Vrhovno Sodišče: Opinions issued on March 2008

March 27, 2008

Sodba nº II Ips 350/2006 of Civilni oddelek, March 27, 2008

Sodišči sta pravilno očitali toženkinemu delavcu premajhno skrbnost pri urjenju nabornikov oziroma tožnika. Tožnik je bil že glede na izostanek prejšnjega dne začetnik, ki ni poznal poteka vaje. Ker meti kot del borilnih veščin terjajo postopno privajanje, tožnik ni bil primeren niti za „model“ v paru, ki naj bi pokazal (demonstriral) drugim vojakom izvajanje meta. Starešina je kljub opozorilu vztrajal pri svojem ukazu, za njegovo premajhno skrbnost in zato krivdno ravnanje pa odgovarja toženka.

Sodba nº in sklep II Ips 767/2005 of Civilni oddelek, March 27, 2008

Navezna okoliščina kraja nastopa škodne posledice lahko pride v poštev (še)le, če sta izpolnjena dva pogoja - da mora biti pravo, do katerega ta okoliščina pripelje, za oškodovanca ugodnejše in da je povzročitelj kraj nastopa posledice mogel in moral predvideti. Pravo kraja, kjer je škodna posledica nastopila, tako pride v poštev zgolj in edino, če je stranka, ki je škodo povzročila, objektivno mogla in morala računati s tem, da bo morebitni spor podvržen presoji po takem pravu.

Sodba nº II Ips 333/2006 of Civilni oddelek, March 27, 2008

Ločiti je treba preklic darilne pogodbe od neveljavnosti (darilne) pogodbe zaradi napak pri njeni sklenitvi. Gre za povsem različna instituta, ki se razlikujeta po predpostavkah, namenu in posledicah.

Sodba nº II Ips 210/2006 of Civilni oddelek, March 27, 2008

Za skupno premoženje zakoncev velja domneva iz drugega odstavka 59. člena ZZZDR. V konkretnem primeru je tožnica že v tožbi pojasnila, da sta pravdni stranki gradili na zemljišču, ki je bilo posebno premoženje toženca in je iz tega razloga na vsem nepremičnem premoženju (tudi na zemljiščih, ki niso predmet revizije in so bile kupljene v času trajanja zakonske zveze), zahtevala delež 4/10. Njenemu zahtevku je bilo ugodeno na podlagi ugotovitev, da je bil prispevek toženca pri pridobitvi (vsega...

Sodba nº II Ips 175/2005 of Civilni oddelek, March 27, 2008

Presoja višine odškodnine za nepremoženjsko škodo.

Sodba nº in sklep II Ips 506/2007 of Civilni oddelek, March 27, 2008

Tožeča stranka je svoj zahtevek najprej oprla na vlaganja v objekt, če pa bi se izkazalo, da s tem ne bo uspela, se je sklicevala na odškodninsko odgovornost tožene stranke zaradi protipravne odstranitve objekta. Trditvena podlaga se med postopkom ni spreminjala. Revizijsko sodišče ugotavlja, da tudi če bi se tožeča stranka že v začetku sklicevala na obe pravni podlagi, bi lahko zahtevala spolnitev samo enkrat, zato ne more uveljavljati več „zahtevkov“ drugega poleg drugega niti dvomljive kon...

Sklep nº II Ips 193/2008 of Civilni oddelek, March 27, 2008

Tožnici tožbe z vlogo in nadaljnjim popravkom na naroku nista spremenili. Tožnici sta s tožbenim zahtevkom le opredelili za vsako od njiju posebej, kolikšen solastniški delež uveljavljata na nepremičnini, medtem ko njun skupen delež (½) ostaja nespremenjen (torej sta v solastniških deležih opredelili le njuno medsebojno razmerje), nespremenjena pa ostaja tudi obveznost tožencev, da izstavita ustrezno zemljiškoknjižno listino. S tem torej nista spremenili istovetnosti zahtevka niti ga nista po...

Sklep nº II Ips 78/2007 of Civilni oddelek, March 27, 2008

Tudi za zamudne obresti iz obligacijskih razmerij, ki so nastala pred uveljavitvijo OZ, je (bilo) treba uporabljati pravilo ne ultra alterum tantum, vendar šele za čas po 1.1.2002.

Sodba nº II Ips 53/2006 of Civilni oddelek, March 27, 2008

Pravica do stikov s svojim otrokom je osebnostna pravica, ki ima utemeljitev v določbi 106. člena Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih. Gre za starševsko pravico, ki jo tudi Ustava RS uvršča med človekove pravice in temeljne svoboščine (53. in 54. člen). Tudi Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin v svojem 8. členu posebej opredeljuje pravico do družinskega življenja.

Sodba nº I Ips 378/2007 of Kazenski oddelek, March 27, 2008

Določbe petega odstavka 227. člena ZKP o neoviranem (prostem) pripovedovanju si ni mogoče razlagati tako, da mora sodišče obtožencu, ki je že podal svoj zagovor, ne glede na vrsti red dokazovanja, ki ga je sprejelo, takoj, ko obtoženec to zahteva, nemudoma omogočiti, da (ponovno) poda zagovor v neoviranem pripovedovanju.

Sodba nº I Ips 374/2007 of Kazenski oddelek, March 27, 2008

Zloraba računalniškega sistema z nepooblaščeno uporabo magnetnega zapisa ter varnostnih kod predstavlja vdor v računalniški sistem banke oziroma premagovanje večjih ovir, ki stojijo storilcu na poti do denarja v bančnem avtomatu.

Sodba nº I Ips 379/2007 of Kazenski oddelek, March 27, 2008

Preiskovalno dejanje, ki ga opravijo policisti na podlagi odredbe preiskovalnega sodnika še pred pričetkom kazenskega postopka zaradi utemeljenega suma storitve določenega kaznivega dejanja, je procesno dejanje, ki pretrga zastaranje kazenskega pregona, saj je usmerjeno v pregon storilca (zasleduje obsodilno sodbo, ne glede na kasnejše rezultate preiskovalnega dejanja).

March 26, 2008

Sklep nº I Up 127/2008 of Upravni oddelek, March 26, 2008

Obstoja zakonsko določenih pogojev za izdajo začasne odredbe ni mogoče izkazati samo z zatrjevanjem, da je akt, ki se izpodbija v upravnem sporu in izvršitev katerega naj se začasno zadrži, nezakonit in nepravilen. Samo pravni učinki izvršitve odločbe, ki se izpodbija s tožbo, brez obstoja drugih okoliščin, še ne izkazujejo pravno priznane škode.

March 25, 2008

Sklep nº I Up 110/2008 of Upravni oddelek, March 25, 2008

Sama uvedba postopka razlastitve že po naravi stvari ne more predstavljati težko popravljive škode kot pogoja za izdajo začasne odredbe za zadržanje uvedbe postopka razlastitve.

Sodba nº I Ips 92/2008 of Kazenski oddelek, March 25, 2008

Nujnost odreditve začasnega ekstradicijskega pripora je treba presojati z vidika nevarnosti, da bi tujec (obdolženec) pobegnil ali se skril, če zoper njega ne bi bil odrejen ekstradicijski pripor, pa tudi z vidika sorazmernosti.

Sodba nº VIII Ips 408/2007 of Delovno-socialni oddelek, March 25, 2008

Določb 5. alineje tretjega odstavka in v zvezi s tem sedmega odstavka 88. člena ZObr ni mogoče uporabiti v primerih, če je bila delavcu na obrambnem področju v kazenskem postopku zaradi storitve kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, pravnomočno izrečena le denarna kazen, pogojna obsodba ali sodni opomin oziroma, če mu je bila kazen odpuščena.

Sodba nº VIII Ips 420/2006 of Delovno-socialni oddelek, March 25, 2008

Zavarovanci iz 24. člena ZPIZ/92, ki se zavarujejo po osnovi iz 231. člena ZPIZ/92, imajo možnost uveljavljati in pridobiti vse pravice iz invalidskega zavarovanja.

Sodba nº VIII Ips 331/2006 of Delovno-socialni oddelek, March 25, 2008

Pred zaključkom dokaznega postopka je imela tožena stranka možnost zahtevati, da se ji omogoči dodatna proučitev dokazov, če z njihovo vsebino ni bila dovolj seznanjena, in da se ji omogoči primeren rok za morebitno izjavo. Neaktivnosti tožene stranke, ki tega ni zahtevala, ob tem, da so bili dokazi izvedeni v njeni navzočnosti, ni mogoče opravičevati z očitkom, da ji ni bila omogočena pravica do kontradiktornega postopka.

Sklep nº VIII Ips 336/2006 of Delovno-socialni oddelek, March 25, 2008

Ker sodišče druge stopnje revizije ni dopustilo in tudi ne gre za spor, v katerem bi bila revizija dovoljena na podlagi 1. – 4. točke 31. člena ZDSS-1, je potrebno revizijo zavreči.

Sklep nº VIII Ips 411/2006 of Delovno-socialni oddelek, March 25, 2008

Predlog za obnovo postopka je bil utemeljeno zavržen, saj dokaz z zaslišanjem priče (kar niti ni dokaz iz 10. točke 394. člena ZPP) ni bil predlagan niti v subjektivnem niti v objektivnem roku iz 396. člena ZPP.

Sodba nº VIII Ips 393/2007 of Delovno-socialni oddelek, March 25, 2008

Pri priznanju pravic delavcem, ki jim delodajalec odpove pogodbo o zaposlitvi iz poslovnega razloga, ni mogoče izključiti določb kolektivnih pogodb v zvezi s prenehanjem delovnega razmerja trajno presežnim delavcem, ki so bile sprejete v času veljavnosti ZDR/90, razen če niso v nasprotju s kogentnimi določbami ZDR/02.

Sklep nº VIII Ips 28/2007 of Delovno-socialni oddelek, March 25, 2008

S poravnavo v kolektivnem delovnem sporu ni bilo odločeno o pravici tožnika nad zneskom, do katerega je na podlagi poravnave upravičen. Zato ni dokazal pravne koristi za vložitev tožbe v tem individualnem delovnem sporu (na ugotovitev ničnosti sodne poravnave) in se tudi neutemeljeno sklicuje na kršitev pravice do pravnega sredstva iz 25. člena URS.

Sodba nº VIII Ips 175/2007 of Delovno-socialni oddelek, March 25, 2008

Bistvo instituta spremembe delodajalca je v tem, da delavci ohranijo vse pogodbene in druge pravice in obveznosti iz delovnega razmerja, ki so jih imeli pri dotedanjem delodajalcu, tudi pri novem delodajalcu. Spremeni se le delodajalec, kar pa ima na videz podobne posledice kot pri prenehanju delovnega razmerja ob takojšnji sklenitvi novega delovnega razmerja.

Sodba nº VIII Ips 159/2007 of Delovno-socialni oddelek, March 25, 2008

Tožnica je s svojim nevestnim ravnanjem sama povzročila, da ji mnenja zdravniške komisije ni bilo mogoče pravočasno vročiti. Tožnica je vedela oziroma bi vsaj morala vedeti, da bo o podaljšanju njenega bolniškega staleža preko 30 dni odločala zdravniška komisija, kot tudi, da je naslov njenega prebivališča v zdravstveni dokumentaciji nespremenjen - torej ne ustreza več naslovu njenega novega bivališča. To pa tudi pomeni, da se je morala zavedati, da ji kakršnegakoli obvestila organi ZZZS ne b...

Sklep nº VIII Ips 91/2007 of Delovno-socialni oddelek, March 25, 2008

Pri presoji, ali je izpolnjena procesna predpostavka za sodno varstvo po drugem odstavku 83. člena ZTPDR, gre za pravočasnost vložitve zahteve za varstvo pravic. Prepozno vložena zahteva ima namreč za delavca enake posledice, kot če zahteve sploh ne bi vložil.

Sklep nº Dsp 18/2008 of Delovno-socialni oddelek, March 25, 2008

V pritožbi zoper sklep o nedopuščeni reviziji mora stranka navesti konkretne odločbe sodišč, s katerimi dokazuje svoje trditve o neenotni sodni praksi.

Sklep nº Dsp 11/2008 of Delovno-socialni oddelek, March 25, 2008

Ob upoštevanju napotkov v izpodbijanem sklepu in določbe 254. člena ZPP ne gre le za potrebo po dopolnitvi ali ponovitvi že izvedenih dokazov, temveč tudi za izvedbo drugih dokazov. Zmotne ali nepopolne ugotovitve dejanskega stanja zato ne bi bilo mogoče popraviti le z obravnavo pred sodiščem druge stopnje.

Sklep nº VIII R 4/2008 of Delovno-socialni oddelek, March 25, 2008

Izločitveni razlogi, ne da bi bil izpeljan postopek za izločitev vseh sodnikov v smislu 66. člena ZPP, ne morejo biti utemeljena podlaga za ugoditev predlogu za delegacijo drugega stvarno pristojnega sodišča. Ti razlogi so lahko podlaga za izločitev posameznega sodnika ali več sodnikov, ne morejo pa biti razlog za delegacijo pristojnosti iz tehtnih razlogov po 67. členu ZPP. Nepristranskost se zagotavlja v okviru inštituta izločitve konkretnih sodnikov po 70. členu ZPP, saj je lahko pristrans...

Sklep nº VIII Ips 106/2007 of Delovno-socialni oddelek, March 25, 2008

Rok za vložitev tožbe zaradi uveljavljanja pravic iz zavarovanja za primer brezposelnosti je materialni prekluzivni rok, ki ga sodne počitnice ne podaljšajo.

Sodba nº VIII Ips 59/2007 of Delovno-socialni oddelek, March 25, 2008

Ker je tožniku že pred vročitvijo dokončnega disciplinskega sklepa pravnomočno prenehalo delovno razmerje na drugi podlagi, razveljavitev disciplinskega ukrepa prenehanja delovnega razmerja ni vplivala na njegove pravice iz delovnega razmerja.

Sklep nº Dsp 5/2008 of Delovno-socialni oddelek, March 25, 2008

Tudi kandidat, ki ni bil izbran, ima pravico do sodnega varstva. Njegove tožbe ni dovoljeno zavreči, ker je to v nasprotju z določbo 49. člena URS in 84. člena ZTPDR.

Sodba nº in sklep VIII Ips 374/2006 of Delovno-socialni oddelek, March 25, 2008

Odsotnost pravnega pouka v sklepu o prenehanju delovnega razmerja delavcu ne more biti v škodo, kar pa ne pomeni, da lahko ta zoper sklep uveljavlja neposredno sodno varstvo in se s tem izogne določilu drugega odstavka 83. člena ZTPDR o predhodnem varstvu pravic pri delodajalcu.

Sodba nº VIII Ips 55/2007 of Delovno-socialni oddelek, March 25, 2008

Na podlagi 2. odstavka 7. člena ZPIZ-1 je glede poslovodnih oseb družb kot podlaga za obvezno zavarovanje v smislu 2. odstavka 15. člena ZPIZ-1 upoštevno le takšno pravno razmerje, ko poslovodna oseba ni obvezno zavarovana na drugi pravni podlagi, in če dosega (iz naslova opravljanja te funkcije) takšne dohodke, ki predstavljajo osnovo za obračun dohodnine in to najmanj v znesku minimalne plače.

Sklep nº VIII Ips 187/2007 of Delovno-socialni oddelek, March 25, 2008

Ker ZDR določa rok, v katerem mora delodajalec podati odpoved, za zakonitost odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga ni pomemben zgolj neobstoj potreb po delavčevem delu v času podaje odpovedi, temveč je pomembno tudi, kdaj so potrebe po delavčevem delu prenehale.

Sodba nº VIII Ips 172/2007 of Delovno-socialni oddelek, March 25, 2008

Določba četrtega odstavka 81. člena ZDR, da je odpoved pogodbe o zaposlitvi zaradi kršitve prepovedi diskriminacije neveljavna, velja tako za redno odpoved pogodbe o zaposlitvi, podano iz katerega koli razloga, kot za izredno odpoved.

Sklep nº VIII Ips 252/2007 of Delovno-socialni oddelek, March 25, 2008

Ker je sodišče druge stopnje brez obravnave spremenilo dokazno oceno prvostopenjskega sodišča, je bistveno kršilo določbo 4. točke 358. člena ZPP v zvezi s prvim odstavkom 339. člena ZPP, kar je vplivalo na zakonitost in pravilnost sodbe.

Sklep nº Cpg 5/2007 of Gospodarski oddelek, March 25, 2008

Tuja sodna odločba, ki bi učinkovala tako, da bi nasprotni udeleženci dejansko izgubili zastavno pravico na nepremičnini v Republiki Sloveniji, ki so jo v pridobili na podlagi pravnomočne sodbe odločbe, je v nasprotju z določeno izključno pristojnostjo sodišč Republike Slovenije in se skladno s prvim odstavkom 97. člena ZMZPP ne prizna. Učinek, zaradi katerega bi zastavna pravica nasprotnih udeležencev izgubila ves svoj pomen, pa je tudi v nasprotju z javnim redom Republike Slovenije, saj bi ...

Sklep nº Cpg 3/2006 of Gospodarski oddelek, March 25, 2008

Ves konkretni dejanski stan predložene zadeve izhaja že iz uvoda: pravna oseba s sedežem v Liechtensteinu v Republiki Sloveniji terja priznanje newyorške sodbe, ki se glasi na plačilo 3,744.855,33 USD, zoper pravno osebo s sedežem v Republiki Srbiji.

Sklep nº III Ips 30/2008 of Gospodarski oddelek, March 25, 2008

Sodišče prve stopnje je pogodbeno določilo „Morebitne spore v zvezi s to pogodbo bosta pogodbeni stranki poskušali najprej rešiti sporazumno, v primeru, da jih ne bi mogli rešiti sporazumno, pa jih bosta reševali pri pristojnem sodišču v Zagrebu“ pravilno štelo za nesporno, ga pravilno uporabilo tako, kot se glasi in ga tudi pravilno razložilo.

Sodba nº III Ips 1/2007 of Gospodarski oddelek, March 25, 2008

Državna revizijska komisija je zahtevku tožeče stranke ugodila in oddajo javnega naročila v celoti razveljavila, kar pa pomeni, da postopek oddaje javnega naročila še ni končan. Tožeča stranka bo imela v ponovljenem postopku oddaje javnega naročila možnost ponovno sodelovati s svojo ponudbo in ima povsem realne možnosti, da bo tudi izbrana. Zatrjevani izgubljeni dobiček tako ni mogoče šteti kot „izgubljen“, saj ga bo tožeča stranka lahko dosegla v primeru sklenitve pogodbe v ponovljenem posto...

Sodba nº III Ips 103/2006 of Gospodarski oddelek, March 25, 2008

Odločitev pritožbenega sodišča temelji na tem, da tožeča stranka ni uspela postaviti jasnih trditev in ponuditi ustreznih dokazov glede tega, kakšne denarne zahtevke je imela do tožene stranke, ter kdaj in v kakšni višini bi jih ta morala izpolniti. To breme tožeče stranke pa ne more biti odvisno od tega, kje so se posli opravljali.

Sodba nº III Ips 75/2006 of Gospodarski oddelek, March 25, 2008

Na zastaranje porokove obveznosti učinkuje le tako pretrganje zastaranja obveznosti glavnega dolžnika, ki je nastalo zaradi upnikovega ravnanja pred sodiščem. Ker do izteka triletnega zastaralnega roka (1. odstavek 374. člena ZOR) tožeča stranka ni opravila nobenega dejanja pred sodiščem, ki bi povzročilo pretrganje zastaranja, je porokova obveznost zastarala.

Sodba nº III Ips 133/2006 of Gospodarski oddelek, March 25, 2008

Po določbi 1. odstavka 811. člena ZOR je lahko vsaka stranka iz resnih razlogov, ki jih morala navesti, razdrla pogodbo o trgovskem zastopanju brez odpovednega roka. Ponavljajoči manjki blaga, ki so zaupani zastopniku, so nedvomno dovolj resen razlog, ki je upravičeval naročitelja, da je že na podlagi zakonske ureditve razdrl pogodbo brez odpovednega roka.

March 20, 2008

Sodba nº II Ips 197/2006 of Civilni oddelek, March 20, 2008

Rok, ki ga je določilo zapuščinsko sodišče v sklepu, s katerim je tožnika napotilo na pravdo, ni prekluzivni rok. To jasno izhaja iz določila četrtega in petega odstavka 213. člena

Sodba nº II Ips 285/2006 of Civilni oddelek, March 20, 2008

Z očitkom procesne kršitve revizija izpodbija dokazno oceno sodišč prve in druge stopnje in ugotovljeno dejansko stanje, česar pa glede na omejenost revizijskih razlogov ne more uspešno uveljavljati.

Sklep nº I R 25/2008, enako tudi I R 44/2008, I R 39/2008 of Civilni oddelek, March 20, 2008

Krajevna pristojnost v izvršilnem postopku zaradi izterjave denarne terjatve – stalno bivališče dolžnika.

Sklep nº I R 34/2008 of Civilni oddelek, March 20, 2008

Dejstvo, da je toženec mož ene od sodnic višjega sodišča, predstavlja tehten razlog za prenos pristojnosti.

Sklep nº I R 27/2008 of Civilni oddelek, March 20, 2008

Za odločanje o tožbi za povrnitev škode po ZVPSBNO je krajevno pristojno okrajno sodišče, na območju katerega ima tožeča stranka stalno oziroma začasno prebivališče ali sedež.

Sodba nº in sklep II Ips 568/2006 of Civilni oddelek, March 20, 2008

Pravico tožnika do odškodnine iz naslova stroškov za vzdrževanje groba umrlega svojca je treba razlagati skrajno omejevalno, saj v zakonu nima neposredne opore, temveč je izpeljana iz določbe prvega odstavka 193. člena ZOR. Ta pa oškodovancu ne zagotavlja kaj več kot pravice do „povrnitve običajnih stroškov za pogreb“ svojca, pri čemer tudi ni zanemarljivo v sistem odškodninskega prava povzeto načelo zaprtega kroga oblik pravno priznane škode, niti zakonska opredelitev pojma premoženjske škod...

Sodba nº II Ips 56/2006 of Civilni oddelek, March 20, 2008

Pravilna je presoja nižjih sodišč o toženčevi izključni krivdni odgovornosti za škodo, ki jo je z udarci prizadejal tožniku (158. člen ZOR). Ni namreč ugotovljeno, da bi tožnik storil karkoli, kar bi opravičevalo toženčeve udarce. Toženca je le poklical z imenom „Piko“, kar je njegov vzdevek. S takšnim nazivanjem toženca ni verbalno napadel oziroma ga razžalil ali ga tako zrevoltiral, da bi to lahko opravičevalo njegovo fizično obračunavanje. Okoliščina, da je Piko lahko tudi pasje ime, pri t...

Sodba nº II Ips 224/2006 of Civilni oddelek, March 20, 2008

Revizijsko sodišče pri tem poudarja, da vrtec ne odgovarja zato, ker je bila oškodovanka v času nastanka škode njegova varovanka, ampak odgovarja za ravnanje svojega varovanca, ki je tožnici škodo povzročil (ker jo je porinil z igrala). Zato so nepomembne vse tiste revizijske trditve, ki poudarjajo skrbnost varstva in nadzora tožnice in iz katerih izhaja naziranje, da padajoče tožnice vzgojiteljica oziroma varuška ne bi mogla pravočasno ujeti niti ob še tako skrbnem nadzorstvu. Vse, kar je v ...

Sodba nº II Ips 638/2006 of Civilni oddelek, March 20, 2008

Vrhovno sodišče je v svojih odločbah že večkrat zavzelo stališče, da v razmerju med zakoncema oziroma izvenzakonskima partnerjema ni mogoče šteti ugodnosti pri privatizacijskem nakupu stanovanja po 117. členu SZ v korist samo enega od njiju. Za to presojo namreč ne more biti odločilna cena (tržna ali kakšna drugačna), po kateri je bilo stanovanje kupljeno, niti vprašanje kdo od partnerjev je formalni pridobitelj.

Sodba nº II Ips 137/2008 of Civilni oddelek, March 20, 2008

Odmera odškodnine ne more odraziti le oškodovančevega individualnega vrednotenja škodnih posledic. Pomembno je, da ima omenjeno načelo korektiv v načelu objektivne pogojenosti višine odškodnine.

Sklep nº II Ips 312/2007 of Civilni oddelek, March 20, 2008

Revizija, v kateri ni navedena vrednost izpodbijanega dela drugostopne sodbe, je nepopolna in jo je treba zato na podlagi določila 377. člena ZPP zavreči.

Sodba nº II Ips 217/2007 of Civilni oddelek, March 20, 2008

Revizijsko sodišče ni vezano na izvedensko mnenje glede ocene dokončnega stanja tožnika.

Sodba nº II Ips 32/2006 of Civilni oddelek, March 20, 2008

Le ustrezno konkretizirane in argumentirane trditve o dejstvih, ki jih stranka pravočasno predstavi sodišču omogočajo kvaliteten pravni dialog med strankama in sodiščem.

Sodba nº in sklep II Ips 147/2006 of Civilni oddelek, March 20, 2008

Do škodnega dogodka ni prišlo zaradi opravljanja prevoza oziroma v zvezi s prevozom, temveč ko je tožnik sestopal s cisterne, iz katere je predhodno iztočil mazut. Samo dejstvo, da je mazut lahko iztekal le ob delujočem motorju, še ne pomeni, da je bilo vozilo v uporabi v prometu. Zavarovanje po pogojih AO plus pa velja za primere, ko vozilo opravlja funkcijo oziroma funkcijo v prometu.

Sklep nº I Up 112/2008 of Upravni oddelek, March 20, 2008

Odločanje o začasni odredbi zahteva restriktiven pristop. Tožnik mora že v sami zahtevi za izdajo začasne odredbe konkretno navesti vse okoliščine in vsa dejstva, s katerimi utemeljuje nastanek in višino škode. Izkazati mora tudi, da takšna škoda zanj predstavlja težko popravljivo škodo.

Sklep nº I Up 117/2008 of Upravni oddelek, March 20, 2008

Fizična oseba ne more biti tožena stranka v upravnem sporu; tožbo, v kateri je kot tožena stranka navedena fizična oseba, sodišče kot nerazumljivo zavrže.

Sklep nº X Ips 428/2007, enako tudi X Ips 429/2007, Ips 430/2007, X Ips 74/2008 of Upravni oddelek, March 20, 2008

Na strani revidenta je tako trditveno kot dokazno breme glede obstoja pogojev za dovolitev revizije po 2. odstavku 83. člena ZUS-1.

Sklep nº I Up 415/2007 of Upravni oddelek, March 20, 2008

Ker v pritožbi ni navedeno, iz katerih razlogov se izpodbijani sklep izpodbija, je pritožbeno sodišče izpodbijani sklep preizkusilo le glede bistvenih kršitev določb postopka in uporabe materialnega prava. Pritožbenih ugovorov, ki se ne nanašajo na vsebino sklepa pa ni upoštevalo.

Sklep nº I Up 861/2006 of Upravni oddelek, March 20, 2008

Ker je na podlagi Uredbe o spremembi Uredbe o cestnini za uporabo določenih cest prenehal veljati Sklep o določitvi cestninskih cest in višine cestnine, katerega odpravo je tožeča stranka s tožbo zahtevala, tožeča stranka ne izkazuje pravnega interesa za pritožbo, saj z vloženo pritožbo ne more doseči ugodnejše rešitve oziroma izboljšati svojega pravnega položaja.

Sodba nº X Ips 882/2005 of Upravni oddelek, March 20, 2008

Tožnica, ki se je na ozemlje Republike Slovenije stalno naselila leta 1957, vojno nasilje pa je bilo izvedeno na ozemlju današnje Republike Hrvaške, ne izpolnjuje pogojev za status žrtve vojnega nasilja po 2. odstavku 6. člena in 2. odstavku 7. člena ZZVN. Po navedenih določbah bi se morala tožnica naseliti na ozemlju Slovenije najkasneje do 31.12.1945, pri tem pa se po ustaljeni sodni praksi kot ozemlje Republike Slovenije upošteva ozemlje sedanje RS oziroma sedanjih dežel Furlanije – Julijs...

Sodba nº X Ips 134/2007 of Upravni oddelek, March 20, 2008

Za uspešno izpodbitje domneve nelojalnosti se je v upravno sodni praksi izoblikovalo stališče, da je treba izkazati, da je oseba aktivno ravnala v korist slovenskega naroda ali da so obstajale kakšne druge okoliščine, ki izpodbijajo domnevo nelojalnosti. Za izpodbitje domneve nelojalnosti ne zadošča zgolj opustitev ravnanj, ki bi bila uperjena zoper slovenski narod ali NOB, ampak aktivno ravnanje v konkretno pomoč.

Sklep nº I Up 1041/2004 of Upravni oddelek, March 20, 2008

Pritožba pooblaščenca tožeče stranke je bila prvostopnemu sodišču poslana pravočasno, čeprav je zaradi nepravilnega ravnanja Pošte Slovenije k sodišču prispela prepozno.

Sklep nº X Ips 411/2007, enako tudi X Ips 57/2008, X Ips 12/2008, X Ips 522/2007, of Upravni oddelek, March 20, 2008

Če revident v reviziji ne navaja nobenega od razlogov za dovoljenost revizije, je revizija nedovoljena.

Sklep nº X Ips 475/2007 of Upravni oddelek, March 20, 2008

Pri odločitvi, ali bo Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije sklenil z denacionalizacijskim upravičencem sporazum, gre za poslovno odločitev, ki ni v presoji sodišča, zato ne gre za pomembno pravno vprašanje, ki bi predstavljalo razlog za dopustitev revizije.

Sklep nº X Ips 507/2007 of Upravni oddelek, March 20, 2008

Če je v upravnem sporu izpodbijana odločitev, sprejeta v postopku denacionalizacije, in je predmet denacionalizacijske zadeve vrnitev nepremičnine v naravi (v obravnavani zadevi gre za vrnitev kmetijskih zemljišč v naravi), ne gre za zadevo iz 1. točke 2. odstavka 83. člena ZUS-1, v kateri bi bila pravica (do denacionalizacije) izražena v denarni vrednosti. Zato revident ne more izkazati obstoja pogoja za dovolitev revizije iz 1. točke 2. odstavka 83. člena ZUS-1.

Sklep nº I Up 71/2008 of Upravni oddelek, March 20, 2008

Akta (odločba), s katerim se odloči o pravnem sredstvu, ni mogoče izpodbijati v upravnem sporu.

Sklep nº I Up 116/2008 of Upravni oddelek, March 20, 2008

Obnova sodnega postopka po 1. točki 1. odstavka 96. člena ZUS-1 ni mogoča, če sodišče ni samo ugotavljalo dejanskega stanja.

Sklep nº I Up 124/2008 of Upravni oddelek, March 20, 2008

Če sodišče ne preizkusi procesnih predpostavk za izdajo začasne odredbe, bistveno krši določbe postopka v upravnem sporu.

Sklep nº X Ips 680/2007 of Upravni oddelek, March 20, 2008

V obravnavanem primeru gre za prepoved oglaševanja in vrednost izpodbijanega dela niti v dokončnem upravnem aktu niti v izpodbijani sodbi ni izražena v denarju, zato uveljavljanje revizijskega razloga iz 1. točke drugega odstavka 83. člena ZUS-1 ni mogoče. Zgolj s pavšalnim zatrjevanjem revidenta, brez navedbe niti enega konkretnega primera ali kakršnekoli druge obrazložitve, po prepričanju revizijskega sodišča ni mogoče izkazati, da je podan katerikoli od razlogov za dovolitev revizije po 2....

Sklep nº I Up 103/2008 of Upravni oddelek, March 20, 2008

Pravilna je ugotovitev sodišča prve stopnje, da je treba v obravnavanem primeru vse sodelujoče pravne naslednike po pokojnem upravičencu šteti za enotne sospornike v smislu 196. člena ZPP, saj je po naravi pravnega razmerja, ker se odločba o denacionalizaciji glasi na ime upravičenca (prvi odstavek 67. člena ZDen), sporno razmerje mogoče rešiti samo na enak način za vse sospornike. Zaradi tega se je sodišče prve stopnje glede pravočasnosti vložene tožbe tudi pravilno sklicevalo na 197. člen Z...

Sklep nº X Ips 36/2008 of Upravni oddelek, March 20, 2008

Revident je na poziv revizijskega sodišča predložil potrdilo Republiškega sekretariata za pravosodje, organizacijo uprave in proračun o opravljenem strokovnem izpitu za naziv referent I. vrste. Navedenega potrdila pa po Zakonu o pravniškem državnem izpitu (ZPDI-UPB1, Uradni list RS, št. 83/03 in 111/07) ni mogoče šteti za potrdilo o opravljenem ali priznanem pravniškem državnem izpitu, zato je revizijsko sodišče nedovoljeno revizijo na podlagi 89. člena ZUS-1 zavrglo.

Sklep nº X Ips 868/2007 of Upravni oddelek, March 20, 2008

Tako trditveno kot dokazno breme, da so v konkretnem primeru podani pogoji za dovolitev revizije, je na strani revidenta, saj revizije po uradni dolžnosti ni mogoče niti uvesti niti voditi. Ker se revident v reviziji le sklicuje na 83. člen ZUS-1, ne obrazloži in ne dokazuje pa, da bi bili za dovoljenost revizije podani kateri od razlogov iz 2. odstavka 83. člena ZUS-1, revizije v tem primeru ni mogoče dovoliti.

Sodba nº X Ips 369/2004 of Upravni oddelek, March 20, 2008

Pravica reproduciranja se pri računalniških programih pridobi z ustrezno licenčno pogodbo. Ker tožnica te pogodbe nima, ni pridobila ustreznih materialnih avtorskih pravic za predmetne računalniške programe in tako ni upravičena uporabnica le-teh.

Sklep nº X Ips 867/2007 of Upravni oddelek, March 20, 2008

Revizija ni dovoljena, če revident ni izkazal pogojev za njeno dovolitev, pri tem pa povezanost spora zaradi ugotovitve državljanstva z denacionalizacijskimi postopki še ne pomeni kategorije zelo hudih posledic.

Sodba nº I Up 102/2008 of Upravni oddelek, March 20, 2008

Le časovni zamik pri vložitvi prošnje za azil ob neugotovljenih okoliščinah, ali gre za preganjanje v smislu ZAzil, še ne more biti podlaga za zavrženje prošnje kot očitno neutemeljene v skrajšanem postopku.

Sklep nº I Up 1658/2006 of Upravni oddelek, March 20, 2008

Ker je tožnica ugovarjala nalogu za plačilo takse za sodbo, pritožbo in opomin, je sodišče pravilno ravnalo, ko je ugovor štelo za zahtevo za odmero sodne takse.

Sklep nº X Ips 821/2007 of Upravni oddelek, March 20, 2008

Če revident v reviziji ni izkazal nobenega izmed revizijskih razlogov (za dovolitev revizije), tudi vrednostnega, ki ga je uveljavljal s tožbenim zahtevkom, se revizija zavrže.

Sodba nº X Ips 1791/2006 of Upravni oddelek, March 20, 2008

Predmet revizije ne more biti pravilnost prekinitve upravnega postopka.

Sklep nº X Ips 83/2008 of Upravni oddelek, March 20, 2008

Revident, ki je revizijo vložil sam in ni izkazal, da ima opravljen pravniški državni izpit, nima pravice vložiti revizije. Ta je nedovoljena.

Sklep nº I Up 121/2008 of Upravni oddelek, March 20, 2008

Začasno odredbo po 2. in 3. odstavku 32. člena ZUS-1 je mogoče izdati samo do pravnomočno končanega upravnega spora.

Sodba nº I Up 1765/2006 of Upravni oddelek, March 20, 2008

Po presoji pritožbenega sodišča je v primeru zaplembe po 28. členu ZKIK do podržavljenja prišlo z izdajo odločbe pristojnega okrajnega sodišča o izreku zaplembe.

Sklep nº X Ips 685/2007, enako tudi X Ips 788/2007 of Upravni oddelek, March 20, 2008

Revizija je dovoljena, če je izpolnjen kateri od pogojev iz 2. odstavka 83. člena ZUS-1. Trditveno in dokazno breme o obstoju pogojev za dovolitev revizije je na strani revidenta.

Sklep nº X Ips 843/2007 of Upravni oddelek, March 20, 2008

Ker revident v reviziji ne zatrjuje, ne obrazloži in ne dokazuje, da je podan katerikoli od pogojev za dovoljenost revizije, revizije ni mogoče dovoliti.

Sklep nº X Ips 288/2007 of Upravni oddelek, March 20, 2008

Sodišče zavrže revizijo, ki jo je vložila stranka sama, če ni najpozneje v njej izkazala, da ima opravljen pravniški državni izpit.

Sklep nº X Ips 844/2007 of Upravni oddelek, March 20, 2008

Revidentka v reviziji niti ne zatrjuje, še manj pa obrazloži in dokazuje, da bi bil za dovoljenost revizije podan kakšen izmed razlogov iz 2. odstavka 83. člena ZUS-1, zato revizije v tem primeru ni mogoče dovoliti.

Sklep nº X Ips 112/2008 of Upravni oddelek, March 20, 2008

Ker revident v reviziji ne zatrjuje, ne obrazloži in ne dokazuje, da je podan katerikoli od pogojev za dovoljenost revizije, revizije ni mogoče dovoliti.

Sklep nº X Ips 860/2007 of Upravni oddelek, March 20, 2008

Revidenti v reviziji sicer navajajo, da gre za odločitev o pomembnem pravnem vprašanju, glede katerega v sodni praksi sodišč prve stopnje ni enotnosti, vrhovno sodišče pa o tem še ni odločalo, vendar jasno in določno ne opredelijo in ne pojasnijo, katero je to pomembno pravno vprašanje, zato pogoj za dovoljenost revizije ni izkazan.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners