stopnje zavrglo.

Sodba nº II Ips 433/2007 of Civilni oddelek, October 09, 2008

Ker pokojni član Sklada za vzajemno pomoč samostojnih obrtnikov ni izpolnjeval pogojev za izplačilo starostne zavarovalnine, je bil na podlagi Pravil sklada upravičen do vračila dela pripadajočih sredstev. Pravica zahtevati vračilo pripadajočih sredstev pa je premoženjska pravica, ki je na podlagi 2. člena ZD v trenutku smrti A. F. prešla na njegove dediče.

Sodba nº II Ips 344/2006 of Civilni oddelek, October 09, 2008

Stališče sodišča druge stopnje, da bi bil toženec kršil zavarovalno pogodbo in izgubil pravice iz nje, če bi tožeča stranka dokazala, da se je skušal izmakniti preiskavi alkoholiziranosti, je pravilno.

Sklep nº I R 121/2008 of Civilni oddelek, October 09, 2008

Med razloge za delegacijo pristojnosti ni mogoče uvrstiti morebitnega odklonilnega odnosa strank do sodnikov določenega (določenih) sodišča (sodišč), pavšalno podkrepljenega z njenim nezadovoljstvom s postopanjem in odločanjem stvarno in krajevno pristojnih sodišč obeh stopenj v drugih sodnih postopkih, v katerih je bila udeležena kot stranka, saj preizkus formalne in materialne pravilnosti odločitev teh sodišč v (drugih) postopkih ne more biti predmet presoje v postopku o predlogu za prenos ...

Sklep nº I R 119/2008 of Civilni oddelek, October 09, 2008

Predstavljeni razlogi v nobenem primeru ne predstavljajo razlogov za delegacijo.

Sodba nº II Ips 928/2006 of Civilni oddelek, October 09, 2008

Ker tožnik ni dokazal prehoda posesti premičnih stvari na toženko, neutemeljeno zahteva plačilo vrednosti izgubljenih ali uničenih stvari.

Sodba nº II Ips 378/2006 of Civilni oddelek, October 09, 2008

Iz razlogov sodbe sodišča druge stopnje izhaja stališče, da tožena stranka ni uspela vzpostaviti upoštevnega dvoma o dejstvu, da sta bili obvestili puščeni na naslovu njenega prebivališča in ne na drugem naslovu, to pa predstavlja zadosten odgovor na pritožbene navedbe, ki uveljavljajo nasprotno stališče.

Sodba nº II Ips 332/2006 of Civilni oddelek, October 09, 2008

Sodišči prve in druge stopnje sta v tožnikovem primeru ugotovili, da je tožnik, ki je bil zaposlen pri tožencu, stal u, pravzaprav deski, postavljeni na betonsko ograjo balkona. Kljub temu, da je toženca opozoril, da ga je strah, je slednji vztrajal, da se mudi, Tožnik je moral približno 50 kg težak element dimnika s 3-4 metre visokega improviziranega odra podati tožencu na streho. Ko je toženec že prijel element in ga je skušal povleči na streho, pa ga je spustil, pri čemer je element dimnik...

Sodba nº II Ips 294/2006 of Civilni oddelek, October 09, 2008

Ker je bil voznik tedaj, ko je nastopil zavarovalni primer, zavarovan za vsoto 8.000.000 tolarjev, je zavarovalnica z izplačilom te vsote izpolnila svojo obveznost iz zavarovalne pogodbe.

Sodba nº II Ips 916/2006 of Civilni oddelek, October 09, 2008

Res je, da naknadno odpadla podlaga darilne pogodbe povzroči prenehanje pogodbe, vendar ne sama po sebi in ne v vsakem primeru. Do tega pride samo, če darovalec svoje upravičenje uresniči, sicer pa ne. Izkustveno in splošno znano je, da mnogi starši kljub razvezi zakonske zveze njihovega otroka od njegovega razvezanega partnerja ne terjajo vrnitve darila. Te pogodbe obstajajo še naprej in tudi pravno učinkujejo. Ker je prenehanje pogodbe odvisno od volje odstopnega upravičenca, je njegova pra...

Sodba nº II Ips 414/2006 of Civilni oddelek, October 09, 2008

Nogomet je igra neizbežnih telesnih kontaktov, ki jih ni mogoče preprečiti, kar pomeni, da je v veliki meri glede nastanka možnih poškodb tudi nepredvidljiva. Določba 167. člena ZOR sicer izhaja iz obstoja krivdne odgovornosti šole, vendar z obrnjenim dokaznim bremenom, kar pomeni, da se šola ekskulpira, če dokaže, da je nadzorstvo opravila na način, kakor je treba in da bi škoda nastala tudi pri skrbnem nadzorstvu.

Sodba nº II Ips 952/2008 of Civilni oddelek, October 09, 2008

Tožeča stranka je preskrbljena v tolikšni meri, da ni upravičena zahtevati višje preživnine od že prisojene (81. člen ZZZDR).

Sodba nº II Ips 764/2007 of Civilni oddelek, October 09, 2008

Odmera odškodnine ne more odraziti zgolj oškodovančevega individualnega vrednotenja konkretnih posledic. Pomembno je, da ima omenjeno načelo korektiv v načelu objektivne pogojenosti višine odškodnine.

Sklep nº Cp 14/2008 of Civilni oddelek, October 09, 2008

Nasprotni udeleženec v obravnavanem postopku je družba D. d.o.o. V tej fazi postopka ni več sporno, da se sodba Delovnega sodišča v Münchnu 30 Ca 14169/01 z dne 7.11.2001 glasi na toženo stranko D. GmbH. Ker gre za dva subjekta, ne obstoji identiteta med sodbo, katere priznanje se zahteva, in predlogom z dne 7.10.2003, naperjenim zoper D. d.o.o.,

Sodba nº in sklep II Ips 396/2006 of Civilni oddelek, October 09, 2008

Na dejavnost s povečano nevarnostjo se ni mogoče sklicevati, kadar se ta opravlja v nasprotju z izrecnimi navodili, ki so izvajalcu dejavnosti znana. V tem okviru je mogoče govoriti le o morebitni krivdni odgovornosti, če pri opravljanju takšne dejavnosti pride do škode in o porazdelitvi te odgovornosti med izvajalcem dejavnosti in odgovorno osebo, ki bi morala pravilno izvajanje dejavnosti nadzorovati.

Sodba nº II Ips 721/2008 of Civilni oddelek, October 09, 2008

Presoja višine odškodnine za nepremoženjsko škodo.

Sodba nº in sklep II Ips 708/2008 of Civilni oddelek, October 09, 2008

Pri odmeri odškodnine za nepremoženjsko škodo je treba, poleg ostalih kriterijev, upoštevati tudi izjemno dolgo trajanje postopka, kadar razlogov za to ni mogoče pripisati tožniku.

Sodba nº II Ips 828/2008 of Civilni oddelek, October 09, 2008

Vsak starš je dolžan kljub nezaposlenosti storiti vse, kar je v njegovi moči za preživljanje svojih otrok.

Sodba nº II Ips 859/2007 of Civilni oddelek, October 09, 2008

Pogoj za uporabo 41. člena ZVPot je le pogojevanje prodaje z vnaprejšnjim plačilom kupnine.

Sklep nº II Ips 860/2007 of Civilni oddelek, October 09, 2008

Napačen pravni pouk ne more biti v škodo stranke, ki se po njem ravna.

Sodba nº II Ips 276/2006 of Civilni oddelek, October 09, 2008

Že na podlagi gramatikalne razlage besedila prvega odstavka 51. člena ZASP je moč dognati, da ZASP dopušča citiranje vseh kategorij avtorskih del, pri čemer pa mora biti citat bistveno manj obsežen od nosilca citata (odlomki del). Zaradi določitve dovoljenega obsega citata pa so v prvem odstavku 51. člena ZASP še dodatno taksativno naštete kategorije del, in sicer s področja fotografije, likovne umetnosti, arhitekture, uporabne umetnosti, industrijskega oblikovanja in kartografije, kjer je mo...

Sodba nº in sklep II Ips 406/2006 of Civilni oddelek, October 09, 2008

Presoja višine odškodnine za nepremoženjsko škodo.

Sodba nº in sklep II Ips 778/2006 in II Ips 990/2008 of Civilni oddelek, October 09, 2008

Revizija ni dovoljena zoper sklep, s katerim je bilo pravnomočno odločeno o nadaljevanju postopka s pravnimi nasledniki izbrisane družbe

Sodba nº in sklep II Ips 8/2007 of Civilni oddelek, October 09, 2008

Trditev, da bo tožnik zaradi ugoditve njegovemu zahtevku, neupravičeno obogaten, po svoji vsebini ne more predstavljati pobotnega ugovora, saj ne implicira nikakršne toženčeve zapadle terjatve proti tožniku. Gre torej izključno za toženčevo nasprotovanje tožnikovemu zahtevku in ne za ugovor pobotanja, o katerem bi moralo sodišče odločati v izreku sodbe.

Sodba nº in sklep II Ips 259/2006 of Civilni oddelek, October 09, 2008

V klasičnem sistemu civilnega prava lahko pravna razmerja lastninske pravice na nepremičninah in prometa z nepremičninami res temeljijo le na načelu „superficies solo cedit“ (z izjemami kot so npr. stavbna pravica in etažna lastnina) in načelu zaupanja v zemljiško knjigo. Vendar je treba upoštevati, da koncepcija družbene lastnine ni temeljila na omenjenih načelih. Značilnost takratne ureditve in dejanskega stanja nepremičnin je bila nekakšna zakrnelost tistih institutov stvarnega prava, ki i...

Sklep nº II Ips 758/2008 of Civilni oddelek, October 09, 2008

Tožnik mora interes in pravovarstveno potrebo izkazovati ves čas postopka (in torej ne le ob vložitvi tožbe), kar pomeni, da mora izkazati, da bi ugoditev njegovi zahtevi pomenila zanj določeno pravno korist, ki je brez tega ne more doseči. Ker torej odločanje o stikih tožnice s sinom T. zaradi njegove polnoletnosti ni več mogoče, tožnica nima pravnega interesa za vloženo revizijo.

Sodba nº in sklep II Ips 974/2006 of Civilni oddelek, October 09, 2008

Za začetek teka zastaranja je odločilna dospelost terjatve. Zastaranje začne teči naslednji dan, po dnevu, ko je imel upnik pravico terjati izpolnitev obveznosti. Ugovor zastaranja tudi ni zoper načela javne morale. Zoper takšna načela je ugovor, če je dolžnik s svojim ravnanjem pripravil upnika do tega, da je s tožbo tako dolgo odlašal, dokler terjatev ni zastarala. Zlasti velja to za primer, ko dolžnik upnika prosi, naj ga še ne toži, češ da bo gotovo plačal, ko pa medtem mine zastaralni ro...

Sodba nº in sklep II Ips 563/2007 in II Ips 989/2008 of Civilni oddelek, October 09, 2008

Arhitekturna avtorska dela so zgradbe in podobne konstrukcije, če vsebujejo individualne ustvarjalne elemente glede oblike, oblikovanja ali ornamentov. V skladu s 6. členom ZASP so varovani tudi sestavni deli arhitekturnega dela, če le izpolnjujejo pogoje individualne intelektualne stvaritve (npr. notranja oprema). Tožnikovo avtorsko delo v smislu notranje ureditve igralnice, kot sestavnega dela avtorskega dela projektiranja hotela, ne obstoji več oziroma je uničeno. Uničenje arhitekturnega a...

Sodba nº II Ips 853/2006 of Civilni oddelek, October 09, 2008

Revident ni konkretiziral tistih ravnanj sodišča, ki naj bi predstavljala zatrjevane procesne kršitve v zvezi z izdajo izpodbijane sodbe. Revizijsko sodišče se zato z vprašanjem, ali so bile v postopku storjene relevantne kršitve določb pravdnega postopka, ni ukvarjalo.

Sodba nº II Ips 642/2008 of Civilni oddelek, October 09, 2008

Sodišče bi lahko ugodilo zahtevku le v primeru, če bi ugotovilo, da so se od sklenitve sodne poravnave v zadevi P 871/2004-IV do zaključka glavne obravnave v tej zadevi bistveno spremenile razmere, v katerih živi mladoletni J. P.

Sodba nº II Ips 562/2007 of Civilni oddelek, October 09, 2008

Povrnitev škode zaradi poškodbe očesa.

Sodba nº II Ips 316/2007 of Civilni oddelek, October 09, 2008

Kriterij nevarnosti pri ocenjevanju vojaških vaj je drugačen – višji, kot bi bil pri ocenjevanju podobnih dejavnosti v civilnem življenju.

Sklep nº I Up 1512/2005 of Upravni oddelek, October 09, 2008

Že v svojem sklepu, opr. št. U-1-86/04 (Uradni list RS, št. 90/2005) in tudi v sklepu, opr. št. U-1-321/05-6 z dne 12.1.2006, je Ustavno sodišče Republike Slovenije, ko je obravnavalo pobudo tožeče stranke za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti izpodbijanega Odloka ter jo je zavrglo, navedlo, da so akti, s katerimi občine zaradi zavarovanja izvedbe predvidenih prostorskih ureditev začasno določijo z zakonom predvidene ukrepe, po svoji naravi posamični akti. Tudi izpodbijani de...

Sklep nº I Up 516/2007 of Upravni oddelek, October 09, 2008

Pri sporni oceni uradnice oziroma sklepu, s katerim je tožena stranka to oceno potrdila, ne gre za odločanje o materialnopravno določeni pravici, obveznosti ali pravni koristi posameznika in s tem aktom se ne posega v pravni položaj tožeče stranke. Z oceno delovne in strokovne kvalitete ni odločeno o pravici, obveznosti ali pravni koristi tožeče stranke. Z njo se tudi ne posega v njene ustavne pravice, saj gre za akt, ki sam po sebi še ne učinkuje in ne povzroča pravnih posledic.

Sodba nº I Up 464/2008 of Upravni oddelek, October 09, 2008

Sodišče prve stopnje je pravilno ugotovilo, saj to izhaja iz podatkov in listin v upravnih spisih, da dne 4.8.2008, ko je tožnik vložil novo (tretjo) prošnjo za mednarodno zaščito, ki zajema tudi subsidiarno zaščito, še ni bilo pravnomočno odločeno o njegovi drugi prošnji za mednarodno zaščito z dne 13.7.2008, saj je bila sodba prvostopnega sodišča, izdana dne 20.8.2008, tožnikovo pritožbo zoper navedeno sodbo pa je pritožbeno sodišče zavrnilo s sodbo, z dne 4.9.2008. Tem ugotovitvam tožnik n...

Sklep nº I Up 198/2008 of Upravni oddelek, October 09, 2008

Če je upravni akt, s katerim je odločeno o obveznosti davčnega zavezanca, odpravljen, so odpravljene tudi pravne posledice, ki so iz njega nastale; vzpostavi se pravno stanje, ko o obveznosti še ni bilo odločeno.

Sklep nº I Up 440/2008 of Upravni oddelek, October 09, 2008

Iz določbe 2. člena ZUS-1, na katero se pravilno sklicuje sodišče prve stopnje, izhaja, da sodišče v upravnem sporu odloča o zakonitosti dokončnih upravnih aktov, ki posegajo v pravni položaj tožnika. O zakonitosti drugih aktov pa se v upravnem sporu odloča samo, če tako določa zakon. Sodišče prve stopnje je pravilno presodilo, da s sklepom o dovolitvi izvršbe, ki ga je prvostopni upravni organ izdal po uradni dolžnosti v okviru pooblastil iz 290. člena ZUP, ni bilo odločeno o nobeni tožnikov...

Sklep nº X Ips 627/2008 of Upravni oddelek, October 09, 2008

V primeru, ko carinski organ za obračun carinskega dolga kot pravno podlago uporabi določbe o obnovi postopka po ZUP, so nerelevantne navedbe o naknadnem obračunu carinskega dolga po CZ oziroma obratno – ko carinski organ uporabi določbe o naknadnem obračunu carinskega dolga po CZ, so nerelevantne navedbe, ki se nanašajo na obnovo postopka po ZUP.

Sklep nº X Ips 644/2008 of Upravni oddelek, October 09, 2008

Vrhovno sodišče ocenjuje, da ni utemeljenih razlogov zoper združevanje postopkov na revizijski stopnji, zato je – ob upoštevanju načela pospešitve in ekonomičnosti postopka (11. člen ZPP v zvezi s 1. odstavkom 22. člena ZUS-1) – smiselno uporabilo določbo 42. člena ZUS-1 in obravnavane postopke samo združilo v skupno obravnavanje in odločanje.

Sklep nº X Ips 356/2008 of Upravni oddelek, October 09, 2008

Ker glede pravnega vprašanja, ki ga revidentka izpostavlja kot pomembnega po vsebini obravnavane zadeve (ali morajo biti premičnine v zahtevi za denacionalizacijo natančno opredeljene ali pa zadostuje zahteva za vrnitev celotnega podržavljenega premoženja), obstoji ustaljena sodna praksa Vrhovnega sodišča,da je denacionalizacijski postopek predlagalni postopek, zato lahko upravni organ posamezno zadevo obravnava le v okviru zahtevka, ki je pravočasno in določno postavljen. Od tega stališča pa...

Sodba nº I Up 35/2007 of Upravni oddelek, October 09, 2008

Gradbeno dovoljenje je možno spremeniti pred pričetkom gradnje oziroma med gradnjo, po izdaji uporabnega dovoljenja pa ne več.

Sklep nº X Ips 1610/2006 of Upravni oddelek, October 09, 2008

Po pričetku prestajanja kazni zapora stranka nima več pravnega interesa za vložitev tožbe v upravnem sporu zoper sklep o zavrnitvi oziroma zavrženju prošnje za odložitev izvršitve kazni zapora.

Sklep nº I Up 449/2008 of Upravni oddelek, October 09, 2008

Ker je tožnik ugovarjal nalogu za plačilo takse za tožbo in opomin, je sodišče pravilno ravnalo, ko je njeno vlogo štelo za zahtevo za odmero sodne takse.

Sodba nº I Up 525/2005 of Upravni oddelek, October 09, 2008

Pri presoji skladnosti lokacijske dokumentacije in enotnega dovoljenja za gradnjo s prostorsko ureditvenimi pogoji je treba upoštevati tako urbanistične kot arhitekturne pogoje.

Sodba nº X Ips 1324/2006 of Upravni oddelek, October 09, 2008

Tožeča stranka utemeljuje pravni interes za udeležbo v postopku javnega razpisa s sklicevanjem na to, da se je predmetni javni razpis financiral iz njenih sredstev, zato ima pravico preveriti, ali gre plačilo pravi osebi in v pravi višini. S tem pa utemeljuje pravni interes za soodločanje in nadzorovanje pri dodeljevanju sredstev na javnem razpisu, kar pa ni pravni interes, s katerim bi lahko v postopku javnega razpisa utemeljevala pravni interes za priznanje položaja stranskega udeleženca. N...

Sklep nº VI Ips 1/2008 of Upravni oddelek, October 09, 2008

Vrhovno sodišče Republike Slovenije je na Občni seji dne 26.6.2002 sprejelo pravno mnenje, da sodišče zavrže revizijo, ki jo je vložila stranka sama, če ni najpozneje v njej izkazala, da ima opravljen pravniški državni izpit. Po presoji Vrhovnega sodišča enako velja tudi za ostala izredna pravna sredstva, torej tudi za predlog za obnovo postopka.

Sklep nº I Up 1590/2006 of Upravni oddelek, October 09, 2008

Oseba, ki se ni udeleževala upravnega postopka in ji upravna odločba ni vročena, ampak zgolj poslana v vednost na njeno zahtevo, lahko po prvem odstavku 18. člena ZUS izpodbija dokončen upravni akt, če izkaže, da so z njim prizadete njene pravice ali pravne koristi; tožba je pravočasna, če je vložena v enakem tožbenem roku, kot velja za stranke, ki so se udeleževale upravnega postopka.

Sklep nº I Up 380/2008 of Upravni oddelek, October 09, 2008

Sklep o dovolitvi izvršbe ni upravni akt v smislu 2. odstavka 2. člena ZUS-1, niti ni sklep iz 2. odstavka 5. člena ZUS-1.

Sklep nº I Up 457/2008 of Upravni oddelek, October 09, 2008

Tudi po presoji pritožbenega sodišča pritožnikova vloga ni bila sposobna za obravnavo v upravnem sporu, saj ni vsebovala podatkov, ki jih je treba v skladu s 30. členom ZUS-1 navesti v tožbi, niti kakšnih drugih podatkov, na podlagi katerih bi bilo mogoče oceniti, za kakšno vlogo gre. Sodišče prve stopnje je zato pravilno postopalo po 108. členu ZPP (v zvezi s 1. odstavkom 22. člena ZUS-1).

Sklep nº I Up 1427/2006 of Upravni oddelek, October 09, 2008

Oseba, ki se ni udeleževala upravnega postopka in ji upravna odločba ni vročena, ampak zgolj poslana v vednost na njeno zahtevo, lahko po prvem odstavku 18. člena ZUS izpodbija dokončen upravni akt, če izkaže, da so z njim prizadete njene pravice ali pravne koristi; tožba je pravočasna, če je vložena v enakem tožbenem roku, kot velja za stranke, ki so se udeleževale upravnega postopka.

Sklep nº I Up 74/2008 of Upravni oddelek, October 09, 2008

Sklep o prekinitvi postopka za izdajo dovoljenja za tranzit orožja ni upravni akt v smislu 2. člena ZUS-1, niti ni sklep iz 2. odstavka 5. člena ZUS-1, zoper katerega bi bil upravni spor dopusten.

Sklep nº X Ips 370/2007 of Upravni oddelek, October 09, 2008

Ker v obsegu, v katerem revident uveljavlja odstop od sodne prakse, postopek, končan z delno odločbo, ni bil obnovljen, ne gre za vprašanja, ki bi bila bistvena za odločitev. Glede na navedeno ni izkazan odstop od sodne prakse Vrhovnega sodišča glede odločilnega pravnega vprašanja v obravnavani zadevi, zato ni podana zatrjevana podlaga za dovolitev revizije po 2. točki drugega odstavka 83. člena ZUS-1.

Sodba nº I Ips 110/2008 of Kazenski oddelek, October 09, 2008

Za kršitev pravice do obrambe gre, če obramba dokazni predlog poda, sodišče pa ga neutemeljeno ali neargumentirano zavrne.

Sodba nº I Ips 81/2008 of Kazenski oddelek, October 09, 2008

V postopkih izrednih pravnih sredstev se presoja zakonitost glede na določbe, ki so veljale v času storitve domnevnega kaznivega dejanja, tudi te določbe pa je potrebno presojati v skladu s tedaj veljavnimi ustavnimi in splošnimi pravnimi načeli, ki so jih priznavali civilizirani narodi, predvsem pa z načelom zakonitosti.

Sodba nº I Ips 389/2008 of Kazenski oddelek, October 09, 2008

Pri odločanju o (podaljšanju) priporu, v fazi postopka, ko obtožnica še ni pravnomočna, se o vprašanju pravilne pravne opredelitve dejanj ne odloča (o tem bo odločalo sodišče prve stopnje ali v ugovornem postopku ali po opravljeni glavni obravnavi).

Sodba nº I Ips 319/2008 of Upravni oddelek, October 09, 2008

Če sodišče druge stopnje poseže v sodbo sodišča prve stopnje glede odločbe o kazenski sankciji le v obsegu, ki zadeva določitev kazni ter enotno kazen in preizkusno dobo, s spremenjeno odločitvijo ne odpravi posebnega pogoja, določenega v pogojni obsodbi v prvostopenjski odločitvi, čeprav ga ne izreče ponovno.

October 08, 2008

Sklep nº X Ips 468/2008 of Upravni oddelek, October 08, 2008

Po ustaljeni praksi Vrhovnega sodišča je tako trditveno kot dokazno breme o obstoju pogojev za dovoljenost revizije na strani revidenta, saj revizije po uradni dolžnosti ni mogoče dovoliti oziroma uvesti.

Sklep nº I Up 113/2005 of Upravni oddelek, October 08, 2008

Ker izpodbijane sodbe glede ugovorov tožnikov, ki se nanašajo na lokacijo objekta in pogoje gradnje spornega objekta, zaradi neusklajenosti enotnega dovoljenja s predloženo lokacijsko dokumentacijo, na katero se izpodbijana sodba sklicuje, ni mogoče preizkusiti, je podana bistvena kršitev določb postopka v upravnem sporu.

Sodba nº I Up 482/2008 of Upravni oddelek, October 08, 2008

Kadar prosilec za mednarodno zaščito ob podaji prošnje za azil ne razpolaga z nobenim dokumentom, je treba njegovo identiteto ugotoviti z drugimi dokaznimi sredstvi, ki jih omogočajo veljavni predpisi. Takšno ugotavljanje traja določen čas, zato ZAzil daje možnost, da se prosilcu za azil v teh primerih lahko začasno omeji gibanje.

Sklep nº I Up 337/2008 of Upravni oddelek, October 08, 2008

Sodišče prve stopnje ni imelo podlage za zavrženje tožbe. V obravnavanem primeru je tožnikova nepopolna vloga prispela na sodišče celo prej, pred potekom roka za vložitev tožbe. Zato je napačno stališče sodišča prve stopnje, da je bila tožnikova tožba, vložena 10.3.2008, prepozna, saj je šlo za dopolnitev vloge po pozivu sodišča z dne 28.2.2008 in v nobenem primeru ni mogoče šteti, da je to nova tožba in za zavrženje ni bilo zakonite podlage.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners