Vrhovno Sodišče: Opinions issued on July 2008

July 31, 2008

Sklep nº in sodba III Ips 130/2006 of Gospodarski oddelek, July 31, 2008

Iz spisa res ni razvidno, da bi bil zapisnik o ogledu objekta vročen tožeči stranki. Ker pa je bil v spis vložen na prvem naroku za glavno obravnavo in ga je na naslednjih dveh narokih, na katerih je prisostvoval tudi pooblaščenec tožeče stranke, sodnica prebrala, opustitev njegove vročitve tožeči stranki ni onemogočila učinkovitega sodelovanja v dokaznem postopku.

Sklep nº in sodba III Ips 2/2007 of Gospodarski oddelek, July 31, 2008

Zaradi prepovedi iz 3. odstavek 370. člena ZPP je revizijsko sodišče vezano na dejansko podlago sodb sodišč nižjih stopenj, v obravnavanem sporu na ugotovljeno pravo, dejansko voljo pogodbenih strank (ne pa tudi na razlago pravnih posledic in učinkov sklenjene pogodbe, saj gre pri tem za uporabo materialnega prava, ki jo sodišče preizkuša po uradni dolžnosti).

Sodba nº III Ips 70/2006 of Gospodarski oddelek, July 31, 2008

Tožeča stranka je vtoževala pravico do posredniške provizije, ki pa ji ne gre. Pogodbe, za katerih sklenitev si je prizadevala tožeča stranka, niso bile sklenjene. Obnovljena so bila le obstoječa zavarovanja iz časa izpred nastopa tožeče stranke (ki s posredovanjem očitno niso vzročno povezana).

Sodba nº III Ips 173/2006 of Gospodarski oddelek, July 31, 2008

Obveznost povrnitve škode na podlagi 279. člena ZIZ je primer odgovornosti za škodo ne glede na krivdo. 279. člen ZIZ (če naj bo smiseln) razporeja (pripisuje) tveganje v zvezi s škodo, ki nastane kot posledica neutemeljene začasne odredbe, tudi (ali: zlasti) tedaj, ko je bila njena izdaja po presoji predlagatelja v času vložitve predloga dejansko videti potrebna (s tem tveganjem 279. člen ZIZ bremeni predlagatelja). Okoliščina, da se je izdana začasna odredba izkazala za neutemeljeno, pomeni...

Sklep nº in sodba III Ips 137/2006 of Gospodarski oddelek, July 31, 2008

Določba o pripoznavi dolga (prvi odstavek 387. člena ZOR) temelji na odprtem pravnem pojmu, pri katerem je dolžnikovo izjavno priznanje dolga (izrecno priznanje) v pravni posledici izenačeno z nedoločenim številom enakovrednih konkludentnih ravnanj. Zahteva po jasni izraženosti dolžnikove volje glede na tak smoter obravnavanega instituta pomeni, da mora sodišče oceniti, ali se dolžnikova izjava, kadar (vse) njeno sporočilo ni zajeto z besedami, glede na okoliščine, v katerih je dana, navzven ...

July 28, 2008

Sklep nº I R 97/2008 of Civilni oddelek, July 28, 2008

Zgolj okoliščina, da je toženčeva žena ena od strojepisk enega večjih okrajnih sodišč, ne predstavlja utemeljenega razloga za delegacijo.

Sodba nº I Up 372/2008 of Upravni oddelek, July 28, 2008

Ker je tožnik za zaščito zaprosil šele čez več ur in sicer po prijetju s strani policije, potem ko je ilegalno prestopil mejo med Republiko Hrvaško in Slovenijo ter nadaljeval pot v smeri proti Italiji z osebnim avtomobilom, tega časovnega zamika pa ni logično in razumno pojasnil, je tako dejansko stanje tudi po mnenju pritožbenega sodišča zadostna podlaga za sklep, da je tožnik vložil prošnjo z namenom, da bi odložil oziroma onemogočil odstranitev iz države.

Sodba nº I Up 377/2008 of Upravni oddelek, July 28, 2008

Po določbi 55. člena ZMZ pristojni organ v pospešenem postopku prošnjo za mednarodno zaščito kot očitno neutemeljeno zavrne (med drugim), če prosilec brez utemeljenega razloga ne izrazi namena za vložitev prošnje v najkrajšem možnem času, če je to možnost imel (5. alineja).

Sodba nº I Up 375/2008 of Upravni oddelek, July 28, 2008

Tožnikovo večdnevno bivanje v večih državah kaže na neobstoj subjektivnega strahu, ki bi imel podlago v preganjanju v izvorni državi.

July 24, 2008

Sklep nº I R 96/2008 of Civilni oddelek, July 24, 2008

Zgolj funkcionalna nadrejenost sodnikov višjega sodišča sodiščem prve stopnje v primeru, ko je ena od strank sodnik sodišča prve stopnje, ne more biti utemeljen razlog za oceno, da v pritožbenem postopku odloča drugo stvarno pristojno sodišče.

Sklep nº I Up 345/2008 of Upravni oddelek, July 24, 2008

Po presoji pritožbenega sodišča tožnik ni izkazal pogoja za izdajo začasne odredbe po določbi 2. odstavka 32. člena ZUS-1. Po navedeni določbi sodišče lahko odloži izvršitev v upravnem sporu izpodbijanega akta do izdaje pravnomočne odločbe, če bi se z izvršitvijo akta prizadela tožniku težko popravljiva škoda. Težko popravljiva škoda mora biti resna in mora groziti tožniku samemu. Tožnik sicer zatrjuje, da bo z obremenitvijo njegove lastninske pravice na nepremičnini poseženo v njegove človek...

Sodba nº X Ips 912/2004 of Upravni oddelek, July 24, 2008

Pravna sredstva, vložena po izteku prekluzivnih rokov, pristojni organ zavrže, ne da bi jih obravnaval po vsebini.

Sodba nº X Ips 372/2004 of Upravni oddelek, July 24, 2008

Ob sezonskem znižanju cen v prodajalni je treba izdelati zapisnik o popisu blaga, kot to določa 4. člena Pravilnika o vodenju evidenc v trgovini.

Sklep nº I Up 686/2005 of Upravni oddelek, July 24, 2008

Tožnici sodišče prve stopnje ni smelo odreči statusa stranke in s tem pravni interes v zadevi, v kateri sta ji, kot je razvidno iz upravnega spisa, upravni organ prve stopnje in tudi tožena stranka priznali položaj stranke. Zaradi navedenega ima tožnica kot stranka tudi pravni in ne le dejanski interes za sprožitev tega upravnega spora.

Sodba nº X Ips 1747/2006 of Upravni oddelek, July 24, 2008

V postopku prisilne izterjave ni mogoče uveljavljati ugovora v zvezi z obveznostjo plačila sodne takse.

Sodba nº I Ips 292/2008 of Kazenski oddelek, July 24, 2008

Pri odločanju o zahtevi za varstvo zakonitosti ni preizkusa po uradni dolžnosti, temveč se sodišče omeji samo na preizkus tistih kršitev zakona, na katere se sklicuje vložnik v svoji zahtevi, ki jih mora konkretno opredeliti in v primeru razloga iz tretje točke prvega odstavka 420. člena utemeljiti tudi vzročno zvezo med kršitvijo procesnega zakona in zakonitostjo pravnomočne sodne odločbe.

July 23, 2008

Sodba nº I Up 355/2008 of Upravni oddelek, July 23, 2008

Iz listin v predloženem spisu izhaja, da je tožnik razloge, na katere se sklicuje v postopku za priznanje mednarodne zaščite, zatrjeval le pavšalno, nepovezano in neprepričljivo.

Sklep nº I Up 362/2008 of Upravni oddelek, July 23, 2008

Po presoji pritožbenega sodišča je pravilno stališče sodišča prve stopnje, da stranka izdaje začasne odredbe po 3. odstavku 66. člena ZUS-1 ne more predlagati, ker gre za začasno odredbo, ki jo sodišče lahko izda po uradni dolžnosti, če ugotovi, da obstojajo pogoji, ki jih določa 32. člen ZUS-1. Zato je šteti predlog tožeče stranke za izdajo začasne odredbe kot predlog za izdajo začasne odredbe po 3. odstavku 32. člena ZUS-1. Za izdajo začasne odredbe po tej zakonski določbi pa mora predlagat...

July 21, 2008

Sklep nº I R 90/2008 of Civilni oddelek, July 21, 2008

Predlog za izvršbo na podlagi verodostojne listine je bil vložen pri Okrajnem sodišču v Postojni, upnik pa je naknadno sodišču sporočil, da ima dolžnik stalno prebivališče v Zidanem mostu. Predlog za izvršbo je bil vložen 24.12.2007 in zato ni podana krajevna pristojnost Okrajnega sodišča v Ljubljani.

Sklep nº Cp 13/2008 of Civilni oddelek, July 21, 2008

Samo dejstvo ovadbe, vložene v zadevi, ki ni povezana s sporno izvršilno zadevo in ki ne more izkazovati kazenske odgovornosti ovadenega, pri javnosti ne more ustvariti vtisa, da je omajana sodnikova nevtralnost.

Sklep nº I R 93/2008 of Civilni oddelek, July 21, 2008

Četudi bi držalo s strani tožene stranke zatrjevano dejstvo, da se tožeča stranka pozna s sodniki pristojnega sodišča, saj je njen oče odvetnik, te okoliščine po oceni Vrhovnega sodišča ni mogoče subsumirati pod pojem “drugega tehtnega razloga“ iz 67. člena ZPP.

July 17, 2008

Sodba nº I Up 346/2008 of Upravni oddelek, July 17, 2008

Tudi po prepričanju pritožbenega sodišča je namreč v obravnavanem primeru podan razlog iz 4. alineje 55. člena ZMZ, saj iz celotnega dosedanjega tožnikovega ravnanja in iz njegovih navedb izhaja sum, da je tožnik lažno predstavil razloge, na katere se sklicuje.

Sklep nº I Up 270/2008 of Upravni oddelek, July 17, 2008

Ker odvetnik, ki je vložil tožbo, ni imel potrebnega dovoljenja za vložitev tožbe, gre za kršitev 11. točke drugega odstavka 339. člena ZPP, ki se na podlagi prvega odstavka 22. člena ZUS-1 uporablja primerno za vprašanja postopka, ki niso urejena v ZUS-1.

Sklep nº I Up 336/2008 of Upravni oddelek, July 17, 2008

Ob pravilni ugotovitvi, da izpodbijani sklep o imenovanju ni upravni akt, ampak akt nosilca izvršilne veje oblasti, utemeljen na politični diskreciji, je upravno sodišče s tem, ko je tožbo zavrglo, pravilno uporabilo določbo 36. člena ZUS-1.

Sodba nº I Up 328/2008 of Upravni oddelek, July 17, 2008

Za odločanje v pospešenem postopku ni podlage, če mora pristojni organ za sprejem odločitve, da prosilcu očitno ne grozi preganjanje, ocenjevati in presojati stopnjo intenzivnosti zatrjevanih kršitev človekovih pravic v skladu s pogoji iz 26. in 28. člena ZMZ.

Sklep nº X Ips 277/2008, enako tudi X Ips 246/2008, X Ips 26/2008 of Upravni oddelek, July 17, 2008

Pomembnost pravnega vprašanja je po dikciji ZUS-1 treba presojati glede na vsebino zadeve. Za pomembno pravno vprašanje glede na vsebino zadeve gre, če je mogoče od njegove rešitve pričakovati razvoj prava v zvezi s sodno prakso glede takega vprašanja, če bi bilo pomembno za zagotovitev pravne varnosti ali za enotno uporabo prava na področju, na katerega se nanaša vsebina zadeve.

Sklep nº X Ips 394/2007 of Upravni oddelek, July 17, 2008

V zadevah, na katere se sklicuje tožeča stranka, je sicer šlo za podobne dejanske situacije, ko je bilo treba carinski dolg obračunati po sprostitvi blaga v prost promet, obenem pa za različne pravne situacije. V primerih, ko carinski organi za obračun carinskega dolga kot prano podlago uporabijo določbe o naknadnem obračunu carinskega dolga po CZ, so navedbe, ki se nanašajo na obnovo upravnega postopka po ZUP, nerelevantne. Hkrati velja tudi obratno, ko carinski organ uporabi določbe o obnov...

Sodba nº I Up 251/2008 of Upravni oddelek, July 17, 2008

Pravilno je stališče sodišča prve stopnje, da se tožena stranka v obrazložitvi s tožbo izpodbijane odločbe tudi ni opredelila do subjektov preganjanja (ali je to kriminalna združba ali posamezniki ali skupine posameznikov oziroma nacionalisti ali celo oblastni organi) in subjektov zaščite (ali je to policija, kakšni drugi oblastni organi, ali so to sodišča) po 24. in 25. členu ZMZ. Zato tudi pritožbeno sodišče meni, da je potrebno, da tožena stranka v ponovljenem postopku dodatno zasliši oba ...

Sklep nº I Up 326/2008 of Upravni oddelek, July 17, 2008

Samo izkazana višina škode, ne da bi predlagatelj izkazal tudi, da ta škoda zanj predstavlja težko popravljivo škodo, ne zadostuje za izdajo začasne odredbe.

Sodba nº I Up 354/2008 izvor2 : Sodba UPRS U 1347/2008 of Upravni oddelek, July 17, 2008

Po določbi 55. člena ZMZ pristojni organ v pospešenem postopku prošnjo za mednarodno zaščito kot očitno neutemeljeno zavrne (med drugim), če je prosilec pri podaji prošnje navajal le dejstva, ki so nezadostna, nepomembna, oziroma zanemarljivega pomena za obravnavanje upravičenosti za mednarodno zaščito po tem zakonu (2. alineja), pa tudi če je očitno, da prosilec ne izpolnjuje pogojev za mednarodno zaščito, kot jih določata 26. in 28. člena tega zakona (3. alineja).

Sodba nº I Up 359/2008 of Upravni oddelek, July 17, 2008

Samo zatrjevanje okoliščin, ki naj bi kazale na to, da so se razmere v matični državi za tožnika poslabšale do te mere, da je moral zapustiti matično državo, še ne zadošča za ponovno meritorno odločanje o prošnji za priznanje mednarodne zaščite, ki jo je vložil tožnik po tem, ko je bila njegova prva prošnja že pravnomočno zavrnjena. Kot to pravilno navaja sodišče prve stopnje je namreč ponovna prošnja, skladno z določili ZMZ, najprej predmet predhodne obravnave o tem, ali so izpolnjeni pogoji...

Sodba nº I Up 1420/2004 of Upravni oddelek, July 17, 2008

Investitor je pravico graditi na zemljiščih posega izkazal z zemljiškoknjižnim izpiskom, ki je javna listina, ki dokazuje tisto, kar se v njej potrjuje, razen če ne dokaže nasprotno. Breme dokazovanja je na tistem, ki dokazuje, da v javni listini dejstva niso resnična.

Sklep nº I Up 44/2007 of Upravni oddelek, July 17, 2008

Glede na 1. odstavek 14. člena ZST-UPB1 je oprostitev plačila sodnih taks možna le za tiste vloge in dejanja, ki se opravijo hkrati oziroma po vložitvi prošnje za oprostitev plačila sodnih taks. Oprostitev plačila za nazaj ni mogoča. Ker je tožnik prošnjo za oprostitev plačila sodnih taks za sodbo in pritožbo vložil šele po opravljenih procesnih dejanjih, ga plačila sodnih taks ni bilo mogoče oprostiti.

Sklep nº I Up 353/2008 of Upravni oddelek, July 17, 2008

Predlagatelj mora že v zahtevi za izdajo začasne odredbe navesti vsa dejstva in dokaze, s katerimi utemeljuje svojo zahtevo.

Sodba nº I Up 291/2008 of Upravni oddelek, July 17, 2008

Po presoji pritožbenega sodišča so ugotovitve sodišča prve stopnje, ki temeljijo na podatkih in listinah v upravnih spisih in na izjavah tožnika v dokaznem postopku na glavni obravnavi dne 11.6.2008, pravilne in dejansko kažejo na to, da tožnik ni z ničemer pojasnil, zakaj sam ni v dve in pol letnem obdobju prebivanja v Republiki Sloveniji brez kakršnegakoli dovoljenja po nezakonitem prehodu državne meje med Republiko Hrvaško in Republiko Slovenijo leta 2005 (7.11.2005) izrazil nobenih dejavn...

Sodba nº I Ips 201/2008 of Kazenski oddelek, July 17, 2008

Ker kazenski postopek zoper obdolženca še ni pravnomočno končan, niso izpolnjeni pogoji za vložitev zahteve za varstvo zakonitosti.

Sodba nº I Ips 232/2008 of Kazenski oddelek, July 17, 2008

Vložnik zahteve za varstvo zakonitosti ne more uspeti s ponavljanjem pritožbenih navedb, kadar je pritožbeno sodišče takšne navedbe presodilo in jih zavrnilo z razumnimi in utemeljenimi razlogi.

Sodba nº I Ips 213/2008 of Kazenski oddelek, July 17, 2008

Glavna obravnava, opravljena na več narokih, je celota in že opravljenih procesnih dejanj ni treba ponavljati na kasnejšem naroku.

Sklep nº IX Ips 46/2008 of Kazenski oddelek, July 17, 2008

Izrazito poslabšanje zdravstvenega stanja je lahko okoliščina, ki se upošteva pri odločanju o zahtevi za izredno omilitev kazni, kljub možnosti, da se zaradi hujše bolezni lahko prestajanje kazni odloži ter da je zdravstvena oskrba zagotovljena tudi v zavodu za prestajanje kazni zapora.

Sklep nº IX Ips 53/2008 of Kazenski oddelek, July 17, 2008

Zdravstveno stanje staršev obsojenca samo po sebi ne more biti razlog za izredno omilitev kazni, temveč je ta upravičena šele, ko takšne težave zahtevajo bistveno povečano skrb in pomoč obsojenca.

Sodba nº I Ips 276/2008 of Kazenski oddelek, July 17, 2008

Visoka stopnja ponovitvene nevarnosti ter ogrožanja zdravja in(ali) življenja ljudi, do katere bi prišlo s ponovitvijo kaznivega dejanja, ob odsotnosti okoliščin, na podlagi katerih bi bilo mogoče sklepati, da bo varnost potencialih oškodovancev mogoče zagotoviti tudi s katerim od milejših ukrepov, kaže na neogibnost odreditve pripora.

Sodba nº I Ips 265/2008 of Kazenski oddelek, July 17, 2008

Zgolj zaradi napačne navedbe rojstnega datuma obtoženca v odredbi o hišni preiskavi ni mogoče zaključiti, da bi bila odredba in v posledici tega izvedba hišne preiskave nezakonita.

July 16, 2008

Sodba nº X Ips 12/2006 of Upravni oddelek, July 16, 2008

Zmotna presoja pravilnosti postopka izdaje izpodbijanega upravnega akta ni revizijski razlog v smislu 85. člena ZUS-1.

Sklep nº I Up 1210/2006 of Upravni oddelek, July 16, 2008

Soglasje tožene stranke glede na določbe Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ni samostojen dokončen posamični akt, ki bi ga bilo mogoče izpodbijati v upravnem sporu. Tak akt, ki je v razmerju do odločbe (o razrešitvi) akcesorni akt, je mogoče izpodbijati samo s pravnimi sredstvi zoper (zbirno) odločbo.

Sklep nº X Ips 803/2007 of Upravni oddelek, July 16, 2008

Po presoji Vrhovnega sodišča revident v reviziji ni izkazal pogojev za dovoljenost revizije, ki jih določa drugi odstavek 83. člena ZUS-1. S trditvijo, da gre po vsebini zadeve za odločitev o pomembnem pravnem vprašanju, brez obrazložitve, katero je to pravno vprašanje, revident revizije ne more utemeljevati. Sicer pa je bilo v identičnih zadevah, ki so se nanašale na denacionalizacijo kapitala, vloženega v N.N., že odločeno v več primerih.

Sklep nº X Ips 371/2007 of Upravni oddelek, July 16, 2008

Po presoji Vrhovnega sodišča Republike Slovenije je tako trditveno kot dokazno breme za dokazovanje izpolnjenosti pogojev za dovolitev revizije na strani revidenta, saj revizije po uradni dolžnosti ni mogoče uvesti niti voditi. Revident v reviziji ni revizijskemu sodišču ponudil nobene konkretne in določne trditve o tem, katere okoliščine so podane, da bi bila revizija dovoljena po 2. točki 2. odstavka 83. člena ZUS-1 (pomembno pravno vprašanje, odstop od sodne prakse), ampak le pavšalno zatr...

Sodba nº I Up 340/2008 zveza : ZMZ člen 51, 51/1-2, 55, 55-4. of Upravni oddelek, July 16, 2008

Iz vseh tožnikovih navedb tudi po presoji pritožbenega sodišča izhaja, da so nekonsistentne, protislovne, malo verjetne, kar vse je glede na citirane določbe ZMZ izkazani pogoj za začasno omejitev gibanja po 2. alineji prvega odstavka 51. člena ZMZ.

Sodba nº I Up 352/2008 of Upravni oddelek, July 16, 2008

Istovetnost prosilca za mednarodno zaščito je v primeru, ko ta ne razpolaga z dokumenti, s katerimi bi lahko izkazal svojo identiteto, treba ugotoviti z drugimi dokaznimi sredstvi, ki jih omogočajo veljavni predpisi.

Sklep nº X Ips 292/2008 of Upravni oddelek, July 16, 2008

Ker je revizija izredno pravno sredstvo, ki predstavlja zadnjo pravno možnost odločanja v upravnem sporu, je pravni interes podan, če jo vloži revident, ki si z odločitvijo v reviziji lahko izboljša svoj pravni položaj. Če upravno sodišče pravnomočno odpravi izpodbijani upravni akt in vrne zadevo v ponovni postopek, se bo postopek pred upravnim organom nadaljeval in končal z aktom, ki ga bo mogoče izpodbijati v novem upravnem sporu pred upravnim sodiščem, zato podvajanje možnosti sodnega vars...

Sklep nº X Ips 805/2007 of Upravni oddelek, July 16, 2008

Ker revidentka v reviziji konkretno niti ne zatrjuje niti ne obrazloži in ne dokazuje, da bi bil za dovoljenost revizije podan kateri od razlogov iz 2. odstavka 83. člena ZUS-1, revizije v tem primeru ni mogoče dovoliti.

Sodba nº X Ips 1316/2004 of Upravni oddelek, July 16, 2008

Morebitnih kršitev ZUP v okviru revizije glede na določbo 1. točke prvega odstavka 85. člena ZUS-1 revizijsko sodišče ne presoja. Taka kršitev pravil postopka po 2. in 3. odstavku 75. člena ZUS-1 ni predvidena kot razlog za bistveno kršitev določb postopka v upravnem sporu.

Sklep nº X Ips 471/2008, enako tudi X Ips 88/2008 of Upravni oddelek, July 16, 2008

Trditveno in dokazno breme za dokazovanje izpolnjenosti pogojev za dovolitev revizije je na strani revidenta, saj revizije po uradni dolžnosti ni mogoče dovoliti oziroma uvesti. O ustavnosti tega stališča se je izreklo tudi Ustavno sodišče RS, ki je v sklepu Up-858/08 z dne 3.6.2008 ugotovilo, da takšna razlaga ne predstavlja kršitve človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ki jih zagotavlja Ustava RS. Ker revident v reviziji ni niti neposredno niti opisano navedel, kateri pogoj za dovolitev...

July 14, 2008

Sklep nº I Up 1381/2006, enako tudi I Up 254/2008 of Upravni oddelek, July 14, 2008

Po določbi 2. odstavka 334. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP), ki se po določbi 1. odstavka 22. člena Zakona o upravnem sporu (Uradni list RS, št. 105/2006, ZUS-1) primerno uporablja za vprašanja postopka, ki niso urejena s tem zakonom, torej tudi za umik pritožbe, lahko stranka, dokler sodišče druge stopnje ne izda odločbe, umakne že vloženo pritožbo.

July 11, 2008

Sodba nº I Ips 199/2008 of Kazenski oddelek, July 11, 2008

Formalni preizkus zahteve za obnovo ne zajema vsebinskega presojanja dejstev in dokazov, navedenih v zahtevi.

July 10, 2008

Sklep nº I R 89/2008 of Civilni oddelek, July 10, 2008

Pavšalna in nekonkretizirana trditev, da bi samo drugo sodišče lahko nepristransko odločalo v zadevi, ni tehten razlog za določitev drugega stvarno pristojnega sodišča.

Sklep nº II IPs 505/2007 of Civilni oddelek, July 10, 2008

Če se tožbeni zahtevek ne nanaša na denarni znesek, je odločilna vrednost spornega predmeta, ki jo je tožeča stranka navedla v tožbi (drugi odstavek 44. člena ZPP). V nobeni od tožb tožeča stranka ni navedla vrednosti, ki bi presegala 1.000.000 SIT, zato revizija ni dovoljena.

Sodba nº II Ips 449/2008 of Civilni oddelek, July 10, 2008

Presoja, ali je bila v konkretnem primeru kršena pravica izjave stranke v postopku, terja iskanje ustreznega ravnovesja med prekluzijo, pojmom krivde po drugem odstavku 286. člena ZPP, pa tudi materialnim procesnim vodstvom.

Sodba nº in sklep II Ips 191/2006 of Civilni oddelek, July 10, 2008

Presoja višine odškodnine za nepremoženjsko škodo.

Sklep nº I R 83/2008 of Civilni oddelek, July 10, 2008

Okoliščina, da je podpredsednik stvarno pristojnega sodišča in hkrati vodja civilnega oddelka istega sodišča sodeloval kot predsednik disciplinskega sodišča pri Lovski zvezi ... v disciplinskem postopku zoper tožnika in bil v tem pravdnem postopku tudi zaslišan kot priča, bi imela za posledico le njegovo suspektnost za primer, da bi bil on naravni oziroma zakoniti sodnik v tej zadevi; ne more pa ta okoliščina vplivati na t.i. subjektivno neodvisnost siceršnjih naravnih oziroma zakonitih sodni...

Sklep nº II Ips 513/2007 of Civilni oddelek, July 10, 2008

Solidarnost dolžnikov se ne domneva, temveč mora biti izrecno opredeljena v izreku sodbe. Če ni, gre za deljivo obveznost.

Sklep nº II Ips 511/2007 of Civilni oddelek, July 10, 2008

Tožeča stranka je poleg zahtevka za povrnitev nepremoženjske škode uveljavljala tudi zahtevek za povrnitev premoženjske škode. Zahtevka se, čeprav se uveljavljata z eno tožbo, opirata na različno dejansko in pravno podlago, zato je treba dovoljenost revizije presojati za vsak zahtevek ločeno.

Sodba nº II Ips 575/2007 of Civilni oddelek, July 10, 2008

Odmera odškodnine zaradi nihajne poškodbe vratne hrbtenice in udarnine kolena in rame.

Sodba nº in sklep II Ips 618/2008 of Civilni oddelek, July 10, 2008

Izjemnost pravne priznanosti začasnega zmanjšanja življenjske aktivnosti pomeni, da mora biti zmanjšanje življenjske aktivnosti zelo močne intenzivnosti, daljšega trajanja, ali pa da morajo biti podane posebne (neobičajne) okoliščine.

Sodba nº II Ips 605/2008 of Civilni oddelek, July 10, 2008

Odmera odškodnine ne more odraziti zgolj oškodovančevega individualnega vrednotenja konkretnih posledic. Pomembno je, da ima omenjeno načelo korektiv v načelu objektivne pogojenosti višine odškodnine.

Sodba nº II Ips 545/2008 of Civilni oddelek, July 10, 2008

Pri odmeri odškodnine za nepremoženjsko škodo je potrebno upoštevati poleg oškodovančevega individualnega vrednotenja konkretnih posledic tudi načelo objektivne pogojenosti.

Sodba nº II Ips 551/2007 of Civilni oddelek, July 10, 2008

V skladu z oblikovano sodno prakso Vrhovno sodišče zaključuje, da jutranji tek na ravnem terenu, po asfaltu, v primeru organiziranosti in športni opremi ne predstavlja nevarne dejavnosti. Prav tako pa pri toženi stranki ni podana krivdna odgovornost za nastalo škodo.

Sklep nº II Ips 548/2008 of Civilni oddelek, July 10, 2008

Ker izpodbijana odločitev nima razlogov o tem, ali je vrnitev predmetnih parcel sploh mogoča (status teh parcel) oziroma, da za vrnitev niso podane nobene ovire, določene v ZDen, je preuranjena odločitev o tem, da Republika Slovenija ni pasivno legitimirana.

Sodba nº II Ips 695/2006 of Civilni oddelek, July 10, 2008

Tožnica ni nikoli pridobila stanovanjske pravice, saj se je leta 1981 vselila v prostore v začasnem objektu, ki se po drugem odstavku 4. člena ZSR niso šteli za stanovanje. Zato neutemeljeno zahteva sklenitev najemne pogodbe za stanovanje po 147. členu SZ.

Sodba nº II Ips 826/2006 in II Ips 935/2007 of Civilni oddelek, July 10, 2008

Hoja po stopnicah pomeni vsakodnevno aktivnost, zato ne pomeni nevarne dejavnosti, same stopnice pa tudi ne nevarne stvari. V določenih okoliščinah lahko sicer stvar postane nevarna, vendar to narave odgovornosti ne spreminja. Treba pa je ugotoviti, ali je takšna povečana nevarnost posledica nedopustnega ravnanja ali ne.

Sklep nº Cp 12/2008 of Civilni oddelek, July 10, 2008

Določba drugega odstavka 72. člena ZPP o časovni omejitvi možnosti uveljavljanja zahteve za izločitev sodnika glede na stadij postopka je jasna in ne terja nobene razlage; po naravi stvari je logično utemeljena z nesmiselnostjo izločevanja sodnika po tem, ko je o stvari že odločil. Problem, ki ga načenja pritožnik, je namišljen, saj od trenutka, ko stranka zve za okoliščine, ki bi utegnile povzročiti suspektnost sodnika, zanjo ni nobenih ovir za (vnaprejšnje) izločevanje takega sodnika – neod...

Sodba nº II Ips 220/2006 of Civilni oddelek, July 10, 2008

Tožnica je svojo „solastninsko pravico na nepremičnini“ (pravilneje pravico, ki preprečuje zavarovanje) dokazala s predložitvijo prodajnih pogodb, iz katerih izhaja, da se lahko vpiše v zemljiško knjigo, z nastopom posesti na nepremičnini ter dejstvom, da je solastninsko pravico poskušala vpisati v zemljiško knjigo, kar potrjuje, da so lastninska upravičenja zemljiškoknjižnega lastnika K. N. prešla na kupca M. in nato na tožnico M. Ma. Slednja sicer res ni vpisana v zemljiško knjigo kot lastn...

Sodba nº II Ips 487/2007 of Civilni oddelek, July 10, 2008

Tak način uveljavljanja revizijskega razloga zmotne uporabe materialnega prava je neutemeljen čim se izkaže, da so bila vsa tista revizijsko nanizana in pravno relevantna dejstva, obstoj katerih je v sodbah sodišč prve in druge stopnje neizpodbojno ugotovljen (tretji odstavek 370. člena ZPP), tudi po oceni revizijskega sodišča ustrezno in pravno pravilno upoštevana že v pravnomočni sodbi.

Sodba nº II Ips 42/2008 of Civilni oddelek, July 10, 2008

Kljub netočnim informacijam s strani uslužbencev tožene stranke glede teka denacionalizacijskega postopka, je tožnica že takrat razpolagala z možnostjo sodnega uveljavljanja svojih pravic, saj tožena stranka v zakonsko predvidenem roku 30 dni ni decidirano odgovorila na tožničino zahtevo. Sicer pa je formalni razlog za zavrnitev tožničine zahteve predstavljala celovita prenova, ki je imela podlago v Odloku Občine Ptuj in od 22.8.1994 je takratna Občina Ptuj nase prevzela obveznost zagotovitve...

Sklep nº I R 80/2008 of Civilni oddelek, July 10, 2008

Okoliščina, da je ena od 21 tožnikov zaposlena kot strokovna sodelavka pri Okrožnem sodišču A., za odločanje v zadevi pa je pristojno Okrajno sodišče A., ni tak tehten razlog, ki bi utemeljeval določitev drugega stvarno pristojnega sodišča.

Sklep nº II Ips 539/2007 of Civilni oddelek, July 10, 2008

Nasprotna tožba se šteje za samostojno tožbo, kolikor gre za navedbo vrednosti spornega predmeta. Ker tožnika po nasprotni tožbi vrednosti spornega predmeta v nasprotni tožbi nista navedla, njuna revizija ni dovoljena.

Sklep nº II Ips 627/2008 of Civilni oddelek, July 10, 2008

V primeru tožbe s primarnim in dvema podrejenima zahtevkoma in navedbo ene same vrednosti spornega predmeta, je revizija dovoljena zoper odločitev o primarnem zahtevku, ne pa tudi zoper odločitev o podrejenih zahtevkih.

Sklep nº II Ips 830/2006 of Civilni oddelek, July 10, 2008

Če gre za tožbo z več zahtevki, ki temeljijo na različnih pravnih in dejanskih podlagah, mora stranka navesti vrednost spornega predmeta za vsakega od zahtevkov posebej. Navedba ene same vrednosti spornega predmeta ne zadošča za dovoljenost revizije. Navedeno velja tako za podrejeni zahtevek kot tudi za primarni zahtevek, ki je v resnici sestavljen iz dveh nedenarnih zahtevkov, ki slonita na različnih pravnih in dejanskih podlagah.

Sklep nº II Ips 637/2008 of Civilni oddelek, July 10, 2008

Ker se tožničin zahtevek, ki je bil s pravnomočno sodbo v celoti zavrnjen, ne nanaša na denarni znesek, je odločilna vrednost spornega predmeta, ki jo je tožeča stranka navedla v tožbi (drugi odstavek 44. člena ZPP).

Sodba nº I Up 292/2008 of Upravni oddelek, July 10, 2008

Tožena stranka s tem, ko izrecno ugotavlja, da je bil tožnik preganjan v PMR kot delu ozemlja Moldavije, priznava tak status kot subjektom preganjanja posredno, torej tudi organom PMR, kar pa bi bilo lahko v obravnavanem primeru relevantno le, če bi bil tožnik moldavski državljan ali pa oseba brez državljanstva. Ker pa je tožnik ukrajinski državljan, ki ne uveljavlja preganjanja tudi v matični državi, temveč le v PMR, zato tudi po presoji pritožbenega sodišča ne izpolnjuje pogojev za priznanj...

Sklep nº X Ips 324/2008 of Upravni oddelek, July 10, 2008

Zgolj revizijska navedba: „da gre za vprašanja, ali je dopis Območne geodetske uprave Celje z dne 13.2.2002 po svoji vsebini akt, ki bi lahko vplival na odločitev prvostopenjskega organa oziroma ali gre za obnovitveni razlog po 4. točki 260. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP)“, za dovolitev revizije na podlagi 2. točke navedenega odstavka 83. člena ZUS-1 ne zadošča, saj po mnenju revizijskega sodišča sama presoja navedenega obnovitvenega razloga ne more pomeniti pomembnega pravne...

Sklep nº X Ips 276/2008 of Upravni oddelek, July 10, 2008

Ker revidentka ne zatrjuje odstopa od sodne prakse Vrhovnega sodišča glede pravnega vprašanja, ki je bistveno za odločitev, po presoji Vrhovnega sodišča ni izkazala pogojev za dovolitev revizije po 2. točki drugega odstavka 83. člena ZUS-1.

Sklep nº I Up 1585/2006 of Upravni oddelek, July 10, 2008

V obravnavani zadevi je bistveno, da je tožeča stranka vložila tožbo zaradi molka upravnega organa druge stopnje, kar po oceni Vrhovnega sodišča pomeni, da gre za neocenljivo zadevo in je tako povsem nepomembno, kakšna je bila odločitev prvostopnega upravnega organa (tožene stranke) oziroma, ali je bilo z njo naloženo tožeči stranki plačilo denarnega zneska.

Sodba nº X Ips 878/2007 of Upravni oddelek, July 10, 2008

Po 14. členu ZDen ima položaj denacionalizacijskega upravičenca pri vračanju podržavljenega premoženja lahko le tisti cerkveni pravni subjekt, ki je bil ob podržavljenju lastnik premoženja in ki je ob uveljavitvi ZDen dne 7.12.1991 deloval na območju Republike Slovenije.

Sodba nº X Ips 405/2008 of Upravni oddelek, July 10, 2008

Ker revidenti v reviziji niso niti neposredno niti opisno navedli, kateri pogoj za dovolitev revizije iz 2. odstavka 83. člena ZUS-1 naj bi bil izpolnjen, revizije ni mogoče dovoliti.

Sodba nº X Ips 1117/2006, enako tudi X Ips 801/2006, X Ips 1118/2006, X Ips 1131/2006, X Ips 126/2007, X Ips 124/2007 of Upravni oddelek, July 10, 2008

Ker je v obravnavani zadevi odločilno samo to, ali je utemeljena obnova postopka (gre zgolj za presojo izpolnjevanja zakonskih pogojev za uporabo izrednega pravnega sredstva), niso relevantni ugovori tožeče stranke, ki se nanašajo na kršitev načela zaslišanja stranke. V obnovi po uradni dolžnosti se postopek začne po uradni dolžnosti in se razmerje med organom in stranko vzpostavi šele s sklepom o obnovi, zato pred tem ni mogoče sodelovanje stranke v postopku. Tožeča stranka pa bo lahko v obn...

Sodba nº X Ips 1285/2005 of Upravni oddelek, July 10, 2008

Z dnem uveljavitve Uredbe o lokacijskem načrtu za gradnjo avtocestnega spremljajočega objekta so izpolnjeni pogoji za izvedbo parcelacije v skladu z načrtom gradbenih parcel.

Sklep nº X Ips 394/2008 of Upravni oddelek, July 10, 2008

Revizija je dovoljena, če je izpolnjen kateri od pogojev iz 2. odstavka 83. člena ZUS-1. Trditveno in dokazno breme glede dovoljenosti revizije je na strani revidenta.

Sklep nº X Ips 461/2008 of Upravni oddelek, July 10, 2008

V okviru trditvenega in dokaznega bremena mora revident konkretno in določno pojasniti in utemeljiti obstoj pogojev za dovoljenost revizije na katere se sklicuje.

Sklep nº X Ips 308/2008 of Upravni oddelek, July 10, 2008

Trditveno in dokazno breme za dovolitev revizije je na revidentu.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners