Vrhovno Sodišče: Opinions issued on April 2008

April 25, 2008

Sodba nº Kp 13/2007 of Kazenski oddelek, April 25, 2008

Sprememba obtožnice ne sme okrniti obdolženčeve pravice do obrambe: natančno in določno mora biti obveščen o vseh dejanskih in pravnih okoliščinah obtožbe in imeti primeren čas in možnosti za pripravo svoje obrambe.

Sodba nº Kp 15/2007 of Kazenski oddelek, April 25, 2008

Opis dejanja (abstraktni in konkretni del izreka predstavljata celoto), da sta obtoženca zaradi prodaje prenašala mamilo čez državno mejo, navedena je količina ter kraj, kjer je bilo mamilo skrito, konkretizira kaznivo dejanje neopravičenega prometa z mamili v zadostni meri.

April 24, 2008

Sodba nº X Ips 380/2004 of Upravni oddelek, April 24, 2008

Ker sama uporaba interneta tudi preko tožnika ni brezplačna, saj morajo uporabniki za uporabo interneta plačevati telefonske impulze, kar pa ni mogoče šteti za splošno znano dejstvo, saj gre za relativno novo obliko komunikacije, sta izpolnjena oba pogoja iz 1. odstavka 12.b člena ZVPot. Oglaševanje storitev brezplačnega dostopa do interneta pod blagovno znamko „brezplačni internet ...“ namreč zavaja ali utegne zavajati potrošnika tako, da bo menil, da je uporaba interneta v celoti brezplačna...

Sodba nº X Ips 646/2004 of Upravni oddelek, April 24, 2008

Če tisti, ki je zahteval položaj stranke ali stranskega udeleženca v postopku izdaje lokacijskega dovoljenja za zatrjevani status ni izkazal nobene okoliščine, je bila njegova pritožba zoper lokacijsko dovoljenje pravilno zavržena.

Sodba nº X Ips 1263/2006 of Upravni oddelek, April 24, 2008

Ker gre po vsebini tožnikove revizije za zatrjevanje kršitev pravil upravnega postopka, ki se nanašajo na samo izdajo uporabnega dovoljenja, jih revizijsko sodišče ni presojalo, saj je v okviru revizije pristojno zgolj za presojo kršitev pravil postopka pri odločanju v upravnem sporu. Revizijsko sodišče pa se v celoti strinja s presojo sodišča prve stopnje, da zatrjevane nepravilnosti v postopku izdaje uporabnega dovoljenja ne predstavljajo razlog za izrek ničnosti.

Sodba nº X Ips 790/2004 of Upravni oddelek, April 24, 2008

Krog strank pri izdaji uporabnega dovoljenja je omejen na investitorja in udeležence gradnje.

Sodba nº I Ips 138/2008 of Kazenski oddelek, April 24, 2008

Zakonski pogoj za odreditev privedbe obtoženca, da je bil obtoženi pravilno vabljen, je bil izpolnjen z vabili na prejšnje naroke za glavno obravnavo pred izdajo prve odredbe o privedbi, ki ni bila uspešna in jo je sodišče ponovilo.

Sodba nº I Ips 330/2006 of Kazenski oddelek, April 24, 2008

Pravice do zaslišanja obremenilne priče ni mogoče razlagati tako, da je takemu jamstvu zadoščeno le, če je dana možnost soočenja obdolženca s pričo na glavni obravnavi.

Sodba nº I Ips 137/2008 of Kazenski oddelek, April 24, 2008

Navzočnost tolmača pri postopku identifikacije praviloma ni potrebna, saj zahteva od določene fizične osebe le, da se izkaže z dokumentom in ni potrebno kakšno posebno besedno sporazumevanje.

Sklep nº I Ips 164/2008 of Kazenski oddelek, April 24, 2008

Če je Vrhovno sodišče o vložnikovi zahtevi za varstvo zakonitosti že odločilo, novo (ponovno) vloženo zahtevo za varstvo zakonitosti zoper isto pravnomočno sodbo zavrže.

Sklep nº I Ips 440/2007 of Kazenski oddelek, April 24, 2008

Če je upravičenec (v tem primeru vrhovni državni tožilec) pravico vložiti izredno pravno sredstvo zoper pravnomočno sodbo že konkretiziral, ponovna vložitev zahteve za varstvo zakonitosti zoper isto sodbo ni dovoljena.

Sodba nº I Ips 328/2007 of Kazenski oddelek, April 24, 2008

Sodišče označi izvedencu predmet, mu postavlja vprašanja in zahteva po potrebi pojasnila glede danega izvida in mnenja. Stranka ima možnost angažirati strokovnjaka, vendar pa tak strokovnjak, tudi če ima po Zakonu o sodiščih status sodnega izvedenca, ostaja strankin pomočnik. Taka oseba ni izvedenec in njena ekspertiza, ki jo predloži sodišču, ni izvedensko mnenje.

Sodba nº I Ips 498/2007 of Kazenski oddelek, April 24, 2008

Ponareditev podpisa na računu, ki sledi predložitvi na nedovoljen način pridobljene plačilne kartice prodajalcu, izgubi svojo samostojnost, saj je ponareditev listine le sredstvo za izvršitev kaznivega dejanja goljufije.

Sodba nº I Ips 341/2007 of Kazenski oddelek, April 24, 2008

Kaznivo dejanje zlorabe položaja ali pravic po 244. členu KZ je možno storiti pri opravljanju gospodarske dejavnosti bodisi pri subjektu, ki se ukvarja z gospodarsko dejavnostjo, lahko pa se stori tudi pri drugih sicer neprofitnih organizacijah, ki pa se pod pogoji, ki jih določajo zakoni in iz njih izhajajoče pogodbe, lahko ukvarjajo s pridobitno dejavnostjo.

Sodba nº I Ips 403/2007 of Kazenski oddelek, April 24, 2008

S tem, ko sodišče ni zaslišalo mladoletnih oškodovancev, ki glede na svojo starost in duševno razvitost nista mogla razumeti pomena pravice, da nista dolžna pričati in je tak dokazni predlog obsojenčevega zagovornika zavrnilo, ni prekršilo pravic obrambe, saj zaslišanja obeh mladoletnih otrok ni zahteval obsojenec sam.

Sodba nº I Ips 153/2008 of Kazenski oddelek, April 24, 2008

Zoper pravnomočen sklep o prepovedi približanja določenemu kraju ali osebi zahteva za varstvo zakonitosti ni dovoljena.

Sodba nº I Ips 146/2008 of Kazenski oddelek, April 24, 2008

Sodišče se pri odreditvi ali podaljšanju pripora omeji le na ugotavljanje, ali iz zbranih podatkov in dokazov izhajajo dejstva in okoliščine, ki z določeno stopnjo verjetnosti omogočajo zaključek, da je bilo storjeno kaznivo dejanje, očitano obdolžencu, presoja verodostojnosti protislovnih dokazov pa je pridržana sodečemu senatu.

April 23, 2008

Sklep nº I Up 157/2008 of Upravni oddelek, April 23, 2008

Sodišče prve stopnje je pri presoji utemeljenosti predloga za izdajo začasne odredbe pravilno opravilo tudi preizkus, ali je njena izdaja potrebna tudi z vidika verjetnosti uspeha tožbe in pri tej oceni podalo le svojo materialnopravno razlago sporne določbe 2. točke drugega odstavka 23. člena ZKZ. Ker gre v obravnavanem primeru dejansko že zaradi narave spornega razmerja za identičnost tožbenega zahtevka in predloga za izdajo začasne odredbe (da se posel z začasno odredbo začasno ne odobri, ...

Sodba nº I Up 153/2008 of Upravni oddelek, April 23, 2008

Odločitev direktorja ZPKZ, da se obiski pripornika tudi po preteku 14 dni po sprejemu v pripor izvajajo za stekleno pregrado, temelji na 2. odstavku 47. člena Pravilnika o izvrševanju pripora. Tak ukrep je odrejen po prostem preudarku in v takem primeru se odločba ne izda. V upravnem sporu se utemeljenost ukrepa presoja le v okviru prostega preudarka in se ne opravi vsebinskega testa sorazmernosti.

Sodba nº X Ips 590/2007 of Upravni oddelek, April 23, 2008

Obseg in vrednost podržavljenega premoženja mora predlagatelj zahteve za denacionalizacijo v skladu z določbami ZDen dokazati z verodostojnimi listinami.

Sodba nº I Up 1027/2004 of Upravni oddelek, April 23, 2008

Pravica do pregledovanja spisa je zvezana z obdolženčevo pripravo obrambe (1. alinea 29. člena Ustave RS). Gre torej za pravico obdolženca, zoper katerega se je kazenski postopek že začel, ne pa človeka, zoper katerega je bila vložena ovadba, o kateri sploh še ni bilo odločeno.

Sodba nº X Ips 1408/2006 of Upravni oddelek, April 23, 2008

SZ daje možnost najemodajalcu, da ob neizpolnjevanju najemne pogodbe s strani najemnika (kar velja tudi za najemnike v denacionaliziranih stanovanjih), odpove najemno razmerje in doseže izpraznitev stanovanja.

Sodba nº X Ips 381/2006 of Upravni oddelek, April 23, 2008

Ker je odločitev tožene stranke v tem primeru zgolj procesne narave (izločitev uradne osebe) do uporabe materialnega prava, na katero mora sodišče kot že povedano paziti po uradni dolžnosti, pri njenem odločanju ni prišlo, prav tako materialno pravo ni bilo uporabljeno v sodbi sodišča prve stopnje, ki je zgolj presojalo zakonitost in pravilnost odločbe tožene stranke.

Sklep nº I Up 183/2007 of Upravni oddelek, April 23, 2008

Imenovanje izpitne komisije ni dokončni akt in se ne more izpodbijati v upravnem sporu.

Sklep nº X Ips 620/2007 of Upravni oddelek, April 23, 2008

Revizija je dovoljena, če je izpolnjen eden od pogojev, določenih z zakonom.

Sklep nº X Ips 101/2008 of Upravni oddelek, April 23, 2008

Če revident ne izkaže, da bi bil za dovolitev revizije izpolnjen kateri od pogojev iz 2. odstavka 83. člena ZUS-1, se revizija ne dovoli in se zavrže.

Sklep nº X Ips 209/2008 of Upravni oddelek, April 23, 2008

Revizija osebe, ki niti ne trdi, da ima opravljen pravniški državni izpit, in ni zastopana po odvetniku, se zavrže.

Sklep nº I Up 162/2008 of Upravni oddelek, April 23, 2008

Če je tožba vložena zoper drugostopni akt in stranka kljub pozivu sodišča tožbe ne popravi tako, da bi izpodbijala prvostopni akt, sodišče tožbo zavrže.

Sodba nº X Ips 798/2004 of Upravni oddelek, April 23, 2008

Prisilna izterjava davčnega dolga se lahko odloži le, če organ oceni, da bo pritožnik s pritožbo uspel, kar pa v tem primeru ni podano.

Sklep nº I Up 48/2008 of Upravni oddelek, April 23, 2008

Sodišče prve stopnje je zavrglo tožnikovo pritožbo zoper sodbo sodišča, s katero je prvostopno sodišče zavrnilo tožbo tožnika, saj pritožba zoper tako sodbo ni dopustna. Prvostopno sodišče ni samo ugotovilo drugačnega dejanskega stanja, kot ga je ugotovila tožena stranka in ni spremenilo izpodbijani upravni akt. Ker je prvostopno sodišče pravilno zavrglo tožnikovo pritožbo kot nedopustno, je Vrhovno sodišče pritožbo zoper sklep zavrnilo.

Sklep nº I Up 349/2007 of Upravni oddelek, April 23, 2008

Pritožba zoper sodbo sodišča prve stopnje ni dovoljena, razen ob pogojih iz 73. člena ZUS-1 oziroma če je predvidena s posebnim zakonom.

Sklep nº I Up 134/2008 of Upravni oddelek, April 23, 2008

Pravni osebi se vroča tako, da se dokument izroči osebi, ki je določena za sprejemanje dokumentov.

Sklep nº X Ips 187/2008 of Upravni oddelek, April 23, 2008

Sodišče zavrže revizijo, ki jo je vložila stranka sama ali njen zakoniti zastopnik, če ni najpozneje v njej izkazal, da ima opravljen pravniški državni izpit.

Sodba nº X Ips 213/2004 of Upravni oddelek, April 23, 2008

Absolutno zastaranje izterjave davčnega dolga nastopi s potekom 2 x toliko časa, kot je določeno za relativno zastaranje v 2. odstavku 96. člena ZDavP (2 x 5 let po poteku leta, v katerem bi ga bilo treba izterjati) oziroma ko poteče 10 let od dneva, ko je zastaranje prvič začelo teči.

April 22, 2008

Sodba nº X Ips 914/2005 of Upravni oddelek, April 22, 2008

Ukrepi po Zakonu o carinskih ukrepih pri kršitvah pravic intelektualne lastnine (ZCUKPIL) se nanašajo tudi na blago v tranzitu.

Sodba nº I Ips 60/2008 of Kazenski oddelek, April 22, 2008

Državni tožilec sme spremeniti obtožnico tudi na podlagi drugačnega spoznanja glede dejanskega stanja, kot ga je imel ob vložitvi obtožnice in ne le zaradi spremenjenega dejanskega stanja na podlagi novih, na glavni obravnavi izvedenih dokazov.

Sklep nº VIII Ips 99/2007 of Delovno-socialni oddelek, April 22, 2008

Če v matični evidenci zavarovancev za posamezna obdobja ni podatkov o višini plače zavarovanca, ki so pomembni za ugotovitev zakonite pokojninske osnove, je potrebno uporabiti druge podatke, ki so na voljo.

Sodba nº VIII Ips 87/2007 of Delovno-socialni oddelek, April 22, 2008

Ob ugotovitvah zdravnikov specialistov, da tožnica potrebuje zdravljenje z inzulinsko črpalko zaradi urejanja pogoste hipoglikemije in predvsem tudi zaradi načrtovane nosečnosti, med katero je ureditev stanja sladkorne bolezni potrebna, se je sodišče utemeljeno oprlo na določbo 263. člena Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja, da lahko tožena stranka izjemoma odobri zavarovani osebi medicinsko tehnični pripomoček ali zdravilo, do katerega pravica sicer ni neposredno navedena v pravilih.

Sodba nº VIII Ips 269/2007 of Delovno-socialni oddelek, April 22, 2008

Pravno zmotna so stališča, da naj bi povišanje izhodiščnih plač po kolektivni pogodbi dejavnosti za 3% hkrati pomenilo tudi avtomatično povišanje katerekoli kategorije plač po podjetniških kolektivnih pogodbah in po splošnem aktu nasprotnega udeleženca. Taka stališča so v nasprotju z načelom svobode kolektivnih pogajanj in sklepanja kolektivnih pogodb, kot je izhajalo iz določb prvega odstavka 113. člena ZDR/90 o možnosti sklepanja kolektivnih pogodb na nivoju posamezne organizacije oziroma d...

Sklep nº VIII R 5/2008 of Delovno-socialni oddelek, April 22, 2008

Dejstvo, da je tožnica sodnica porotnica pri Delovnem sodišču v Kopru, pomeni z vidika varstva načela nepristranskosti sojenja tehtni razlog za določitev drugega stvarno pristojnega sodišča za vodenje postopka v zadevi.

Sodba nº VIII Ips 74/2007 of Delovno-socialni oddelek, April 22, 2008

Ker ZDR/90 in ZTPDR nista urejala pravne veljavnosti navideznih sklepov delodajalca, je za njihovo presojo potrebno smiselno uporabiti določbe takrat veljavnega ZOR, ki je v prvem odstavku 66. člena določal, da navidezna pogodba nima učinka med pogodbenima strankama, v tretjem odstavku pa, da navidezne pogodbe ni mogoče uveljaviti proti tretji pošteni osebi.

Sodba nº in sklep VIII Ips 321/2007 of Delovno-socialni oddelek, April 22, 2008

ZDR in ZPP sta prirejena predpisa oziroma je ZDR v razmerju z ZPP (v obsegu, v katerem opredeli odločitev sodišča) specialen zakon. ZDR v 3. odstavku 204. člena predvideva ugotovitev nezakonitosti odpovedi pogodbe o zaposlitvi, drugih načinov prenehanja veljavnosti pogodbe o zaposlitvi ali odločitev o disciplinski odgovornosti delavca. Kljub pomislekom v siceršnjo ustreznost takšne zakonske ureditve ni mogoče govoriti o nezakoniti odločitvi sodišča o nezakonitosti odpovedi, saj je takšno odlo...

Sodba nº VIII Ips 212/2007 of Delovno-socialni oddelek, April 22, 2008

Določbe 4. odstavka 125. člena ZDR, da lahko delodajalec izredno odpove pogodbo o zaposlitvi ob poteku poskusne dobe, ni mogoče razlagati tako, da rok za odpoved poteče zadnji dan poskusnega dela. Ob negativni oceni poskusnega dela z dnevom poteka poskusne dobe dejansko šele nastane razlog za izredno odpoved.

Sodba nº VIII Ips 107/2007 of Delovno-socialni oddelek, April 22, 2008

Ob skladnih strokovnih ugotovitvah (da pri tožniku ni prišlo do objektivnega poslabšanja zdravstvenega stanja, ki bi vplivalo na spremembo invalidnosti), ki so izhajale iz vseh specialističnih izvidov in iz obeh mnenj invalidskih komisij, ni bilo razlogov za še dodatno dokazovanje z izvedencem, saj lahko predlagane dokaze, za katere misli, da niso pomembni za odločbo, sodišče obrazloženo zavrne.

Sklep nº VIII Ips 73/2008 of Delovno-socialni oddelek, April 22, 2008

Ker je bila revizija vložena kot laična (revident pa nima opravljenega pravniškega državnega izpita), te pomanjkljivosti ni mogoče odpraviti z zahtevo sodišča po 108. členu ZPP.

Sodba nº in sklep VIII Ips 108/2007 of Delovno-socialni oddelek, April 22, 2008

Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja ne določajo, da je v primeru odobritve odhoda iz kraja bivanja osebni zdravnik zavarovanca vezan na navodila imenovanega zdravnika oziroma, da so ta navodila dejanska ovira za dovolitev odhoda izven kraja bivanja s strani osebnega zdravnika.

Sklep nº Dsp 16/2008 of Delovno-socialni oddelek, April 22, 2008

V pritožbi zoper sklep o nedopuščeni reviziji je v skladu z 2. alineo prvega odstavka 32. člena ZDSS-1 dovoljeno uveljavljati, da odločba sodišča druge stopnje odstopa od sodne prakse Vrhovnega sodišča (in ne višjih sodišč!) glede pravnega vprašanja, ki je bistvenega pomena za odločitev.

Sklep nº Dsp 19/2008 of Delovno-socialni oddelek, April 22, 2008

V pritožbi zoper sklep o nedopuščeni reviziji stranka ne more uveljavljati razloga, da je od odločitve Vrhovnega sodišča mogoče pričakovati odločitev o pomembnem pravnem vprašanju, saj je presoja o obstoju tega razloga za dopustitev revizije pridržana zgolj sodišču druge stopnje.

Sklep nº in sodba VIII Ips 416/2007 of Delovno-socialni oddelek, April 22, 2008

Stranke sporazuma o plači – trije sindikati in delodajalec – se niso dogovorile o načinu prenehanja veljavnosti sporazuma in se pri njegovi sklenitvi niso sklicevale na norme, ki urejajo kolektivna delovna razmerja. V zvezi z razvezo sporazuma je zato uporabiti določbe OZ, predvsem 112. do 115. člena. Razveza ni pravno pravilna, ker je bila naslovljena na svet delavcev, ki ni bil stranka v sporazumu. Delodajalec bi moral, ker nasprotna stranka ni pristala na spremembo sporazuma, njegovo razve...

Sodba nº VIII Ips 121/2007 of Delovno-socialni oddelek, April 22, 2008

Datum seznanitve z razlogi, ki utemeljujejo izredno odpoved, predstavlja dejansko ugotovitev, na katero je revizijsko sodišče vezano, saj revizije ni mogoče vložiti zaradi zmotne ali nepopolne ugotovitve dejanskega stanja.

Sklep nº VIII Ips 115/2008 of Delovno-socialni oddelek, April 22, 2008

S sklepom, s katerim je sodišče druge stopnje vrnilo zadevo v novo sojenje sodišču prve stopnje, postopek ni bil pravnomočno končan, zato je bilo potrebno revizijo zoper drugostopenjsko odločbo kot nedovoljeno zavreči.

Sodba nº VIII Ips 274/2007 of Delovno-socialni oddelek, April 22, 2008

Sodišče prve stopnje je presojalo odpoved pogodbe o zaposlitvi kot odpoved, dano iz krivdnega razloga, kar je v odpovedi tudi izrecno zapisano. Ni sprejemljivo sklicevanje na kvalifikacijo delavčevega ravnanja tudi kot nesposobnost, torej kot neke vrste „rezervno kvalifikacijo“, ki bi bila sicer možna, vendar le, kolikor bi tožena stranka tudi dejansko ugotavljala ta odpovedni razlog in vodila temu ustrezen postopek.

Sklep nº VIII Ips 278/2007 of Delovno-socialni oddelek, April 22, 2008

V primeru izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz razloga po drugi alineji prvega odstavka 111. člena ZDR mora sodišče v sodnem postopku presoditi (dokazno breme je na delodajalčevi strani) ne samo ali je dokazana kršitev, temveč tudi ali je kršitev hujša, ali je dokazana zatrjevana stopnja delavčeve krivde in ali res ni bilo mogoče nadaljevati delovnega razmerja do izteka odpovednega roka.

Sodba nº VIII Ips 282/2007 of Delovno-socialni oddelek, April 22, 2008

Tožena stranka je dokazala obstoj zatrjevanih razlogov za sklenitev delovnega razmerja s tožnico le za določen čas: nadomestitev upokojene prodajalke ob pričakovanem povečanem obsegu dela v prodajalni ob koncu leta in zaradi akcijskih prodaj v letu 2004.

Sodba nº VIII Ips 250/2007 of Delovno-socialni oddelek, April 22, 2008

Odpoved pogodbe o zaposlitvi ni več disciplinska sankcija za vnaprej določene kršitve delovnih obveznosti, temveč gre za možnost enostranske odpovedi pogodbe o zaposlitvi tudi zaradi kršenja pogodbene ali druge obveznosti iz delovnega razmerja.

Sklep nº Dsp 22/2008 of Delovno-socialni oddelek, April 22, 2008

V obravnavanem primeru ne gre za ugotovitev, da sodišče prve stopnje sploh še ni izvajalo dokazov v smeri, ki jo nakazuje razveljavitveni sklep sodišča druge stopnje. Gre samo za dodatno razčiščevanje spornega dejanskega stanja s pomočjo delodajalca, za pridobitev dodatne medicinske dokumentacije (zdravstvenega kartona) in za dodatno zaslišanje izvedenca, kar pomeni, da pritožbeno sodišče lahko samo popravi oziroma dopolni dejansko stanje, za katerega meni, da še ni dovolj razčiščeno.

Sklep nº III R 14/2008 of Gospodarski oddelek, April 22, 2008

Tožnik je mnenja navrgel brez kakšne določnejše utemeljitve. Z njimi zato že iz tega razloga ne more utemeljiti svoje zahteve, ki je po vsebini predlog za določitev drugega stvarno pristojnega sodišča po 67. členu Zakona o pravdnem postopku (ZPP).

Sodba nº III Ips 65/2007 of Gospodarski oddelek, April 22, 2008

Z izvajanjem dokazov se ugotavljajo le dejstva, ki so sporna. Sodišče druge stopnje je zato spremembo sodbe pravilno utemeljilo z določbo 4. točke 358. člena ZPP, saj je bila (z njo postavljena) zahteva, da je relevantno dejansko stanje v sodbi sodišča prve stopnje ugotovljeno, po navedenem izpolnjena tako, da je bilo odločilno dejstvo (vložitev tožbe Družbenega pravobranilca samoupravljanja) v tej sodbi ugotovljeno implicitno.

Sklep nº III Ips 123/2006 of Gospodarski oddelek, April 22, 2008

Sedež pravnih oseb se v mednarodnem zasebnem pravu pojmuje širše od zgolj dobesednega pojmovanja, ki se omejuje le na kraj, ki je statutarno določen ali vpisan v pristojnem registru kot sedež pravne osebe. Dejanski sedež (kraj, kjer deluje uprava ali kraj, kjer se opravlja poglavitna dejavnost pravne osebe) ima zato lahko prednost pred formalnim (navideznim) sedežem.

Sodba nº III Ips 122/2006 of Gospodarski oddelek, April 22, 2008

Tožena stranka bi morala najprej sama navesti konkretne trditve za izpodbijanje navedb in dokazov tožeče stranke, v dokaznem postopku pa bi se potem ugotavljala resničnost teh trditev.

Sodba nº in sklep III Ips 53/2006 of Gospodarski oddelek, April 22, 2008

Sklad RS za razvoj, po določbi 1. odstavka 5. člena ZPDOP resda zagotavlja del sredstev za poravnavo prevzetih obveznosti, v razmerju do upnikov pa obveznost poravna Republika Slovenija (1. odstavek 4. člena ZPDOP), ki je zato tudi pasivno legitimirana v tem sporu.

April 18, 2008

Sklep nº I Up 72/2008 of Upravni oddelek, April 18, 2008

Po določbi 3. člena ZUS-1 niso upravni akti tiste odločitve, ki jih sprejemajo nosilci izvršilne veje oblasti in so utemeljeni na politični diskreciji, podeljeni na podlagi ustavnih in zakonskih pooblastil.

Sklep nº I Up 666/2007 of Upravni oddelek, April 18, 2008

Tudi po presoji vrhovnega sodišča niti izpodbijani sklep Senata Fakultete niti odločitev kolegija, ki je v tej zadevi osnovni akt, zoper katerega je tožnik vložil pritožbo in je bila ta z izpodbijanim sklepom Senata zavrnjena, nista niti upravna akta (2. odstavek 1. člena ZUS), saj z njima ni odločeno o pravici, obveznosti ali pravni koristi tožnika s področja upravnega prava (1. odstavek 3. člena ZUS v zvezi z 2. členom ZUP), niti posamična akta, s katerima bi se posegalo v ustavne pravice t...

April 17, 2008

Sodba nº II Ips 258/2008 of Civilni oddelek, April 17, 2008

Presoja višine odškodnine za nepremoženjsko škodo.

Sodba nº in sklep II Ips 70/2006 of Civilni oddelek, April 17, 2008

Ustaljeno stališče sodne prakse je, da mokre stopnice same po sebi niso nevarna stvar. Lahko bi v posamičnem primeru postale nevarne zaradi specifičnih konkretnih okoliščin, vendar dejanske ugotovitve v tej pravdni zadevi takega zaključka ne omogočajo.

Sodba nº II IPs 445/2006 of Civilni oddelek, April 17, 2008

Napak oporočiteljičine volje v pomenu določbe prvega odstavka 60. člena ZD ob napravi oporoke sodišči prve in druge stopnje resda nista ugotovili; vendar to ni v nikakršni opreki z ugotovitvijo sodišč prve in druge stopnje o okrnjenosti voljne komponente oporočiteljičine sposobnosti za razsojanje v pomenu določb prvega in drugega odstavka 59. člena ZD, ki se presoja glede na osebna stanja oporočitelja (ne pa glede na učinke zunanjih dejavnikov v pomenu določb 60. člena istega zakona).

Sklep nº I R 47/2008, enako tudi I R 43/2008 of Civilni oddelek, April 17, 2008

Krajevna pristojnost izvršilnega sodišča se presodi na podlagi navedb v izvršilnem predlogu in dejstev, znanih sodišču, ne pa na podlagi poizvedb v Centralnem registru prebivalstva.

Sklep nº II Ips 1095/2007 of Civilni oddelek, April 17, 2008

Kadar je nepremičnina, odvzeta v razlastitvenem postopku, del funkcionalne celote, ki jo preseka javna cesta, razlaščenec lahko predlaga zaradi poslabšanja svojega položaja tudi razlastitev preostalega dela (zemljišča).

Sklep nº II Ips 322/2007 of Civilni oddelek, April 17, 2008

Toženec ni uspel dokazati, da datum prejema, zapisan na povratnici, ni točen (domneva po šestem odstavku 149. člena ZPP).

Sklep nº II Ips 447/2007 of Civilni oddelek, April 17, 2008

Revizija je neutemeljena, ker sta nižji sodišči prvo revizijo tožnikov zaradi nedovoljenosti revizije v pravdi zaradi motenja posesti pravilno zavrgli.

Sklep nº II Ips 415/2007 of Civilni oddelek, April 17, 2008

Pri določitvi vrednosti spornega predmeta se upošteva le vrednost glavnega zahtevka (39. člen ZPP). Postranske terjatve (kadar so tudi v procesni obliki, torej kot postranski procesni zahtevek) nimajo vpliva na vrednost spornega predmeta, tudi v primeru, če dosegajo ali presegajo glavni zahtevek.

Sodba nº II Ips 96/2006 of Civilni oddelek, April 17, 2008

Pri vprašanju meje, do katere seže razjasnjevalna obveznost sodišča iz materialnega procesnega varstva, je treba izhajati iz temeljnih opredelitev vloge sodišča, ki mora biti nepristransko iz razpravnega načela in iz temeljnih pravic strank do enakega obravnavanja pred sodiščem.

Sodba nº II Ips 18/2006 of Civilni oddelek, April 17, 2008

Ob izkazani dobri veri je druga toženka na osebnem avtomobilu, ki je premična stvar, s sklenitvijo kupne pogodbe in izročitvijo avtomobila pridobila lastninsko pravico, čeprav je avto pridobila od nelastnika, torej A. d.o.o., M., ker ta v okviru svoje dejavnosti, razvidne iz imena, take stvari daje v promet.

Sodba nº II Ips 777/2007 of Civilni oddelek, April 17, 2008

Ker sodišči nista ugotovili, da bi toženka kršila svoje pogodbene obveznosti, sta pravilno zaključili, da niso podani razlogi za razvezo pogodbe o dosmrtnem preživljanju.

Sklep nº Cp 4/2008 of Civilni oddelek, April 17, 2008

Po 95. členu ZMZPP mora vložnik zahteve za priznanje tuje sodne odločbe zahtevi priložiti to odločbo ali njen overjeni prepis in priložiti potrdilo pristojnega tujega sodišča oziroma državnega organa o pravnomočnosti odločbe po pravu države, v kateri je bila izdana. Navedeno predstavlja pozitivno predpostavko, ki mora obstajati, da se tuja sodna odločba lahko prizna. Tej zahtevi pa predlagateljica ni zadostila.

Sklep nº II Ips 334/2007 of Gospodarski oddelek, April 17, 2008

Preložitev naroka je izjema, ki jo je treba presojati strogo, in prelaganje naroka brez izkazanih upravičenih razlogov ne pride v poštev. Zato se je strinjati z razlogovanjem v izpodbijanem sklepu, da v konkretnem primeru bolniški stalež tožnici ni absolutno preprečeval, da bi sodišču predložila dokaz o svojem položaju.

Sodba nº II Ips 341/2008 of Civilni oddelek, April 17, 2008

Tožnica s tožbo, s katero je uveljavljala stvarnopravni zahtevek na podlagi določbe drugega odstavka 51. člena ZZZDR in ki jo je vložila 5.3.1990, ni mogla pretrgati zastaranja terjatve za denarno nadomestitev vrednosti njenih vlaganj (spričo odpadle podlage) v premoženje, ki vsaj po tožničini vrnitvi podarjenega ji idealnega deleža prvemu tožencu 24.1.1991 tudi zanjo evidentno ni moglo biti skupno v pomenu določbe drugega odstavka 51. člena ZZZDR, temveč z njenega vidika le tuje.

Sodba nº II Ips 106/2006 of Civilni oddelek, April 17, 2008

Izenačenje pravnih posledic dalj časa trajajoče življenjske skupnosti in zakonske zveze ima svoj smisel v varstvu tistih oseb, ki sta ustvarili partnerski odnos z enako vsebino, kot jo ima zakonska zveza, le da zaradi svojega prepričanja te zveze nista formalizirali. Zato je pravilna zadržanost sodišča v primerih, ko odloča o obstoju izvenzakonske skupnosti oseb v zrelem starostnem obdobju, ki sta pred tem že živeli vsaka v svoji zakonski zvezi in ustvarili družini.

Sodba nº II Ips 295/2007 of Civilni oddelek, April 17, 2008

Prepoved razpolaganja z nacionaliziranimi nepremičninami iz ZZPS je bila podaljšana do uveljavitve ZDen. Zato je nična 19.11.1991 po določbah SZ sklenjena pogodba. Navedeni zakon s svojimi lastninsko-privatizacijskimi določbami ni odpravil prepovedi družbenopolitičnim skupnostim in družbeno-pravnim osebam iz ZZPS.

Sodba nº II Ips 68/2006 of Civilni oddelek, April 17, 2008

Pravdni stranki kot prodajalca sta se naknadno dogovorili, da bo glede na prodajo enakih solastninskih deležev na koncu toženec tisti, ki bo tožniku doplačal razliko do polovice kupnine. Ker toženec, na katerem je bilo trditveno in dokazno breme o drugačni vsebini dogovora ali o drugem razlogu za neutemeljenost tožbenega zahtevka, tega ni dokazal, mora dogovorjeno obveznost izpolniti.

Sodba nº II Ips 186/2008 of Civilni oddelek, April 17, 2008

Posledica protipravnega razpolaganja z nepremičninama z aneksom z dne 31.1.1995 je, da je tožeči stranki onemogočena vrnitev nepremičnin v naravi v denacionalizacijskem postopku.

Sodba nº II Ips 7/2006 of Civilni oddelek, April 17, 2008

Glede na trditveno podlago tožeče stranke (da je bilo soglasje dano v zmoti glede strokovnosti druge toženke oziroma glede strokovnosti pri njej zaposlenega geometra, ki je opravil meritve in da je bila v zmoti, da ji je bila pokazana prava meja) in glede na dejanske ugotovitve nižjih sodišč (da tožeča stranka ni mogla biti v zmoti, saj so bile meritve opravljene strokovno in ji je bila pokazana prava, katastrska meja) je tožbeni zahtevek za razveljavitev danega soglasja neutemeljen. Nižji so...

Sodba nº II Ips 74/2006 of Civilni oddelek, April 17, 2008

Materialnopravno pravilna je odločitev sodišča, da je toženec v skladu z dogovorom tožnici dolžan izstaviti potrdilo o plačilu kupnine, ker je bila dogovorjena tožničina izpolnitev pogodbe v celoti opravljena. Računska napaka v zvezi z zapisom zneska 84.774 DEM je za odločanje o zahtevku nebistvena, saj v ničemer ne posega v bistvene elemente prodajne pogodbe (stvar, ki se prodaja in dogovorjena cena).

Sklep nº I R 50/2008 of Civilni oddelek, April 17, 2008

Okoliščina, da je bila sedanja sodnica stvarno in krajevno pristojnega sodišča prvotno pooblaščenka toženke kot nekdanja odvetnica, ne more vplivati na t.i. subjektivno neodvisnost siceršnje naravne oziroma zakonite sodnice v obravnavanem primeru ali drugih sodnikov pristojnega sodišča, ki se kaže v osebnem prepričanju v konkretni zadevi in se domneva.

Sklep nº I R 46/2008 of Civilni oddelek, April 17, 2008

Pristojnost se presodi na podlagi navedb v izvršilnem predlogu in na podlagi splošno znanih dejstev. Med slednje ni mogoče uvrstiti podatkov o stalnem prebivališču strank. Sodiščem so ti podatki potrebni predvsem zaradi vročanja sodnih pisanj. Podatek iz Centralnega registra prebivalstva o dolžnikovem stalnem prebivališču, ki ga je Okrajno sodišče v Ljubljani pridobilo, zato v sporu o pristojnostni ne more biti odločilen.

Sklep nº I R 48/2008 of Civilni oddelek, April 17, 2008

Razlogi za delegacijo se morajo nanašati na celotno sodišče in ne le na posamezne sodnike.

Sodba nº II Ips 393/2006 of Civilni oddelek, April 17, 2008

Pri pravnoposlovni pridobitvi lastninske pravice je pravni temelj pridobitve pravice, ki je predmet vknjižbe, razpolagalni pravni posel. Na nepremičninskem področju se ta v postopku vknjižbe dokazuje z zemljiškoknjižnim dovolilom ali s pravnomočno odločbo, ki nadomešča zemljiškoknjižno dovolilo. Prodajalec torej svojo obveznost izpolni tako, da nepogojno izjavi, da dovoljuje vknjižbo lastninske pravice v korist kupca. Ker tožeča stranka ne trdi, da ji tožena stranka ne bi izstavila (ustrezneg...

Sodba nº in sklep II Ips 111/2007 of Civilni oddelek, April 17, 2008

Z izpodbijano pravnomočno sodbo je bil zavrnjen zahtevek tožnikov za ukinitev stvarne služnosti na podlagi ugotovitve, da je sporna služnostna trasa po podatkih katastra sestavni del parcele v lasti tožencev, da „sta služeče in gospodujoče zemljišče ista stvar“ in da torej stvarna služnost, ki naj bi bila ukinjena, ne obstaja.

Sodba nº II Ips 271/2006 of Civilni oddelek, April 17, 2008

V primeru prodajne pogodbe z navideznim kupcem (tako imenovanim slamnatim kupcem) gre za pogodbeno razmerje med tremi osebami: prodajalcem, resničnim kupcem in navideznim kupcem. Ob dejanskih ugotovitvah nižjih sodišč, da je zapustnica sklenila veljavno prodajno pogodbo za sporno stanovanje, da je kupnino plačala tožena stranka in da je med zapustnico in toženo stranko obstajal dogovor oziroma obligacijskopravna zaveza, da bo stanovanje samo formalno kupila zapustnica, nato pa bo lastništvo p...

Sodba nº II Ips 382/2007 of Civilni oddelek, April 17, 2008

Državljanstvo ni utemeljen razlog za razlikovanje med oškodovanci pri presoji odgovornosti RS za škodo, ki je pred njeno osamosvojitvijo na njenem ozemlju nastala vojaškim obveznikom tedaj skupne zvezne vojske in je zanjo do osamosvojitve odgovarjala federacija kot njena pravna prednica, odškodninska tožba pa je bila pred osamosvojitvijo pravilno vložena pred slovenskim sodiščem.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners