Vrhovno Sodišče: Opinions issued on November 2008

November 27, 2008

Sodba nº I Ips 380/2008 of Kazenski oddelek, November 27, 2008

V primeru relativno bistvene kršitve določb kazenskega postopka iz drugega odstavka 371. člena ZKP mora vložnik zahteve za varstvo zakonitosti izkazati njen vpliv na zakonitost pravnomočne sodbe.

Sodba nº I Ips 89/2008 of Kazenski oddelek, November 27, 2008

Hišna preiskava, opravljena v skladu z odredbo sodišča v obsojenčevih prostorih, med drugim v kleti, kjer je bilo v jašku, pritrjenemu na strop kleti, najdeno tudi obsojencu zaseženo mamilo, je bila izvedena zakonito, saj se jašek nad kletjo šteje za del kleti, čeprav funkcionalno pripada stavbi kot celoti.

Sodba nº I Ips 363/2008 of Kazenski oddelek, November 27, 2008

Predlog za pregon je smel v konkretni zadevi podati tudi uporabnik vozila, ki mu ga je lastnik prepustil v uporabo in hkrati tudi vse odločitve v zvezi s tem in ki se je očitno tudi strinjal, da uporabnik vozila poda ovadbo oziroma predlog za pregon, saj je bil navzoč pri ogledu kraja storitve kaznivega dejanja in vložitvi ovadbe in temu ni nasprotoval oziroma se je s tem očitno molče strinjal.

Sodba nº I Ips 420/2008 of Kazenski oddelek, November 27, 2008

Izvršitveno dejanje uporabe krive listine je podano že, ko storilec na kakršenkoli način spravi listino v promet, s čimer pride do izraza njena pravna pomembnost oziroma sposobnost dokazovanja nekega pravno pomembnega dejstva in ni potrebno, da se na podlagi tega dejstva začne upravni ali drug postopek, oziroma, da se to dejstvo v kateremkoli postopku ali pravnem prometu tudi dejansko uporabi kot resnično.

Sodba nº I Ips 157/2008 in I Ips 158/2008 of Kazenski oddelek, November 27, 2008

Konoplja kot rastlina je navedena v prilogi Uredbe o razvrstitvi prepovedanih drog pod zaporedno št. 32 in količina THC v njej ni relevantna.

Sodba nº I Ips 459/2008 of Kazenski oddelek, November 27, 2008

Če še ni vložena zahteva za preiskavo, ni treba, da bi izrek sklepa o odreditvi pripora vseboval opis dejanja, mora pa opis biti naveden v razlogih sklepa, skupaj z ustrezno pravno opredelitvijo kaznivega dejanja in okoliščinami, ki opravičujejo utemeljenost suma, da je obdolženi storil kaznivo dejanje, ter drugih pogojev za pripor.

Sodba nº I Ips 218/2008 of Kazenski oddelek, November 27, 2008

Sodišče zavrne dokazni predlog, če je nadaljnje izvajanje dokazov zaradi jasnosti zadeve odveč, če je dejstvo, ki naj bi se s predlaganim dokazom dokazovalo, že dokazano ali je brez pomena za zadevo, ali če je dokazno sredstvo neprimerno ali nedosegljivo.

Sodba nº I Ips 438/2008 of Kazenski oddelek, November 27, 2008

Izpovedba priče - zdravnice o tem, kar je pri opravljanju svojega poklica izvedela od pacientke (mladoletne oškodovanke), je dokaz, pridobljen skladno z zakonom in ga zato sodišče sme upoštevati.

Sodba nº I Ips 383/2008 of Kazenski oddelek, November 27, 2008

Po pravilih o izvajanju listinskih dokazov mora sodišče listino glasno prebrati ali povzeti njeno vsebino.

Sodba nº I Up 60/2006 of Upravni oddelek, November 27, 2008

Lokacijsko dovoljenje za posege na območjih, ki se urejajo s prostorsko-ureditvenimi načrti, mora biti v skladu s pogoji lokacijske dokumentacije.

Sodba nº X Ips 772/2005 of Upravni oddelek, November 27, 2008

Davčni zavezanec, ki prodaja proizvode brez plačila prometnega davka po 7. členu ZPD, je dolžan preveriti, ali so izpolnjeni vsi pogoji za uveljavljanje davčne oprostitve in se ne more z uspehom sklicevati na nevednost.

Sodba nº I Up 963/2006 of Upravni oddelek, November 27, 2008

Če je bil postopek uveden na zahtevo stranke, pa stranka umakne svoj zahtevek, izda organ, ki vodi postopek, sklep, da se postopek ustavi.

Sklep nº I R 137/2008 of Civilni oddelek, November 27, 2008

Stališče, ki ga je stvarno in krajevno pristojno sodišče zavzelo v drugi, morda povezani zadevi, samo po sebi ne predstavlja utemeljenega razloga za odločitev o prenosu pristojnosti zaradi dvoma v nepristranskost sojenja.

Sodba nº II Ips 447/2006 of Civilni oddelek, November 27, 2008

Obrnjeno dokazno breme velja le za krivdo, medtem ko mora oškodovanec dokazati nastanek škode.

Sodba nº II Ips 428/2008 of Civilni oddelek, November 27, 2008

V skladu z določbo 300. člena ZOR je na tožnika ob izpolnitvi pogodbe o prevzemu dolga na podlagi zakona prešla upnikova terjatev v obsegu, kakršna je v trenutku prevzema dolga obstajala v odnosu do tožencev. Tožnikov nagib pri sklepanju pogodbe o prevzemu dolga je bil v tem, da se izbriše hipoteka na nepremičnini, ki jo je kupoval od obeh tožencev, katere solastnika sta tedaj bila.

Sodba nº in sklep II Ips 426/2006 of Civilni oddelek, November 27, 2008

Res je, da se sme od poroka v skladu z določbo 1004. člena ZOR zahtevati izpolnitev obveznosti šele po tem, ko je glavni dolžnik ne izpolni v roku, ki je določen v pismeni zahtevi, vendar pa lahko upnik v skladu z določbo drugega odstavka navedene zakonske določbe zahteva od poroka izpolnitev obveznosti, čeprav je ni prej zahteval od glavnega dolžnika, če je očitno, da iz sredstev glavnega dolžnika ni mogoče doseči njene izpolnitve ali če je glavni dolžnik prišel v stečaj.

Sodba nº II Ips 442/2006 of Civilni oddelek, November 27, 2008

Tožnik ni upošteval določb ZVCP niti takoj po nesreči, ko je poklical na pomoč le ženo, niti med ali po končanem zdravljenju, čeprav za to ni imel nobenega tehtnega razloga. S tem je preprečil možnost, da bi policija našla očividca nesreče (voznika, ki naj bi pravilno vozil nasproti), ali povzročitelja (ki naj bi vozil nasproti po tožnikovem voznem pasu), pa tudi presojo ustreznosti tožnikove vožnje in morebitno krivdo za to, da je s kolesom padel v obcestni jarek.

Sodba nº in sklep II Ips 1152/2008 of Civilni oddelek, November 27, 2008

Višina odškodnine za nepremoženjsko škodo pri zvinu vratne hrbtenice.

Sklep nº II Ips 922/2008 of Civilni oddelek, November 27, 2008

Posledice pobotanja učinkujejo za nazaj, ko so se stekli pogoji za pobotanje. To je takrat, ko sta se terjatvi tožeče in tožene stranke srečali, kar praviloma pomeni dan zapadlosti kasnejše obveznosti.

Sodba nº II Ips 383/2006 of Civilni oddelek, November 27, 2008

Izostanek vrednostne opredelitve darila funkcionalnega zemljišča, na katerem sta zakonca sezidala stanovanjsko hišo, ne daje podlage za zahtevek zakonca na vrnitev darila v skladu z določbo 87. člena ZZZDR.

Sodba nº II Ips 490/2006 of Civilni oddelek, November 27, 2008

Niti ZDru niti ZVGLD nimata določbe, na podlagi katere bi bilo članstvo v lovski družini odvisno od (ne)obstoja moralnih pomislekov ostalih članov lovske družine za sprejem v članstvo.

Sodba nº II Ips 502/2006 of Civilni oddelek, November 27, 2008

Ker prodajo listin onemogoča sklep, da je sploh prišlo do sklenitve cesijske pogodbe in (delnega) odkupa terjatve med upnico in tožnikom, toženec s kasnejšo sklenitvijo cesijske pogodbe z upnico ter nakupom dolžnikovega stanovanja ni neupravičeno obogaten na račun tožnika.

Sodba nº II Ips 375/2006 of Civilni oddelek, November 27, 2008

Z materialnopravno napako obremenjena sodba ni absolutno nična sodba. V nasprotju z materialnopravnimi učinki pravnomočnosti bi bila ugoditev izbrisni tožbi, ki vsebuje tudi ugotovitveni zahtevek, da prejšnja sodba nima pravnega učinka pridobitve lastninske pravice za toženca.

Sklep nº II Ips 446/2007 of Civilni oddelek, November 27, 2008

Pravilo o ločenem ugotavljanju vrednosti vsakega posameznega zahtevka zoper več tožencev velja tudi za sosporništvo na aktivni strani, pri čemer je solidarnost tožnikov (upnikov) nedvoumna.

Sodba nº in sklep II Ips 611/2006 of Civilni oddelek, November 27, 2008

Toženec je za svoj izum pridobil patent pred sklenitvijo zakonske zveze s tožnico. Premoženjska korist, ki izvira iz patenta, to je med trajanjem zakonske zveze izplačana licenčnina, zato pomeni toženčevo posebno premoženje.

Sklep nº II Ips 899/2007 of Civilni oddelek, November 27, 2008

Ker se tožbeni zahtevek ne nanaša na denarni znesek, je po drugem odstavku 44. člena ZPP odločilna vrednost spornega predmeta, ki jo je tožnica navedla v tožbi. V obravnavanem primeru je tožnica kot vrednost primarnega zahtevka navedla 1.043,23 EUR (prej 250.000 SIT), ta vrednost pa ne dosega revizijskega praga, zato revizija ni dovoljena in jo je bilo treba zavreči.

Sklep nº II Ips 486/2006 of Civilni oddelek, November 27, 2008

Pri tožbenem zahtevku na odpoved najemne pogodbe in izpraznitev poslovnega prostora gre za spor o obstoju najemnega razmerja. Zato se kot vrednost spornega predmeta po 42. členu ZPP vzame enoletna najemnina. Za določitev višine enoletne najemnine je treba upoštevati v pogodbi dogovorjeno najemnino in ne zneska, ki ga je zahteval tožnik na podlagi spremembe pogodbe. Ker enoletna dogovorjena najemnina ne presega revizijskega praga, revizija ni dovoljena.

Sklep nº I R 148/2008 of Civilni oddelek, November 27, 2008

Pavšalna trditev, da ima toženec pravico do poštenega sojenja, ne more biti podlaga za delegacijo pristojnosti.

Sklep nº I R 146/2008 of Civilni oddelek, November 27, 2008

Sorodstvena povezava med delavko na sodišču in dolžnikom ne bi vplivala na subjektivno nepristranskost sodnikov, ki se kaže v njihovem osebnem prepričanju v konkretni zadevi in se domneva; toda upnica pravilno opozarja, da bi bila lahko prizadeta objektivna nepristranskost sodišča, ki mora izključiti dvom, ki bi omajal zaupanje strank v odločanje sodišča, ki predstavlja majhen kolektiv.

Sodba nº II Ips 412/2006 of Civilni oddelek, November 27, 2008

Prepoved t. i. komisornega dogovora (lex commissoria) je omejena le na fazo stipulacije (ustanovitve) in na čas trajanja zastavne pravice, na solucijsko fazo, to je na čas po zapadlosti zavarovane terjatve, pa se ne razteza več.

Sodba nº II Ips 428/2006 of Civilni oddelek, November 27, 2008

Sporna najemna pogodba je bila sklenjena februarja 2001, torej pred uveljavitvijo SZ v oktobru istega leta. ZSR, ki je prenehal veljati z uveljavitvijo SZ, najemnih razmerij ni urejal. Pa tudi na določbe SZ-1 se ni mogoče opreti. Ta namreč ureja le stanovanjska najemna razmerja, sporna garaža pa po pravilni presoji nižjih sodišč ni del toženčevega stanovanja.

Sodba nº II Ips 523/2006 of Civilni oddelek, November 27, 2008

Sodišči, ki sta izhajali iz splošnih življenjskih izkušenj in opažanj, da pešci ne hodijo po tisti strani ceste, ki je določena v zakonu, sta pravilno odločili, da izbira strani ceste, po kateri je hodil, ni v vzročni zvezi z njegovo alkoholiziranostjo. Ker bi torej voznik s svojo povsem neustrezno vožnjo lahko povzročil nesrečo tudi tedaj, če pokojni ne bi bil vinjen ali bi hodil ob vozišču kdo drug, sta sodišči pravilno uporabili pravila o vzročni zvezi in ugotovili, da ni izključena obvezn...

Sodba nº II Ips 1151/2008 of Civilni oddelek, November 27, 2008

Pridobitev stanovanjske pravice na stanovanju, v katerega sta se tožnika preselila šele marca 92, torej po uveljavitvi SZ, ni bila več mogoča. Zato sta tožnika neutemeljeno v primarnem tožbenem zahtevku terjala nakup tega stanovanja po navedenih določbah SZ, in tako neutemeljeno tudi v podrejenem zahtevku terjala nakup drugega primernega stanovanja. Zahteve za nakup stanovanja, na katerem je tožnica ob uveljavitvi SZ imela stanovanjsko pravico, nista nikoli vložila.

Sklep nº II Ips 684/2008 of Civilni oddelek, November 27, 2008

Izvršilni postopek ni postopek v zakonskem sporu oziroma v sporu iz razmerij med starši in otroki, čeprav teče ravno zaradi prisilne izvršitve sodbe, izdane v takšnem (406. člen ZPP) sporu. V izvršilnem postopku se potemtakem procesna sposobnost mladoletnih strank, starejših od 15 let, ne presoja po določbah 409. člena ZPP.

Sodba nº II Ips 520/2006 of Civilni oddelek, November 27, 2008

Med temeljnimi obveznostmi posojilodajalca je izročitev določene stvari (559. člen ZOR) in ker tožnica tega za leto 1999 ni dokazala, ni upravičena do povračila.

Sodba nº in sklep II Ips 402/2006 of Civilni oddelek, November 27, 2008

Podana je tako objektivna kot krivdna odgovornost tožene stranke: objektivna zato, ker je delovni stroj, ki je tožnika poškodoval, nevarna stvar, krivdna pa zato, ker tožena stranka gradbišča ni zavarovala in tako ni poskrbela za varno delo ter je dopustila, da so se na gradbišču zadrževali vaščani ter da so celo pri delu pomagali.

Sodba nº II Ips 1041/2008 of Civilni oddelek, November 27, 2008

Sodišče prve stopnje ni kršilo določb pravdnega postopka, ker ni izvedlo dokaza z izvedencem. Toženka izvedenca ni predlagala, sodišče pa dokazov ne izvaja po uradni dolžnosti.

Sodba nº II Ips 471/2006 of Civilni oddelek, November 27, 2008

Ko zavarovalnica zavarovancu (banki) izplača zavarovalnino v višini nevrnjenega kredita, nanjo, do višine izplačanega zneska, po samem zakonu preidejo vse pravice banke nasproti tožencu (subrogacija), ki je nastop zavarovalnega primera povzročil s tem, da ni vrnil kredita. Za take primere pa zakon določa triletni zastaralni rok, ki začne teči takrat, ko je zavarovalnica izplačala zavarovalnino banki.

Sodba nº II Ips 287/2008 of Civilni oddelek, November 27, 2008

Ker zamudna sodba v postopku z izrednimi pravnimi sredstvi ni bila razveljavljena ali spremenjena, ni izpolnjen prvi od dveh kumulativno določenih pogojev za izbrisno tožbo.

Sodba nº in sklep II Ips 499/2006 of Civilni oddelek, November 27, 2008

Ker ni podana prva predpostavka odškodninske odgovornosti, protipravno ravnanje organa tožene stranke, tožbeni zahtevek za plačilo odškodnine ni utemeljen. Carinski postopek je tekel v skladu s Carinskim zakonom, policija pa je vozilo zasegla v skladu s prvim odstavkom 61. člena CZ, ki določa, da so državni organi dolžni carinskemu organu predložiti vsako blago, za katerega je podan utemeljen sum, da gre za carinsko blago. Ker pa tožnik v roku ni zahteval carinske dovoljene rabe ali uporabe v...

Sodba nº I Up 988/2006 of Upravni oddelek, November 27, 2008

Vlagatelj denacionalizacijskega zahtevka mora izkazati, da je bilo zahtevano premoženje pred podržavljenjem njegova last oziroma last njegovih pravnih prednikov, kot tudi, da je bilo to premoženje podržavljeno na način iz ZDen. Če uveljavlja denacionalizacijo na podlagi 4. člena ZDen, mora podržavljenje dokazati tako, da navede kdo, kdaj in na kakšen način je odvzel predmete, za katere zatrjujejo podržavljenje, kot tudi predložiti ali predlagati dokaze za izkazovanje teh dejstev tako, da je m...

Sodba nº in sklep X Ips 1772/2006 of Upravni oddelek, November 27, 2008

Če se pri inšpekcijskem nadzorstvu ugotovi, da gostinec opravlja dejavnost brez odločbe za gostinstvo pristojne enote upravne enote, inšpekcijski organ izda odločbo, s katero prepove opravljanje gostinske dejavnosti.

Sklep nº X Ips 441/2007 of Upravni oddelek, November 27, 2008

Pomembnost pravnega vprašanja je po dikciji ZUS-1 treba presojati glede na vsebino zadeve. V obravnavanem primeru je vsebina zadeve vprašanje, ali je bil revident upravičen do povračila stroškov pravnega zastopanja v upravnem postopku, zato je vprašanje veljavnosti pooblastila državne podsekretarke stransko vprašanje, ki ga revident navaja zgolj kot razlog za dovoljenost revizije.

Sklep nº I Up 507/2008 of Upravni oddelek, November 27, 2008

Glede na to, da je tožnik tožbo (ki jo je sodišče prve stopnje prejelo po izteku roka za vložitev tožbe) kljub nedvoumnemu in jasnemu pravnemu pouku pravočasno po odvetniku vložil pri drugostopenjskemu upravnemu organu, napačne vložitve ni mogoče pripisati njegovi nevednosti ali očitni pomoti.

Sklep nº X Ips 707/2008 of Upravni oddelek, November 27, 2008

Pomembnost pravnega vprašanja je po določbah ZUS-1 treba presojati glede na vsebino zadeve. Za pomembno pravno vprašanje glede na vsebino zadeve gre, če je mogoče od njegove rešitve pričakovati razvoj prava preko sodne prakse glede takega vprašanja, če bi bilo pomembno za zagotovitev pravne varnosti ali za enotno uporabo prava na področju, na katerega se nanaša vsebina zadeve.

Sodba nº I Up 66/2006 of Upravni oddelek, November 27, 2008

Pri vračanju kmetijskih zemljišč se komasacijski odbitek upošteva.

Sklep nº X Ips 691/2008 of Upravni oddelek, November 27, 2008

Revident kot pomembno pravno vprašanje izpostavlja izpolnjevanje pogojev za pridobitev statusa upravičenca v smislu prvega odstavka 9. člena ZDen, torej izpolnjevanje pogoja državljanstva in s tem povezanih zatrjevanih kršitev človekovih pravic, zlasti diskriminacije na podlagi narodnosti in državljanstva. Po ustaljeni upravno-sodni praksi vrhovnega sodišča je upravni organ v postopku odločanja o vračanju premoženja vezan na pravnomočno odločbo o državljanstvu upravičenca oziroma njegovih pra...

Sklep nº I Up 715/2004 of Upravni oddelek, November 27, 2008

ZST ne predvideva, da bi moralo sodišče pri ugotavljanju premoženjskega stanja tožnikov upoštevati tudi izdatke, ki jih imata tožnika.

Sodba nº I Up 714/2004 of Upravni oddelek, November 27, 2008

Obvezno soglasje sosedov k manjšemu odmiku od parcelne meje, kot je določen v Odloku o PUP, mora obstajati v času izdaje enotnega dovoljenja za gradnjo, in ne prej, saj ga je mogoče tudi preklicati.

Sklep nº X Ips 840/2007 of Upravni oddelek, November 27, 2008

V obravnavani zadevi pravica stranke v izpodbijanem dokončnem aktu ni izražena v denarni vrednosti. Samo ugotovitev, da je vrednost nepremičnin znašala ob podržavljenju 33.710,58 DEM in revizijska trditev, da je vrednost dejansko bila večja in to nad 20.000 EUR še ne pomeni, da je pravica izražena v denarni vrednosti.

Sodba nº X Ips 254/2006 of Upravni oddelek, November 27, 2008

Tožnice iz naslova vlaganj v stanovanja ne morejo biti stranke oziroma stranske udeleženke v tistem delu denacionalizacijskem postopku v katerem se odloča le o vračanju podržavljenega premoženja.

Sodba nº I Up 90/2007 of Upravni oddelek, November 27, 2008

Ob ugotovitvi, da obstoji razlog za obnovo postopka iz 9. točke 249. člena ZUP (1986), predlagatelju obnove ni mogoče odrekati pravnega interesa za obnovo postopka zaradi dejstva, da je bila odločba, izdana v postopku, na katerega se predlog za obnovo nanaša, že izvršena. Obnovitveni razlog iz 9. točke 249. člena deluje absolutno, torej je pravni interes vsebovan že v obnovitvenem razlogu.

Sodba nº X Ips 1318/2004 of Upravni oddelek, November 27, 2008

Sklep poslovodstva za obratovanje dolgoročne rezervacije mora imeti podlago. Ta pa mora biti takšna, da je na njeni osnovi dopustno oblikovati rezervacijo.

Sklep nº I Up 331/2008 of Upravni oddelek, November 27, 2008

Pri vročanju dokumentov pravni osebi ne gre za osebno vročanje zakonitemu zastopniku v smislu določb 87. člena ZUP-UPB2, temveč gre za vročanje pooblaščencu za sprejem na sedežu pravne osebe.

Sodba nº X Ips 388/2005 of Upravni oddelek, November 27, 2008

Vstopnina, na podlagi katere obiskovalci igralnice prejmejo vstopninske žetone, se upošteva pri ugotavljanju davčne osnove po ZPD in ZPPDPIS, saj je vsebina prejemka pomembnejša od njegovega poimenovanja.

Sklep nº X Ips 367/2008 of Upravni oddelek, November 27, 2008

Če revident v reviziji ne izkaže pogoja za dovolitev revizije po 2. odstavku 83. člena ZUS-1, Vrhovno sodišče revizijo kot nedovoljeno zavrže. Navedba vrednosti spora ne zadostuje za dovolitev revizije, če revident ne izkaže natančneje, kako je vrednost spora izračunal.

Sklep nº I Up 550//2008 of Upravni oddelek, November 27, 2008

V upravnem sporu sodno varstvo v zvezi z izvrševanjem upravnih nalog državnih organov in nosilcev javnih pooblastil pri opravljanju oziroma izvrševanju njihovih upravnih nalog ni zagotovljeno niti po določbah URS niti ZUS-1 niti po drugem zakonu.

Sklep nº X Ips 724/2008, enako tudi X Ips 564/2008 of Upravni oddelek, November 27, 2008

Pomembnost pravnega vprašanja je po določbah ZUS-1 treba presojati glede na vsebino zadeve. Za pomembno pravno vprašanje glede na vsebino zadeve gre, če je mogoče od njegove rešitve pričakovati razvoj prava preko sodne prakse glede takega vprašanja, če bi bilo pomembno za zagotovitev pravne varnosti ali za enotno uporabo prava na področju, na katerega se nanaša vsebina zadeve.

Sklep nº I Up 1740/2006 of Upravni oddelek, November 27, 2008

Ker je upravna odločba, s katero je bilo investitorki naloženo, da odstrani sporen nadstrešek, postala pravnomočna, tožnika nimata (več) pravnega interesa za prekinitev postopka, ki sta jo predlagala zaradi vložitve vloge za izdajo odločbe o dovolitvi priglašenih del, saj svojega položaja ne moreta izboljšati.

Sodba nº X Ips 1362/2006 of Upravni oddelek, November 27, 2008

Kadar je bila odločba, ki je bila izdana po nadzorstveni pravici v zakonskem roku, odpravljena v upravnem sporu, lahko organ, ko izvrši sodbo sodišča, izda (novo) odločbo po nadzorstveni pravici tudi po tem, ko je že pretekel zakonski rok.

Sodba nº I Up 533/2008 of Upravni oddelek, November 27, 2008

Ugotovitev tožene stranke, da dejanja, ki jih navajata prosilca za mednarodno zaščito, ne dosegajo kriterijev preganjanja, kot jih določa 26. člen ZMZ, zadostuje za zavrnitev prošnje v pospešenem postopku.

Sklep nº I Up 517/2008 of Upravni oddelek, November 27, 2008

Ker je tožnik zoper prvostopni upravni akt vložil pritožbo, ki je bila z odločbo tožene stranke zavrnjena, je ugotovitev sodišča prve stopnje, da je tožnik vložil tožbo zoper upravni akt, ki ni dokončen, napačna.

Sodba nº I Ips 259/2008 of Kazenski oddelek, November 27, 2008

Spravljanje listin v obtok oziroma njihova hramba z namenom uporabe predstavljata dve različni izvršitveni obliki kaznivega dejanja ponarejanja listin po tretjem odstavku 256. člena KZ.

November 26, 2008

Sklep nº X Ips 870/2007 of Upravni oddelek, November 26, 2008

Vprašanje, ki ga tožeča stranka izpostavlja, ni pomembno pravno vprašanje, saj ga je glede na dikcijo ZUS-1 treba presojati glede na vsebino zadeve, ki pa je v obravnavanem primeru vprašanje, ali carinski dolg obračunati v skladu z določbami o naknadnem obračunu carine po CZ ali na podlagi določb o obnovi postopka po ZUP. O tem vprašanju pa je Vrhovno sodišče že večkrat zavzelo enako stališče, od katerega izpodbijana sodba ne odstopa.

Sklep nº I Upr 7/2008 of Upravni oddelek, November 26, 2008

Ker je tožena stranka zavrnila račun za vrnitev že izplačanih sredstev, izstavljen na podlagi ugotovitev nadzora izvajanja storitev zdravstvene nege v ambulanti Doma upokojencev ..., ki ga izvaja tožena stranka po pogodbi, sklenjeni s tožečo stranko, gre po presoji vrhovnega sodišča v obravnavanem primeru za premoženjskopravni spor med dvema pravnima osebama.

Sklep nº X Ips 708/2008 of Upravni oddelek, November 26, 2008

V obravnavani zadevi je bila s pravnomočno sodbo sodišča prve stopnje v delu, ki se izpodbija z revizijo, odpravljena odločba tožene stranke in v tem obsegu vrnjena organu prve stopnje v ponoven postopek. Če upravno sodišče pravnomočno odpravi izpodbijani upravni akt in vrne zadevo v ponovni postopek, se bo postopek pred upravnim organom nadaljeval in končal z aktom, ki ga bo mogoče izpodbijati v novem upravnem sporu pred upravnim sodiščem, zato podvajanje možnosti sodnega varstva pred upravn...

Sodba nº X Ips 1270/2004 of Upravni oddelek, November 26, 2008

Vloga za izdajo soglasja za cene telekomunikacijskih storitev, morajo vsebovati tudi specifikacijo stroškov, na podlagi katere je mogoče presoditi, ali so podani pogoji za izdajo takšnega soglasja.

Sodba nº X Ips 1360/2004 of Upravni oddelek, November 26, 2008

Geodetska uprava pozove tistega, ki se ne strinja s potekom meje k sprožitvi sodnega postopka za ureditev meje.

Sodba nº X Ips 692/2004 of Upravni oddelek, November 26, 2008

Ker je iz poročil o testiranju vzorcev Veterinarske fakultete, Nacionalnega veterinarskega inštituta, Enote Nov mesto, ki so med predloženimi spisi, razvidno, da rezultati mikrobioloških analiz za živila, navedena v izpodbijani odločbi, niso bili v skladu s Pravilnikom in z ZZUZIS, je veterinarski inšpektor ravnal v skladu z zakonskimi določbami, ko je izdal odločbo.

Sklep nº I Up 475/2008 of Upravni oddelek, November 26, 2008

Zastaranje pravice zahtevati plačilo sodne takse ne vpliva na zakonitost in pravilnost sklepa o odmeri sodne takse, ki je izdan, ko prisilna izterjava sodne takse še ni zastarala.

Sklep nº I Upr 6/2008 of Upravni oddelek, November 26, 2008

Morebitno sklepanje, da interni Pravilnik tožene stranke opredeljuje končni zapis kot posamični upravni akt, ter da Pravilnik določa, da je zoper končni zapis dopustno sodno varstvo v upravnem sporu, nima nikakršne ustavnopravne podlage. Končni zapis pomeni ugotovitev (ne)pravilnosti izvajanja pogodbenih obveznosti pri tožeči stranki in je lahko zato le podlaga za morebitno uveljavljanje pogodbenih pravic in obveznosti iz sklenjene pogodbe o financiranju zdravstvenih storitev med tožečo in to...

Sodba nº X Ips 389/2006 of Upravni oddelek, November 26, 2008

Predmetne ograje ni mogoče uvrstiti med pomožne objekte, kot jih opredeljuje odlok, saj ni grajena iz predpisanega materiala. Tako je utemeljena zavrnitev zahteve za izdajo odločbe o dovolitvi priglašenih del že zaradi neskladnosti s prostorskim izvedbenim aktom.

Sklep nº X Ips 373/2008 of Upravni oddelek, November 26, 2008

V obravnavani zadevi ne gre za spor, v katerem je pravica oziroma obveznost stranke izražena v denarni vrednosti, saj gre za spor o denacionalizaciji. Po določbi 1. odstavka 2. člena ZDen je denacionalizacija vrnitev premoženja v naravi, zato dovolitev revizije po 1. točki 2. odstavka 83. člena ZUS-1 ne pride v poštev.

Sklep nº X Ips 682/2008 enako tudi X Ips 523/2007, X Ips 117/2008 of Upravni oddelek, November 26, 2008

Vprašanje, ki ga tožeča stranka izpostavlja, ni pomembno pravno vprašanje, saj ga je glede na dikcijo ZUS-1 treba presojati glede na vsebino zadeve, ki pa je v obravnavanem primeru vprašanje, ali carinski dolg obračunati v skladu z določbami o naknadnem obračunu carine po CZ ali na podlagi določb o obnovi postopka po ZUP. O tem vprašanju pa je Vrhovno sodišče že večkrat zavzelo enako stališče, od katerega izpodbijana sodba ne odstopa.

Sklep nº I Up 525/2008 of Upravni oddelek, November 26, 2008

Glede na pojasnjeno sinovo dolžnost sprejemanja pisanj (1. odstavek 140. člena ZPP v zvezi s 1. odstavkom 22. člena ZUS-1) tožnikove pavšalne navedbe, da je bil njegov odrasli sin doma in da nadomestna vročitev ni bila opravljena, ob tem pa ne pojasni, zakaj mu sin ni predal obvestila, ki je bilo puščeno v hišnem predalčniku, ne morejo vplivati na drugačno odločitev v tej zadevi.

Sklep nº X Ips 836/2007 of Upravni oddelek, November 26, 2008

Ob upoštevanju pravnega mnenja, sprejetega na Občni seji Vrhovnega sodišča Republike Slovenije dne 26.6.2002, da sodišče zavrže revizijo, ki jo je vložila stranka sama, če ni najpozneje v njej izkazala, da ima opravljen pravniški državni izpit, je revizijsko sodišče revizijo kot nedovoljeno zavrglo na podlagi 89. člena ZUS-1.

November 25, 2008

Sodba nº III Ips 14/2007 of Gospodarski oddelek, November 25, 2008

V pravdi podana pobotna izjava mora obsegati trditev tožene stranke, da ima pobotljivo terjatev, ki naj jo sodišče ugotovi in potem upošteva ob pobotanju.

Sodba nº III Ips 4/2007 of Gospodarski oddelek, November 25, 2008

Opustitev uporabe varnostnega pasu lahko utemeljuje ugovor zmanjšanja odškodnine zaradi oškodovančevega soprispevka k njemu nastali škodi (192. člen ZOR). Dolžnost uporabe varnostnih pasov je tako predpisana v prid lastne varnosti udeleženca v prometu. Očitek opustitve uporabe varnostnega pasu pa prav zato ni protipravno ravnanje, na katero bi se lahko navezal očitek sokrivde za obravnavano prometno nesrečo (prim. prvi in drugi odstavek 178. člena ZOR). Opustitev uporabe varnostnega pasu tako...

November 24, 2008

Sodba nº I Ips 445/2008 of Kazenski oddelek, November 24, 2008

Glede na konkretno ugotovljene objektivne (višina povzročene premoženjske škode, število posameznih goljufij, več storilcev) in subjektivne okoliščine, je sklep sodišča, da bi bila s ponavljanjem takšnih kaznivih dejanj zoper potencialne oškodovance (tako pravne kot tudi fizične osebe) lahko ogrožena varnost ljudi, razumen.

November 21, 2008

Sodba nº I Ips 188/2008 of Kazenski oddelek, November 21, 2008

Pregled diska računalnika, zaseženega ob preiskavi vozila, ne predstavlja nove (hišne) preiskave, za katero bi bila potrebna posebna (nova) odredba.

Sodba nº I Ips 266/2008 of Kazenski oddelek, November 21, 2008

Za razmerje inkluzije gre v primeru dveh kriminalnih količin, tipičnih za dva zakonska opisa kaznivih dejanj, ki po abstraktni oceni nista zajeta eden v drugem, ob ocenjevanju konkretnega dogajanja pa sodišče presodi, da bi bila uporaba dveh zakonskih opisov nesmiselna.

Sodba nº I Ips 340/2008 of Kazenski oddelek, November 21, 2008

Če je obsojenčev zagovornik na glavni obravnavi izjavil, da ne vztraja pri neposrednem zaslišanju prič in sta bili izpovedbi prič v soglasju s strankami prebrani, je treba šteti, da je obramba dokazni predlog za izvedbo dokazov umaknila in se s tem izrecno odpovedala pravici do neposrednega zaslišanja obremenilnih prič.

Sodba nº IV Ips 76/2008 of Kazenski oddelek, November 21, 2008

V postopku o prekršku se lahko vloži zahtevo za varstvo zakonitosti zoper vsako pravnomočno odločbo (tudi pred pravnomočno končanim postopkom o prekršku).

Sodba nº I Ips 377/2008 of Kazenski oddelek, November 21, 2008

Ravnanje zagovornika, ki je kljub odpovedi osebni vročitvi prepisa izreka sodbe na naroku za glavno obravnavo le-tega od sodišča naknadno pisno zahteval ter si na tak način dejansko (neupravičeno) podaljšal rok za napoved pritožbe, je potrebno presojati v luči zavlačevanja postopka.

Sklep nº II Ips 1029/2008 of Civilni oddelek, November 21, 2008

Po ustaljeni sodni praksi sodišče zavrže revizijo, ki jo je vložila stranka sama, če ni najpozneje v njej izkazala, da ima opravljen pravniški državni izpit.

Sodba nº II Ips 522/2006 of Civilni oddelek, November 21, 2008

Tako iz besedila relevantnega odstavka kot iz zaporedja vsebin, ki si v členu pogodbe logično sledijo po posameznih odstavkih, izhaja, da so poškodbe rotatorne manšete po 40. letu (razen v primeru direktnih odprtih poškodb) izključene iz zavarovalnega kritja. Ker je določba jasna, ni bilo mogoče uporabiti določbe Zakona o obligacijskih razmerjih, po kateri je treba nejasno določbo pogodbe, ki je vnaprej pripravljena s strani ene stranke, razlagati v korist druge stranke.

Sodba nº II Ips 427/2006 of Civilni oddelek, November 21, 2008

Sodišče je pravilno upoštevalo vse specifičnosti tožnikovega profesionalnega in rekreativnega ukvarjanja s športom. Pri tem pa je tudi pravilno upoštevalo, da mora biti znesek odškodnine vpet tudi v širše družbene okvire, ki se na področju odškodninskega prava izražajo skozi medsebojna razmerja med manjšimi, večjimi in katastrofalnimi škodami in odškodninami zanje.

Sodba nº in sklep II Ips 272/2006 of Civilni oddelek, November 21, 2008

Namen pogodbenih strank je bil doseči popolno zamenjavo dolžnika, kar je bistvena značilnost pogodbe o prevzemu dolga. S takšno pogodbo se namreč prevzemnik zaveže, da bo stopil na mesto dolžnika v razmerju do upnika. Prevzemniku z učinkovanjem prevzema dolga nastane obveznost, ki jo prej ni imel. Bistvo pogodbe o odstopu terjatve ali cesije pa je v prehodu terjatve iz premoženja starega upnika v premoženje novega upnika, kar pa tožnica in toženec s konkretno pogodbo nista zasledovala.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners