Vrhovno Sodišče: Opinions issued on June 2008

June 26, 2008

Sodba nº in sklep II Ips 112/2006 of Civilni oddelek, June 26, 2008

Na načelo zaupanja v zemljiško knjigo se lahko sklicuje le pošteni pridobitelj, ki je bil v dobri veri. V kolikor bo sodišče v novem sojenju ugotovilo, da je četrta toženka vedela, da vpisano stanje ne ustreza dejanskemu, in presodilo, da četrta toženka ni bila v dobri veri, da torej ni ravnala pošteno, tedaj ne bo varovana z načelom zaupanja v zemljiško knjigo. Nato bo presojalo tožničin zahtevek za ugotovitev solastninske pravice glede na pravila o pridobitvi (so)lastninske pravice na podla...

Sodba nº II Ips 179/2006 of Civilni oddelek, June 26, 2008

Ob ugotovljenih okoliščinah, da je bila tega dne v Ljubljani splošna poledica in da Č. ulica z operativnim načrtom ni bila uvrščena med prioritete, tožnica pa ni trdila, da se tam pogosto pojavlja poledica in je to glede na splošne značilnosti ceste posebno nevarno za promet, je pravilna presoja, da je toženka poskrbela za redno vzdrževanje ulice in da je

Sodba nº II IPs 740/2006 of Civilni oddelek, June 26, 2008

Višina odškodnine za nepremoženjsko škodo za tri oškodovanke - zlom stranskih izrastkov ledvenega vretenca, zlom krila črevesnice, zlom nosne kosti, zlom goleni, zlom kosti gležnja.

Sklep nº I R 79/2008 of Civilni oddelek, June 26, 2008

Prenos pristojnosti: skrbnik stranke je okrožni sodnik na območju krajevno pristojnega sodišča.

Sklep nº I R 78/2008 of Civilni oddelek, June 26, 2008

Namen določila 105.a člena ZS je razbremenitev sodišč, ki imajo sodne zaostanke, pa tudi pospešitev postopkov, saj se bodo zadeve pred manj obremenjenimi sodišči hitreje obravnavale. Zato je prenos pristojnosti v takem primeru ne le v interesu (preobremenjenih) sodišč in uspešnejšega delovanja sodstva kot celote, temveč tudi v interesu stranke in zagotavljanju pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja. Tudi zakonodajalec je predvidel, da se bodo stroški postopka za stranko praviloma neko...

Sklep nº I R 71/2008 of Civilni oddelek, June 26, 2008

Podana je krajevna pristojnost Okrajnega sodišča v Žalcu, ker se po 2. odstavku 62. člena ZIZ ni izreklo za krajevno pristojno ob delni razveljavitvi sklepa o izvršbi na podlagi verodostojne listine in nadaljevanju postopka v pravdi in ker se je izreklo za krajevno nepristojno šele po opravljeni glavni obravnavi.

Sklep nº II Ips 105/2008 of Civilni oddelek, June 26, 2008

Ločiti je treba zavarovalne in ureditvene začasne odredbe. Temelj za uveljavitev kategorije ureditvenih začasnih odredb je pri nas postavilo Ustavno sodišče. Pri izdajanju takšnih začasnih odredb je potreben restriktiven pristop, to je z njihovo omejitvijo na izjemne primere in ob upoštevanju strogih pogojev.

Sklep nº X Ips 866/2007 of Upravni oddelek, June 26, 2008

Tako trditveno kot dokazno breme o obstoju pogojev za dovolitev revizije je na strani revidenta, saj revizije po uradni dolžnosti ni mogoče dovoliti oziroma uvesti.

Sodba nº X Ips 100/2007 of Upravni oddelek, June 26, 2008

Institut vrnitve plačane carine in plačila obresti od vrnjene carine iz 158. člena CZ se uporabi ne glede na vrsto carinskega postopka, ki je bil konkretno izveden.

Sklep nº X Ips 275/2008 of Upravni oddelek, June 26, 2008

Če revident navaja, da ima odločitev v zadevi zanj zelo hude posledice in bo ob plačilu moral v stečaj, mora v potrditev teh navedb predložiti dokazila, iz katerih izhaja njegovo finančno stanje in s tem stečajni razlog.

Sodba nº X Ips 664/2005 of Upravni oddelek, June 26, 2008

Po 15. členu ZDavP mora davčni zavezanec za svoje trditve v davčnem postopku predložiti dokaze. Če davčni zavezanec ne vodi predpisanih evidenc iz 55. člena ZPD, mora on dokazati, kaj se je zgodilo z blagom.

Sodba nº I Up 286/2008 of Upravni oddelek, June 26, 2008

Ker je tožena stranka pravilno in popolno ugotovila dejansko stanje in je zanj pravilno uporabila materialno pravo, prvostopno sodišče pa je na dejansko stanje, ki ga je ugotovila tožena stranka, zmotno uporabilo materialno pravo, je Vrhovno sodišče pritožbi tožene stranke ugodilo, spremenilo prvostopno sodbo in tožbo zavrnilo. Pritožbo tožeče stranke pa je Vrhovno sodišče zavrglo, saj meni, da ustavni spor, kot ga toženki predlagajo, ni potreben.

Sodba nº IV Ips 66/2008 of Kazenski oddelek, June 26, 2008

V postopku o prekršku ni pravne podlage za smiselno uporabo določbe 45. člena KZ, po kateri sme sodišče storilcu, ki je storil kaznivo dejanje iz malomarnosti, odpustiti kazen, če posledice dejanja storilca toliko prizadevajo, da izrek kazni v takšnem primeru očitno ne bi bil upravičen.

Sodba nº I Ips 243/2008 of Kazenski oddelek, June 26, 2008

Vprašanje pravilnosti dokazne ocene je vprašanje pravilnosti dejanskega stanja, tega pa z zahtevo za varstvo zakonitosti ni dovoljeno uveljavljati.

Sodba nº I Ips 474/2006 of Kazenski oddelek, June 26, 2008

Obramba mora hkrati z zahtevo za izločitev dokazov vložiti tudi zahtevo za izločitev razpravljajočega senata iz razloga po 6. točki 39. člena ZKP, če meni, da so podane okoliščine, ki zbujajo dvom o nepristranskosti razpravljajočega senata.

Sodba nº I Ips 241/2008 of Kazenski oddelek, June 26, 2008

Za obstoj pripornega razloga ponovitvene nevarnosti zadošča, da je podana najmanj ena okoliščina subjektivne narave, ki se nanaša na storilca in ena objektivne narave, ki zadeva kaznivo dejanje, če v medsebojni povezavi razumno utemeljujeta realno nevarnost, da bo obdolženec uresničil katero od alternativno naštetih oblik ponovitvene nevarnosti.

Sodba nº I Ips 204/2008 of Kazenski oddelek, June 26, 2008

Sodišče od primera do primera presoja, ali je opis kaznivega dejanja konkretiziran do te mere, da omogoča pravno vrednotenje oziroma sklepanje o obstoju ali neobstoju kaznivega dejanja in hkrati s tem uresničevanje obdolženčeve pravice do obrambe.

June 23, 2008

Sklep nº X Ips 41/2008 of Upravni oddelek, June 23, 2008

Zoper sodbo prvostopenjskega sodišča, s katero je bilo odločeno o tožbi zoper imenovanje predsednika sodišča, revizija ni dovoljena.

Sklep nº I Up 27/2008 of Delovno-socialni oddelek, June 23, 2008

Evropsko pravo ne nalaga uporabe zakonskega predloga, če je rok za prenos direktive v državni pravni red že potekel. V takšnem primeru se lahko uporabi direktiva, če so podane določene predpostavke.

Sklep nº VIII R 13/2008 of Delovno-socialni oddelek, June 23, 2008

Delo po kooperantski pogodbi med tožnikovim delodajalcem iz Bosne in Hercegovine in toženo stranko, ki se zatrjuje kot podlaga za tožnikovo delo na delovišču tožene stranke v času tožnikove poškodbe, ni mogoče izenačiti z napotitvijo delavca na delo k drugemu delodajalcu s strani organizacije za zagotavljanje dela delavcev drugemu uporabniku v smislu določb 57. člena ZDR.

Sklep nº VIII R 14/2008 of Delovno-socialni oddelek, June 23, 2008

Za odločanje o odškodninskem sporu zoper državo, ker zakonodajalec ni (pravočasno) odpravil ugotovljene neustavnosti zakonske določbe na podlagi katere je bil tožnik predčasno razrešen, je stvarno pristojno sodišče splošne pristojnosti.

Sklep nº VIII R 10/2008 of Delovno-socialni oddelek, June 23, 2008

Za odločitev o sporu za plačevanje prispevkov za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje oziroma prispevkov za socialno varnost rejnika, ki izvaja rejniško dejavnost kot svoj edini in glavni poklic, je stvarno pristojno socialno sodišče.

Sklep nº VIII R 16/2008 of Delovno-socialni oddelek, June 23, 2008

Tožnik je vložil tožbo še v času veljavnosti ZDSS, Okrožno sodišče v Ljubljani pa je odločilo o svoji nepristojnosti šele v času veljavnosti ZDSS-1. Na odločitev zato ne vpliva, ali del terjatve tožnika izvira iz pogodbe o delu po ZDR/90 ali po ZOR, temveč je odločilno, da v času odločitve o nepristojnosti in o odstopu zadeve delovnemu sodišču, to sodišče ni bilo pristojno za odločanje v sporih iz pogodb o delu za opravljanje začasnih oziroma občasnih del.

Sklep nº VIII R 12/2008 of Delovno-socialni oddelek, June 23, 2008

V sporu iz naslova neplačanih premij prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja je bilo socialno sodišče pristojno odločati do 1.1.2005, z uveljavitvijo ZDSS-1 pa takšna pristojnost socialnega sodišča ni več določena.

Sklep nº VIII R 15/2008 of Delovno-socialni oddelek, June 23, 2008

Spor o odškodnini zaradi nezgode pri delu, ki je posledično povzročila smrt delavca, in ki ga pričnejo delavčevi dediči, je individualni delovni spor.

Sklep nº VIII R 7/2008 of Delovno-socialni oddelek, June 23, 2008

V 87. členu ZDSS-1 je izrecno določeno, da je za odločanje v sporih iz odškodninske odgovornosti za poškodbe pri delu in poklicne bolezni, ki so bili začeti pred uveljavitvijo tega zakona, pristojno sodišče, pred katerim so spori tekli v času uveljavitve ZDSS-1.

Sklep nº VIII R 17/2008 of Delovno-socialni oddelek, June 23, 2008

Ker je bila med strankama sklenjena pogodba o poslovnem sodelovanju in tožeča stranka svoj zahtevek utemeljuje na tej pogodbi, je potrebno sporno razmerje med strankama opredeliti kot spor iz premoženjskih razmerij fizičnih in pravnih oseb v smislu določb 1. člena ZPP.

June 19, 2008

Sklep nº II Ips 223/2006 of Civilni oddelek, June 19, 2008

Nediferencirana navedba vrednosti spornega predmeta v sporu z več zahtevki z različno podlago ne zadošča za dovoljenost revizije.

Sklep nº II Ips 264/2008 of Civilni oddelek, June 19, 2008

S sklepom o nedopustitvi ali dopustitvi stranske intervencije se zgolj odloči, ali je lahko v pravdi udeležena oseba, ki zase trdi, da je upravičena do položaja stranskega intervenienta. To pa ni sklep, s katerim bi bil postopek pravnomočno končan (1. odstavek 384. člena ZPP).

Sklep nº I R 74/2008 of Civilni oddelek, June 19, 2008

Na podlagi drugega odstavka 17. člena ZPP v zvezi s 15. členom ZIZ tudi za izvršilni postopek velja pravilo, da se pristojnost presodi na podlagi navedb v predlogu za izvršbo in na podlagi splošno znanih dejstev. Med slednje ni mogoče uvrstiti podatkov o stalnem prebivališču strank. Podatek iz centralnega registra prebivalstva o dolžnikovem stalnem bivališču, zato v sporu o pristojnosti ne more biti odločilen.

Sklep nº II Ips 395/2008 of Civilni oddelek, June 19, 2008

Tožnika sta v tožbi vrednost spornega predmeta ocenila le z zneskom 2.010.000 SIT (sedaj 8.387,58 EUR), kar pa glede na uveljavljanje primarnega in podrejenega tožbenega zahtevka v zvezi z (ne)veljavnostjo kupne pogodbe iz leta 1999 proti prvi toženki in takratnemu tretjemu tožencu in glede na uveljavljanje drugačnega zahtevka proti prvi toženki in drugi toženki ni zadostovalo.

Sodba nº II Ips 759/2006 of Civilni oddelek, June 19, 2008

Presoja višine odškodnine za nepremoženjsko škodo.

Sodba nº II Ips 675/2006 of Civilni oddelek, June 19, 2008

Trditvena podlaga tožbe ni utemeljevala nobenega od dveh možnih načinov prenehanja osebne služnosti zaradi njenega neizvrševanja. Tožnica ni zatrjevala, da naj bi se uprla izvrševanju služnosti in da zato toženka tri zaporedna leta ne uporablja s služnostjo obremenjenega stanovanja. Za priposestovanje prostosti služnosti pa je potrebno njeno 20 letno neizvrševanje, vendar tožnica v tožbi trdi, da toženka stanovanja ne uporablja od leta 1998, torej 5 let pred vložitvijo tožbe.

Sklep nº II Ips 371/2008 of Civilni oddelek, June 19, 2008

Subjektivna sprememba tožbe je lahko podana, če tožnik namesto prvotnega toženca toži koga drugega, nikoli pa v primeru, če se prvotnemu tožniku pridruži nov tožnik ali pa ga nadomesti.

Sodba nº II Ips 469/2008 of Civilni oddelek, June 19, 2008

Sporno stanovanje se je v začetku dograditve nahajalo v IV. zaključni gradbeni fazi, vlaganja pa v celoti gledano ne presegajo 10 % vrednosti. Polovica navedenih vlaganj, ki predstavljajo tožnikov prispevek k dograditvi, znaša torej 4,73 %. Ne glede na morebitni pomislek, po katerem zapisani odstotek ni neznaten, pa dejanske ugotovitve zavrnitev stvarnopravnega zahtevka utemeljujejo tudi z ugotovitvami, da navedena vlaganja niso predstavljala spremembe substance stvari: podarjeno stanovanje j...

Sodba nº in sklep II Ips 770/2005 of Civilni oddelek, June 19, 2008

Povzete določbe ZTVŽP ne omogočajo zaključka, da bi moral strojevodja hitrost vlaka prilagoditi vremenskim pogojem, med katerimi je megla. To je tudi logično, saj bi sicer moral pri gosti megli in glede na zavorno težo vlakovne kompozicije voziti praktično po polžje, da bi lahko in če bi sploh lahko pravočasno ustavil. Pač pa morajo hitrost svoje vožnje prilagoditi tudi vremenskim pogojem vozniki drugih motornih vozil, saj to lahko, pa tudi lažje in učinkoviteje storijo.

Sodba nº II Ips 450/2008 of Civilni oddelek, June 19, 2008

Nestrinjanje z dokazno oceno predstavlja nedovoljeni revizijski razlog zmotne in nepopolne ugotovitve dejanskega stanja.

Sodba nº II Ips 510/2008 of Civilni oddelek, June 19, 2008

Odmera pravične denarne odškodnine za nepremoženjsko škodo.

Sklep nº Cp 11/2008 of Civilni oddelek, June 19, 2008

Že zaradi narave sodnega odločanja v nobenem primeru ne more biti odklonitveni razlog sodnikovo pravno stališče, zavzeto pri opravljanju sodne funkcije. To stališče se lahko v drugi povezani zadevi ob dodatnih okoliščinah in/ali dodatnih pravnih argumentih tudi spremeni, vendar spremenjeno stališče ni razlog za izločitev sodnika. Stranka lahko tako stališče izpodbija samo v predpisanih pravnih sredstvih.

Sodba nº II Ips 475/2006 of Civilni oddelek, June 19, 2008

V izvršilnem postopku ni mogoče dovoliti izvršbe zaradi plačila zamudnih obresti od glavnice, če izvršilni naslov obrestnega izreka ne vsebuje.

Sodba nº in sklep II Ips 717/2006 of Civilni oddelek, June 19, 2008

Tožnici je bilo glede vseh oblik škode „priznano“ (in ne morda „prisojeno“ ali „dosojeno“) le toliko ali manj kot je zahtevala - in to po procesno in materialnopravno neoporečni poti. Z izpodbijano odločitvijo zato ni bil prekoračen tožbeni zahtevek.

Sodba nº II Ips 356/2008 of Civilni oddelek, June 19, 2008

Načelno pravno mnenje z dne 26.6.2002 se nanaša tudi na zamudne obresti od nečistih odškodninskih terjatev za premoženjsko škodo.

Sodba nº II Ips 424/2007 of Civilni oddelek, June 19, 2008

Kadar pritožbeno sodišče sprejme dokazno oceno sodišča prve stopnje in iz nje izpeljane ugotovitve o odločilnih dejstvih, ni nujna ponovitev vseh dokaznih argumentov, ki jih je navedlo že sodišče prve stopnje. Dovolj je, da iz razlogov sodišča druge stopnje izhaja, da se je pritožbeno sodišče s pritožbenimi razlogi seznanilo in da jih ni enostavno prezrlo.

Sodba nº II Ips 509/2008 of Civilni oddelek, June 19, 2008

Odmera pravične denarne odškodnine za nepremoženjsko škodo.

Sodba nº II Ips 79/2007 of Civilni oddelek, June 19, 2008

Nobeni metodi valorizacije, ki kupno moč plačanega zneska ustrezno objektivizira, ni mogoče odreči pravilnosti. Tega cilja pa ne dosega metoda, ki sta jo izbrali nižji sodišči. Ti sta toženkino plačilo valorizirali tako, da sta za čas od dneva plačila do izdaje prvostopenjske sodbe od plačanega zneska izračunali zakonske zamudne obresti po linearni metodi.

Sodba nº in sklep II Ips 272/2007 of Civilni oddelek, June 19, 2008

Za preužitkarske pogodbe velja, da jih je treba presojati po pravilih civilnega prava. Za pogodbe obligacijskega prava pa oblika načeloma ni zahtevana (67. člen ZOR); pisna pogodba je potrebna le za zemljiškoknjižni prenos lastninske pravice ne nepremičninah, čemur pa je bilo v obravnavanem primeru zadoščeno. Tehtno je sicer mnenje revidentke, da morajo biti pri takšnih pogodbah obligacijskega prava zavarovane izročevalčeve koristi. Gotovo je tudi iz teh razlogov zakonodajalec v novem OZ uved...

Sodba nº I Up 264/2008 of Upravni oddelek, June 19, 2008

Prosilcu za mednarodno zaščito se lahko začasno omeji gibanje, če je podan kateri od razlogov iz 1. odstavka 51. člena v zvezi s 55. členom ZMZ ali kateri od razlogov iz 1. odstavka 59. člena ZMZ.

Sodba nº I Up 279/2008 of Upravni oddelek, June 19, 2008

Dokazovanje identitete prosilca za mednarodno zaščito in dokazovanje suma zlorabe postopka lahko trajajo različno dolgo, izrek ukrepa omejitve gibanja pa je omejen do ugotovitve identitete oziroma do ugotovitve obstoja oziroma neobstoja suma zlorabe postopka, ne sme pa trajati več kot tri mesece. Prav zato bi se sodišče moralo opredeliti tudi do drugega razloga (suma zlorabe postopka), na podlagi katerega je tožena stranka prav tako utemeljila svoj ukrep omejitve gibanja, kljub temu da za odr...

Sodba nº X Ips 155/2005 of Upravni oddelek, June 19, 2008

Po določbah Zakona o prometnem davku so bile pozavarovalne premije obdavčene kot promet storitev. Sprememba prakse ne predstavlja posega v ustavne pravice.

Sklep nº X Ips 379/2008 of Upravni oddelek, June 19, 2008

Trditveno in dokazno breme o obstoju pogojev za dovoljenost revizije je na strani revidenta, saj revizije po uradni dolžnosti ni mogoče dovoliti oziroma uvesti. Ker revidentka v reviziji ne zatrjuje, ne obrazloži in ne dokazuje, da bi bil za njeno dovoljenost podan katerikoli od pogojev iz 2. odstavka 83. člena ZUS-1, revizije ni mogoče dovoliti.

Sodba nº X Ips 568/2006 of Upravni oddelek, June 19, 2008

Fizična oseba ne more postaviti zahteve za ugotovitev državljanstva. Če pa v kakšni vlogi zahteva ugotovitev državljanstva, je to za upravni organ neobvezujoča pobuda.

Sklep nº I Up 611/2006 of Upravni oddelek, June 19, 2008

Za spor glede imenovanja direktorja javnega zavoda, če direktorja ne imenuje organ republike, občine ali mesta, je pristojno delovno sodišče.

Sklep nº X Ips 351/2008, enako tudi X Ips 524/2008 of Upravni oddelek, June 19, 2008

Tako trditveno kot dokazno breme o obstoju pogojev za dovoljenost revizije je na strani revidenta, saj revizije po uradni dolžnosti ni mogoče dovoliti oziroma uvesti. Ker revidentka v reviziji ne zatrjuje, ne obrazloži in ne dokazuje, da bi bil za njeno dovoljenost podan katerikoli od pogojev iz 2. odstavka 83. člena ZUS-1, revizije ni mogoče dovoliti.

Sklep nº I Up 265/2008 of Upravni oddelek, June 19, 2008

Nemožnost izpolnitve sklenjenih pogodb (domnevno zaradi rušenja skladišča lesa) po presoji pritožbenega sodišča že po naravi stvari ne more predstavljati težko popravljive škode kot pogoja za zadržanje izvršitve odločbe, ki jo tožnik izpodbija v tem upravnem sporu. Tožnik niti ne zatrjuje, da brez skladišča lesa sklenjenih pogodb sploh ne bi mogel izpolniti oziroma da lesa ne bi mogel skladiščiti tudi kje drugje, še manj pa, da se lesa sploh ne bi moglo več dobiti kje drugje, če njegovega skl...

Sodba nº I Up 266/2008, enako tudi I Up 256/2008 of Upravni oddelek, June 19, 2008

Kadar tožena stranka utemeljuje omejitev gibanja z več razlogi, se je tudi upravno sodišče dolžno opredeliti do vseh navedenih razlogov.

Sodba nº X Ips 676/2005 of Upravni oddelek, June 19, 2008

Določba 137. člena ZUP (1986) zavezuje stranko upravnega postopka, da za svoje navedbe (o uničenju uvoženih vozil) ponudi dokaze in jih, če je to mogoče, predloži, česar pa tožeča stranka v obravnavanem primeru ni storila, kljub temu, da je imela za to vse možnosti. Njena neizkazana zatrjevanja zato niso mogla vplivati na ugotovljeno dejansko stanje. Vrhovno sodišče pa v reviziji odloča glede na dejansko stanje, ki je bilo ugotovljeno v predhodnem postopku (2. odstavek 85. člena ZUS-1).

Sodba nº I Up 214/2008 of Upravni oddelek, June 19, 2008

Tudi pritožbeno sodišče meni, da je tožena stranka svojo odločitev oprla predvsem na ugotovitev, da dejanja in dogodki, ki jih je tožnik navedel v postopku, ne pomenijo preganjanja v smislu določb ZAzil oziroma Direktive EU ter da se tožnik o pridobljenih poročilih ni izjavil. Glede na izvedensko mnenje je takšno sklepanje tožene stranke, tudi po mnenju pritožbenega sodišča, preuranjeno. Pravilno je stališče sodišča prve stopnje, saj izhaja iz podatkov in listin v upravnih spisih, da bo moral...

Sodba nº I Up 1817/2006 of Upravni oddelek, June 19, 2008

Po presoji pritožbenega sodišča je za pravno domnevo iz določbe 3. odstavka 11. člena Navodila dovolj, da se v 60-metrskem pasu ob javni dovozni poti nahaja katerikoli del zemljišča. Posamezni deli zemljiške parcele namreč ne morejo imeti različnega pravnega položaja – ne v pogledu stvarnih pravic, niti v pogledu kategorije oziroma pravnega statusa.

Sodba nº I Up 1497/2005 of Upravni oddelek, June 19, 2008

Presoja vzajemnosti zajema vsebinsko presojo, kar pomeni, da je treba presoditi, ali se v tuji državi glede vračanja podržavljenega premoženja priznavajo državljanom Slovenije enake pravice, kot jih Slovenija priznava tujim državljanom.

Sodba nº in sklep X Ips 249/2008 of Upravni oddelek, June 19, 2008

Tožnik ne zatrjuje in ne dokazuje, da bi bil v neenakopravnem položaju z drugimi kandidati za razpisano sodniško mesto. Prav to pa bi bilo glede na zatrjevano kršitev pravice do enakega varstva pravic potrebno.

Sodba nº X Ips 618/2005 of Upravni oddelek, June 19, 2008

Ker je tožeča stranka objekt zgradila brez gradbenega dovoljenja, ji je gradbena inšpekcija pravilno izrekla ukrep na podlagi 152. člena ZGO-1. Iz podatkov v upravnih spisih pa je nedvomno razvidno, da v zadevi ne gre za enostavni objekt, za katerega po ZGO-1 zadošča le lokacijska informacija.

Sodba nº X Ips 1360/2005 of Upravni oddelek, June 19, 2008

Zatrjevani napačen sklep o dejanskem stanju na podlagi listin, ki so bile v upravnem postopku uporabljene, oziroma zatrjevana napačna uporaba materialnega prava pri preračunu oziroma valorizaciji vrednosti podjetja nista obnovitvena razloga.

Sklep nº I Up 44/2006 of Upravni oddelek, June 19, 2008

Pravna podlaga za izdajo soglasja je bil 15. člen EKI. To soglasje (privolitev) k izročitvi pomeni zgolj predpostavko za odločanje o izročitvi v državi prosilki. Z izpodbijanim soglasjem tako ni bilo odločeno o tožnikovi pravici, obveznosti oziroma pravni koristi in zato ne gre za upravni akt, niti ga ni mogoče opredeliti kot upravno stvar v smislu 2. člena ZUP.

Sklep nº I Up 243/2008 of Upravni oddelek, June 19, 2008

V dvostopenjskem upravnem postopku, v katerem je bila pritožba zavrnjena, je predmet upravnega spora presoja zakonitosti upravnega akta, s katerim je bilo odločeno o pravici, obveznosti ali pravni koristi tožnika, to je praviloma odločba organa prve stopnje.

Sklep nº X Ips 286/2008, enako tudi X Ips 374/2008, X Ips 375/2008, X Ips 376/2008, X Ips 377/2008, X Ips 429/2008, X Ips 430/2008, X Ips 428/2008, X Ips 418/2008, X Ips 419/2008, of Upravni oddelek, June 19, 2008

Pomembnost pravnega vprašanja je po dikciji ZUS-1 treba presojati glede na vsebino zadeve. Za pomembno pravno vprašanje glede na vsebino zadeve gre, če je mogoče od njegove rešitve pričakovati razvoj prava preko sodne prakse glede takega vprašanja, če bi bilo pomembno za zagotovitev pravne varnosti ali za enotno uporabo prava na področju, na katerega se nanaša vsebina zadeve.

Sklep nº I Up 1324/2005 of Upravni oddelek, June 19, 2008

Na zastaranje pravice zahtevati plačilo sodne takse pazi sodišče po uradni dolžnosti v okviru presoje pravilne uporabe materialnega prava.

Sklep nº I Up 275/2008 of Upravni oddelek, June 19, 2008

Tožnik zmotno meni, da je sprožil upravni spor po 4. členu ZUS-1, ker naj ne bi imel drugega sodnega varstva zoper posege upravnih organov v njegove ustavne pravice. Tožnik je vložil tožbo zaradi izpodbijanja odločbe Upravne enote ..., torej je sprožil upravni spor po 2. členu ZUS-1, po katerem sodišče odloča o zakonitosti dokončnih upravnih aktov, s katerimi se posega v pravni položaj tožnika. Zoper dokončno odločbo Upravne enote ... pa je dopusten upravni spor, torej je tožniku zagotovljeno...

Sklep nº X Ips 785/2007 of Upravni oddelek, June 19, 2008

Zgolj zatrjevanje zelo hudih posledic v upravnem sporu izpodbijane odločitve ne zadošča za dovoljenost revizije.

Sklep nº X Ips 15/2008 of Upravni oddelek, June 19, 2008

Glede na to, da je v obravnavanem primeru predmet postopka pravilnost in zakonitost sklepa o zavrnitvi predloga za obnovo postopka in v izpodbijanem sklepu pravica stranke ni izražena v denarni vrednosti, s strani strank označena vrednost spornega predmeta v tožbi ne zadostuje vrednostnemu pogoju za dovolitev revizije, kot ga določa 1. točka 2. odstavka 83. člena ZUS-1.

Sodba nº I Up 707/2004 of Upravni oddelek, June 19, 2008

Dejstvo, da je bila prvostopenjska upravna odločba izdana v ponovnem postopku, potem ko je drugostopenjski upravni organ pred tem odpravil odločbo in zadevo vrnil v ponovno odločanje, ne pomeni, da upravni organ odloča na podlagi predpisa, ki je veljal v času vložitve vloge. Po ustaljeni upravno-sodni praksi in interpretaciji določila prvega odstavka 6. člena ZUP organ odloča o upravni stvari po zakonu, ki velja v času odločanja na prvi stopnji, ne pa v času vložitve vloge na upravni organ. T...

Sodba nº in sklep X Ips 675/2005 of Upravni oddelek, June 19, 2008

Predhodno vprašanje je pravno in ne dejansko vprašanje. Primanjkljaj proizvodov se šteje za končno potrošnjo. Če davčni zavezanec ne vodi evidenc po ZDP, se mu obračuna prometni davek. Za obdavčitev so relevantne tiste materialne določbe ZPD, ki so veljale v času, na katerega se pravni posli nanašajo.

Sklep nº X Ips 255/2008 of Upravni oddelek, June 19, 2008

Revident le zatrjuje, da gre za odločitev o pomembnem pravnem vprašanju o tem, kako in v kakšnem obsegu razlagati terminus lojalnega ravnanja v okviru dokazovanja pogojev za priznanje statusa denacionalizacijskega upravičenca. Po mnenju revizijskega sodišča pa v zvezi z dokazovanjem pogojev za priznanje statusa denacionalizacijskega upravičenca glede lojalnega ravnanja ne gre za pravno ampak za dejansko vprašanje, kar pa revizijsko sodišče ne sme obravnavati, ker mu to ne dopušča 2. odstavek ...

Sklep nº X Ips 9/2008 of Upravni oddelek, June 19, 2008

Zgolj navedba punktuma v uvodu revizije, brez kakršnekoli navedbe v zvezi z dovoljenostjo revizije, za dovolitev revizije ne zadostuje.

Sklep nº I Up 17/2007 of Upravni oddelek, June 19, 2008

Tožeča stranka je prošnjo za oprostitev plačila sodnih taks vložila po opravljenem procesnem dejanju, za katerega je bilo potrebno plačati sodno takso, zato se je ne oprosti plačila sodne takse.

Sodba nº X Ips 718/2004 of Upravni oddelek, June 19, 2008

Dokaz o lastništvu osnovnih sredstev (v obravnavanem primeru je to nepremičnina) v smislu 25. člena Pravilnika o vodenju poslovnih knjig in sestavljanju letnega poročila za samostojnega podjetnika posameznika je le taka darilna pogodba, ki je sposobna za takojšen vpis v zemljiško knjigo.

Sodba nº I Ips 73/2008 of Kazenski oddelek, June 19, 2008

Ker informator ni deloval pod nadzorom in po navodilih policije, torej kot tajni sodelavec policije, za svoje delovanje ni potreboval nikakršne odredbe.

Sodba nº I Ips 171/2008 of Kazenski oddelek, June 19, 2008

Pritožbeno sodišče sme razveljaviti sodbo sodišča prve stopnje samo glede odločbe o kazni, ne da bi hkrati posegalo v odločbo o krivdi.

Sodba nº I Ips 41/2007 of Kazenski oddelek, June 19, 2008

Za odločanje o predlogu za izločitev dokazov, vloženem v času zasedanja senata, je funkcionalno pristojen razpravni senat, čeprav se glavna obravnava z branjem obtožnice še ni začela.

Sodba nº I Ips 121/2008 of Kazenski oddelek, June 19, 2008

Državni tožilec sme med glavno obravnavo ustno spremeniti obtožnico, če spozna, da izvedeni dokazi kažejo na to, da se je spremenilo v obtožnici navedeno dejansko stanje. Sodišče se do take spremembe ni dolžno opredeliti, mora pa odločiti o spremenjeni obtožbi.

Sodba nº I Ips 105/2008 of Kazenski oddelek, June 19, 2008

Odločanje o nesoglasju preiskovalnega sodnika z zagovornikovim predlogom za izvedbo dokazov ni razlog za izločitev sodnika po 4. točki 39. člena ZKP.

Sodba nº I Ips 443/2007 of Kazenski oddelek, June 19, 2008

Zastaranje kazenskega pregona se šteje posebej za vsako kaznivo dejanje iz konstrukcije nadaljevanega kaznivega dejanja.

June 18, 2008

Sklep nº II Ips 805/2006, enako tudi II Ips 650/2006 of Civilni oddelek, June 18, 2008

Tožnik je v tej pravdi vtoževal dva nedenarna tožbena zahtevka z različnima pravnima in dejanskima podlagama, za katera je po pozivu tožene stranke na prvem naroku za glavno obravnavo navedel enotno vrednost spornega predmeta. Ob taki kumulaciji bi morala biti navedena oziroma ugotovljena vrednost spornega predmeta za vsak posamezen zahtevek (2. odstavek 41. člena ZPP). Nediferencirana navedba vrednosti ne zadošča, saj se ne ve, na katerega od več zahtevkov se nanaša oziroma, v katerem delu s...

Sodba nº II Ips 599/2006 of Civilni oddelek, June 18, 2008

Določbe o ničnosti pogodbe v obravnavani zadevi ni mogoče uporabiti, saj gre za specialna pravila o neupravičeni obogatitvi, urejena zunaj poglavja o kondikcijah in verzijah in ki se nanašajo zgolj na ničnost pogodb, ne pa tudi ničnost odločb upravnega organa.

Sodba nº II Ips 954/2007 of Civilni oddelek, June 18, 2008

Revidentkino nasprotovanje temu, da se sta se nižji sodišči sploh odločili za razlago, po njenem mnenju jasnih in natančnih določil sporazuma, pomeni očitek zmotne uporabe materialnega prava

Sodba nº II Ips 129/2006 of Civilni oddelek, June 18, 2008

Odmera pravične denarne odškodnine za nepremoženjsko škodo.

Sklep nº II Ips 435/2008 of Civilni oddelek, June 18, 2008

Tožnik je v reviziji predlagal razveljavitev sodb nižjih sodišč, vendar iz utemeljitve revizije, ki je bistvena za določitev izpodbijanega dela pravnomočne sodbe, izhaja le to, da se ne strinja z višino preživnine. Samo nestrinjanje z višino preživnine, pri čemer tožnik ne pojasni, kakšna višina bi bila po njegovem primerna, ne daje možnosti za določitev vrednosti izpodbijanega dela in zato ni mogoče ugotoviti, če ta presega v ZPP določen znesek.

Sklep nº II Ips 656/2006 of Civilni oddelek, June 18, 2008

Navedba le ene ocene vrednosti spora za dva naknadno objektivno kumulirana tožbena zahtevka v smislu tretjega odstavka 182. člena ZPP ne zadošča, saj se ne more nanašati tako na primarni kot tudi na podrejeni tožbeni zahtevek. Vrednost spornega predmeta je s stališča dovoljenosti revizije opredeljena le glede primarnega zahtevka, ob drugačni dejanski in pravni podlagi, ki se nanaša na podrejeni zahtevek, pa glede slednjega tožeča stranka vrednosti spornega predmeta ni opredelila. Ocenitvena d...

Sklep nº II Ips 718/2006 of Civilni oddelek, June 18, 2008

Tožeča stranka bi morala že v tožbi navesti vrednost vsakega od kumuliranih tožbenih zahtevkov, saj navedba le ene ocene vrednosti spora za dva objektivno kumulirana tožbena zahtevka ne more veljati tako za primarni kot tudi za podrejeni tožbeni zahtevek. Opredelitev vrednosti spornega predmeta z zneskom 2.010.000 SIT se torej s stališča dovoljenosti revizije lahko nanaša le na glavni zahtevek, medtem ko tožeča stranka vrednosti spornega predmeta podrejenega tožbenega zahtevka ni opredelila.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners