Vrhovno Sodišče: Opinions issued on May 2008

May 30, 2008

Sodba nº Kp 16/2007 of Kazenski oddelek, May 30, 2008

Posamezna procesna dejanja, ki jih je opravil tuj organ, so veljavna tudi v kazenskem postopku, ki teče pri nas po prevzemu pregona, čeprav niso bila opravljena na način, kot ga določa Zakon o kazenskem postopku.

May 29, 2008

Sodba nº I Up 106/2007 of Upravni oddelek, May 29, 2008

Tožeča stranka ni izkazala upravičenosti do denacionalizacije premoženja, ki je bilo podržavljeno tiskarni, saj so po določbi 13. člena ZDen upravičenci do vrnitve premoženja osebnih in kapitalskih družb delničarji oziroma družbeniki.

Sodba nº I Up 179/2008 of Upravni oddelek, May 29, 2008

Kljub opozorilu, da morata prvi tožnik in druga tožnica organu predložiti vse razpoložljive dokaze, s katerimi utemeljujeta svoji prošnji in da morata dati vse osebne podatke in podatke o svojih preteklih doživljajih in okoliščinah, ki so pomembne za postopek, sta podala nasprotujoče in neprepričljive izjave, ki jih tudi pritožbeno sodišče šteje za neverodostojne.

Sodba nº X Ips 1180/2004 of Upravni oddelek, May 29, 2008

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča mora plačati neposredni uporabnik, torej tisti, ki ima dejansko in pravno možnost uporabe stavbe ali dela stavbe oziroma zemljišča, ne glede na to, ali nepremičnino tudi dejansko uporablja.

Sklep nº I Up 1354/2004 of Upravni oddelek, May 29, 2008

Pravica do peticije tožniku ne pripada, saj je tožbo formalno vložil kot svetnik v MOL in jo po vsebini vezal na predmet, ki je v pristojnosti organa lokalne skupnosti, v katerem opravlja svetniško funkcijo.

Sodba nº I Ips 195/2008 of Kazenski oddelek, May 29, 2008

Kljub domnevi nedolžnosti Ustava in ZKP dopuščata posege sodišča in drugih državnih organov v obdolženčeve pravice, tudi v pravico do osebne svobode iz 19. člena Ustave.

May 28, 2008

Sodba nº X Ips 306/2006 of Upravni oddelek, May 28, 2008

V postopku izbire kandidata za imenovanje na uradniški položaj lahko neizbrani kandidat v upravnem sporu izpodbija odločbo o izbiri le iz taksativno določenih razlogov iz 6. odstavka 65. člena ZJU.

Sodba nº VIII Ips 213/2007 of Delovno-socialni oddelek, May 28, 2008

Določbe ZDR nalagajo delavcu vestno opravljanje dela, upoštevanje delodajalčevih navodil in prepovedujejo škodljivo ravnanje. Ravnanje v nasprotju s temi obveznostmi pomeni njihovo kršitev in je zakonit razlog za redno odpoved pogodbe o zaposlitvi iz krivdnega razloga.

Sodba nº in sklep VIII Ips 178/2007 of Delovno-socialni oddelek, May 28, 2008

Drugostopenjski sklep o pritožbi zoper sklep sodišča prve stopnje o zavrnitvi predloga za vrnitev v prejšnje stanje ne predstavlja sklepa, s katerim je bil postopek pravnomočno končan, zato revizija zoper ta sklep ni dovoljena.

Sodba nº VIII Ips 162/2007 of Delovno-socialni oddelek, May 28, 2008

Tožena stranka bi morala upoštevati ZUJIK, predvsem 45. člen, ki v drugem odstavku glede postopka odločanja o pravicah in obveznostih napotuje na smiselno uporabo določb ZJU, med temi tudi na določbi tretjega odstavka 24. člena in 3. odstavka 156. člena ZJU. Slednje pomeni, da je tožena stranka v redni odpovedi pogodbe o zaposlitvi z dne 18.11.2003 določila napačen pravni pouk.

Sodba nº VIII Ips 230/2007 of Delovno-socialni oddelek, May 28, 2008

Tožena stranka je jasno izkazala, da na njeni strani ni interesa za razvezo pogodbe o zaposlitvi, zato sodišču ne more očitati zmotne uporabe 118. člena ZDR.

Sodba nº VIII Ips 138/2007 of Delovno-socialni oddelek, May 28, 2008

Iz določbe drugega odstavka 86. člena ZDR, ki določa formalne zahteve za odpoved, v povezavi s 1. alinejo prvega odstavka 111. člena ZDR izhaja, da mora delodajalec očitano kršitev pogodbenih in drugih obveznosti iz delovnega razmerja opredeliti tako, da iz te opredelitve izhaja konkretna kršitev in znaki kaznivega dejanja, ki jih ima ta kršitev. Pri tem ni odločilno, ali delodajalec v odpovedi tudi že sam točno določi člen kaznivega dejanja, temveč da navede znake kaznivega dejanja. Prav tak...

Sodba nº VIII Ips 209/2007 of Delovno-socialni oddelek, May 28, 2008

Dejstvo, da potreba po delu, ki ga je opravljal tožnik, ni prenehala, samo po sebi še ne utemeljuje presoje, da ni obstajal poslovni razlog za odpoved pogodbe o zaposlitvi. Delodajalec se lahko odloči tudi za drugačno organizacijo oziroma način dela tako, da delovne naloge drugače razporedi med zaposlene ali jih celo odda zunanjim izvajalcem, kar ima za posledico lahko tudi ukinitev prej samostojnega delovnega mesta ali zmanjšanje števila delavcev, zaposlenih na tem delovnem mestu.

Sklep nº Dsp 35/2008 of Delovno-socialni oddelek, May 28, 2008

V pritožbi zoper sklep o nedopuščeni reviziji je treba navesti konkretne odločbe sodišč, s katerimi se dokazuje trditev o neenotni sodni praksi glede pravnega vprašanja, ki je bistveno za odločitev. Odločba, ki jo navaja tožnica, pa se ne nanaša na isto pravno vprašanje kot v obravnavani zadevi.

Sodba nº VIII Ips 475/2007 of Delovno-socialni oddelek, May 28, 2008

Glede instituta izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi se revizija zmotno zavzema za uporabo analogije s kazenskopravnim postopkom. Postopek odpovedi pogodbe o zaposlitvi je urejen v določilih ZDR, zato so za presojo njene zakonitosti pomembna zgolj ta določila.

Sodba nº VIII Ips 233/2007 of Delovno-socialni oddelek, May 28, 2008

Tožnik je nastopil izrabo dopusta kljub obvestilu pristojnega nadrejenega delavca, da planiranega dopusta ne bo mogel izrabiti zaradi nepredvidene bolniške odsotnosti sodelavca in zagotovitve dela na papirnem dodelavnem stroju, pri katerem je kot pomočnik tožnik tudi sicer delal. S tem je toženo stranko spravil v situacijo, da je morala zmanjšati proizvodnjo na dodelavnem papirnem stroju, ker za neprekinjeno proizvodnjo ni imela na razpolago ustrezno usposobljenih delavcev. Takšno tožnikovo s...

Sodba nº VIII Ips 237/2007 of Delovno-socialni oddelek, May 28, 2008

ZDR/02 v zvezi z odpovedjo pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga manjšemu številu delavcev sicer ne zahteva posebnih kriterijev za izbiro delavcev, ki se jim v primeru zmanjšanja števila delavcev na delovnem mestu odpove pogodba o zaposlitvi, vendar istočasno ni razveljavil obstoječe avtonomne ureditve v kolektivnih pogodbah. Prav tako ZDR/02 ne preprečuje možnosti novega kolektivnega dogovarjanja o določitvi primerljivih delavcev in kriterijev za primerjavo tudi v primeru odpovedi manjš...

Sklep nº Dsp 4/2008 of Delovno-socialni oddelek, May 28, 2008

Pri denarnih zahtevkih iz delovnega razmerja, pri izplačilu katerih mora delodajalec odvesti davek in prispevke, se vrednost spornega predmeta določa po bruto višini zahtevka.

Sklep nº VIII Ips 229/2007 of Delovno-socialni oddelek, May 28, 2008

S seznanitvijo delavca s sklepom o prenehanju delovnega razmerja je bila vročitev dejansko opravljena. Odklonitev podpisa na potrdilu o vročitvi ter kasnejša vrnitev sklepa vročevalcu ni vplivala na začetek teka roka za ugovor.

Sodba nº VIII Ips 61/2007 of Delovno-socialni oddelek, May 28, 2008

Ne gre za to, da se delo (opravila, zadolžitve) v času dežurstva in straže ne bi štelo kot delo. Gre za posebno obliko dela, vezano na naravo in organizacijo dela v vojski, ki utemeljuje tudi različno plačilo v primerjavi z rednim delom, ki ga delavec opravlja v okviru svojih rednih delovnih zadolžitev, in nadurnim delom, kolikor redno delo opravlja preko polnega delovnega časa. Preostali čas dežurstva oziroma straže, ki lahko predstavlja tako opravljanje posameznih nalog s tega področja, kot...

Sklep nº VIII Ips 478/2007 of Delovno-socialni oddelek, May 28, 2008

Ker revizija ni bila dopuščena in ker tudi ne gre za primer, ko bi bila dovoljena na podlagi samega zakona, jo je revizijsko sodišče zavrglo.

Sklep nº Dsp 117/2007 of Delovno-socialni oddelek, May 28, 2008

Neenake odločitve sodišča prve stopnje ne pomenijo neenotne sodne prakse, ker to neenotnost načeloma odpravlja pritožbeno sodišče.

Sklep nº Dsp 31/2008 of Delovno-socialni oddelek, May 28, 2008

Ker je tožnik vložil pritožbo samo zoper sodbo sodišča druge stopnje, saj je predlagal njeno razveljavitev in vrnitev zadeve sodišču prve stopnje v novo sojenje, niti omenil pa ni sklepa o nedopustitvi revizije oziroma razlogov iz tretjega odstavka 32. člena ZDSS-1, taka pritožba ni dovoljena.

Sodba nº VIII Ips 31/2007 of Delovno-socialni oddelek, May 28, 2008

Pravico do nadomestila zaradi manjše plače na drugem ustreznem delu ima delovni invalid II. ali III. kategorije invalidnosti, ki na podlagi priznane pravice do razporeditve oziroma do zaposlitve opravlja preostali delovni zmožnosti ustrezno delo. Ker tožnica nima priznane pravice do opravljanja drugega ustreznega dela, ji ni mogoče priznati nadomestila plače iz tega naslova.

Sodba nº VIII Ips 245/2007 of Delovno-socialni oddelek, May 28, 2008

Konkurenčna klavzula je namenjena zaščiti tehničnih, proizvodnih in poslovnih znanj, pridobljenih in ustvarjenih pri delodajalcu, ter poslovnih zvez, ki pomenijo za delodajalca poslovno tajnost in vplivajo na njegov položaj na trgu. Nepooblaščeno prenašanje takih znanj na drugega delodajalca omogoča nelojalno konkurenco.

Sodba nº VIII Ips 257/2007 of Delovno-socialni oddelek, May 28, 2008

Na podlagi četrtega odstavka 2. člena ZPIZVZ je tožena stranka prevzela obveznosti iz naslova zagotavljanja pokojnin le do tistih starejših zavarovancev bivšega skupnega zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje vojaških zavarovancev, ki so zaradi osamosvojitve Republike Slovenije po 18. oktobru 1991 ostali brez zaposlitve in brez zavarovanja, saj so le ti glede na prvi odstavek 171. člena ZPIZ izpolnjevali pogoje za uveljavitev pravice do pokojnine na podlagi tega zakona.

Sodba nº VIII Ips 556/2007 of Delovno-socialni oddelek, May 28, 2008

Pred uveljavitvijo ZIN je bil strokovni izpit za opravljanje nalog veterinarskega inšpektorja sicer zahtevan, vendar ga zaradi pomanjkanja ureditve v podzakonskih aktih ni bilo mogoče opravljati.

Sklep nº VIII Ips 58/2007 of Delovno-socialni oddelek, May 28, 2008

Za priznanje statusa brezposelne osebe ni pomembno le dejstvo (predhodnega) zavarovanja, saj se med brezposelne osebe ne vključijo osebe, ki si kljub prenehanju delovnega razmerja (in s tem zavarovanja na tej podlagi) zagotavljajo oziroma bodo zagotovile prihodke iz drugih naslovov in s tem kljub morda bistvenemu zmanjšanju dotedanjih prejemkov zadovoljiv gmotni položaj oziroma se med takšne osebe lahko vključijo tudi samozaposleni in lastniki družb, ki ne dosegajo določenega premoženjskega c...

Sklep nº VIII Ips 196/2007 of Delovno-socialni oddelek, May 28, 2008

Zakonska opredelitev poslovnega razloga za odpoved pogodbe o zaposlitvi ne izključuje primerov, ko se neko delo ali delovne naloge še vedno opravljajo, vendar ne več na nekem samostojnem delovnem mestu in po enem delavcu. Delodajalec se lahko odloči tudi za drugačno organizacijo oziroma način dela tako, da delovne naloge drugače razporedi med zaposlene ali jih celo odda zunanjim izvajalcem, kar ima za posledico lahko tudi ukinitev prej samostojnega delovnega mesta.

May 27, 2008

Sklep nº G 2/2008 of Upravni oddelek, May 27, 2008

Zoper dokončne odločbe Agencije za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije je predvideno sodno varstvo v upravnem sporu. Tožba se vloži pri Upravnem sodišču Republike Slovenije v Ljubljani, ki v sporu tudi odloča. Prav tako je upravni spor predviden v primerih omejevanja trga z oblastnimi akti in dejanji. Ker zakon ne določa drugače, je tudi v teh primerih za sojenje na prvi stopnji pristojno upravno sodišče.

Sodba nº G 9/2007 of Gospodarski oddelek, May 27, 2008

Že iz sistematike možnih ukrepov nadzora ter glede na drugo in tretjo točko tretjega odstavka 181. člena ZZavar je zaključiti, da se prva točka tretjega odstavka tega člena nanaša na odredbo o odpravi kršitev, ki nujno ne zadeva področja obvladovanj tveganj. Neravnanje v skladu z odredbo, (pa čeprav se ne nanaša na področje obvladovanja tveganj) vsekakor lahko predstavlja tako resno kršitev, da opravičuje razrešitev uprave in imenovanje nove.

May 22, 2008

Sodba nº I Up 21/2004 of Upravni oddelek, May 22, 2008

Namen komasacije kot kmetijsko prostorsko ureditvene operacije je, da vsak komasacijski udeleženec dobi čim bolj zaokroženo zemljišče, ki omogoča smotrnejšo in lažjo obdelavo. Odmera sadovnjaka, po dejanski rabi, znotraj oziroma v sklopu dodeljenega zemljišča, zato ni niti namen niti predmet komasacijskega postopka.

Sodba nº I Ips 177/2008 of Kazenski oddelek, May 22, 2008

Sodišče pri odločanju o predlogu za podaljšanje pripora preizkuša tudi utemeljenost suma storitve kaznivega dejanja. V primeru, ko je bila obtožnica vložena po opravljeni preiskavi, ta preizkus obsega vsebino dokazov, ki so bili v preiskavi izvedeni, načeloma pa se ne presoja verodostojnosti protislovnih dokazov.

Sodba nº I Ips 61/2008 of Kazenski oddelek, May 22, 2008

Okoliščine, navedene v opisu dejanja v izreku sodbe (da je obsojenec 13 let starejši od oškodovanke, da so spolna dejanja trajala od oškodovankinega 12. do 15. leta in da je obsojenec kot njen stric vedel za njeno starost) so dejstvena podlaga zakonskega znaka zrelostnega nesorazmerja med storilcem in žrtvijo v prvem odstavku 183. člena KZ in je torej ta zakonski znak dovolj konkretiziran. Ni treba, da je v opis prevzeto tudi besedilo zakona „pri čemer obstaja očitno nesorazmerje med zrelostj...

Sodba nº I Ips 65/2008 of Kazenski oddelek, May 22, 2008

Vsako izjavljanje o družbenih razmerah, četudi kritično, še ni propaganda.

Sodba nº I Ips 52/2008 of Kazenski oddelek, May 22, 2008

Privilegij zoper samoobtožbo varuje obdolženca pred nepravičnim postopkom in ima torej procesno praven pomen, ne izključuje pa obstoja kaznivega dejanja ali odgovornosti zanj (ali hujše kvalificirane oblike kaznivega dejanja), čeprav je bilo storjeno z ravnanjem in z namenom, da se prikrije drugo kaznivo dejanje.

May 20, 2008

Sodba nº IV Ips 33/2008 of Kazenski oddelek, May 20, 2008

Zbiranje izjav prič ne predstavlja neposredne zaznave prekrška kot pogoja za izdajo plačilnega naloga.

Sodba nº IV Ips 51/2008 of Kazenski oddelek, May 20, 2008

Sodišče prve stopnje je s tem, ko je ustavilo postopek o prekršku na podlagi stališča, da je odgovornost odgovorne osebe za prekršek izključena, ker je odgovornost za nadzor „prenesla“ na voznike, kršilo materialne določbe zakona.

Sodba nº IV Ips 49/2007 of Kazenski oddelek, May 20, 2008

Tudi v primeru odločanja o prekršku s plačilnim nalogom mora biti kršitelju zagotovljena pravica, da se izjavi o dejanskih in pravnih vidikih zadeve.

Sodba nº IV Ips 33/2007 of Kazenski oddelek, May 20, 2008

ZP-1 ne zahteva, da mora plačilni nalog opis prekrška vsebovati že ob njegovi izdaji.

Sodba nº IV Ips 41/2008 of Kazenski oddelek, May 20, 2008

Če se predpis, ki določa prekršek, spremeni in je predpisana sankcija po novem zakonu nižja od tiste, ki je bila predpisana v času storitve prekrška, je potrebno po drugem odstavku 2. člena ZP-1 pri izreku sankcije uporabiti kasnejši predpis.

Sodba nº IV Ips 65/2007 of Kazenski oddelek, May 20, 2008

Če je bila storilcu prekrška poleg globe izrečena tudi stranska sankcija, po določbi tretjega odstavka 61. člena ZP-1, ki je bila kasneje spremenjena, ni bila dovoljena domneva o umiku zahteve za sodno varstvo, če ni prišel na zaslišanje na sodišče.

Sodba nº IV Ips 17/2007 of Kazenski oddelek, May 20, 2008

Obdolženčevi pravici do izjave na drugi strani ustreza dolžnost sodišča, da relevantne trditve obrambe presodi oziroma se do njih opredeli.

Sodba nº IV Ips 44/2008 of Kazenski oddelek, May 20, 2008

Če voznik prekorači s prometnim pravilom ali prometnim znakom omejeno hitrost na cesti v naselju za več kot 30 kilometrov na uro, višina največje dovoljene hitrosti ni zakonski znak prekrška, prav tako tudi ne dejanska hitrost, s katero je voznik vozil.

Sodba nº IV Ips 28/2007 of Kazenski oddelek, May 20, 2008

Vozniku začetniku za prekršek po točki d) tretjega odstavka 130. člena ZVCP-1 ni mogoče izreči prepovedi vožnje motornega vozila.

Sodba nº III Ips 131/2006 of Gospodarski oddelek, May 20, 2008

Revident ne uveljavlja, da sporni pogodbi v času sklenitve nista imeli podlage, pač pa le, da se „pravna podlaga Pogodbe o zavarovanju terjatev ni uresničila oziroma da je ta odpadla.“ To pa ni razlog za ničnost pogodbe.

May 15, 2008

Sklep nº I Up 1526/2005ž of Upravni oddelek, May 15, 2008

Ker zaradi zastaranja plačila sodne takse ni več mogoče zahtevati in sodne takse tudi ni več mogoče prisilno izterjati, tožnik nima več pravno varovanega interesa, da izdano odločbo izpodbija.

Sklep nº I Up 737/2005 of Upravni oddelek, May 15, 2008

Nerazumljivo vlogo, ki jo vložnik v danem roku ne popravi tako, da je sposobna za obravnavo, sodišče zavrže.

Sodba nº X Ips 135/2004 of Upravni oddelek, May 15, 2008

Z inšpekcijsko odločbo je bilo tožnici naloženo, da odstrani lesen pritličen objekt s pripadajočim betonskim platojem, zaključen z dvokapno streho, in oporne betonske zidove na južni in zahodni strani objekta z vmesnimi stopnicami, vse na parc.št. 10 k.o. ..., ter na zemljišču vzpostavi prejšnje stanje. Tožnica je obveznost delno izpolnila s tem, ko je porušila pritličen lesen objekt, ni pa odstranila betonske plošče, na kateri je objekt stal, in betonski oporni zid z vmesnimi stopnicami. Zat...

Sodba nº X Ips 1005/2005 of Upravni oddelek, May 15, 2008

V upravnem sporu, kjer se presoja pravilnost sklepa o stroških upravne izvršbe, tožnik ne more uspešno uveljavljati ugovorov, ki se nanašajo na pravilnost in zakonitost samega izvršilnega naslova.

Sodba nº I Ips 116/2008 of Kazenski oddelek, May 15, 2008

Vrhovno sodišče pri odločanju o podaljšanju pripora med drugim oceni, ali preiskava iz objektivnih razlogov ni bila končana, ne pa tudi, ali bi preiskovalni sodnik lahko posamezno preiskovalno dejanje opravil hitreje.

Sodba nº I Ips 72/2008 of Kazenski oddelek, May 15, 2008

Sodišče samo odloča o tem, katere dokaze bo izvedlo in z zavrnitvijo dokazov, ki očitno ne morejo biti uspešni, ne krši obdolženčeve pravice do obrambe.

Sodba nº I Ips 174/2008 of Kazenski oddelek, May 15, 2008

Možnost uporabe evropskega naloga za prijetje in predajo pride v poštev, ko begosumnega obdolženca – državljana Unije ni mogoče prijeti v naši državi, ob ostalih izpolnjenih pogojih za uporabo tega instituta.

Sodba nº I Ips 179/2008 of Kazenski oddelek, May 15, 2008

Sodišče pri presoji, ali je podan priporni razlog ponovitvene nevarnosti, upošteva tudi okolje in razmere, v katerih obdolženec živi, zato ne gre za diskriminatorno obravnavanje obdolženca.

Sodba nº I Ips 375/2007 of Kazenski oddelek, May 15, 2008

Če je obdolženčevo ravnanje zaznala vidna videokamera pred oškodovančevo hišo, obdolženec ne more uživati varstva zasebnosti, saj videonadzor zagotavlja pravico do osebne varnosti oškodovanca in za snemanje ni potrebno soglasje oseb, ki se znajdejo v nadzorovanem območju.

Sodba nº I Ips 98/2008 of Kazenski oddelek, May 15, 2008

Če sodišče druge stopnje ugotovi bistveno kršitev določb kazenskega postopka, ker niso bili izpolnjeni pogoji za sojenje v nenavzočnosti pri sodišču prve stopnje, razveljavi sodbo sodišča prve stopnje. Ostali uveljavljani pritožbeni razlogi so v tej situaciji brezpredmetni.

Sodba nº I Ips 84/2008 of Kazenski oddelek, May 15, 2008

Pritožba na tretjo stopnjo po 1. točki prvega odstavka 398. člena ZKP pride v poštev le v primeru, ko sodišče obdolžencu hkrati sodi za vsa kazniva dejanja v steku in mu izreče enotno kazen dvajset let zapora (2. točka drugega odstavka 47. člena KZ) oziroma je bila z odločbo pritožbenega sodišča takšna kazen potrjena.

May 14, 2008

Sodba nº I Ips 184/2008 of Kazenski oddelek, May 14, 2008

Varščina je nadomestni ukrep za pripor iz pripornega razloga begosumnosti, o katerem sodišče odloča, če je varščina ponujena, saj lahko le na tak način presodi, ali varščina ustreza konkretnim okoliščinam obravnavanega primera.

May 13, 2008

Sodba nº VIII Ips 67/2008 of Delovno-socialni oddelek, May 13, 2008

Tožniku je bila zagotovljena možnost obravnavanja pred sodiščem v celotnem postopku in še posebej pri izvedbi vseh dokazov, ki so bili podlaga za odločitev sodišča. Kot je že sam navedel, se je izvedenka z njim „srečala“ na glavnih obravnavah. Torej je imel vso možnost, da se izjavi o njenih ugotovitvah, ji postavlja vprašanja in da se razčistijo morebitna neskladja. Iz spisa pa je razvidno tudi, da je bilo izvedensko mnenje tožniku (po pooblaščencu) vročeno, da je na mnenje dal pisne pripomb...

Sodba nº in sklep VIII Ips 335/2007 of Delovno-socialni oddelek, May 13, 2008

Ob ugotovitvah, da je na tožničinem delovnem mestu delalo večje število delavcev in da je prenehala potreba po delu le manjšega števila teh, je sodišče zmotno uporabilo materialno pravo, ko pri presoji zakonitosti odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga ni upoštevalo, da tožena stranka ni opravila izbire tožnice na podlagi določb kolektivne pogodbe dejavnosti.

Sodba nº in sklep VIII Ips 546/2007 of Delovno-socialni oddelek, May 13, 2008

Iz dejanskih ugotovitev o tem, kakšno plačo bi tožnica prejemala pri toženi stranki (čemur tožena stranka ne ugovarja) in na drugi strani o tem, kakšno plačo je v istem obdobju prejemala pri drugem delodajalcu, je sodišče lahko ugotovilo morebitno razliko v škodo tožnice. Za tako ugotovitev ni bilo potrebno postavljati sodnega izvedenca.

Sklep nº Dsp 26/2008 of Delovno-socialni oddelek, May 13, 2008

Pritožnica bi morala navesti oziroma se sklicevati na konkretne odločbe sodišč, s katerimi bi dokazovala svoje trditve o neenotni sodni praksi glede pravnega vprašanja, ki je bistveno za odločitev. Odločbe, ki jih navaja pritožnica, pa se ne nanašajo na isto pravno vprašanje.

Sklep nº Dsp 37/2008 of Delovno-socialni oddelek, May 13, 2008

Za odločitev o pritožbi zoper sklep o nedopuščeni reviziji je pomembno najprej ugotoviti, katero je tisto pravno vprašanje, ki je (bilo) za odločitev bistveno. Samo odstopanje od sodne prakse oziroma neenotna sodna praksa o tem pravnem vprašanju je lahko utemeljen pritožbeni razlog po 32. členu ZDSS-1.

Sklep nº Dsp 38/2008 of Delovno-socialni oddelek, May 13, 2008

Za odločitev o pritožbi zoper sklep o nedopuščeni reviziji je pomembno najprej ugotoviti, katero je tisto pravno vprašanje, ki je (bilo) za odločitev bistveno. Samo odstopanje od sodne prakse oziroma neenotna sodna praksa o tem pravnem vprašanju je lahko utemeljen pritožbeni razlog po 32. členu ZDSS-1.

Sodba nº VIII Ips 144/2007 of Delovno-socialni oddelek, May 13, 2008

Kdaj je pri tožniku nastala invalidnost je dejansko, in ne pravno vprašanje.

Sklep nº VIII Ips 76/2007 of Delovno-socialni oddelek, May 13, 2008

Določitev pristojnosti, oblikovanje in sestava disciplinskih organov je v glavnem prepuščena ureditvi v splošnem aktu delodajalca, zaradi česar je pomembno, da delodajalec takšen akt sploh veljavno sprejme in uveljavi. Pri preizkusu formalne zakonitosti izpodbijanih odločb se zato ni mogoče sklicevati le na temeljna načela disciplinskega postopka, ki so določena v zakonu, temveč je potrebno upoštevati tudi konkretno ureditev v splošnih aktih delodajalca.

Sodba nº VIII Ips 81/2007 of Delovno-socialni oddelek, May 13, 2008

Dolžnosti in delovne obveznosti, ki jih mora izpolnjevati delavec in opustitev katerih povzroči kršitev pogodbenih ali drugih obveznosti iz delovnega razmerja, so vezane predvsem, ne pa izključno, na delovni proces (delo v organiziranem delovnem procesu delodajalca) in povezane z naravo dela delavca.

Sklep nº Dsp 21/2008 of Delovno-socialni oddelek, May 13, 2008

V pritožbi, vloženi na podlagi 2. odstavka 30. člena ZDSS-1, stranka ne more uspešno napadati materialnopravnih izhodišč, ki jih je v izpodbijanem sklepu zavzelo sodišče druge stopnje, prav tako pa se ob obravnavi pritožbe Vrhovno sodišče do teh izhodišč ne more vsebinsko opredeljevati.

Sklep nº Dsp 1/2008 of Delovno-socialni oddelek, May 13, 2008

Navedbe, da bi bilo od odločitve Vrhovnega sodišča mogoče pričakovati odločitev o pomembnih pravnih vprašanjih, ne predstavljajo utemeljenega pritožbenega razloga zoper sklep o nedopustitvi revizije.

Sklep nº VIII Ips 6/2008 of Delovno-socialni oddelek, May 13, 2008

V individualnem delovnem sporu vrednost predmeta spora ni bila ugotovljena, sodišče druge stopnje pa zoper pravnomočno sodbo revizije ni dopustilo, zato tožnikova revizija ni dovoljena.

Sodba nº VIII Ips 112/2007 of Delovno-socialni oddelek, May 13, 2008

Ker je ZRPJZ določal, da del plače za delovno uspešnost pripada zaposlenemu, ki bistveno presega pričakovane delovne rezultate ali je nadpovprečno delovno obremenjen, ni mogoče upoštevati določb kolektivne pogodbe zavoda o znižanju osnovne plače zaradi nedoseganja predvidene delovne uspešnosti, saj znižanje osnovne plače iz tega razloga v ZRPJZ ni bilo predvideno.

Sklep nº Dsp 124/2007 of Delovno-socialni oddelek, May 13, 2008

Pritožbi zoper sklep o nedopustitvi revizije ni mogoče ugoditi, saj ne navaja, v katerem primeru naj bi šlo za odstop od sodne prakse, neenotnost v praksi sodišča druge stopnje pa zatrjuje samo formalno in je vsebinsko ne opredeli.

Sklep nº Dsp 12/2008 of Delovno-socialni oddelek, May 13, 2008

Ker so pravna stališča v citirani sodbi Vrhovnega sodišča in v obravnavani sodbi Višjega delovnega in socialnega sodišča podobna (seveda ob upoštevanju specifično različnega dejanskega stanja v obeh primerih), ni podan pritožbeni razlog odstopa od sodne prakse.

Sodba nº VIII Ips 534/2007 of Delovno-socialni oddelek, May 13, 2008

Čeprav je ZDR/90 v 12. členu določal, da delavec ne more začeti delati v organizaciji oziroma pri delodajalcu, če ni sklenil pogodbe o zaposlitvi, je bilo delovno razmerje veljavno sklenjeno, če je obstajalo soglasje volj in če se je delo dejansko opravljalo.

Sodba nº VIII Ips 224/2007 of Delovno-socialni oddelek, May 13, 2008

Pogodba o zaposlitvi za določen čas se lahko sklene iz razlogov, ki so navedeni v ZDR ali v drugem zakonu.

Sodba nº in sklep VIII Ips 492/2007 of Delovno-socialni oddelek, May 13, 2008

Tisti, ki stavko napove in organizira, je odgovoren za njeno zakonitost.

Sodba nº VIII Ips 204/2007 of Delovno-socialni oddelek, May 13, 2008

V vabilu na zagovor delodajalec ni dolžan delavca posebej obveščati o pravici do zagovornika.

Sodba nº VIII Ips 57/2007 of Delovno-socialni oddelek, May 13, 2008

Pri presoji zakonitosti izdane dokončne odločbe tožene stranke je bistveno tisto dejansko stanje, ki je bilo ugotovljeno ob izdaji te odločbe.

Sodba nº VIII Ips 66/2007 of Delovno-socialni oddelek, May 13, 2008

Tožnikove krivde za očitano dejanje ni mogoče ugotoviti. Vprašljiva je že seznanitev tožnika z njegovimi delovnimi obveznostmi, poleg tega pa v postopku ni bilo potrjeno, da svojih delovnih nalog ne bi opravljal v skladu s standardi stroke.

Sklep nº VIII Ips 27/2007 of Delovno-socialni oddelek, May 13, 2008

Odločitev sodišča prve stopnje o zavrženju tožbe zaradi tega, ker ni podana pravna korist za vložitev tožbe, predstavlja procesno odločitev. Takšno odločitev je v revizijskem postopku mogoče izpodbijati iz procesnih razlogov (zaradi bistvenih kršitev določb pravdnega postopka) in ne zaradi zmotne uporabe materialnega prava.

Sodba nº III Ips 73/2006 of Gospodarski oddelek, May 13, 2008

Revizijsko sodišče ni soglašalo s stališčem pritožbenega sodišča, da naj bi bilo zavarovanje izključeno po 39. členu Marine Insurance Act (Warranty of seaworthiness of ship) zato, ker jadrnica v trenutku nastanka škode ni bila sposobna za plovbo. Z navedeno določbo zakona predvsem ni predpisano, da mora biti ladja ves čas zavarovanja sposobna za plovbo. Za primer zavarovanja za določeno plovbo (voyage policy), v obravnavanem primeru za določeno regato, namreč predpisuje, da je v taki polici v...

Sklep nº III Ips 125/2006 of Gospodarski oddelek, May 13, 2008

Predpostavke odškodninske odgovornosti (tudi vzročna zveza in škoda) so pravna dejstva, vendar pa so okoliščine, ki se nanašajo na vzročno zvezo in škodo, dejansko stanje. Sodbi sodišč nižje stopnje o teh (odločilnih) dejstvih, na katerih temeljita njuna zaključka, nimata razlogov, zaradi česar njunih materialnopravnih zaključkov ni mogoče preizkusiti (materialnopravna presoja sodišča namreč temelji na dejanskih okoliščinah, ugotovljenih v konkretni zadevi), kar predstavlja absolutno bistveno...

Sodba nº III Ips 95/2006 of Gospodarski oddelek, May 13, 2008

Ustavno sodišče Republike Slovenije je z odločbo, št. U-I-300/04 z dne 2.3.2006, razveljavilo 1060. člen Obligacijskega zakonika (OZ), kolikor se za zamudne obresti iz obligacijskih razmerij, nastalih pred njegovo uveljavitvijo, ki tečejo po 1.1.2002, uporablja 277. člen Zakona o obligacijskih razmerjih (ZOR), čeprav so že dosegle ali presegle glavnico.

May 08, 2008

Sodba nº I Ips 173/2008 of Kazenski oddelek, May 08, 2008

Sklepa o obstoju pripornega razloga ponovitvene nevarnosti ni mogoče utemeljiti s podatkom o sumu storitve kaznivega dejanja, ki je še v fazi policijske preiskave oziroma ko sodišče o uvedbi kazenskega postopka sploh še ni odločilo.

Sodba nº I Ips 80/2008 of Kazenski oddelek, May 08, 2008

Ker je sodišče oškodovanca, ki prebiva v tujini in je tuj državljan, pravilno vabilo, pa se je opravičil, in ker so se stranke izrecno strinjale z branjem zapisnika o njegovem zaslišanju pred preiskovalnim sodnikom, se je sodišče utemeljeno poslužilo izjeme po 1. točki 1. odstavka 340. člena ZKP in zapisnik prebralo.

Sklep nº I Ips 120/2008 of Kazenski oddelek, May 08, 2008

Če je zahteva za varstvo zakonitosti umaknjena, se ob smiselni uporabi 390. člena ZKP šteje, da je nedovoljena.

Sodba nº I Ips 454/2007 of Kazenski oddelek, May 08, 2008

Čeprav se izrek izpodbijane sodbe glede kaznivega dejanja po prvem odstavku 333. člena KZ opira na Zakon o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (ZUN), ki je bil z odločbo Ustavnega sodišča RS razveljavljen, pa to ne pomeni, da v času izvršitve kaznivega dejanja ni obstajala dolžnost obsojenca, da skladno z ZUN za izkoriščanje rudnin pridobi lokacijsko dovoljenje, saj je ZUN v času obsojenčevega posega v prostor veljal, do njegove kasnejše razveljavitve pa je prišlo iz razlogov, ki z v...

Sodba nº I Ips 154/2008 of Kazenski oddelek, May 08, 2008

Pri odločanju o odreditvi pripora mora sodišče presoditi, ali so podani naslednji pogoji: a) utemeljen sum, da je določena oseba storila očitano kaznivo dejanje; b) obstoj katerega od pripornih razlogov iz 1. - 3. točke prvega odstavka 201. člena ZKP in c) neogibnost pripora za potek postopka ali varnost ljudi.

Sodba nº I Ips 58/2008 of Kazenski oddelek, May 08, 2008

Sodišče je utemeljeno zavrnilo dokazni predlog, glede katerega obramba ni navedla nobene konkretne okoliščine, zakaj bi dokaz bil odločilen oziroma, da bi z izvedbo dokaza bile ugotovljene kakšne nove okoliščine, ki bi bile v korist obsojenega.

Sodba nº I Ips 142/2008 of Kazenski oddelek, May 08, 2008

Pri grožnji, ki ogroža varnost oškodovanca, gre lahko za grožnjo s konkretnim ogrožanjem življenja ali telesa npr. z dvignjenim nevarnim orodjem ali naperjenim orožjem, lahko pa gre za grožnjo z napadom na življenje ali telo, ki ne pomeni neposrednega ogrožanja in ni časovno opredeljena, to je abstraktno ogrožanje.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners