Vrhovno Sodišče: Opinions issued on October 2008

October 02, 2008

Sodba nº I Ips 136/2008 of Kazenski oddelek, October 02, 2008

Država mora pri posegih v človekove pravice izkazati obstoj pogojev, ki tak poseg dovoljujejo.

Sodba nº I Ips 86/2008 of Kazenski oddelek, October 02, 2008

Razlogi za sum, ki so podlaga za začetek poizvedbenega postopka policije in hkrati dokazni standard za odreditev nekaterih posebnih preiskovalnih ukrepov, niso zgolj domneva, pač pa temeljijo že na nekih dejstvenih opornih točkah oziroma konkretnih okoliščinah, četudi zgolj oddaljenih indicih.

October 01, 2008

Sklep nº III Ips 143/2005 of Gospodarski oddelek, October 01, 2008

Ker je ugotovilo, da je tožeča stranka predlog za izdajo dopolnilnega sklepa vložila po poteku petnajstdnevnega roka iz prvega odstavka 325. člena ZPP (v zvezi s 332. členom ZPP), ga je Vrhovno sodišče kot prepoznega zavrglo.

Sodba nº I Up 717/2006 of Upravni oddelek, October 01, 2008

Ker gre v obravnavani zadevi za spremembo pogojev, določenih z gradbenim dovoljenjem z dne 2.9.2003, ti pogoji pa se nanašajo na požarno varnost rekonstruiranega objekta in sosednjih objektov, se po presoji pritožbenega sodišča glede na naravo pogojev navedeno gradbeno dovoljenje lahko spremeni samo po enakem postopku, kot je bilo to dovoljenje izdano.

Sklep nº I Up 404/2007 of Upravni oddelek, October 01, 2008

Sklep, s katerim je tožena stranka odločila o zahtevi za izločitev uradne osebe iz postopka, je procesni sklep in se z njim ne odloča o materialni pravici, obveznosti ali tožnikovi pravni koristi. Zato ne gre za akt, ki se lahko izpodbija v upravnem sporu (2. odstavek 5. člena ZUS-1).

Sklep nº X Ips 545/2007 of Upravni oddelek, October 01, 2008

Dokler sodišče ne odloči o vloženem pravnem sredstvu, lahko stranka umakne revizijo.

Sklep nº X Ips 13/2008 zveza : ZUS-1 člen 83, 83/2. of Upravni oddelek, October 01, 2008

Po ustaljeni upravno sodni praksi Vrhovnega sodišča je tako trditveno kot dokazno breme o obstoju pogojev za dovolitev revizije na strani revidenta, saj revizije po uradni dolžnosti ni mogoče dovoliti oziroma uvesti.

Sodba nº X Ips 1198/2005 of Upravni oddelek, October 01, 2008

Ker je v obravnavani zadevi odločilno samo to, ali je utemeljena obnova postopka (gre zgolj za presojo izpolnjevanja zakonskih pogojev za uporabo izrednega pravnega sredstva), niso relevantni ugovori tožeče stranke, ki se nanašajo na kršitev načela zaslišanja stranke. V obnovi po uradni dolžnosti se postopek začne po uradni dolžnosti in se razmerje med organom in stranko vzpostavi šele s sklepom o obnovi, zato pred tem ni mogoče sodelovanje stranke v postopku. Tožeča stranka pa bo lahko v obn...

Sklep nº X Ips 605/2007 of Upravni oddelek, October 01, 2008

Pomembnost pravnega vprašanja je po dikciji ZUS-1 treba presojati glede na vsebino zadeve. Za pomembno pravno vprašanje glede na vsebino zadeve gre, če je mogoče od njegove rešitve pričakovati razvoj prava preko sodne prakse glede takega vprašanja, če bi bilo pomembno za zagotovitev pravne varnosti ali za enotno uporabo prava na področju, na katerega se nanaša vsebina zadeve.

Sklep nº I Up 453/2008 of Upravni oddelek, October 01, 2008

Tožnik je v zahtevi za izdajo začasne odredbe namreč navedel, da zaradi objavljenega spornega načelnega mnenja močno duševno trpi, prizadeta sta njegova čast in dobro ime, povzroča mu obsojanje s strani okolice, sodelavcev in njemu bližnjih ljudi; povzroča mu celo tudi že zdravstvene težave. Teh trditev pa v obravnavanem primeru, ko je predmet upravnega spora presoja zakonitost posega v ustavno pravico do zasebnosti in osebnostnih pravic (35. člen URS) in enakega varstva pravic (22. člen URS)...

Sklep nº VI Ips 1/2006 of Upravni oddelek, October 01, 2008

Odločilna dejstva je pritožbeno sodišče ugotovilo na podlagi podatkov in listin v spisu, pri odločitvi pa je upoštevalo trditve, ki jih je postavila sama tožeča stranka. Nestrinjanje z dokazno oceno sodišča pa ni obnovitveni razlog. Zato obnovitvenega razloga po 1. točki 1. odstavka 85. člena ZUS (sedaj 1. točka 1. odstavka 96. člena ZUS-1) stranka ne more utemeljevati.

Sklep nº in sodba X Ips 24/2007 of Upravni oddelek, October 01, 2008

Ker je v obravnavani zadevi odločilno samo to, ali je utemeljena obnova postopka (gre zgolj za presojo izpolnjevanja zakonskih pogojev za uporabo izrednega pravnega sredstva), niso relevantni ugovori tožeče stranke, ki se nanašajo na kršitev načela zaslišanja stranke. V obnovi po uradni dolžnosti se postopek začne po uradni dolžnosti in se razmerje med organom in stranko vzpostavi šele s sklepom o obnovi, zato pred tem ni mogoče sodelovanje stranke v postopku. Tožeča stranka pa bo lahko v obn...

Sklep nº X Ips 477/2007 of Upravni oddelek, October 01, 2008

Tako trditveno kot dokazno breme o obstoju pogojev za dovolitev revizije je na strani revidenta, saj revizije po uradni dolžnosti ni mogoče dovoliti oziroma uvesti. Ker je revidentka le pavšalno navedla, da vlaga revizijo po 2. točki 2. odstavka 83. člena ZUS-1, revizije ni mogoče dovoliti.

Sodba nº I Up 782/2005 of Upravni oddelek, October 01, 2008

Ker je bilo premoženje na podlagi 11. člena ZDen podržavljeno dedičema po pokojni B.B., bi tožnica bila upravičena do vrnitve premoženja, če bi dedičema bilo po 9.5.1945 priznano jugoslovansko državljanstvo. Če pa jima to državljanstvo ni bilo priznano, je v smislu 12. člena ZDen upravičenec dedičev zakonec ali njegov dedič prvega dednega reda, če je tudi njima bilo priznano jugoslovansko državljanstvo, kar pa v dosedanjem postopku ni bilo zanesljivo ugotovljeno

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners