Vrhovno Sodišče: Opinions issued on December 2008

December 30, 2008

Sodba nº I Up 581/2008 of Upravni oddelek, December 30, 2008

Splošen namen ukrepa omejitve gibanja je preventivne narave, da se prepreči nastop določenih neželenih posledic, in to npr. konkretno v 3. in 4. alinei prvega odstavka 51. člena ZMZ (zaradi razlogov ogrožanja življenja drugih ali premoženja ali preprečevanja širjenja nalezljivih bolezni) oziroma druge nedoločene nezaželene posledice posredno izhajajo iz same ugotovitve določenih dejanskih stanj iz 1. in 2. alinee (neugotovljena istovetnost in sum zavajanja in zlorabe postopka). Za osebo, za k...

Sodba nº I Up 611/2008 of Upravni oddelek, December 30, 2008

Ker je tožnik več dni (9) neovirano bival v tretji varni državi, kjer ni zaprosil za azil, je podan sum, da ni utemeljenega strahu pred preganjanjem.

December 23, 2008

Sodba nº I Up 579/2008 of Upravni oddelek, December 23, 2008

Sodišče prve stopnje se v izpodbijani sodbi utemeljeno sklicuje na določbo 3. alinee 1. odstavka 59. člena ZMZ, ki določa, da lahko pristojni organ prosilca do predaje pristojni državi (v tem primeru Nemčiji) nastani v skladu z 2., 3. in 4. odstavkom 51. člena ZMZ z dnem, ko je bil pridobljen rezultat o obstoju prstnih odtisov iz baze Eurodac na podlagi Uredbe 2000/2725/ES. Da je v tem primeru iz baze Eurodac prišel rezultat, da je tožnik že prej zaprosil za azil v Nemčiji ni sporno.

Sodba nº I Up 108/2007 of Upravni oddelek, December 23, 2008

Po mnenju pritožbenega sodišča je sodišče prve stopnje pravilno ugotovilo, da gre po podatkih upravnih spisov pri nepremičnini Ž. za bistveno povečanje vrednosti nepremičnine (za 85,90%) zaradi investicijskih del, vendar se zaradi navedenega niso bistveno spremenili namembnost, površina in izgled stavbe, tako da gre še vedno za isto stavbo kot ob podržavljenju. Zato ima sodišče prve stopnje prav, da ima v takšnem primeru, ko gre za povečano vrednost, upravičenec na podlagi 25. člena ZDen prav...

December 19, 2008

Sklep nº I Ips 450/2008 of Kazenski oddelek, December 19, 2008

Pri računanju trimesečnega roka, med katerim so bile sodne počitnice, je mogoče oziroma treba zanemariti število dni sodnih počitnic in šteti, da se rok v tem primeru izteče v naslednjem mesecu, kot bi se, če ne bi bilo vmes sodnih počitnic.

December 18, 2008

Sklep nº I R 162/2008 of Civilni oddelek, December 18, 2008

V obravnavanem primeru je odločilnega pomena okoliščina, da je bil postopek za odvzem poslovne sposobnosti udeležencu uveden po uradni dolžnosti in da ga je sprožilo okrajno sodišče, pred katerim teče večina tistih postopkov, v katerih je imenovani udeležen. Če bo o utemeljenosti odvzema njegove poslovne sposobnosti odločalo isto sodišče, bi to lahko zlasti pri udeležencu kot stranki tega postopka vzbudilo vtis pristranskosti, hkrati pa bi moglo negativno vplivati tudi na percepcijo javnosti ...

Sklep nº VIII R 19/2008 of Delovno-socialni oddelek, December 18, 2008

Iz določb ZUJIK in Uredbe o samozaposlenih v kulturi izhaja, da je pravica do plačila prispevkov za socialno zavarovanje opredeljena kot pravica do socialnega prejemka. Za priznanje te pravice je odločilen premoženjski cenzus. Namen plačila prispevkov je reševanje socialne varnosti upravičenca zaradi njegovega slabšega dohodkovnega položaja (ki mu obenem ne omogoča normalnih pogojev za delo).

Sklep nº VIII R 44/2008 of Delovno-socialni oddelek, December 18, 2008

Ker gre za odškodninski zahtevek zoper osebe, s katerimi tožnik ni bil v enem od razmerij, navedenih v 5. členu ZDSS-1, gre za premoženjsko pravni spor in stvarno pristojnost sodišča splošne pristojnosti.

Sklep nº VIII R 46/2008 of Delovno-socialni oddelek, December 18, 2008

V primeru nastopa okoliščin iz prvega odstavka 100. člena ZJU je nadaljnji obstoj delovnega razmerja delavca v državnem organu pogojevan s prepovedjo opravljanja takšne dejavnosti. Na podlagi citiranega določila ZJU se torej določi obveznost (prepoved), ki jo mora delavec v okviru sklenjenega delovnega razmerja spoštovati.

Sklep nº VIII R 37/2008 of Delovno-socialni oddelek, December 18, 2008

Spor v Slovenski vojski zaposlenega delavca, ki izvira iz postopka, vodenega po Programu selekcije za sprejem kandidatk in kandidatov v šolo za častnike, se šteje za individualni delovni spor.

Sklep nº II Ips 461/2006 of Civilni oddelek, December 18, 2008

Ker imajo s tožbo v tej pravdi uveljavljani denarni zahtevki tožnice, ki jim je bilo s pravnomočno sodbo ugodeno, različno dejansko in pravno podlago, teh zneskov ob ugotavljanju vrednosti izpodbijanega dela pravnomočne sodbe spričo določbe drugega odstavka 41. člena ZPP ni mogoče seštevati; posamično pa nobeden od teh zneskov ne presega mejnega zneska za dovoljenost revizije.

Sklep nº I R 159/2008 of Civilni oddelek, December 18, 2008

Dejstvo, da je pri Okrajnem sodišču v A. zaposlena kot vpisničarka hčerka dolžnice v izvršilnem postopku, ne utemeljuje razumnega upnikovega dvoma v nepristranskost sojenja pri tem sodišču.

Sodba nº in sklep II Ips 626/2006 of Civilni oddelek, December 18, 2008

Pravnomočna odločitev o zavrnitvi tožbenega zahtevka temelji na ugotovitvi, da tožnik v času rušenja ni imel v šupi shranjenih stvari, za katere je zahteval plačilo odškodnine.

Sodba nº in sklep II Ips 784/2008 of Civilni oddelek, December 18, 2008

Višina odškodnine za nepremoženjsko škodo.

Sodba nº II Ips 569/2006 of Civilni oddelek, December 18, 2008

Pravdno pooblastilo se vedno nanaša na tisto zadevo, v kateri ga pooblaščenec ali pooblastitelj predloži sodišču.

Sklep nº II Ips 1098/2008 of Civilni oddelek, December 18, 2008

Ker je bilo obvestilo o sodnem pisanju puščeno na naslovu, ki je drugačen od naslova, kot ga je toženec ves postopek navajal kot svoj naslov, ni mogoče šteti, da je bila taka vročitev opravljena pravilno. Tega sklepa ne more spremeniti dejstvo, da je toženec nekatera sodna pisanja, poslana med postopkom na isti naslov, kot mu je bila poslana sodba, dejansko prejel, druga pa so bila vrnjena z oznako „ni dvignil“.

Sodba nº II Ips 287/2007 of Civilni oddelek, December 18, 2008

Ker je odločitev o zavrnitvi dokaznega predloga za izvedbo dokaza z izvedencem kinološke stroke ustrezno obrazložena, očitek o kršitvi pravic do enakopravnega obravnavanja pred sodiščem ni utemeljen.

Sodba nº II Ips 604/2006 of Civilni oddelek, December 18, 2008

Sodišče je na podlagi ugotovljenih dejstev in ob neutemeljenosti navedb toženk o tem, da je bila tožnikova žena ob parcelaciji seznanjena s tem, da tožnik ni lastnik, pravilno sklenilo, da pomisleki toženk v zvezi z veljavnostjo pogodbe in z zemljiškoknjižnim prenosom niso pomembni za presojo tožnikove dobrovernosti.

Sodba nº in sklep II Ips 787/2008 of Civilni oddelek, December 18, 2008

Presoja višine odškodnine za nepremoženjsko škodo.

Sodba nº II Ips 439/2006 of Civilni oddelek, December 18, 2008

Vrednost vlaganj in povečanje površine stanovanja, kakršno zatrjujeta tožnika, sama po sebi ne pomenita spremembe identitete nepremičnine in s tem nastanek nove stvari v smislu določb ZTLR o pridobiti lastninske pravice z gradnjo na tujem svetu.

Sodba nº II Ips 982/2008 of Civilni oddelek, December 18, 2008

Revident je poroštveno izjavo podpisal prostovoljno in hkrati pristal na podpis izjave v nemškem jeziku. Neuspešno je revidentovo sklicevanje na zmoto, ki naj bi bila podana ob nastanku enostranskega in pravočasno nikoli izpodbijanega pravnega posla, saj so roki iz 117. člena ZOR že potekli.

Sodba nº II Ips 555/2006 of Civilni oddelek, December 18, 2008

V prvem delu dogodka je šlo za drugotoženčevo odvračanje tožnikovega protipravnega napada, torej za lastno obrambo, zaradi česar je bila izključena protipravnost in s tem odškodninska odgovornost drugega toženca. V drugem delu dogodka naj bi šlo za brcanje v tožnikovo glavo, ki ni dokazano. Predvsem pa ni dokazana vzročna zveza med zatrjevanim ravnanjem tožencev in škodo, ki je nastala tožniku. Nedokazano je ostalo, da tožnikova poškodba glave izvira iz brcanja.

Sklep nº II Ips 584/2008 of Civilni oddelek, December 18, 2008

Po prepričanju revizijskega sodišča, smernic (programskih elementov) ni mogoče razumeti v smislu, da le-te predstavljajo „načrt stanovanjske in komunalne gradnje“, temveč kot zametke, ki z določeno mero verjetnosti do takšnega načrta lahko pripeljejo (ni pa nujno).

Sklep nº II Ips 598/2006 of Civilni oddelek, December 18, 2008

Vrednost izpodbijanega dela pravnomočne sodbe, od katere je odvisna pravica do revizije, se ravna po višini glavnice. Ta pa glede na formulacijo tožbenega zahtevka in izrek zavrnilne pravnomočne sodbe v obravnavanem primeru znaša „tolarsko protivrednost 6.000 USD po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan 1.11.1994“ - gre torej za po višini opredeljeno tolarsko in ne morda devizno oziroma valutno terjatev.

Sodba nº I Ips 339/2008 of Kazenski oddelek, December 18, 2008

Sodišče prve stopnje, ki je v dokaznem postopku ugodilo dokaznim predlogom obrambe, vendar jih kasneje ni izvedlo, ker je ugotovilo, da predlagani dokazi sploh ne obstajajo, ni kršilo pravic obrambe.

Sodba nº I Ips 323/2008 of Kazenski oddelek, December 18, 2008

S tem, ko je državni tožilec v pritožbi zoper prvostopenjsko sodbo izpostavil obteževalne okoliščine, ki jih sodišče prve stopnje pri izbiri in odmeri kazenske sankcije ni presojalo, je izpodbijal tudi presojo sodišča glede pomembnosti olajševalnih okoliščin.

Sodba nº I Ips 101/2008 of Kazenski oddelek, December 18, 2008

Opis dejanja kot historičnega dogodka mora vsebovati vsa odločilna dejstva, ki konkretizirajo kaznivo dejanje.

Sodba nº I Ips 78/2008 of Kazenski oddelek, December 18, 2008

Ko sodišče ugotavlja obstoj utemeljenih razlogov za sum (kot pogoja za odreditev hišne preiskave) na podlagi informatorjeve izjave, ocenjuje njeno dokazno vrednost z dveh vidikov, zato mora policija sodišču posredovati spoznavne vire, ki zadevajo 1. okoliščine, ki so policiste prepričale, da je informator zanesljiv in njegova informacija resnična (subjektivna zanesljivost informatorja), ter 2. okoliščine, ki kažejo, kako je informator prišel do posredovanih podatkov (objektivna resničnost obv...

Sklep nº VIII R 38/2008 of Delovno-socialni oddelek, December 18, 2008

Ne glede na dejstvo, da v tem sporu zaradi ugotovitve obstoja prerekane terjatve formalno ne gre za spor med delavcem in delodajalcem, temveč za spor med dvema stečajnima upnikoma, sama vsebina določb ZPPSL (po katerih je upnik, čigar terjatev je prerekana, napoten na postopek za ugotovitev prerekanja terjatve) pove, da je bistvo spora drugje. V postopku se bo moral ugotoviti obstoj uveljavljenih terjatev, ki obstajajo v razmerju med delavcem in delodajalcem. To pomeni, da gre formalno za pos...

December 17, 2008

Sodba nº II Ips 677/2007 of Civilni oddelek, December 17, 2008

Izjava o preklicu oporoke ne izpolnjuje pogojev po 99. členu ZD, saj ni dana v nobeni od zakonsko predvidenih oblik za sestavo oporoke. Izjava tudi ne izpolnjuje pogojev za notarsko oporoko. Zgolj dejstvo, da je pri sestavi izjave sodelovala notarska namestnica še ne pomeni, da so izpolnjeni pogoji za veljaven preklic oporoke.

Sklep nº II Ips 557/2006 of Civilni oddelek, December 17, 2008

Revizijsko sodišče ne sme sprejeti vloge razlagalca nejasnih navedb revidenta, ker bi sicer poseglo v pravice druge pravdne stranke. Nejasno označbo vrednosti izpodbijanega dela pravnomočne sodbe je zato treba upoštevati tako, kot če ta vrednost sploh ne bi bila označena.

Sklep nº II Ips 595/2006 of Civilni oddelek, December 17, 2008

Očitne pomote vložnika po sodni praksi ni, kadar je revizija vložena pri nepristojnem sodišču in nanj tudi naslovljena. Obravnavana revizija je naslovljena na Vrhovno sodišče Republike Slovenije, ki ni izreklo prvostopenjske sodbe. Take napake ni mogoče opredeliti za očitno pomoto, zato tožnikove revizije ni mogoče šteti za pravočasno na podlagi šestega odstavka 112. člena ZPP.

Sklep nº II Ips 541/2006 of Civilni oddelek, December 17, 2008

Pripoznava dolga je enostranska izjava volje dolžnika. Usmerjena je sicer proti upniku, vendar za njeno učinkovanje privolitev upnika ni potrebna in tudi obličnost ni predpisana. Zato vprašanje učinkovitosti same izvensodne poravnave zaradi neizpolnitve v njej določenih pogojev v tej zadevi ni pravno odločilno.

Sodba nº II Ips 883/2006 of Civilni oddelek, December 17, 2008

Plačnik z gradbeno pogodbo naročenih del je naročnik ne glede na vprašanje, ali je lastnik nepremičnine. Po uveljavitvi ZOR so se PGU še vedno lahko uporabljale glede vprašanj, ki so bila z njimi urejena bolj podrobno kot z ZOR.

Sodba nº II Ips 531/2006 of Civilni oddelek, December 17, 2008

Tožnik zatrjuje, da je s sporno zakupno pogodbo prizadet kot lastnik, ker je ne-lastnik parcel brez njegovega soglasja oddal v zakup tuje zemljišče. ZTLR je omogočal učinkovito varstvo lastninske pravice s tem, da je v 37. členu omogočal, da lastnik kadarkoli in zoper kogarkoli lahko zahteva vrnitev individualno določene stvari, katere lastnik je. Če bi tožnik vložil ustrezno tožbo in bi toženke ugovarjale, češ da je njihov pravni prednik sklenil zakupno pogodbo, bi moralo sodišče o veljavnos...

Sodba nº II Ips 373/2006 of Civilni oddelek, December 17, 2008

Revizije ni mogoče vložiti zaradi zmotne ali nepopolne ugotovitve dejanskega stanja in zato ni mogoče upoštevati tistih revizijskih trditev, ki kakorkoli spreminjajo ali relativizirajo relevantna dejstva, ki predstavljajo podlago izpodbijane sodbe.

Sodba nº II Ips 1149/2008 of Civilni oddelek, December 17, 2008

Tožnik je opravljal delo redarja, v okviru katerega je moral iz gostinskega lokala odstranjevati vinjene osebe, ki povzročajo konflikte ali so njihovi potencialni povzročitelji. Opravljanje takega dela predstavlja dejavnost s povečano nevarnostjo.

Sklep nº a II Ips 1147/2008 in II Ips 1148/2009 of Civilni oddelek, December 17, 2008

Sodba, ki je že postala pravnomočna namreč ne more postati nepravnomočna zgolj zaradi ponovne vročitve stranki.

Sodba nº II Ips 1200/2008 of Civilni oddelek, December 17, 2008

Toženec ne odgovarja za škodo, ki je nastala zaradi prispevka oškodovanke. Tožnica glede na svoje znanje in izkušnje s konji pri nastanku škode zmožna razsojati, zato bi morala ravnati bolj skrbno in gibanje v hlevu prilagoditi svojim izkušnjam. Če bi se v hlevu gibala v varni razdalji, bi nesrečo (konj ji je odgriznil del ušesa) lahko preprečila. Sodišči sta pravilno presodili, da sta za škodo odgovorna tudi njena starša, ki sta mladoletno tožnico pustila pri tožencu brez varstva in nadzora.

Sodba nº II Ips 508/2006 of Civilni oddelek, December 17, 2008

Določbo 198. člen OZ je treba razumeti v povezavi s splošnim pravilom neupravičene pridobitve, ki je urejena v 190. členu OZ. Ta določa, da mora tisti, ki je bil brez pravnega temelja obogaten na škodo drugega, nadomestiti vrednost dosežene koristi. To pomeni, da je predpostavka obogatitvenega zahtevka tudi prikrajšanje tistega, čigar stvar je bila neupravičeno uporabljena. Prikrajšanje ima lahko različne izraze (npr. izguba pravice, zmanjšanje premoženja, nastanek nove obveznosti in podobno)...

Sodba nº II Ips 570/2006 of Civilni oddelek, December 17, 2008

Res je, da bi lahko toženkin zavarovanec preprečil trk s tožnico, če bi vozil z nekoliko nižjo hitrostjo in če bi tožnico obvozil po desni in ne levi strani, vendar pa je glavni vzrok konkretne nezgode nedvomno v ravnanju tožnice, ki je spremenila smer svoje vožnje, ne da bi se poprej prepričala, ali lahko to stori brez nevarnosti za druge udeležence v cestnem prometu, in ne da bi namero pravočasno in nedvoumno nakazala s predpisanim znakom, kot ji to narekuje 23. člen ZVCP. Revizija tako neu...

Sodba nº II Ips 529/2006 of Civilni oddelek, December 17, 2008

Posojilna pogodba ni realen kotrakt, kar sta sodišči prve in druge stopnje upoštevali in sta izhajali iz obstoja pogodbe, pri tem pa sta ugotovili, da je tožnica denar izročila. Zato sta tožencu tudi naložila vrnitev izročenega zneska z ustreznimi obrestmi.

Sklep nº II Ips 360/2006 of Civilni oddelek, December 17, 2008

Sodišče tudi o absolutni nepristojnosti (oziroma o pomanjkanju jurisdikcije) odloči na podlagi navedb v tožbi in dejstev, ki so sodišču znana. Ob takšnem pristopu k vprašanju pristojnosti se pokaže, da je slovensko (mariborsko) sodišče pristojno za toženca že po načelu actor sequitur forum rei.

Sodba nº II Ips 407/2006 of Civilni oddelek, December 17, 2008

Prenehanje trajnega razmerja, sklenjenega za nedoločen čas, je dispozicija strank takšnega razmerja. Prenehanje nastane, ko ena od strank izjavi svojo voljo, da želi doseči prenehanje. Volja se izjavi s posebno izjavo – odpovedjo. Kadar pa želi zakonodajalec doseči višjo stopnjo varstva določenih oseb v trajnem razmerju, pa s posebnim pravilom določi, da je odpoved mogoča samo z vložitvijo tožbe. Navedenega ZUJIK ne predpisuje.

Sodba nº II Ips 530/2006 of Civilni oddelek, December 17, 2008

Zapisnik, sestavljen pred sodnikom, o tem, da je bila sklenjena in podpisana darilna pogodba med tožničinim pokojnim očetom in prvo toženko, in o vsebini te pogodbe je javna listina, ki dokazuje resničnost tistega, kar je v njej potrjeno, torej, da je pokojni tožničin oče darilno pogodbo podpisal.

Sklep nº II Ips 431/2006 of Civilni oddelek, December 17, 2008

Tožnik je dovolj konkretno opredelil, kaj naj bi bil predmet dopolnitve izvedenskega mnenja, nanašalo se je tudi na ugotovitev odločilnih dejstev.

Sodba nº II Ips 796/2007 of Civilni oddelek, December 17, 2008

Tožnik s trditvijo, da se sporne nepremičnine niso mogle šteti za kmetijska zemljišča (ker so bili sprejeti prostorski izvedbeni akti), postavlja pod vprašaj obseg družbenega kapitala, ki je bil predmet lastninskega preoblikovanja.

Sodba nº X Ips 377/2005 of Upravni oddelek, December 17, 2008

Med prehodnimi določbami ZDDPO je v 64. členu določeno (le to), da lahko z uveljavljanjem davčne olajšave po 21. členu ZDDPO (1990) do izteka tam določenih obdobij nadaljujejo le tisti zavezanci, ki so tako olajšavo uveljavili na podlagi ZDDPO(1990). Ker je tožeča stranka prvi dobiček izkazala šele za leto 1995, v letu 1996 ni mogla uveljaviti davčne olajšave iz 21. člena ZDDPO(1990), ker od 1.1.1994, ko je začel veljati novi ZDDPO, za novo uveljavljanje te davčne olajšave ni (bilo več) pravn...

Sklep nº I Up 93/2008 of Upravni oddelek, December 17, 2008

Dvomesečni rok za odločitev o pritožbi iz 1. odstavka 256. člena ZUP prične teči, ko popolno pritožbo prejme organ, ki mora o pritožbi odločiti.

Sklep nº X Ips 712/2008, enako tudi X Ips 695/2008 of Upravni oddelek, December 17, 2008

Po ustaljeni upravnosodni praksi Vrhovnega sodišča je upravni organ v postopku odločanja o vračanju premoženja vezan na pravnomočno odločbo o državljanstvu upravičenca oziroma njegovih pravnih naslednikov, zato ugovorov, ki se nanašajo na ugotavljanje državljanstva, v denacionalizacijskem postopku ni mogoče uspešno uveljavljati.

Sodba nº I Up 1824/2006 of Upravni oddelek, December 17, 2008

Sodišče prve stopnje je pravilno ugotovilo, saj to izhaja iz podatkov in listin v upravnih spisih, da je bila z odločbo Okrajnega sodišča v Ljubljani z dne 12.5.1951 odrejena sekvestracija vsega premoženja M.V. (tožnikove tete) v smislu Zakona o zaplembi premoženja in o izvrševanju zaplembe (ZZPIZ). Iz zemljiške knjige pa izhaja, da je bila sporna parcela v državno last prenešena na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v Ljubljani z dne 3.4.1959, izdanega zaradi zemljiškoknjižne izvedbe sklepa o ...

Sodba nº I Up 909/2004 of Upravni oddelek, December 17, 2008

Na podlagi predloženih podatkov in listin, in sicer zemljiškoknjižnega izpiska, v katerem je vpisana plomba za vknjižbo lastninske pravice v korist investitorice, in v obliki notarskega zapisa, sklenjene pogodbe o pripojitvi, je sodišče prve stopnje pravilno sklepalo, da je investitorica izkazala pravico graditi na predmetnih zemljiščih.

Sklep nº X Ips 465/2008 of Upravni oddelek, December 17, 2008

Po ustaljeni upravno-sodni praksi Vrhovnega sodišča je tako trditveno kot dokazno breme o obstoju pogojev za dovolitev revizije na strani revidenta, saj revizije po uradni dolžnosti ni mogoče dovoliti oziroma uvesti.

Sklep nº I Up 573/2008 of Upravni oddelek, December 17, 2008

S sklicevanjem na škodo, ki naj bi nastajala tretjemu ali pa javni koristi, tožnik ne izkazuje težko popravljive škode, ki nastaja njemu.

Sodba nº X Ips 1155/2005 of Upravni oddelek, December 17, 2008

Davčna olajšava po 39. členu ZDDPO se prizna tudi za investicije v teku, če je investicija vnešena v poslovne knjige in so za verjetne izkazani vsebinski pogoji za uporabo osnovnega sredstva.

December 16, 2008

Sklep nº in sodba III Ips 64/2008 of Gospodarski oddelek, December 16, 2008

Pri odločanju o tem, ali bo izdalo delno sodbo, sodišče ni vezano na predloge in dogovore pravdnih strank. Vodilo je načelo ekonomičnosti in pospešitve postopka in s tem v zvezi velikost (dela) zahtevka, ki je zrel za končno odločbo. Takoj ko so vsi zahtevki zreli za končno odločbo, kot je to v obravnavanem primeru (pravilno) presodilo sodišče prve stopnje, pa ni več razloga za izdajanje delne sodbe.

Sodba nº III Ips 89/2008 of Gospodarski oddelek, December 16, 2008

Presoja vprašanja o višini nadomestila, do katerega je upravičen izumitelj za izum, ki ga je ustvaril v okviru delovne organizacije.

Sklep nº in sodba III Ips 110/2007 of Gospodarski oddelek, December 16, 2008

Revizijsko sodišče pritrjuje stališču sodišča druge stopnje, da tožnik ni vložil sklepčne tožbe. Oblikovalni tožbeni zahtevek, ki se glasi: „Ugotovi se, da pravna dejanja tožene stranke Š...Ć storjena v zadnjem letu pred začetkom stečajnega postopka nad stečajnim dolžnikom Š...Ć, to je Š...Ćnakazilo – asignacija z dne Š...Ć, na podlagi katere je tožena stranka od tretje osebe, nakazanke - asignantke) prejela Š...Ć SIT nima učinka proti stečajni masi“ se namreč ne nanaša na dejanje, ki bi ga s...

Sodba nº VIII Ips 521/2007 of Delovno-socialni oddelek, December 16, 2008

Pri boleznih tožnice ne gre za nobeno od bolezni, ki bi jih na podlagi predpisov lahko šteli za poklicno bolezen. Le take bolezni pomenijo posebej zavarovano tveganje, ki v (obveznem) invalidskem zavarovanju lahko zagotavlja tudi določene pravice iz zavarovanja pod ugodnejšimi pogoji.

Sklep nº Dsp 59/2008 of Delovno-socialni oddelek, December 16, 2008

ZDSS-1 in (glede na določbo 19. člena ZDSS-1) Zakon o pravdnem postopku ne določata pravice do pritožbe zoper pravnomočno sodbo sodišča druge stopnje. Tudi 25. člen Ustave Republike Slovenije zagotavlja pravico do pritožbe kot rednega pravnega sredstva le v dvostopenjskem postopku.

Sklep nº Dsp 106/2008 of Delovno-socialni oddelek, December 16, 2008

Odškodninska odgovornost delodajalca je podana, če delavcu ni omogočil izrabe letnega dopusta. Dokazani morajo biti vsi štirje elementi odškodninske odgovornosti.

Sodba nº VIII Ips 203/2007 of Delovno-socialni oddelek, December 16, 2008

Ker tožeča stranka odločitvi tožene stranke z dne 21.5.1999 o razporeditvi k novemu delodajalcu kljub pravilnemu pravnemu pouku ni ugovarjala, je ta postala dokončna, izvršljiva in pravnomočna že z iztekom roka za vložitev ugovora. Tožeča stranka tudi ni dokazala svojih trditev, da ji je tožena stranka zagotovila sklenitev delovnega razmerja pri nesolidnemu delodajalcu. Toženi stranki v zvezi z odločitvijo z dne 21.5.1999 tako ni mogoče očitati nedopustnega ravnanja.

Sklep nº Dsp 107/2008 of Delovno-socialni oddelek, December 16, 2008

Glede na to, da sta pravna podlaga kot tudi narava uveljavljanih terjatev v obravnavani zadevi in zadevi, na katero se sklicuje pritožba različni, odločitev v smislu določbe 2. alineje 1. odstavka 32. člena ZDSS-1 ni mogoče medsebojno primerjati. Pravno vprašanje, ki je bilo v zadevah bistveno za odločitev, namreč ni bilo enako.

Sodba nº IV Ips 109/2008 of Kazenski oddelek, December 16, 2008

Ker je prekrškovni organ storilcu za očitani prekršek izrekel globo na podlagi zakona, ki v času storitve prekrška še ni veljal, je podana kršitev zakona po 4. točki 156. člena ZP-1.

Sklep nº IV Ips 114/2008, enako tudi IV Ips 11/2008, IV Ips 81/2008 of Kazenski oddelek, December 16, 2008

Zahtevo za varstvo zakonitosti v postopku o prekršku lahko vloži državni tožilec po uradni dolžnosti ali na pobudo osebe, ki ima pravico do pritožbe zoper sodbo o prekršku sodišča prve stopnje, ne pa tudi storilec prekrška.

Sodba nº X Ips 626/2007, enako tudi X Ips 580/2007 of Upravni oddelek, December 16, 2008

Če cena ene delnice ni bila predmet odločanja v upravnem postopku, ta cena tudi ne more biti predmet odločanja v obnovljenem postopku. Določitev cene delnice je bila stvar predhodnega postopka ugotavljanja vrednosti nenominiranega kapitala in ne stvar upravnega postopka. Upravičenci so svoje zahteve za pridobitev delnic vložili glede na ceno, ki je bila objavljena v Uradnem listu RS in se ni ugotavljala z odločbo. Sodišče lahko kljub prekinitvi postopka odloči o stvari, če so bila predhodno v...

Sklep nº I Up 564/2008 of Upravni oddelek, December 16, 2008

Litispendenca je procesna predpostavka, na katero mora sodišče paziti po uradni dolžnosti, in je okoliščina, od katere je odvisna dopustnost tožbe.

Sklep nº I Up 561/2008 of Upravni oddelek, December 16, 2008

Ker je zahtevo za izdajo začasne odredbe mogoče obravnavati po vsebini le, če so izpolnjene procesne predpostavke za vložitev tožbe, ki pa v tem primeru niso bile, je odločitev o začasni odredbi preuranjena.

Sodba nº X Ips 1398/2005 of Upravni oddelek, December 16, 2008

Revident je ves čas nasprotoval uvrstitvi blaga v tarifno oznako KNCT, določeno s strani carinskih organov, vendar nestrinjanje z uvrstitvijo v tarifno oznako KNCT ne pomeni nestrinjanja z ugotovljenim dejanskim stanjem. Dejansko stanje je torej ostalo nesporno in ker je dokaz z izvedencem namenjen ugotavljanju dejanskega stanja, z zavrnitvijo tega dokaznega predloga sodišče prve stopnje ni kršilo revidentove pravice do izjave.

Sklep nº I Up 560/2008 of Upravni oddelek, December 16, 2008

Ker tožeča stranka ni izkazala verjetnosti nastanka težko popravljive škode kot temeljnega vsebinskega pogoja za izdajo začasne odredbe po 2. odstavku 32. člena ZUS-1, je bila njena zahteva utemeljeno zavrnjena.

Sodba nº X Ips 174/2005 of Upravni oddelek, December 16, 2008

Revizijsko sodišče se strinja s stališčem tožene stranke in sodišča prve stopnje, da tatvina blaga iz ukradenega tovornjaka v obravnavanem primeru sama po sebi ne predstavlja izpolnjenega pravnega standarda višje sile iz c) točke prvega odstavka 148. člena CZ, ki je smiselno vsebovan v drugem odstavku 177. člena Zakona o obligacijskih razmerjih (ZOR, Ur.l. SFRJ, št. 29/78 in nasl.), ko dejanje tretjega ni pričakovano, niti se posledicam ne da izogniti oziroma jih odstraniti. Tranzitni carinsk...

Sodba nº X Ips 469/2004 of Upravni oddelek, December 16, 2008

Oprema, ki jo uvoznik plača, ne more predstavljati vložka tuje osebe.

Sodba nº Kp 5/2008 of Kazenski oddelek, December 16, 2008

Izrek varnostnega ukrepa obveznega psihiatričnega zdravljenja po 64. členu KZ storilcu, ki je storil dejanje v stanju bistveno zmanjšane prištevnosti, lahko predlagata obe stranki; sodišče pa sme ta varnostni ukrep izreči tudi brez predloga strank, kadar so zanj podani v zakonu določeni pogoji.

Sodba nº VIII Ips 328/2007 of Delovno-socialni oddelek, December 16, 2008

V reviziji zoper sodbo, s katero je bila vzdržana v veljavi odločitev pristojnega organa tožene stranke o zavrženju predloga za obnovo postopka, se lahko uveljavljajo le kršitve, ki so bile storjene v obnovitvenem postopku, ne pa kršitve, ki naj bi jih tožena stranka ali sodišče storila že v rednem postopku, niti zmotna uporaba materialnega prava.

Sodba nº VIII Ips 536/2007 of Delovno-socialni oddelek, December 16, 2008

Ker je tožnici dne 18. 3. 2005 delovno razmerje prenehalo na podlagi redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi, ki je v smislu določb 3. odstavka 204. člena ZDR ni izpodbijala, je njen zahtevek za vrnitev na delo in za priznanje pravic iz delovnega razmerja po navedenem datumu, oziroma za plačilo plače z odvodom prispevkov za socialno zavarovanje, neutemeljen.

Sklep nº III Ips 79/2007 of Gospodarski oddelek, December 16, 2008

Zaradi prenehanja pravdne stranke brez pravnega nasledstva procesna predpostavka sposobnost biti stranka ni več podana in ker se te pomanjkljivosti ne da odpraviti, pomeni, da je revizija postala nedovoljena.

Sodba nº III Ips 80/2007 of Gospodarski oddelek, December 16, 2008

Pogodbena določba, da bo naročnik izvajalcu plačal dolgovani znesek na dan, ko bo prejel plačilo s strani investitorja, ureja rok plačila, ki je vezan na izpolnitev pogoja (odložen). Neizpolnitev tako določenega pogoja ne more pomeniti, da nasprotna stranka svojega dela obveznosti sploh ni dolžna izpolniti ali da lahko z izpolnitvijo odlaša v nedogled. Najkasneje takrat, ko postane jasno, da se pogoj ne bo uresničil, je treba šteti, kot da čas izpolnitve (rok) ni določen.

Sklep nº III Ips 97/2008 of Gospodarski oddelek, December 16, 2008

Iz navedb pravdnih strank (in ugotovitev sodišč nižjih stopenj) ne izhaja, da bi zahtevki tožeče stranke temeljili na isti dejanski in pravni podlagi.

Sklep nº III Ips 108/2008 of Gospodarski oddelek, December 16, 2008

Ker imajo tožbeni zahtevki tožeče stranke različno pravno podlago, je za presojo dovoljenosti revizije odločilna vrednost vsakega tožbenega zahtevka posebej.

Sklep nº III R 27/2008 of Gospodarski oddelek, December 16, 2008

Sorodstveno razmerje predlagane priče z eno izmed sodnic in podpredsednice Okrožnega sodišča ... ni okoliščina, ki bi utegnila omajati zaupanje javnosti v objektivno nepristranskost sodišča.

Sklep nº III R 32/2008 of Gospodarski oddelek, December 16, 2008

Okoliščina, da je predsednik uprave tožene stranke brat sodnice in podpredsednice Okrožnega sodišča ..., bi utegnila omajati zaupanje strank in javnosti v objektivno nepristranskost sodišča.

Sklep nº in sodba G 12/2008 of Gospodarski oddelek, December 16, 2008

V situaciji, ko sta si nasproti dve ustavni pravici (pravica do zasebne lastnine in pravica do podjetništva), je poseg v ustavno pravico do zasebne lastnine s prepovedanim zahtevkom iz 2. točke tretjega odstavka 64. člena ZPre-1, ki določa, da Agencija po uradni dolžnosti z odločbo prepove prevzemniku uresničevati glasovalne pravice v ciljni družbi in prepove ciljni družbi uresničitev glasovalnih pravic do nastopa pravnih dejstev, na podlagi katerih preneha sankcija mirovanja glasovalnih prav...

Sodba nº III Ips 48/2007 of Gospodarski oddelek, December 16, 2008

Določba 28. člena ZPSPP ne daje odgovora na vprašanja, ki se porajajo v zvezi z upravičenjem za razpolaganja iz tega člena, če je najemodajalcev več, ker ne ureja razmerij med njimi. Odgovor na vprašanje razmerij med najemodajalci je v obravnavanem gospodarskem sporu pomemben zato, ker ena izmed najemodajalk uveljavljenemu prenehanju najemne pogodbe izrecno nasprotuje.

Sklep nº III Ips 70/2007 of Gospodarski oddelek, December 16, 2008

V obravnavanem primeru je zato treba izhajati iz določbe drugega odstavka 44. člena ZPP, ki kot izhodišče za opredelitev vrednosti spornega predmeta pri nedenarnih zahtevkih predpisuje v tožbi ocenjeno vrednost.

December 15, 2008

Sodba nº VIII Ips 532/2007 of Delovno-socialni oddelek, December 15, 2008

Vzrok za podajo odpovedi pogodbe o zaposlitvi ni bil zgolj ugotovljeni nesorazmerno visok inventurni manjko, temveč ugotovitve o tožničini nesposobnosti za vodenje prodajalne, do katerih je tožena stranka prišla pri razčiščevanju razlogov za nastanek inventurnega manjka.

Sklep nº VIII Ips 528/2007 of Delovno-socialni oddelek, December 15, 2008

Spor o pogojnem izreku disciplinskega ukrepa prenehanja delovnega razmerja ni niti premoženjski delovni spor niti spor o obstoju ali prenehanju delovnega razmerja, kot so ti spori opredeljeni v 41. členu ZDSS-1. Disciplinski ukrep prenehanja delovnega razmerja, ki je bil pogojno odložen, in delavcu izrečen na podlagi določb ZDR/90 in ZTPDR, ki sta že prenehala veljati, ne pomeni dejanskega prenehanja delovnega razmerja. Zaradi njega dejanski obstoj delavčevega delovnega razmerja ni bil prizad...

Sklep nº VIII Ips 249/2008 of Delovno-socialni oddelek, December 15, 2008

Revizija v zvezi z odločitvijo o zamudnih obrestih kot postranski terjatvi, ne da bi revident vložil revizijo tudi proti odločitvi o glavni terjatvi, ni dovoljena.

Sodba nº VIII Ips 88/2008 of Delovno-socialni oddelek, December 15, 2008

Med zakoni ne velja načelo hierarhičnosti, zato je ZDR lahko za določeno časovno obdobje posegel v vsebino ZZZPB tako, da ni priznal nadomestila med brezposelnostjo, če je bila pogodba o zaposlitvi odpovedana zato, ker delavec ni uspešno opravil poskusnega dela.

Sodba nº VIII Ips 421/2007 of Delovno-socialni oddelek, December 15, 2008

V pristojnosti delodajalca je, da ovrednoti posamezna delovna mesta in da zanje določi zahteve ter temu ustrezne plačilne razrede in količnike za obračun plač.

Sodba nº in sklep VIII Ips 122/2008 of Delovno-socialni oddelek, December 15, 2008

Ker dopolnjena pokojninska doba ne dosega tretjine razdobja med dopolnjenim dvajsetim letom tožnikove starosti in njegovo starostjo ob nastanku invalidnosti, sodišče pravilno ni ugodilo tožbenemu zahtevku za priznanje pravice do invalidske pokojnine.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners