Vrhovno Sodišče: Opinions issued on August 2008

August 31, 2008

Sodba nº II Uv 2/20 of Upravni oddelek, August 31, 2008

Ker je dejansko stanje o tem, ali je trideseta podpornica kandidatu za poslanca narodne skupnosti vpisana v posebni imenik in ali je le administrativna napaka, da tam ni vpisana, nepopolno ugotovljeno, je pa od tega odvisno, ali je pritožnikova kandidatura zakonita, Vrhovno sodišče ne more rešiti spora. Zato je pritožbi ugodilo, odpravilo odločbo volilne komisije in ji zadevo vrnilo v ponoven postopek.

August 28, 2008

Sodba nº I Ips 224/2008 of Kazenski oddelek, August 28, 2008

Sprememba pravne opredelitve kaznivega dejanja v obtožbi ne predstavlja umika zasebne tožbe in vložitve nove, saj je sodišče vezano na dejanje, ki je predmet obtožbe, zasebni tožilec pa ni spremenil zasebne tožbe v opisu kaznivega dejanja.

Sodba nº I Ips 114/2008 of Kazenski oddelek, August 28, 2008

Če dokazni predlogi obrambe niso materialnopravno relevantni ter ustrezno obrazloženi, in ni izkazana verjetnosti, da bi izvedba dokazov potrdila navedbe obrambe, z njihovo zavrnitvijo sodišče ne krši pravice do poštenega sojenja.

Sodba nº I Ips 34/2008 of Kazenski oddelek, August 28, 2008

Poznavanje dejanskih in pravnih vidikov obtožbe predstavlja temelj za pripravo učinkovite obrambe, vendar načeloma sodišče ni dolžno obdolženca seznaniti z možnostjo drugačne pravne presoje dejanja, kot izhaja iz obtožbe.

Sodba nº I Ips 108/2008 of Kazenski oddelek, August 28, 2008

Če je bila pri hišni preiskavi navzoča oseba, za katero se je v času izdaje odredbe o preiskavi vedelo, da je lastnik in uporabnik prostorov, ki naj se preiščejo, je bila hišna preiskava s tega vidika opravljena v skladu z zakonom, kljub temu, da se je kasneje ugotovilo, da je uporabnik prostorov le drugi osumljenec (obsojenec).

Sodba nº I Up 384/2008 of Upravni oddelek, August 28, 2008

Tožnik je sicer že v svoji prošnji za priznanje mednarodne zaščite navedel, da je Kurd in da je zaradi tega stalno preganjan s strani policistov, ker se zavzema za pravice Kurdov, vendar hkrati ni navedel, kako se zavzema za pravice Kurdov. Domnevno simpatizerstvo s Kurdsko delavsko stranko (PKK) in oddaja glasu na tajnih volitvah za legalno kurdsko stranko bi sicer lahko pomenilo določeno zavzemanje za pravice Kurdov, kar pa je tudi po presoji pritožbenega sodišča vsaj malo verjeten razlog z...

Sklep nº I Up 395/2008 of Upravni oddelek, August 28, 2008

Po presoji pritožbenega sodišča je tožnik s svojo pisno izjavo, da želi ustavitev azilnega postopka, umaknil prošnjo za priznanje mednarodne zaščite v Republiki Sloveniji. Umik prošnje po določbi 1. odstavka 50. člena ZMZ lahko prosilec poda ne glede na to, na kateri stopnji je postopek. Zaradi umika prošnje za priznanje mednarodne zaščite je prenehal tudi pravni interes tožene stranke za pritožbo zoper sodbo sodišča prve stopnje, saj glede na stanje zadeve, ko je njena odločba odpravljena s ...

Sodba nº X Ips 1059/2004 of Upravni oddelek, August 28, 2008

Pravica do izterjave davka zastara v petih letih po poteku leta, v katerem bi ga bilo potrebno izterjati

Sodba nº X Ips 927/2004 of Upravni oddelek, August 28, 2008

Očitna pomota po 3. odstavku 103. člena ZUP je subjektivna okoliščina stranke ali njenega pooblaščenca, zato se ni mogoče sklicevati na očitno pomoto tretje osebe. Pomota pri zapisu datuma ne more biti očitna pomota po 3. odstavku 103. člena ZUP, saj morajo biti očitne pomote po tej določbi neodvisne od strankine volje in dejanj.

Sklep nº X Ips 507/2008 of Upravni oddelek, August 28, 2008

Trditveno in dokazno breme za dokazovanje izpolnjenosti pogoja za dovolitev revizije je na strani revidenta, saj revizije po uradni dolžnosti ni mogoče niti uvesti niti voditi.

Sklep nº X Ips 519/2008 of Upravni oddelek, August 28, 2008

Ob upoštevanju pravnega mnenja, sprejetega na Občni seji Vrhovnega sodišča Republike Slovenije dne 26.6.2002, da sodišče zavrže revizijo, ki jo je vložila stranka sama, če ni najpozneje v njej izkazala, da ima opravljen pravniški državni izpit, je revizijsko sodišče revizijo kot nedovoljeno zavrglo na podlagi 89. člena ZUS-1.

Sklep nº X Ips 397/2008 of Upravni oddelek, August 28, 2008

Po prvem odstavku 2. člena ZDen je denacionalizacija vrnitev premoženja v naravi, zato ne gre za spor, v katerem je pravica stranke izražena v denarni vrednosti. Da bi v obravnavani zadevi šlo za zadevo, v kateri bi bila predmet spora pravica do plačila odškodnine v smislu drugega odstavka 2. člena ZDen, pa revident v reviziji ne navaja. Ker torej ne gre za spor, v katerem je pravica stranke izražena v denarni vrednosti, dovolitev revizije po 1. točki drugega odstavka 83. člena ZUS-1 ne pride...

Sklep nº I Up 409/2008 of Upravni oddelek, August 28, 2008

Vložena tožba oziroma nepravnomočno končan upravni spor je procesna predpostavka za odločanje o začasni odredbi. Zato v primeru, ko je o zadevi že pravnomočno odločeno, izdaje začasne odredbe pri sodišču na podlagi 2. in 3. odstavka 32. člena ZUS-1 ni več mogoče zahtevati.

Sklep nº I Up 561/2007 of Upravni oddelek, August 28, 2008

Sodno varstvo ustavnih pravic v zvezi z odločanjem o dodelitvi brezplačne pravne pomoči je zagotovljeno v upravnem sporu na podlagi 1. odstavka 2. člena ZUS-1, na podlagi 3. odstavka 5. člena ZUS-1 pa tudi v primeru neizdaje akta, zato posebna tožba na podlagi 1. odstavka 4. člena ZUS-1 ni dopustna.

Sklep nº X Ips 268/2008 of Upravni oddelek, August 28, 2008

Končni zapis ni akt, ki se lahko izpodbija v upravnem sporu.

Sklep nº X Ips 258/2008 of Upravni oddelek, August 28, 2008

Pooblastilo za vložitev izrednega pravnega sredstva mora biti novo (izvirati mora iz časa, ko je stranki že nastala pravica za vložitev izrednega pravnega sredstva), mora pa biti dano tudi izrecno za vložitev izrednih pravnih sredstev.

Sklep nº I Up 335/2008 of Upravni oddelek, August 28, 2008

Okoliščine za utemeljitev predloga za vrnitev v prejšnje stanje mora predlagatelj verjetno izkazati ob vložitvi takega predloga.

Sodba nº X Ips 1260/2004 of Upravni oddelek, August 28, 2008

Rok, določen v 127. členu ZDavP je objektivni rok, ki je instrukcijske narave in velja za davčni organ. Ta rok nima značaja nepodaljšljivega prekluzivnega roka.

Sklep nº X Ips 66/2008,enako tudi X Ips 80/2008, X Ips 480/2008, X Ips 534/2008, X Ips 535/2008, X Ips 219/2008 of Upravni oddelek, August 28, 2008

Pomembnost pravnega vprašanja je po dikciji ZUS-1 treba presojati glede na vsebino zadeve. Za pomembno pravno vprašanje glede na vsebino zadeve gre, če je mogoče od njegove rešitve pričakovati razvoj prava preko sodne prakse glede takega vprašanja, če bi bilo pomembno za zagotovitev pravne varnosti ali za enotno uporabo prava na področju, na katerega se nanaša vsebina zadeve.

Sklep nº X Ips 557/2008 of Upravni oddelek, August 28, 2008

Revidenta trditvenega in dokaznega bremena o obstoju zatrjevanega pogoja za dovolitev revizije nista izpolnila zgolj s trditvijo, da ima izpodbijana odločitev zanju zelo hude posledice, ker je kot posledica takšne odločitve nastopila zgolj možnost uveljavljanja odškodnine. Zatrjevane vrednosti denacionalizacijskega premoženja v ničemer ne pojasnita niti ne izkažeta. Vrednost tega premoženja, ki naj bi presegala 20.000 EUR, sama po sebi še ne izkazuje zelo hudih posledic. Revidenta bi namreč m...

Sklep nº X Ips 530/2008 of Upravni oddelek, August 28, 2008

Spor o dovoljenosti obnove postopka obračuna carinskih dajatev, v katerem je carinski organ odločil le o dovolitvi in obsegu obnove carinskega postopka, ni spor, ki je izražen v denarni vrednosti, zato dovolitev revizije po 1. točki drugega odstavka 83. člena ZUS-1 ne pride v poštev.

Sklep nº X Ips 648/2007 of Upravni oddelek, August 28, 2008

Pomembnost pravnega vprašanja je po dikciji ZUS-1 treba presojati glede na vsebino zadeve. Za pomembno pravno vprašanje glede na vsebino zadeve gre, če je mogoče od njegove rešitve pričakovati razvoj prava preko sodne prakse glede takega vprašanja, če bi bilo pomembno za zagotovitev pravne varnosti ali za enotno uporabo prava na področju, na katerega se nanaša vsebina zadeve.

Sodba nº I Ips 119/2008 of Kazenski oddelek, August 28, 2008

Pravno relevantna (tudi) za tek zastaranja kazenskega pregona je kvalifikacija za kaznivo dejanje iz končne obtožbe pred izrekom sodbe sodišča prve stopnje.

Sodba nº I Ips 234/2008 of Kazenski oddelek, August 28, 2008

Kaznivo dejanje neplačevanja preživnine je vrsta ponavljajočih se kaznivih ravnanj v določenem časovnem obdobju (serijska dejavnost), od katere ima vsako posamezno dejanje iz serije, ki jo štejemo za eno kaznivo dejanje (nadaljevano po zakonu), vse znake kaznivega dejanja neplačevanja preživnine.

Sodba nº I Ips 281/2008 of Kazenski oddelek, August 28, 2008

Če je zasebna tožba, vložena pri stvarno in krajevno nepristojnem sodišču, prispela na pristojno sodišče po preteku 3-mesečnega prekluzivnega roka, odvetnikovega zatrjevanja o časovni stiski za vložitev zasebne tožbe ni mogoče šteti kot opravičljiv razlog za uporabo določb petega odstavka 87. člena ZKP (nevednost ali očitna pomota).

Sodba nº I Ips 190/2008 of Kazenski oddelek, August 28, 2008

Za kazensko odgovornost storilca po Zakonu o kaznivih dejanjih zoper ljudstvo in državo ni zadostovala ugotovitev enega ali več ravnanj, opredeljenih v 3. členu tega zakona, temveč je bilo potrebno ugotoviti tudi namen, predpisan v 2. členu zakona.

Sodba nº I Ips 284/2008 of Kazenski oddelek, August 28, 2008

Če je osumljenec tuj državljan (državljan članice EU) in je bil prijet v Sloveniji zaradi suma kaznivega dejanja, je presoja pripornega razloga z vidika Zakona o sodelovanju v kazenskih zadevah z državami članicami Evropske unije nepotrebna.

Sodba nº I Ips 291/2008 of Kazenski oddelek, August 28, 2008

Sodišče je ob izpolnjenih zakonskih pogojih v postopku neprave obnove dolžno izreči enotno kazen tudi, če po stališču obsojenca to nasprotuje njegovim interesom.

Sodba nº I Ips 172/2008 of Kazenski oddelek, August 28, 2008

Če vložnik zatrjuje nasprotje med izrekom sodbe in vsebino listin v spisu, ne gre za kršitev iz 11. točke prvega odstavka 371. člena ZKP, temveč zgolj za podajanje drugačne interpretacije vsebine listin v spisu oziroma za drugačno oceno dokazov, kot jo je napravilo sodišče.

Sodba nº I Ips 170/2008 of Kazenski oddelek, August 28, 2008

Pri odločitvi, katere dokaze bo izvedlo, sodišče upošteva, ali je predlagani dokaz materialnopravno relevanten, ali je ta relevantnost utemeljena s potrebno stopnjo verjetnosti, ali je dopusten, mogoč in potreben glede na stanje zadeve ob upoštevanju pravila, da je treba kazenski postopek izvesti brez nepotrebnega zavlačevanja.

Sodba nº I Ips 220/2008 of Kazenski oddelek, August 28, 2008

Gre za privilegirano obliko tatvine po drugem odstavku 211. člena KZ, če si je obsojenec prilastil dve registrski tablici, ki ju je po ugotovitvah prvostopenjskega sodišča uporabljal za izvrševanje tatvin goriva na bencinskih servisih.

Sodba nº I Ips 63/2008 of Kazenski oddelek, August 28, 2008

Sodišče v skladu z načelom proste presoje dokazov ni dolžno izvesti vsakega predlaganega dokaza, verodostojnost izvedenih dokazov pa prosto presoja, pri čemer mora svojo dokazno oceno ustrezno utemeljiti.

Sodba nº I Ips 139/2008 of Kazenski oddelek, August 28, 2008

Sodišče druge stopnje mora v obrazložitvi sodbe ali sklepa presoditi navedbe pritožbe, ki so konkretne in se nanašajo na odločilna dejstva in navesti kršitve zakona, ki jih upošteva po uradni dolžnosti.

Sodba nº I Ips 69/2008 of Kazenski oddelek, August 28, 2008

Prištevnost in oblika krivde sta različni, med seboj neodvisni sestavini kazenske odgovornosti, zato bistveno zmanjšana prištevnost storilca kaznivega dejanja (zaradi bistveno zmanjšane zmožnosti imeti v oblasti svoje ravnanje) v smislu drugega odstavka 16. člena KZ ne izključuje naklepa po 17. členu KZ.

August 27, 2008

Sklep nº II Ips 219/2008 of Civilni oddelek, August 27, 2008

Ker vrednost spornega predmeta glede glavnega zahtevka ne presega revizijskega praga, glede podrednega zahtevka pa ni navedena, revizija ni dovoljena.

Sklep nº I R 102/2008 of Civilni oddelek, August 27, 2008

Če je v predlogu navedeno, kje so premičnine, je za odločitev o predlogu za izvršbo krajevno pristojno sodišče, na območju katerega so stvari.

Sklep nº I R 106/2008 of Civilni oddelek, August 27, 2008

Ker v civilnem pravdnem postopku poznamo le dve redni stopnji sojenja, je postala odločitev o zavrnitvi zahteve za izločitev pravnomočna z izdajo sklepa Vrhovnega sodišča Cp 13/2008 z dne 21.7.2008. To pomeni, da odločbe od tedaj dalje ni več mogoče izpodbijati z rednim pravnim sredstvom – pritožbo.

Sodba nº in sklep II Ips 619/2008 of Civilni oddelek, August 27, 2008

Po ugotovitvah nižjih sodišč je škoda nastala izključno zaradi ravnanja mld. tožnice (in njene matere). V sodni praksi je glede ekskulpacijskih razlogov sprejeto enotno stališče, da je izhodišče za presojo pričakovanosti in preprečljivosti objektivno in abstraktno. Pri tem je odločilno merilo skrbnega človeka. Temu merilu ustreza presoja nižjih sodišč, da voznik dejanja mld. tožnice (povezanega z opustitvami njene matere) ni mogel pričakovati in se njegovim posledicam izogniti ali jih odstran...

Sklep nº II Ips 979/2006 of Civilni oddelek, August 27, 2008

Ker vrednost spornega predmeta ne dosega revizijskega praga, je revizijsko sodišče revizijo zavrglo.

Sklep nº II Ips 394/2008 of Civilni oddelek, August 27, 2008

Ker v postopku za delitev stvari v solastnini (119. - 126. člen ZNP) revizija ni predvidena, jo je moralo Vrhovno sodišče zavreči.

Sklep nº II Ips 437/2008 of Civilni oddelek, August 27, 2008

V sodni praksi je sprejeto ustaljeno stališče, da gre v sporih zaradi razveljavitve in (po presoji revizijskega sodišča tudi) zaradi ugotovitve ničnosti dane izjave o priznanju očetovstva za spore, ki ne sodijo v 27. poglavje ZPP o statusnih sporih v zvezi z ugotavljanjem ali izpodbijanjem očetovstva ali materinstva. V teh primerih gre za premoženjskopravne spore iz 1. člena ZPP. Za drugačno stališče ni najti opore niti v ZZZDR, ker ta ne ureja sporov o izpodbijanju danega priznanja očetovstva.

Sodba nº II Ips 817/2007 of Civilni oddelek, August 27, 2008

Presoja višine nepremoženjske škode.

Sodba nº II Ips 733/2007 of Civilni oddelek, August 27, 2008

Obstoj ali visečnost pravde je posebno stanje pravde, ki preneha, ko postane sodba pravnomočna. Ker je zamudna sodba iz te pravde postala pravnomočna, se mora zavreči tožba iz druge pravde, ker ima pravnomočnost prednost pred litispendenco.

Sodba nº II Ips 540/2007 of Civilni oddelek, August 27, 2008

Pravno pravilo iz 12. člena ZPPPAI, ki določa subsidiaren prevzem odškodninskih obveznosti s strani Republike Slovenije, določa njeno zakonito subsidiarno poroštvo. Za nastop njene subsidiarne obveznosti zadostuje dejstvo, da je tožnik že pred vložitvijo tožbe zahteval sporazumno poravnavo s prvo toženko, oziroma dejstvo, da je tožnik proti prvi toženki vložil tožbo, s katero je zahteval plačilo nepremoženjske škode. Prva toženka, ki je glavna dolžnica, v roku, ki je bil določen s pisno zahte...

Sodba nº in sklep II Ips 315/2008 of Civilni oddelek, August 27, 2008

Pri denarnih zahtevkih je v skladu s procesno ekvivalenčno teorijo za identifikacijo spornega predmeta potrebno tudi dejansko stanje oziroma dejanska podlaga. V primeru, ko zahteva tožnik plačilo zaradi uporabe tuje stvari v svojo korist ali pa zaradi sklenjene najemne pogodbe, je sporni predmet istoveten. Iz enega historičnega dogodka je sicer mogoče izpeljati več zakonskih dejanskih stanj (povrnitev neupravičeno pridobljene koristi in plačilo po pogodbi), vendar gre kljub temu za identična ...

Sodba nº II Ips 497/2007 of Civilni oddelek, August 27, 2008

Presoja višine odškodnine za nepremoženjsko škodo.

Sodba nº II Ips 4/2006 of Civilni oddelek, August 27, 2008

Po presoji revizijskega sodišča sama storitev kaznivega dejanja še ne pomeni avtomatično obstoja velike nehvaležnosti. Ni namreč nujno, da je vsako storjeno kaznivo dejanje šteti kot hudo nehvaležnost. In obratno: ni mogoče šteti kot hudo nehvaležnost le tisto dejanje, ki je v zakonu določeno kot kaznivo. Povedano drugače, tudi ob ugotovitvi storitve kaznivega dejanja obdarjenca proti darovalcu ni nujno podan avtomatizem glede obstoja velike nehvaležnosti (takšni bodo npr. nekateri primeri ka...

Sodba nº II Ips 470/2007 of Civilni oddelek, August 27, 2008

Odmera pravične denarne odškodnine za nepremoženjsko škodo.

Sodba nº II Ips 623/2007 of Civilni oddelek, August 27, 2008

Odmera pravične denarne odškodnine za nepremoženjsko škodo.

Sodba nº II Ips 582/2007 of Civilni oddelek, August 27, 2008

Odmera pravične denarne odškodnine za nepremoženjsko škodo.

Sklep nº II Ips 757/2007 of Civilni oddelek, August 27, 2008

Kadar ima stranka pooblaščenca, se sodna pisanja vročajo njemu in od take vročitve dalje tečejo tudi roki za pravna sredstva.

Sklep nº I R 99/2008 of Civilni oddelek, August 27, 2008

Za odločanje v tej izvršilni zadevi je krajevno pristojno Okrajno sodišče v Sevnici, ker je predlagana izvršba na dolžnikova denarna sredstva na računih oziroma hranilnih knjižicah, dolžnik pa ima stalno prebivališče na območju tega sodišča.

Sklep nº I R 91/2008 of Civilni oddelek, August 27, 2008

Samo dejstvo, da tožnik opravlja nekajmesečno pripravniško delo pri krajevno pristojnemu sodišču, ne utemeljuje pomisleka samega sodišča, da bi to lahko vzbudilo razumen dvom javnosti v njegovo nepristranskost.

Sklep nº I R 95/2008 of Civilni oddelek, August 27, 2008

Za odločanje je pristojno sodišče, v katerega območje sodi občina, kjer sta imeli pravdni stranki zadnje skupno prebivališče oziroma kjer ima toženec stalno prebivališče.

Sklep nº I R 100/2008 of Civilni oddelek, August 27, 2008

Ker je v izvršilnem predlogu kot dolžnikovo stalno prebivališče naveden naslov M. 14/a, K. v., je v tej zadevi krajevno pristojno Okrajno sodišče v B..

Sklep nº I R 104/2008 of Civilni oddelek, August 27, 2008

Predlog za prenos pristojnosti podan iz razloga zagotavljanja objektivne nepristranskosti sodišča more biti praviloma utemeljen le, če ga poda stranka in ne sodišče. Ob dejstvu, da je tožeča stranka sama predlagala, naj se zadeva obravnava pri pristojnem sodišču, okoliščine, da so tožene stranke sodnik okrajnega sodišča, ki ima prostore v isti stavbi kot okrožno sodišče, sodnik pritožbenega sodišča in odvetnik, ki pogosto nastopa v postopkih pred pristojnim sodiščem, prenosa pristojnosti ne u...

Sklep nº II Ips 247/2008 of Civilni oddelek, August 27, 2008

V nepravdnem postopku je sodišče odločalo le o vrnitvi tistega dela nepremičnine, ki je bil izvzet iz nacionalizacije in sta ga pravna prednika predlagatelja s pogodbo z dne 20.10.1959 prodala pravnemu predniku nasprotne udeleženke.

Sklep nº II Ips 548/2006 of Civilni oddelek, August 27, 2008

Zgolj dejstvo, da si sodišče prve stopnje ni ustvarilo prepričanja, da bi tožeča stranka ob normalnem teku stvari prejemala dohodek v višini povprečne plače v gospodarstvu, ne more pripeljati do zavrnitve celotnega tožbenega zahtevka. Nikakor namreč ni izključeno, da obstoji prikrajšanje, pri čemer pa je njegova višina manjša.

Sodba nº II Ips 530/2008 of Civilni oddelek, August 27, 2008

Odmera odškodnine ne more odraziti zgolj oškodovančevega individualnega vrednotenja konkretnih posledic. Pomembno je, da ima omenjeno načelo korektiv v načelu objektivne pogojenosti višine odškodnine.

August 21, 2008

Sodba nº IV Ips 49/2008 of Kazenski oddelek, August 21, 2008

Sodišče lahko storilcu s statusom voznika začetnika sankcijo kazenskih točk v cestnem prometu omili le tako, da izreče 6 kazenskih točk, saj je namen določbe šestega odstavka 26. člena ZP-1, da storilcu ne bo izrečeno prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja.

Sklep nº I Up 718/2007 of Upravni oddelek, August 21, 2008

Obnova sodnega postopka po 9. točki 1. odstavka 96. člena ZUS-1 je dovoljena le prizadeti stranki. V kategorijo prizadete stranke pa glede na določbo 16. člena ZUS-1 ne sodi tožeča stranka kot tožnik v upravnem sporu.

Sodba nº X Ips 314/2006 of Upravni oddelek, August 21, 2008

Vloga je vložena pravočasno, če jo pristojni organ prejme, preden se izteče pritožbeni rok. Zato je pritožba, ki jo je revidentka prvostopenjskemu upravnemu organu poslala z navadno pošto in jo je ta prejel po poteku pritožbenega roka, prepozna.

Sklep nº X Ips 452/2008 of Upravni oddelek, August 21, 2008

Tako trditveno kot dokazno breme o obstoju pogojev za dovolitev revizije je na strani revidenta, saj revizije po uradni dolžnosti ni mogoče dovoliti oziroma uvesti.

Sklep nº I Up 324/2008 of Upravni oddelek, August 21, 2008

Če se uveljavlja obnovitveni razlog iz 1. točke 1. odstavka 96. člena ZUS-1, se sme obnova dovoliti le, če je sodišče samo ugotavljalo dejansko stanje. Ker sodišče prve stopnje (v okviru presoje pogojev za obnovo) ni vsebinsko presojalo novega dokaza, tudi zavarovanje tega dokaza ni potrebno.

Sklep nº I Up 340/2005 of Upravni oddelek, August 21, 2008

Ker prvostopenjsko sodišče ni samo ugotavljalo dejanskega stanja, je glede na določbo 2. odstavka 85. člena ZUS, ki določa, da je obnova iz razloga iz 1. točke 1. odstavka 85. člena ZUS (če stranka zve za nova dejstva ali če najde nove dokaze ali dobi možnost uporabiti nove dokaze) dovoljena le, če je sodišče samo ugotavljalo dejansko stanje, tožnikov predlog za obnovo po tej točki 85. člena nedovoljen.

Sklep nº X Ips 546/2008 of Upravni oddelek, August 21, 2008

Če revizijo vloži oseba, ki nima postulacijske sposobnosti za njeno vložitev, jo sodišče zavrže kot nedovoljeno.

Sodba nº I Up 387/2008 of Upravni oddelek, August 21, 2008

Tožnik se v svoji pritožbi moti, ko meni, da bi morala tožena stranka in tudi sodišče s stopnjo gotovosti ugotoviti, da je v izvorni državi tožnik ogrožen, saj je zatrjevana ogroženost v izvorni državi lahko razlog, ki ga mora tožena stranke šele preveriti v postopku odločanja o prošnji za podelitev mednarodne zaščite. V postopku omejitve gibanja pa zadostuje – kot je bilo že navedeno - že obstoj suma zlorabe postopka, ta sum pa je bil v obravnavanem primeru podan.

Sodba nº X Ips 1326/2005 of Upravni oddelek, August 21, 2008

Ker tožeča stranka kljub zagroženi denarni kazni ni izpolnila svoje obveznosti (prenehanje uporabe spornega objekta brez uporabnega dovoljenja) v roku, je upravni organ postopal pravilno, ko ji je v skladu z 298. členom ZUP odredil plačilo zagrožene denarne kazni.

Sodba nº X Ips 796/2005 of Upravni oddelek, August 21, 2008

Ker se je inšpekcijski postopek začel pred uveljavitvijo Zakona o graditvi objektov in ker ne gre za enostaven objekt, je sodišče prve stopnje odločitev pravilno oprlo na določbo 73. člena Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor. Investitorka za gradnjo spornega objekta ni imela ustreznega dovoljenja, zato je bil pravilno uporabljen inšpekcijski ukrep iz 1. odstavka navedenega člena, s katerim je bila tožnici (investitorki) naložena odstranitev objekta in vrnitev v prejšnje stanje.

Sodba nº in sklep I Up 358/2008 of Upravni oddelek, August 21, 2008

Informacije o poteku državljanske vojne, o voditelju upornikov in njegovi usodi ter procesu razoroževanja in reintegracije niso informacije, ki bi bile povezane izključno s konkretnim primerom. Tožena stranka je res te informacije ugotavljala v zvezi s tožnikovo izjavo, kdo je napadel njegovo družino, kdo je voditelj upornikov in kakšne so tožnikove možnosti, da bi v matični domovini prebival v kakšnem drugem kraju (v zvezi z zadnje navedenim je tožnik izjavil, da so uporniki povsod). Gre za ...

Sklep nº X Ips 783/2007 of Upravni oddelek, August 21, 2008

Če revizijo vloži oseba, ki nima postulacijske sposobnosti, sodišče zavrže vloženo revizijo kot nedovoljeno.

Sklep nº I Up 304/2007 of Upravni oddelek, August 21, 2008

Tožbo je mogoče po ZUS razširiti zgolj zoper dokončni upravni akt. Če je imela stranka možnost zoper upravni akt prve stopnje vložiti pritožbo, pa tega ni storila, sodišče prve stopnje njeno razširitev tožbe zavrže kot nedovoljeno.

Sodba nº X Ips 984/2005 of Upravni oddelek, August 21, 2008

Carinska obveznost je nastala zaradi prenehanja opravljanja gospodarske dejavnosti, za potrebe katere je bil tožnici dovoljen uvoz polpriklopnika brez plačila carine, ne pa zaradi zatrjevane protipravne odtujitve uvoženega blaga, saj ta razlog ni naštet med razlogi za nastanek carinske obveznosti iz 4. odstavka 30.b člena CZ (1976).

Sklep nº X Ips 509/2008 zveza : ZUS-1 člen 83, 83/2, 89. of Upravni oddelek, August 21, 2008

Ker revidenta nista navedla in izkazala konkretnih posledic in razlogov, na podlagi katerih bi bila mogoča presoja, ali ima izpodbijana odločitev zanju zelo hude posledice, niso izpolnjeni pogoji za dovolitev revizije po 3. točki drugega odstavka 83. člena ZUS-1.

Sklep nº I Up 402/2008 of Upravni oddelek, August 21, 2008

Glede na četrti odstavek 28. člena ZPOmK-1 zoper sklep o preiskavi ni sodnega varstva oziroma se lahko takšen sklep izpodbija le v postopku sodnega varstva zoper odločbo (tretji odstavek 55. člena ZPOmk-1). Za odločanje v upravnem sporu pa je na prvi stopnji pristojno upravno sodišče, če zakon ne določa drugače (11. člen ZUS-1).

Sklep nº U 1/2008 of Upravni oddelek, August 21, 2008

V postopku sodnega varstva zoper sklep o preiskavi je treba uporabiti določbe ZPOmk-1, ne glede na to, ali je bil postopek do izdaje sklepa voden in sklep o preiskavi izdan po starem ali po novem Zakonu o preprečevanju omejevanja konkurence.

Sklep nº I Upr 5/2008 izvor2 : of Upravni oddelek, August 21, 2008

V obravnavani zadevi je bil sprožen upravni spor na podlagi 1. odstavka 4. člena ZUS-1 in ne sodno varstvo po določbah ZPOmK-1. Za odločanje v upravnem sporu pa je na prvi stopnji pristojno upravno sodišče, če zakon ne določa drugače (11. člen ZUS-1).

Sodba nº in sklep I Up 379/2008 of Upravni oddelek, August 21, 2008

V primeru, če subjektivni razlogi za zapustitev izvorne države niso verodostojni, ni treba in tudi ni mogoče ugotavljati, ali so glede na objektivne razmere v izvorni državi izpolnjeni pogoji za priznanje azila oziroma sedaj mednarodne zaščite.

Sodba nº I Ips 316/2008 of Kazenski oddelek, August 21, 2008

Izločitveni razlog po 4.a točki 39. člena ZKP velja le za odločanje o obtožbi oziroma o pritožbi ali izrednem pravnem sredstvu zoper odločbo, s katero je bilo odločeno o obtožbi, ne more pa se zahtevati izločitev preiskovalnega sodnika iz tega razloga.

Sodba nº I Ips 315/2008 of Kazenski oddelek, August 21, 2008

Za konkretizacijo obdolžencu očitanih kaznivih dejanj v sklepu o odreditvi pripora zadostuje, da ta vsebuje pravno opredelitev kaznivih dejanj, časovno in krajevno opredelitev storitve dejanj in konkretizacijo oškodovank.

Sodba nº I Ips 244/2008 of Kazenski oddelek, August 21, 2008

Za poskus kaznivega dejanja prepovedanega prehoda čez državno mejo je (bilo) mogoče šteti le tista dejanja, ki so krajevno in časovno že pomenila začetek izvrševanja kaznivega dejanja, torej začetek prestopa državne meje.

Sodba nº I Ips 187/2008 of Kazenski oddelek, August 21, 2008

Obstoja sostorilstva ne izključuje dejstvo, da sta obsojenca pri pretepanju oškodovanca uporabljala različna sredstva.

Sodba nº IV Ips 31/2008 of Kazenski oddelek, August 21, 2008

Če prekrškovni organ zakonskih znakov prekrška in s tem povezane odgovornosti kršitelja ne zazna osebno, temveč jih ugotavlja v dokaznem postopku (čeprav je ta hiter in enostaven), mora izdati odločbo o prekršku z vsemi njenimi sestavinami.

Sodba nº I Ips 250/2008 of Kazenski oddelek, August 21, 2008

Priče morajo biti zaslišane vsaka zase in vsaka priča posebej mora biti opozorjena na svoje pravice in dolžnosti.

Sodba nº I Ips 217/2008 of Kazenski oddelek, August 21, 2008

Pri kaznivem dejanju omogočanja uživanja mamil predstavlja izvršitveno dejanje vsako ravnanje storilca z mamilom, ki ga namerava izročiti drugemu, da ga ta zaužije.

Sodba nº I Ips 42/2008 of Kazenski oddelek, August 21, 2008

Odločanje v zunajobravnavnem senatu sodišča prve stopnje, ko je ta odločal o pritožbi zoper sklep o preiskavi, ni izločitveni razlog iz 4. točke 39. člena ZKP, niti ni v konkretni zadevi sodelovanje iste sodnice v senatu sodišča druge stopnje pri odločanju o pritožbi zoper sodbo sodišča prve stopnje izločitveni razlog iz 5. točke 39. člena ZKP.

Sklep nº III R 17/2008 of Gospodarski oddelek, August 21, 2008

Okoliščina, da je predsednik uprave nasprotnega udeleženca brat sodnice in podpredsednice okrožnega sodišča, v zadevi, ki se nanaša na zamenjavo članov nadzornega sveta, predstavlja dovolj tehten razlog v smislu smotrne delegacije, saj gre za manjše sodišče.

August 14, 2008

Sklep nº I Up 367/2008 of Upravni oddelek, August 14, 2008

Za izdajo začasne odredbe po 3. odstavku 32. člena ZUS-1 mora tožnik izkazati obstoj procesne predpostavke, verjetnost nastanka težko popravljivih posledic, tega pa v tem primeru ni izkazal.

Sklep nº X Ips 474/2008 of Upravni oddelek, August 14, 2008

Trditveno in dokazno breme, da so izpolnjeni pogoji po 2. odstavku 83. člena ZUS-1 za dovolitev revizije, so na strani revidenta. Če ta ne zatrdi ali dokaže, da izpolnjuje pogoje, vrhovno sodišče njegovo revizijo zavrže kot nedovoljeno. Zgolj navedba vrednosti spornega predmeta, brez kakršnekoli dodatne navedbe v zvezi z dovoljenostjo revizije, pa po stališču vrhovnega sodišča za dovolitev revizije ne zadostuje.

Sklep nº X Ips 511/2008 of Upravni oddelek, August 14, 2008

Če revident oziroma njegov zakoniti zastopnik najkasneje ob vložitvi revizije ne izkaže, da ima opravljen pravniški državni izpit, revizijsko sodišče revizijo kot nedovoljeno zavrže.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners