Vrhovno Sodišče: Opinions issued on September 2008

September 30, 2008

Sklep nº III Ips 175/2007 of Gospodarski oddelek, September 30, 2008

V registrskem postopku vpisa sklepa o prenosu delnic manjšinskih delničarjev na glavnega delničarja je treba določbi četrtega in petega odstavka 590. člena ZGD-1, umeščeni med določbe o pripojitvi delniške družbe k drugi delniški družbi, glede na določbo drugega odstavka 387. člena ZGD-1 uporabiti smiselno. Presoja, ali prevladuje znatni interes za hitro odločitev, je namreč pri odločanju o registrski zapori ali njenem prebitju v postopku vpisa sklepa o prenosu delnic manjšinskih delničarjev ...

Sklep nº III Ips 173/2007 of Gospodarski oddelek, September 30, 2008

Neobstoj univerzalnih pravnih naslednikov gospodarske družbe, ki je prenehala zaradi pravnomočno zaključenega stečajnega postopka, ne zadostuje za presojo, da je na strani tožeče stranke nastopila neodpravljiva pomanjkljivost, ki se tiče njene sposobnosti biti stranka.

Sodba nº in sklep III Ips 108/2006 of Gospodarski oddelek, September 30, 2008

Ko gre za razumevanje vzročne zveze v pravu, pogoju lahko pripišemo pomen vzroka, ko je po življenjskih izkušnjah sposoben povzročiti posledico, to je, ko utemeljimo, da je adekvaten posledici. Zato bi morala tožeča stranka, da bi utemeljila vzročno zvezo med očitkom nestrokovno opravljenih rušitvenih del in porušenjem objekta najprej konkretno opisati dela, ki so bila opravljena v sklopu prve faze rušitvenih del. Poleg tega bi morala utemeljiti, kateri posegi v nosilno konstrukcijo starega o...

Sodba nº Kp 1/2008 of Kazenski oddelek, September 30, 2008

Kršitev petega odstavka 392. člena ZKP predstavlja bistveno kršitev določb kazenskega postopka, ki je pritožbeno sodišče ne ugotavlja po uradni dolžnosti.

Sodba nº X Ips 741/2006 of Upravni oddelek, September 30, 2008

V okviru dejanskega stanja je bilo v predloženi zadevi ugotovljeno, da revidentka ni dokazala dejstev, potrebnih za uporabo zadevnih razlogov za zavrnitev znamke po točkah c) in d) 1. odstavka 44. člena ZIL-1; nedokazani sta ostali dejstvi ugleda revidentkinih znamk in njihovega statusa znanih znamk.

Sodba nº X Ips 301/2006 of Upravni oddelek, September 30, 2008

Sodišče prve stopnje je pri primerjavi podobnosti obojega blaga opravilo presojo, v kateri je med drugim upoštevalo tudi različen prodajni kraj enega in drugega. S tem je ravnalo materialnopravno pravilno, saj je (upoštevaje trditveno in dokazno ponudbo) opravilo celovito presojo.

Sklep nº X Ips 1796/2006 of Upravni oddelek, September 30, 2008

Iz drugega odstavka 43. člena ZIL-1 ne izhaja, da bi moral biti razlikovalni učinek pridobljen s samostojno uporabo znamke. Način, kako se ta učinek pridobi, ni predpisan. Svojemu očitku v oporo revidentka utemeljeno uveljavlja kriterij, na katerega je v tej zvezi opozorilo Sodišče Evropskih skupnosti v sodbi v zadevi Nestle proti Mars („Have a break“), opr.št. C-353/03 z dne 7.7.2005, po katerem se more razlikovalnost pridobiti tudi z uporabo znaka kot dela registrirane znamke ali z njegovo ...

Sodba nº Kp 2/2008 of Kazenski oddelek, September 30, 2008

Če Vrhovno sodišče v zadevi odloča kot pritožbeno sodišče, ne more imeti manj (in tudi ne več) pravic, kot jih ima sicer sodišče druge stopnje v pritožbenem postopku, zato je Vrhovno sodišče lahko na podlagi obtoženčeve pritožbe presojalo tudi pravilnost odločitve o preklicu pogojne obsodbe in jo spremenilo.

Sklep nº VIII R 30/2008 of Delovno-socialni oddelek, September 30, 2008

Ker pogodbeno sodelovanje tožeče stranke pri rednem poslovanju sodišča lahko vzbuja dvom v nepristranost sojenja v njenih sporih s tretjimi osebami, je podan tehtni razlog za določitev drugega stvarno pristojnega sodišča.

Sklep nº Dsp 34/2008 of Delovno-socialni oddelek, September 30, 2008

Na podlagi drugega odstavka 334. člena ZPP lahko stranka umakne že vloženo pritožbo, dokler sodišče druge stopnje ne izda odločbe. Glede na določbo tretjega odstavka 32. člena ZDSS-1 o smiselni uporabi določb zakona, ki ureja pravdni postopek, o pritožbi zoper sklep sodišča prve stopnje, velja to tudi za pritožbo zoper sklep sodišča druge stopnje v delovnem in socialnem sporu, s katerim revizija ni bila dopuščena.

Sklep nº Dsp 17/2008 of Delovno-socialni oddelek, September 30, 2008

Revizija v individualnem delovnem sporu o plačilu razlike plače na podlagi višjega obračunskega količnika ni dovoljena, razen če je izrecno ugotovljena vrednost spornega predmeta oziroma izpodbijanega dela pravnomočne sodbe, ki presega 4.172,93 EUR. Ker vrednost spornega predmeta v obravnavani zadevi ni presegala te revizijske meje in ker v zadevi revizija tudi sicer po zakonu ni bila dovoljena, je sodišče druge stopnje na podlagi 5. točke 31. člena in prvega odstavka 32. člena ZDSS-1 utemelj...

Sklep nº Dsp 10/2008 of Delovno-socialni oddelek, September 30, 2008

Na podlagi prvega odstavka 333. člena ZPP je predvidena pritožba le zoper nepravnomočno sodbo sodišča prve stopnje. Zoper pravnomočno sodbo sodišča druge stopnje pritožba ni predvidena niti v ZPP niti v ZDSS-1.

Sklep nº Dsp 29/2008 of Delovno-socialni oddelek, September 30, 2008

Bistveno za odločitev je sklicevanje sodišča na določbo 137. člena ZPIZ-1, na podlagi katere imajo ob izpolnjenih drugih pogojih pravico do dodatka za pomoč in postrežbo le tisti uživalci starostne, invalidske, vdovske ali družinske pokojnine, ki imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji. Glede tega vprašanja sodna odločba, na katero se sklicuje pritožba, ne zavzema stališča. Pritožba tudi ne navaja drugih odločitev vrhovnega sodišča ali višjih sodišč, v katerih bi bila glede tega vpraš...

Sklep nº Dsp 24/2008 of Delovno-socialni oddelek, September 30, 2008

Opozarjanje na kršitve določb pravdnega postopka, nepravilno ugotovitev dejanskega stanja in nestrinjanje s sodno presojo, niso utemeljen pritožbeni razlog zoper sklep o nedopustitvi revizije.

Sklep nº Dsp 75/2008 of Delovno-socialni oddelek, September 30, 2008

Ker tožnikova pravica do plačila dodatka zaradi neugodnega vpliva okolja ni bila določena niti v internem splošnem aktu tožene stranke niti v tožnikovi pogodbi o zaposlitvi, prav tako pa ni bilo ugotovljeno, da bi tožnikovo delo z vidika neugodnih vplivov okolja odstopalo od dela njegovih sodelavcev na delovnem mestu reševalec iz vode, odločitev glede priznanja tega dodatka zaradi ugotovljenega drugačnega dejanskega stanja ne odstopa od stališč, zavzetih pri odločanju v drugostopenjski zadevi...

Sklep nº Dsp 74/2008 of Delovno-socialni oddelek, September 30, 2008

Ker tožnikova pravica do plačila dodatka zaradi neugodnega vpliva okolja ni bila določena niti v internem splošnem aktu tožene stranke niti v tožnikovi pogodbi o zaposlitvi, prav tako pa ni bilo ugotovljeno, da bi tožnikovo delo z vidika neugodnih vplivov okolja odstopalo od dela njegovih sodelavcev na delovnem mestu reševalec iz vode, odločitev glede priznanja tega dodatka zaradi ugotovljenega drugačnega dejanskega stanja ne odstopa od stališč, zavzetih pri odločanju v drugostopenjski zadevi...

Sklep nº Dsp 76/2008, enako tudi sklepi Dsp 77/2008, Dsp 78/2008, Dsp 79/2008, Dsp 80/2008, Dsp 81/2008, Dsp 82/2008 in Dsp 83/2008 of Delovno-socialni oddelek, September 30, 2008

Ker tožnikova pravica do plačila dodatka zaradi neugodnega vpliva okolja ni bila določena niti v internem splošnem aktu tožene stranke niti v tožnikovi pogodbi o zaposlitvi, prav tako pa ni bilo ugotovljeno, da bi tožnikovo delo z vidika neugodnih vplivov okolja odstopalo od dela njegovih sodelavcev na delovnem mestu reševalec iz vode, odločitev glede priznanja tega dodatka zaradi ugotovljenega drugačnega dejanskega stanja ne odstopa od stališč, zavzetih pri odločanju v drugostopenjski zadevi...

Sodba nº III Ips 7/2007 of Gospodarski oddelek, September 30, 2008

Tožena stranka kot najemnica zaradi odstopa tožeče stranke od najemne pogodbe nima pravice do povračila neamortiziranega dela sredstev, vloženih v adaptacijo lokala.

September 29, 2008

Sodba nº I Ips 180/2008 of Kazenski oddelek, September 29, 2008

Obsojenčevo subjektivno prepričanje, da je sodišče pristransko, ne more pomeniti tehtnega razloga za prenos pristojnosti in tudi ne za izločitev sodnika.

September 25, 2008

Sodba nº in sklep X Ips 353/2005 of Upravni oddelek, September 25, 2008

Za nično ni mogoče izreči odločbe, ki ni bila izdana in ki zaradi neizdaje ni začela pravno učinkovati. Odločba pa se šteje za izdano z dnem vročitve stranki. Ker je izterjava sodnih taks zastarala, tožnik nima pravnega interesa za pritožbo zoper sklep, s katerim sodišče tožnika ni oprostilo plačila sodnih taks, zato se taka pritožba kot nedovoljena zavrže.

Sodba nº I Ips 48/2008 of Kazenski oddelek, September 25, 2008

Kaznivo dejanje goljufije po 217. členu KZ je dokončano, ko druga oseba nekaj stori ali opusti, bodisi v škodo svojega ali tujega premoženja, pri čemer ni nujno, da je zapeljana oseba identična z oškodovancem.

Sodba nº I Ips 222/2008 of Kazenski oddelek, September 25, 2008

Za obstoj kaznivega dejanja ogrožanja varnosti je odločilno, da se je oškodovanec z grožnjo seznanil in da je pri njem vzbudila občutek ogroženosti, v primeru ustnih groženj pa so te lahko izrečene tudi posredno preko tretje osebe.

Sodba nº II Ips 540/2006 of Civilni oddelek, September 25, 2008

Glede na konkretne okoliščine primera je upravičen očitek prvi toženi stranki, da pregleda nabornika ni opravila tako kot bi morala in da je posledično odgovorna za nastalo škodo, saj je tragični dogodek izzvalo prav prilagajanje na vojaško življenje, ki je bilo za pokojnega težje.

Sodba nº II Ips 529/2008 of Civilni oddelek, September 25, 2008

Če nobena od strank določenega dejstva ne zatrjuje, je sodišče dolžno šteti, da to dejstvo ne obstaja. V pravdi ni bila postavljena trditev, da je toženka odobrila pravni posel (nasprotno: tožnik je vseskozi trdil, da je L. imel veljavno pooblastilo, ta trditev pa naknadno odobritev logično izključuje) in zato tudi sodišče pravilno tega dejstva ni ugotavljalo.

Sodba nº II Ips 748/2008 of Civilni oddelek, September 25, 2008

Predhodna zahteva za odkup stanovanja je bila nujen del postopka za uveljavljanje odkupa po določbi 117. člena SZ. Pritrditi je stališču pritožbenega sodišča, da je dveletni rok iz 123. člena SZ, v katerem je bilo treba vložiti takšno zahtevo, prekluzivni rok, kar pomeni, da ga ni bilo mogoče podaljšati, četudi bi bile podane okoliščine, ki bi posameznemu upravičencu otežile ali celo preprečile uveljavitev njegove pravice do odkupa.

Sodba nº in sklep II Ips 187/2006 of Civilni oddelek, September 25, 2008

Življenjsko in izkustveno povsem sprejemljiv je zaključek, da samo udarec z odprto dlanjo po licu ne more povzročiti obtolčenine glave in izpaha rame.

Sodba nº in sklep II Ips 782/2007 of Civilni oddelek, September 25, 2008

Do škodnega dogodka je prišlo zaradi revidentove kršitve četrtega odstavka 41. člena ZVCP in revizijsko sodišče se strinja s presojo sodišče prve in druge stopnje, da zavarovanec tožene stranke ni bil dolžan predvidevati, da mu bo tožnik odvzel prednost ter zaradi tega zmanjšati hitrost celo do 25 km/h.

Sodba nº II Ips 70/2007 of Civilni oddelek, September 25, 2008

Življenjska skupnost pravdnih strank je prenehala v decembru 1991 in ni bila več vzpostavljena, njuni stiki po tem obdobju pa po jasnih razlogih prvostopenjskega sodišča tudi niso več imeli izvenzakonski skupnosti ustrezne vsebine. Zato v februarju 1992 kupljeno stanovanje ni skupno premoženje, saj ni bilo pridobljeno z delom v času trajanja izvenzakonske skupnosti.

Sklep nº I R 112/2008 of Civilni oddelek, September 25, 2008

Okoliščina, da je predlagateljica sodnica na stvarno in krajevno pristojnem sodišču za odločanje v tej zadevi, je tehten razlog za določitev drugega stvarno pristojnega sodišča, saj lahko negativno vpliva na percepcijo javnosti o nevtralnosti sodišča, torej o njegovi objektivni nepristranskosti v postopku, v katerem je kot stranka udeležena sodnica sodišča.

Sklep nº II Ips 874/2008 of Civilni oddelek, September 25, 2008

Sklep po 355. členu ZPP, s katerim sodišče druge stopnje ugodi pritožbi tako, da razveljavi sodbo sodišča prve stopnje in vrne zadevo temu sodišču v novo sojenje, ni sklep, s katerim se postopek pravnomočno konča. Zato revizija zoper tak sklep ni dovoljena.

Sklep nº II Ips 136/2007 of Civilni oddelek, September 25, 2008

Čeprav zahtevek za nedopustnost izvršbe izhaja iz istega historičnega dogodka, pa so terjatve oziroma pravice tožnikov, na katere opirajo svoj zahtevek, samostojne in neodvisne druga od druge. Posamezni tožniki se namreč pri utemeljevanju svoje pravice, ki preprečuje izvršbo, sklicujejo na tri različne kupne pogodbe za tri stanovanja v sporni nepremičnini. Njihove pravice so zato odvisne od okoliščin v zvezi s tremi različnimi pogodbami, kar pomeni, da je tudi odločitev o pravici vsakega od n...

Sodba nº in sklep II Ips 726/2008 of Civilni oddelek, September 25, 2008

Kadar se z revizijo izpodbija samo odločitev o obrestih kot postranski terjatvi, je treba šteti, da je vrednost spornega predmeta enaka nič, zato toženkina revizija v tem delu ni dovoljena in jo je revizijsko sodišče na podlagi določbe 377. člena v zvezi drugim odstavkom 374. člena ZPP zavrglo.

Sodba nº II Ips 251/2006 of Civilni oddelek, September 25, 2008

Ne gre za kršitev načela uporabe sorazmernega dela solastne nepremičnine, če solastnik s prostovoljno odsotnostjo privoli v neuporabo in s tem v prikrajšanje.

Sodba nº II Ips 977/2006 of Civilni oddelek, September 25, 2008

Revizijsko sodišče se je ukvarjalo z vprašanji o obeh elementih duševnih bolečin zaradi zmanjšanja življenjske aktivnosti kot pravno priznane oblike nepremoženjske škode, o razmerju med prisojo za posamezne oblike in za celotno nepremoženjsko škodo in o ustreznosti primerov, ki jih revidenti ponujajo za primerjavo.

Sklep nº II Ips 802/2006 of Civilni oddelek, September 25, 2008

Tožnik je ponudil zadostno trditveno podlago in dokaze, iz katerih izhaja, da je tožena stranka kršila pravila dolžne skrbnosti in ravnanja in je zato dokazno breme (v smeri razbremenitve odgovornosti) že prešlo na toženo stranko.

Sklep nº II Ips 574/2007 of Civilni oddelek, September 25, 2008

Solidarnost dolžnikov se ne domneva, temveč mora biti izrecno opredeljena v tožbenem zahtevku ali izreku sodbe. V primeru, da denarna obveznost ni opredeljena kot nerazdelna obveznost, gre za deljivo obveznost.

Sodba nº II Ips 1067/2007 of Civilni oddelek, September 25, 2008

Tožnik ni dokazal škodljivega dejstva kot enega od elementov civilnega delikta. Sodišču se z drugimi predpostavkami ni bilo treba ukvarjati.

Sodba nº II Ips 860/2008 of Civilni oddelek, September 25, 2008

Pravilo iz 216. člena ZPP pomeni poseben način ugotavljanja pravno relevantnih dejstev, ki ostanejo dejstva, ne glede na to, ali so ugotovljena s pomočjo dokazov ali z uporabo 216. člena ZPP.

Sodba nº in sklep II Ips 769/2006 in II Ips 770/2006 of Civilni oddelek, September 25, 2008

Sojenje po prostem preudarku (216. člen ZPP) ne temelji na ugibanju. V obravnavanem primeru je sicer podana pravna in dejanska podlaga o odškodninski odgovornosti toženca za tožniku nastalo premoženjsko škodo (v obliki izgubljenega dohodka in dobička), vendar so zatrjevane in ugotovljene predpostavke, po katerih bi bilo mogoče presojati višino nastale škode in s tem odškodnine, že glede na tožbeno trditveno podlago tako hipotetične, da bi okoliščine terjale od tožeče stranka jasnejša trditven...

Sodba nº II Ips 747/2008 of Civilni oddelek, September 25, 2008

Res je, da v sodbah sodišč prve in druge stopnje ni natančne opredelitve o uri škodnega dogodka, vendar to ni odločilno dejstvo v pomenu določbe 14. točke drugega odstavka 339. člena ZPP spričo v postopku z revizijo neizpodbojne dejanske ugotovitve sodišč prve in druge stopnje (tretji odstavek 370. člena ZPP), da je v noči s 30.8. na 31.8.1986 tožnika zvlekel iz lokala po predhodnem prepiru z njim prav toženec.

Sodba nº II Ips 90/2007 of Civilni oddelek, September 25, 2008

Ne more biti sicer spora o tem, da je tožnik za nastalo škodo soodgovoren (je dolgoletni mizar, opravil pa je tudi preizkus znanja iz varstva pri delu in vedel, da je pri delu z rezkalnim strojem treba uporabiti varovalno okovje), vendar pa je pri porazdelitvi odškodninske odgovornosti, ob upoštevanju dejstva, da tožena stranka ni poskrbela za ustrezen nadzor glede dejanske uporabe varnostne naprave, treba primarno izhajati iz ugotovljene objektivne odgovornosti tožene stranke zaradi opravlja...

Sodba nº II Ips 433/2008 of Civilni oddelek, September 25, 2008

Za presojo odgovornosti za škodo, ki je nastala pri uporabi javnega dobra, je odločilno, kdo je upravljalec javnega dobra, kdo opravlja gospodarsko javno službo, s katero se zagotavlja trajna in nemotena uporaba javnega dobra.

Sodba nº II Ips 254/2006 of Civilni oddelek, September 25, 2008

481. paragraf ODZ določa vknjižbo v javnih knjigah kot pridobitni način, tako za stvarne kot osebne služnosti, saj med njimi ne dela razlike in glede služnosti le poudarja, da gre za stvarno pravico. Zato je pravilno stališče pritožbenega sodišča, da sporna služnost rabe ni nikoli nastala, ker ni bila nikoli vpisana v zemljiški knjigi. Zaradi tega tudi v nobenem primeru ne more biti utemeljen zahtevek za ukinitev služnosti.

Sodba nº II Ips 132/2008 of Civilni oddelek, September 25, 2008

Pogodbeni izjavi volje z notarsko overjenim podpisom ni mogoče oporekati zgolj s trditvijo (in dokazovanjem), da je podpis na pogodbi ponaredek. Overitev podpisa po notarju namreč pomeni, da je podpis na pogodbi pristen. Potrebno je tudi zatrjevati (in dokazovati) nepravilnost in neutemeljenost notarjeve potrditve podpisa.

Sklep nº I Up 424/2008 of Upravni oddelek, September 25, 2008

Ker se je postopek v upravnem sporu začel z vložitvijo tožbe 28.6.2006, torej pred začetkom veljave ZUS-1, je glede na določbo 104. člena ZUS-1 in glede na to, da v tej zadevi ne gre za primere iz 105. do 107. člena tega zakona, moralo prvostopenjsko sodišče za odločanje o stroških stranke z interesom odločati po določbah ZUS. Ob uporabi določb ZUS o stroških upravnega spora pa je potrebno upoštevati odločbo Ustavnega sodišča RS, št. U-I-68/04 z dne 6.4.2006.

Sklep nº I Up 727//2007 of Upravni oddelek, September 25, 2008

Glede na določbo 87. člena ZUP se šteje, da je bila tožnici sporna odločba tožene stranke glede denacionalizacije vročena 4.11.2000 (po poteku 15-dnevnega roka po tem, ko ji je vročevalec dne 19.10.2000 pustil sporočilo o došli pošiljki in možnosti njenega prevzema), ne pa 19.4.2007 in da je zato njena tožba zoper navedeno odločbo, vložena dne 11.5.2007, prepozna. Na drugačno odločitev v tej stvari tožničino zatrjevanje, da odločbe dejansko ni prejela vse do 19.4.2007, ne more vplivati.

Sodba nº X Ips 863/2006 of Upravni oddelek, September 25, 2008

Postopek za uveljavljanje nadomestila preživnine je namenjen izključno varstvu in koristim mladoletnega otroka. Katerakoli druga oseba (predvsem preživninski zavezanec) ne more imeti položaja stranke, saj se o njegovih pravicah in obveznostih v tem postopku ne odloča.

Sklep nº I Up 434/2008 of Upravni oddelek, September 25, 2008

Ker je tožnica ugovarjala nalogu za plačilo takse za tožbo in opomin, je sodišče pravilno ravnalo, ko je njeno vlogo štelo za zahtevo za odmero sodne takse.

Sklep nº I Up 1644/2006 of Upravni oddelek, September 25, 2008

Vsakdo, ki v upravnem sporu zahteva varstvo svojih pravic oziroma pravnih koristi, mora ves čas postopka izkazovati pravni interes oziroma pravovarstveno potrebo. To pomeni, da mora izkazati, da bi ugoditev njegovi zahtevi pomenila zanj določeno pravno korist, ki je brez tega ne bi mogel doseči.

Sklep nº X Ips 563/2008 of Upravni oddelek, September 25, 2008

Revizijo je dopustno dopolniti le, če o njej še ni bilo odločeno ter v okviru roka za njeno vložitev. Kasneje vloženo dopolnitev revizije sodišče zavrže kot prepozno.

Sklep nº X Ips 503/2008 of Upravni oddelek, September 25, 2008

Revizija ni dovoljena v sporih, v katerih je dovoljena pritožba.

Sodba nº X Ips 1197/2005, enako tudi X Ips 1438/2005, X Ips 492/2006, X Ips 948/2006, X Ips 25/2007 of Upravni oddelek, September 25, 2008

Ker je v obravnavani zadevi odločilno samo to, ali je utemeljena obnova postopka (gre zgolj za presojo izpolnjevanja zakonskih pogojev za uporabo izrednega pravnega sredstva), niso relevantni ugovori tožeče stranke, ki se nanašajo na kršitev načela zaslišanja stranke. V obnovi po uradni dolžnosti se postopek začne po uradni dolžnosti in se razmerje med organom in stranko vzpostavi šele s sklepom o obnovi, zato pred tem ni mogoče sodelovanje stranke v postopku. Tožeča stranka pa bo lahko v obn...

Sodba nº in sklep X Ips 744/2004 of Upravni oddelek, September 25, 2008

Na podlagi 1. odstavka 117. člena Zakona o inšpekciji za delo, inšpektor za delo z odločbo prepove delodajalcu opravljanje delovnega procesa oziroma uporabe sredstev za delo do odprave nepravilnosti, če pri inšpekcijskem nadzorstvu ugotovi, da delodajalec ni sklenil pogodbe o delu v skladu s predpisi in s kolektivno pogodbo. Ker tožeča stranka ni sklenila pogodbe, sam ustni dogovor pa ni dovolj, je sodišče prve stopnje pravilno presodilo, da je izpodbijana odločba tožene stranke pravilna in z...

Sklep nº I U 350/2008 of Upravni oddelek, September 25, 2008

Zahtevek za plačilo odškodnine po 5. odstavku 65. člena ZJU je akcesoren zahtevek, ki ga tožnik ne more uveljavljati, ne da bi postavil temeljni zahtevek v tožbi.

Sklep nº I Up 418/2008 of Upravni oddelek, September 25, 2008

ZUS-1 v 1. odstavku 82. člena določa, da se sklep lahko izpodbija s posebno pritožbo samo, če tako določa ta zakon. Te določbe pa ni mogoče razumeti tako, da je pritožba zoper sklep dovoljena le v primeru, če je to določeno z ZUS-1. Po določbi 1. odstavka 22. člena ZUS-1 se namreč za vprašanja postopka, ki niso urejena s tem zakonom, primerno uporabljajo določbe ZPP.

Sklep nº X Ips 499/2008 of Upravni oddelek, September 25, 2008

Revizija osebe, ki niti ne trdi, da ima opravljen pravniški državni izpit, in ni zastopana po odvetniku oziroma osebi, ki izkaže, da ima opravljen pravniški državni izpit, se zavrže.

Sodba nº I Up 712/2006 of Upravni oddelek, September 25, 2008

V postopku zaradi izdaje enotnega dovoljenja za gradnjo se ugotavlja skladnost predvidenega posega s pogoji lokacijske dokumentacije in prostorsko ureditvenimi pogoji. Ob ugotovitvi, da je poseg v prostor skladen s temi pogoji, na odločitev ne more vplivati sklicevanje tožnika na inšpekcijsko odločbo, ki je bila izdana investitorju že pred izdajo dovoljenja za gradnjo v drugem postopku na drugi dejanski in pravni podlagi.

Sklep nº I Up 1127/2005 of Upravni oddelek, September 25, 2008

Ker je taksna obveznost za tožbo nastala dne 28.10.2003, ko je bila tožba poslana priporočeno po pošti, je nastopilo absolutno zastaranje s pretekom dne 28.10.2007.

Sklep nº I Up 1221/2006 of Upravni oddelek, September 25, 2008

Tožnik ni izkazal vseh okoliščin, zaradi katerih bi lahko bil oproščen plačila sodnih taks za pritožbo.

Sklep nº I Up 199/2008 of Upravni oddelek, September 25, 2008

Če je tožniku sodno varstvo zagotovljeno pred specializiranim delovnim sodiščem, niso izpolnjeni zakonski pogoji za odločanje v upravnem sporu o posegu v ustavne pravice.

Sklep nº X Ips 549/2008, enako tudi X Ips 645/2007, X Ips 399/2007 of Upravni oddelek, September 25, 2008

Glede na to, da se z obravnavanimi revizijami (ki vsebujejo enake revizijske razloge) izpodbijajo sodbe, izdane na isti pravni podlagi in ob bistveno enakem dejanskem stanju, gre torej za več postopkov o istem predmetu, ter glede na to, da sta stranki spora v vseh primerih isti, je Vrhovno sodišče te postopke združilo v skupno obravnavanje in odločanje.

Sodba nº I Up 444/2005 of Upravni oddelek, September 25, 2008

Ker dejansko stanje ni popolno ugotovljeno, saj prvostopenjski upravni organ sploh ni ugotavljal, kakšen poseg predstavlja izgradnja norma plošče, je sodišče prve stopnje pravilno zavrnilo tožbo tožnika in potrdilo odločbo tožene stranke, s katero je bila odpravljena prvostopenjska odločba in zadeva vrnjena prvostopenjskemu organu v ponovni postopek.

Sodba nº I Up 1526/2006 of Upravni oddelek, September 25, 2008

Po prvem odstavku 24. člena ZLPZ-1 so upravičenci gospodarske družbe, ki so se lastninsko preoblikovale po enem od tam naštetih zakonov. To pomeni, da javna podjetja, ki delujejo v eni izmed statusnih oblik po ZGD, sodijo med upravičence.

Sodba nº X Ips 836/2006, enako tudi X Ips 801/2006, X Ips 647/2006, X Ips 648/2006, X Ips 649/2006 of Upravni oddelek, September 25, 2008

Ker je v obravnavani zadevi odločilno samo to, ali je utemeljena obnova postopka, ugovori tožeče stranke, ki se nanašajo na kršitev načela zaslišanja stranke, niso pravno pomembni. V obnovi po uradni dolžnosti se razmerje med organom in stranko vzpostavi s sklepom o obnovi, zato bo tožeča stranka šele v obnovljenem postopku imela vse pravice, ki jih strankam zagotavlja ZUP.

Sklep nº I Up 417/2008 of Upravni oddelek, September 25, 2008

Če si stranka s tožbo ne more izboljšati svojega pravnega položaja, za tožbo nima pravnega interesa, zato jo je treba zavreči. Tožnik kot stranski udeleženec postopka v zvezi z odobritvijo javne prireditve si s tožbo svojega pravnega položaja ne more izboljšati, saj je bila javna prireditev izvedena pred vložitvijo tožbe. V primeru, ko ima tožnik zagotovljeno drugo sodno varstvo, ne gre za upravni spor zaradi posega v ustavne pravice.

Sodba nº I Up 1058/2004 of Upravni oddelek, September 25, 2008

Upravni organ ni pristojen ugotavljati ničnosti civilnega pravnega posla. Tožnik bi moral trditev o omejenosti investitorjeve pravice do gradnje zaradi določbe 1. odstavka 88. člena ZDen v upravnem postopku izkazati z ustrezno listino (z začasno odredbo denacionalizacijskega organa ali z odločbo o vrnitvi nepremičnine ali s sodno odločbo, s katero bi bili sporni pogodbi izrečeni za nični).

Sodba nº X Ips 336/2004 of Upravni oddelek, September 25, 2008

Sodniki so pri sojenju vezani na ustavo in zakon, podzakonske predpise pa uporabljajo le, če so v skladu z zakonom in ustavo.

Sodba nº X Ips 498/2005 of Upravni oddelek, September 25, 2008

Za določitev strank in stranskega udeleženca se v obravnavanem primeru uporablja ZGO-1 kot specialni predpis, ki za področje gradenj določa, kdo ima pravico udeleževati se postopka.

Sklep nº I Up 873/2006 of Upravni oddelek, September 25, 2008

Ker tožnik v 15 dneh od pisnega sporočila vročevalca o tem, kje lahko prevzame izpodbijano odločbo, le-te ni prevzel, je bila vročitev odločbe opravljena s potekom 15-dnevnega roka za prevzem odločbe. Zato je 30-dnevni rok za vložitev tožbe začel teči naslednji dan po poteku 15-dnevnega roka za prevzem odločbe.

Sodba nº I Up 1102/2004 of Upravni oddelek, September 25, 2008

Najmanjši medsebojni odmik objektov od parcelne meje določa prostorski izvedbeni akt. Lokacijsko dovoljenje za objekte na območjih, za katere je sprejet prostorski izvedbeni načrt, kamor spada tudi zazidalni načrt, pa se izda v skladu s pogoji, ki jih določa ta načrt. Vrhovno sodišče pri odločanju o pravnih sredstvih, vloženih pred 1.1.2007, uporablja ZUS-1. Ta pa določa, da je bistvena kršitev pravil postopka v upravnem sporu zaradi opustitve glavne obravnave podana le, če je ta opustitev v ...

Sklep nº I Up 113/2008 of Upravni oddelek, September 25, 2008

Sodišče prve stopnje je ravnalo pravilno, ko je pritožbo zavrglo kot nedovoljeno, ker je ugotovilo, da niso izpolnjeni pogoji iz 1. odstavka 73. člena ZUS-1.

Sodba nº X Ips 114/2007, enako tudi X Ips 80/2007, X Ips 88/2007, X Ips 86/2007 of Upravni oddelek, September 25, 2008

Ker je v obravnavani zadevi odločilno samo to, ali je utemeljena obnova postopka, ugovori tožeče stranke, ki se nanašajo na kršitev načela zaslišanja stranke, niso pravno pomembni. V obnovi po uradni dolžnosti se razmerje med organom in stranko vzpostavi s sklepom o obnovi, zato bo tožeča stranka šele v obnovljenem postopku imela vse pravice, ki jih strankam zagotavlja ZUP.

Sklep nº X Ips 579/2008 of Upravni oddelek, September 25, 2008

Spor o dovoljenosti obnove postopka obračuna carinskih dajatev, v katerem je carinski organ odločil le o dovolitvi in obsegu obnove carinskega postopka, ni spor, ki je izražen v denarni vrednosti, zato dovolitev revizije po 1. točki 2. odstavka 83. člena ZUS-1 ne pride v poštev.

Sodba nº I Up 443/2008 of Upravni oddelek, September 25, 2008

Spor tožnika na volišču z osebo nasprotne stranke in dejstvo, da je imela tožnica zaradi obeska v obliki križa težave pri zdravniku, ne ustrezajo lastnostim dejanja preganjanja v smislu 26. člena ZMZ oziroma 1.A člena Ženevske konvencije.

Sklep nº I Up 247/2008 of Upravni oddelek, September 25, 2008

Tožba, vložena po preteku 30 dni od dneva vročitve akta, s katerim je bil postopek končan, je prepozna.

Sklep nº I Ips 381/2008 of Kazenski oddelek, September 25, 2008

Zasebni tožilec v prvem odstavku 421. člena ZKP ni naveden med taksativno naštetimi upravičenci za vložitev zahteve za varstvo zakonitosti.

Sodba nº I Ips 167/2008 of Kazenski oddelek, September 25, 2008

Pritožbi priloženo izvedensko mnenje, ki ga je priskrbela obramba, je šteti kot strokovno mnenje, ki po vsebini dopolnjuje pritožbene razloge v odločilnih dejstvih in predstavlja zavračanje izvedenskih mnenj, na katerih temelji sodba.

Sodba nº I Ips 249/2008 of Kazenski oddelek, September 25, 2008

Če so z istim življenjskim primerom uresničeni zakonski znaki dveh kaznivih dejanj (poškodovanje tuje stvari in nasilništvo), ni nujno, da bi obtožnica glede vsakega kaznivega dejanja imela samostojen in ločen opis dejanja, mora pa opis kaznivega dejanja obsegati vse prvine posameznega kaznivega dejanja.

Sklep nº I Ips 327/2008, enako tudi I Ips 399/2008 of Kazenski oddelek, September 25, 2008

Zahteva za varstvo zakonitosti zoper sklep o odreditvi pripora na podlagi Evropskega

September 24, 2008

Sodba nº X Ips 450/2004 of Upravni oddelek, September 24, 2008

Če gre za oglaševanje, ki reklamira zdravilne učinke proizvoda, ki ni registriran kot zdravilo, gre za kršitev ZVPot, ker je tako oglaševanje artiklov zavajajoče.

Sodba nº I Up 1459/2004 of Upravni oddelek, September 24, 2008

Glede na to, da dejansko stanje ni popolno ugotovljeno, saj se z gotovostjo ne da ugotoviti, v katero kategorijo spada lokacija predvidenega posega in posledično, katere določbe PUP je potrebno uporabiti, je sodišče prve stopnje pravilno zavrnilo tožbo tožnikov in potrdilo odločbo tožene stranke, s katero je bila razveljavljena odločba prvostopenjskega organa in zadeva vrnjena organu v ponovno odločanje.

Sodba nº I Up 764/2004 of Upravni oddelek, September 24, 2008

Lokacijsko dovoljenje se za objekte, naprave ali druge posege v prostor na območjih, ki se urejajo s prostorskimi ureditvenimi pogoji in za objekte, naprave ali druge posege v prostor na območjih, kjer je sicer v skladu z 49. členom ZUN graditev prepovedana, izda v skladu s pogoji, ki jih določa lokacijska dokumentacija, le-ta pa mora upoštevati prostorske ureditvene pogoje.

Sklep nº I Up 297/2008 of Upravni oddelek, September 24, 2008

Glede na to, da se z vsemi obravnavanimi pritožbami (ki vsebujejo iste pritožbene razloge) izpodbijajo sklepi, ki so bili izdani na isti pravni podlagi in ob podobnem dejanskem stanju, ter glede na to, da sta v vseh primerih stranki spora isti, je Vrhovno sodišče pritožbene postopke združilo v skupno obravnavanje.

Sklep nº X Ips 777/2007 of Upravni oddelek, September 24, 2008

V obravnavanem primeru je vsebina zadeve vprašanje upravičenosti carinskega dolžnika do plačila obresti od dneva vplačila do dneva vračila plačanega carinskega dolga, ko je prvostopenjski carinski organ carinskemu dolžniku le-tega povrnil na podlagi 2. odstavka 158. člena Carinskega zakona (CZ;

Sklep nº X Ips 872/2007 of Upravni oddelek, September 24, 2008

V obravnavanem primeru je vsebina zadeve vprašanje, ali carinski dolg obračunati v skladu z določbami o naknadnem obračunom carine po CZ ali na podlagi določb o obnovi postopka po ZUP. O tem vprašanju pa je vrhovno sodišče že večkrat zavzelo enako stališče (opr. št. X Ips 329/2006, X Ips 330/2006, X Ips 917/2006, X Ips 918/2006), od katerega izpodbijana sodba ne odstopa, zato ni podan zatrjevani odstop od sodne prakse.

Sklep nº X Ips 457/2007 of Upravni oddelek, September 24, 2008

Pomembnost pravnega vprašanja je po dikciji ZUS-1 treba presojati glede na vsebino zadeve. Za pomembno pravno vprašanje glede na vsebino zadeve gre, če je mogoče od njegove rešitve pričakovati razvoj prava preko sodne prakse glede takega vprašanja, če bi bilo pomembno za zagotovitev pravne varnosti ali za enotno uporabo prava na področju, na katerega se nanaša vsebina zadeve.

September 23, 2008

Sklep nº III Ips 153/2008 of Gospodarski oddelek, September 23, 2008

Določbo 288. člena ZZavar je treba razumeti tako, da stranke postopka sodnega varstva proti sodbi senata petih vrhovnih sodnikov (razen če ne gre za postopek proti odločbi o prenehanju zavarovalnice) nimajo nobenega pravnega sredstva: niti pritožbe niti revizije.

Sklep nº III Ips 168/2008 of Gospodarski oddelek, September 23, 2008

Ker na obvestilu o (sicer pravilno naslovljenem) prispelem pismu ni bila navedena (niti skrajšana) dolžnikova firma, ni mogoče šteti, da je bilo dolžniku sporočeno, da ga na pošti čaka nanj naslovljeno pisanje, ki se bo po 141. členu ZPP štelo za vročeno, če ga v določenem roku ne bo prevzel.

Sodba nº III Ips 78/2006 of Gospodarski oddelek, September 23, 2008

Čeprav v sodbi sodišča prve stopnje ni najti izrecne analize konkretne listine, je ta vsebovana v analizi vsakega dokaza posamič in zlasti vseh dokazov skupaj. Sodišče druge stopnje je poleg tega pravilno navedlo, da iz sodbe sodišča prve stopnje izhaja, da dokazovano dejstvo ni odločilno za presojo spornega razmerja. Pravilno zato, ker argumentacija sodišča prve stopnje v ničemer ne trpi, tudi če bi bilo dokazovano dejstvo resnično: videti je, da sodišče prve stopnje sprejema „pot stroja“, t...

Sklep nº III Ips 89/2006 of Gospodarski oddelek, September 23, 2008

Uporaba pogodbenega materialnega prava ni mogoča, preden prek zatrjevanja njegove vsebine to pravo ni ugotovljeno. Ker uporabljati materialno pravo v izhodišču pomeni primerjati, ali se dejanski stan pravnega pravila na predpisan način prilega ugotovljenim dejstvom, nekonkretizacija pravila onemogoča opisano pravno sklepanje; posledično ni mogoč niti (pritožbeni, revizijski, miselni, ...) preizkus, ali se dejanski stan pravila, kot je opisan v pogodbeni določbi, ugotovljenim dejstvom (in kate...

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2019, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners